(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn biên giới tỉnh Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHU+G6tMOAaVAiaVFJb2nhu7l24buf4bq8aTJ1w4BpMuG7k8OAaXDhu5Hhurpp4buvd8ONaXPhurJ3aeG6uuG7hELDgOG7r2nDjOG7o8OAaXF24bq8xKjhu6vDgGnhurrDicOzd2nEkHZ1xJBpcXbhu5vhurppw4FvaeG6usOKxKjhu4EvdsOs4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQVnRvcmjhu4cydkhxaXZ34bupw4Bp4bu5xalpduG6oOG7jXF2aXHhu4ZvaVDDgmlRduG7s2l24bq8xKhpUFNQImnhurrhu7PDgHZpw4zGsGnDgUNpc0LhurppcW/huqBpc3fhu6vDgWnhurrhu5vDgGlx4bq2w4Dhu6/hurlp4bq6w4nhu5vDgGnDs8SQaeG6usOCd2nEkHbhu43DgWnDgW9p4bq6w4rEqGnhurrDieG7p8OAaXPDvW9pcMOyw4BpcHfhu6fDgGnhu6934bqod2nhurrhu7PDgHZpMnZvw4B2aVbhuqJv4bq5aVPhurTDgGlQd+G7p8OAacSQdsODw4Dhu69pUUlvaeG7uXbhu5/hurxpMnXDgGky4buTw4Bpc8O1acSQdsOz4bq6aXZ34bupw4DhurlpcOG7keG6umnhu693w41pw6xpc+G6sndp4bq64buEQsOA4buvaXNvw4Dhu69pw4zhu6PDgGlxduG6vMSo4burw4Bp4bq6w4nDs3dpxJB2dcSQacOBb2nhurrDisSoaUXhurxvaXB34bunw4Bp4buvd+G6qHfhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2nhurjDiXHhuqloLy9xcsOA4bq7cG/huqDhurp2b8OAdnbhuqBv4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/DrG7hu4vhu4svxKltcsSpw6zEqcOtw63DrcOt4bq6xKnDrWvEqcOtam5Bw6zhurvhu7fEkOG7r2hpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHU+G6sndp4bq64buEQsOA4buvaTRpInfDgGnDjMOyaeG6um/DgOG7r2nDjOG7o+G6umlww71pcOG7keG6umnhu693w41p4bq64buNd2lT4bq0w4BpUHfhu6fDgGnEkHbDg8OA4buvaVFJb2nhu7l24buf4bq8aTJ1w4BpMuG7k8OA4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4cydnThuqBpc+G6ouG6uWnDjMOy4bqgaUHDinFpa2nhu6934bqqacSpw61pxJB2w4rhurrhurlpw4Dhu6/DssSoaeG7iy9rL+G7i8Otw6xu4bq5aeG6uuG7jXdp4bu5duG6vGnDjEhxaXDhuqppPW/DgWkx4bq2w4Dhu69pI8O14bq5aXHDs3F2aXPhu4ThuqrDgOG7r2lwd+G7p8OAaeG7r3fhuqh3acOjd+G7qeG6umk9b8OBaS1pQMOy4bqgaeG7uXbhuqDhu4/DgOG7r2nhu4tqw4Fpw4zGsGnEkHZ4b2nDo3fhu6nhurppPW/DgeG6uWnhurp24bq8w4JxaXPDvW9pcMOyw4Bp4buIw7VpMnXDgGky4buTw4DhurlpduG6vMSo4bupw4BpI+G7hOG6qsOA4buvaUDDs+G6uuG6uWnhurrDieG6oMOA4buvaUHDinFpc2/DgOG7r2lBw7LDgWnDgHZ34bupw4Fpw4zhu4Dhurlp4bq64bqkaXHhurbDgOG7r2nhurrDs3FpU+G6tMOAaVB34bunw4BpxJB2w4PDgOG7r2lRSW9p4bu5duG7n+G6vGkydcOAaTLhu5PDgGlzw7VpxJB2w7Phurppdnfhu6nDgOG6uWlw4buR4bq6aeG7r3fDjWlz4bqyd2nhurrhu4RCw4Dhu69p4bu5dm93aeG6uuG7p8OAaUHDsmk0aSJ2d8OA4bq5aeG6uHfDgHZpw4DDtMOBacOsbmtu4bq5aUNpUOG7j8OAaT1vaSTDgOG6uWlR4buAw4FpMeG6ssSQaVbDsuG6oOG6uWl24bq8xKjhu6nDgGkx4bqyxJBpUMah4bq84bq5aeG6uuG7s8OAdmlW4buGb2kidsO0w4Bpw6pAw7LhuqDhur/hurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzJ3xanDgGl2w7LDgHZp4bu5d+G7q8OBaeG6usOJb2nDgHZvw4B24bq5aUFIcWlB4buEQsOA4buvaXPDs8OAdmnDs8OAacSQdsOz4bq6aXZ34bupw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nDgOG7r+G7hOG6qndpc+G6sndp4bq64buEQsOA4buvaXHhuqJpxKlp4bq6w4p3acOAd2lB4bq2w4Dhu69pw4HDsuG6vGnhu4hvw4B2aXF2Rm9p4bq64bqkw4Dhu69pccOCw4Dhu69pbcOtw61pw4x34bunw4Bpw4B1w4Bpw4HDsuG6vGl24bq0w4Dhu6/hurtpNGkidnfDgGnhu7l2b3dpw4B24bujw4Dhurlp4bu5duG6oOG7j8OA4buvaeG7i8OsaeG7r3fhuqrhurlpw4Dhu6/DssSoacOsL2sv4buLw63DrG7hurlpceG6omnDgcOC4bq6acOA4buv4buE4bqqd2lzw7LDgGnhurbDgOG7r2nDquG7uXbhurbDgOG7r2nDieG6sGnhurrhu6fDgOG6v2lDaVDhu4/DgGlW4bq2w4FpInbDtMOA4bq5aXbhurzEqOG7qcOAacOjd+G7p8OA4buvaeG6r2/EqOG6uWnhurrhu7PDgHZpVuG7hm9pInbDtMOAacOqQMOy4bqg4bq/aeG6unbhurzhu6dpc+G6sndp4bq64buEQsOA4buvaeG7i8Otw63hurvDrcOtw61p4bu5eMSQaUDDsuG6oGlz4buracOM4bujw4BpcXbhurzEqOG7q8OAaW3DrcOtacOMd+G7p8OAaXbhurTDgOG7r2nEkHZ3xanDgGlF4bq8b2lwd+G7p8OAaeG7r3fhuqh3acOjd+G7qeG6umk9b8OB4bq7aTDhu43DgOG7r2nhurjDs8OA4buvacOA4buvw7LEqGnhu4svay/hu4vDrcOsbuG6uWlz4bqyd2nhurrhu4RCw4Dhu69pc3dp4bq6dnThuqBpc+G7hOG6qsOA4buvacOBw4PDgGlyxIJxacSQdnhvaT1vw4FpMeG6tsOA4buvaSPDtWnhurhvw4Dhu69pw6N34bup4bq6aT1vw4Fpc+G7q2nhu693b+G6oGnDgW9p4bq6w4rEqGnhurp2eWlww71pQeG7hELDgOG7r2lzw7PDgHZpw7PDgGlT4bq0w4BpUHfhu6fDgGnEkHbDg8OA4buvaVFJb2nhu7l24buf4bq8aTJ1w4BpMuG7k8OAacSQdsOz4bq6aXZ34bupw4DhurlpcOG7keG6umnhu693w43hurtpIOG6vMOzaeG6usOJecOAdmlw4buR4bq6aeG7r3fDjeG6uWlz4bqyd2nhurrhu4RCw4Dhu69pNGkidnfDgGlzw7VpcXbhurLDgOG7r2nhurrDieG7j2lF4bq8xKjFqeG6umlBd+G7qeG6uml2w4PDgOG7r2nhurp24bqgw7Phurpp4bq6dsahw4Bp4bq4b8OA4buvaXDhu6fDgGnhu7l3b2lwd+G7p8OAaeG7r3fhuqh34bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4dT4bq0w4BpUHfhu6fDgGnEkHbDg8OA4buvaVFJb2nhu7l24buf4bq8aTJ1w4BpMuG7k8OAaXPDtWnDiW9pReG6vMSoxanhurppc8O9w4B2aeG7uXZDd2nhurrhurJpw4zhu4Bpw7PDgOG6uWl24bqgw7LDgGlxduG7s8OAdml24bq0aeG6uOG6rOG6uWlxduG6vMSo4burw4Bp4buvd2/huqBpcXbhuqBpceG6rGlF4bq8b8OAaXF2RnFpw4DDtMOA4buvaeG7iElpQUpp4bq6dnThuqBpReG6vMSoaXPDvcOAdmlx4buGb2nEkHbDs8SQaUHhurzhu6Phurrhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBP4bq84bq6duG6oMOJaOG7hyDhurzhurJxaTLhuqDhu4/DgOG7gS/EkOG7hw==

Quốc Toản

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]