(vhds.baothanhhoa.vn) - Chẳng là nay 2 vợ chồng rủ nhau đi ăn đồ nướng. Bàn bên cạnh có 2 mẹ con ngồi ăn xong rồi. Đúng lúc vợ chồng vào thì chứng kiến cảnh bà mẹ đang gắp mấy miếng thịt nướng chín còn thừa vào chiếc hộp nhựa xin của quán. Còn cô con gái thì mặt hằm hằm, có phần hơi lớn tiếng: “Con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ mà còn làm như này thì không bao giờ con đi ăn với mẹ nữa đâu. Mẹ xem có ai làm như mẹ không? Mẹ có nghĩ là con vô cùng xấu hổ không?.
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpxILhu43EkMSCLeG6v8O54buh4buj4bun4bqh4bqrdeG6rsODxILhu6Hhu51F4bqj4bqp4bq14bqzw4PEguG6osWp4bun4buj4bq14bum4bujbeG7peG6q0Phu5Xhuqvhu594w4DhuqvEguG7n+G6pm/huqtn4bun4bqrxILhu5/huqzhur/huqtv4bq04bq/4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bulw7XhurMvw4PEguG6osWp4bun4buj4bq14bqzL+G7n2PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhu57hu43hur/Ds+G6qeG6tU/hu5/DrOG7p+G7o+G6q8O54buH4bqr4bun4bq/ReG6q2ThuqtD4bu54bqrb+G7n3fhu6fhu6PhuqvhuqLhurThuqvhu6fhu5/hur/huq7huqvDsuG7oeG6q2fhu6fhuqvDsnfhuqvhu6fhuqThu7Xhu6fhu6PEg+G6q07hu4fhu6fhuqtu4buT4bun4bqrb+G7g+G7p+G7n+G6q2/GsOG6q2Thuqvhu6XDteG6q2/FqeG7p+G6q+G7p+G7o3fhu6Hhuqtn4bun4bqrxJDFqeG7p+G7o+G6q+G6onfhu6HEg+G6q8OS4bqw4bun4buj4bqrw7nhurBv4bqrQ+G7ueG6q2/hu5934bun4buj4bqrQ+G7h8Wp4bqrxILhu59x4bqrb+G7n+G6puG7p+G7o+G6q8O64buh4buZ4bun4bqrb+G7heG7p+G7n+G6q27hu4fhuqvhu6XDteG6q8Oy4bq/4bun4buj4bqr4bujaMOA4bqr4bulxKlF4bqr4bul4buh4buZ4bun4buj4bqrxILhu59yxILhuqvhu6fhuqThu7Xhu6fhu6Phuqtv4bufcOG7p+G6q2/hu6nhu6fhuqvEguG7n+G6rOG6v+G6q0Phu4fFqeG6q2/hu5/hu6Hhu5lv4bqr4bufeMOA4bqr4bun4buf4bqo4bq/4bqrxJDhu6Hhu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4bqg4bqu4buB4bunxIPhuqtP4bup4bun4bqrb+G7r+G6q2/FqeG7p+G6q+G7o+G7geG7oeG6q8SC4bufceG6q+G7pcOtxILhuqvhu59p4bul4bqr4bufaeG7pcOj4bqrb8aw4bqrw4Dhu59q4bun4bqr4buf4buz4buh4bqrw7nhu7Xhu6fhuqvEguG7oeG7meG7p+G7o+G6oeG6q+KAnE/FqeG7p+G6q8OyZuG6q+G7p8aw4buh4bqr4bulw7Xhuqtu4bq/xanhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Phuq7huqvDuWrhu6fhuqvhuqJ34buhw6Phuqvhu6XDteG6q+G7peG7h+G6q2/hu6nhu6fhuqvDueG7h+G7peG6q+G7p+G7n+G6pOG6q+G7p+G7h0XhuqvEguG7n3HhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q27hur/FqeG6q+G7o+G7oeG7t+G6q2/FqeG7p+G6q8Oy4buh4bqrZ+G7p+G6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6XDteG6q+G7p0Lhur/huqvDsuG7ieG6rsSD4bqr4bukw7XhuqvEkOG7jeG7peG6q2/GsOG6q+G6v+G7oeG6q8O54buH4bul4bqr4bun4buf4bqk4bqr4bulw7XhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o8Og4bqr4bukw7XhuqtvxrDhuqvhu6fhu6Phu5904bqrw7nhu4fhuqtvxanhu6fhuqtD4buv4