(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân cho đất nước, trở về đời thường, cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Thị Ngọc, xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhiều đồng đội khó khăn từng bước giảm nghèo.
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7o+G7ncSC4bujP0Hhu6RzReG7seG6uHPDmeG7sUfDiXMtc+G6rk9zw4lM4bq4c+G7hOG7r0ZzReG6uOG7r+G7lnPhuq7hu6Lhu7Fz4bquUuG7lnPhu5TDieG7sUfDiXNH4bq44bqsR3PDmeG7lkdFc8OUw4lIR0Vzw6FF4buW4bukREdz4bq5w4nDinPDoUXDjOG6ruG7nS/EguG7o+G7nS/DiXXhu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlDDhurLhu7HhurBy4bujw6nhu7Hhu5ZzR8OJVEdFc0d5RnPhu5TDieG7rUdFc+G6rkpHRXPDieG6uOG6qEdz4buU4buWTeG6uHPDmeG7lkFHc+G6rsOJSHPhurbDgeG7lHNH4bugw5Phuq7hu5lz4buU4buS4buOc1Xhuqpz4bq2w5Lhurhz4buUw4nhu6DDkkdF4buZc+G6rlLhu5Zz4buUw4nhu7FHw4lzR+G6uOG6rEdzw5nhu5ZHRXPDlMOJSEdFc8ah4bq5w6Hhu4tk4bubc8OhReG7luG7pERHc+G6ucOJw4pzw6FFw4zhuq7hu5lzw5l4cz/huqJGc+G6ucagc8ahP+G6okZz4bq5w4nhu6Lhu6Thu5tz4buU4bq64bquw4lz4bquUuG6rnPhu5TDieG7sUZzReG6uOG7sXPDlMOJ4but4buUc+G7lOG7kuG6uENHc+G7guG6uEfDiXPhu5Thuqjhu5lzReG6uMagw5RzR8OJ4bq44bqq4buWc+G6tktHRXPhurZM4bq4c+G7gsOJSXPhu4LDiXlHc+G7lFFHRXPEguG7oMOT4bquc0Xhurh3RnNHRcOJw6hI4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knPhurDhu5TDieG7lkbEgnJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPGsOG7qXTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7p8O6dMOUw5nhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bqu4bqwR+G7lcSC4buxSOG7lMOJ4buxR8OJw4lI4bux4buVVUcv4bqw4bqy4buY4buC4buUSMOUL0fhurLDmuG7mC/DusO6w7nDuS/DunThu6fhurB1deG7pcO6xrB04bun4buU4bundcWp4bundOG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOz4burw7rDuXJz4bux4buE4buUw7NyP0Hhu6RzReG7seG6uHPDmeG7sUfDiXMtc+G6rk9zw4lM4bq4c+G7hOG7r0ZzReG6uOG7r+G7lnPhuq7hu6Lhu7Fz4bquUuG7lnPhu5TDieG7sUfDiXNH4bq44bqsR3PDmeG7lkdFc8OUw4lIR0Vzw6FF4buW4bukREdz4bq5w4nDinPDoUXDjOG6rnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcsaw4bupdHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6fDunRycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7ozl4R8OJc+G6tnZIczBM4bq4cz9S4buWc+G6ucOh4buLZHPhu5Thur5Hw4nhu5lzw4nhu5bhu6RCR+G7mXPDmXhz4buUw