(vhds.baothanhhoa.vn) - Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa tại cuộc họp công tác bảo đảm an toàn giao thông 5 tháng đầu năm 2019 vừa diễn ra ngày 3/6.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6pzt04bupcWRxdOG7qXFk4bq24buDcmThu6ln4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGThurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWQ7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g2TDg3Hhuqrhu41k4bq2Z8OD4bqxZOG6tsOt4bupcGThu41oZOG6uWThurZy4buX4bqyZOG7jXFz4bqlL3Fl4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODUcO04buD4buPY+G6p8OV4buxZMWpZmThu6fGoeG6tmTFqeG6sm7hu6lk4buN4bqm4buDZMO1w73hu6lwZOG7jXFzZOG7qHDhurLhurrhu5/hu6lkw5V04bupcWQx4bqq4bupcGQtZCpx4buxZMOSc2ThurZx4bqoZDvDuuG7qXFk4bqm4bq64bqxZOG7jHHhuqZk4bq2deG7jXFkLMOS4buo4buOZOG6tsO64bupceG6sWQ74bqu4bqo4bqg4bupcGTDkuG7g+G7qWThu4Lhu6lk4bq24burZuG7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXBk4bq2w7rhu6lxZDtx4buD4bupcWRR4bux4buDZOG6tmdyZOG7jeG6suG7s+G7jWRx4buvw4Nk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZMOyaOG7q2TDtWjGsGThu4Phu6lk4bq24burZuG7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXBk4bq9ZOG6tnHhu4Xhu6lwZMO1beG6smThu6nDrcawZMOpxJFl4buHZEVC4buDZOG7j3Lhu5/hu6lk4bqu4buDZOG7qXBm4bq6ZOG6uS/DquG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G6vWThurZx4buF4bupcGTDtW3hurJk4bupw63GsGTDqcSRZeG7h+G6sWThu43hu4Xhu41k4bqw4bqg4bqxZOG7qXBm4bupceG6sWThu43hu4Xhu41k4bq24bu1ZOG7jXHhuqrhu41k4buNcXPhu6lxZOG6tuG6rnVkLWThurhpZHHhu7Ny4bqxZMO14burZuG7qWThurZx4bujZEVmZOG7jeG7heG7jWTDtXXhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZOG6tsO64bupcWTDtWlk4bq2c+G7jXFk4buNQ+G7jWThurbhuq5y4buj4bupZOG7p3Hhu4Ny4bqxZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZMSC4bqy4bq6xqHhurZkxaly4bud4bq2ZOG7jeG7heG7jWRwcmhyZMODceG7hcODZMOyaOG7q2TDtWjGsGThurbhuq5u4bq2ZOG6tkNk4buD4bupZOG6tuG7q2bhu6lkcHLhu4Phu6tk4bq2cXjhu6lw4bq3ZFFnZOG6tm3hu6lwZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGTDteG6qMOA4buNZMSC4bqy4buD4bupZOG6tmvGsGThurBE4buDZOG7jXHEkOG7g+G6sWThu43hu4Xhu41k4bq24bqy4bq6xqHhu6lkcHLhu4Phu6tk4bq2cXjhu6lwZMO1eGThurZxdWTDteG6qMOA4buNZOG6tuG7tWThu41x4bqq4buNZMODcWvhu6lkxanhurLDveG7qXBkccOAw4NkxanhurzhurdkUeG7q2fhurZkw7Xhu7Phu6lwZOG6tuG6sm3hu6lk4bq24bqu4buD4bqxZOG7p3Lhu6PGsGThurDhu6vhu4XhurbhurFk4bq4RGTFqeG6vGRFcmTDg3FnxrBkw7XhuqjDgOG7jWThurbDreG7qXBk4buN4bqow4Hhu6lw4bq3ZOG7jHHhuqZkw7Xhu7Phu6lwZOG6tnFD4buNZHFy4bud4bupZOG7jXjhu6lwZOG6tuG7heG7jWThurZxeOG7qXBk4bq2cuG7qeG6sWThurbhurLhurrhu5fhu6lk4bq24bqu4bqy4bq64bub4bupZOG7jXFsw4NkcWbhu6lxZMODceG7hcODZMWp4bqybuG6tmThu4Phu6lk4bq24burZuG7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXDhurdkO+G6suG6umThu6lxcuG7l+G7qeG6sWThurbhuq7hu6vhu6lwZOG6vWThurZx4buF4bupcGTDtW3hurJk4bupw63GsGTDqcSRZeG7h+G6sWThurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWThurbDuuG7qXFk4bq4aOG6umThuq7hu4Nkw6nhur3DqWRF4bqkZOG6tuG7g3Jk4bupZ+G7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXBkRWZkReG7g2Thu41xZ8awZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcOG6sWTFqWbGsGThu41xxqHhurZk4buB4bq9ZOG7qXDhuqjDgXLhurFkw7J1ZOG6tnHhuqjhu7nhu6lwZMOp4bq54bq5ZOG7qXDhuqjDgXLhurFk4bq2w63hu6lwZOG6u+G6u2RF4bqkZOG6sOG7q2RFQXJk4buNw4Lhu6lwZOG7p8OKZOG7qcOtxrBkw6nEkWXhu4HhurdkO+G6ruG7q+G7qXBkw7Xhu7HhurFk4bq24buDcmThu6ln4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGTDteG6qMOB4bupcGTDsuG7s2Thu41xcsahxrBk4buHw6nDoGRF4bubZOG6sHlkReG6pOG6sWThu4fDqsOgZOG6sHlk4bupcOG6qMOBcmThu41xxqHhurbhurFk4buHxJHDoGThu6lw4bqow4FyZMOydWThurZx4bqo4bu54bupcOG6t2Thu6hw4bqy4bq64buX4bupZOG7qXFr4bupZOG7jXHhuqZk4bq6xqHhurJkxalmZOG7j+G7q2RFcmTDg3FnxrBk4bq2eeG7jWTDteG7s+G6sWRFcmTDg3FnxrBkw4NxbeG7qWTDteG6qMOB4bupcOG6sWThurZxcsah4bqyZMSC4bqy4buD4bupZOG6sOG7heG6tuG6sWThu41x4bqy4bq64buj4bupZHHhuqhB4bupcGThu6dxeOG7qXBkxILhurLhu4Phu6lk4bqw4buF4bq24bq34bq34bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO2dyZOG7jeG6suG7s+G7jWRx4buvw4Nk4buN4buF4buNZMO1Z3Jkw7Jy4buj4bqyZMO1aWThurZuw4Nk4bq24bqu4bqy4bupcGTDg3Fr4bupZOG6tnPhu41xZMWpZsawZOG6rndk4bupccSQ4bupcGThu6fGoeG6tmTEguG6smhkw7Vn4bq2ZMO14bqow4Dhu41kRWZk4bupccSQ4bupcGThurbDveG7qWThurZncuG6sWRxZ+G7qWThu41xxqFk4bq24bqu4bur4bupcGThu4144bupcGThurbhu4Xhu41kw7Jo4burZMO1aMawZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGThurbhuq7hu6vhu6lwZOG6vWThurZx4buF4bupcGRFZmTDteG7m2ThurjhurJs4bq2ZHByaHJkw4Nx4buFw4Nk4bupceG7i8awZMOyaOG7q2TDtWjGsGThu4Phu6lk4bq24burZuG7qWThurbhuq5u4bq2