Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ hơn các vấn đề lý luận xung quanh nội dung công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống "diễn biến hòa bình"

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ hơn các vấn đề lý luận xung quanh nội dung công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay...

Ngày 11/6, tại Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học: Công an Nhân dân đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội thảo. (ảnh: HM)

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng, PGS,TS Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân nhấn mạnh: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Từ khi thành lập đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; ngày càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trong đó xác định một trong sáu quan điểm chỉ đạo là: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng Công an đã chú trọng đẩy mạnh công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái. Đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong các trường Công an nói chung và Học viện An ninh Nhân dân nói riêng nhất định phải là những người nghiên cứu sâu sắc, nắm vững nghị quyết của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy, quan điểm đúng đắn, có kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ bảo đảm truyền đạt trung thực, chính xác những quan điểm của Đảng; biết vận dụng những quan điểm của Đảng vào nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị và đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch hiện nay.

Thiếu tướng Phí Đức Tuấn khẳng định: Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng từng bước làm thất bại âm mưu, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu đối với nước ta, tăng cường vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 41 bài tham luận của các đồng chí đại diện cho các bộ phận trong hệ thống chính trị và các chuyên gia, các nhà khoa học, các giảng viên đến từ các Học viện, trường đại học Công an nhân dân và công an địa phương. Các tham luận gửi đến Hội thảo có hàm lượng khoa học cao, bám sát các vấn đề lý luận và thực tiễn, đã phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau trong công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ hơn các vấn đề lý luận xung quanh nội dung công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; Nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay; các quan điểm của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phản bác những luận điệu này; Vị trí, vai trò của Công an Nhân dân trong đấu tranh, phản bác trên mặt trận tư tưởng này để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Những kinh nghiệm, những bài học có giá trị từ thực tiễn trong công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc hiện nay.

Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp để nâng cao vai trò của lực lượng Công an công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định: Chưa bao giờ các phương tiện thông tin kỹ thuật số, mạng Internet lại được các thế lực thù địch huy động, sử dụng triệt để, ráo riết như hiện nay để tập trung chống phá sự lãnh đạo và nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Vì vậy, Đảng ta luôn nhấn mạnh yêu cầu không chỉ vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, mà phải tăng cường tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lênin.

Nhiệm vụ hết sức quan trọng của những người làm công tác lý luận của Đảng hiện nay không chỉ là nghiên cứu, phát triển lý luận mà còn phải đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, đi ngược lại các giá trị đạo đức cách mạng, thông qua việc nhận diện mức độ nguy hiểm, tác động đa chiều của các tư tưởng này trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế; xây dựng cơ chế phòng ngừa, đấu tranh thông qua các phương thức, hình thức, công cụ đa dạng…- PGS,TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh.

TS Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng: Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm hết sức quan trọng và ngày càng khó khăn. Từ thực tiễn của Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã khái quátnhững khó khăn, thách thức trong việc đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, tổ chức phản động; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng: Để làm tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, trước hết chúng ta cần phải đánh giá lại “tâm trạng” xã hội hiện nay, từ việc phát ngôn, nhận định, trong đó phải phân tích sâu đến từng giai tầng xã hội để đánh giá đúng thực trạng nhận thức, nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng. Từ sự phân tích đó mới có cách thức tổ chức đấu tranh cho phù hợp, để đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của công nghệ thông tin để kiểm soát được nguồn thông tin, để người dân lắng nghe, tin tưởng Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng: Các cơ quan quản lý cần chủ động công tác thông tin và tăng cường đối thoại của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân; cần chủ động, linh hoạt tham gia vào các vấn đề cụ thể của xã hội; cần có sự liên kết, chia sẻ thông tin giữa các địa phương, các đơn vị bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương để cùng giải quyết khi có sự kiện xảy ra.

Theo dangcongsan.vn


Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]