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q8SQxKnhuq7huqvhu5954bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PDoMSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnEguG7jcSQxIIt4bq/w7nhu6Hhu6Phu6fhuqHhuqtv4buN4bunxILhu43huqLhuqPhuqnhurXhurPDg8SC4bqixanhu6fhu6PhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qeG7oU/hu43hu6fEguG7jeG6ouG6qeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqpROG7ocOzxILhu5/huqHhuqvhurnDqWLDgMSQ4bqj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxILhuqHhuqtlxJFkw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL+G7oUPEg27hur/FqcSC4buf4bq/4bun4buf4bufxanhur/Eg0Phu6cv4bun4buNRMODL2RkYsOqL2PDquG6u8Oz4bq5Y8OqxJHhur1iZMSCxJFkw6pk4bq7w7lixIN1w4Dhu6PDoOG6ojfEkeG6veG6ueG6qeG6q+G6v8O5xII34bqp4bum4bujbeG7peG6q0Phu5Xhuqvhu594w4DhuqvEguG7n+G6pm/huqtn4bun4bqrxILhu5/huqzhur/huqtv4bq04bq/4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bulw7XhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqnhurnDqWLhuqnhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EgjfhuqllxJFk4bqp4bqrL+G6teG6sy/Dg8SC4bqixanhu6fhu6PhurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BP4bq/w4DEguG7ocWp4bun4bqp4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnEguG7jcSQxIIt4bq/w7nhu6Hhu6Phu6fhuqHhuqtv4buN4bunxILhu43huqLhuqPhuqnhurXhu6Thur/hu6fhu6PhuqvEguG7n+G6pm/huqtn4bun4bqrxILhu5/huqzhur/huqvEguG6rOG6q+G6oOG6ruG7geG7p+G6q0Phu5XhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/GsOG6q+G7o3HhuqvDsuG7geG7p+G7o+G6q8SQxKnhuq7huqvhu595w6PhuqvDuWbhu6fhu6PhuqvDgOG7n3DhuqvEguG7n+G6pm/huqtn4bun4bqr4bul4bu14buh4bqrw7nhu4fhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8Oy4buB4bun4buj4bqrw7nhu5Phu6fhuqvhu4Hhu6fEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teKAnCbhu59yxILhuqtDbeG7p+G6q+G7p+G7o8Wp4bun4bqr4bul4buH4bqrb8Wp4bunw6Phuqvhu6Xhur/hu6fhu6PhuqtD4buV4bqrw7Lhu5Phu6XhuqvDssaw4buh4bqrxILhu59x4bqrw7nEqUXhuqvhuqLhur/huqtn4bunxIPhuqtPw4Lhu6fhu6PhuqvDueG7h+G6q8SC4buh4buV4bun4bqrb+G7heG6q2/hu5/huqbhuqtvxrDhuqvhu6Nx4bqr4bul4buH4bqr4bun4buj4buD4buh4oCdw6PhuqtD4bqs4bq/4bqr4bunxrDhu6Hhuqtu4buH4bqr4bulw7XhuqtD4bqs4bq/4bqr4bujaMOA4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7peG7oeG7meG7p+G7o+G6q8SC4bufcsSC4bqrb+G7qeG7p+G6q8O54buD4buh4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bufeMOAxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6bGsOG7oeG6q8SC4buf4buT4bul4bqrQ+G7h+G7oeG6q2/hu4nhuq7huqvhuqDhuq7hur/huqvDueG7g+G7oeG6q+G7p0Lhur/huqvEguG7n3Hhuqtv4buv4bqrb8Wp4bun4bqr4buj4buB4buh4bqrbuG7seG6q8Oy4buhxIPhuqvDksah4bqrw7nhu4Phu6Hhuqvhu6XDteG6q+G7p+G7o3