(vhds.baothanhhoa.vn) - Bằng những “thủ đoạn” như tháo biển số, phóng nhanh, vượt ẩu, nhiều thanh, thiếu niên đã và đang ngang nhiên vi phạm luật giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy, xe điện. Vấn nạn này đòi hỏi cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay hơn nữa.
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu6Zpw61o4bqt4bqnw6DFqOG7qzzhuqfhu67DtcOz4buuw6Lhu5Hhu67huqUl4bqn4bqh4buuw60jw7Thu67huqHDquG6p+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rsOt4bqhI+G6p+G6oVThu67DreG6oeG6ozbDrOG7ruG6p+G6ozXhuqdU4buu4bqhYl3hu65p4bqj4bqn4bqh4buu4buN4bqj4buuZuG6oSXhuqXhu67DrWg+w63hu67DrW9U4buuxqHDjcOAw43hu6YvacOtaOG6reG6p8Ogxajhu6Yv4bqhV8Wo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhuqAwIyLhu6zFqOG7qTvhuqfDoOG7ruG6p+G6ocOy4bqnw6Dhu67igJzDreG6oWrhu64g4bqtJeG6p+KAneG7ruG6p+G6oWzhu67DreG6oT3huq3hu65b4bqjOeG6p+G7rmllVOG7rmbhuqHhuqnhuqfDoOG7ruG6p+G6oSPhuqfhuqFU4buu4buNbOG7h8Ot4buue8OsVOG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7rsOt4bqhI+G6p+G6oVThu67DreG6oeG6ozbDrOG7ruG6p+G6ozXhuqfhu64gJuG7ruG7jSThu64gI+G6p8Og4buu4bqnw6Aj4bqnw6Dhu67huqfhuqHhuqM14bqn4buu4buN4bqj4buuZuG6oSXhuqXhu67DosOsPsOt4buuw6DhuqMj4bqt4buuw63huqHEkeG6p8Og4buuIGzhu4HhuqfDoOG7rlvhurnhu67hurXhuqHhuqPhu64g4bqjN8Os4buu4bq14bqh4bqjOeG6p+G7rsO1MOG7ruG6pT3DtFThu67DtTDhu64g4bqjOOG6p1Xhu67hu4wp4bqn4buu4bqnJeG6p+G7ruG6pyTDtOG7riDhuqvhuqPhu67huqFj4bqj4buuXcOq4buuZ8OsI+G6p+G7rl3huqFtXeG7ruG6pz/huqfDoOG7rl084bqn4buuw7XDs+G7rsOi4buR4buu4bqlJeG6p+G6oeG7rsOtI8O04buu4bqhw6rhuqfhu67huqfDsiNV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rl3DoiNpaeG7nOG7rOG6o+G7qzDhuqfDrTBo4buuIsOt4bqhw6zhuqVb4bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zhu4/huqMiw63huqFS4buu4bu4VlZmw7VT4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw61S4buu4buyWVlmw7VT4bus4buuaWhd4buc4busLy9dIuG6p1VbI+G6rcOt4bqhI+G6p+G6oeG6oeG6rSNV4buN4bqnLyIwaeG6tcOt4bqtZi/huqcw4buPaS9YWFdAL1dA4bu2IllXVljDnVbhu7jDreG7suG7tlhAw6JXVlXhurNmw6Dhu6zhu64jw6LDreG7nOG7rOG7qzzhuqfhu67DtcOz4buuw6Lhu5Hhu67huqUl4bqn4bqh4buuw60jw7Thu67huqHDquG6p+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rsOt4bqhI+G6p+G6oVThu67DreG6oeG6ozbDrOG7ruG6p+G6ozXhuqdU4buu4bqhYl3hu65p4bqj4bqn4bqh4buu4buN4bqj4buuZuG6oSXhuqXhu67DrWg+w63hu67DrW9U4buuxqHDjcOAw43hu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7hWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4bus4buyWVnhu6zhu64vxajhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajhurThuqHEkeG6p8Og4buuIOG6ueG6o+G7ruG6pWvhu65bKuG6reG7ruG6oeG6oznhuqXhu67hurXhuqHhuqPhu64g4bqjN8Os4buu4bq14bqh4bqjOeG6p+G7rsO1MOG7ruG6pT3DtOG7rsOiJOG7ruG6oSThuqfhuqHhu67hu43huqPhu67hu43huqPhu65m4bqhJeG6peG7rsOCw6w+w63hu67DgOG6oyPhuq3hu67DreG6ocSR4bqnw6Dhu64gbOG7geG6p8Og4buuW+G6ueG7ruG6p+G6oWzhuqfDoOG7rsOiJeG6o+G7riAj4bqnw6Dhu67hurXhuqE94buuZuG6oeG6u+G7rlvhuqM24bqn4buu4buN4bq/4bqj4buuw63huqEj4bqn4bqhVOG7rsOt4bqh4bqjNsOs4buu4bqn4bqjNeG6p1Thu67huqFiXeG7rmnhuqPhuqfhuqFV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjW7hu64gPMOs4buu4bqnP+G6peG7rlhWWFjhu64gNuG6p+G7ruG6pyPDtOG7rsOib13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7ruG7q0nDgMON4buu4buNJOG7rl09XeG7rl3DquG7rmfDrCPhuqfhu65d4bqhbV3hu67huqc/4bqnw6Dhu67DrWg14bqn4buuIOG6ryPhu65bJOG6p+G7rsONRuG7rsON4bqhI+G6p+G6oeG7ruG6oOG6qSPhu64gJuG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7rsOiPOG6p+G7rsOt4bq74buuXeG6oW1d4buuXT1d4buuIOG7h8Ot4buuaCPhu65nw6wo4bqn4buuw7XDs+G7rsOi4buR4buu4bqnw6DhuqHhuqM14bql4buu4bqhJOG6p+G6oeG7ruG7jeG6o+G7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buu4buNN+G7rsOtaD7DreG7rsOtb1Thu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw6DhuqMj4bqt4buuw63huqHEkeG6p8Og4buuXWoj4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuw63huqEj4bql4buuw6DhuqMj4buuw6DhuqMj4bqt4buuw63huqHEkeG6p8Og4buuWzvhuqfDoOG7rsO1MOG7ruG6pcSR4buuw63EkVThu67DtTDhu67huqU9w7RU4buuw7Uw4buuICVm4buuIOG6ozjhuqdU4buuICxd4buuW+G6ozjDreG7rsOiJOG7ruG7jeG6v+G6o+G7riBl4bqj4buuw61s4buH4bqnw6Dhu67DreG6oSPhuqfhuqFU4buuw63huqHhuqM2w6zhu67huqfhuqM14bqnVOG7ruG6oWJd4buuaeG6o+G6p+G6oVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG6pOG6ucOt4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67huqfhuqHDsuG6p8Og4buu4bqhxIPhuqfhuqHhu67DreG6oW1d4buuIGzhu4dd4buuXT1d4buuIGXhuqPhu67DrWzhu4fhuqfDoOG7ruG6pyTDtOG7rj1m4buuIsSp4bqnw6Dhu65m4bqh4bq74buuW+G6ozbhuqfhu64g4bqp4buuw6Ik4buuw63huqE94bqt4buuW+G6oznhuqfhu65pZeG7rsO1MFXhu65JI8Os4buu4bq14bqh4bqj4buuw7Uw4buu4bqlPcO0VOG7ruG6p+G6oSnDreG7rsOiJOG7rsOi4bqtJeG6o+G7rmbhuqEo4bqn4buu4bq14bqhZeG6o+G7rsOi4bq/4bqn4buuIGzhu4dd4buuw63huqE94bqt4buuW+G6oznhuqfhu65pZVThu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67