(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa hiện có 1.289 người có uy tín/1.289 thôn, bản, khu phố của 183 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã có xã, thôn miền núi. Đây là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buo4bqow6Phu4/huqnhuqNXMcSDw6HhuqlXw6PhurHhuqnDo1fhuqnhuqNu4buDxINXIGJX4buJ4buTV+G7i+G6r+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cx4bq74bqp4bqjVyIq4bqrVzA84bqpV+G7i+G6vSBX4buLw6PEg8Oh4buJV8Os4bq5V8avL8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGry/Do1nhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjDgzIkMFbhu6jhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkV8OjxINh4bqpVyBiV1nDmcOdIz1X4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqkvWcOZw50jPVfhu4vDo8Op4bqpw5pXIj/huqnDmlfhuqXDo+G7iVdow6PhurlXIGwkV1kj4buyV+G7kTrDmlfhu4vDo+G6t1fhu4vDrT7huqlX4buLw6Phu4nhur0gV1lZV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhuq3EgznhuqlX4bqpxKnEg1fDtSpX4bu4V8Oj4buJ4buTYeG6qcOaV+G7i8Oj4bq3V+G7kTpXIGJX4buROsOaV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqtxIM54bqpV+G6qcSpxIPDmVd2POG7k1fhuqcqV+G6p8OyIFfhuqdu4buF4bqp4bqjV+G6qWPhuqnhuqNXIOG6ueG7i8OaVyB74buJV+G6qeG6ucSDV2nhu4kk4bqpV+G7i8OtZOG6qeG6o1fhuqPEg+G7jyRXdj/huqnhuqPDmlcgw6Phuq/huqnDo1dp4buJ4buTOeG6qVfDteG7h8SDV+G6qMOjPOG6qVcwPOG6qVVXIGJXP+G6qcOjV8OjbmbhuqnhuqNX4bqn4buH4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o1cx4bq74bqp4bqjVyIq4bqrV+G7i8OjJOG6rVfhuqPEgyRX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXdj/huqnhuqPDmlcgw6Phuq/huqnDo1dp4buJ4buTOeG6qcOaV8OjYVfhu4vDo+G6ueG6qeG6o1cgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t1dmVzHhurckV2jDo27hu4HhuqnhuqPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVjDhu4vDo+G7ieG6rSJXxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buyw51o4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVk9L1k9QDDhu7RZWOG7tFnDnVnhu4vhu7JY4buyWFjhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7Lhu7JWVyThuqfhu4vhu55W4bqow6Phu4/huqnhuqNXMcSDw6HhuqlXw6PhurHhuqnDo1fhuqnhuqNu4buDxINXIGJX4buJ4buTV+G7i+G6r+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cx4bq74bqp4bqjVyIq4bqrVzA84bqpV+G7i+G6vSBX4buLw6PEg8Oh4buJV8Os4bq5VlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7bhu7LDnVZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7isOt4bqr4bqp4bqjV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV8OjYVfhu4vDo+G6ueG6qeG6o1cgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t1cg4buBV8OsZlfDtSpX4bqlw6PhurnEg1cxJsSDVzHhuqsq4bqpV+G6pTjhu4tXMDzhuqlX4buL4bq9IMOaV+G6qeG6o27hu4PEg1cgYlfhu4nhu5NX4buL4bqv4bqpVzE6V+G6o2JoV2jDo3vhuqlX4buL4bqvIMOjVyDDsiBX4buLw63huqvhuqnhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgV+G7i+G7ieG7kzfhuqlX4buLw63hu4nhu5M54bqpw5pXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1ciKuG6q1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7i8OjxIPDoeG7iVfDrOG6uVfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVcgw6NsV+G7i8OtbuG7geG6qeG6o1cgbCRXdj/huqnhuqPDmlcgw6Phuq/huqnDo1fDrCUgw6NXaMOjJWhX4bqn4buJfeG7