fhu6Hhuqtvw63hu6Xhuqtv4bqy4buh4bqrbuG7seG6q8SC4buf4buT4bul4bqr4buleMSC4bqrb+G7n+G6sMSC4bqrbuG7geG7p+G7n+G6q+G7pXHhuqtu4buz4bqrb+G7qeG7p+G6q8SC4buf4bqs4bq/4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bufeMOAxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVO4bqueeG7oeG6q8Oy4buh4bqrZ+G7p+G6q+G7n+G6v+G7oeG6q2/hurThur/huqtk4bqrQ+G7ueG6q2/hu5934bun4buj4bqrw7nhurBv4bqrw7Jq4bqu4bqr4bqi4but4bqrQ+G6ruG7ocOj4bqrxILhuqjhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Phu6fhuqtv4bufw6zhu6fhu6Phuqvhur/hu6Hhuqtu4buFxanhuqvhur/hu6Hhuqvhu6Xhu4fhuqvDueG7qeG7p+G7o+G6q8O54buD4buh4bqrb+G7n+G6tuG7p+G7o+G6q8SQ4bquduG7p+G7o8SDxIPEg8SD4bqr4bum4buf4bu14bqrw7lq4bun4bqrw7Lhu6Hhuqvhu5/hu6vDgOG6q8O54bu1w4DhuqvDsuG7g+G7oeG6q+G7n+G7q2/Do+G6q8O64buf4buh4bqrxILhu6Hhu5dv4bqrw4Now4DhuqvEguG7h+G7p8Oj4bqrxILhu5/EqUXhuqvDsnfhuqtn4bun4bqrb+G7qeG7p+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q+G6oOG6ruG7geG6q+G7peG7h+G6q8Oy4buN4bul4bqrbuG7seG6q8SC4bufceG6q8OA4bufcMOj4bqrxILhu6/hu6HhuqvDsuG7leG6q+G7p+G7o+G7n3LhuqtD4bu14buh4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw4Dhu5/hurJv4bqrQ+G6suG6q2/hu5/FqeG6q8SQ4buh4bun4bqrb+G7geG7oeG6q+G7n3jDgOG6q27hu7HhuqvEguG7n+G6pm/huqtn4bun4bqrxILhu5/huqzhur/huqtD4buHxanhuqvDssaw4bqrw7Lhu43hu6XhuqtD4buVxIPhuqtO4buD4bun4bqr4buf4burb+G6q+G7p+G7o3fhu6Hhuqtv4buD4bun4buf4bqrxILhu6/hu6Hhuqvhu5/hu7Hhu6HhuqtD4bu14buh4bqrQ8O04bqrxJDhu43hu6XhuqvEguG7n+G6pOG7t+G7p+G7o+G6oeG6q+KAnE9r4bqu4bqrQ23hu6fhuqvDssaw4buh4bqrw7lo4bul4bqr4buHw6DigJ3Eg+G6qybhu6/hu6HhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p8aw4buh4bqr4bujccOj4bqrb+G7n3Phuqtv4bqk4bu34buhw6PhuqvhuqJ34buh4bqrbuG7hcWp4bqh4bqr4oCc4bum4bufQuG7p+G7o+G6q8SC4buf4bqm4bqrb+G7qeG7p+G6q+G7p+G7o+G6rkXhu5Phu6fhuqtv4buf4bqk4bq/4bqrw7Phurbhu6fhu6Phuqvhu6Xhu4fhuqtu4bux4bqrw7Lhu6HhuqvEguG7n3HhuqvEguG7n2vEguG6q8O5ZuG7p+G7o+G6q8OA4bufcOKAncSD4bqr4bukxKlF4bqrbuG7g+G7p+G6q+G7p+G7o3fhu6Hhuqtv4buf4bqu4bun4buj4bqrbuG7h+G7p+G6q2/DguG7p+G7o+G6q+G7p+G7n3Hhu6fhuqvEguG7r+G7oeG6q+G7p+G7n+G6pMSDxIPEg+G6q8OD4buh4bun4buf4bqrQ2vEguG6q8O54buDxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bqixanhu6fhu6Phuqtv4bqueG/huqvDg3bhu6fhu6PDo+G6q+G7p+G7meG6ruG6q8OyxqHhuqvDieG6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrw7rhu5/GsOG6q8OyxqHhuqvEguG7n8SpReG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7pXjEguG6q+G7jeG7peG6q27hu4/huqvDg+G7i+G7p+G6q8OD4buH4bun4buj4bqrQ+G6psSC4bqrb+G7geG7oeG6q8O6w7XFqeG6q2/hu6nhu6fhuqvDs+G6v+G7p+G7o+G6q8OzQeG6q8OyxqHhuqvEguG7oeG7l+G7p+G6q8SC4bq/ReG6q2/hu5/hu7Phu6HhuqvEguG6ouG7qeG6q2/hu5/hu7Phu6HhuqPhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4buv4bun4buj4bqrbnbDo+G6q27hu4fhuqvhu6XDteG6q8Oy4bqm4bun4buj4bqrw4Dhu59oxILhuqvDs2tF4bqrw7rhu5/hu6Hhuqtu4buH4bun4bqrxILhu5/huqZv4bqrZ+G7p+G6q2/hu6nhu6fhuqvhu6fhu6N54bun4bqr4bun4buj4bq/4bun4buj4bqrxILhu59yxILhuqtv4buBxIPEg8SD4bqrTkHhu6HhuqtD4bu14buh4bqr4buf4burw6Phuqvhu6V4xILhuqtuQuG6v+G6q2fhu6fDo+G6q+G7pXjEguG6q8OA4bufauG7p+G6q8SC4buf4bqmb+G6q+G6rnbhu6fhu6PEg8SDxIPhuqvDueG7h+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqr4bunaeG7peG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7heG6q+G7p2fhu6fhu6PEg+G6q1vhu4fhuqtvw4Lhu6fhu6PhuqtvxrDhuqvDuuG7n+G7ocOj4bqr4buf4bur4bqr4bun4buj4bufdOG6q0Phu6Hhu5dv4bqrw7nEqUXhuqvEguG7n+G6pm/huqtn4bun4bqrxILhu5/huqzhur/huqvhu6Xhur/hu6fhu6PhuqtD4buV4bqrw7nhu4fhuqvhu6V4xILhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q+G7o3HhuqvDssaw4bqrw7Lhu4Hhu6fhu6PhuqvEkMSp4bqu4bqr4bufecSD4bqr4oCc4bukceG7p+G7n+G6q2/GsOG6q8SC4buh4buV4bun4bqrQ+G7h+G6q+G7pXHhu6fhu5/huqvDsmbhuqtv4buf4buhxIPhuqvhu6Rx4bun4buf4bqrb8aw4bqr4bun4buj4bufw6jFqeG6q8OyxrDhu6Hhuqvhu6Nx4bqrw7Lhu4nhuq7huqvhu6Xhu4fhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8SQ4buh4bun4bqr4bujxrDhu6Hhuqvhu6Xhur/hu6fhu6PhuqtD4buV4oCdw6Phuqvhu6V4xILhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDsmbhuqvhu6fGsOG7oeG6q0Phu7Xhu6HhuqvEguG7r+G7oeG6q+G7p+G7n+G6pOG6q0NrRcSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T8aw4bqr4buleMSC4bqrw4PhuqjhuqvDg3ThuqvDs+G7oeG7l+G7p+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqr4bun4buf4bux4bqrw7LGoeG6q2/hu5/hu43huqvhu6Phu6HEqeG6ruG6q8OD4bqo4bqrxILhuqjhuqvEguG7oeG6q2/DguG7p+G7o+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqr4bun4buf4bux4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7pXHhu6fhu5/huqvEguG7n+G7jcWp4bqrb+G7gW/hu5/huqvDssawxIPhuqsq4bu54bqrbnLhuqvDsuG7geG7p+G7n+G6q+G7o+G7oeG7gcOj4bqrw4Phu7nhuqtucuG6q2/hu5/FqeG6q8O54buH4bqr4bun4buj4bufw6jFqeG6q+G7n8Oo4bunw6Phuqvhu6fhu5Phu6fhuqvhu5/hu6vhuqvDueG6ruG7r+G7p+G6q+G7p8aw4buh4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5dv4bqrxILhu6/hu6Hhuqvhu5/hur9F4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bulw7XhuqvDuuG7oeG6v+G6q8OyZuG6q0Phu4fhuqvDsuG6v+G7p+G7o+G6q8O54buH4bulw6PhuqvEkOG7oeG7p+G6q+G7pXjEguG6q+G7n3jDgOG6q8SC4buf4bqmb+G6q2fhu6fhuqvEguG7n+G6rOG6v+G6q+G7peG6v+G7p+G7o+G6q0Phu5XEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7puG7meG6ruG6q+G7p+G7n3Hhu6fhuqvhuqJ44bun4buj4bqr4bqi4bq/4bqr4buleMSC4bqrb+G7n+G6sMSCw6PhuqtB4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrxILhu4lFw6PhuqtD4buh4buXb+G6q8Oy4buN4