DreG6oSPhuqfhuqFU4buuw63huqHhuqM2w6zhu67huqfhuqM14bqnVOG7ruG6oWJd4buuaeG6o+G6p+G6oeG7riAm4buu4bqnw6Aj4bqnw6Dhu67huqfhuqHhuqM14bqn4buuXeG6oeG7g+G7rlktw53hu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67DrWg14bqn4buuw7UwVOG7ruG7jWzhu4fDreG7riDDqOG6p+G7riBj4buuw60l4bqj4buuXT1d4buu4bqn4buLw63hu67DoOG6oyPhuq3hu67DreG6ocSR4bqnw6BU4buuIOG6o+G7ruG6p8OgbOG7h13hu65d4bqh4bqjN8Os4oCm4buu4bq04bqh4bqj4buuW+G6r+G7rsOib13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7ruG7q0nDgMON4buuZuG6oT3DreG7ruG6oeG6ozjhuqdU4buuXT1d4buuIGXhuqPhu67DrWzhu4fhuqfDoOG7ruG6pyTDtOG7rmjDqeG7rsOgI+G7rsOt4bqhPeG6reG7rl3huqElw7RU4buuw6Il4bqnw6Dhu67Doj1d4bqhVOG7ruG7jWzhu4fDreG7rnvDrOG7rsOtaDXhuqfhu64gbOG7geG6p8OgVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bum4bqj4bqlw6Dhu65dw6IjaWnhu5zhu6zhuqPhu6sw4bqnw60waOG7rOG7rmnDrcO0w6Iw4buc4bus4buP4bqjIsOt4bqhUuG7ruG7uFZWZsO1U+G7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOtUuG7ruG7suG7tMOdZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8vXSLhuqdVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFhXQC9XQOG7tiJZV+G7tldYWFfDreG7tOG7tuG7tEBZw6JWVeG6s2bDoFFo4buc4bu4w53hu7Thu6zhu64jw6LDreG7nOG7rOG7qzzhuqfhu67DtcOz4buuw6Lhu5Hhu67huqUl4bqn4bqh4buuw60jw7Thu67huqHDquG6p+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rsOt4bqhI+G6p+G6oVThu67DreG6oeG6ozbDrOG7ruG6p+G6ozXhuqdU4buu4bqhYl3hu65p4bqj4bqn4bqh4buu4buN4bqj4buuZuG6oSXhuqXhu67DrWg+w63hu67DrW9U4buuxqHDjcOAw43hu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zhu7hWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4bus4buy4bu0w53hu6zhu64vxajhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajhu6vhuqHhu4Phu65nw6w94buuaWXhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu65nw6zDtOG7riDhuq/huqfhuqHhu65da+G6p8Og4buuw6Ik4buu4bqhJOG6p+G6oeG7ruG7jeG6o+G7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buuZuG6oeG6u+G7rlvhuqM24bqnVOG7riJh4buuWzrDreG7rsOgLGbhu67DrWg14bqn4buuIGzhu4HhuqfDoFXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqMOCb13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7ruG7q0nDgMON4buu4buNJOG7rl09XeG7riDDquG6p+G7ruG7jeG6r+G7rl3huqnhu67DouG6ozXhuqfhu65nw6wj4bqn4buuw61oNeG6p+G7riDhuq8j4buuWyThuqfhu67DjUbhu67DjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqDhuqkj4buuICbhu67DreG6u+G7rl3huqFtXeG