(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, khi chị không còn la mắng, nặng nhẹ nữa, nhưng cũng chẳng còn khiến anh bận tâm. Có lẽ trong lòng anh, giờ chị đã không còn quan trọng nữa.
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG6vcSQRURB4bu54burw6pQ4buC4bu54burZuKAnOG7q+G7rW5m4bu5ckFmcOG7hkVm4buh4buZw4zigJ3hur0vxJBFREHhu7nhu6vDquG6vS/hu7Fow6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7sHFs4buh4buFw6og4bux4bqm4butZuG7q+G7rWzhu7lm4bur4buX4bu5ZnDhu5nDjMSRZuG7s+G7seG7rWbhu5/hu7F3ZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7n8OA4bu5ZuG7tWxm4bu34buP4bu54burxJFm4bu5w7Thu7nhu6tm4bu54buxc2bhu7lHbMSRZuG7ueG7seG7gOG7ueG7q2bhu5/hur7hu7nhu6tm4buf4bux4buR4bu54burZuG7n8OA4bu5ZuG7s+G7seG7rcO54bu5Zmzhu7nhu7Fm4bujxqHhu7lmReG7meG7t2Vm4buew4Fm4bu1dWZFREHhu7nhu6tm4bu1w4Dhu7nhu6tmbOG7ueG7scSRZuG7q+G7reG6pmbhu5/hu7F3ZnDDsmbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu5/DgOG7uWZDw4ls4bu5ZkVE4bqg4bu54burZuG7uUdsZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bq94but4bu34burZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buF4but4bueceG7uUVxROG7hWbEkEXDjOG7tXHhuqXhu4VJ4but4buhReG7sWNmamdnQsONZGbhu7Fx4but4bur4buxRWNm4buLaGdCw41k4buFZsSQROG7n+G6peG7hS8v4buf4buh4bu5ZeG7o2xBReG7sWzhu7nhu7Hhu7FBbGVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lpaWcvaGvDreG7oWloZ8OtamjEqUVow63hu4nDrOG7tcSpLWxnaGXDvULhu6vhu4VmbOG7tUXhuqXhu4VQ4buC4bu54burZuKAnOG7q+G7rW5m4bu5ckFmcOG7hkVm4buh4buZw4zigJ3hu4VmSeG7reG7oUXhu7HhuqXhu4VqZ2fhu4Vm4buxceG7reG7q+G7sUXhuqXhu4Xhu4toZ+G7hWYvw6rhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu55sQkXhu61B4bu54buFw6rhurnDk+G7ueG7sWbhu7fhu63hu7nhu7Fm4bux4bqgbGVm4bu44burw4nhurDhu7ljZuG7rOG7uUVxROG7uXFF4bq74bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rDoOG6ruG7uWbEkOG7reG7ueG7sWZEbGbhuqhmReG7sW7hu7nhu7FmReG7sXfEkWZw4buA4bqs4bufZuG7o+G6rmbhu7dzZuG7n+G7seG7reG7pcOJZuG7n+G7scOJ4bq24bu54burZkXhu4Jm4bu54bux4bqixJFmSHZmSMahw4xm4buf4buxd2ZFROG6qGbhu7nDuuG7uWbhu7Phu7FtZuG7o+G7gOG6pOG7ueG7q2bhu6N44bu54buxZkhuZuG7ucOB4bu54burZuG7ucOzw4xlZuG7nsOA4bu5Zmzhu7nhu7HEkWZI4bqu4bu5ZuG7o8Oz4bu5ZkXhu6/hu7nhu7Fm4bux4but4bul4bu5ZuG7tW7hu7nhu7HEkWZw4but4bul4bu3ZnBv4bu3xJFm4buj4butw7lFZuG7ueG7seG7gOG6puG7ueG7q2bhu7nhu7F34bu5Zkjhuqxm4bufQeG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqkzhu7nhu7FmSG5m4buf4buxd2ZDw4lx4bu5ZuG7ueG7sWzDicSRZkThurDhu61