(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhờ được sự quan tâm đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nên các công viên trên địa bàn TP Thanh Hóa đã thu hút được đông đảo người dân đến tập luyện thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bum4buDe27hu4Mtw53Egzg24bqx4bucxajhuqPhu4Xhu4fhu4M4NW/hu6Lhu6ZUw7nhuq3hurE2xahsOCDhurHFqOG7gzfhu4XFqDdm4buDxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD4w4bqxxajhu4Msw6rFqOG7gzczxag8aCnFqC3FqOG7gzczxajhu4M3w53hurdTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plThurA3w6nFqD7DrOG6uSnFqOG7h8Spxajhur/hu4XDneG6scWo4buDP+G6r8WoPjvhu4XFqOG7g8Os4buexajhu4dqw53FqCk3a8Od4buexagp4bu4OMWo4buD4bu24bq34buexajhurEg4bqxxagp4buyKcWoKeG6reG6sTbFqGw4IOG6scWo4buD4buBIOG6scWoPsOhw53FqCjhu7ThurHFqOG7gsOKxajhu4I3w53hurE3xajhu7XhurPDncWoPkDFqOG7gzfhu4XFqDdm4buDxag+w6zhurkpxag+4bqt4bqxNsWoPuG7uOG6t8Wo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWoPjDhurHFqOG7gyzDqsWoxIPhu4VvMuG6scWo4buDNzPFqDxoKcWoLcWo4buDNzPFqOG7gzfDneG6t+G7nsWo4buBw6jhurHFqMSD4buFbzLhurHFqOG7h+G7iynFqMOjN+G6pXvFqOG6r2Q4xajhurE24bu0b+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7sOG7qsOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buq4buoWS/hu6hZVzzhu6jGr1nGr+G7quG7rOG7qOG7g+G7rFjhu6jhu6hZxIPGr+G7oOG6o8OqNuG7muG7geG7kllX4bumxajDncSD4buD4buS4bumw7nhuq3hurE2xahsOCDhurHFqOG7gzfhu4XFqDdm4buDxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD4w4bqxxajhu4Msw6rFqOG7gzczxag8aCnFqC3FqOG7gzczxajhu4M3w53hurfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67hu7Dhu6rhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVEzhu7ThurfFqCnhu7Ipxago4buFYzjFqOG7h+G7suG6sTbFqOG7h2Xhuq/FqDfhurclKcWoKOG7hWM4xagpNzgx4buFxajhuq9kOMWo4bqxNuG7tG/hu57FqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqxxag+MOG6scWoKeG6reG6sTbFqGw4IOG6scWoPjPFqOG7gyzDqsWoxIPhu4VvMuG6scWo4buDNzPFqDxoKcWoLcWo4buDNzPFqOG7gzfDneG6t+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahYxq/Gr8OqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7sOG7qsOqbuG7ouG7psWo4buH4buBKeG7kuG7pi8vKTzhurHhu6Aow53hurfhu4M3w53hurE3N+G6t8Od4bugbOG6sS88e+G7h8Oj4buD4bq3w6ov4bqxe23hu4cv4buq4buq4buoWS/hu6hZVzzhu6jGr1nGr+G7quG7sOG7sOG7g1fhu6zhu6rhu67hu6rEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buSWeG7qFjhu6bFqMOdxIPhu4Phu5Lhu6bDueG6reG6sTbFqGw4IOG6scWo4buDN+G7hcWoN2bhu4PFqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWoPjDhurHFqOG7gyzDqsWo4buDNzPFqDxoKcWoLcWo4buDNzPFqOG7gzfDneG6t+G7psWobTg84buDN+G7kuG7pljGr8av4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7sOG7quG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZU4bun4bqt4bqxNsWoPuG7uOG6t8Wo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWo4buDN+G7tOG6sTfFqMOqN+G6qcWo4buD4buBw53hurE3xajhu4M3acWoxINmKcWo4buDN8OpOMWo4buDODDhu4PFqD5bw6rFqD44xagoYuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahXWeG7qMOqbuG7osWoN3s4Njfhu4Phu5zFqOG7ruG7qlfDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7quG7qFkv4buoWVc84buoxq9Zxq/hu6rhu6rhu67hu4NY4buqVuG7quG7rsSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5Lhu65Z4buo4bumxajDncSD4buD4buS4bumw7nhuq3hurE2xahsOCDhurHFqOG7gzfhu4XFqDdm4buDxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD4w4bqxxajhu4Msw6rFqOG7gzczxag8aCnFqC3FqOG7gzczxajhu4M3w53hurfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZXWeG7qOG7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67hu6pX4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThurA3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoKTfDouG6scWoPuG7tsOqxahue8WoPjPFqOG7gcOo4bqxxajEg+G7hW8y4bqxxajhu4fhu4spxajDozfhuqV74bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buqw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rhu6hZL+G7qFlXPOG7qMavWcav4buq4buoV+G7g+G7rlbhu67hu6jhu6rEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buSWFZY4bumxajDncSD4buD4buS4bumw7nhuq3hurE2xahsOCDhurHFqOG7gzfhu4XFqDdm4buDxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD4w4bqxxajhu4Msw6rFqOG7gzczxag8aCnFqC3FqOG7gzczxajhu4M3w53hurfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67hu7Dhu6rhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG6sDc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xagpLuG6scWo4buDNyzhurHFqD574bq3xajDozcu4buFxajhu4Phu4HDneG6sTbhu57FqD5iOMWo4bqvw63FqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG7h+G7heG6qeG7g8Wo4bq/4buF4buyxajhu4Phu4Fh4