ZOG6tkNkcHLhu4Phu6tk4bq2cXjhu6lwZOG7qXHEkOG7qXBk4bq2ceG7heG7qXBk4buN4bqyeXJk4bupw63GsGTDqcSRZeG7h+G6sWRww73GsMSDZOG7jOG7heG7jWRwcmhyZMODceG7hcODZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2Thu41xbOG6tmTFqeG6qMOA4bupcGTDtWbhu6tk4bq2Z+G7q+G6sWThurDhu4XhurZkcWfhu41x4bqxZMO1w63hu6lwZOG7p3Lhu6PGsOG6t2RQcmhyZMODceG7hcODZOG7qWvhu6lwZOG7jeG7g+G7q2RxcuG7neG6smTEguG6smhk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZOG7p3Lhu6PGsGThurDhu6vhu4XhurZk4bq2aHJk4bq24bqu4buv4bupcGTDg3Hhuqjhu7nhu6lwZOG6tnLhu53hu6lkRWZkceG7q2fhurZkw7Xhu7Phu6lwZOG6tnHhu4Phu6lxZOG6tuG6ruG7g+G6sWThu6dy4bujxrBk4bq24bqu4buDZOG7jXHhurLhurrhu5fhu6lk4bupcGbhu6lx4bq3ZOG7jHjhu6lwZOG6tuG7heG7jWTEguG6smjhu6lkxanhurxkceG7r+G7jWThurBy4bupcWTDtcah4bupZOG6tuG6ruG6qMOB4bupcGTDsuG7i+G7qXBk4bq4w7RkxrDhu4XhurrhurFk4bq4w7Rkw7Vnw4Nkw7Vy4bud4bupZEVmZMOyaOG7q2TDtWjGsGThu4Phu6lk4bq24burZuG7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXDhurFk4buNcXnhu6lwZMOC4bupZOG6tsOs4buNZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGThu43hu7Xhu6lwZOG6tuG6ruG6qMOB4bupcGRx4buv4buN4bq3ZOG7pnLhu6PGsGThurDhu6vhu4XhurZk4bq2aHJk4bq24bqu4buv4bupcOG6sWThurhEZMWp4bq8ZOG7jeG7heG7jWTDg3Hhuqjhu7nhu6lwZOG6tnLhu53hu6lkxILhurLhu4Vk4bupcuG7l+G7qWRxZ+G7qWThurBEZOG7j+G6pOG7qXDhurFkccah4bq2ZHFn4bupZMWp4bqo4bqyZHFm4bupceG6sWThurjDtGThurZDZOG7jXHGoWRx4burZ+G6tmTDteG7s+G7qXBk4bq24bqu4buX4bupZMO1deG7g2TDsmbhu6lk4bq2w7rhu6lx4bq3ZCbhurJo4bupZMWp4bq8ZHFm4bupcWTFqeG7g+G7qXDhurFkxanhu63hu6lwZMWp4bubZMO14bqow4Hhu6lw4bqxZEXDuuG7g2Rxw6jhurfhurfhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfhuqVyxrBwZOG6sOG6ruG7jWFjLy/hu43hu4/hu6nhurfDsuG7g+G7q+G6tnHhu4Phu6lxceG7q+G7g+G6t0Xhu6kv4buPw7ThurDhu6fhurbhu6vDgy/hu6nDtMOJ4bqwL2Xhu4fDqcOpL+G6u+G7geG7j8SRxJHhu4fEkcSRxJHEkeG6tuG6u+G7h+G6ueG7h8Op4bq94buHxall4bq34bulw4NwY2Qv4bqn4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnxahD4buNZMWp4bqow4Dhu6lwZOG7jDpQO2Q7ceG7g+G7qXFkUeG7seG7g2Thu6dy4bujxrBk4bq24bqu4buD4bqxZOG6uERkxanhurxk4bq4w7RkxILhurLhu4Vk4bunceG7teG6sWTEguG6suG7hWThurZocuG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pypx4buF4bq2ZMOycuG7o+G6smThu6fGoeG6tmTFqeG6sm7hu6lk4buN4bqy4buz4buNZHHhu6/Dg+G6sWTDtcO94bupcGThu41xc2Thu6hw4bqy4