mw4zDusOJZuG7ueG7sWzDiWbhu7Phu7Hhu61m4bux4bqg4bufZuG7n+G7scOJ4bu54burZkVE4buA4bqm4bu54burZnBv4butZuG7seG6oOG7n2Vm4buibEFm4bu54bux4butw7rDiWbhu7nhu43hu7dmbOG7ueG7sWbhu7XDicSC4bu5ZsOMw7rDiWZF4bux4buAw4Lhu7nhu6tmSG5m4buf4bux4but4bulw4lm4buf4buxw4nhurbhu7nhu6tm4buf4buxd2Vm4bu44bux4buA4bu54burZkXhu4Jm4buz4bux4butZuG7teG7lcOMZuG7ueG7sWzDiWZE4bqw4butZuG7n8OBZuG7n0Hhu7nEkWbhu5/hu7F3ZuG7n27hu7nhu6tmRUThuqhm4bu5w7rhu7lm4bu54burbOG7ueG7q2bhu7nhu6vhu4Dhuqzhu5/EkWbhu7nhu6vEguG7ueG7q2bhu5/DieG6sOG7ueG7q2Vm4buew4Fm4bu1dcSRZm1CZuG7teG7hOG7n2ZF4buCZuG7n8SC4bu54burZkjhu63hu6fhu5/EkWbhu59B4bu5ZuG7n23hu61mcMOyZuG7s+G7seG7rcO54bu5ZuG7n+G7sXdmRUThuqhm4bu5w7rhu7lm4bu34bunRWbhu7fhuqLhu61lZsOgdmZIxqHDjMSRZuG7o2xBZuG7ueG7seG7rcO6w4lm4buj4buE4bufZkXhu4bhu5/EkWbhu7Phu7HDgWbhu5/hu7F3w4lm4buf4buxd2Zw4bulw4lmRUThurhFZuG7tcO64bu5ZuG7n+G7seG6sOG7ueG7q2bhu7d24bu54buxZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4buew4Fm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7HEguG7t2bhu5/DgmZDw4ls4bu5ZuG7ueG7seG7reG7pcOJZkjhu63hu6fhu5/EkWbhu5/hu7HhurDhu7nhu6tmSOG7pWbhu7fDieG6tuG7ucSRZuG7n+G7seG7keG7ueG7q2bhu5/hu5fhu7lm4buj4butw7lFZuG7teG7imbhu6FBxJFm4buf4buxd2Zw4bulw4lm4buf4buxRuG7rWbhu6PhuqThu63EkWbhu5/hu7HDumbhu6Ns4butxJFm4bu54bux4butw7nhu59m4bu3w4Hhu5/igKZmbOG7ueG7sWbhu6PDteG7ueG7q2bhu7nhu7FH4bu54burZuG7teG6puG7rWbhu7Phu7HDgWbhu7nhu6vhu7FxZuG7ueG7seG7lUVlZuG7nuG7sXhm4buf4buX4bu5Zmzhu7nhu7Fm4buf4buVRWbhu7Xhuqbhu61m4bur4butw7Phu61mReG7seG7r+G7n+G7sWbhu7VuZuG7n+G7sXdm4buj4bqiZkhuQWZC4buxw4Dhu7nhu6tmROG6sOG7rWZww4Hhu7nhu6tmxJDhu5fhu7dm4bufbeG7ueG7sWbhu59GbGZFROG7gOG6pOG7n2bhu7fDtEVmbOG7ueG7sWVm4bu44bux4but4bulw4lm4buxxILhu7dmcGzhu7nhu6tm4bufw4Fm4buz4buxbeG7n+G7scSRZuG7s8WpZuG7n8OzZuG7n8OBZuG7o+G6rmbhu7dzxJFmbOG7ueG7sWbhu5/hu7F3ZnHhu7dm4buf4bux4bqw4bu54burZuG7ueG7seG7gOG7ueG7q2bhu5/hu7F3Zkjhu53hu7lm4buz4buxxILhu7nhu6tm4bu5xalm4bu3w7RFZWbhu57hu7F3Zkjhu53hu7lm4bufw4FmReG7scWpZuG7o8OJxILhu7nhu6tmRGxm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7Xhuqbhu61m4bu5w7Thu7nhu6tm4bu54bulZuG7ueG7seG7lUVm4bufw4FmReG7scWpZWbhu7jhu7Hhu4Dhu7nhu6tmbOG7ueG7sWbhu5/hu7F4ZuG7reG7t2bhu7XDtOG7ueG7q2VmTOG7ueG7sWZE4buVRWbhu6PDieG6sOG7uWZIdmbhu5/hu7Hhu5Hhu7nhu6tm4bujbEFm4bur4but4bqmZuG7n+G7sXdm4bu54bur4buxeWZww7nhu7lmSOG7reG7p+G7n2bhu6vhu61HZkXhu7HFqWbhu6Hhu63hu6fhu7lm4buf4buxQWbhu5/hu7HhurDhu7nhu6tm4bu3duG7ueG7sWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7omxBZuG7ueG7seG7rcO6w4lm4bu54buN4bu3xJFmbOG7ueG7sWbhu7nhu7Hhu4Dhuqbhu7nhu6tm4buf4buxd2bhu7Phu7HEguG7ueG7q2ZC4buxw7Phu61mSHZmxJDhuqzEkWbhu7duZmzhu7nhu7Fm4bux4butxanDiWZF4buv4bu54buxZkjhuqxm4bu3duG7ueG7sWVm4bue4buxeGbhu5/hu5fhu7lmbOG7ueG7sWbhu5/DgWZC4buxw7Phu7lm4buG4bu54burZuG7tW5m4bu34bqg4butZkjhu63hu6fhu59m4bufw4FmReG7scWpZsSQdWZw4butZsONbGbhu7HDguG7uWbhu7lHbOKApmbhu57hu7F3ZsON4bq44bufZkLhu7Fv4bu3xJFm4bu5w4Hhu61m4bu54buN4bu54burZuG7seG6tOG7uWbhu7VtQWZIbmbhu7Phu7HEguG7ueG7q2ZFxILhu7lmRUThuqDhu7nhu6tmbOG7ueG7sWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqkzhu7nhu7FmcMOyZkXhu4Lhu7nhu6tmw4zDusOJZuG7n+G7sXdm4bu54bux4but4bulw4lm4bu54bux4buAZkXhu7HDuWVm4bu44bux4buA4bu54burZkh2ZuG7o3dmSOG6rGZDw4ltZuG7n0Hhu61mReG7seG7gOG6puG7ueG7q8SRZkV24bu54buxZuG7n8Oz4bu3ZuG7n8OKbGZs4bu54buxZuG7oW7hu7nhu7Fm4buf4buxQWbhu5/hu7F3ZuG7ueG7q27DjGbhu7fhurZFZuG7ueG7sW9FZuG7oeG7l+G7uWVmXeG6sOG7rWZs4bu54buxZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7n8OA4bu5ZuG7t8OJ4bqu4bu5ZuG7q+G7l+G7uWbhu6vhur7hu61mSOG6rGbhu7lHbGVmIEThu4DhuqThu59m4buz4butbMSRZuG7n8OBZuG7n+G7scOJw4zhu6fhu7lm4burdsSRZmzhu7nhu7Fm4buf4bq+4bu54burZuG7t8OJ4bqu4bu5ZuG7n+G7seG7rWxmxJB0ZuG7n+G6uuG7ueG7q2ZI4bqsxJFm4bu54bux4buA4bu54burZuG7q+G7reG6pmZs4bu54buxZnDDsmbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu5/DgOG7uWbhu7fDieG6ruG7uWbhu7fhuqhm4bu14bqm4butZWZM4bu54buxZuG7s+G7scSC4bu54burZuG7n8OA4bu5ZuG7t8OJ4bqu4bu5ZuG7ucOB4butZuG7n+G7scOJw4zhu6fhu7nEkWbhu7fhuqDhu61m4buxQW9FZnDhurbhu7nhu6tmcOG7gOG6rOG7n2bhu6Hhu63GsOG7uWZEbGZFREHhu7nhu6tm4but4bu3ZuG7tcO04bu54burZuG7sUHDtOG7n2bhu7nDucOJZuG7n8OBZuG7n+G7sXhm4bu1bmbhu7nhu7FH4bu54burZuG7n+G7mcOJZuG7ueG7q+G7j+G7uWZI4bqk4butZuG7ueG6tuG7rWbhu6HDieG7ueG7q2ZF4buxxILhu7nhu6tm4bujbUHEkWZF4buxxqHhu7dm4buf4bux4buvZuG7tW5m4bu54bux4buP4bu5ZkPDiWxm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7fDs+G7ueG7sWbhu6vhu63hu5XDjGZw4buA4bqs4bufZnDFqWbhu7Vv4butZkVEw7rhu7lm4bujbuG7uWVm4buew4nhurbhu59mxJDhuq7hu7nhu6tmSOG6rGbhu5/hu7HhurDhu7nhu6tmxJDhuq7hu7nhu6tmROG7lUVm4bur4buA4bqs4bu54burZuG7q29BxJFmxJDhu4Rm4buzw7lFZuG7ueG6ruG7rWbhu6vhu63hu4Dhuqbhu7nhu6tm4bu54bux4buAZuG7n+G6vuG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu5Hhu7nhu6tm4bufw4Dhu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rDoG5mbOG7ueG7sWbhu6Hhu5fhu7lm4buh4buX4bu5ZuG7q+G7rUdm4buz4buxQcOz4bu54burZuG7n23hu5/hu7FmSOG6pOG7rWbhu5/hu7F3ZuG7scOC4bu5xJFm4buzxalm4bufw7Nm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu59t4butZkhsZuG7n+G7sW/hu7dm4bu54bux4bqiZuG7ueG7seG7lUVm4bufw4psZuG7n8OCZkXhu7HFqWVm4bui4buG4bufZkXhu4Dhuqbhu7nhu6tm4bu54bur4buN4bu5ZuG7n23hu5/hu7Fm4buf4buGZkXhu7HDuWbhu7nhu6tuw4xm4bufbuG7ueG7q2bhu6Fuw4xm4bu1w7rhu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu6Lhu5VFZuG7n+G7seG6rEXEkWbhu5/hu7F3ZuG7q+G7rcahRWbhu7d24bu54buxZuG7s+G7seG7rWbhu7nhu7HGoeG7uWZEbGbEkOG7hGZF4buxbMOMZnDhurLhu61m4bufw4psZuG7n+G7seG6sOG7ueG7q2bhu7d24bu54buxZWZd4bqw4butZmzhu7nhu7Fm4buf4bq+4bu54burZkXhu7Hhurhm4bu54buxxqHhu7lmRMO14bu54burxJFmRXbhu7nhu7Fmw4zDusOJZkVEQeG7ueG7q2Zs4bu54buxZuG7oW7hu7nhu7Fm4buf4buxQWbhu5/hu7F3ZnDDsmbhu7nhu6vDieG6tuG7rWbhu7Vv4bu54bux4oCm4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu57hu7F3ZuG7o+G7j0VmcOG7l8OJZkXhu7Fsw4xmcOG6suG7rWVm4bue4buxd2ZFROG6qGbhu7nDuuG7uWbhu6F3w4lm4buhbuG7ueG7q8SRZuG7ueG7seG6ombhu7nhu7FzZkhuZkPDiWzhu7lmReG7meG7t2Zww7nhu7lmbOG7ueG7sWbhu7nhu7Hhu63hu6XDiWbhu7HDguG7uWVm4bu44bux4buA4bu54burZuG7s+G7seG7rWbhu5/hu7F3ZnDDsmbhu7Phu7HEguG7ueG7q2bhu5/DgOG7uWbhu7VsZuG7t+G7j+G7ueG7q8SRZuG7ucO04bu54burZuG7ueG7sXPigKZm4bu5R2xm4buf4bq+4bu54burZuG7n+G7seG7keG7ueG7q2bhu5/DgOG7uWbhu7Phu7Hhu63DueG7uWZs4bu54buxZuG7o8ah4bu5ZkXhu5nhu7dlZuG7nsOBZuG7tXVmRURB4bu54burZuG7tcOA4bu54burZmzhu7nhu7HEkWbhu6vhu63huqZm4buf4buxd2Zww7Jm4buz4buxxILhu7nhu6tm4bufw4Dhu7lmQ8OJbOG7uWZFROG6oOG7ueG7q2bhu7lHbGXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7quG7rW1m4bu54bux4buAZuG7n+G7sXdm4buj4butw7lFZkXhu63DuUVm4buf4buxw7lm4bufw7Phu7dmw43hurjhu5/EkWZw4buC4bu54burZkPDiW1mQ8OJ4buPRWZI4bqk4butZuG7n+G7seG6sOG7ueG7q8SRZsSQw4nDjGbDjXJFZsSQbeG7ueG7q2bEkMOJ4bquRWZFROG7gOG6pOG7n2bhu7fhurThu61mSOG7reG7p+G7n2ZF4buxdmbhu7fhuqDhu61mReG7seG7hmZww7JmRUThuqhm4bu5w7rhu7lmcMOC4bu5ZuG7q+G7rcOz4bu5ZuG7scOC4bu5ZuG7ueG7seG7reG7pcOJZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOq4bue4buxd2ZF4buEZuG7ueG7scOKxJFmQuG7scOz4butZsSQ4bqu4bu54burZkXhu7HGoUVmReG6rkXEkWbEkHVm4buf4bquZuG7q+G7j+G7ueG7q2bhu5/hu7HDiWZFQW7hu7lmReG7lUVm4bufw7NmcMWpZnDhu4Dhuqzhu59mbOG7ueG7sWbDjMO6w4lm4bu1b+G7rWZF4buCZnDhu5fDicOpZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQkzDiUXhu7FBROG7hcOq4bq9xJBFREHhu7nhu6vDqiDhu5nhu7dmTOG7ueG7seG6vS/EkEVEQeG7ueG7q8Oq4bq9L0LDqg==

Tâm Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]