4l5RnNGxKhzw4nhurxHw4lz4buU4buSS0dFc+G6rkHhu6RzReG7seG6uHPDmeG7sUfDiXPhuq7hu6Lhu7Fz4bquUuG7lnPhurnDoeG7i2Rzw6FF4buW4bukREdz4bq5w4nDinPDoUXDjOG6rnPGoUdF4bugw5Lhurhz4bq2TOG6uHNG4buec+G7lOG7seG6uHPEgsOoSOG7m+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujw6HDieG7oHPEguG7sUhz4buUw4nhu7FHw4lzR+G6uOG6rEdz4buk4bqs4buWc0fhu6DDk+G6rnPhu4LDieG7reG6ruG7mXPhuq5S4buWc+G6ucOh4buLZHPDoUXhu5bhu6RER3PhurnDicOKc8OhRcOM4bquc+G7lMOJ4buxRnNF4bq44buxc+G7hFLhuq5z4buE4bug4buMR0Vz4buUw4nhu7FHw4lzR+G6uOG6rEdz4buU4bq8R8OJc0dF4buW4bukQkdz4buY4bux4buWc0d5RnN14burxrDhu6dzxqFH4bux4bukc+G7hOG7r3Phuq5S4buWc+G6ucOh4buLZOG7m+G7mXPhu4Thu69Gc0fDieG6uEJGc1Xhu5xz4buCw4nEqOG6uHPDlMOJ4buc4bquc+G7mOG7seG7lnPhuq7DieG6uOG6qEdz4buU4buS4buxR8OJc+G7lHbhurhz4bq24bqgw5Rz4bq5w4nhu5ZHRXMm4buzR0VzxqE/4bqiRnPhurnDieG7ouG7pOG7m+G7lXPDqeG7seG7lnPhu4LDieG6uHPDiUjhu69Hc+G7lMOJ4buvR8OJc0fDieG6uEJGc1Xhu5zhu5lz4buU4buS4buOc1Xhuqpz4buQ4buW4bqsc8OJ4bugT0dF4buZc+G6rlLhu5Zz4bq5w6Hhu4tkc8OhReG7luG7pERHc+G6ucOJw4pzw6FFw4zhuq5zReG7tcOUc0bhu5bEqEdzVeG7r0dz4buCw4lJc+G7gsOJeUdz4buU4buSSEdFc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qOG7lXPDocOJ4bugR0VzVcOT4bq4c+G7pnPhuq7DieG6unPhuq7hu6Lhu7FzR0Xhu6DDkuG6uHPhu4ThurpHw4lzP+G7nHMwS+G7mXPhu4LDicSoR0VzR0V24bq4c+G7gsOJSeG7mXNHRXbhurhz4buCw4lN4buZc8SC4buvc8OhRcOM4bquc+G6tnhzVeG7oE9Hc+G7hOG6rEdzw5TDieG7reG7lHPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LhurhHw4lz4buU4bqo4buZc+G7lOG7kuG7jnPhu5TDieG7r0fDiXPigJzhurbhurhDRnPhu5RS4bux4oCdc1VUR0Vz4bquw4nDveG6rnPhu4LDicSoR0Vz4bquw4nhur5z4bqu4bui4buxc0Xhurjhu7Fz4bq24bq8R8OJc0bhu69z4bquw41Hc0XhurjGoMOUc0fDieG6uOG6quG7lnPDiUzhurhzVeG6uOG6rEfhu5lzR0Xhu6DDkuG6uHPhu4Thu7FIc+G6tkxHRXPhu5Thu5JIR0Vzw5l4c+G6rklzVeG6uELhuq5z4buE4buvRnNNR3PhurbDikfDieG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5FzxrDhu6l0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6XFqcO6w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rDucO5L3Xhu6Xhu6vhurB1dOG7q+G7p8WpdOG7qeG7lOG7peG7p+G7pcaw4bun4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7PDunXhu6Vyc+G7seG7hOG7lMOzcj9B4bukc0Xhu7Hhurhzw5nhu7FHw4lzLXPhuq5Pc8OJTOG6uHPhu4Thu69Gc0Xhurjhu6/hu5Zz4bqu4bui4buxc+G6