(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong khi chính sách thu hút y, bác sỹ về công tác, hoạt động tại các bệnh viện công, đặc biệt là tại các bệnh viện tuyến huyện miền núi chưa thu được kết quả, thì nỗi lo về tình trạng “chảy máu” lực lượng y tế công lại đang hiện hữu.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhODd3eHbhu6Phu53Dsjg3ZjjigJxH4bq/4but4bqjZ8OBeeKAneG6o+G6tuG6o3hr4bqjZ3Phu53DsuG6ozVG4bqr4buP4bqj4bqvNjDhuqPDkuG7j2Phu4/huqNm4bqr4buP4bqjeOG7o+G6qeG7neG6ozcvZjg3L3d4duG7o+G7ncOyODd3eHbhu6Phu53Dsjg3ZjjhuqPigJxn4buNY+G6tuG6o+G7m+G6qXnigJ3huqPhu53hu43DquG7neG6o8ah4bqgZ+G6ozcvZjg3L3d4duG7o+G7ncOyODcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oThYduG7o+G7ncOy4bqj4buX4buN4buP4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjd+G6qWfhu43huqN44buNeeG6o+G7jcO9eOG6o+G6tjLhuqNm4bqpZ+G6o3fhuqbhuqPEgmzhuqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWcy4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o3hi4buP4bqjZ+G6qWfhuqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o2dz4budw7Iy4bqjaeG6uWfhuqNm4buPbXjhuqPGoeG6q+G6o3hi4buP4bqjZ+G6qWfhuqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o3h54bq2a+G7neG6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4bub4buPbOG7neG6o+G7ncO94buP4bqjZ+G7jUHhuq3huqN44buNeeG6o2lB4bupZ+G6o+G7l2t44bqj4buveWMy4bqjeOG7jcO04bqj4bud4bul4buP4bqjxqHhu6PhuqPEgmzhuqN4w7Thu53hu43huqN4dmLhu53DsuG6o+KAnGfhu41j4bq24bqj4bub4bqpeeKAneG6o8ah4bqgZ+G6o8ahQeG7qeG7ncOy4bqj4bq24bqjeGvhuqNnc+G7ncOy4bqjxqFi4buP4bqjaeG6reG7ncOy4bqj4buN4buPbeG7neG6o+G7jcODeTM3L+G7rTg3aOG7j8SC4bqjZ8ah4bqtd3d74bqhaHbDrcah4bqteMOtaOG6oTg3d3h24buj4budw7I4WOG7j+G7neG6o8ah4buPauG7neG6o+G7r3nhuq3hu50wNy93eHbhu6Phu53Dsjg3ecah4bqjZ8ah4bqtd3d74bqheOG7j3jGocOtLeG7o+G7ncah4bq24bqhODfGoeG7jzg3d3h24buj4budw7I4N+G6reG6o3jhu494xqHDrXvhuqHigJxH4bq/4but4bqjZ8OBeeKAneG6o+G6tuG6o3hr4bqjZ3Phu53DsuG6ozVG4bqr4buP4bqjxIM2MOG6o+G7rOG7jWPhu4/huqN44bqg4bqjZ+G7jeG7t+G6o3h2auG7neG6o+G6p8OjW+G6o+G7l+G7jeG7j2vhu53huqPhu53hu43hu49seeG6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqjeHnhurZr4bud4bqjMzMz4bqh4bqj4buNdsOtw7N74bqhL2fhuq3hu60tZ3l5LeG6ti14w60tZ+G7o+G7ncOyLWbhuq3hu48txIMt4but4buN4bqt4buPLXh5LWfhu415LXh2w63hu50t4bqnw6Mt4buX4buN4buPw63hu50t4bud4buN4buPw615LWbDreG7neG7jS3EguG7j8Ot4budLXh54bq2w63hu50t4buNeeG6tsOt4budLcah4bqt4bujLWjhuq3hu6Mt4bqv4bq34bqv4bqn4bq3M+G7jXjhu5vhuqE44oCcR+G6v+G7reG6o2fDgXnigJ3huqPhurbhuqN4a+G6o2dz4budw7LhuqM1RuG6q+G7j+G6o8SDNjDhuqPhu6zhu41j4buP4bqjeOG6oOG6o2fhu43hu7fhuqN4dmrhu53huqPhuqfDo1vhuqPhu5fhu43hu49r4bud4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o3h54bq2a+G7neG6ozMzMzcv4bqtODcvd3h24buj4budw7I4Ny/GoeG7jzg3L3nGoTg3aOG7j8SC4bqjZ8ah4bqtd3d74bqhZ8ahduG6oTg3L2jhu4/Egjg3L2jhu4/Egjg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N3d4duG7o+G7ncOyODdmODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurfhurPDo+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bqv4bqzL+G6r8Oj4bqvaOG6t8SDw6LhurHDosSD4bq1eOG6seG6s+G6t8OjxIPGocOjM+G7leG7rcOyIHZ74bq34bqv4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