bul4bqrw7J34bqrZ+G7p+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqr4buf4buZxILhuqvDg+G6v+G6ruG6q25C4bq/4bqrZ+G7p+G6q8SC4buD4buh4bqrb+G7gW/huqvhuqDhuq7hu4Hhu6fhuqtD4buV4bqr4bun4buf4buH4bqrw7nhu4fhuqtv4buf4bquReG7l+G7p+G6q+G6osSpxILhuqtuceG7p+G7n+G6q8SC4buf4bqk4bu34bun4bujxIPhuqvhu6bhu6Phur9F4bqrb+G7heG6q8OA4buf4bqu4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrJnnhu6fhu6PhuqvEguG7n3bhu6fhu6Phuqvhu6TDiuG6q+G7pOG7oW/hu5/hu43DucO54buN4bqrxahu4bq/4bul4bq/4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7Jm4bqrxJDhu6Hhu6fhuqvhu59q4bqu4bqrbuG7h+G7p+G6q+G7n3jDgOG6q8OyxqHhuqvhu6Xhur/hu6fhu6PhuqvDsnfhuqtn4bun4bqrxILhu5/huqzhur/huqtD4buV4bqrw4Phur/huq7huqvhu6V4xILhuqtuQuG6v+G6q8SCduG7oeG6q0Hhuqslxanhu6Xhur/huqvEguG6osWp4bun4buj4bqrb+G7n+G6rkXhu5nhu6fhuqvEguG7n2fhu6Xhuqvhu6DEguG6v8O54buh4bq/4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bunZ+G7peG6q2RiYsOqxIPhuqtOQeG7ocOj4bqrw7Lhu4lF4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bufc+G6q8O54buH4bqrw7lyb+G7n+G6q8OD4bqow6PhuqvDueG7h+G6q8SC4bufxqHhuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6Vx4bun4buf4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqvhu5/hu5Xhuqtu4bux4bqrw4Dhu59w4bqrw7J34bqrZ+G7p8Oj4bqr4bul4buH4bqrb+G7qeG7p+G6q8O54buH4bqr4buleMSC4bqrb+G7gW/hu5/huqvDssah4bqrb+G7heG7peG6q+G7s+G7p+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDsmbhuqvhu6fEqeG6ruG6q25C4bq/4bqrZ+G7p+G6q8OyxrDhuqtv4bufxanhuqvhu6Vx4bun4bufxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4buv4buh4bqr4bun4buf4bu14bqrxILhuqzhu6fhu6PhuqvDsuG7q2/huqvhu6V4xILhuqtu4buH4buh4bqrbuG7gcWp4bqrQ+G7oeG7mcSC4bqrQ+G7leG6q8OJ4bqrxILhu5/huqZv4bqrxILhu6Hhu5nEguG6q8O64buh4buX4bul4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7puG7n2vEgsSD4bqrJuG6osWp4bun4buj4bqrw7LGsOG6q2/GsOG6q2/hu4nhuq7huqtv4buf4bquReG7l+G7p+G6q8O64buf4buh4bqrZ+G7p+G6q8SC4buD4buh4bqrb+G7gW/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu5/hu4fhu6fhu6PDo+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7puG7n2vEguG6q8OD4buL4bun4bqrw4Phu4fhu6fhu6Phuqvhu6PGsOG7oeG6q+G7peG6v+G7p+G7o+G6q8Oyd+G6q2fhu6fhuqvEguG7n+G6rOG6v+G6q0Phu5XhuqvDs+G6tuG6q2/hu59z4bqrw7nhu4fhuqvhu6V4xILhuqvhu6Vs4bqu4bqrbuG7geG7p+G7n+G6q+G7pXHEg+G6qybhu59r4bul4bqrb+G7n3DDo+G6q8O64buf4buh4bqr4bunxKnhuq7huqtn4bunw6Phuqvhu5/hu6vhuqtv4buJ4bun4bqrw7LFqeG6q+G6osSpxILhuqvDusOKw6Phuqtv4bufc+G6q0Phuqzhur/huqvDsuG6tOG6q8OyxqHhuqtn4bunw6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8Oz4bqk4bqrxILhu5/huqzhur/Eg+G6q8OZduG7oeG6q8ODduG7p+G7o+G6q8SC4buh4buZxILhuqvDuuG7oeG7l+G7peG6q2/hurThur/huqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu6bhu59rxILhuqvDsmbhuqvhu6Phu6HhurDDgOG6q8O64buh4bun4buf4bqrxILhu5nhuqvhu5/hu6vhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q+G7p+G7n+G6v+G7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvEguG7n+G7meG6q+G7o+G7oeG7teG7oeG6q8OA4buf4buF4buh4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bun4buj4bqr4bulceG7p+G7n+G6q+G7n+G7q2/huqvhu5/hu7Hhu6HEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tVvhu6Hhu5dv4bqr4buj4bur4buh4bqrw7J34bqrZ+G7p+G6q+G6ouG6v+G6q+G7p+G7n+G6pOG7p+G7o+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrZ+G7p8Oj4bqrZ+G7p+G6q8SC4buf4bqs4bq/4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqvhu5/hu5nEguG6q8OyxqHhuqvDueG7g+G7oeG6q+G7n8Wpw61v4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q27hu6HGoeG7p+G6q27hu4HFqeG6q25p4bun4buj4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhu6Phuqtb4buh4buXxILhuqvEguG7g+G7oeG6q+G7pXjEguG6q8ODduG6q+G7p+G7n+G7h+G6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q27huq7hu53hu53hu43EguG6q0Hhuqtv4buBb+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqtu4buD4bunw6Phuqvhu6fhu59ob+G6q+G7p+G7n0Hhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu6Vx4bun4buf4bqrZ+G7p+G6q27hur/FqeG6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G6ruG6q8O5xKlF4bqrbsSpReG6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G6rsOj4bqrw7nhu4fhuqtv4buJ4bqu4bqrb+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvDs+G7h+G7oeG6q0Phu5XhuqvDieG6q8SC4buf4bqmb8Oj4bqrQ+G7h+G6q2/hu4nhuq7huqtv4buf4bquReG7l+G7p+G6q8SpReG6q8SC4bufa8SC4bqrw7rhu5/GsOG6q8OyxqHhuqvDg+G7teG7peG6q8O64buZxILhuqvEguG7n+G6sG/huqtv4buf4bqs4bun4buj4bqr4bun4buHxanhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvEguG6v+G6q8SC4buf4bqob+G6q8OD4bqo4bqrxILhu5/hur9F4bqrw7J54buh4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqr4bun4buh4buX4bulxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDk+G6v+G7p+G7n+G6q8Oz4bqo4bqrb+G6tOG6v+G6q8SC4bq/4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6XEqcSC4bqrw7Lhu6Hhuqtv4bufc+G6q0Nx4bqrw7Lhu6HhuqvEkOG7oeG7p+G6q+G7pXjEguG6q2/hu4Hhu6Hhuqvhu594w4DhuqvDsuG6qOG7p+G7o+G6q8SC4buf4bqob+G6q2fhu6fEg+G6q+G7psaw4bqrb+G7n3PhuqvDueG7h+G7peG6q2/hu5/FqeG6q8SC4bq/4bqrxILhuqJB4bqr4bun4buT4bun4bqrb8aw4bqrw4nhuqvEguG7n+G6pm/huqtD4buH4bqrQ2fhu6fhuqvhu6Xhu6Hhu6fhu5/huqvhu5/hu7Phu6fhuqvEguG7n+G7r+G7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bq+4bquxILhu5/FqeG6ouG6qeG6tSZn4bun4buj4bqrJuG7n+G6sEXhurMvw4DhurU=

Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]