rlLhu5Zz4buUw4nhu7FHw4lzR+G6uOG6rEdzw5nhu5ZHRXPDlMOJSEdFc8OhReG7luG7pERHc+G6ucOJw4pzw6FFw4zhuq5yc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3LGsOG7qXRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bulxanDunJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujOMOJ4buWc1VS4bquc+G7lOG7kktHRXNV4buvc+G7mE9z4bquw4nhuqhz4bquQeG7pHNF4bux4bq4c8OZ4buxR8OJc+G6ruG7ouG7sXNF4bq44buxc+G6tuG6vEfDiXPDiUzhurhzVeG6uOG6rEdzw6FF4buW4bukREdz4bq5w4nDinPDoUXDjOG6ruG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujw6HDieG6oEdz4buUw4nDgeG7pHPhu5ThurjhuqpGc0d5R0Vz4bq2w4Hhu5Rz4bq24bux4bq4c+G7jnPhu5Dhu5bhuqxzw4nhu6BPR0Vz4buUw4nhu5bhuqBHc+G7lOG6uEJHc+G6rsOJSHPDlMOJ4but4buUc+G7lOG7kuG6uENHc+G6rsOJeUdzR+G7lsSo4bq44buZc+G7lOG7kktHRXPhu5Thu5LDjOG7lOG7mXPEguG7r3PDoUXDjOG6rnPhuq7hu5pHRXPhuq7DiUtHRXPEgsO94buUc+G7lOG7seG7pHNV4buvSHPhuq7DiXlHc0fhu5bEqOG6uHNF4bq44buxc+G7mMag4bqu4buZc0Xhurjhu7Fz4bquw4BGc1Xhu69z4buCw4nhu7Hhurhzw4lI4buxR0Vz4buU4buSS0dFc+G6rkHhu6RzRUHhu6Rz4buSUUdF4buVcz9Jc0fDiVRHRXPhu5TDicOS4bq4c+G6tuG6uENG4buZc+G6sEhz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHPhurJIc8OJw4LDlOG7mXPhuq7hu63huq5z4bquSEdz4bquw41Hc0fDieG7iuG7mXPhurbhu7FHRXPhu5Thu5ZN4bq4c3lHc+G7lOG7lk3hurhzw4nDjOG6ruG7mXPDlMOJ4but4buUc+G7mOG6uEfDiXNHw4nhurjhuqrhu5Zz4bquw4nhurhzw5TDieG6unPhu4LDieG6uOG6qEdzVeG7jHPhuq7DiUtHRXPhuq5S4buWc+G6ucOh4buLZHPDoUXhu5bhu6RER3PhurnDicOKc8OhRcOM4bquc+G6ruG7r0dFc+G7gsOJSXPhu4LDiXlHc8OJT0fhu5VzOMOJxKhHRXPhuq7DicOK4buWc+G7gsOJ4buWw4Hhu5Rzw5TDieG7nOG6rnPhuq53R8OJc+G6tknhurhzR0XDicOoSOG7mXNV4buMc+G6rsOJS0dFc8SC4buvc8OhRcOM4bquc+G6rsOAR3NGw4NHc+G7hOG7r0Zz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHPEguG7s0dFc8SC4buvR3Phu5Thu7Hhu6Thu5lzR0XDicOKc+G7hFLhuq5z4bqu4bui4buxc0bhurxHw4nhu5Vzw6HDicOSc1XhuqDhu6Thu5lz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHNF4bq44buxc+G6tuG6vEfDiXPhu5RRR0VzxILhu6DDk+G6rnNNR3PhurbDikfDieG7mXPhuq7hu63huq5z4bquSEdz4bquSXPhurbhurjhuqrhu5Zz4buC4bq4Qkdzw4nDjOG6rnPhu5ThuqDDlOG7mXPhu5Thu5Lhu6Dhu45HRXPhu5TDieG7r0fDieG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5FzxrDhu6l0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6fDunTDