Liên quan đến việc buôn xăng giả của ông Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng. Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết: Đây là hành vi làm ăn phi pháp hết sức phức tạp và nguy hiểm, cần phải tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu5LDgOG6veG6rOG6pEXhurZ3w7rhur084bu54bq94buuw7J24bq9d3nhu6Xhur3hur5x4bq94buXReG6rnfDuuG6veG7lcOy4buC4bq94buv4buLduG6veG7hmt3w7rhur3DuuG7pcSp4bq94buH4bqtw6rDqsOq4bq94bqsSOG6veG7l8OBd8O6Yy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2Thu67hu6Xhu6F34bq9w4LhuqjDrXfhur3hu5dwd+G6veG6vuG7pXLhu5nhur3hu5Phuqjhu7l34bq94buGa3fDuuG6vcO64bulxKnhur3hu5lEw63hur3hu7l3w7rhur084bqkxrB3w7nhur0pRcSCd8O64bqn4bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vcOZ4buWITzhur3hu63hu6Xhu6F24bq9w5rhu6XDrHbhur3hu5dB4buZ4bq94buY4bu5d8O64bq94bqs4buC4bq9PFfDmcOZ4bq9Vknhur3DmUV3w7rhur3hurbhur0peeG7meG6vTzhuqRrd8O64bqt4bq94buW4buJ4bul4bq94bqsRcSCd8O64bqn4bq94buSw4Dhur3huqzhuqRF4bq2d8O64bq94buY4bu5d8O64bq9w6134bq9POG7ueG6veG7rsOyduG6veG7mcO5eOG6veG7k+G7pXDhuqzDouG6veG7lsOy4buC4bq94buv4buL4bq9w7nhu4t3w7nhur3hur7hu6Xhur3hu6/hu4t24bq9a3fhur3hurTDueG7peG6veG6tMO5w6zhurThur3DuXDhuqzhur3huqbDieG7meG6veG6tMO5w4nhu5nhur3huqzhu4nhurThur3hur7hu4vhur13w7rhuqjhu4Lhur3DueG7pXN24bqn4bq94buZ4buPd+G6veG6tMO5xKnhu6Xhur3huqzhu6Vw4bq04bq94bqsQ+G7meG6veG7l+G7pXHhuqjhur3huqzhuqTDreG6veG7r+G7i3bhur3huqThu7fhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buS4buhd+G6vcO54buLd8O54bq94buvw613w7rhur3hu6xG4bq9w7nhu7PhurThur3huqzDucOJ4bq9Z+G6p+G6vSHhuqhB4buZ4bq9w7nDgOG7peG6veG7rcO5ecOt4bq9N+G7pDXhuqfhur3huqbDrHfDuuG6vWcvZuG6p+G6veG7luG7ieG7peG6veG6rEXEgnfDuuG6vTzhu7nhur3hu67Dsnbhuqfhur3hu5LDgOG6veG6rOG6pEXhurZ3w7rhur3hu5jhu7l3w7rhur3DrXfhuqfhur3huqzhuqTDrXjhur3hu5fhuqDhu6Xhur3hur7EguG7peG6veG7k8OseOG6veG7mcO54bun4bq9dsOA4bqs4bq94bqmQeG6veG6rMO54bu5d8O64bq94bqs4buld+G6veG6vnHhur3hur5D4bq94buv4buLduG6vcO64bulxKnhur3hu4Zrd8O64bq9w4Lhuqjhu4Lhur124bu54bq94buvxIJ34bq94buv4bul4buhd+G6vcOC4bqow6134bq94buX4buJ4bul4bq9w7rhu6XDreG6vTzhuqTGsHfDueG6vSlFxIJ3w7rhuqfhur3hu5jDuUThur3huqzGsOG7mcO54bq9w5nhu5YhPOG6veG7reG7peG7oXbhur3DmuG7pcOsduG6veG7l0Hhu5nhur3hu5jhu7l3w7rhur3huqzhu4Lhur08V8OZw5nhur1WSeG6vcOZRXfDuuG6veG6tuG6vSl54buZ4bq9POG6pGt3w7rhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPMO5xqF44bq94buSw4Dhur3huqzhuqRF4bq2d8O64bq9POG7ueG6veG7rsOyduG6p+G6veG6vkPhur3DrHfhur3hu5dF4bqud8O64bq94buVw7Lhu4Lhur3hu4Zrd8O64bq9w7rhu6XEqeG6veG7lXjhur3hu5nhu7l3w7rhur3DrXfhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3huqzhu6Vwd+G6vcO54buLd8O54bq94bqs4bq44bq94buZw7nhuqLhur3hurTDucOs4bqs4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6pMOt4bq9d8O54bulceG6qOG6vcOC4bqow6134bq9w7ly4bq94but4buld8O54bq94bqscOG6veG7k+G7jeG6rOG6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG6rOG6pHh3w7rhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG7mUTDreG6veG7mOG7uXfDuuG6veG6rOG7guG6vTxXw5nDmeG6vVZJ4bq9w5lFd8O64bq94bqr4buXxrDDreG6veG7mcO54bup4bq94bqs4buJ4bul4bq9Vknhur034bqo4buC4buhd+G6p+G6vSl54buZ4bq9POG6pGt3w7pi4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDzDucaheOG6veG7l3nhuqfhur3hu5LDrXfhur3hu5nDueG6qOG7guG7oXfhur3DrHfhur3huqzDteG6tOG6veG6rOG6pOG6qHfDuuG6veG7hsOs4buZ4bq9duG7pXfDueG6veG7hsahduG6vXfDuuG6qMOBd+G6vcO54buLd8O64bq94buZ4bqod8O64bq94buZ4buN4bq04bq94buZw7l44bq94buVeMOtd8O54bq9d8O6w7nhu6Vy4bq04bq94buGa3fDuuG6veG7leG7j+G6qOG6vXfhu4vhu4Lhur3hurbhur3hu5fDsuG6qOG6p+G6veG7r+G7i3bhur3huqThu7fhur12QeG7peG6vXfDusO54bul4bq94bq+4buNd+G6veG6rOG7ieG7peG6veG6psOteOG6veG7r+G7ieG7peG6veG7mXnhur3huqbhurrhur3hu5Phu43huqzhur3huqzDuUXhuq53w7rhur3hur5x4bq9w7rhu6XDrOG6veG7mcSp4bq9d8O5ReG6veG6vsO14buC4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOKAnDXhu6Vy4buZ4bq9d+G7i+G7guG6veG6pOG7jeG6rOG6veG7meG7uXfDuuG6veG6tMO54bqo4bq94buVeOG6veG7hmt3w7rhur3hu5Xhu4/huqjhur3hu6/hu4vhur12buG6rOG6vcO54buLd8O64bq94bqsw7nhuqjDgOG7meG6veG7r+G7q3fDueG6veG6vuG6uuG7meG6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhur0t4bq94butSeG6veG6rMO54bqow7Xhuqzhuqfhur3hu5fDveG7peG6vcO54bu14bul4bq94buXw4Dhu6Xhur13w7rEkOG6veG7mOG7uXfDuuG6vcOtd+G6veG6tMO5xKnhu6Xhur3huqzFqXbhur3DueG7pXPhuqjhur3huqThu43huqzhur3hu61J4bq94buvReG6snfDuuG6veG7l3Phur3hu5l54bq94butcOG6rOG6veG7r+G6qMO1d+G6vXfDuUXhur3hur7DteG7guKAneG6p+G6veG7ksOA4bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6vTzhu7nhur3hu67Dsnbhur13eeG7peG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4bq/aeG7geG7gS/hu4No4buV4buF4bq/Z+G7hWbDqsOq4bqsZsOqaWlpacOq4buv4bq/4bqt4bux4bq0w7rhurvhur0vZOG7ksOA4bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6veG7ksOA4bq94buY4bu5d8O64bq9w6134bq9POG7ueG6veG7rsOyduG6veG6rOG6pMOteOG6veG7l+G6oOG7peG6veG6vsSC4bul4bq94buTw6x44bq94buZw7nhu6fhuq3hur3EqHfDucOi4bq9LuG6rTzDucSpeGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2RX4buh4bqo4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3huqxw4bq94buZeeG6vXfDueG7pXHhuqjhