(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngành du lịch Thanh Hóa đang trở lại một cách mạnh mẽ, thu hút lượng lớn du khách trong tháng 4 và dịp nghỉ lễ đầu tháng 5-2022. Để duy trì nhịp độ đó, bên cạnh việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng, cho ra mắt sản phẩm du lịch mới có tính cạnh tranh cao, thì xây dựng, nâng tầm văn hóa du lịch là vấn đề rất quan trọng.
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqm4bqr4buy4buoUETDlcOd4buoUEQxSzJE4buOW+G7qFBEIMON4buoRFHhu7Dhu4JE4buOLETFqFXhu4xR4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6pmxQRuG7qFFE4buOLETFqFXhu4xRRHJR4buC4buoUURm4buw4buCRMOV4buC4buoUEQ7PyRExahHUkTGr+G7sjtE4buM4buE4buMUUTGr0fhu6hRRMav4buU4bqwRDtRLERRLjtExag+PeG7qFBExahA4buoROG7jixE4bumUeG7hOG7jFFEOz/hu6rhu6hQRDtR4buE4buoUEThurpEIEZE4buOVSpE4buoUFHDmkTFqOG7nkTDlU0sRDtR4buE4buoUEThurwtw4nEkMOJw4nhurZEY+G7okThu44sMkQ7P1RE4buoUVUqRMOV4buyRMOV4buw4bqwRMOS4buW4buoROG7jEfhu6hRRCBS4buc4buMRDtSxqAqRDso4buMRMOVTSxEOz7hurBE4buoS+G7qFBE4buMTCpEUUdEO03hu6hQ4bqwROG7jFHhu6pEP+G7gkTGr8OMO0Q6SOG7qEQqUU/Gr0Thu44sRMWoVeG7jFFExq9AUkThu4zhu7BEO1Phu6hRROG7jEfhu6hRRDs/4buC4buoUUThu4zhu4Lhu6rhurBEO1FURDFLMkThu45b4buoUOG6sEThu6hL4buoUEQ7TcavRCDDjeG7qERR4buw4buCROG7jixExahV4buMUUTFqEZEIEzhu6hEw5Xhu5pEP0w7RCYs4buC4buoRDs/4buu4buoUOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqRSxq9QROG7jMWo4buCOjpBQ+G7jjtRLMavw5JEUuG6q8OU4buoO8OUP0NEOjsyxajDlEFDMFLhu447UcSCROG6vuG6uuG6viox4bquRFHDlFJQUTvEgkThurrhu4bhur4qMeG6rkNEOj/hu4xBQy8v4buM4buO4buo4bq2w5Lhu4Lhu6o7UeG7guG7qFFR4buq4buC4bq2IOG7qC/hu47DlDrhu6Y74buqKi/hu6jDlDA6L8OJw4lF4buAL0Xhu4bhur7hu47DikXhurpFxJDDieG6vjvhur7hur7hurzhur7FqMSQ4bq24bukKlBDROG7gsWoO0FD4bqr4buy4buoUETDlcOd4buoUEQxSzJE4buOW+G7qFBEIMON4buoRFHhu7Dhu4JE4buOLETFqFXhu4xRQ0Qv4bqm4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqvhu4IqO1Lhu6rhu6hD4bqm4bq0w6Dhu6hRRMavUuG7qFFEUeG7ruG7gsOC4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG7rcON4buoRFHhu7Dhu4JE4buOLETFqFXhu4xRRMOVPj3hu4xEO1Phu4xRRMWoPDJEIEZEOuG7hOG7qFBEO0fhu6pEw5IkUkTDklnhu6hE4buMUSlEO1Hhu6JEO1Hhu4LGr0RQUuG7gkQgRuG7qkRR4buqRztEw5Xhu7Lhu6hQROG7jixExahV4buMUeG6sETDleG7sETFqEZE4bumUeG7hOG7jFFE4buOLETFqFXhu4xR4bqwROG7juG7quG7guG7qFFE4buoUFFS4bucKkThu44sRMWoVeG7jFHhurBE4buMUVPhu6hRRCYsMuG7muG7qEThu4zhu4Thu4xE4buMTCpEIEZE4buM4buy4buoUETDlcOd4buoUEThu45L4buoROG7jD5E4buo4bu4UkThu45S4bue4buoRD/hu4JEUeG7qkc7RMOV4buy4buoUEThu44sRMWoVeG7jFHhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmcj/hu6rhu6hQRFHhu4JSROG7qMONxq9E4buOVeG7jFFEw5Lhu5zhu6hRROG6q23hu61nYi1F4buGROG7jlLhu57hu6hEw5JSxqDhu6hEKlF74buMRDtHKuG6sEThu44sRMWoVeG7jFFEKlFIUkTDleG7sOG7qFBE4buMXeG7guG6sEQ7LDJE4buoUVLhu5bhu6hEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEIMOT4buoROG7qOG7tkTFqFvhu4xE4bum4buWLERQ4buuUuG6sEQ7USxEUS47ROG7qFFS4buaLEThu47hu6rhu4Lhu6hRROG7qFBRUuG7nCpE4buOLETFqFXhu4xRRDtNxq9E4buMJUTDlU0sRDs+RCBG4buqRDvDmuG7qFHhurZE4bqrIeG7qFBEIEBSRMOV4buwRDvDmuG7qFFE4bumUVjhu6hQROG7qFB94buoUETDlU0sRDs+ROG7psagO0Thu4xMLERRR0Q7TeG7qFBE4bumN0Q7USxOO0Q7UVLGoDtEMsagLETDlcag4buoROG7jOG7hOG7jEThu6ZRLOG6sETDlVLhu6LGr0Thu44sRMWoVeG7jFHhurZEY+G7iOG7jETDklLhu5w74bqwRCBAUkQgUuG7nOG7jEQxSzJE4buOW+G7qFBEIEZE4buMWOG7qFBEw5JZROG6qVLhu6IsRDs/PuG7qFBE4buOLETFqFXhu4xRRHJR4buC4buoUURm4buw4buCROG7jFHhu6pEO1FMMkThu6ZR4buEO0Qg4buu4buoUEQgRkQmLDLGoDtEO0vGr0Q/TDtE4buM4buC4buqROG7jCnhu4JEO8Oa4buoUUQ7P+G7luG7qERRRuG7qFFEOz9U4buoUUTDlT7hu4JEclHhu4Lhu6hRRGbhu7Dhu4JEOz8kRDtRRuG7qFFExq/hu7I7RDs/4buu4buoUETDlVLhu6LGr0Thu44sRMWoVeG7jFFEJixZ4buMRFBS4buC4bq2RGpYRFBYRCBGRDrFqOG7qlDhu4Lhu6hE4oCcYixExahV4buMUURyUeG7guG7qFFEZuG7sOG7gkQtRGY+4bu44buoUEQ6w4zhu4xEw5JZ4buoRMavIeG7guKAnUTFqEZE4bumUeG7hDtEIOG7ruG7qFBEP0w7RMWoQOG7qOG6sEQ7UeG7okRRUuG7nOG7qEQ7TcavROG7qFFU4buo4bqwRE/hu6hEO0bhu6hQROKAnOG7jFFMO0Qgw43hu6hEUeG7sOG7guKAnUQ7P+G7quG7qFBExq/hu7ZSROG7jEssROG7jFEiRCBGROG7qOG7kDtEIOG7lOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZyR1JEcU3Gr0Rx4bu44buoRC1EOz/hu67hu6hQRMOVUuG7osavROG7jixExahV4buMUUThu4wp4buCRDvDmuG7qFHhurBEO1HDlOG7qkThu6hQPiNSRMOVe+G7qFBEw5VNLEThu4xRU+G7qFFEJiwy4bua4buoRDtRRuG7qFFEKlFZ4bqwROG7jCHhu6hQRCBAUkThu6hL4buoUEThu4zhu4Lhu6pEO1Hhu5bGr0TGr+G7sjtEw5I+QOG7jEThu4xRTDtExag+PeG7qFBEIEZEUFLhu4REOz9VRFBS4buCRDvDjeG7qFBE4buMKeG7gkThu45V4buMUUQgKEThu44sRMWoVeG7jFHhurBEw5VV4buCRCpRPuG7uOG7qFBEw5Xhu4g7RD/hu4JExq8o4buMRDtS4buWLEQxSzJE4buOW+G7qFBEUVThu6hRREjhu6hRROG7jOG7quG7qEThu6hQPiNSRHFNxq9EceG7uOG7qETDleG7kipEOz/hu6rhu6hQRMWo4bus4buoUETDkkfhu6hEw5LDqEQgRkThu44sROG7plHhu4Thu4xR4bq2RHJRRuG7qFFEKlFZRMOVSUQ/RkQ64buq4buEO+G6sETDlVLhu5osROG7jFHDmuG7qFHhurBEw5Lhu7REOizhu6hQROG7jOG7hOG7jEQqUT7hu7jhu6hQROG7hOG7qEQmLEjhu6hExagzROG7jlXhu4xRRCAoRDtRw5Thu6pEUT5A4buoUEQqUSFEUT0qRDtRW+G7jEQ7xqDhurBE4buo4buyUkThu44s4buoUEThu6hQw4zhu6hEUOG7ruG7qOG6sEThu47hu55EUVLhu6Is4bqwRCYsMkTDlVXhu6hRROG7jChEO1Hhu6JE4buoUSLhu6hQRCBS4buc4buMRMOVPj3hu4xExahGxq/hurBE4buoUSLhu6hQRCBS4buc4buMROG7plFY4buoUETDlT494buMRMWoRsavRMOV4buiRCYs4buE4buoRDs/UuG7nDtEw5XGoOG7qEThu4zhu4Thu4xEw5VZUkQ7Pj3hu6hQROG7qFA+I1JE4buOS+G7qOG6tkThuqsh4buoUEQgQFJEcU3Gr0Rx4bu44buo4bqwROG7jOG7hOG7jEThu6ZRLEThu44sRMWoVeG7jFFEw5JS4bui4buoROG7plHhu4Thu4xEOz/hu6rhu6hQRDvDmuG7qFFE4buMPOG7qFBE4buMUeG7qkQ7UUwyRCYsMsagO0Q7S8avRDtRWOG7qFBEJizhu4JExajhu55E4bumUeG7glJEOz8+4bu44buoUEThu44sRMWoVeG7jFFE4buow43Gr0TDicSQw4nDiURQUkYsRDrDjOG7jETGr0YsRCDDjeG7qERR4buw4buC4bq2RHFbRMOVTSxEOz5E4buMWOG7qFBEKlEsROG7jFHhu6pE4buMUT7hu7jhu6hQRDs/VOG7qFFE4buoUFHhu5xEO1EsTjtEO0dSRMWo4bueROG7plHhu4JSRDs/PuG7uOG7qFBE4buMKeG7gkRRLDLhu5zhu6hEZuG7quG7iuG7qFBEZuG7sOG7guG6sEQ7UVVEMUlEbFBRUkRx4bu44buoROG7plFY4buoUEThu4xRw5pEO0fhu6pE4buMUUw7RMavw5Thu6hEMS7hu4xEO+G7hOG7jEQ7USxEUS47ROG7plHhu4Thu4xR4bqwROG7jOG7rOG7qETFqEZEO1FY4buoUETDlVLhu5wq4bqwRDpbROG7jOG7gsavROG7psagO0Thu4wp4buCROG7jFFT4buoUUQmLDLhu5rhu6hEOiREO0dSRCDhu5pEOz/hu4Thu4xRROG7qFFS4bucxq9EMUsyROG7jlvhu6hQRMav4buyO0TGr1hSRDs/PiPhu6hQROG7jixExahV4buMUUThu6hRS+G7qEQgw43hu6jhurBEUFJGLERRRsavRMWoPj3hu6hQRCDDjeG7qERR4buw4buC4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6q+G7hOG7jEThu4xMKkThu4xRU+G7qFFEJiwy4bua4buoROG7qOG7uFJE4buM4buwROG7plEs4bqwRMOVUuG7osavROG7jixExahV4buMUUTDlUlE4buoUU7hu6hEP+G7gkQ/4buK4buoUEQ7RlJE4buoUCwy4buW4buoRMavRkTDlVXhu4JEKlE+4bu44buoUETDleG7guG7qFBEOiREUSIsROG7plFY4buoUEQqUUhSROG7jCnhu4JEP1Lhu5bhu6hQRMavVOG7qFHhurBExq9GRMWoRkQ7RlJEOkjhu6hE4buMUSzhu6hQROG7jCnhu4JEJixZ4buMRFBS4buC4bqwRDtRLOG7suG7jEQg4buaROG7jixE4bumUeG7hOG7jFHhurZE4bufUeG7hDtEUSwyRFBS4buERDs/VUQ7RlJE4buoUCwy4buW4buoROG7jixExahV4buMUUThu45b4buCRCBG4buqROG7qOG7muG7qEQ7SOG7qFBEIMON4buoRFHhu7Dhu4JE4buMUVPhu6hRRMWoRkTGr+G7sjtEUT5A4buoUETDlVJEw5Lhu5rhu6hEICLhu6hQ4bqwRCpRIURRPSpEMSxEO1HGoERRUuG7nOG7qEThu6jhu4IyRMOV4buiROG7qFBGMkThu4xG4buoUEQqUSjhu4xEIChEO1k7RFHhu7jhu6hE4buoUSxE4buMTSxE4buMKeG7gkThu44sROG7plHhu4Thu4xR4bq2ROG6qSRSRMWo4buUREwy4bqwROG7jFFT4buoUUQmLDLhu