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDusO5w7kvdeG7peG7q+G6sHV04bur4bunxanhu6Xhu6nhu5Thu6nhu6nhu6vFqcO54buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7Phu6fFqXRyc+G7seG7hOG7lMOzcj9B4bukc0Xhu7Hhurhzw5nhu7FHw4lzLXPhuq5Pc8OJTOG6uHPhu4Thu69Gc0Xhurjhu6/hu5Zz4bqu4bui4buxc+G6rlLhu5Zz4buUw4nhu7FHw4lzR+G6uOG6rEdzw5nhu5ZHRXPDlMOJSEdFc8OhReG7luG7pERHc+G6ucOJw4pzw6FFw4zhuq5yc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3LGsOG7qXRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bunw7p0cnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PDoXlGc8O6dHXhu6nhu5lzw4nhu5bhu6RCR3M/4bqiRnPhurnDieG7ouG7pHPhuq5Jc+G6rsOJ4buic+G7lOG7kuG7oE9HRXPDlMOJ4but4buUc+G7lOG7kuG6uENHc1Xhu5pHRXNHReG7luG7pOG6rEdz4buE4bq4QuG7lnPhuq5B4bukc0Xhu7Hhurhzw5nhu7FHw4nhu5lzxILhu69zw6FFw4zhuq5z4buE4buvc0ZM4buUc+G7lOG7kkhHRXNHw4lUR0Vz4bqu4butc0fDiUFHc+G6tnhzRnZHw4lz4bqwdkdz4bquw4nhu5bhu6RDR3PhurZN4bq4c8O6L3Xhu6Vzw4nhu7Fz4bq2w4Hhu5Rz4bq2S+G6uHPhu5jhu7FHRXPhu5Thu5JLR0Vz4bquQeG7pHNF4bux4bq4c8OZ4buxR8OJc1Xhu69z4bquSXNF4bq44butc+G7lOG7ksOKc+G7guG6uEfDiXPhu5ThuqhzR0Xhu7Hhu6Rz4buU4buSSEdFc0d5RnPhurbDgOG7luG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bq54buS4bqsR3PhurDhurhCR3Phu5Thurrhuq7DiXPDunPDieG7seG7mXPhuq5B4bukc0Xhu7Hhurhzw5nhu7FHw4lz4bquw4lIc+G7lMOJ4buWc8OJSHbhuq7DiXPhu6VzLXPhu6dz4buEUOG7sXNVw5Phurhz4buYd0dz4buE4bug4buMR0Vz4buCw4lId0dFc3Xhu5nhu6Vz4buUw4FHc1Xhu4pz4buCw4nEqC/hu4RQ4bux4buTc+G7lOG7klFz4bquw4nhurhzw5TDieG6uuG7mXNF4bq44buxc+G6tuG6vEfDiXPEguG7r3PDoUXDjOG6rnPhu5TDieG7lnNV4bqqc8OJT0dzdXR0c+G7lOG7kuG6uELhu5Zz4bq2S0dF4buVc8Opd0dzw5TDieG6okZz4bq24bug4buM4bquc8Ohw4nhu69zRuG7reG7pHPhu5h3R3PDmeG7lsOB4buUc+G7mOG7jOG6uHPhurBC4buUc+G7sEdzZMOJ4bugw5Phuq5z4bq2SUdFc+G7lOG7kuG6rEdz4bq2w4rhu7FzxILhu69Hc8OJ4buW4bukQkdz4bq2UEdFc+G7kuG7sXPhu5TDieG7lnNG4buW4buxc0fhuqxHc+G6tsOA4buWc+G7kuG7sXPhu5Thu6BPR0Vz4bq2SuG6uHNNR3PhurbDikfDieG7lXPDoXlGc+G7lMOJUHPDuuG7mXNF4bq44buxc+G6tuG6vEfDiXPEguG7r3Phu5ThurjhuqjDlHPhu5Thu5zhuq5zRuG7jnPhu5JMR0Vz4bqw4bq4Qkdz4buU4bq64bquw4lz4buUw4nhuqxGc8O6c8OJ4bux4buTc+G6tktHRXPhu5TDicOS4bq44buZc1XhuqBHc+G6tkxHRXNHw4nhurjhuqrhu5Zzw4lM4bq4c1XhurjhuqxHc+G7gsOJ4but4bquc+G6ruG7mkdFc+G7lMOJ4buxRnNF4