(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến năm 2025, ngành y tế Thanh Hóa cần khoảng 5.000 bác sĩ. Tuy nhiên, hiện nay đang có một khoảng trống lớn về nhân lực tại hệ thống cơ sở y tế công lập. Câu chuyện thu hút nguồn nhân lực tại các cơ sở y tế này vẫn được xem là bài toán khó. Môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ... là những nguyên nhân khiến không ít bác sĩ tại hệ thống cơ sở y tế công lập về đầu quân tại các bệnh viện tư nhân.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiTEgjnhu5U7xINl4buVw7nhuqtmO+G7mWXhu5U7ZeG7l+G7mTtmxJHhu5VqZjtmZTlmO+G7g3HEgzvhu5kww6k74bqxbmY7dOG6vTvhu5NxO2bEkWXDqeG6q8O1O8O5O+G7meG6rTvEg+G7iWbEkTvhu4PDoMO1w507w4PDrDvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y7xIPhu4lmxJE74buRXTvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y74buZ4bufPS9lLiQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1ReG6t13huq86JOG6sOG6rWY7ZjPhu4U7ISwhPOG7tDtmxJEgZmU7w7k74buZ4bqtO+G7mGVdZmU7RWhdO8SDw6FmO+G7h2VnMWbEkTs84bu2LCwsO8OjIsSDO+G7k+G6v+G7tjvhu5jhu5XDuTtmZcOp4bqnZuG7tDtlw6nhuqtmO2Zdw7k74bqxXWbEkTvEg2g74buFa+G7mTvhu4dlZzFmxJE74buZ4buRxKlmxJE74buDb2Y7dOG6qTtmZTlmO+G7g3HEgzvhu5kww6k7ZeG6qzvhu5llxKlmxJE7xINuO+G7k+G7jTvDuTvhu5nhuq07xIPhu4lmxJE74buDw6DDteG7tjvEgjnhu5U7xINl4buVw7nhuqtmO+G7mWXhu5U7ZeG7l+G7mTtmxJHhu5VqZjtmZTlmO+G7g3HEgzvhu5kww6k7xIMixIM7xINuO+G7k+G7jTvDuTvhu5nhuq07ZiDDuTt04bqjZjvhurHhu5/DssSDO8O64bq34buFO+G7gyA7w6Mgw6k74buZZyJmO+G7h2Vo4bu2O+G7hOG7icOpO+G7meG7keG7n8OzZsSRO+G7gyDhu4U7dMOp4bqrxIPhu7Q7xINl4bqtO+G6sWs74bqxMsOpO2bEkWvhu7bhu7bhu7Y74buDIDtmZXNmxJE7ZsSR4buVw7nhuqdmO2ZlOWY74buHZcOp4bqtZjvhu4dl4buJZsSRO+G6ueG7mTvDoyLEgzvhu5Phur874buZMMOpO2Xhuqs74buZZcSpZsSRO8SDbjvhu5Phu407w7k74buZ4bqtO8SD4buJZsSRO+G7g8Ogw7U7dOG6qTvhurHDoeG7lTvDtOG7lTlmO+G7mTDDqTvEgyLEgzvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y74buZ4bufO2ZlOWbhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTo74buT4buZw7nhu4Phurfhu6w64buZ4bq3w7rhu5ktXeG7g8OpxJFmw507xIPhurdm4buZ4bq34buR4buyOiQ9w6nhu4XEkTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyO2XhurfDqcSRZeG7mcOdOyk8LMO1w7rhu7I6O+G7k+G7kcSD4busOi8vxIPhuq9m4bu2w6NdZ+G7mWVdZmVlZ13hu7Z0Zi/huq/hurfhu5Phu4fhu5lnw7UvZuG6t3Xhu5MvISEoKS8hLnvhuq8pISwoeyEh4buZPCgpISzhu4Ms4bu24buBw7XEkVnhu5Hhu6whez46O13hu4Phu5nhu6w6xII54buVO8SDZeG7lcO54bqrZjvhu5ll4buVO2Xhu5fhu5k7ZsSR4buVamY7ZmU5Zjvhu4NxxIM74buZMMOpO+G6sW5mO3Thur074buTcTtmxJFlw6nhuqvDtTvDuTvhu5nhuq07xIPhu4lmxJE74buDw6DDtcOdO8ODw6w7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO8SD4buJZsSRO+G7kV07w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO+G7meG7nzo7dcOp4bqv4buZZeG7rDp9LCw6O2XhurfDqcSRZeG7meG7rDopPCw6Oy8kPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1xIJdw7Xhu5nDqWdmOiThu5hwO2Yz4buFOyEsLn074bqx4bqtZjtmXcO54bu0O8ODVOG6sOG7hjvDlWXhu5fEgzvhu5hl4bq9ZmU74bqxMjvhu5nDqeG6rcO1O2Zlw6BmO8SRw6FmOyEsO8OjIsSDO+G7k+G6vzvhu5lwO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjvEg+G7iWbEkTt04bqpO8SD4buJZsSRO+G7mSLEg+G7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ94buT4buZ4buRZ2bEkSQ94bq34buFJOG7gnFdO8SDZcOtZj0v4bq34buFJD0v4buT4buZ4buRZ2bEkSQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokRjPhu4U7ISwhLuG7tDvDoyLEgzvhu5Phur87RuG7tuG7mOG7tuG7mOG7tDvhu5jhu5Hhu5/hu41mxJE74buHZWddO0bEkWcww6k7xIPhu51dO+G7hWvhu5k7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO8SD4buJZsSRO+G7jTvhu4XDqeG6qWY7ZuG7l8OpO+G6sTI7w7rDqWY7ZsSRZcOqO3TDqeG6q8SDO+G6sWI7dOG6qTvEg+G7iWbEkTvhu5kixIM74buZMMOpO+G7hWvhu5k7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO+G7meG7nzvhu5kww6k74buYw5U74buYZV1mZTtFaF3hu7Y7ISw7ZjPhu4U7xJE0ZjvDo2g7dG/DqTvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y7xIPhu4lmxJHhu7Q74buZ4buf4buNZsSRO2Zl4bufO3TDqeG6q8SDO+G6seG6rWY7dMahZsSRO+G6sWHhu5k74buFb8OpO+G7k+G6pTvhu4dlaDvEg2g74buZZWI7w7oxw7k74buRXTtmZeG7n2bEkTvhurEyO2VnIGY74buZZyBmO2bEkeG7n8OyxIM74buDMMOp4bu2O0Zlw6nhuqnhu5U7ZsSR4buVw7nhuqdmO2ZlOWY74bqxMjvhurHhu5/DssSDO3Thur07w6MixIM74buT4bq/O2Ygw7k74bqx4bufXTvhu5FdO2Zl4bufZsSRO+G7mXHhu5U7xINl4buVZsSRO3ThuqNmO+G7gyA7xIM54buVO8SDZeG7lcO54bqrZjvhu5llXcO5O+G6sWzDqTvhu4Xhu4nDqTvhu5nhu5Hhu5/Ds2bEkTvhu4Mg4buFO3TDqeG6q8SD4bu2O+KAnOG7hOG7icOpO+G7meG7keG7n8OzZsSRO+G7gyDhu4U7dMOp4bqrxIM74buNO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjvEg+G7iWbEkTvhu4dl4buJZsSRO8O1ZTHDqTvhu4dl4buJZsSRO8SDaOG7tDvhu5llw6Dhu4U7xINl4bq5O8SDaDvhu5Fh4buZO2Zlw6nhuqnhu5U7dMOp4bqrxIPhu7Y7ISw7ZjPhu4U74buNO+G6sTnDueG7tDvhu5nhu4nDqTvhurEyO8SDxKlmxJE7ZcOp4bqtZjvhu5Fh4buZO2Zlw6nhuqnhu5Xhu7Y7xILhu6NmxJE7xINl4bq5ZmU7dOG6uzvhu4Mg4buFO3TDqeG6q8SDO8O04buVIjvhu4M54buVO2bhuqdmO+G7meG7icOpO+G7heG7lcSpZjvEg2g74buTcTvhu5llXcO5O+G6sWzDqeG7tjtG4bqt4buVO8SDIsSDZTvhurE5w7k7ISw7ZjPhu4Xhu7Q74buZZeG6rTtl4bqrO8SDZeG7l2bEkTvhu5nhu4nDqTvhuq/hu5/Ds2bEkTtmZeG7nzvhu4dl4buJZsSRO8SDaDvEg247ZWvDqTtmIGc74bqxYjvDusOpZjvhu4Mg4buFO3TDqeG6q8SDO+G7mTDDqTvEgyLEgzvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y74buZ4bufO2Zl4bufZsSRO8SRw6nDszvhurEyO+G7h2UixIPhu7bhu7bhu7bigJ3hu7Q7w6MixIM74buT4bq/O+G7mDvEg2VnO8Ojw6nhuq3hu5nhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokxIJpZjt0b8OpO8OjIsSDO+G7k+G6vztma8OpO+G7h2VnXTvhu4Lhu7bhu5jhu7ZU4bu0O+G7k13hu5U7Liw7ZjPhu4U7xIPhu4lmxJE74buZIsSDO+G7jTvhu4Vr4buZO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjvhu5nhu5XDueG6rWY74buZw6pmZTvhu5ll4bq7O+G6seG6rWY7ZjPhu4U7ISwhLuG7tDtdZmU74bqxMjvhurHDoeG7lTvDtOG7lTlmO3Thuqk74buFa+G7mTvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y74buZ4bufO+G7mTDDqTvhu5jDlTvhu5hlXWZlO0VoXeG7tjtGxJEyO+G7keG6pTtmIMO54bu0O+G7mWXhurdnO11mZTvhu4MgO8SDw6FmO+G7mWXDqeG6reG7meG7tDvhurHhu5dmxJE74buZZcOzw6k74bqxw6li4buF4bu2O+G7q2ZlO2Zow6nDnTvigJzhu4Ig4buFO+G7meG7kWdmxJE7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO8SD4buJZsSRO+G7hV1mxJE74buDMMOpO+G7heG7ocSDO+G7k8SpZsSRO3RwXTvDtWUxw6nhu7Q74buHZeG7iWbEkTvDtOG7lSI74buHZWg74buHZTNmO2Zl4bufZsSRO+G6seG6rWY74buD4buXxIM7xIPDoWY7xINlw61mO8SDZWc74buF4bq7ZmU74buFa+G7mTvhu4PEqcOpO+G6scOpO+G7kcOp4bqnZsSRO+G6sWI7w7VlIuG7mTvhu5nhu5HDqWJm4bu2O1QgO+G7meG7icOpO+G7mWVhw7k7w7VlxqE7ZcOyw7U7dG/DqTvEg2dmO+G6seG7n8OzZsSRO2XDqeG6q2Y74buZMMOp4oCd4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7hG3DqTvhu5NxO+G7g3FdO8SDZcOtZjvhurHhuqnhu5U7xINoO2Zlc2bEkTtmxJHhu5XDueG6p2Y7ZmU5ZuG7tjvhu4Rr4buZO+G7mWVxxIM74buZ4bqtO+G7h2Xhu4lmxJE74buZZWI7w7Vl4budO2Zlw6BmO+G6sWg74buDIOG7tDvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y74buZ4bufO+G7heG7icOpO+G7meG7keG7n8OzZsSRO+G7gyDhu4U7dMOp4bqrxIM74buZxKnhu5nhu7Q7xINl4bqtO+G6sWs74bqxMsOpO2bEkWs7xINdZ+G7tuG7tuG7tuG7tDvEg2XhurlmZTtmZXNmxJE74bqxw6nhuqnhu5U7ZiDDuTvhurEyO+G7mWXhu5U7ZeG7l+G7mTvhurHhu5/DssSDO+G7hWvhu5k74buD4bufw7JmxJE7w6MixIM74buT4bq/4bu0O+G6scOp4bqp4buVO+G6r+G7n+G7j2bEkTt04bqpO+G6scOh4buVO8O04buVOWbhu7Y7RuG6reG7lTvhu4Vr4buZO8OjIsSDO+G7k+G6vzvhu4Vvw6k74buRXTvhu5nhu5Hhu5/Ds2bEkTt0IGc74buDIOG7hTt0w6nhuqvEgzvhu5kww6k7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO+G7meG7nzvhurHhu5/DssSDO+G7meG7kTE74buD4bufbmbEkTt0IDvEgyLEgzvhu4dlZzFmO8O1ZeG7mzvEg2HDteG7tDvDtWXhu5s74buZZeG7lTvhu4dlIsSDO3Rvw6k74buZbGbEkTvhu5ll4buVO2Zlw6DDtTvhu4dlZzFmxJE7Liw74buZ4buRw6nhuqvhu5U74bqxambEkS/hu5llImbEkTvEg2lmO2Zlc2bEkTvDoyLEgzvhu5Phur874buDOeG7lTtmM+G7heG7tDvEg2g74buHw6lmZTtmxJFlw6nhuqvhu4U7ZmXhu587w6MixIM74buT4bq/O+G7mDt0IDtUO+G6sTI7ZmjDqTvhurHhuq1mO+G7jTvhu5nhu5HhuqdmO+G7gyA74buHZWcxZsSRO3Qgw6k7xINl4bubxIM74buZ4buRw6nhuqvhu5U74bqxambEkS/hu5llImbEkeG7tjsuLDvhu5nhu5HDqeG6q+G7lTvhurFqZsSRL+G7mWUiZsSRO8SD4budXTvDoyLEgzvhu5Phur874buFb8OpO+G7kV074buZ4buR4bufw7NmxJE74buNO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjvhu5nhu587xINdZzvEkcOhZjvEkWHDtTvhurHhu4nDqTvhu5ll4buVO2Zlw6DDtTvEg+G7nV07w6MixIM74buT4bq/O8SD4buJZsSRO+G7mSLEgztmZcOp4bqp4buVO2Yz4buFO+G7jTvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y7xIPhu4lmxJHhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buGZeG7iWbEkTvDtOG7lSI74buHZWg74bqxYjvhu4Mg4buFO+G7hWvhu5k7w6Mgw6k74buZZyJmO+G7k2c74buTImZlO2Zl4bufZsSRO+G7keG7izvhu5EgZsSRO+G7mWXhurs74buD4bufbmbEkTvhu5llw6xdO+G7mWXhu5XDoGY74buNO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjvhu5nhu587xINoO+G7k+G7ocSDO2Vhw7U74bqv4bqjZjtlbmY7ZTdmO+G7g+G7n25mxJE7ZmUgO2bhu59vxIM74buNO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjvEg+G7iWbEkeG7tjtGaMOpO2Zl4bufO+G7hWvhu5k7dOG6vTvhu4MyZmU74bqxMGc7xIPhu51dO+G7hWvhu5k7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO+G7meG7nztmZTlmw5074buMO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjtmIGc7xIPhu6NmxJE7dMOgw7nhu7Q7xINl4buVw7nhuqdmO+G7heG7iWbhu7Q74buZ4bufO8SDIsSDZTvhu5llw6HDuTvhu5ll4buVxKnEg+G7tDvEg2474buT4buNO3TDoOG7mTvEg2Vh4buZO8O04buVw7nhuq3hu5k74bqx4bq9ZmU7dGFmO+G6seG6qTvhurHDqeG6qeG7lTvhu5nhu5Hhur07xINlZzvDo+G6q2ZlO2ZlOWbhu7Y74buGZeG7iWbEkTvEg2g7xINl4buVw7nhuqdmO+G7heG7iWY7xJHDqcOsw6nhu7Q74buH4bupO2YzZsSRO+G7heG6qeG7heG7tDvhu4dl4buJZsSRO8SDaDtmZTlmO+G6seG7ocSDO+G7mWXhurs74buHZeG7iWbEkTvhurHDqeG6qeG7lTvhu5nhu5Hhur074bqx4bufw7LEg+G7tjtUYWY74bqx4bqpO+G7gyA7w7VlMcOpO+G7mWXhu5U7ZeG7l+G7mTtmZTlmO+G7g3HEgzvDozVmxJE7xIMixINlO2YgZ+G7tDvhurFoO8O1ZTHDqTvhu4MgO+G7hWvhu5k74buF4buJw6k74buZ4buR4bufw7NmxJE74buZxKnhu5k74bqxYjvhuq/hu5XDuTvhu5nhu5Hhurs74buZ4bq5ZmU7w6PhuqlmO3RzZsSR4bu0O+G7gyDhu4U74buTXWc74buZZeG7l8SDO+G6seG6ocO5O+G6seG7n8OyxIM74buTcTvhu4NxXTvEg2XDrWY7dOG6qTvEg2dmO2bEkeG7n8Ozw6nhu7Q7w7Thu5XDueG6qWY74buDw7LDqeG7tuG7tuG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiQ94bq34buFJD3hu5Phu5nhu5FnZsSRJMSCxKlmxJE7ZcOp4bqtZjvDtWUxw6k74buTZ2bEkTtlIGZlO8SDbjvEg2Xhuq3hu7Q7xINl4bq5ZmU74buTIsSDZT0v4buT4buZ4buRZ2bEkSQ9L+G6t+G7hSQ9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buYcDtmM+G7hTshLCEsO+G6seG6rWY7Zl3DueG7tDvhu5kww6k7xIMixIM7xINuO+G7k+G7jTvDuTvhu5nhuq07xIPhu4lmxJE74buDw6DDtTvhu5nhu5HhuqdmO+G6seG6vV07w6MgZjvhu5nDqmZl4bu0O+G6sTI7xINoOyEsPjtmZTlmO3TDqeG6p2Y7w7k74buZ4bqtO2bEkWXDqjt0w6nhuqvEg+G7tDvhu5nhu5FnZsSRO+G6sWg7xINoO1s+O8OjIsSDO+G7k+G6v+G7tjvhu5jhu5Hhu59vxIM74bqxaOG7tDvhu5nhurtmZTvhu5nhu5EwZsSRO+G7mWXDqeG6reG7lTtl4bub4buZO2ZlOWY74buDccSDO+G7mTDDqTvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y7xIPhu4lmxJE7xIPhu6NmxJE74bqxMjvDujHDuTvhu5Fd4bu2O+G7mOG7kWdmxJE74buHZWcxZsSROy4sO2Yz4buFO+G7meG7keG7jTvhu4Mww6k74bqxOcO54bu0O8OD4bqrZmU7dMOp4bqrZjvhurBdO+G7h2VnXTtAw4NU4bqw4buGIztl4buVw7nhuqtmO8OU4buVXWY7RWhd4bu0O8ODVOG6sOG7hjtl4buVw7nhuqtmO+G6sOG7iWbEkTvhu5JuZuG7tuG7tuG7tuG7tDvEg+G7oTvhu5nhu5Hhu5VmxJE7w6PhurtmZTsuO2Yz4buFO+G7gzDDqTvEg2g7LjvDoyLEgzvhu5Phur87w7rDqWY7ZsSRZcOqO3TDqeG6q8SD4bu2O8OVZcOhZjvhu4NvZjtmZXNmxJE7w6MixIM74buT4bq/O2Ygw7k74bqxw6Hhu5U7w7Thu5U5Zjt04bqpO8SDIsSDO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjvhu5nhu5/hu7Y74buEa+G7mTvhu5nhu5FnZsSRO2Zlc2bEkTtmxJHhu5XDueG6p2Y7ZmU5ZjvEg+G7nV074buTcTvigJzhu5FdO+G6scOp4oCdO2Ygw7k7dOG6o2Y74buDw6nhuqdmO8O04buVXWY74bqx4bqtZjt0YWY74bqx4bqpO3Thuqk74buZZeG7lTtmZcOgw7Xhu7Y7RsSRXcO5O+G7mTDDqTvDg1ThurDhu4Y7RcOyw7U74buCccSDO0Dhu5jDlTvhu5hlXWZlO0VoXSPhu7Q7xINlw6o74buZ4bq5ZmU74buZcDtmM+G7hTshLC59O+G6seG6rWY7Zl3DuTvhurEyO+G7mcOp4bqtw7U7ZmXDoGY7xJHDoWY7KSw7w6MixIM74buT4bq/O+G7jTvEgyLEgzvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y7xIPhu4lmxJE74buZ4buRZ2bEkTvhu5nDqmZlO3Thuqk74buDIOG7hTt0w6nhuqvEg+G7tDvEg2lmO8ODVOG6sOG7hjvDlWXhu5fEgzvhu5hl4bq9ZmU7QOG7mMOVO+G7mGVdZmU7RWhdIzvEg+G7o2bEkTvEg2g7xJHDoWY7ISw7w6MixIM74buT4bq/O+G7mXA7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO8SD4buJZsSRO3Thuqk7xIPhu4lmxJE74buZIsSD4bu24bu24bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOuG7meG6t8O64buZLV3hu4PDqcSRZsOdO8SD4bq3ZuG7meG6t+G7keG7sjokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsOpxILhurdm4buZ4bq34buROjvhu5Phu5nDueG7g+G6t+G7rDp1w6nhuq/hu5llw507fSwsw7XDuuG7sjtl4bq3w6nEkWXhu5nDnTs8PDzDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhKCkvIS574bqvKSEsKHs8e+G7mS48Lj5b4buDLOG7tuG7gcO1xJFZ4buR4busLnt9Ojtd4buD4buZ4busOsSCOeG7lTvEg2Xhu5XDueG6q2Y74buZZeG7lTtl4buX4buZO2bEkeG7lWpmO2ZlOWY74buDccSDO+G7mTDDqTvhurFuZjt04bq9O+G7k3E7ZsSRZcOp4bqrw7U7w7k74buZ4bqtO8SD4buJZsSRO+G7g8Ogw7XDnTvDg8OsO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjvEg+G7iWbEkTvhu5FdO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjvhu5nhu586O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjtl4bq3w6nEkWXhu5nhu6w6PDw8OjsvJD0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcSCXcO14buZw6lnZjokw4PhuqtmZTtmZTlmO+G6seG6rWY74buHZSLhu4U74buRM2bEkTtlIOG7hTvhu4U24buZO+G7mTDDqTvDg1ThurDhu4Y7ZeG7lcO54bqrZjvhurDhu4lmxJE74buSbmbhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokRmVzZsSRO+G7h2VnMWbEkTvhu5nhu5HEqWbEkTt04bqpO2ZlOWY74buDccSDO+G7jTvDo+G6q2ZlO3TDqeG6q2Y7xIPhu4lmxJE7ZsSRIMO5O8SDIGbEkTvhu4NvZuG7tjvEkMOpczvEg2U5Zjtlw6074bqxYjvhu5nDqeG6rcO1O+G7meG7m8SDO8SDxKlmxJE7ZcOp4bqtZjvhu4MgO+G6scOp4bqp4buVO+G7h2Xhu4lmxJE74bqvY+G7tjtFw6nhuqtmO+G7jTvDg1ThurDhu4Y7ZeG7lcO54bqrZjvDlOG7lV1mO0VoXTvhurFdZsSRO+G7mWXDqeG6reG7lTt9O8OjIsSDO+G7k+G6v+G7tjvhu5hl4bq3ZztmZeG7nzvEg2XDqV074buTw6I74buZcDvhu4MyZmU74bqxMGc7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO+G7mWXhurs7dMOp4bqrxIM7xIPEqWbEkTtlw6nhuq1mO3Rvw6k7ZsSRZeG6qTtdw6k7xIPhu6NmxJE7xINoO2Zl4bufZsSRO8SDxKlmxJE7ZcOp4bqtZjvDtWUxw6k74bqxw6k7xIPGoWbEkTvEg247xINl4bqt4bu0O8SDZeG6uWZlO+G7kyLEg2Xhu7Q7ZuG6reG7lTvhu4dl4buJZsSRO+G7k+G6pTvhu4dlaDtmaMOpO+G6seG6rWY7xINl4buVw7nhuqtmO8SRNGY7w6No4bu2O+G7mGUwxIM74buT4bq/Oy07w4MixIM74buT4bq/O8OZO+G7h2VnXTtGxJHhu5XDuWNmO8Oa4buVOWY74buCw7LDqeG7tDvEkMOpIuG7hTvhurHEqcSDO8Oj4bqrZmU7dMOp4bqrZjtmIMO5O+G7mWU3ZsSRO+G7mWU0Zjvhu5llcF07ZmXDoGbDnTvigJzDgyLEgzvhu5Phur874buD4bqnZjvEg+G7iWbEkTvhu5kixIM74buNO+G7hcOp4bqpZjtm4buXw6k74buRYeG7mTtmZcOp4bqp4buVO+G7h2VoO+G7h2UzZuG7tDvEkcOpXWY74buHZWzhu7Y74buYZeG7lTtmZcOgw7U74buZZWHDteG7tDvEg2XDqjvhu4dlZzFmxJE7PC0+O+G7meG7kcOp4bqr4buVO+G6sWpmxJEv4buZZSJmxJHhu7Y7xIJl4bq5ZmU7dOG6uzt0w6DDueG7tDvhu4Mg4buFO3TDqeG6q8SDO+G6seG7n8OyxIM74buFa+G7mTvhu5llw7PDqTvEkcOpXWbhu7Q7ZcOtO+G7gzDDqTt04bqpO8O64buV4buJw6nhu7Y7RuG6p2Y74buFb8OpO8SDaDvEg2Xhu5XDueG6q2bhu7Q74buTXeG7lTvhu4dlw6k7xINoO8SDZeG7oWbEkTvEg2XDqjtlIGZlO2bEkWXhuqnhu7Q74buTXeG7lTvhu4dlw6k74bqx4bufw7LEgzvEg3I74bqxw6k74bqxIGc74buZMGc7w6MixIM74buT4bq/O8SDZeG7lcO54bqnZjvhu4dlZ107w4k7QMOD4buSxILhu4bDiSM74buZZeG7n8OzZsSRO8O6McO5O+G7kV07dMOp4bqrxIPhu7Q7w6MixIM74buT4bq/O2HDuTvhu5PhuqU74buHZeG7iWbEkTvhu4074buDMMOpO+G7hSA74bqx4bqtZjvhu4Vr4buZO+G7heG7icOpO+G7meG7keG7n8OzZsSRO+G7h2UixIM74buZxKnhu5k7ZW5m4bu24bu24bu24oCd4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG6sGpmxJE7w7Thu5VdZjvhurHDqWLhu4Xhu7Q7w4Phu5LEguG7hsOJO0bEkeG7lcO5Y2Y7VDNmO8SCZeG7lWbEkeG7tDvDlWVoO8SQw6ki4buFO+G6scSpxIM7w4NU4bqw4buGO2Xhu5XDueG6q2Y74bqw4buJZsSRO+G7km5mO8SDZWc74buRNWbEkcOdO+KAnEZlw6nhuqnhu5U7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO+G7meG7nztmZTlmO+G7meG7kTE74buD4bufbmbEkTt0b8OpO+G7heG7ocSDO8SDXWc7ZW5mO2bhuqdmO3TDqeG6q8SDO8OjIsSDO+G7k+G6vzvhu5HDs8OpO8Ojw6w7w6PhuqtmZTt0w6nhuqtmO8SD4buJZsSRO8SD4bujZsSRO+G7gyA74bqxw6nhuqnhu5U74bqvYztlw6li4buV4bu2O+G7mGVxxIM74buZ4bqt4bu0O+G7meG7keG7n2/EgzvhurFoO8SDZeG7l2bEkTvhu5nhu4nDqTvEg+G7o2bEkTvhu4Mg4buFO8SD4buJZsSRO+G7mSLEgzvhu5nhu5874buZ4buf4buNZsSRO2Zl4bufZsSRO2XDrTvEg2XDqjvhu4074buDMMOpO+G7mWXhuqfhu4U74buZZcOzw6k7xJHDqV1mO2bEkTRm4bu0O+G7k13hu5U74bqxaDt04bq7O+G7mWXhu5U7ZmXDoMO1O+G7h2Xhu4lmxJE74buZZV3DuTvhurFsw6k7ZuG6p2Y74buHZeG7iWbEkTvhu5llYjvEkcOpczvEg2U5Zjtlw6074buNO+G7gzDDqeG7tuG7tuG7tjrhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7Xhu6vhu5Xhu5llZ+G7kTokw4Mgw6k7dCA7MWZlw507RWcgZsSRO1TDqeG6q+G7mTvhu6tmZT0vw7Uk

Bài và ảnh: Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]