(vhds.baothanhhoa.vn) - Giảm cân là mong mỏi của nhiều phụ nữ khi tỷ lệ tăng cân, béo phì ngày một gia tăng trong đời sống hiện đại. Với mong muốn phải “đẹp, trắng, gầy”, nhiều người sẵn sàng bỏ ra từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng để “tậu” cho mình các loại thực phẩm ăn kiêng.
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84bq64buc4bq84buBT+G7tuG7quG7hOG7qOG7sEzhu6Lhu4TDoSHhu7Dhu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tOG7hH0gT+G7tuG7qOG7hOG7okzhu7jhu4Thu6jhu7BP4bu04buE4bui4buS4bu24buE4bu24buqS+G7tuG7quG6ui/hu5zhurzhurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4Lhurxs4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tuG7hOG7sk3hu4Thu7Thu7jhu7bhu6jhu4Thu7Qk4buw4buE4buiM0vhu4Thu7bhu6rhu7DDmSDhu4R74buqMuG7hOG7tmHhu4TDneG7quG7sOG7hCLhurHhu4Thu7Lhu6Thu4Qiw5Lhu7bhu6jhu4Thu6Lhu5Lhu7ZE4buE4bucUeG7uOG7hHvhu6rhu67hu4Thu7bhu6hN4bqj4buE4bu0OiLhu4Thu6jhu7BL4buEIsOS4bu24buo4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4Thu6Ao4buw4buEXSbhu7bhu6jhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu6BO4buwxJDhu4TDgSHhu7Dhu4Thu7Thu7jhu7bhu6jhu4Thu7QgJuG7tuG7hHvhu6pP4buw4buE4oCc4bugUntE4buEIlvhu4zhu7bhu6hE4buE4buo4buU4bqj4oCdROG7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hOG7tuG7qDUo4buw4buEXeG7kOG7tuG7hF1N4bu24buo4buE4bucJOG7hFtL4buEIjfhu4TDoU3hu7Dhu4QiW8OS4bu04buE4bu24buo4buq4buu4bu24buE4bugw5rhu7bhu4Thu6JP4buEIlvhu7Dhu6Qg4buE4bugP+G7tuG7qOG7hOG7oOG7puG7hOKAnCLhu5Yg4oCd4buE4bui4buq4bu44buE4bu04buu4bu24buq4buE4buiTOG7ouG7hOG7suG7uE7hu7Dhu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tOG7hMOS4bu24buEw53hu7BV4bu24buoxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7niLhu6og4bu04buc4buE4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hMSoRkZ74bqhQ+G7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiQuG7hOG7ikjDjXvhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4bui4bue4bu2xJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISUdJL0dKw4zhu55JRkrDjMOMw4xJIsON4buKxKjhu4rhu7JILUfhu6jhu6LEkHvhu7bhu6jhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buBT+G7tuG7quG7hOG7qOG7sEzhu6Lhu4TDoSHhu7Dhu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tOG7hH0gT+G7tuG7qOG7hOG7okzhu7jhu4Thu6jhu7BP4bu04buE4bui4buS4bu24buE4bu24buqS+G7tuG7quG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4Lhu4pIw43hu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buB4buq4buww5rhu6Lhu4Thu5xM4bu24buq4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4bugNSjhu7bhu6jhu4Thu6jhu5LhuqPhu4TigJzhu6rhu7hL4bu24buo4buE4bu0S+G7tuG7qOKAneG7hOG7njXhu4Thu7Ig4buW4bu24buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hOG7tuG7qE3huqPhu4R9IEvEkOG7hOG6p+G7tuG7qkLhu4Ru4bu2IlBb4bu2UCLhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu5Mh4buw4buE4bug4buS4bqjROG7hOG7tuG7qDUo4buw4buEIuG7sFUg4buE4bueMeG7tuG7qOG7hOG7oDUp4bui4buE4bu0OiLhu4R74buqUOG7tuG7hOG7tuG7qMOT4buE4bu24buoOUvhu4TDoSHhu7Dhu4Thu6Lhu6rhu7BVIOG7hCJbI+G7hCJbMuG7ouG7hOG7sinhu7Dhu4QiN+G7hOG7tuG7qiDhu4Thu6Lhu5Qg4buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tkThu4TDkuG7tuG7hMOd4buwVeG7tuG7qOG7hMOd4buq4buw4buE4buqTeG7tuG7qOG7hOG7suG7uE4i4buEXU/hu7bhu4R74buqxqDhu7Thu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7qOG7jOG7tuG7hOG7tEzhu6Lhu4TigJzDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6A1KOG7tuG7qOKAneG7hOG7tuG7qjXhu7bhu6jhu4Qi4buqOOG7ouG7hOG7ouG7quG7mCLhu4Thu7JN4buE4oCc4buiQOG7hOG7oDUo4bu24buo4oCdROG7hOG7nEzhu7bhu6rhu4Thu6wi4buEw51L4buy4bu44buE4bu24buqNeG7tuG7qOG7hOG7sk7hu7Dhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4TDneG7quG7sMOa4bu24buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Thu54x4bu24buo4buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tkThu4Thu7RN4buE4buiI+G7tuG7hOG7okDhu4Thu6pO4buw4buE4bui4buq4bu44buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hEvhu7Dhu4Thu6BL4bu24buo4buE4bu0S+G7tuG7qOG7hCLhu6pL4buwROG7hOG7tOG7jOG7ouG7hOG7nOG7pOG7tuG7quG7hCLhu7Dhu6Yg4buE4bugNSjhu7bhu6jEkMSQxJDhu4Thu4Hhu6o1S+G7hMOd4bumROG7hOG7qOG7sEzhu4Qi4buqTeG7tuG7quG7hOG7tuG7qmHhu7bhu6jhu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tOG7hOG7tk3huqPhu4Thu6JL4bu44buE4buo4buYe+G7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hOG7suG7lOG7tuG7hF3hu7jhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7Q6IuG7hOG7ouG7quG7sMOa4bui4buE4bucTOG7tuG7quG7hCLhu6oq4bu24buo4buEIuG7qjUo4bu24buoxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu5M6IuG7hMOhTeG7sOG7hOG7tsOS4bu04buE4buo4buU4bu24buE4bug4buS4bqjROG7hF1P4bu24buEe+G7qsag4bu04buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tuG7hOG7okDhu4Q84buEw53hu6rhu4x74buE4bu2LuG7sMSQ4buE4buZw5og4buEIuG7ruG7tOG7hMOd4buww5rhu7Thu4Thu6JM4bui4buEIjfhu4TDneG7qkBL4buE4bu24buqNULhu4RQSyLhu4Thu6Lhu7JQS+G7tkThu4TDnVAi4bu4ROG7hOG7qOG7sE/hu7Thu4RQ4bu4ROG7hOG7qOG7sE/hu7Thu4Thu7Q+4oCm4buE4buy4buWe+G7hCI24bui4buE4bqhIOG7mCLhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu6JM4bui4buEIuG7qjjhu6Lhu4R74buqxqDhu7Thu4Thu6Lhu6o24bui4buE4bu2w5Lhu7bhu6hE4buE4bugP+G7hMOS4bu24buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