bq44buxc+G7lOG7kktHRXPhuq5B4bukc0Xhu7Hhurhzw5nhu7FHw4lz4bq2Q3NHQUdFc+G6ruG7sUhz4buUw4nhu5ZzR8OJ4bqgw5Thu5lzVeG7oE9Hc+G7hOG6rEdz4buUw4lI4but4buUc0dFw4nDqEjhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc8aw4bupdMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bunw7p0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rDucO5L3Xhu6Xhu6vhurB1dOG7q+G7p8aw4bul4bul4buUxanhu6V1w7l14buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7Phu6nhu6V0cnPhu7Hhu4Thu5TDs3I/QeG7pHNF4bux4bq4c8OZ4buxR8OJcy1z4bquT3PDiUzhurhz4buE4buvRnNF4bq44buv4buWc+G6ruG7ouG7sXPhuq5S4buWc+G7lMOJ4buxR8OJc0fhurjhuqxHc8OZ4buWR0Vzw5TDiUhHRXPDoUXhu5bhu6RER3PhurnDicOKc8OhRcOM4bqucnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7NyxrDhu6l0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p8O6dHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujP1Lhu5Zz4bq5w6Hhu4tkc8OhReG7luG7pERHc+G6ucOJw4pzw6FFw4zhuq5z4bquw4nhurjhu7Fz4buY4bqk4buRc+KAnOG6ucSo4bq4c0Z2R8OJc+G6sHZHc+G6rsOJ4buW4bukQ0dz4bq2TeG6uHPhu6Vzw4nhu7Fz4buU4buSS0dFc+G6ruG7onPhurbhuqDhu5bhu5lz4buYw71H4buZc0bhurrhu7Fz4buC4bq0RnPDieG6uELhu5Zz4buQ4buWd3Phu5jhu7FHRXPhu5Thu5JLR0Vz4bquQeG7pHNF4bux4bq4c8OZ4buxR8OJ4buVc8OhReG7seG7pHNHeUZz4bq2w4Dhu5bhu5lzReG6uOG7sXPhurbhurxHw4lz4bq2eHPhu5TDieG7lnPhurbhu6Dhu4zhuq5zdcO5dHPhu5Thu5LhurhC4buWc+G6tktHRS/DieG7seG7mXPhu5Thu5JRc+G6rsOJ4bq4c8OUw4nhurpz4bquw41Hc+G7hHjhurhzxanhu6dz4buU4buS4bq4QuG7lnPhurZLR0Uvw4nhu7Hhu5VzMOG6uELhu5Zz4buQ4buWd3NHw4lBR3Phu4ThuqxHc0XDgcOUc+G6tsSo4bq4c+G7mEhzVcOT4bq4c+G7lOG7kktHRXPhuq7hu63huq5z4buESHbhurhz4bquQeG7pHPhu4LDieG7reG6ruG7lXPDoeG7seG7pHPhu5RI4buvR3PEgkxz4bqw4bq4Qkdz4buU4bq64bquw4lzdeG7pXPDieG7sXPhurZL4bq4c8SCduG7lHNHReG7r0dz4bqu4but4bquc+G7hEh24bq4c+G6rkHhu6Rz4buEw4Hhu6RzRU7hu5lz4bquQeG7pHN5R3Phu5Dhu5Z3c1Xhu69z4bquQeG7pHNF4bux4bq4c8OZ4buxR8OJc+G6ruG7ouG7sXNF4bq44buxc+G6tuG6vEfDiXPhurbhuqrhu5Zz4bq2eHPhuq7DiUhzR0Xhu5ZLR3Phu5TDieG7lnNNR3PhurbDikfDieG7mXPhu5R2SHNV4bq4QuG6rnPhu4Thu69Gc+G7lMOJ4bugw5JHRXPDmeG7luG7pOG6rEdz4bquw4lIc+G7qXPhu4Thu7FIc+G6tkxHReKAneG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5FzxrDhu6l0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6d14burw5