5rhu6hEIEZE4buO4buq4buC4buoUUThu6hQUVLhu5wqRMOVSUTDlcOd4buoUERRRuG7qFFEO0fhu6pEP+G7gkTGr+G7sjtExq9YUkQ7Pz4j4buoUEThu44sRMWoVeG7jFFEO1FL4buoRDtRUuG7nOG7qOG6sERRTCpE4buOw5Phu6jhurBEUFJGLEQ7UuG7nOG7qERT4buMUeG6tkThu61M4buoRMOV4buaROG7jOG7rOG7qETFqEdSRMWoRkThu6ZR4buE4buMUUThu44sRMWoVeG7jFFEIEZE4buM4buE4buMROG7jOG7suG7qFBEw5XDneG7qFBE4buOS+G7qEThu4w+RDtHUkThu6hRIuG7qFBE4bumUSzhurBEw5VS4buixq9E4buOLETFqFXhu4xR4bq2RMSpUeG7hOG7jFFE4buOLETFqFXhu4xRRDpdROG7jijhu6hQRDpI4buoRCpRT8avROG7jixExahV4buMUUThu4w84buoUEThu4xN4buoRCpRSFJEIMON4buoRFHhu7Dhu4LhurZE4bqr4buy4buoUETDlcOd4buoUEThu45L4buoROG7jD5E4buOW+G7gkQgRuG7qkThu44sRMWoVeG7jFFE4buMPOG7qFBE4buMTeG7qEQqUUhSRDFLMkThu45b4buoUETDlT494buMROG7jFk7ROG7jOG7hOG7jFFEIMON4buoRFHhu7Dhu4JEOz/hu6rhu6hQRCpRKOG7jEQgKOG6sEThu4ws4buoUEThu4xMKkThu45V4buMUUQgKOG6tkThuqkkUkThu44sRMWoVeG7jFFE4buoUEYyROG7jEbhu6hQRMOVUkQgRuG7qkThu4xRUuG7mixEOkssRCDDjeG7qERR4buw4buCRCBGRMavUuG7qFFEw5JH4buMUeG6tkThuqvhu4Thu4xEO1Lhu5zhu6hEU+G7jFFE4buMWOG7qFBE4buoUFHhu5xEIEZEJiwyRMOVVeG7qFFEKlHhu4QqRMWoLE47RMOV4buC4buoUEQ7R+G7qkQ/4buCROG7puG7luG7qFFEUFLhu4TGr0Q64buEO+G6sEQqUUjhu6hEw5JS4buc4buoRFEiLERRUuG7nCzhurBE4buoUSLhu6hQRFFG4buoUUQgUkTDlVJE4buoUD494buMRMWoR1JExag9UkRT4buMUUThu4xRLOG7qFBEOuG7lETDklVEKlHhu4Q7RFFS4buc4buoRCBGRDFdRMWoM0Thu6hQUVLhu5bGr+G6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqtRU+G7qFFEJiwy4bua4buoRCBGROG7juG7quG7guG7qFFE4buoUFFS4bucKkTDlUlE4buM4buwRDpbRMOVTSxEOz5Ew5Xhu6JEO0fhu6pEP+G7gkThu6hRIuG7qFBEOkjhu6hEKlFPxq9E4buOLETFqFXhu4xRRFBS4buERDs/VeG6sETGr1hSRDs/PiPhu6hQROG7jixExahV4buMUURRUuG7nOG7qETDlUdS4bqwRDtRS+G7qEQ7UVLhu5zhu6jhurZEcj/hu4Thu4xRROG7qFFS4bucxq9E4buMKeG7gkThu44sROG7plHhu4Thu4xRRCBGROG7jOG7suG7qFBEw5XDneG7qFBE4buOS+G7qEThu4w+RMWoRkThu4wh4buoUETigJzhu6g+4bu44buoUEQ7W+G7guKAnUQgRuG7qkTDleG7sETDleG7okQgfeG7gkQ6XUThu44o4buoUOG6sEQqUeG7hDtEUSwyRDtZO0Thu6hRTDtEUFLhu4REOz9VROG7jCnhu4JE4buM4buE4buMRDpI4buoRCpRT8avROG7jixExahV4buMUeG6sEQgfeG7gkTDlUjGr0TDkkjhu6pEOltEw5Lhu5rhu6hEICLhu6hQROG7jCnhu4JE4buoUCzDneG7qEQ7RlJE4buoUCwy4buW4buo4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ0Q6OzLFqMOUQUM7w5QxOy3hu4LFqFJQ4buoxIJEP1JQUTvhuq5D4bqm4bqkOjs/4buq4buoUOG6pmrhu4LGr0Thu6084bqkLzo7P+G7quG7qFDhuqbhuqQvKuG6pg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]