i1cgbCRX4bqow6MqV+G6qW7hu4cgw5lX4bqow6PEgznhu4lX4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqlX4buL4bqvIMOjVyDDsiBX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFcgw6nhuqnhuqNX4buLJSBX4buLJsSDV+G7i8Ojw6nhuqlXIj/huqnDmlfhuqXDo8Op4bqp4bqjV2nhu4k/4bqpV+G6qeG6oybEg1fhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpw5pX4bqjxIMk4bqpV+G6pcOjw6pXMcSDV+G7i8Oz4bqp4bqjV+G6qeG6o2XDmlfhuqNkxINXIMOq4bqp4bqjV+G7i8Oz4bqp4bqjV+G6qcOjKsOaV+G6qSzhuq1X4buLJOG7k1fhu4vDs+G6qeG6o1fhuqnhuqNu4buDxIPDmlfDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o1ciKlcg4bqr4bqpV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G7i+G6ueG7i1cgw6NsV+G7i8OtbuG7geG6qeG6o1cgbCRXdj/huqnhuqPDmlcgw6Phuq/huqnDo1fDrCUgw6NXaMOjJWhX4bqn4buJfeG7i1cgbCRX4bqow6MqV+G6qW7hu4cgVVfhuqPEg8SpaFfhuqnDoyThu4lXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4w5pX4buRYiRXMWLEg8OaV+G6o8SDP+G6rVfhuqnhuqPDo8Oo4bqrw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7LDnWjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWT0vWT1AMOG7tFlY4bu0WeG7ssOd4buL4bu0PSPDnSPhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7Qj4bu4Vlck4bqn4buL4bueVuG6qMOj4buP4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqpV8Oj4bqx4bqpw6NX4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1ciKuG6q1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7i8OjxIPDoeG7iVfDrOG6uVZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buyw51WVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6hIw6Ml4buLV8Oj4buJ4buTV8O1JMSDV+G7i8OtY1fhuqnhuqNu4buDxINXIGJX4buJ4buTV+G7i+G6r+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqPEg+G7j1fDteG7j+G6qeG6o1ck4bqpV+G6qcSD4bqpw6PDmlcgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t1fDtSpX4buLw6194buLV+G7i8Oyw5pXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpV+G7kTpXw6Phur3Eg8OaVyBs4bqp4bqjVyDhurlXw7UqV+G7izvhuqnhuqNXIG7hu4PhuqnhuqNX4bqlw6PhurnEg1cxJsSDVzHhuqsq4bqpV+G6pTjhu4tXICUgVzA84bqpV+G7i+G6vSDDmlciKlfhu7FqxINX4buKw6PhurdX4buKw6PEqeG7k8OaVzA84bqpV+G7i+G6vSBX4bqsbuG7g+G6qeG6o1dmV+G7i8Ojw6nhuqlXSeG7iSThuqlX4bqow6M84bqpw5pX4buROlfDleG6teG6qcOjV0nhu4kk4bqp4bqjw5pXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8OV4bq14bqpw6NX4bqm4bq9IMOaV+G6p+G7icOp4bqpV+G7i+G7ieG7kzfhuqlX4buLw63hu4nhu5M54bqpw5pXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqNXIMOj4bqrVyIqVyDhuqvhuqlX4bqow6M84bqpVzA84bqpV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqp4bqjw6MyV+G7i8OjMuG6q1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqfhu4l94bqpVzHEg2Hhu4lXw6wkxINX4buLw60lxINXMF3huqlXMTjhuqlXIuG6t1cg4buJ4bq54bqpV8O1KuG6q1fDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1fhu4vDreG7ieG7kznhuqlXMSbhuqtX4buLw60lxINXaMOjM2jDmVfhu7E/4bqpV+G7i8OjPOG6qVciKlfDtSpX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1fhuqNu4buB4bqp4bqjV+G6rV3hu4lXMcSDVzF74buJV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOMOZV8ODxINh4bqpV+G6qSThu5PDmlfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjVyIqV+G7isOjxKnhu5NXIGJXw53DmuG7tlfDoyRXw7Vu4buD4bqpVzHhurvEg