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7riDhu4fDreG7rmgj4buuZ8OsKOG6p+G7rsO1w7Phu67DouG7keG7rl09XeG7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bqlVOG7rsOtw6zDtOG7ruG7jT7DtOG7rl1t4buu4bqhNsOt4buuIOG7h8Ot4buuaCPhu65nw6wo4bqn4buuw6Ik4buu4bqlYuG6o+G7rl3huqHDrMO0OOG6p+G7rsOiJeG6o+G7riAow6zhu67hu40k4bqt4buuICnDtFXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG6oOG6ozjhuqfhu67huqcjw7Thu65dPV3hu67DrWhs4buB4bqnw6Dhu67huqFiXVThu67huqfhuqEpw63hu67DoiThu67hurXhuqFl4bqj4buuw43huqBGw43hu64gI+G6p8Og4buuw63huqFvXeG7ruG6oeG6ozjhuqfhu67huqXEkeG7ruG6ocSD4bqn4bqh4buu4oCc4bur4bq74bqnw6Dhu67DrWhs4buB4bqnw6Dhu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4oCdVOG7rsOtw6zDtOG7ruG7jT7DtFThu65d4bqh4bqx4buuXXvhuqfhu65o4buB4bqj4buu4bq14bqhY+G6o+G7rl3hurvhuqfDoOG7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7rsOiJOG7ruG6peG6ucOt4buuW+G6ueG7rmbhuqE+4bqn4buu4bqhYl3hu65p4bqj4bqn4bqh4buu4bqnw6Ajw7Thu67Doj5m4buuw61tXeG7rl3huqnhu67huqfhuqHDsuG6p8Og4buu4bqhJOG6p+G6oeG7ruG7jeG6o+G7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buu4buNN+G7rsOtaD7DreG7rsOtb1Thu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw6DhuqMj4bqt4buuw63huqHEkeG6p8OgVeG7ruG6puG6ocOy4bqnw6Dhu67huqEk4bqn4bqh4buu4buN4bqj4buu4buN4bqj4buuZuG6oSXhuqXhu65m4bqhPcOt4buuw6LDrD7DreG7ruG6pyTDtOG7rl3huqvhuqfhu64gbOG7h13hu67igJzDreG6ozZm4buuaW1d4oCd4buuWzvhuqfDoOG7rsOtaCThuq3hu67DomzDrOG7rmll4bqnw6Dhu64q4bqt4buu4bql4bq5w63hu65dPV3huqHhu67Dojhd4bqh4buuw6IlXeG7rl1qI+G7ruG6teG6ocSR4bqnw6Dhu67Do8Ot4buuw63huqEj4bqn4bqhVOG7rsOt4bqh4bqjNsOs4buu4bqn4bqjNeG6p1Thu67huqFiXeG7rmnhuqPhuqfhuqFV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rl3DoiNpaeG7nOG7rOG6o+G7qzDhuqfDrTBo4bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zhu4/huqMiw63huqFS4buu4bu4VlZmw7VT4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw61S4buu4buy4bu04bu2ZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8vXSLhuqdVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFhXQC9XQOG7tiJZV+G7tlfDnVbhu7LDrUDhu7ZZ4buyw53DolZV4bqzZsOgUWjhu5xZ4bu44bu44bus4buuI8Oiw63hu5zhu6zhu6s84bqn4buuw7XDs+G7rsOi4buR4buu4bqlJeG6p+G6oeG7rsOtI8O04buu4bqhw6rhuqfhu67hu43hur/huqPhu67DreG6oSPhuqfhuqFU4buuw63huqHhuqM2w6zhu67huqfhuqM14bqnVOG7ruG6oWJd4buuaeG6o+G6p+G6oeG7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buuw61oPsOt4buuw61vVOG7rsahw43DgMON4bus4buu4buP4bqjIsOt4bqh4buc4bus4bu4Vlbhu6zhu67huqEw4bqjw6DhuqHDreG7nOG7rOG7suG7tOG7tuG7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4butOeG7ruG6p8OgP+G6p+G7rl3huqEs4bqn4buuw63Eg+G6p+G6oeG7rsOtaCXhuqfDoOG7ruG6pyTDtOG7rl084bqn4buuXeG6qeG7rmlv4buu4buNJOG6reG7rl3DrOG6uV3hu67DreG6oWzhu4HhuqfDoOG7rsO1w6zDtDXhuqfhu67huqHDquG6p+G7rl1qI+G7rsOib13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7rl3huqFtXeG7ruG6pz/huqfDoFXhu67hu61s4buHXeG7rlvhuqM2w61U4buuIuG7ieG7rsOt4bqh4buB4bqj4buuIOG6oznhuqXhu67huqHhuqM44bqn4buuw60l4bqj4buuw6Ik4buuXcOsZeG6o+G7ruG6pz/huqXhu67huqFiXVThu67DrcOsw7Thu67hu40+w7Thu67DrWjhuq3huqfDoOG7rsOt4bqhPeG6p8Og4buu4buy4buu4bqnJMO04buu4burxJHhuqfDoOG7riPhuqfhu67DjUbhu67DjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqDhuqkj4buu4buNfeG6p+G7rmk04buuw60/4bqnw6Dhu65dbOG7geG6p8Og4buuw63DrDzhuqfhu67DrWgjVOG7ruG6teG6oznhuqXhu65p4bqtPcOt4buuZuG6oT3DreG7ruG6oeG6ozjhuqfhu67hu40k4buuw7XDs+G7rsOi4buR4buu4bqnw6DhuqHhuqM14bql4buu4bqhJOG6p+G6oeG7ruG7jeG6o+G7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buu4buNN+G7rsOtaD7DreG7rsOtb1Thu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw6DhuqMj4bqt4buuw63huqHEkeG6p8Og4buuIGXhuqPhu67hu43hur/huqPhu67DreG6oSPhuqfhuqFU4buuw63huqHhuqM2w6zhu67huqfhuqM14bqnVOG7ruG6oWJd4buuaeG6o+G6p+G6oeG7riDhuqM3w6zhu67hurXhuqHhuqM54bqn4buuw7Uw4buu4bqlxJHhu67DrcSRVOG7rsO1MOG7ruG6pT3DtFThu67DtTDhu67huqU9w7Thu64g4bqjOOG6p1Thu67DtTDhu64gJWbhu64g4bqjOOG6p1Thu67DrWjhuq3huqfDoOG7riDhuqnhu65dxKnhu67DreG6oTnhu67huqfhuqFs4buuIOG6o+G7riIk4bqn4buu4bqhJOG6p8Og4buu4bqnw6Aj4bqnw6BU4buuZuG6oeG6qeG6p8Og4buu4bqn4bqhI+G6p+G6oVThu67hu41s4buHw63hu657w6xU4buuIOG6ozfDrOG7ruG6teG6oeG6oznhuqfhu65m4bqhbMOq4bqnw6Dhu67DreG6ozjhuqfhu67hurXhuqHhuqPhu65d4bqhbCPhu64gauG7rsOtw6zhurvhuqNU4buu4bq14bqhxJHhuqfDoOG7rl3huqnhu67DoOG6oynDtOG7rmbhuqExZuG7rsOiPeG6o+G7rsO1MOG7rmbhuqHhu4nhu67huqHhu4dmVOG7ruG6teG6ocSR4bqnw6Dhu64g4bq54bqj4buu4bqla+G7rlsq4bqt4buu4bqh4bqjOeG6pVPhu67DtcOz4buuw6Lhu5Hhu67DrWg9XeG6oeG7ruG6p+G6oeG6ozjhuqXhu65daiPhu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67DoOG6oyPhuq3hu67DtTDhu67huqXEkeG7rsOtxJFU4buuw7Uw4buu4bqlPcO04buuw61oNeG6p+G7ruG7slbhu65m4bqhKOG6p+G7ruG6teG6oWXhuqPhu65d4bqh4bqt4buuw63huqEj4bqn4bqhVOG7rsOt4bqh4bqjNsOs4buu4bqn4bqjNeG6p1Thu67huqFiXeG7rmnhuqPhuqfhuqHhu67DreG6oSPhuqXhu67DoOG6oyPhu67DoOG6oyPhuq3hu67DreG6ocSR4bqnw6Dhu67hurXhuqHhuqPhu65d4bqhbCPhu64gauG7rsOtw6zhurvhuqNU4buuXeG6oWwj4buuXeG6qeG7rsOg4bqjKcO04buuZuG6oTFm4buuw6I94bqj4buuw7UwVeG7ruG7rcOp4bqnw6Dhu67DreG6oeG7geG6o+G7rsOt4bqhZeG6p8Og4buu4bq1NeG7riIj4bqn4bqh4buuaT1d4bqh4buu4bqn4bqhw7LhuqfDoOG7ruG6oWJd4buuaeG6o+G6p+G6oeG7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buuw61oPsOt4buuw61vVOG7riPhuqfhu67DreG6rSThuqfhu67DoOG6oyPhuq3hu67DreG6ocSR4bqnw6Dhu67DmeG6oWLhu67DrTXhuqdU4buuw61obOG7geG6p8Og4buu4bqhYl1U4buuw6Lhur3huqPhu67hu43huqPhu65m4bqhJeG6peKApuG7pOG7rl3DrOG6p8Og4buuXSlm4buuXeG6oeG6reG7rl09XeG7rl3DquG7rmnhu4Phu67DoOG6oz3huq3hu64ixKld4buuIDnhu65m4bqhZeG6o+G7ruG6oeG7h2bhu67DoOG6oz3huq3hu64ixKld4buu4buNJOG7rsO1w7Phu67DouG7kVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rl3DoiNpaeG7nOG7rOG6o+G7qzDhuqfDrTBo4bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zhu4/huqMiw63huqFS4buu4bu4VlZmw7VT4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw61S4buu4bu0VlZmw7VT4bus4buuaWhd4buc4busLy9dIuG6p1VbI+G6rcOt4bqhI+G6p+G6oeG6oeG6rSNV4buN4bqnLyIwaeG6tcOt4bqtZi/huqcw4buPaS9YWFdAL1dA4bu2IllX4bu2V+G7tMOdWMOt4bu44bu0V+G7skDDolZV4bqzZsOgUWjhu5xXWOG7uOG7rOG7riPDosOt4buc4bus4burPOG6p+G7rsO1w7Phu67DouG7keG7ruG6pSXhuqfhuqHhu67DrSPDtOG7ruG6ocOq4bqn4buu4buN4bq/4bqj4buuw63huqEj4bqn4bqhVOG7rsOt4bqh4bqjNsOs4buu4bqn4bqjNeG6p1Thu67huqFiXeG7rmnhuqPhuqfhuqHhu67hu43huqPhu65m4bqhJeG6peG7rsOtaD7DreG7rsOtb1Thu67GocONw4DDjeG7rOG7ruG7j+G6oyLDreG6oeG7nOG7rOG7uFZW4bus4buu4bqhMOG6o8Og4bqhw63hu5zhu6zhu7RWVuG7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqMOCb13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7ruG7q0nDgMON4buu4burxJHhuqfDoOG7riPhuqfhu67DjUbhu67DjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqDhuqkj4buuw63huqM2ZuG7rsOtxKld4buuw60/4bqnw6Dhu65dbOG7geG6p8Og4buuw7XDs+G7rsOi4buR4buu4bqnw6DhuqHhuqM14bql4buu4bqhJOG6p+G6oeG7ruG7jeG6o+G7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buu4buNN+G7rsOtaD7DreG7rsOtb1Thu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw6DhuqMj4bqt4buuw63huqHEkeG6p8Og4buuXWoj4buuXT1d4buuIGXhuqPhu67DrWzhu4fhuqfDoOG7rsOt4bqhI+G6p+G6oVThu67DreG6oeG6ozbDrOG7ruG6p+G6ozXhuqdU4buu4bqhYl3hu65p4bqj4bqn4bqh4buu4bq14bqh4bqj4buuIOG6ozfDrOG7ruG6teG6oeG6oznhuqfhu67DtTDhu67huqXEkeG7rsOtxJFU4buuw7Uw4buu4bqlPcO0VOG7rsO1MOG7riAlZuG7riDhuqM44bqnVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4burxJHhuqfDoOG7riPhuqfhu67DjUbhu67DjeG6oSPhuqfhuqHhu67huqDhuqkj4buuw63huqM2ZuG7rsOtxKld4buuZuG6oWXhuqPhu67huqHhu4dm4buu4buN4bq/4bqj4buuRuG6oeG6q+G6p8Og4buuw4DhuqM94bqt4buuIsSpXeG7ruG7jSThu67hu60k4bqt4buuw60l4bqt4buuXeG6oeG6seG7riAl4bqt4buuXT1d4buu4bqn4bqhJOG7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7rsOtaDXhuqfhu64g4bqvI+G7rlsk4bqn4buuw63huqEk4bqn4bqh4buuZuG6oWXhu65nw6wq4bqn4buuw6Lhu5Hhu65d4bqhLMOt4buuXeG6oTThu67huqFiXeG7rmnhuqPhuqfhuqHhu64gNuG6p+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7rls74bqnw6Dhu65m4bqhbMOq4bqnw6Dhu67DreG6ozjhuqfhu67DtTDhu67huqXEkeG7rsOtxJFU4buuw7Uw4buu4bqlPcO04buuIOG6ozjhuqdU4buuw7Uw4buuICVm4buuIOG6ozjhuqdT4buu4bq14bqvZuG7rsOt4bqh4buB4bqj4buuZuG6oT3DreG7ruG6oeG6ozjhuqdU4buuXeG6qeG7rlvhuqM44bqn4buuZuG6oT1m4buuw6DhuqM94bqt4buuIsSpXVThu65oP+G6p+G7riAw4buuIGXhuqPhu67hu43hur/huqPhu65dPV3hu67huqFiXeG7rmnhuqPhuqfhuqHhu64gNuG6p+G7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7rls74bqnw6Dhu67DtTDhu67huqXEkeG7rsOtxJHhu67DrWg14bqn4buu4buyVuG7rmbhuqEo4bqn4buu4bq14bqhZeG6o+G7ruG6teG6oeG6o+G7rl3huqFsI+G7riBq4buuw63DrOG6u+G6o1Thu65d4bqhbCPhu65d4bqp4buuw6DhuqMpw7Thu65m4bqhMWbhu67Doj3huqPhu67DtTDhu67DreG6oTDhuq3hu65nw6zDtOG7riDhuq/huqfhuqHhu67hu40k4buu4bq14bqhxJHhuqfDoOG7riDhurnhuqPhu67huqVr4buuWyrhuq3hu67huqHhuqM54bql4buu4bq14bqh4bqj4buuIOG6o+G7ruG6pcSR4buuw63EkVThu67DtTDhu67huqU9w7Thu64g4bqjOOG6p1Thu67DtTDhu64gJWbhu64g4bqjOOG6p1Xhu67hu63DqeG6p8Og4buuw63huqHhu4HhuqPhu65d4bqh4bqx4buuICXhuq3hu65dPV3hu67Dom9d4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu65d4bqhbV3hu67huqc/4bqnw6Dhu67hu4Phu65dPV3hu65m4bqhbOG7geG6p8OgVOG7rsO1JuG7rsOt4bqhbOG7geG6p8Og4buuw7XDrMO0NeG6p+G7rsOtw6w84bqn4buuw61oI1Thu67hurXhuqM54bql4buuaeG6rT3DrVThu67DtcOz4buuw6Lhu5Hhu67huqfDoOG6oeG6ozXhuqXhu64gZeG6o+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rl09XeG7rsOtaGzhu4HhuqfDoOG7ruG6oeG7h2bhu67DoiThu67DreG6oSPhuqfhuqFU4buuw63huqHhuqM2w6zhu67huqfhuqM14bqnVOG7ruG6oWJd4buuaeG6o+G6p+G6oeG7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buuw61oPsOt4buuw61vVOG7riPhuqfhu67DreG6rSThuqfhu67DoOG6oyPhuq3hu67DreG6ocSR4bqnw6BVVVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbGocOsw63huqHhuq1o4busxajhuqQl4bqn4bqh4buu4burbOG7geG6p8Og4bumL2bFqA==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]