oeKAnEfhur/hu63huqNnw4F54oCd4bqj4bq24bqjeGvhuqNnc+G7ncOy4bqjNUbhuqvhu4/huqPhuq82MOG6o8OS4buPY+G7j+G6o2bhuqvhu4/huqN44buj4bqp4bud4bqj4oCcZ+G7jWPhurbhuqPhu5vhuql54oCd4bqj4bud4buNw6rhu53huqPGoeG6oGfhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq34bqzw6PhuqHhuqMvODcvZjg3L3d4duG7o+G7ncOyODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oThGbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o2nhuq3huqPhu5fhu43hu6Phuq3huqPhu4154bq2beG7neG6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjxqDhuql4Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu47hu514w612WOG7j3jGocOt4bqhODd3eHbhu6Phu53Dsjg3ZjhYw4DhuqPhu5vDgWfhuqN44buNeeG6o+G7neG7jeG7h+G7reG6o3jhu43hur/hu603L2Y4Ny93eHbhu6Phu53Dsjg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bucw7J14buP4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjxqHhuqvhu5vhuqPEguG7j21n4bqjd+G6rXnhuqPhu5fhu43hu4/huqNn4buz4budw7LhuqPhu5fDteG7reG6o+G7m8O54bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqj4bubw7p44bqjZ+G6reG6o+G7reG7jeG7hXnhuqN44buNeeG7h3jhuqPhu5fhu43hu58y4bqjZuG6qWfhuqN34bqm4bqjZ+G7jXnhurZq4bud4bqj4buX4buN4buj4bqt4bqj4buO4bqjw7LDquG6tuG6o+G7m2rhuqPhu4114buP4bqjd8OBZ+G6o1h24buR4bud4buN4bqjJsSR4bud4bqjxqBq4bqj4bur4bqjRm3hu53hu43huqPEguG7j23hu53huqNJ4bqt4bqj4buX4buN4buj4bqt4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPGoOG6reG7ncOy4bqjR+G7jeG6qeG7neG7jeG6o2fhu43hu4/huq3huqN34buJMOG6o+G7jOG7p+G7neG6o8SDw6LhuqPhu53EkeG7m+G6o3h24buj4budw7LhuqPhu53DsuG7jWwy4bqj4bqt4bud4buN4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjaUHhu6ln4bqj4bubw4Fn4bqjxqFB4bun4budw7LhuqPhu43hu6fhu53huqPhuqXhuqN4duG7j2154bqjaXXhu53Dsi944buN4bqp4budw7Iz4bqj4buca3nhuqNnw7rhu53DsuG6o3jhu41q4bub4bqjeOG7j2zhu53huqN4duG6oGcy4bqjacO6Z+G6o+G7jWLhu48y4bqjxqHhuqvhu5vhuqPhu53DsuG7o+G6q+G7j+G6o8Oy4buPxrDhuqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG7teG6o2fhur/hu60y4bqjeOG7jcO04bqj4bub4bul4buP4bqjeOG7jeG6qeG7ncOy4bqj4bqt4bud4buN4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjaUHhu6ln4bqj4buX4buN4bujY+G7ncOy4bqjxIPhuq/huqMt4bqjxIPhurHhuqN4duG7j2154bqjaXXhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WOG7jWvhuqPhu53hu41B4budw7LhuqN4w4DhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqfhuqNpa+G7neG6o+G7neG6reG6tuG6o+G6reG7neG7jeG6o2fhu7nhu53DsuG6o+G7neG7jUHhuqPhu53hu43hu49seeG6o2fhuqnhu53huqNmw7oy4bqj4bud4buNw6rhu53huqPEguG7j2rhu53huqPhurbhuqN4a+G6o+G7l+G7jeG6qWfhuqN4YuG7j+G6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqjaeG6reG7ncOy4bqjZuG7keG6o+G7neG7qeG6o8ahYuG7j+G6o2fhuqln4bqj4buX4buN4bujY+G7neG6o3jhu49s4bud4bqj4but4buN4bu14bqjZ+G6v+G7rTLhuqN44buPbOG7neG6o3h24bqgZzLhuqPhu63hu43hu4V54bqjeOG7jXnhu4d4MuG6o3jhu43hu7fhuqN44buNeeG7h3gzMzPhuqNo4buj4bqjZm3hu53hu43huqPEguG7j23hu53huqNp4bqt4budw7LhuqPhu5fhu43hu5/huqPhu5fhu43EkeG7neG6o8SCbOG6o3jhuqvhu4/huqNn4buNw7Xhu53hu40zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjhu43DreG7o+G6o2bhuqln4bqjd+G6puG6o8agajLhuqPEgsWp4buP4bqj4bubw4Fn4bqjeOG7jXnhuqPhu53hu43hu4fhu63huqPhu43hu49t4bud4bqjeGLhu48y4bqj4buda3nhuqN34buj4bqjd+G6qeG7neG7jeG6o8SCbOG6o3