tuG7hOG7oDUp4bui4buE4oCcIuG7quG7lOG7tuG7hCLhu6pM4bu24buq4buE4buqQEvigJ3hu4TDocOZ4buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7njLhu7bhu6jhu4Thu7bhu6o1QuG7hOKAnOG7qOG7sDB74buE4buy4buY4bqj4buE4buyTuG7sOG7hMOhI+G7tuG7qOG7hFDhu7jhu4TigJzhu6Lhu7jhu7bhu4TDneG7sMOa4bu24oCdROG7hOKAnCAm4bu24buo4buEIltNROG7hOG7ok3hu4R74buqVeG7hOG7qOG7sE/hu7Thu4QiN+G7hEktw43hu4Thu6Lhu5Lhu7YvIiDhu5Thu7bhu4Thu7RN4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4bui4buU4bu24buEw5Lhu7bhu4TDneG7sFXhu7bhu6jigJ1E4buE4oCcIuG7qiAm4buiROG7hMOdUuG7uOG7hOG7qOG7sE/hu7Thu4Thu6Lhu5Lhu7bhu4Thu6jhu7Awe+G7hOG7suG7mOG6o+G7hOG7sk7hu7Dhu4Thu55M4bu24buo4buEw6FA4bui4buEIjbhu6Lhu4Qi4buq4buu4oCd4buE4bugTOG7tuG7quG7hOG7oDDhu7bhu6jhu4TDoU3hu7jhu4Qi4buS4bu04buE4buyw6Phu4Thu6Lhu6pW4buEUOG7tOG7hOG7oEvhu7bhu6jhu4Thu6JA4buE4bu24buqIOG7hOG7ouG7lCDhu4Thu7Lhu5jhuqPhu4Thu7JO4buw4buEw6FA4bui4buE4bueTOG7tuG7qMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buExKhGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw41J4buIe+G6oUPhu4Lhu4RdW+G7osOC4buCLy/hu6Lhu57hu7bEkOG7nEvhu7gi4buqS+G7tuG7quG7quG7uEvEkMOh4bu2L+G7nlBdw50i4bu4ey/hu7ZQw6BdL0hJR0kvR0rDjOG7nklGSsOM4buKSEciSMOMR0rhu7JHLUjhu6jhu6LEkHvhu7bhu6jhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buBT+G7tuG7quG7hOG7qOG7sEzhu6Lhu4TDoSHhu7Dhu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tOG7hH0gT+G7tuG7qOG7hOG7okzhu7jhu4Thu6jhu7BP4bu04buE4bui4buS4bu24buE4bu24buqS+G7tuG7quG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buCxKhGRuG7guG7hOG7qlDhu7Dhu6jhu6oiw4Lhu4LDjUnhu4jhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq8bTrhu7Dhu4Thu7bhu6pA4bu04buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tuG7hOG7oDUp4bui4buE4buiTOG7ouG7hOG7ouG7qlbhu4RQ4bu04buEIuG7qkvhu7Thu4Thu6jhu7BL4buE4bu24buq4buw4bukIuG7hCLhu67hu7bhu6rEkOG7hMOJ4bqn4bu24buq4buE4bu04buw4bu24buq4buE4buqPUvEkOG7hOG7meG7qCA/4bu2QuG7hG7hu7YiUFvhu7ZQIuG6uOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7kTUhIuG7hOG7tDoi4buEw6Ej4bu24buo4buEIltV4bu24buE4buiTOG7ouG7hOG7qjrhu7Dhu4Thu7bhu6pA4bu04buE4buiQOG7hMOhKuG7hMOhTeG7tuG7hF044buE4buyOEvhu4Thu6Lhu6o94bu24buEIuG7qjjhu6Lhu4R74buqxqDhu7Thu4Thu6jhu7BP4bu04buE4bui4buS4bu24buE4oCc4bqhTOG7ouG7quG7hCJL4bqj4oCd4buEIjfhu4Thu6Az4buE4bu0PeG7sOG7hH0gJuG7ouG7hOG7qOG7sEvhu4QiW1Xhu7bhu4Qi4buqw5rhu4Thu6jhu7Ah4buw4buEw6Eh4buw4buE4buo4buwTOG7hCLhu6pN4bu24buq4buE4oCcIltV4bu24buEIlso4buw4oCdROG7hOG7oOG7sOG7puG7tuG7hOG7quG7ruG7tuG7qkLhu4Thu7FbTeG7hOG7qOG7sE/hu7Thu4Thu6Lhu5Lhu7bhu4Thu5nhu6rhu5Yi4buE4buiQOG7hOG