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rDucO5L8O6dOG7p+G6sHV14bulw7nhu6vDusO64buUdcawdOG7p8aw4buEdOG7leG7hsOURcO04buSw7Phu6nhu6fGsHJz4bux4buE4buUw7NyP0Hhu6RzReG7seG6uHPDmeG7sUfDiXMtc+G6rk9zw4lM4bq4c+G7hOG7r0ZzReG6uOG7r+G7lnPhuq7hu6Lhu7Fz4bquUuG7lnPhu5TDieG7sUfDiXNH4bq44bqsR3PDmeG7lkdFc8OUw4lIR0Vzw6FF4buW4bukREdz4bq5w4nDinPDoUXDjOG6rnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcsaw4bupdHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6d14burcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PhurnDieG6skhzxILhu69zw6FFw4zhuq5z4buS4buxc+G6tkvhurjhu5lz4bquw4nGoEdFc+G7lMSo4bq4c+G7lMOJw4Hhu6Rz4buCw4nEqEdFc+G7gsOJ4bq6c+G7hOG7sUhz4bq2TEdFc+G7lHbhurhz4bq2QeG7pHPhu4LDieG7rXNHw4lMR3NHw4nDisOU4buVczDhu7HhurhzRuG7reG7pHPhu5hPc+G6rsOJ4bqoc0Xhu7Hhurhzw5nhu7FHw4lzw4lIduG7lHPhurZMR0Vzw4nhuqjhu5Rz4bquxKhHRXPhu5jhu5bDgeG7lOG7mXNHw4lUR0Vz4bquw4nhu5bhu6ThuqhHc8OZ4bqyc0bhu63hu6Rz4bq24bug4buxc+G7mOG7jOG6uHNF4bux4bq4c+G6tuG6qEdz4bqu4but4bquc+G6tuG6uENGc+G6rklzReG6uOG7r0dzw5TDiU/hurhz4buCw4rDlHPhu5TDicOS4bq4c+G6tuG6uENGc0fDvUdFc+G7lEhz4bq2Q3Phu5jhu4zhurhzReG7seG6uHNHw4nhu7FHw4lz4buCw4nEqOG7mXPhurDhu7HhurhzVeG7r3Phu5TDiU9G4buZc+G6tndGc8SCd0hz4bquw4nDgeG7lHPhu4Thu6Dhu4xHRXPDmeG7lsOB4buUc8SC4butR+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5FzxrDhu6l0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6fDunTDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rDusO5w7kvw7p04bun4bqwdXXhu6Xhu6V1w7rhu6fhu5Thu6Xhu6vhu6nhu6vGsOG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOz4bul4burdHJz4bux4buE4buUw7NyP0Hhu6RzReG7seG6uHPDmeG7sUfDiXMtc+G6rk9zw4lM4bq4c+G7hOG7r0ZzReG6uOG7r+G7lnPhuq7hu6Lhu7Fz4bquUuG7lnPhu5TDieG7sUfDiXNH4bq44bqsR3PDmeG7lkdFc8OUw4lIR0Vzw6FF4buW4bukREdz4bq5w4nDinPDoUXDjOG6rnJzw5rhurjhurDhu5TDicOzcsaw4bupdHJzw4nhurLhurhFw4nhu5TDs3Lhu6fDunRycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlD/hu7HDlOG7lOG6uEhHcuG7o8Ohw4lUR0Vz4bqu4buWTEdzReG7seG6uHPDmeG7sUfDiXPhurZ4c+G7mE9z4bquw4nhuqhz4bq24bug4buM4bquc+G6tuG7oOG7sXPhurbhuqhHc+G7gsOJ4buWc1VS4bquc8OUw4lP4bq44buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6M4w4nEqEdFc+G6rsOJ4bq+c+G7hOG7r0Zz