(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, nhiều người dân xã Đa Lộc (Hậu Lộc) ngán ngẩm, phàn nàn về việc xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi cát, bùn xuống nền đường trên trục giao thông huyết mạch của xã gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWo4buFfW/hu4Ut4buy4bqvOTfhurfhu6LGr8OjZuG7g+G7hTk2w7Phu57FqFXDuWjhurfhu6DGr3s74buFxq/hu4dlOcavbSM5xq9vZuG6q+G6tzfGr3vhu4vhurnhurc3xq/hu4U5MuG6scavIeG6t8av4bq3N2bDs8avPGXGrzc6w7PGr+G7heG7sjnGr+G6t+G7uOG6t8avNznhu7LhurPGr+G7hTjhuqnhurc3VC844buqVVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7t33hu7I+xahVVH3hurFV4bqww6k5xq97OsOz4bugxq/hurc4OTJmxq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr28jxq/FqeG7ssav4bquYzzGr1Lhu7cuZsav4bquYzxTxq/hurc34bu04bq3xq/hurc3IeG6seG7oMav4bq/OOG7tuG6t8av4bq34bu24bq3xq9tMsavbTkzPMavb33Grzw44bq9xq9tLuG7hcav4bqvOTNmxq9vOsOzxq8+auG6tzfGr+G6r+G7tuG6scav4buHZTnGr20jOcavPOG7tOG7heG7oMavKWjhurfGr29m4bqr4bq3N8av4bq3MuG6t8ave+G7i+G6ueG6tzfGr+G7heG7hzDhurfGr+G7heG7h2k8xq83OeG7suG6s8av4buFOOG6qeG6tzfGrzhmw7Mx4buFxq/hurHhu7g8OMavPMOt4buyxq9vI8avNzrDs8av4bqxO+G7hcav4bqxw7TGr+G7gWbhu7Lhurfhu6DGr+G6qcav4bq3ODk14bqxxq/hurHhuqk5xq/hu4Xhu4fhu4vhurnhurc3xq9t4bu2xq/hu4U5MuG6scavIeG6t8av4bq3N2bDs8avPGXGr+G7heG7sjnGr+G6t+G7uOG6t8avNznhu7LhurPGr+G7hTjhuqnhurc3UFQvfeG6sVVUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVR94bqxVVQ54bqxN8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWoOeG7pX3hurfhu4V94buHxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWobjk+4buFOOG7osavWeG7qOG7qOG6v2/hu57Grzh9OTc44buF4buixq9W4bus4bus4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7sOG7qsOdL+G7qsOdWD7hu6zhu6pY4buw4buq4bus4buo4buFVldZ4buwVuG6r+G7qFDDo+G6vzfhu5zhu4fhu5hWw51WxajGr+G7suG6r+G7heG7mMWow7lo4bq34bugxq97O+G7hcav4buHZTnGr20jOcavb2bhuqvhurc3xq974buL4bq54bq3N8av4buFOTLhurHGryHhurfGr+G6tzdmw7PGrzxlxq83OsOzxq/hu4Xhu7I5xq/hurfhu7jhurfGrzc54buy4bqzxq/hu4U44bqp4bq3N8Woxq9uOT7hu4U44buYxahZ4buo4buoxajGrzh9OTc44buF4buYxahW4bus4busxajGry9VVC994bqxVVQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7peG7suG6v+G7hTnhurPhurfFqFXhu4Thu4dpPMave+G7i+G6ueG6tzfGrzc54buyxq/hu4U44bqp4bq3N8avOGbDszHhu4XGr+G6seG7uDw4xq88w63hu7LGr28jxq/FqeG7ssav4bquYzzGr+G6tzcu4bq/xq/hurc3aeG7ssav4buF4buH4bqz4bq3N8avKWjhurfhu6DGr3s74buFxq8+4bqzxq9vfcavKX3hurfGr+G7hUA5xq/huq/hu7bhurHGr+G7h2U5xq/Egzg5xq9tLuG6t8avPDhmw7M04bq3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buEOH3hurPGr+G7gWbhu7LhurfGr+G7g+G7tOG7heG7oMav4buF4buHaTzGrzc54buy4bqzxq/hu