h2w7Thu53hu43huqNpw7oy4bqjeOG7jcOq4bub4bqj4bud4buPauG7neG6o3h24buj4budw7LhuqPhu53DsuG7jWzhuqN44buNw7ThuqPhu5vDgWfhuqPGoUHhu6fhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhuq3hu53hu43huqPhu53hu43hu4fhu53huqNpQeG7qWfhuqNn4buNQeG6reG6o2bDqeG7ncOy4bqj4bubw7p44bqj4bud4bqi4bqt4bqjd+G7o+G6o8SCxanhu4/huqPhu5vDgWfhuqPGoUHhu6fhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjaXXhu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o8ah4bqr4bub4bqj4bur4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2fhu6fhuqN34bur4bqj4bq24bqjeGvhuqN4QTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44oCcJsWp4buP4bqj4bubw4Fn4bqjeOG7jXnhuqPhu53hu43hu4fhu63huqN4w4DhuqPEguG7keG6o3h2w7XhuqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqPhu43hu49t4bud4bqjeGLhu4/huqNn4bu34bqt4bqjeHPhu4/huqNn4buz4budw7LhuqPhu5vDgWfhuqPGoUHhu6fhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPEguG7qeG6o8Oi4bqjeHbhu49teeG6o2l14budw7IveOG7jeG6qeG7ncOyMuG6o2lu4bqjw7nhu53huqNp4buR4bud4buN4bqjZ3nDumfhuqN3dOG7ncOyMuG6o2lj4bub4bqjZmPhu6PhuqPhu515c+G7j+G6o+G7jeG6reG7j+G6o2fhu6Phu53huqPEkeG7neG6o+G7jXBnMuG6o8SC4bup4bqjZ+G7jXXhu53DsuG6o2fhu43DveG7ncOy4bqjeHPhu4/huqPhu63hu41j4buP4bqj4buNa3jhuqN3w4Fn4bqjeMOp4bud4bqjeOG7j23hu50z4bqjR+G7n+G6o3jhu41u4bqj4bud4buf4buP4bqjZ+G7jUHhuq3huqNm4bqt4buj4bqjw7Lhu4/GsOG6o+G7neG7peG7j+G6o8ah4buj4bqjxIJs4bqj4oCcZ+G7p+G7m+G6o+G6qeG7o+G6o8OyYuG7o+G6o3jhu49s4bud4oCd4bqjxqFi4buP4bqjeHbhu6vhuqPhu51q4bud4bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu53huqPhu53hu41B4bqjeOG7jcaw4buP4bqjaeG7j27hu5vhuqPhu43hu49t4bud4bqjeGLhu4/igJ0y4bqjZuG6qWfhuqN34bqm4bqjxqBq4bqjZ+G7jeG7o+G6o2bhu49reDM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WOG7jXnhuqPhu53hu43hu4fhu63huqNn4buf4bqj4but4buN4buB4bud4bqj4buNYuG7neG6o2fhu41rMuG6o3fhu6Phu53DsuG6o2dz4budw7LhuqPEguG7j21n4bqjeGLhu4/huqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o8ahYuG7j+G6o3bhur944bqjxILhur944bqjxIJjMuG6o+G7l+G7jXThu4/huqPGoUHhu6nhu53DsuG6o2dz4budw7LhuqPEguG7j21n4bqjxqHFqeG7nTPhuqNYdkHFqWfhuqPhu5fhu43hu4/huqNn4buNQeG6reG6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o2fhu6fhuqNn4buNa+G6o3jhuqDhuqNn4buN4bu3MuG6o8ahQeG7p+G7ncOy4bqj4bud4buN4buH4bud4bqj4buN4bqr4budw7LhuqN44buN4bqp4budw7LhuqNpQeG7qWfhuqNpY+G7m+G6o2Zj4buj4bqjZ+G7oeG7neG6o+G7neG6reG6tuG6o3jhu43DtOG6o3jhu43hur944bqjeOG7jUHGsOG7ncOyMuG6o3jhu43huqnhu53DsuG6o2fhu43hu4fhu5sy4bqjeOG7jeG6qeG7ncOy4bqjeOG7jeG7j2t5Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThY4buNw63hu6PhuqNm4bqpZ+G6o3fhuqbhuqPGoGoy4bqjeOG7jWvhuqPhu41t4bqj4bq2MuG6o2bhuqln4bqjd+G6puG6o3h2QcWpZ+G6o+G7jeG7o+G6uWfhuqNn4buz4budw7LhuqPEguG6q+G7o+G6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjxILFqeG7j+G6o+G6reG7neG7jeG6o2fhu5/huqPhu53hu43hu49seeG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjaWThuqN2xrDhu4/huqNmceG6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4budM+G6o+G7nMOy4bqt4bq24bqj4bud4buNQeG6o+G7q+G6o+G7l+G7jeG7o+G6reG6o+G6reG7neG7jeG6o2nhuq3hu53DsuG6o2dz4budw7LhuqN44bqpZzLhuqPhu5vDunjhuqNm4bqpZ+G6o3fhuqbhuqPEgsOA4bqt4bqjaUHhu6ln4bqjZ+G6ouG6o2nhu4/huqPhu41wZ+G6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4bujMuG6o8SCbOG6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqNpQeG7qWfhuqPhurHhuqPhu53EkeG7m+G6o2lk4bqj4bqw4buP4bud4bqjduG6reG6o+G7l+G7jXHhu4/huqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7nTPhuqNWdeG7j+G6o1h2QeG7q+G7ncOy4bqj4buX4buN4buj4bqt4bqj4budw7rhu4/huqNn4bu54budw7LhuqPhurDhu4/hu53huqNn4buNeeG6tm7hu53huqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfigKbhuqPhu5zDsnnhurZq4bud4bqj4bud4buNw6rhu53huqPGoeG6q+G6o2bhu6vhu4/huqPhu5vDgWfhuqN44buNeeG6o+G7neG7jeG7h+G7reG6o+G7q+G6o+G6tuG6o3hr4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhu43hur/hu60zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOKAnEZj4bud4bqjeOG7jcOq4bud4bqjeHPhu4/huqNpZOG6o2fhu5/huqPhu53hu43hu49seeG6o+G7neG7p+G7j+G6o+G7m8aw4buP4bqjxIJs4bqjxqHhuqvhu5vhuqPEguG7j21n4bqjxILFqeG7j+G6o+G7m8OBZ+G6o8ahQeG7p+G7ncOy4bqjw7Lhur/hu63huqNm4bqt4bqjxqHhu4Hhu53huqPhu43hu49t4bud4bqjeGLhu48y4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjxILDtOG6o3jDtOG7neG7jeG6o+G6tmp54bqj4budw7Lhu41sMuG6o3fhuqDhuqPDsmXhu53huqNm4buf4bqjZ+G7t+G6reG6o2dj4bqj4buN4bqt4buP4bqjxILhu6nhuqNn4buNdeG7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o+G7neG7p+G7j+G6o+G7m8O04bud4buN4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqj4bub4bqr4bqj4buveeG6tmt44bqjeMOq4bub4bqj4bur4bqjxqFi4buP4oCdMuG6o2bhuqln4bqjd+G6puG6o8agauG6o2fhu43hu4/huq3huqN34buJMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThG4bqpZ+G6o3fhuqbhuqNn4buNeeG6tmrhu53huqPhu5fhu43hu6Phuq3huqPhu47hu47huqPhu4zhu6Phuqvhu53DsuG6oybEkeG7neG6o0fhu43DteG7neG7jTLhuqPDkuG7j+G6qeG7m+G6o2l0Z+G6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqjSeG6reG6o+G7l+G7jeG7o+G6reG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjxqDhuq3hu53DsuG6o0fhu43huqnhu53hu43huqPGoeG7o+G6o8ahZeG7ncOy4bqj4buX4buN4buP4bqjZ+G7jUHhuq3huqPDsuG7j2Phu4/huqPhu6954bq2a3jhuqNpQeG7qWfhuqNm4bqr4buP4bqjeOG7o+G6qeG7neG6o3jhu4154bqj4buNw714MuG6o3jhu43DtOG6o+G7neG7peG7j+G6o8ah4buj4bqj4oCcZ+G7jWPhurbhuqPhu5vhuql54oCd4bqjxqHhuqBn4bqjxqFB4bup4budw7LhuqPhurbhuqN4a+G6o2dz4budw7LhuqPGoWLhu4/huqNp4bqt4budw7LhuqPhu43hu49t4bud4bqj4buNw4N5M+G6o1Phu53DsuG6o0fhu43DteG7neG7jeG6o2nhu6fhu53huqNn4bqiMuG6o3jDgOG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PEg8Oi4bqjaWvhu53huqPhu53huq3hurbhuqNpZOG6o2fhu5/huqPhuqXhuqNm4bqpZ+G6o3fhuqbhuqN2xrDhu4/huqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o2fhu41B4bqt4bqjZ+G7n+G6o3fhuqDhuqNmw7nhuqN3eeG7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu47hu514w612WOG7j3jGocOt4bqhODd3eHbhu6Phu53Dsjg3ZjhG4bqr4buP4bqjeOG7o+G6qeG7neG6o+G7neG6q+G7o+G6o2fhu43hu6PhuqPigJx44buNeeG6o+G7jcO9eOKAneG6o8SC4bqr4bqj4oCcw7Lhu4/Dg+G6o2fhu43DquG7neKAnTcvZjg3L3d4duG7o+G7ncOyODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThG4bqr4buP4bqjeOG7o+G6qeG7neG6o3jhu4154bqj4buNw7144bqjxILhuqvhuqPDsuG7j8OD4bqjZ+G7jcOq4bud4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjaW7huqPigJxn4buNY+G6tuG6o+G7m+G6qXnigJ3huqPhu53hu43DquG7neG6o8ah4bqgZ+G6o+G6tuG6o3hr4bqjZ3Phu53DsuG