bqxN8WoPjjFqChixajhurvFqCnhuq3hurE2xahsOCDhurHhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoV1lYw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buow6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rhu6rGry/hu6hZVzzhu6jGr1nGr+G7qsavWeG7g+G7rOG7rFdZWcSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5Lhu65YVuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7psO54bqt4bqxNsWobDgg4bqxxajhu4M34buFxag3ZuG7g8Wo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqxxag+MOG6scWo4buDLMOqxajhu4M3M8WoPGgpxagtxajhu4M3M8Wo4buDN8Od4bq34bumxahtODzhu4M34buS4bumV1lY4bumxag3ezg2N+G7g+G7kuG7puG7ruG7sOG7qOG7psWoL1RTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO5w53DquG7gzjhurfhurHhu6ZU4buCN3vhurfFqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xag8P+G6scWo4bq7xag+P2/FqCk34bq3xagoODDhu4Phu57FqCk34bu2b8WoKGLFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqCnhuq3hurE2xahsOCDhurHFqOG7gTrhu4PFqOG7gzc5KTfFqGxhxagp4bqzxajhurE3ODHhu4XFqCk/b8WobsOd4bqxN+G7nsWow6M34bqt4bqxNsWow6M3OcWo4buD4buB4bq34bqxNsWoxIPhu7ThurE34bugxajhu6clKcWoKDgy4buDxajEg+G7tMWow6M3OMWo4buDNzpvxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoKcOt4bqxNsWoNyPhurE2xajhu4fDnW/FqMSD4buFbzLhurHFqOG7gyzDquG7nsWo4bqvw6I4xajhurE2w6zDqTjFqMSD4bu2OMWoKeG6s8Wo4buDNyDhuq/FqD5i4bqxNsWoxIPEqSnFqD4zxajhu4Msw6rhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoWMavxq/Dqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu67hu7Dhu6rDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7quG7qFkv4buoWVc84buoxq9Zxq/hu6rGr8av4buD4buqxq/hu6rhu67hu6rEg8av4bug4bqjw6o24bua4buB4buS4buqxq9Z4bumxajDncSD4buD4buS4bumw7nhuq3hurE2xahsOCDhurHFqOG7gzfhu4XFqDdm4buDxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWoPD/hurHFqD4w4bqxxajhu4Msw6rFqOG7gzczxag8aCnFqC3FqOG7gzczxajhu4M3w53hurfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZYxq/Gr+G7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu67hu7Dhu6rhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDucOdw6rhu4M44bq34bqx4bumVOG7pz9vxagpw63hurE2xajEg+G7tMWo4bqxxJE4xajhu4Msw6rFqOG7g+G7geG7heG6sTbFqClpw53FqCnhu7Ipxago4bu24bqxxajhurE34bql4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buww6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rhu6hZL+G7qFlXPOG7qMavWcav4buo4bus4buu4buDWVjGr+G7qOG7rsSDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5JZ4buuVuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7psO54bqt4bqxNsWobDgg4bqxxajhu4M34buFxag3ZuG7g8Wo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqxxag+MOG6scWo4buDLMOqxajhu4M3M8WoPGgpxagtxajhu4M3M8Wo4buDN8Od4bq34bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buw4buw4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plThu4bDneG7hcWo4buDN8OpOMWoNjjDneG6scWoN8OiKcWo4buDLMOqxahsOuG7g8WobOG7uOG7nsWoKeG7sinFqCjhu7bhurHFqOG6sTfhuqXFqGzhu4U4xajhuq/hu4nhurE2xajDozc4xag+w6zhurkpxajhu4M3w53huq/FqDY4w53FqGzhu7ThurfFqCnhu7Ipxag34bq34bu24buDxag+YuG6sTbFqOG7gzczxag8aCnFqC3FqOG7gzczxajhu4M3w53hurfFqD4zxajhurE/4bqxNsWoKcOd4bq3xajhu4fhu4spxajDozfhuqV74bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFM44bqvNsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6Y4w7l74bqx4buDe+G7geG7psWo4buH4buDb8SDe+G7kuG7pm04POG7gzfhu5zFqFjGr8avw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4buu4buw4buqw6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6rhu6rGry/hu6hZVzzhu6jGr1nGr+G7qOG7sOG7qOG7g+G7sOG7sMav4busV8SDxq/hu6DhuqPDqjbhu5rhu4Hhu5Lhu6pXWOG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7psO54bqt4bqxNsWobDgg4bqxxajhu4M34buFxag3ZuG7g8Wo4bqxNzgx4buFxajhurE2w6zDqTjFqDw/4bqxxag+MOG6scWo4buDLMOqxajhu4M3M8WoPGgpxagtxajhu4M3M8Wo4buDN8Od4bq34bumxahtODzhu4M34buS4bumWMavxq/hu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4buu4buw4buq4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7nDncOq4buDOOG6t+G6seG7plRMODIpxag+O+G7hcWo4buDw6zFqMSDPcOqxag+JeG7g8WoKeG7sinFqOG7gzc4MOG7g8WoKMOhxag8aOG6sTbFqCloxajhu4M3M8WoPGgpxajhurE24bq34bu0OMWo4buD4buBw6k4xajhu4Phu7Y4xagp4buyKcWoKeG6reG6sTbFqGw4IOG6scWoKeG6s8Wo4buD4buyKcWoPmLhurE2xajhu4M5KTfFqCnEqSnFqD4w4bqxxajhu4M34bqzOMWo4bq/4buFe+G6scWoxIPhu4VvMuG6scWo4buDLMOqxajhu4M3M8WoPGgpxagtxajhu4M3M8Wo4buDN8Od4bq3xagpacOdxajhuq/DojjFqOG6sTbDrMOpOOG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7Thu4Xhu4M34bq34buB4bumVOG7tcOsxJHhurE2xajhu4I3aW9TL8OqVA==

Hương Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]