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq9w7nhurDhurThur3hu4bGoeG6vXbDrOG7guG6p+G6veG7ueG6rOG7ueG6veG7l8Otd8O64bq94buX4bul4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l0Xhuq53w7rhur3huqzhurrhur13w7nhu6Xhu6F34bq94buTQeG7meG6veG7mcO5w6zhu4Lhuqfhur12w6zhu4Lhur12eeG7meG6veG7l8OAd8O64bq94buZw4Phur3DueG7tXfDuuG6p+G6veG7ksOA4bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6vTzhu7nhur3hu67Dsnbhur13w7nDtXfhur3hu5fGsHfDucOi4bq9w5nhu4t3w7nhur3hur7hu6Xhur3hu6/hu4t24bq9w7rhu6XEqeG6veG7hmt3w7rhur3hu5Xhu4/huqjhur3huqThu43huqzhur13w7rhuqjhu4Lhur3DueG7pXN24bq94butw7nhu6Vwd+G6veG6rMO5xrDhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq9d8O54buldOG6qOG6veG7r3jhu4l34bqn4bq9xKl3w7nhur3DuUXhurZ3w7rhur13w7rhuqjDgXfhur3hu5nhuqh3w7rhur13a3fDuuG6veG7r0XhurB3w7rhuq3hur3hu5LDgOG6veG6rOG6pEXhurZ3w7rhur3hu69F4bqo4bq94buE4bqn4bq94buXw7Lhu4Lhur12xILhu6Xhur3hu5nDueG7qeG6veG7r+G7i+G6veG7rXDhuqzhur3DguG6qMSp4bq94buTRcSC4buZ4bq94buX4buP4bqo4bq94buZRMOt4bq9w7l44buJ4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94bqs4bqkw63huqfhur13w7lFd8O64bq94but4bulc+G6qOG6veG7r+G7i3bhur1rd+G6veG6tMO54bul4bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG7leG7iXfDuuG6vXfhu4vhu4Lhur3huqThu43huqzhur3hurTDucOJ4buZ4bq94bqs4buJ4bq04bq94bq+4buL4bq94buZ4buPd+G6veG6tMO5xKnhu6Xhur3huqzhu6Vw4bq04bq94bqsQ+G7meG6veG7l+G7pXHhuqjhur3huqzhuqTDreG6veG7r+G7i3bhur3huqThu7fhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4oCc4buscOG6rOG6vcOC4bqoxKnhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94bqs4bqkw63hur3hu6/hu4vhur3hu5nEqeG6vXbDgOG6rOG6vcOC4bqow6zhur3huqzhuqTFqXfDueG6p+G6veG6pOG7jeG6rOG6vcO64bulw6134bq9d8Otd+G6veG6vuG7i+G6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhuqfhur3huqzhuqTEqeG7peG6veG7leG7i+G7peG6veG6rOG6pOG7oXfhur12w4Dhuqzhur3hu5fGsMOt4bq94buT4buLd+G6veG6pOG7jeG6rOG6veG6pMOAd8O64bqn4bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3DuuG7pcOtd+G6veG7rcO54bu5d8O64bq94bq0w7nEqeG7peG6vXbEguG7peG6veG7k2zhuqzhur3hu5fhu4/huqjhur3DuuG7j3fhur3hu5fDsuG7guG6reG6vTXhu6Vy4buZ4bq94bq0w7nDrOG6rOG6vcO54bulcnfhur3huqThu43huqzhur3hu63DuXnhuqfhur3Dum7hurThur13w7nhu6Vx4bqo4bq94butw7l54bq94butw7lrd+G6reG6vcONd8O54bq9xqF24bq94buZxJB3w7rhur3hu5dq4bq94bqk4buN4bqs4bq94buZQeG6vcO6bHfDuuKAneG6p+G6veG7ksOA4bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6veG6rMO54bu5d8O64bq94bqs4buld+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5Zx4bq94buZw7XhurThur3hu5dwd+G6veG6vuG7pXLhu5nhur3hu5l54bq94bqs4bulcOG6tOG6veG6rEPhu5nhur124bq24bq94bqkw4B3w7rhur3hu5nDueG6qOG7guG7oXfhur3DrHfhur3hu63DueG7uXfDuuG6p+G6veG7ksOA4bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6vTzhu7nhur3hu67Dsnbhur3hu63DuW93w7rhur3hu5fGsHfDucOi4bq94oCc4buYw4Phur3DguG6qMOtd+G6veG7mcO5w4nhu5nhur13a3fDuuG6veG7l8Otd8O64bq94bqs4bulcOG6tOG6veG6rEPhu5nhur3hu6/hu4t24bq94bq+4bulcuG7meG6p+G6veG6vuG7peG6veG6tMO54buJduG6veG6tMO5w6zhurThur3hu6/huqjDteG6rOG6veG6rMSC4bul4bq94buXw7Lhuqjhur3huqbhu5/hur3huqzhu6Vw4bq04bq94bqsQ+G7meG6veG7l+G7pXHhuqjhur3huqzhuqTDreG6p+G6vXfDusO54bul4buhd+G6veG7mcOJ4bqo4bq94bqsxILhu6Xhur3hu5d54oCd4bqn4bq94buSw4Dhur3huqzhuqRF4bq2d8O64bq9POG7ueG6veG7rsOyduG6vXd54bul4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7ruG7peG7oXfhur3DguG6qMOtd+G6veG7l3B34bq94bq+Q+G6vcOsd+G6veG6psSpd+G6veG7huG6qOG7jeG6rOG6veG6vuG7i+G6veG7k+G6qOG7uXfhur3hu5PDrHfhur3hu4Zrd8O64bq94buV4buP4bqo4bq9w7rhu6XEqeG6veG7mUTDreG6veG7l+G7ieG7peG6vcO64bulw63hur3hu4Zrd8O64bq94buV4buP4bqo4bq9duG7pXF34bq9PMOy4buC4bq9POG6pMawd8O54bq9KUXEgnfDuuG6p+G6veG7mcOD4bq9w4LhuqjDrXfhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94bqs4bqkw63huqfhur3hu5LDgOG6veG7mOG7uXfDuuG6vcOtd+G6veG7l2rhur3hu63DueG6tuG7peG6veG6rEHhuqfhur3hu5Ns4bqs4bq9w7rhu6XDrXbhur3hu4Hhu4fhur3hu5dB4bul4bq94bqsReG6sHfDuuG6reG6veG7mOG7uXfDuuG6vcOtd+G6veG6rOG7qXfDueG6veG7lmzhu63hur1X4bu5d8O64bq94buZxJB3w7rhur3hu63DueG6tuG7peG6veG6rEHhur3hur7hu4vhur3hu5Ns4bqs4bq9w7rhu6XDrXbhur3hur/hu4Phur3hu5PGsOG6veG7mcOtd+G6reG6veG7ksaw4bq94buZw6134bq9POG6pMawd8O54bq9KUXEgnfDuuG6veG6q+G6rOG6uuG6vTzDrHbhur0pRcSCd8O64bqn4bq9KVfhur3hur9pZmnhuqfhur3hu5jDuUThur3huqzGsOG7mcO54bq9w5nhu5Y8NeG6veG7reG7peG7oXbhur3DmuG7pcOsduG6veG7l0Hhu5nhur3hu5jhu7l3w7rhur3huqzhu4Lhur08V8OZw5nhur1WSeG6vcOZRXfDuuG6p+G6vVZJ4bq9N+G6qOG7guG7oXfhuqfhur0peeG7meG6vTzhuqRrd8O6YuG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu4bDrOG7meG6veG7l8awd8O54bq94buv4buL4bq94buXQeG7peG6veG6rEXhurB3w7rhur3igJzhu5nhu4924bq94buX4buP4bqo4oCd4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDzhurjhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu4fhur8v4buF4bq94buXcHfhur3hu4EvZuG6p+G6veG7mOG7uXfDuuG6vcOtd+G6veG7lmzhu63hur1X4bu5d8O64bq94butw7nDrHbhur3hu63DuXjhur3hu4Zrd8O64bq94buV4buP4bqo4bq9LsO54bqq4bq9Vknhur3DmUV3w7rhur3hu5lEw63hur3hu7l3w7rhur084bqkxrB3w7nhur0pRcSCd8O64bq94buXc+G6vXbhurbhur3huqTDgHfDuuG6veG7mcO54bqo4buC4buhd+G6vcOsd+G6veG6psSpd+G6veG7huG6qOG7jeG6rOG6veG6vuG7i+G6vXbhuqjDreG6veG7k8Osd+G6vcO54buLd8O64bq9w7rhu6XEqeG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5Zwd+G6vXfDreG7guG6p+G6veG7mOG7uXfDuuG6vcOtd+G6veG7l2rhur3huqzhu4l24bq9w7rhu6XDiuG6vcO5w4N34bq94buH4bqn4buB4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6veG7r+G7p+G6rOG6veG7leG6qHfDuuG6veG7lcaw4buZw7nhur3hu5nDrOG7meG6veG7r3jhu4nhu6Xhuqfhur3huqzhuqR4d8O64bq94buXeeG6veG7mXnhur3hu4Hhuqfhur/hur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq94buv4bun4bqs4bq9w7nhuqJ34bq9w7nhurDhurThur3hu5dq4bq94bq0w7nDreG6veG7mcO5cOG6veG6rMO54buLd8O54bq94buGa3fDuuG6vcO64bulxKnhuqfhur3DucODd+G6veG7g+G7h8Oq4bqtw6rDqsOq4bq94buv4bun4bqs4bq94buV4bqod8O64bq9duG7ueG7peG6p+G6veG7h+G6veG6rOG7i+G6qOG6veG6rMO5ROG7guG6p+G6vWbhur3hu4bGoeG6veG7k8OBd+G6p+G6veG7hcOq4bq94butw7rhur3hu5nDueG7jeG6rOG6veG6rOG7iXjhur124buL4bqo4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7mMOD4bq9w4LhuqjDrXfhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94bqs4bqkw63hur3hu4bDrOG7meG6veG7l8awd8O54bqn4bq94bqs4bq44bq9d8O64buL4buC4bq94bq/L+G6vy/hu4HDquG6v2fhur3hu5dwd+G6veG7rcO54bul4bq94buTxrDhur3hu5Ns4bqs4bqn4bq94buZw6zhu5nhur3hu5dB4bul4bq94bqsReG6sHfDuuG6veG7l2rhur3hu5nDueG7peG6veG7rcO5eMSpd8O64bq94buH4bqtw6rDqsOq4bq94bqsSOG6veG7l8OBd8O64bq94buXc+G6vXbhuqjDreG6veG7leG6qHfDuuG6vXbhu7nhu6Xhur3hur7hu4vhur3hu5nDrOG7meG6vXfDuuG6qOG7guG7oXfhur3hu6/hu6Vy4bqo4bq94bq0w7nDreG6veG7mcO5cOG6veG7hmt3w7rhur3DuuG7pcSp4bqt4bq9POG6pOG6qHfDuuG6veG7k8Wpd8O54bq9duG6ouG7peG6veG6rMO5w6x3w7rhur3hu5dFw63hur3huqTDreG6veG6rMO5xrDhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94bqsw7lD4bq94bqs4bqk4buhd+G6vWbhur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq94buv4bun4bqs4bq94buGa3fDuuG6vcONaeG7heG6vcO64bulxKnhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buscOG6rOG6vcOC4bqoxKnhur3hu63hu6VzduG6vXfDusO54bulcnbhur3hu63DuW93w7rhur3hu5fGsHfDueG6p+G6veG7hmt3w7rhur3DuuG7pcSp4bq94butw7nhu7l3w7rhur3hu5fEqXbhur3hu5PEqXjhur3hu5nDueG7jeG6rOG6veG7r0XhurB3w7rhuqfhur3EqXfDueG6vcO5ReG6tnfDuuG6veG7huG7jeG6qOG6veG7l3B34bq9w7nhu6Vy4bqo4bq94bqm4bqo4buN4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3hu5nDg+G6p+G6veG6rMO5w7V24bq94buZw7nhu6fhur3hu5l54bq94bqsw7lz4bq94buv4buLduG6vcO54bu1d8O64bq94buXw4B3w7rhur3hu5nDg+G6reG6reG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w43huqjhuqzDuXjhuqThurtkPMO5xqF44bq94buUw613w7rhu5l4d8O64bqmw6134bqt4bq+d2Mv4bq0ZA==

Theo Dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]