8OaV1lX4bqtJeG7k1fhuqcq4bqtV+G6oyYgw6PDmldZV+G7kW5m4bqp4bqjVyDhu4FX4bqlw6Phuq/DmlfDnVfhu5EyV+G7iz/Eg8OaV1nDnVhXMSrhuqlX4bqr4bqp4bqjVVfhu4vDo+G7iVfhuqnDo31oV+G7i8OzV+G7slhYLeG7tOG7tlhX4buLw63Eg2Hhu4lXMeG6u+G6qeG6oy/huqk74bqtw5pX4buLJuG6q1fDtcSDYSBX4bqnKuG6rVcgw6PhuqtX4bqpw6PEgznhu4lX4bqnJOG6q1cx4bq94bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqnDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tuG7ssOdaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw51ZPS9ZPUAw4bu0WVjhu7TDneG7tuG7uOG7i8Od4bu2PeG7uD3huqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7gj4bu2Vlck4bqn4buL4bueVuG6qMOj4buP4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqpV8Oj4bqx4bqpw6NX4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1ciKuG6q1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7i8OjxIPDoeG7iVfDrOG6uVZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buyw51WVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhuqYqV+G6qeG6o27hu4PEg1cgYlfhu4nhu5NX4buL4bqv4bqpV2ZX4buLw6PDqeG6qVfhu4rDoyYgw6NX4bud4bqpw5pX4buROlfhu61b4bqtV+G6psSDN+G6qcOaV8Oj4buJ4buTYeG6qVfhu61b4bqtV+G7isOjbOG7k8OaV8Op4bqp4bqjV+G7sSrhuqlXw5U74bqpV0jDo2PhuqnhuqPDmlcwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7ryThuqvDmlfhuqfhu4nDqeG6qVfhu4vhu4nhu5M34bqpV+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qcOaV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjV+G6qMOjPOG6qVcwPOG6qVfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhuqk4aFfDrOG6ueG6qeG6o1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDtcSDYSBXIG7hu4fEg8OaV8O1xINhIFfhu4sk4bqp4bqjw5pXMSXhuq1XIG7hu4fEg1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G7i8Oj4buJ4bq5IFfhuqclw5pXw6Mm4bqpVyDDozhXw61u4buF4buJw5pX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fDrT/Eg1fDtSrhuqnhuqNX4bqtOlfDrSRXMW7hu4PhuqnhuqPDmlfhuqXDo8Op4bqp4bqjVzvhuqlXIOG6v1dmVyAlIFcxJeG6rVfDo8SDOOG7icOaV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXaMOjxKnhuqnhuqNXw7XEgzjhuqnhuqNXIi7huqnhuqNXIOG6v8OZV8OV4buHxINX4bqt4bq94buLV+G7i8Ojw6nhuqlXIGJXWVhYUFfhuqcqV+G6qeG6o27hu4PEg1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7ryThuqtX4bqpN+G6qVcgw6nhuqnhuqNX4buLJSBXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqNX4bqow6M84bqpVzA84bqpVyLEkVcgJSBXw6NsV+G7i2sgV+G6pyYgV8OjfeG7iVfhuqnDo25XO+G6qVcg4bq/VyBu4buHxINX4bqnPOG7iVfhuqnhuqMq4buTV8O1Klfhu4vDoyUgw6NXIG7hu4fEg1ciLuG6qeG6o1cgJSBXw6PEg2HhuqlXw7V94buLV+G6p+G7h+G6qVcgbCRX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G7ryThuqtXMHvhuqlXMW7hu4UgV8Oj4buJxqFXIsSRw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7LDnWjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWT0vWT1AMOG7tFlY4bu04buy4bu04bu44buL4bu24bu24bu0w53hu7jhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu549QOG7tFZXJOG6p+G7i+G7nlbhuqjDo+G7j+G6qeG6o1cxxIPDoeG6qVfDo+G6seG6qcOjV+G6qeG6o27hu4PEg1cgYlfhu4nhu5NX4buL4bqv4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzHhurvhuqnhuqNXIirhuqtXMDzhuqlX4buL4bq9IFfhu4vDo8SDw6Hhu4lXw6zhurlWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7ssOdVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4buKw63huqvhuqnhuqNX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg8OaV8Op4bqp4bqjVzE6V8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjV+G6qMOjPOG6qVcwPOG6qVciN1fhu4vDqeG6qeG6o1fDo+G6qyVX4bu0V+G6peG6rVcxbuG7g+G6qeG6o1fhuqnhur3Eg1fhu4vDo8Op4bqpw5pX4bu0V+G6peG6rVcxbuG7g+G6qeG6o1fhuqnhur3Eg1cx4bq74bqp4bqjw5pX4buRPOG7k1cgw6rhuqnhuqNX4buLw60q4bqrVyBsJFfhu4vDo8Op4bqpw5pX4bqpPOG6qeG6o1cgPmhXIMOj4bqz4bqpw6NX4buLw60k4bqp4bqjV+G6qcOjKlfDtTvhuqlXw6PhuqslV+G7i8Ojw6nhuqnDmVfhu4rDreG6q+G6qeG6o1dow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXEg+G6qcOjV+G7izhX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo8OaV8Op4bqp4bqjVzE6V+G7i+G6ryDDo1cgw7IgVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpVzHDqsSDVyA84buTV+G7i8Ot4bq74bqp4bqjw5pXw7V94buLV+G6qeG7icOpxIPDmlcxISBXIsSDYeG7i1fhuqcqVyDDozvhuqlX4bqp4buJw6nEg1fhu4vDrTzhu4nDmlciY8OaV+G6p+G7heG6qVfhuqklxINXw6zEg+G6qcOjV8OsP+G6qcOaV8OjKuG6qeG6o1fhuqk74bqtVyDDo+G6q1fhu4vDo+G7iVfhuqnDo31oV+G6pcOj4bqrP+G6qeG6o1dZ4bu2WFfhu4vDrcSDYeG7iVcx4bq74bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7LDnWjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWT0vWT1AMOG7tFlY4bu04bu0WeG7tuG7i+G7suG7tiPhu7hY4bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4buePVlZVlck4bqn4buL4bueVuG6qMOj4buP4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqpV8Oj4bqx4bqpw6NX4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1ciKuG6q1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7i8OjxIPDoeG7iVfDrOG6uVZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buyw51WVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jDleG7h8SDVyBu4buB4bqp4bqjV8O14bq3V+G6pypXIuG6r1fhu4vDo25XIMOjxINXIuG6vcOaV+G7i8OtbmbhuqnhuqNXIiThuqlXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgV+G6rSHhu4tX4buLw6194bqpV+G7i8Ojw6nhuqlX4buxJFfhuqjhuqNkIMOaV+G7kTpX4buQ4buJPOG6qVdIw6PEqVfhu6bhu4rDo2RX4buQ4buJPOG6qcWoVy1X4buLw6PDqeG6qVcgYldZWFhQV8Oj4bq9V+G6pypXMeG6u+G6qeG6o1ciKuG6q1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G6rG7hu4PhuqnhuqPDmlfhu4vDs1fhuqk74bqtV8OdWFjhu7RXMTjhuqlX4bqpJOG7k8OaVyIlIFfhuqY3V8OVO+G6qVfhuqjDozzhuq1Xxq8y4bqt4buo4bum4bqp4bqjbuG7g8SDV+G6qeG6o+G6qyrEg1cgauG6qeG6o1ciN+G6qVdow6M/xIPFqMavLzLhuq3hu6hXMTpX4buLfWhX4buLw63hu4nhuqnhuqNX4buLw63hurvhuqnhuqPDmlcgw6M74bqtV8OsYiBX4bu2V8OjJFfDrcOz4bqp4bqjw5pXIMOjO+G6qVfhuqnhu4nDqcSDV+G7i8OtPOG7icOaVyJjw5pX4bqn4buF4bqpw5pXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4V8Oj4bq9V+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NX4bqtJOG6qeG6o1fDtTlX4bqp4bqj4buJ4bq74bqpV+G7i8Oj4buJV+G6o3vhuqlX4buyWFhX4buLw63Eg2Hhu4lXMeG6u+G6qeG6oy/huqk74bqtw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7LDnWjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWT0vWT1AMOG7tFlY4bu04bu2WOG7suG7iz3hu7gj4bu44buy4bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bue4bu04bu0Vlck4bqn4buL4bueVuG6qMOj4buP4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqpV8Oj4bqx4bqpw6NX4