4U44bqp4bq3N8avOGbDszHhu4XGr+G6seG7uDw4xq88w63hu7LGr28jxq/hu4U44buL4bq54bq3N8av4bq3N+G7tsOzxq884bq1xq/hurc4OTJmxq9vfcavKX3hurfGr+G7hUA5xq9tLuG6t8avPDhmw7M04bq3xq8paOG6t+G7oMavPOG7tOG7heG7oMave+G7tMavPj3hurHGr+G7hcSpxq884bu0PMavKSM5xq/hu4Uu4bq/xq/EgzHhu4XGr20u4buFxq/huq85M2bGr3s5xq97MeG6t8av4bq3ZTnGr3sq4buFxq844bu24bq3N8aveyPGr+G6r+G7tuG6scav4buHZTnGr20jOcavPOG7tOG7heG7oMave+G7tMavPj3hurHGr29m4bqr4bq3N8av4bqxKuG7hcave+G7i+G6ueG6tzdQxq/hu6U44buL4buyxq/EgzThu6DGrzcs4bq3xq/Egzhmxq9tajzGr+G7heG7hzDhurfGrzzDouG6t8avPOG6tcav4bq3ODkyZsavPOG6qeG6tzfGr+G7heG7h8Oh4bq3OMave+G7suG6tzfGr286w7PGrz5q4bq3N8ave2TGr+G7heG7h+G7tuG6t8av4bqv4buy4bq3xq9tLuG7hcav4bqvOTNmxq9vOsOzxq8+auG6tzfGr+G7h+G7ssave+G7i+G6ueG6tzdQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXFqeG7i+G6uzzGryk5MeG7heG7oMav4buF4buHMOG6t8ave+G6s+G7uOG6t8ave+G7i+G6ueG6tzfGr+G6t+G7tsOzxq/hurHEkTnGr+G6tzfhu7bDs8avPOG6tcavOOG7tuG6tzfGr+G7heG7hz3hurHGr+G6r+G7i+G6u+G7hcav4bq3N+G7i+G6uTnhu6DGr+G6vzjhu4tl4bq3N8av4buFOTPhurfGr+G7hTjhu7LhurHGrzc54buyxq83OeG7suG6s8av4buFOOG6qeG6tzdQxq/FqSo8xq8pOTPhu4XGr+G6r+G7tsavOOG6pTzGr+G7gznhurc4xq9t4bu2xq/hurc34buL4bq5OcavPjrhurfGr3s5xq/huq/hu7g5xq8p4buy4bq3xq97MOG6seG7oMav4buH4bu44bq3N8av4buD4bu04bq3N8av4bq3MOG6t8av4buHO+G7hcavPjXGr29Aw7PGr+G7h+G7ssav4buF4buyOcav4bq34bu44bq3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVVDnhurE3xq884bqv4buy4buD4buD4buYxag54bulfeG6t+G7hX3hu4fFqMav4buD4buFw7Phuq994buYxahuOT7hu4U44buixq9Z4buo4buo4bq/b+G7nsavOH05Nzjhu4Xhu6LGr1bhu6zhu6zhur9v4buexajGr+G7g+G7hzzhu5jFqC8vPD7hurdQKeG7suG6s+G7hTjhu7Lhurc4OOG6s+G7slBt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buw4buw4buqw50v4buqw51YPuG7rOG7qljhu7Dhu7Dhu6pY4buFWeG7sFfhu6jhu6rhuq/hu6hQw6Phur834buc4buH4buY4buwxajGr+G7suG6r+G7heG7mMWow7lo4bq34bugxq97O+G7hcav4buHZTnGr20jOcavb2bhuqvhurc3xq974buL4bq54bq3N8av4buFOTLhurHGryHhurfGr+G6tzdmw7PGrzxlxq83OsOzxq/hu4Xhu7I5xq/hurfhu7jhurfGrzc54buy4bqzxq/hu4U44bqp4bq3N8Woxq9uOT7hu4U44buYxahZ4buo4buoxajGrzh9OTc44buF4buYxahW4bus4busxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bul4buy4bq/4buFOeG6s+G6t8WoVeG7tSzhurfGr8SDOGbGr21qPMav4buF4buHMOG6t8avPMOi4bq3xq884bq1xq/hurc4OTJmxq884bqp4bq3N8av4buF4buHw6Hhurc4xq974buy4bq3N8avbzrDs8avPmrhurc3xq97ZMav4buF4buH4bu24bq3xq/huq/hu7LhurfGr20u4buFxq/huq85M2bGr286w7PGrz5q4bq3N8av4buH4buyxq974buL4bq54bq3N1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVVQ54bqxN8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWoOeG7pX3hurfhu4V94buHxajGr+G7g+G7hcOz4bqvfeG7mMWobjk+4buFOOG7osavWeG