(vhds.baothanhhoa.vn) - Thời tiết vụ mùa thường có những đợt nắng nóng xen kẽ mưa, khiến sâu bệnh phát sinh, tấn công cây lúa, nhất là sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu… Để cây lúa sinh trưởng tốt, huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các xã, thị trấn và bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa mùa, phòng trừ sâu bệnh kịp thời để đảm bảo năng suất mùa màng.
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZNeG6qOG7peG7o+G6q8So4bq+4bujw4Hhuqrhu5jhu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu6Phu47DkuG7muG7o+G7jHnDleG7o0HDguG6vuG6quG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bq8w5Thu6Xhu6Phu6Dhu5Lhu6PDiuG7kOG7peG7o+G6vuG7scOK4bujcOG7n3Bw4buTL+G6quG7oeG7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZYuG6qktC4buj4buOQuG6suG7juG7o+G7oOG7kuG7o8OK4buQ4bul4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o8OB4buG4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bqgTOG7juG7o+G6vuG7reG6vuG6qOG7o+G6vuG7huG6vuG6qOG7o1HhuqLhur7hu6PhurrhurDhu6PDiuG7luG7peG7jeG7o+G6uuG6qkLhurLhur7hu6Phu4x5w5Xhu6NBw4Lhur7huqrhu6NP4bqq4bun4buO4buj4buMQuG6vuG6quG7jeG7o+G7jsO94bq+4bujw4FI4bq+4bqo4bujw4F5UuG7o+G6vMOU4bul4buN4buj4bq+4bqqw73hu47hu6PhurzFqeG7o+G7jHnDleG7o8OBw5VJ4bq+4buj4bq84bun4buj4bq+4bqqRuG7jeG7o+G7jHnDleG7o+G6oOG7ksOB4buj4buO4bqqeeG6vuG7jeG7o8OS4buzUuG7o+G6vnnDleKApuG7oyThuqThu6PDgXlS4buj4bq8w5Thu6Xhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhu5ZN4bq+4bqo4buj4buOSeG7juG7jeG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujNeG6qOG7peG7o+G6q8So4bq+4buj4bqg4bur4bujw4HhuqpF4buj4bqgxrDhu4Dhu6PDgeG7p8OB4bujUeG7q+G7jeG7o+G7juG6qsSQ4buj4buOw5LDveG6vuG7o+G7oMWp4bujQcWp4bujw4Hhu4Dhur7hu6Phur5I4bq+4bqo4bujw4B54bq+4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o1HDlVLhurbhur7hu6Phu47huqrhu7HDiuG7o+G6oMON4bq+4bqo4buN4buj4buO4bqq4bucw4Hhu6PhuqpCw4Lhur7hu6PDgeG7p8OB4bujQULDguG6vuG7o0/huqrhu6dP4buj4bq6w5nhu6Phu47huqrDleG7teG7juG7o8OB4bqq4buxw4rhu6Phu4zhu4bDgeG7o+G6vMOU4bul4bujw4rhu5Dhu6Xhu43hu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu5rhu6Phu4x5w5Xhu6NBw4Lhur7huqrhu6PhurrEkE/hu6Phu47huqpLQuG7o+G6oOG6pOG7o+G6oOG7qcOK4bujQeG7qeG7gOG7o+G6vuG7seG6vuG6qOG7o+G7jMOVw73hu47hu6PDiuG7kOG7peG7o8OKxanhur7huqjhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Jz4bufT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHFwL3Dhu5/hu6HDgHRwcHF1cMO64buOw7pxdcO6dOG6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5JqcHHhu5/hu53hu6Phu6Xhurzhu45q4budNeG6qOG7peG7o+G6q8So4bq+4bujw4Hhuqrhu5jhu6PhuqDDjOG6vuG6qOG7o0/huqrhu4Lhur7huqjhu6Phu47DkuG7muG7o+G7jHnDleG7o0HDguG6vuG6quG7o+G7jsOS4bq24bq+4buj4bq8w5Thu6Xhu6Phu6Dhu5Lhu6PDiuG7kOG7peG7o+G6vuG7scOK4bujcOG7n3Bw4bud4bujUELDgOG7juG6qmrhu53DuuG7n+G7n+G7neG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu45q4budcnPhu5/hu53hu6Mv4buZ4