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqPGoeG6q+G6o2fDqnnhuqNn4buNeeG6tm3hu53huqNn4bu34bqt4bqjduG7j2rhu53DsuG6o0Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqjaeG6reG6o+G7l+G7jeG7o+G6reG6o8ag4bqt4budw7LhuqNH4buN4bqp4bud4buNM+G6o8OS4buN4buP4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7reG7jeG7n+G7ncOy4bqjxILhu49q4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o3jhu43hur/hurYy4bqjeOG7jeG6oGfhuqN4dmLhu53DsuG6o3h2auG7neG6o2nhuq3hu53DsuG6o8ah4bqr4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2bhur944bqjZ+G7h+G7reG6o2fhu4154budw7Iy4bqjaeG6uWfhuqNm4buPbXjhuqPGoeG6q+G6o3h54bq2a+G7neG6o+G6tuG6o3hr4bqj4bub4buPbOG7neG6o+G7ncO94buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqFoeOG7jXnhu5tm4bqj4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6t+G6s8Oj4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL2do4budM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/huq/hurMv4bqvw6Phuq9o4bq3xIPDouG6scOi4bqx4bqveOG6s+G6s+G6teG6peG6s8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurXhurPhuqfhuqHhuqPhuq3GoXh74bqh4oCcR+G6v+G7reG6o2fDgXnigJ3huqPhurbhuqN4a+G6o2dz4budw7LhuqM1RuG6q+G7j+G6o+G6rzYw4bqjw5Lhu49j4buP4bqjZuG6q+G7j+G6o3jhu6Phuqnhu53huqPigJxn4buNY+G6tuG6o+G7m+G6qXnigJ3huqPhu53hu43DquG7neG6o8ah4bqgZ+G6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurfhurPDo+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEbhuqln4bqjd+G6puG6o2fhu4154bq2auG7neG6o+G7l+G7jeG7o+G6reG6o+G7juG6o8Oyw6rhurbhuqPhu5tq4bqj4buNdeG7j+G6o3fDgWfhuqNYduG7keG7neG7jeG6oybEkeG7neG6o8agajLhuqNGbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o0nhuq3huqPhu5fhu43hu6Phuq3huqPhu4154bq2beG7neG6o8ag4bqt4budw7LhuqNH4buN4bqp4bud4buNMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThT4budw7LhuqPhu4x14bqjJsSR4bud4bqjWHZw4budw7Iy4bqjw5Lhu4/huqnhu5vhuqNpdGfhuqNYdnnhu53DsuG6o3jDquG7m+G6ozvhuqN4a+G6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4buaQcaw4budw7LhuqPGoOG6qXjhuqN4dsSR4bud4bqjeHbhu6vhuqPEgmzhuqNm4bqr4buP4bqjeOG7o+G6qeG7neG6o+G7ncOyeXXhu53huqPhu53hu43DquG7neG6o8ah4bqgZ+G6o2fhu43hur944bqjxqFB4bup4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqj4bq24bqjeGvhuqPhu4154bq2beG7neG6o+G7neG7jeG6qzPhuqNY4buNw63hu6PhuqNz4budw7Iy4bqjd3ThuqPhurYy4bqjZuG6qWfhuqN34bqm4bqjeMO04bud4buN4bqj4budw7J54bq2beG7neG6o8ahauG7neG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjxILhu7Phu53DsuG6o2bhu49q4bud4bqjaW7huqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqNn4buh4bud4bqjduG6v3jhuqPDtXgy4bqjaeG6uWfhuqNm4buPbXjhuqPGoeG6q+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o8Oy4buB4bud4bqjacOq4bq2M+G6o+G7luG7jXPhu53DsuG6o2fhu5/huqN44buNeeG6o+G7jcO9eOG6o+G7m8Wp4buPMuG6o+G6tuG6o3hr4bqj4buaQcaw4budw7LhuqPGoOG6qXjhuqPGoWLhu4/huqPhu63hu41j4buP4bqjaXThu4/huqPhu5vhurl44bqjxILFqeG7j+G6o+G6sHnhuqPhu41Bxanhu53DsuG6o+G7ncOyeXXhu53huqPhu53hu43DquG7neG6o8ah4bqgZ+G6o2fhu4154bq2buG7neG6o8SCbOG6o+G6sHlz4buPMuG6o3jhu43hu4fhu5vhuqNn4buNw7XhuqN34bq94bud4bqjd+G6q+G7ncOy4bqjdsaw4buP4bqjZnEzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjDgOG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu5fhu43hu5/huqPhu5fhu43EkeG7neG6o8SCbOG6o3jhuqvhu4/huqNn4buNw7Xhu53hu40y4bqj4bubw4Fn4bqjeOG7jXnhuqPhu53hu43hu4fhu63huqN44buN4bq/4but4bqjZ+G7t+G6reG6o+G6tuG6o3hr4bqjZ3Phu53DsuG6o2jhu4Xhu53huqNpa+G7neG6o8SC4bq/4bud4bqjaWzhuqN44buNeeG6o+G7jcO9eDLhuqNmw7nhuqN3eeG7ncOy4bqjacO64buP4bqj4budw7Lhu7nhuqPhurYy4bqjZuG6qWfhuqN34bqm4bqjeGLhu4/huqNn4bqpZ+G6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4budMuG6o2fhu6fhuqN34bur4bqj4bq24bqjeGvhuqNnc+G7ncOy4bqjeHbhu6vhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjZuG6q+G7j+G6o3jhu6Phuqnhu53huqPhu53huq3hu53huqPDsuG7j2Phu48z4bqjSeG7p+G7neG6o2fhuqLhuqPhu53hu41B4bqjeHnhurZr4bud4bqj4bq24bqjeGvhuqPhurBk4bqjeGLhu4/huqPhu4154bq2beG7neG6o+G7mkHGsOG7ncOy4bqjxqDhuql44bqjd3ThuqN4dkHhu6vhu53DsuG6o3h2YuG7m+G6o8ah4bqr4bqjZuG6qWfhuqN34bqm4bqj4bubxanhu4/huqNn4buN4buT4bqjZ+G7jeG7j2vhu5vhuqPhu5fhu43hu6Nj4budw7LhuqPhurPDo1sz4bqjWHbhu6Phu53DsuG6o+G7l+G7jeG7jzLhuqPEgsWp4buP4bqjaeG6uWfhuqN44buN4buz4bqjxILhu7Phu53DsuG6o+G7m+G7j2zhu53huqNp4buh4buP4bqj4buNceG7j+G6o3fhuqDhuqNn4buN4bu34bqjacO64budw7LhuqN4w4DhuqN4eeG6tmvhu53huqNn4bun4bqjd+G7q+G6o8ah4bqr4bqj4buNa3jhuqN3w4Fn4bqj4buveeG6reG7neG6o3h2cOG7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjigJzhu5zhu4154bqjZ+G7gXnhuqN44buNeeG6o+G7jcO9eOG6o+G7ncOyeXXhu53huqPGoeG6oGfhuqPGoeG6q+G6o3ZyMuG6o3h54bq24bqj4bud4buN4buPauG7neG6o2lr4bud4bqj4bud4bqt4bq24bqjaOG7s+G6o2nhu6fhu53huqPEguG7keG6o2lk4bqjaWzhuqPhurB54bq/eOG6o3jhu4154bqj4buNw7144bqjxqFq4bud4bqjV+G7q+G6ozvhuqN4azLhuqPhu53hu41B4budw7LhuqPEguG7heG7neG6o2fhu41B4bqt4bqjeOG7jXnhuqPhu43DvXjhuqNpQeG7qWfhuqPhuq3hu4/igJ0y4bqjc+G7ncOy4bqjWHZw4budw7LhuqN44buNc+G7ncOy4bqjeOG7j+G7nTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G7oeG7neG6o3hi4buP4bqjZm3hu53hu43huqPEguG7j23hu53huqNp4bqt4bqj4buX4buN4buj4bqt4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu5pBxrDhu53DsuG6o8ag4bqpeDLhuqN44buNdOG7ncOy4bqj4buXauG6o3h24buj4budw7LhuqPhuq/huqPhu53EkeG7m+G6o8Oy4buB4bud4bqjaeG7geG6tjLhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqvxIPhuqPhu53hu4154bqjZ+G7gXnhuqN4eeG6tm7hu53huqNo4bu14budw7LhuqPEg8Oj4bqjZ+G6qeG7neG6o2bDuuG6o+G6tuG6o3hr4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjZ+G7jeG7k+G6o2lB4bupZ+G6o+G6sTPhuqPhu5zEkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqv4bqv4bqj4bud4buNeeG6o2fhu4F54bqjeHnhurZu4bud4bqjaOG7teG7ncOy4bqjxIPhurXhuqPhu53hu41B4budw7LhuqNn4buN4buT4bqjeHnhurZu4bud4bqjaUHhu6ln4bqj4bq1MuG6o3h24buj4budw7LhuqNp4buf4bqjZ+G7jeG7k+G6o2fhu5/huqPhuq/huqNm4bqpZ+G6o3fhuqYy4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7l+G7jeG7j+G6o+G7neG7jXnhuqNn4buBeeG6o8ah4bqr4bqj4bqz4oCm4bqjJuG7j21n4bqjeHnhurZu4bud4bqjaOG7teG7ncOyMuG6o3jhu4154bqj4buNw7144bqjeOG7jWrhu5vhuqPhu53Dsnl14bud4bqj4bud4buNw6rhu53huqPGoeG6oGfhuqNn4buNQeG6reG6o2lB4bupZ+G6o+G7neG7jUHhuqPhu5fhurThuqPEgnDhu53DsuG6o3jhu43DtOG6o3jhu43huqBn4bqjeHZi4budw7LhuqPhurDhu4/hu53huqNn4buNeeG6tm7hu53huqPEgmzhuqPhurB5c+G7j+G6o3hi4buP4bqjRm3hu53hu43huqPEguG7j23hu53huqNp4bqt4bqj4buX4buN4buj4bqt4bqj4buaQcaw4budw7LhuqPGoOG6qXjhuqPGoWLhu4/huqNo4buPb+G7neG6o3bhuq3huqPhu63hu43DueG6o2bhu49r4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjigJzhu5rhu6Xhu4/huqPhu53EkeG7m+G6o3h2eeG7ncOy4bqjZsO04bud4buN4bqjZ+G7n+G6o3jDgOG6o+G6r+G6o2lr4bud4bqj4bqx4bqjZ+G6qeG7neG6o2bDuuG6o+G6tjLhuqNm4bqpZ+G6o3fhuqbhuqPhurDhu4/hu53huqNn4buNeeG6tm7hu53huqPEgmzhuqPhurB5c+G7jzLhuqNn4buf4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7ncSR4bub4bqjd3ThuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o8ahauG7neG6o3jFqeG7j+G6o+G6s+G6o2lr4bud4bqj4bq14bqj4budw7JBxrDhu4/igJ0y4bqjc+G7ncOy4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6oybEkeG7neG6o1jhu6Phuqvhu50y4bqj4bus4buN4buf4bqjw5Lhu4/huqnhu5vhuqNpdGfhuqNGbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o2nhuq3huqPhu5fhu43hu6Phuq3huqPhu5pBxrDhu53DsuG6o8ag4bqpeOG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7nMOy4bqr4bq24bqjxIPDoy3Eg+G6ry3huq/Do+G6r8SD4bqj4buMSeG7nEjhuqN44buT4bud4buN4bqjaWThuqNm4bqt4bud4bqj4buN4bqr4bud4buN4bqj4bucw7Lhu43hu5HhuqPhu6954bq2a3jhuqN3dOG6o8SD4bqlw6Iv4bqvw6Phuq/Egy/hu5zhu64t4buMSeG7nEjhuqPEgmzhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jeG6o3jhu4154bqj4buNw7144bqjZuG6qWfhuqN34buZ4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o2nDuuG6o2fhuq3hu6PhuqPEguG6q+G6o2bhuqln4bqjd+G7meG6o8ah4bqr4bub4bqjxILhu49tZ+G6o3hi4buP4bqjZ+G6qWfhuqNp4bun4bud4bqjxILhu5HhuqN34bqg4bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqj4bq24bqjeGvhuqNnc+G7ncOy4bqjxqHhu4fhu63huqPDsuG7j+G6reG7j+G6o2nhu6Ni4bud4bqj4bqvw6Phuq/huq8t4bqj4bqvw6Phuq/hurPhuqPEgsWp4buP4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNn4bun4bqjZ+G7jWvhuqPhu43hur/hu63huqNo4buF4budM+G6o1jhu41r4bqj4bud4buNQeG7ncOyMuG6o+G7l+G7jeG7j+G6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3fhuqln4buN4bqjeOG7jXnhuqPhu43DvXjhuqNn4buNQeG6reG6o3jhu4154bqjaUHhu6ln4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu5dreOG6o+G7r3ljMuG6o3jhu43DtOG6o2bhuqvhu4/huqN44buj4bqp4bud4bqjeOG6oOG6o2fhu43hu7fhuqPhu6vhuqPhu5fhu4104buP4bqj4bq24bqjeGvhuqNnc+G7ncOy4bqjxqFi4buP4bqjaeG6reG7ncOy4bqjaeG6uXjhuqN24bqt4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPEguG6v+G7neG6o2ls4bqjw7LDquG6tuG6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o8SC4buPbWfhuqN44buNeeG6o+G7jcO9eDPhuqMm4buPbWfhuqPhu63hu41j4buP4bqj4but4buN4bu14bqjeOG7jXnDumfhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqPEguG6q+G7o+G6o+G7ncOyeXXhu53huqN44buNeeG6o0bhu4w7WOG6o2nhuq3hu53DsuG6o+G7l+G7jeG7j2vhu53huqNn4buN4buj4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o2dz4budw7LhuqNn4buN4buH4bub4bqjaeG7gXnhuqN4QTLhuqNpw7nhu4/huqPhu5vFqeG7j+G6o8SC4bqr4bqj4budw6rhu53DsuG6o2fhuq3hu6PhuqPhu5fhu41j4bqj4budxJHhu53DsuG6o+G7l+G7jeG6qeG7mzLhuqNn4buNw4Phuq3huqNmbeG7neG7jeG6o2fhu7nhu53DsuG6o+G7neG7jUHhuqN44buNeeG6o+G7jcO9eDLhuqPDsuG7j8OD4bqjZ+G7jcOq4bud4bqj4budw7J5deG7neG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjxqHhuqBnMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63huqx5eOG7jeG7o3bhuqE4N3d4duG7o+G7ncOyODdmOEnDtOG7neG7jeG6o8OS4buP4bqt4budw7I3L2Y4Ny93eHbhu6Phu53Dsjg3L+G7rTg3aOG7j8SC4bqjZ8ah4bqtd3d74bqhaHbDrcah4bqteMOtaOG6oTg3d3h24buj4budw7I4WOG7j+G7neG6o8ah4buPauG7neG6o+G7r3nhuq3hu50wNy93eHbhu6Phu53Dsjg3ecah4bqjZ8ah4bqtd3d74bqheOG7j3jGocOtLXjhu4154bubZi3huq3hu51oLXfhuq3hu63hu6PhuqE4N8ah4buPODfhuq3huqN44buPeMahw6174bqh4oCcR+G6v+G7reG6o2fDgXnigJ3huqPhurbhuqN4a+G6o2dz4budw7LhuqM1RuG6q+G7j+G6o8SDNjDhuqPhu6zhu41j4buP4bqjeOG6oOG6o2fhu43hu7fhuqN4dmrhu53huqPhuqfDo1vhuqPhu5fhu43hu49r4bud4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o3h54bq2a+G7neG6ozMzM+G6oeG6o+G7jXbDrcOze+G6oS9n4bqt4butLWd5eS3hurYteMOtLWfhu6Phu53Dsi1m4bqt4buPLcSDLeG7reG7jeG6reG7jy14eS1n4buNeS14dsOt4budLeG6p8OjLeG7l+G7jeG7j8Ot4budLeG7neG7jeG7j8OteS1mw63hu53hu40txILhu4/DreG7nS14eeG6tsOt4budLeG7jXnhurbDreG7nS3GoeG6reG7oy1o4bqt4bujLeG6r+G6t+G6r+G6p+G6tzPhu4144bub4bqhODfhu4/hu5vDsuG6o3d2Z3vhuqEv4bubw61o4buP4bqtL8SD4bqvw6Mv4budw63huq53L+G6r+G6r+G6r+G6sy/huq/Do+G6r2jhurfEg8Oi4bqvw6PhurPDo3jhurXhurPDo+G6seG6t8ahw6Mz4buV4butw7LhuqHhuqPhuq3GoXh74bqh4oCcR+G6v+G7reG6o2fDgXnigJ3huqPhurbhuqN4a+G6o2dz4budw7LhuqM1RuG6q+G7j+G6o+G6rzYw4bqjw5Lhu49j4buP4bqjZuG6q+G7j+G6o3jhu6Phuqnhu53huqPigJxn4buNY+G6tuG6o+G7m+G6qXnigJ3huqPhu53hu43DquG7neG6o8ah4bqgZ+G6oeG6oy84Ny/huq04N2jhu4/Egjg3d3h24buj4budw7I4N+G6reG6o3jhu494xqHDrXvhuqHigJxH4bq/4but4bqjZ8OBeeKAneG6o+G6tuG6o3hr4bqjZ3Phu53DsuG6ozVG4bqr4buP4bqjxIM2MOG6o+G7rOG7jWPhu4/huqN44bqg4bqjZ+G7jeG7t+G6o3h2auG7neG6o+G6p8OjW+G6o+G7l+G7jeG7j2vhu53huqPhu53hu43hu49seeG6o2Zt4bud4buN4bqjxILhu49t4bud4bqjeHnhurZr4bud4bqjMzMz4bqh4bqj4buNdsOtw7N74bqhL2fhuq3hu60tZ3l5LeG6ti14w60tZ+G7o+G7ncOyLWbhuq3hu48txIMt4but4buN4bqt4buPLXh5LWfhu415LXh2w63hu50t4bqnw6Mt4buX4buN4buPw63hu50t4bud4buN4buPw615LWbDreG7neG7jS3EguG7j8Ot4budLXh54bq2w63hu50t4buNeeG6tsOt4budLcah4bqt4bujLWjhuq3hu6Mt4bqv4bq34bqv4bqn4bq3M+G7jXjhu5vhuqE44oCcR+G6v+G7reG6o2fDgXnigJ3huqPhurbhuqN4a+G6o2dz4budw7LhuqM1RuG6q+G7j+G6o8SDNjDhuqPhu6zhu41j4buP4bqjeOG6oOG6o2fhu43hu7fhuqN4dmrhu53huqPhuqfDo1vhuqPhu5fhu43hu49r4bud4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o3h54bq2a+G7neG6ozMzMzcv4bqtODcvd3h24buj4budw7I4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7jcOt4bqtaOG6oThX4bqteeG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqjaOG6q+G7j+G6o2fhu43hu5F54bqjY+G7neG7jeG6o+G7jUHhu6vhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqNo4buRZ+G7jeG6o0fhu6Im4buOSC3Eg+G6pzLhuqPEguG6q+G6o8SC4buPbWfhuqNn4buNeeG6tm7hu53huqNpw7nhu4/huqN4w4DhuqNn4bun4bqjZ+G7jWvhuqPigJxm4bqt4buj4bqjZ+G6v+G7reKAneG6o3fhuq3hu53DsuG6o+KAnHjhuqDhuqNn4buN4bu34oCd4bqjaWThuqPEguG6q+G6o2nhuq3hu53DsuG6o8Oyw6rhurbhuqN24bqt4bqj4bud4buN4buPbHnhuqPhu5fhu43hu5/huqPhu5fhu43EkeG7neG6o2fhu43hu6PhuqPhu5fhu4104buP4bqj4bq24bqjeGvhuqNnc+G7ncOy4bqjxqHhu4fhu60z4bqjWGLhu4/huqNn4bqpZ+G6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4bub4buPbOG7neG6o+G7ncO94buPMuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqjZm3hu53hu43huqPEguG7j23hu53huqN24bun4buP4bqjxILhuqvhu6PhuqN4w7Thu53hu43huqNnY+G7neG7jeG6o+G7neG7qeG6o+G7neG7geG7nTM3L+G7rTg3L2jhu4/Egjg3L8ah4buPODcvecahODdo4buPxILhuqNnxqHhuq13d3vhuqFnxqF24bqhODcvaOG7j8SCODcvaOG7j8SCOA==

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]