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1ciKuG6q1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7i8OjxIPDoeG7iVfDrOG6uVZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buyw51WVy/hu6jGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4buxN+G6qVcgJuG6qcOjVzFiw5pXIiUgVyBj4bqpV+G7i+G6ryDDo1cgw7IgV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjVyIqVyDhuqvhuqlX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVcxYuG6qeG6o1fhuqNiaFfhu4vEgznhuqnDmlcgw6nhuqnhuqNX4bqnJOG6q1cx4bq94bqp4bqjV+G7i8Ot4bq3V+G6o8SDJVfDo+G7geG6qVdZw5rhu7JX4buLxqFXMeG6u+G6qeG6o1ciN1fhu4vDqeG6qeG6o1fDo2IkVzFu4buD4bqp4bqjV+G6pyrhuqnhuqPDmlfhuqnhuqNlV+G7kWLhuq3DmlfhuqXEgzfhuqlXIOG6uVfDo2IkV+G6pTfhuqnDo1fhuq1u4buB4bqp4bqjV+G6qeG6vcSDVzHhurvhuqnhuqNVV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjVyAlIFfDo+G6vVfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpVzHDqsSDVyDhu4FXID7hu4lXIDzhu5NX4buLw63hurvhuqnhuqPDmlfDtX3hu4tX4bqp4buJw6nEg8OaV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg8OZV8ODxINh4bqpV+G7i8Ojw6nhuqlX4buxJFfhuqjhuqNkIFcgw6PhurNXIGPhuqlXIy9Z4bu2V8Oj4bq9V+G6qeG6o8Ojw6jhuqtVV+G7i8Ojw6nhuqlXaMOjPuG6qVcxPuG7iVfhuqk74bqtV8OdWMOd4buyV8O1OVcx4bqvIMOjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu24buyw51o4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVk9L1k9QDDhu7RZWOG7tOG7tuG7suG7uOG7i8Od4buyWT3DneG6p1jDmcOiaOG6o1PDreG7nsOdw53hu7hWVyThuqfhu4vhu55W4bqow6Phu4/huqnhuqNXMcSDw6HhuqlXw6PhurHhuqnDo1fhuqnhuqNu4buDxINXIGJX4buJ4buTV+G7i+G6r+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cx4bq74bqp4bqjVyIq4bqrVzA84bqpV+G7i+G6vSBX4buLw6PEg8Oh4buJV8Os4bq5VlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7bhu7LDnVZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG6pipXbOG7k1fDtcSDN+G6qVdM4buTVyIk4bqpV+G6rOG7iuG7iklXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G7isOtxINh4buJV8OM4buB4bqpw5pXIMOjxINXw6Phur3Eg1fhu4vDrW5m4bqp4bqjV8OD4bq9xINXMDzhuqlX4buL4bq9IFfhu4vDo8SDw6Hhu4lXw6zhurlX4buROlfhu4rDrcSDYeG7iVfhu4rDoyrhuqnDo8OaVyDDo+G6t1fhu6174bqtV+G7isOj4bq3V8OMPOG6rcOaVzA84bqpV+G7i+G6vSBX4buKw6MlxINXZlfhu4vDo8Op4bqpV+G7seG6seG6qcOjV0jDo27hu4HhuqnhuqNXMTpX4buL4bqvIMOjVyDDsiBXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqNXIMOj4bq3VzLhuq1X4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlX4buL4bq54buLV+G6puG7iX3hu4tXw4PDqeG6qVfhuqnDozzhuqlXw7UqV+G6osSDJFcx4bqx4bqpw6PDmlfhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G7i+G6seG6qcOjV+G7i8OtJuG6qeG6o1fhu4s/4bqrV8Ojw6nhuqnDmlfDrMSD4bqpw6NXIOG6q+G6qVfhu4vDo29X4buyVVfDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o1fhuqjDozzhuqlXMDzhuqlXIMOjPmhXw6Mq4bqpw6NX4buL4bq54buLVyDDo2xX4buLw61u4buB4bqp4bqjw5pXMW7hu4PhuqnhuqNX4bqn4bq5xINXIGwkV3Y/4bqp4bqjw5pXIMOj4bqv4bqpw6NXw6wlIMOjV2jDoyVoV+G6p+G7iX3hu4tXIGwkV+G6qMOjKlfhuqlu4buHIFVX4buRYiRXIsSRVyAlIFfDo2xX4buLayBX4bqnJiBXw6N94buJw5pXw61u4buD4bqtV8OtKlfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuq0kVyDDoyThu5PDmlcgbuG7h8SDV+G7kcSD4bqpw5pX4bqnw6BXw6Phur3Eg8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXQD3DnWjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tsOdQGjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWT0vWT1AMOG7tFlY4bu04bu4WVjhu4vhu7bDnVhZ4bu44bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bue4bu04bu44bu2Vlck4bqn4buL4bueVuG6qMOj4buP4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqpV8Oj4bqx4bqpw6NX4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1ciKuG6q1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7i8OjxIPDoeG7iVfDrOG6uVZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlZAPcOdVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tsOdQFZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7sTfhuqlXICbhuqnDo1cxYsOaVyDDo+G6t1fDjDzhuq1XIGPhuqlXMcSDVzF74buJV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOFfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjw5pXMVvhu5NX4bqtJuG6qcOjVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpVzDhurcgw6NXIOG7gVcgPuG7iVfhuqXEg+G6qcOjV+G7izjDmlcxbiRXICUgV+G6p+G6qybEg1cgPOG7k1fhu4vDreG6u+G6qeG6o1cgYlfhuqPEgyVX4buLw63hurdX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4VyAk4bqrV+G6qcOjblfhu5HhuqsqxIPDmlfDtT/Eg1fhu4vDo8SDOeG7icOaV8OtxIM54bqp4bqjV8O1KuG6q1fhu4vDreG6u+G6qeG6o1VX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlXIMOjO+G6rVfDrGIgV8Otw7PhuqnhuqNX4bqlMuG6q8OZw5nDmVfDteG7h8SDV+G6rW8gV+G7i8Oj4buJV+G6qcOjfWhXw6Mq4bqp4bqjV+G6qTvhuq1X4bqlw6Phuqs/4bqp4bqjV8OdWFhX4buLw63Eg2Hhu4lXMeG6u+G6qeG6o1fhu6YxOlfhu4vDrcOzVyDDo8SDV2jDo+G6r8Wow5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFdAPeG7uGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tuG7slho4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gMOG6qcOZIiThuqvhu4vDoyThuqnDo8Oj4bqrJMOZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53DnVk9L1k9QDDhu7RZWOG7tEBZQOG7i8Od4bu4I1g94bqnWMOZw6Jo4bqjU8Ot4bue4buyQFZXJOG6p+G7i+G7nlbhuqjDo+G7j+G6qeG6o1cxxIPDoeG6qVfDo+G6seG6qcOjV+G6qeG6o27hu4PEg1cgYlfhu4nhu5NX4buL4bqv4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzHhurvhuqnhuqNXIirhuqtXMDzhuqlX4buL4bq9IFfhu4vDo8SDw6Hhu4lXw6zhurlWV8O0xIMw4buLw6Phu55WQD3hu7hWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buyWFZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qOG7sSUgV+G6qOG6ozzhuqlXdm8gV8ODJuG6qcOjw5pX4bqp4bqjbuG7g8SDVzA84bqpV+G7i+G6vSBX4buKw6MlxINXZlciP+G6qVfhu4ok4bqtV8OM4buB4bqpw5pX4buROlfhu4o84bqpV+G7isOtbuG7g+G6qeG6o8OaV+G7i8Oj4bq3V+G7kTpX4bqo4bqjw6PEg1fDjOG7geG6qVctVyI/4bqpVyBiV1lYWFBXMDzhuqlXw6zhurlX4bqnKlfhuqnhuqNu4buDxINXMDzhuqlX4buL4bq9IFfhu4rDoyXEg1cxbuG7hSBXIsSDOOG7i1cxOOG6qVfhuqcqV+G6qeG6o27hu4PEg1fhu4vhuq8gw6NXIMOyIFfhu4vhu4nhu5M34bqpV+G7i8Ot4buJ4buTOeG6qcOaV8O1feG6qVcx4bq94bqp4bqjVzHhurvhuqnhuqNXIirhuqtXw6PEg8Oh4buJV8OtZcOaV8OjxIPDoeG7iVcxxKnhuqnhuqNXIMOjbFfhu4vDrW7hu4HhuqnhuqPDmlcxbuG7g+G6qeG6o1fhuqfhurnEg1cgbCRXdj/huqnhuqPDmlcgw6Phuq/huqnDo1fDrCUgw6NXaMOjJWhX4bqn4buJfeG7i1cgbCRX4bqow6MqV+G6qW7hu4cgw5pX4buL4bqvIMOjVyDDsiBX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFcgJSBXIOG7ieG6vSBXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqPDmldow6PhuqvhuqnhuqNX4buLw60q4bqrV+G7i8OjxINXMeG7iSRX4buTN+G7iVfhuqlu4buHIMOaV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOMOaV+G7kWIkVzFixIPDmlfhuqPEgz/huq1X4bqp4bqjw6PDqOG6q8OaV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxIPDmVfhu4rDs1fhuq3hur3hu4tXIj/huqlXIGJX4buL4buHxINXPVhQV8Oj4bq9V+G6qeG6o8Ojw6jhuqtX4bum4bqpO+G6rVfDnVhZw53FqMOaVzE44bqpV+G7i8OjJeG6qeG6o1fhu7Ytw51Yw53DncOaVyI/4bqpV+G7iiThuq1Xw4zhu4HhuqlXIMOj4bqzVyBj4bqpV+G7tlfDo+G6vVfhuqnhuqPDo8Oo4bqrw5pX4bqp4bqjbuG7g8SDVzA84bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVyI/4bqrV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIGJXJMSDV+G6rSwgV+G7i2FX4bqpJuG6qVfhu5E6V8Oj4bq9xIPDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu60kaOG7i8SD4bqr4bqpVuG7qMavxIPhuq3huqNXIOG6pyTDrMOs4bueVsSD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7tuG7ssOdaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw51ZPS9ZPUAw4bu0WVjhu7Qj4buyWOG7i+G7tOG7suG7tOG7skDhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu54jPcOdVlck4bqn4buL4bueVuG6qMOj4buP4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqpV8Oj4bqx4bqpw6NX4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1ciKuG6q1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7i8OjxIPDoeG7iVfDrOG6uVZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buyw51WVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jDleG7h8SDVyBu4buB4bqp4bqjV8O14bq3V+G6pypXIuG6r1fhu4vDo25XIMOjxINXIuG6vcOaV+G7i8OtbmbhuqnhuqNXIiThuqlXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgV+G6rSHhu4tX4buLw6194bqpV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqmKuG6qeG6o1fhuqLEg2LDmlfhu5E6V+G7seG6seG6qcOjV+G6pm7hu4HhuqnhuqNX4bum4bqow6NuV+G7kOG7iTzhuqnFqMOaVyIlIFfhuqY3V+G7isOtZOG6qeG6o1fDg8SDOeG6qVcxOlfhu4vhuq8gw6NXIMOyIFfDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o1fhuqjDozzhuqlXMDzhuqlXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlXIMOjO+G6qVfhuqnhu4nDqcSDw5pXw6zhu41XMGvhuqnhuqNXaMOjPOG6qVciYuG6qVcwxKnEg1fDrDzhu4lX4buLw63huqvhuqnhuqNXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4vDmlfhu5FiJFcxYsSDw5pX4bqjxIM/4bqtV+G6qeG6o8Ojw6jhuqtVVzFi4bqp4bqjV+G6o2JoV+G7i8SDOeG6qcOaVyDDqeG6qeG6o1fhuqck4bqrVzHhur3huqnhuqNXIjdX4buLw6nhuqnhuqNXw6NiJFcxbuG7g+G6qeG6o1fhuqcq4bqp4bqjw5pX4bqp4bqjZVfhu5Fi4bqtw5lX4but4buJ4bq5xINX4bqpO+G6rVfDnVjDnVnDmlfhu4vDo8Op4bqpV+G6pirhuqnhuqNX4bqixINiVzE6V+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G7i8OjKuG6qcOjVyDDqeG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxINXw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7LDnWjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWT0vWT1AMOG7tFlY4bu0PVjDneG7i8Od4bu0I+G7tD3huqdYw5nDomjhuqNTw63hu55ZI+G7tFZXJOG6p+G7i+G7nlbhuqjDo+G7j+G6qeG6o1cxxIPDoeG6qVfDo+G6seG6qcOjV+G6qeG6o27hu4PEg1cgYlfhu4nhu5NX4buL4bqv4bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjVzHhurvhuqnhuqNXIirhuqtXMDzhuqlX4buL4bq9IFfhu4vDo8SDw6Hhu4lXw6zhurlWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tuG7ssOdVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buow40+4buLV+G6qcOjxIM54buJV+G6qeG6o27hu4PEg1fhu4nhu5NX4buL4bqv4bqpV+G6pypX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G6rSbhuqnDo1cwJuG6qVdv4bqp4bqjVzBr4bqp4bqjV+G7i8SDOOG6qVci4bq9V+G6pcOj4bqrJFfDo2QgVy1X4bql4bubV+G7i8Oj4buJfeG7i1fDtSrhuqtXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4vDmlfhuqXEg+G6qcOjVzDhuqsk4bqpw6NXw7Vu4buB4bqpV+G6pzfhuqlX4bqnKuG6rVfhuqXEg+G6qcOjV+G7izjDmlfhuqcqV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G7iz7huq1X4bqjbuG7geG6qeG6o1cgYlc/4bqpw6NXw6NuZuG6qeG6o1fhu4vhuq8gw6NXIMOyIFcxOOG6qVcgw6nhuqnhuqNX4buLJSBX4buRYiRXMWLEg1fhuqPEgz/huq1X4bqp4bqjw6PDqOG6q1dmVzHhurckV2jDo27hu4HhuqnhuqPDmVfhuqJu4buB4bqp4bqjV+G6rV3hu4lXMcSDVzF74buJV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOMOaV8OjxINh4bqpV+G6o8SDJFcx4bqx4bqpw6NXIiUgV0nhu4klIMOjV8OVO+G6qVfhuqbhuqvhuqnhuqPDmlfhuqnhuqNu4buDxINXMDzhuqlX4buL4bq9IFfhuqxu4buD4bqp4bqjV2ZX4buLw6PDqeG6qVd24bq74bqp4bqjV+G7kOG7iTzhuqnDmlfhu5E6V8ODP8SDV+G6puG6q+G6qeG6o1fhu6bhuqjDo25X4buKw6Mk4bqpw6PFqFcxJOG6qeG6o1cgw6M74bqtV8OsYiBXWcOdV8OjJFfhuqUy4bqrw5pXIMOjO+G6qVfhuqnhu4nDqcSDV+G6p+G7heG6qcOaV+G6oyrDmlfDoyrhuqnhuqNX4bqpO+G6rVcgYlfhuqnhuqPhu4nhurvhuqlX4buLw6Phu4lXw6Phu4HhuqlX4buyWFhX4buLw63Eg2Hhu4lXMeG6u+G6qeG6o1fhu6YxOlfhu4vDrcOzVyDDo8SDV2jDo+G6r8Wow5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7bhu7LDnWjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWT0vWT1AMOG7tFlY4bu0PeG7tMOd4buL4bu24bu2w51ZQOG6p1jDmcOiaOG6o1PDreG7nuG7tlhYVlck4bqn4buL4bueVuG6qMOj4buP4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqpV8Oj4bqx4bqpw6NX4bqp4bqjbuG7g8SDVyBiV+G7ieG7k1fhu4vhuq/huqlX4buLw63huqvhuqnhuqNXMeG6u+G6qeG6o1ciKuG6q1cwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7i8OjxIPDoeG7iVfDrOG6uVZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu24buyw51WVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhu4rDrTfhuqlXIG7hu4HhuqnhuqNXw7XhurdX4buLw61uZuG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpw5pXIiUgV+G6p+G7icOp4bqpV+G7i+G6ryDDo1cgw7IgV+G7i+G7ieG7kzfhuqlX4buLw63hu4nhu5M54bqpw5pXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqNXIipXIOG6q+G6qVfhu4vDreG6u+G6qeG6o1fDrcOz4bqp4bqjw5pXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4vDmlfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhuqk4aFfDrOG6ueG6qeG6o1fhuq3hu4fEg8OaVzFi4bqp4bqjV+G6o2JoV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxIPDmVfDleG7h8SDV8Osw7JX4bqpO+G6qeG6o1fhuqnDqsOaV+G6qcOjxINh4buLV+G7i+G6seG6qcOjVyBsJFciJSDDmlfhuqk74bqtV8OdWMOdw51X4buLw6PDqeG6qVd24bq74bqp4bqjV+G7kOG7iTzhuqlXMTpXaMOjPuG6qVcxPuG7iVfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhu4vDoyrhuqnDo1cgw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuqnDqeG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpV+G6reG7h8SDV+G6pcSDw6Hhu4lX4bqtXeG7icOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7neG7ieG7i8Oj4bqrw61W4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoSMOjJOG6qVfhuqjhuqMkxq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavL2jhu6g=

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]