7qOG7qOG6v2/hu57Grzh9OTc44buF4buixq9W4bus4bus4bq/b+G7nsWoxq/hu4Phu4c84buYxagvLzw+4bq3UCnhu7LhurPhu4U44buy4bq3ODjhurPhu7JQbeG6ty8+feG7g8SD4buF4bqz4bq/L+G6t31u4buDL+G7sOG7sOG7qsOdL+G7qsOdWD7hu6zhu6pY4buw4buu4buwWOG7hVhXWeG7quG7rOG6r+G7qFDDo+G6vzfhu5zhu4fhu5jhu6rhu6xYxajGr+G7suG6r+G7heG7mMWow7lo4bq34bugxq97O+G7hcav4buHZTnGr20jOcavb2bhuqvhurc3xq974buL4bq54bq3N8av4buFOTLhurHGryHhurfGr+G6tzdmw7PGrzxlxq83OsOzxq/hu4Xhu7I5xq/hurfhu7jhurfGrzc54buy4bqzxq/hu4U44bqp4bq3N8Woxq9uOT7hu4U44buYxahZ4buo4buoxajGrzh9OTc44buF4buYxahW4bus4busxajGry9VVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4bul4buy4bq/4buFOeG6s+G6t8WoVeG7hOG7hzDhurfGr3vhurPhu7jhurfGr3vhu4vhurnhurc3xq/hurfhu7bDs8av4bqxxJE5xq/hurc34bu2w7PGrzzhurXGrzjhu7bhurc3xq/hu4Xhu4c94bqxxq/huq/hu4vhurvhu4XGr+G6tzfhu4vhurk54bugxq/hur844buLZeG6tzfGr+G7hTkz4bq3xq/hu4U44buy4bqxxq83OeG7ssavNznhu7LhurPGr+G7hTjhuqnhurc3UMavxakqPMavKTkz4buFxq/huq/hu7bGrzjhuqU8xq/hu4M54bq3OMavbeG7tsav4bq3N+G7i+G6uTnGrz464bq3xq97Ocav4bqv4bu4OcavKeG7suG6t8avezDhurHhu6DGr+G7h+G7uOG6tzfGr+G7g+G7tOG6tzfGr+G6tzDhurfGr+G7hzvhu4XGrz41xq9vQMOzxq/hu4fhu7LGr+G7heG7sjnGr+G6t+G7uOG6t1BUL+G6v1VU4bq/xq884bqv4buy4buD4buD4buYxajhur/DueG6sz7Ds8WoVeKAnOG7tyxmxq/hurc44buLxq/hurc34bu2w7PGr+G6t+G7tuG6s8av4buF4bqpOcavPMOs4bq3N8aveznGr+G6r+G7tuG6scavbeG7tsav4buF4buH4bq9xq9tMsav4bq3OOG7tsav4buBZuG7ssave+G6s+G7uOG6t8ave+G7i+G6ueG6tzfGr+G6t+G7tsOzxq/hurcw4bq3xq/hu4U4O8Ozxq/hu4c74buFxq/hurc3ZsOzxq84OTThurFQxq/hu6Xhu7Thu4Xhu6DGr3vhu7TGrz494bqxxq/hu4Xhu4fhu7bhurfGr+G6r+G7suG6t8av4buF4buHMOG6t8ave+G7i+G6ueG6tzfGr8SDODkx4bq3xq/hurEq4buFxq974buL4bq54bq3N8av4bq3OGrhu7LGr8SDOOG7tMav4buF4buHZeG6t8av4buF4buH4buL4bq74buFUMav4bun4bqzxq/hu4FmfeG6t8av4buFOGZjPMave+G7i+G6ueG6tzfGr3s5xq/hurc44buL4bq3N8av4bqxxJE5xq/Egzg5xq97OTJmxq/Egzg5NOG6t8avb33Gr+G6seG7tMOzxq/hu4Fm4buyxq97OsOzxq/hu4Xhuqk5xq97MmbGr3s5xq/hu4c74buFxq88OC7hurFQxq/hu4Y74buFxq/hurHhurPhurc3xq88OGHhurc4xq/hu4Fmw7My4bq3xq97w6Dhu7LGr+G6vzjhu4tl4bq3N+G7oMavPOG7tDzGrzxlxq/hu4Fm4buy4bq3xq88OOG7iTzGr+G6tz3hurc3xq/hu4PDqeG6scavPOG6tcavOOG7i8Op4bq3N8avNzlAOcav4buBZsOzMeG7heG7oMave0DhurHGrylA4bqzxq/hu7LhurfGr+G7heG6s+G7tuG6t8avNznhu7LhurPGr+G7hTjhuqnhurc34bugxq88QOG6tzjGr+G7gWbhu7Lhurfhu6DGr+G6seG6qTnGr+G7heG7h+G7i+G6ueG6tzfigJ3hu6DGr+G7suG6tzjGr+G6tjdmw7M14bq3xq9NPeG6t8avxanhuqnhurc3xq/hur3Gr28jxq/FqeG7ssav4bquYzzGrzw44bqzxq8pOTHhu4VQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/4buRZuG7hTjhurPhu4fFqFXhurA54bq3OMav4bu3aOG6tzdUL+G6v1U=

Minh Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]