7qOG7sEzhu4RH4buKRsSQRkZG4buE4bugP+G7tuG7qOG7hOG7oMOa4bu24buEw4xGRsSQRkZG4buE4bugP+G7tuG7qEThu4TDoeG7sFXhu7bhu4QgJuG7tuG7qOG7hOG7qOG7sE/hu7Thu4Thu6Lhu5Lhu7bhu4RtTeG7tuG7hMawICbhu6Lhu4Thu6JA4buE4buo4buwTOG7hMOMRkbEkEZGRuG7hOG7oD/hu7bhu6jhu4Thu6DDmuG7tuG7hEjEkEZGRsSQRkZG4buE4bugP+G7tuG7qMSQxJDEkOG7hOG7meG7qjXhu7bhu6jhu4Rb4buYIuG7hOG7tuG7quG7sMOZIOG7hCJb4bu44bu24buo4buEXSbhu4Thu6BA4buEw53hu6oq4bu24buo4buE4bu04buw4bu24buq4buE4bucTuG7ouG7quG7hMOhw5nhu4ThuqEg4buYIuG7hOG6oTZE4buE4bu24buoID/hu7bhu4Thu6gm4bui4buEw6FN4buEIuG7qk3hu7bhu6rhu4R74buq4buU4bu2xJDhu4Thu5nhu6gg4bqj4buE4buqTuG7sOG7hOG7qi7hu7bhu4Thu6JA4buE4bu24buqYeG7tuG7qOG7hF1P4bu24buEe+G7qsag4bu04buE4buiI+G7tuG7hOG7ouG7qjZL4buE4bui4buq4buYIuG7hOG7ouG7mOG7tOG7hF054buE4bueMuG7tuG7qOG7hOG7ouG7quG7uOG7hCLhu6o44bui4buEe+G7qsag4bu0xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhurrhu7Dhu7Thu6jhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7guG7sOG7gVDhu7YiUFvhu4Lhu4RdIuG6o+G7slDDguG7gsOg4buw4bueIuG7qkLhu4Thu4hIRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw43EqEZ74bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7ouG7nuG7tsSQ4bucS+G7uCLhu6pL4bu24buq4buq4bu4S8SQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSElHSS9HSsOM4bueSUZKw4zEqEnEqCLhu4jhu4jhu4hGSuG7skbEkFl74buo4bqqW8OC4buIR0bhu4Lhu4RL4buyIsOC4buC4buBT+G7tuG7quG7hOG7qOG7sEzhu6Lhu4TDoSHhu7Dhu4Qi4buqOOG7ouG7hHvhu6rGoOG7tOG7hH0gT+G7tuG7qOG7hOG7okzhu7jhu4Thu6jhu7BP4bu04buE4bui4buS4bu24buE4bu24buqS+G7tuG7quG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buC4buISEbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw43EqEbhu4Lhu4Qv4bq84bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74buBS3si4buw4bu44bu24buC4bq84buHMeG7hOG7oDUp4bui4buE4buiT+G7tuG7quG7hOG7nEzhu7jhu4Thu7bhu6o14bu24buo4buE4bu24buq4buww5kg4buE4bui4buqVuG7hFDhu7Thu4TDoeG7muG7tuG7hOKAnMOhKuG7hCI14oCd4buEXTnhu4Thu54y4bu24buo4buEIuG7qiAm4bui4buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tsSQ4buE4bqn4bu24buq4buE4bu04buw4bu24buq4buE4buqPUvhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu7FbVeG7tuG7hCLhu6o44bui4buEIsOaROG7hOG7oEvhu4R74buq4buU4bu24buE4oCc4buc4bus4buEw53hu6x74oCd4buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tuG7hOG7oMOZIOG7hOG7oDUp4bui4buE4bui4buqVuG7hFDhu7Thu4QiWyDhuqPDmeG7tuG7hCJL4buw4buE4bu24buqSyDhu4TDocOZ4buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7njLhu7bhu6hE4buE4buq4buw4bukIOG7hH0gT+G7hOG7ouG7qjbhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6JA4buEw53DmiLhu4R9IE/hu4Thu7bhu6jhu6rhu7BV4bu24buE4buiNiDhu4Thu6Iy4buEIuG7quG7puG7hMOhw5nhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bueMuG7tuG7qEThu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6JA4buE4bui4buqV+G7hOG7oFbhu7bhu6rhu4Thu6IzS+G7hOG7nEzhu6Lhu4Rd4bq3xJDhu4Thu4Hhu6o1S+G7hMOd4bumROG7hOG7tDoi4buEXSbhu4Thu7Lhu7hO4buw4buE4bugNSnhu6Lhu4Thu7bhu6g1KOG7sOG7hOG7tjvhu7Dhu4Qi4buww5rhu7bhu6hE4buE4buT4buBROG7hOG7okvhu4RdWMSQxJDEkOG7hCLhu6pL4bu04buE4buo4buwS+G7hH0gT+G7tuG7qOG7hOG7okzhu7jhu4TDoSHhu7Dhu4Thu6rhu67hu7bhu6rhu4RP4bu24buq4buEIls1IeG7ouG7hMOhTeG7hF1LIOG7hMOd4buq4buw4buEXTnhu4Thu54y4bu24buo4buE4bu2VeG7tuG7hOG7ok3hu7bhu6jhu4Qiw5Lhu7bhu6jhu4Qi4buqVeG7tOG7hOG7oDrhu4Qg4bqj4buEIuG7rOG7tuG7hOG7ouG7quG7uOG7hF1P4bu24buEe+G7qsag4bu0xJDhu4Thu4NM4bu24buo4buE4bu2QOG7sEThu4TDoeG7mOG7tuG7hOG7oMOZ4buE4buy4buwVeG7tuG7hH0gS+G7tuG7hOG7oMOa4bu24buE4bue4buw4bu24buq4buE4bueNT7hu7bhu6hE4buEXTbhu6Lhu4TDneG7qiRQ4buEIjfhu4Thu6JM4bui4buEIuG7qjjhu6Lhu4R74buqxqDhu7Thu4Thu7RL4bu24buo4buEIlXhu7bhu4TigJzhu6pQS+G7siLhu6rhuqPigJ3hu4Thu6DDk+G7hMOhTeG7hOG7oEvhu7bhu6jhu4QiWzzhu4Qi4buqTeG7tuG7quG7hOG7tEDhu7bhu4Thu7Q/4buw4buE4bucUeG7uOG7hOG7nDzhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4Thu7bhu6rhu7DDmSDhu4Thu57hu7hL4bu24buq4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hOG7sinhu7Dhu4Thu54y4bu24buo4buE4bug4bum4buEIlsy4bui4buE4buyKeG7sEPhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6wi4buE4bu24buoNSjhu7Dhu4Thu7bhu6rhu4zhu7Thu4Thu7Thu4wi4buE4buyTeG7tOG7hOG7suG7sMOZIOG7hOG7qkvhuqPhu4TDoSrhu4Qi4buu4bu24buq4buE4bucVuG7hOG7oEzhu7bhu6rhu4Thu7I3S+G7hFs/4buw4buEe+G7qk/hu7Dhu4Thu7LDk+G7tuG7quG7hOG7quG7liDhu4R9IE/hu4Thu7bhu6jhu6rhu7BV4bu04buEIls94bu24buo4buEw6HDmeG7hF024bui4buEw53hu6okUMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84bq64buw4bu04buo4buE4bui4buyS11dw4Lhu4Lhu7Dhu4FQ4bu2IlBb4buC4buEXSLhuqPhu7JQw4Lhu4LDoOG7sOG7niLhu6pC4buExKhGRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4xIR3vhuqFD4buC4buEXVvhu6LDguG7gi8v4bui4bue4bu2xJDhu5xL4bu4IuG7qkvhu7bhu6rhu6rhu7hLxJDDoeG7ti/hu55QXcOdIuG7uHsv4bu2UMOgXS9ISUdJL0dKw4zhu55JRkrDjOG7iEjDjCJJSkjhu4pI4buyRsSQWXvhu6jhuqpbw4JHRsOM4buC4buES+G7siLDguG7guG7gU/hu7bhu6rhu4Thu6jhu7BM4bui4buEw6Eh4buw4buEIuG7qjjhu6Lhu4R74buqxqDhu7Thu4R9IE/hu7bhu6jhu4Thu6JM4bu44buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tuG7hOG7tuG7qkvhu7bhu6rhu4Lhu4TDoOG7sOG7niLhu6rDguG7gsSoRkbhu4Lhu4Thu6pQ4buw4buo4buqIsOC4buCw4xIR+G7guG7hC/hurzhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhu4FLeyLhu7Dhu7jhu7bhu4Lhurzhuqnhu7bhu4QgJuG7tuG7qOG7hMOd4buq4bu4S+G7hOG7qj3hu6Lhu4TDncOaIuG7hOG7qil74buEIuG7lnvhu4Thu7Ig4bqj4buk4bu24buE4bui4buq4bus4bu24buq4buE4buyTeG7hOKAnOG7suG7sMOZIOG7hCLhu6ogJuG7ouKAneG7hOG7qOG7sE/hu7Thu4Thu6Lhu5Lhu7bhu4Thu6rhu7Dhu6Qg4buEfSBP4buE4bu24buq4buYIsSQ4buE4bqn4bu24buqQuG7hOG7kcWp4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buTMUvhu4Thu6rDqOG7hF3hu4x74buE4oCc4buoJeG7hOG7ojlL4oCd4buE4bu2VeG7tuG7hOG7tOG7uOG7tuG7qOG7hOG7tCAm4bu24buE4buo4buwT+G7tOG7hOG7ouG7kuG7tkThu4Thu54g4bqj4buEIlvhu67hu4Thu6Lhu5Lhu7bhu4Thu7bDleG7tuG7qOG7hOG7oOG7puG7hMOd4buq4bu4UOG7hOG7nOG7uOG7nuG6o0Thu4RQ4bu44buEIuG7quG7uOG7tuG7hOG7sk3hu4Thu6Dhu7DDmSDhu4Thu57FqOG7hOG7quG7sOG7piDhu4Thu6Am4buw4buEw6Eh4buw4buE4buiTOG7ouG7hOG7ouG7qlbhu4RQ4bu0xJDhu4Thu5nhu6o14bu24buoROG7hCIg4bqj4bukIuG7hOG7oCbhu7Dhu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu7ZV4bu24buE4bugw5Ui4buE4bu24buww5nhu7Thu4Qi4buw4bu24buEw6Eq4buE4bug4buww5kg4buEw53hu7Dhu6Thu7bhu4TDoU3hu7jhu4Thu6JM4bui4buEXU/hu7bhu4R74buqxqDhu7Thu4Thu6jhu7BP4bu04buE4bui4buS4bu24buEWz/hu7Dhu4R74buqT+G7sOG7hOG7tuG7quG7luG7tuG7hOG7quG7liDhu4R9IE/hu4TDneG7qirhu7bhu6jhu4Thu6BM4bu24buo4buE4buiQOG7hOG7nDzhu7Dhu4Thu6Aq4buw4buEw53hu6rhu7Dhu4TigJzhu6rhu67hu7bhu6rhu4RP4bu24buq4buE4bui4buqV+G7hOG7tEvhu7bhu6jhu4Qi4bus4bu24buq4buE4bui4buq4buYIuG7hOG7tOG7sOG7tuG7quG7hOG7qj1L4oCdxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu7Hhu6pQ4bu44buE4bui4buq4buwS+G7hF1T4buE4buiM0vhu4Thu7HhurNE4buE4buqIOG7mOG7tuG7hOG7siDhuqPhu6Thu7bhu4TDoeG7sFXhu7bhu4R74buqI+G7tuG7qOG7hCLhu5Z74buEa+G7sCLhu7ZQXV3hu4Thuqjhu4ThuqLhu7jhu6hL4buE4buBUOG7tiJQW+G7hOG7h07hu4Thu5FL4bu24buEw4nhu7HFqeG7hOG7seG7qkvhu7bhu6rhu4RtQEvhurhC4buE4oCcbOG7sE/hu7Thu4Thu6Lhu5Lhu7bhu4Thu7JN4buEfSBM4buEIlvhu67hu7bhu6rhu4Thu55N4buw4buE4bui4buU4bu24buEw53DmiLhu4Thu6ope+G7hCI34buEW+G7mCLhu4Thu7bhu6rhu7DDmSDhu4ThuqPDmiDhu4QiJuG7hOG7tuG7qjXhu4TDkuG7tuG7hCAm4bu24buoROG7hCLhu5Z74buE4buyIOG6o+G7pOG7tuG7hMOhTeG7hOG7qOG7sOG7mOG7ouG7hOG7tuG7qDNE4buE4bui4buqNuG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hCLhu6rhu6bhu4Thu7bhu6hN4bqj4buE4bu0OiJE4buE4bu24buoTeG6o+G7hOG7qkvhu7Dhu4Thu6JA4buEIuG7quG7puG7hOG7suG7lnvhu4QiNuG7ouG7hOG6oSAm4bu24buo4buESS3DjeG7hOG7ouG7kuG7tuG7hOG7tuG7qjXhu4Thu7bhu6ph4bu24buo4buE4buyKOG7sOG7hH0gT+G7tuG7qOG7hOG7okzhu7jhu4TDocOZ4buEIuG7qjjhu6Lhu4R74buqxqDhu7Thu4Thu6Lhu6o24bui4buE4bu2w5Lhu7bhu6jhu4QiW1Xhu7bhu4Thu7RO4bu24buo4buE4bugNSnhu6LigJ3EkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6syAi4buq4bu4W+G7guG6vOG7kUvhu7bhu4TFqeG7qjDhurove+G6vA==

Lan Phú

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]