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHNF4bq44buK4bq44buZc+G6rlLhu5Zz4bq5w6Hhu4tkc8OhReG7luG7pERHc+G6ucOJw4pzw6FFw4zhuq5z4bquw41Hc+G7lOG6uuG6rsOJc+G6rlLhuq5z4buUw4nhu7FGc0Xhurjhu7Fz4bqu4but4bquc8OUw4lIR0Vz4buU4buS4buvSHPhu5TDieG6uHPhurbhu5bhu7Fz4buOc+G7gsOJ4buWc+G6sEFHc+G6ruG7oHNV4buvc+G6ruG7reG6rnPDiUh24buUc+G6tkxHRXPhuq7hu6Lhu7FzMEzhurhzP1Lhu5Zz4bq5w6Hhu4tkc+G6rk9z4buY4buO4buVc+G6ueG7kuG7oMOT4bquc+G6tkHhu6Thu5lz4buCw4nhurhz4bquw41Hc+G7hOG7r0Zz4bquw4nhurhzw4lM4bq4c+G7lOG7kuG7oOG7jkdFczBM4bq4c+G6rlLhu5Zz4bq5w6Hhu4tkc+G7lMOJxKhHc+G6ucOJ4buWw4BHcznhu6BPR0Xhu5lzxILhu69zw6FFw4zhuq5z4buE4buWxKhHc+G6tuG7oOG7jOG6rnPDiUzhurhzVeG6uOG6rEfhu5lzw6HDiUFHc+G6sEFHc0XDieG6uHNHw4nhuqBHc1Xhu69z4bquw4HDlHPhu6Lhu6Rz4bq24butR8OJc0Xhurjhu61z4bqu4buxSHNV4bq8c+G7lOG6uEfDiXPhu5TDicOAR+G7mXPhu5Thu5Lhu63huq7DiXNHw4nhurhCRnPhurZK4bq4c1XDk+G6uHPhuq7EqEdFc+G7lOG7reG6rnMwTOG6uOG7lXPhurnhu5JIR0Vz4buQ4buW4butc+G7lOG7kuG6vEfDiXPhurZ3RnNHw4nhurhCRnNV4bux4bq4c+G7lOG7ksONc+G6rsOJ4bq4c8OJTOG6uHPhu5Thu5Lhu6Dhu45HReG7mXPEguG7r3PDoUXDjOG6rnPhu5Dhu5bhu7FHc+G7lEFGc+G6tuG6ouG7pHNGdkfDiXPhuq7hu63huq5zw4lIduG7lHPhurZMR0VzR0XDieG7gOG7sXPhu5ThurxHw4lz4bq2S0dFc+G6tkzhurhz4bq2Q3PDiU5z4buU4buS4buM4buZc0XDvUdz4buC4bqo4buUc8OJTOG6uHNV4bq44bqsR3NVw5Phurhz4buUTXPhuq7DiVDhuq5zMEzhurjhu5lz4buUdkhz4bq2TEdFc+G7hFLhuq5z4bquw4lIc8OJTOG6uHNV4bq44bqsR3Phu5Thurrhuq7DiXPhuq5S4bquc+G6tklHRXNFScOUc+G6rsSoR0Vz4buYUOG6ruG7mXPhu5Thu5Lhurpz4buU4buWQnPDmUHhu6Rz4bqwUkdFc+G7kOG7luG6rHPDieG7oE9HReG7lXM/w4nhurhzw4lM4bq4c+G6ucOJ4buWw4BHcznhu6BPR0Vz4bquSXPhu5hKc+G7kOG7luG7qnPDoUXDieG7gOG7sXPhu5ThurxHw4lz4bq5w6Hhu4tkc0fDieG6uOG6quG7lnNHw4nDgeG7lHPhuq7hu6Lhu7Fzw4nhu5bhu6RCR3NVw5Phurhzw7rDusO6c+G7lOG7kuG6uELhu5Yv4bul4burc8OJTOG6uHNV4bq44bqsR+G7mXPEguG6vEfDiXPhu5Dhu5ZBR3PDiU9Hc+G7peG7meG7p3Phu5Thu5LhurhC4buWc+G6tktHRS/DiUzhurhzVeG6uOG6rEfhu5Vzw6lKc+G7kOG7luG7qnNH4buv4bukc+G6tnhzReG6uMagw5RzR8OJ4bq44bqq4buWc8OJTOG6uHNV4bq44bqsR3Phurbhu6Dhu4zhuq5zVeG7seG7pHPDlMOJ4but4buUc+G7lOG7kuG6uENHc+G7guG6uEfDiXPhu5Thuqjhu5lzw5TDicOAR3Phu4R44bq4c+G7mOG7lsOB4buUc+G6sOG7r0fDiXPhurZDc+G7lMOJeUZzw4nhu4rhurjhu5lz4buU4bu1R0Vz4buQ4buW4buvc+G6rsOJSHPDiUzhurhzVeG6uOG6rEdz4buCw4lJc+G7gsOJeUfhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc8aw4bupdMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bunw7p0w5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7rDucO5L3Xhu6Xhu6vhurB1dXR04bul4bulw7rhu5TFqeG7p+G7qeG7qeG7qeG7hHThu5Xhu4bDlEXDtOG7ksOzxal04bulcnPhu7Hhu4Thu5TDs3I/QeG7pHNF4bux4bq4c8OZ4buxR8OJcy1z4bquT3PDiUzhurhz4buE4buvRnNF4bq44buv4buWc+G6ruG7ouG7sXPhuq5S4buWc+G7lMOJ4buxR8OJc0fhurjhuqxHc8OZ4buWR0Vzw5TDiUhHRXPDoUXhu5bhu6RER3PhurnDicOKc8OhRcOM4bqucnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7NyxrDhu6l0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p8O6dHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUP+G7scOU4buU4bq4SEdy4bujw6HDieG6uOG6quG7lnPhu4Thu7FIc+G6tkxHRXPhurbhu6Dhu4zhuq5z4buUdkhzVeG6uELhuq5z4buE4buvRnPhu5R24bq4c+G6rk9z4buY4buOc+G7mE9z4bquw4nhuqhz4bquQeG7pHNF4bux4bq4c8OZ4buxR8OJc+G6ruG7ouG7sXPDiUzhurhzVeG6uOG6rEdzw6FF4buW4bukREdz4bq5w4nDinPDoUXDjOG6ruG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujJuG7r3PDoUXhu5bhu6RER3PhurnDicOKc+G6ucOJT0bhu5lzP8OJ4buic+G7lMOK4bquw4lzMEzhurhzP1Lhu5Zz4bq5w6Hhu4tkc8OZeHM/4bqiRnPhurnGoHPhuq7DiUhzxILhurjhuqjhu5Thu5Fz4oCc4buLeHPhuq5Jc3XDuuG7q3PDiUzhurhzVeG6uOG6rEfhu5lz4bquSXNHw4nhurjhuqrhu5Zzw4lM4bq4c1XhurjhuqxHc+G7hOG7r0Zz4buC4bq4R8OJc+G7lOG6qHPhu5LDgeG7lHPhu5RK4buU4buZc+G7kOG7luG7pHNGxKhz4buEw5NH4buZc+G7lOG7kkhHRXPhurZJc+G6rklzw4lM4bq4c1XhurjhuqxHc8OhReG7luG7pERHc+G6ucOJw4pzw6FFw4zhuq7hu5lz4buUw4nEqEdz4bq5w4nhu5bDgEdzOeG7oE9HReG7lXPDoUVI4buv4bq4c0XhurjGoMOUc+G6tktHRXPhurZM4bq4c8OUw4nhu63hu5Rz4buU4buS4bq4Q0dz4buYd0dzw5nhu5bDgeG7lOG7mXPEguG7r3PDoUXDjOG6rnPhuq7DjUdz4buUdkhzVeG6uELhuq5z4buE4buvRnPhuq7DiUhzR8OJ4bq44bqq4buWc+G7hOG7sUhz4bq2TEdFc+G6tsOK4buxc8OUw4nhu6BPR0VzVeG7r3Phu4Thu5bEqEdzReG7oE9HRXNGw4Phu5bhu5lz4bq24bq4c+G6tsOA4buWc+G7lOG7kkhHRXPhuq7hu63huq5zw4lIduG7lHPhurZMR0Xhu5lzw5TDiUhHRXPhu5Thu5Lhu69Ic+G6ruG7ouG7sXPhurbDiuG7sXPDlMOJ4bugT0dF4buZc+G7lOG6uuG6rsOJc+G6rlLhuq5z4buUw4nhu7FGc0Xhurjhu7Fzw5lB4bukc+G6sFJHRXNHxKhHRXPhu5TDicSoR3NGw5PhurjigJ3hu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlOG7sOG7luG7lMOJSOG7knLhu6M54bqsczDhu6/hu50vw5Thu6M=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]