bq64buf4bupZMOVdOG7qXFkMeG6quG7qXBkLWThu4xx4bqmZOG6tnXhu41xZCzDkuG7qOG7jmThurbDuuG7qXHhurFkO+G6ruG6qOG6oOG7qXBkw5Lhu4Phu6lk4buC4bupZOG6tuG7q2bhu6lkcHLhu4Phu6tk4bq2cXjhu6lwZOG6tsO64bupcWThu6lxbOG7qWTGsGfhu6lx4bqxZOG6tkJkw7Vt4bqyZOG7qcOtxrBkw7XGoeG7qWThu6nhu4PhurrhurFk4bq2dOG7qXFkcXThu6lxZOG6tuG7g3Jk4bupZ+G7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXBk4bq24bqu4buX4bupZMO1deG7g2TDsmbhu6lk4bq2w7rhu6lxZOG6rmzhurZkw4Nx4bqq4buNZOG6tmfDg+G6sWThurbDreG7qXBk4buNaGThurlk4bq2cuG7l+G6smThu41xc+G6sWThu6lxbOG6tmTFqWZk4bq24bqu4bur4bupcGThu491w4Nk4bq2xqHhurZkw7VpZOG6uGjhurpk4bqu4buDZEXhuqRkcHLhu4Phu6tk4bq2cXjhu6lwZOG7qXBxcuG7l8awZOG6tuG6ruG7r+G7qXDhurdkO3Thu6lxZOG6tuG6rmfhu6lwZOG6tsOs4buNZMO14bqow4Hhu6lw4bqxZMWpbOG7qWThu41xcsahxrBkxanhu63hu6lwZMWp4bubZMO14bqow4Hhu6lwZOG7jeG7sWTDsnLhu6PhurJkcXLhu53hu6lkcHLhu4Nk4bq2w63hu6lw4bq3ZOG7qHDhurLhurrhu5fhu6lk4bupcWvhu6lkcHLhu4Nk4bq2w63hu6lwZOG6tuG7g3Jk4bupZ+G7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXDhurFk4buP4burZMODceG6qOG7ueG7qXBk4bq2cuG7neG7qWThurbDreG7qXBk4bupceG7g+G7qXHhurFkcWdk4bq2beG7qXBkcHLhu4Phu6tk4bq2cXjhu6lwZMaw4buz4bq2ZOG6sHlk4bup4bu5cmThu41x4bqo4buDZHHDgMODZMWp4bq84bqxZOG7jeG7sWThu6lxcuG7m+G6smTDtXLhu6PGsGThurDhu4Phu6lwZMO14bqow4Hhu6lwZOG6tuG6ruG6oGThurZxZuG7qXFkw7Vy4bujxrBkw7XDtOG7qWThurbhu4NyZOG7qWfhu6lkcHLhu4Phu6tk4bq2cXjhu6lw4bqxZOG6tnnhu41kw7Xhu7NkxILhurLhurpkw7V14bupcWThuqBkxrDhu7PhurZk4bqweWTDtXLhu6PGsGThu41x4bqo4buDZHHDgMODZMWp4bq84bqvZOG6vGThurZx4bqq4buNZOG7jXFsw4NkcWbhu6lxZMODceG7hcODZMWp4bqybuG6tmRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXBk4buN4but4bupZOG6usah4bqy4bqxZOG7jXjhu6lwZOG6tuG7heG7jWThu6dy4bujxrBk4bq24bqu4buD4bqxZOG7p3Lhu6PGsGThurDhu6vhu4XhurZkRWZk4bq4RGTFqeG6vGRFcmTDg3FnxrBk4bq24bqubuG6tmThurZDZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGThu41x4bqo4buDZMO14bqmZOG6sOG6quG7jWThuq7DreG7qWTDtcO04bq3ZCBy4bud4buNZOG6tuG6rnLhu6Phu6lk4bunceG7g3Jk4bq4RGTFqeG6vGThu43hu4Xhu41kw7Vy4bujxrBkw7XDtOG7qWThu43huqbhu4Nk4buN4buF4buNZOG7qXBm4bupcWTFqXLhu5fhu6lkxILhurLhu4Phu6lk4buNceG6qOG7g2TDteG7hcODZOG6quG7qXBkw7XhuqjDgOG7jWThurrhu5fhurJk4buNbeG6suG6t2RRcuG7neG6smTEguG6smhk4buNeOG7qXBk4bq24buF4buNZMOyaOG7q2TDtWjGsGThurbhuq5u4bq2ZOG6tkNk4buD4bupZOG6tuG7q2bhu6lkcHLhu4Phu6tk4bq2cXjhu6lwZOG7jeG6puG7g2Thu43hu4Xhu41kw7V14buDZMODceG6qOG7ueG7qXBk4buN4but4bupZOG6usah4bqy4bq3ZDpDZMODcXlyZHHDgMODZOG7jeG6puG7g2Thu43hu4Xhu41k4bupcGbhu6lxZOG7jeG7sWTFqXLhu5fhu6lkxILhurLhu4Phu6lk4buN4bqm4buDZOG6tsO64bupceG6sWThu43hu4Xhu41kw7V14buDZMODceG6qOG7ueG7qXBk4bq24bqu4bur4bupcGThu4144bupcGThurbhu4Xhu41kw7Jo4burZMO1aMawZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGThu41x4bqo4buDZHFy4bud4bqyZMSC4bqyaOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pzvhuq7hu6vhu6lwZOG6tnHDgXJkcHLhu4Phu6lk4bq2QXLhurFkw7XDveG7qXBk4buNcXNk4buMceG6pmThurZ14buNcWQsw5Lhu6jhu45k4bq2w7rhu6lxZOG7qHDhurLhurrhu5/hu6lkw5V04bupcWQx4bqq4bupcGThurrhu5fhurJk4buNbeG6suG6sWThu4x44bupcGThu4Phu6lk4bq2w7rhu6lxZOG6tuG6ruG7l+G7qWThu43hu7lk4bqw4bqgZOG7p8ahZHHhu6tn4buNcWThu43huqbhu4Nk4bupcGbhu6lx4bqxZOG6uGvhurpk4buPQ+G7qXBk4bunxqFkceG7q2fhu41xZOG6ruG7g2TEguG6smvhu6lk4buN4buD4burZMO1cuG7o8awZEXhu5tkw7Jo4burZMO1aMawZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcOG6t2TDlcO94bupcGThurZxw4Fy4bqxZOG6tnPhu41xZOG7jUPhu41k4bq24bqy4bq64buX4bupZOG6tuG6ruG6suG6uuG7m+G7qeG6sWThu6fhurxk4buN4buDxrBk4bunxqHhurZkRUFyZOG7jeG7heG7jWThu6lwZuG7qXFk4bq24bqu4bur4bupcGThu4144bupcGThurbhu4Xhu41kw7Jo4burZMO1aMawZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcOG6t2Q7QmRlxJEvw6pkw7XGoeG7qWRlxJEv4buHZOG6ruG7g2TEguG6smvhu6lk4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lkw7Jo4burZMO1aMawZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZOG6tuG6rm7hurZk4bq2Q2Thu4Phu6lk4bq24burZuG7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXBk4bq24bqu4buX4bupZMO1deG7g2TDsmbhu6lk4bq2w7rhu6lx4bq3ZDFr4bq6ZOG7j0Phu6lwZOG7p8ahZHHhu6tn4buNcWThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXBk4bq2cXjhu6lwZMawcuG7qXFkceG6qEHhu6lwZOG6tkFyZMODcWfhurZk4bupcOG6suG7s3JkRXJkw4NxZ8awZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGThurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWThurbDuuG7qXHhurdkO27Dg2Thurbhuq7hurLhu6lwZOG6uERkxanhurzhurFk4bunceG6oHJk4bq2eWTGsOG7s+G6tmThurB5ZEXhuqRkRXJkw4NxZ8awZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGThu6lwcXLhu5fGsGThurbhuq7hu6/hu6lwZEVmZOG7jXjhu6lwZOG7p3Hhu4NyZOG6tuG6ruG7l+G7qWTDg3Hhuqjhu7nhu6lwZOG6tnLhu53hu6lk4bq2cXjhu6lwZOG6tnLhu6lkw7VncmThu41x4bq04bupcOG6t2Q7w63hu6lwZOG7jeG6qMOB4bupcGTDg3F5cmRxw4DDg2RFQXJk4buN4buF4buNZOG7qXBm4bupcWThu43huqbhu4Nk4bq2w7rhu6lx4bqxZOG7jeG7heG7jWTDtXXhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcGThurZyxqHDg2ThurbhuqThu41k4bq2cUPhu41kcXLhu53hu6lk4buN4buF4buNZHByaHJkw4Nx4buFw4Nkw7Jo4burZMO1aMawZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcOG6t2Q64bqgZFBy4buD4burZOG6tnF44bupcGQtZCBu4bupZOG6tmhyZOG6rmZk4bqw4bur4buF4bq2ZOG7jeG7heG7jWRFcmTDg3FnxrBkReG7m2TDtcOt4bupcGThu6fhurzhurFkw7XDreG7qXBk4buncuG7o8aw4bqxZOG6uMO0ZHHGoeG6tmRxZ+G7qWTDteG7o2ThurhEZMWp4bq8ZOG6tnHDtOG7q2TEguG6suG6umTDtXXhu6lxZEVmZOG7jeG7heG7jWRFcmTDg3FnxrBk4buN4bqm4buDZOG7jeG7heG7jWThurbhu7Vk4buNceG6quG7jeG6sWThu43hu4Vk4bupcWvhu6lkReG7m2RFcmTDg3FnxrBk4bq2aHJk4bq24bqu4buv4bupcOG6sWTDtXLhu5vhurJk4buncuG7neG7qWRxZuG7qXFk4bupcHHhu5vhurdk4bumceG7g3Jk4bq2ceG7heG7jWThu43hu4Xhu41k4buPxJBkxaly4bud4bqyZHBy4buFxrBk4bqw4buF4bq2ZHFm4bupcWThurbhuq504bupcWTDteG7o2ThurhEZMWp4bq8ZEVyZMODcWfGsGRF4bubZOG6tuG6rm7hurZk4bq2Q2Thu4Phu6lk4bq24burZuG7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXDhurdkO3HhuqjDgeG7qXBk4bq44bqy4bq64buX4bupZOG6tnHhu4Phu6lxZOG6tuG6ruG7g+G6sWThu6dy4bujxrBk4bq24bqu4buDZEXhu5tk4buNcWzhurZkxanhuqjDgOG7qXBkw7Vm4burZOG6tmfhu6tkxanhu4VyZOG6uMO0ZEVmZHFm4bupcWTFqeG7g+G7qXBk4buD4bupZOG6tuG7q2bhu6lkcHLhu4Phu6tk4bq2cXjhu6lw4bq3ZDFr4bq6ZOG7j0Phu6lwZOG7p8ahZHHhu6tn4buNcWThu41xcmThurZyxqHhurZk4bq4RGTFqeG6vGThu43hu4Xhu41kw7Vy4bujxrBkw7XDtOG7qWRF4bubZOG7g+G7qWThurbhu6tm4bupZHBy4buD4burZOG6tnF44bupcGThurbhuq7hu5fhu6lkw7V14buDZMOyZuG7qWThurbDuuG7qXFk4bq24bqudOG7qXFkLMOS4buo4buOZOG6tsO64bupcWThurjDtMawZOG6uOG7keG6tuG6t2Q7ceG7g8awZMaw4bqo4bqyZOG7jXHhu6tkLMOS4buo4buOZOG6tsO64bupcWRF4bubZOG6tuG6ruG7heG7jXFk4bupcXLhu53GsGThu6lw4bqow4FyZMO14bqq4bupcGTDtW3hurJk4bq24bqu4bur4bupcGRFcuG7neG7jWThu4/hurLhurpk4bq24bqudGTEguG6smjhu6lkxanhurxkcWbhu6lxZMWp4buD4bupcGThu4Phu6lk4bq24burZuG7qWRwcuG7g+G7q2ThurZxeOG7qXDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4LhurLhurZx4bur4bquY+G6pypx4bqo4bu54bupcGQ7ceG7g+G7qXHhuqUvw4Phuqc=

Phương Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]