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budTyPhu6VP4buOQuG7gOG6vuG7neG7meG6rcOV4bul4buj4bq6QuG6pMOK4buj4buOw5Lhu6Xhu43hu6PhuqpCw4Lhur7hu6Phur7hu6VS4buj4buOw5Lhurbhur7hu6Phu6Hhu6Phu4xJ4bujw4BCw4Lhur7hu6Phu45Dw4Hhuqrhu6PhurzDlOG7peG7o8OK4buQ4bul4bujw4Hhu5jhu6Xhu6NR4bur4bujNeG6qOG7peG7oz5C4bunT+G7o1HDlcO94buO4buj4bqqQsOC4bq+4buj4buMecOV4bujw4HDlUnhur7hu6Phurzhu6fhu6Phur7huqpG4buj4bq8xqDhu6Xhu6Ny4buj4oCT4bujc+G7o+G7oMWp4bujQeG7lkrDiuG7o3vhu6VC4bujw4HhuqrDvcOK4oCm4buj4bqoeVLhu6PhuqrGsELhu6NN4buj4bq+4bqo4buWTuG6vuG6qOG7o+G7juG6qsO9T+G7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujcnPhu59PUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3BwcXAvcOG7n+G7ocOAdHBwccO64bufdOG7jnRww7rDuXDhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanFxcuG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqo4bul4buj4bqrxKjhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhurzDlOG7peG7o+G7oOG7kuG7o8OK4buQ4bul4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4bufcHDhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51yc+G7n+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZJOG6pOG7o0Hhu6nhu4Dhu6Phu6DDguG7o+G7jknhu47hu6PhuqrEqOG6vuG7o3Hhu5/hu5/hu6Phuqrhu6Xhu6PhurzDlOG7peG7o8OK4buQ4bul4buN4buj4bugQsOCw4Hhu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4bqg4bul4bq+4bqo4buj4bqg4buWTMOB4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4bujw5PDlVLhurThur7hu6PhuqDEkOG7peG7o0/huqrhu5bEqOG6vuG6qOG7o1Hhu6vhu6M14bqo4bul4bujPkLhu6dP4buj4bugxanhu6NBxanhu6PDgeG7gOG6vuG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6Phu45Dw4Hhuqrhu6PDgeG7nMOB4buj4buOw5JC4bqk4bq+4buj4bq64bqq4bulQuG7o+G7oEpC4bujT+G6quG7lsSo4bq+4bqo4bujw4Hhuqp5w4rhu6NP4bqq4bun4buO4buj4bqqQsOC4bq+4buj4buMSsOK4buN4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4bqqQsOCw5Xhu6PDk8OV4bup4buN4buj4buOw5Lhu6fhur7huqrhu6Phu6BCw4LDgeG7o8OB4bqq4buY4bujw5PDleG7peG6vuG7jeG7o+G6vMSo4buj4bq8xanhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Jz4bufT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHFwL3Dhu5/hu6HDgHRwcHHDunJx4buOcnV1w7lz4bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmpzcOG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqo4bul4buj4bqrxKjhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhurzDlOG7peG7o+G7oOG7kuG7o8OK4buQ4bul4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4bufcHDhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51yc+G7n+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZw6Dhur7huqjhu6M14bqow5VS4bqm4bq+4buj4buD4bux4bq+4buje+G7peG6vuG6quG7jeG7oz5C4bunw4rhu6PhuqBJw4Hhu6N7TE/hu6Phu47hu6fDgeG7o1Hhu6vhu6M1SOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG6qkLDgk/hu6NR4bur4bujNeG6qOG7peG7oz5C4bunT+G7jeG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujNeG6qOG7peG7o+G6q8So4bq+4bujw4Hhuqrhu4Dhu6NBQuG6suG7jsOz4buje0xP4buj4buO4bunw4Hhu6NR4bur4buj4bqg4bur4buj4bqq4buWSuG6vuG6qOG7o8OA4bu54bq+4bujQcWp4bujw4Hhu4Dhur7hu6M14bqqeeG6vuG7o8OAeeG6vuG7o+G7juG6quG7lkvhur7huqjhu6NRw5VS4bq24bq+4buj4buO4bqq4buxw4rhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7jeG7o+G7juG6quG6ouG7gOG7o8OAR0Lhu6PDgeG7p8OB4buj4bqgSULhu6Phu47hu5ZM4bq+4bqo4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4bq+4bqq4buWw7Phu6MkxrDhu4Dhu6NI4bq+4buN4bujJEnDiuG7o+G7jOG7hMOB4buj4bugQuG7o+G6uuG6qsOV4bu34bq+4oCm4buj4bqoeVLhu6PhuqrGsELhu6PDgeG6quG7gOG7o+G6vOG7p+G7j+G7oyTDjeG6vuG6qOG7o+G7juG6qktC4buj4buOw5VS4bq24bq+4buj4buOw5LDlVLhurThur7hu6PhuqDhuqThu6NBxanhu6PDgeG7gOG6vuG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6PhuqpC4bqkw5Xhu6PDkkfhu6Phu47hu6fDgeG7o+G6qsawQuG7o8OB4buY4bul4bujw4DEkMOB4bqq4bujQcOC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PDgXlS4buj4bq8w5Thu6Xhu6PhuqDhuqThu6PhurrEkE/hu6Phu47huqpLQuG7o0/huqrhu6fhu47hu6PhuqpCw4Lhur7hu43hu6NR4bui4buj4bq8U+G7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujcnPhu59PUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3BwcXAvcOG7n+G7ocOAdHBwccO54bufw7rhu47hu6F04buhcOG7n+G6vOG7n+G7j+G6uE/huqhvw5JqcHBz4bud4buj4bul4bq84buOauG7nTXhuqjhu6Xhu6PhuqvEqOG6vuG7o8OB4bqq4buY4buj4bqgw4zhur7huqjhu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu5rhu6Phu4x5w5Xhu6NBw4Lhur7huqrhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G6vMOU4bul4buj4bug4buS4bujw4rhu5Dhu6Xhu6Phur7hu7HDiuG7o3Dhu59wcOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXJz4buf4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5k14buxw4rhu6Phur7hu6VS4buN4bujw4Dhu4Dhu6Phu6nhur7huqrhu6Phuqrhu5ZN4bq+4bqo4buj4buO4bua4buj4bug4buS4bujw4HhuqpC4bq2w4rhu6NRw5V54bq+4buN4buj4bq+4bq24bq+4buj4bug4buS4bujw4rhu5Dhu6Xhu6PDgeG7mOG7peG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujNeG6qOG7peG7o+G6q8So4bq+4buj4bqoQuG6ouG7gOG7o8OBw71S4bujw4Hhuqrhu7XDiuG7o+G7jOG7gOG7o+G7oEpC4buj4bq64bqy4buj4bqq4buAxrDDgeG6quG7o+G6qsSo4bq+4buj4bq+4bui4bul4buj4buO4bqq4bun4bq+4bqo4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6Nyc+G7n09Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcHBxcC9w4buf4buhw4B0cHBycXN04buOdXThu5/DuXPhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSauG7oXPDueG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqo4bul4buj4bqrxKjhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhurzDlOG7peG7o+G7oOG7kuG7o8OK4buQ4bul4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4bufcHDhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51yc+G7n+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZe0LDguG6vuG7o+G7juG7gMWp4bq+4bujQcOM4bujcuG7j3Phu5/hu5/hu6Phuqrhu6Xhu6PhurzDlOG7peG7o8OK4buQ4bul4buN4buj4buh4buf4bufbOG7o+G7jsOSxanhu6PDisOVw4zhur7hu6PDgeG7mOG7peG7o+G6qsOVUsOC4bq+4buj4bqg4bul4bq+4bqo4buj4buMQuG6vuG6quG7o+G7jsOS4buWTeG6vuG6qOG7o0/huqrhu6fhu47hu6Phu47DkkLhuqThur7hu6Phu45J4buO4buj4bugxanhu6NN4buj4bqoQuG7pULhu6PhuqDhu4DGsOG6vuG7o0/huqp54bq+4buj4bq+4bqq4bun4bq+4bqq4buj4bqg4buC4bq+4bqo4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6Nyc+G7n09Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcHBxcC9w4buf4buhw4B0cHBy4buf4buhceG7jnJzdHBw4bq84buf4buP4bq4T+G6qG/Dkmrhu6Fwc+G7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqo4bul4buj4bqrxKjhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhurzDlOG7peG7o+G7oOG7kuG7o8OK4buQ4bul4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4bufcHDhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51yc+G7n+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZYsOVUuG7o+G6vuG6qkLhurbhur7hu43hu6PDk8OV4bul4buj4bq6QuG6pMOK4buj4buOw5Lhu6Xhu6PhuqDDjeG6vuG6qOG7o8OSw5XDjOG6vuG6qOG7jeG7o+G7oeG7o+G7jEnhu6PDgELDguG6vuG7o+G7jkPDgeG6quG7o+G6oOG7q+G7o1HDlcO94buO4buj4bqqQsOC4bq+4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4bqqxrBC4buN4bujw4HDjOG6vuG6qOG7o+G7oEpC4bujw4BC4bqm4bq+4bujQULhurLhur7hu6Phu47huqpLQuG7o+G7jkLhurLhu47hu6NBw73hu47hu6Phu47huqrDleG7teG6vuG7o+G7jsOS4buA4bq+4bqo4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4bqoxalS4bujw5PDleG7peG7jeG7o+G6vMWp4buj4bqgQuG6tMOV4buj4bq6QsOC4bq+4buj4buO4bqqw5Xhu7Xhur7hu6PhurxMQuG7o+G6oOG6pOG7o8OAxJDDgeG6quG7o+G6qsawQuG7o0/huqrhu6fhu47hu6Phu4xC4bq+4bqq4buN4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZ4buTQsOK4bqo4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budQiPhuqLhur7hu47huqLDkuG7neG7o+G7jOG7jlLhurzhuqJq4budUELDgOG7juG6qsOz4bujw7rhu5/hu59PUcOy4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jsOz4bujcnPhu59PUcOy4bud4buj4buMw5LDgWrhu50vL8OBw4Dhur7hu49B4bul4buA4buO4bqq4bul4bq+4bqq4bqq4buA4bul4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML3BwcXAvcOG7n+G7ocOAdHBwcnPhu5/DuuG7jnHhu5/DuuG7ocO54bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmpzceG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqo4bul4buj4bqrxKjhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhurzDlOG7peG7o+G7oOG7kuG7o8OK4buQ4bul4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4bufcHDhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51yc+G7n+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZPeG7gOG7o+G6oOG7huG7jeG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G7juG7p8OB4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4bqg4bul4bq+4bqo4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6M14bqo4bul4buj4bqrxKjhur7hu6Phu47hu7VP4buj4buOw5LDleG6vuG6qOG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7o+G6uuG6quG7pULhu43hu6Phu47DkuG7gOG6vuG6qOG7o+G6oOG7huG7o8OB4buAQuG7o+G7jsOS4buE4bq+4bqo4bujUuG6ssOV4buj4buOSeG7o8OA4buc4bujQeG7p+G7gOG7o+G7oMWp4buj4buO4bqq4buWS+G6vuG6qOG7o1HDlVLhurbhur7hu6Phu47huqrhu7HDiuG7o+G6oMON4bq+4bqo4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51CI+G6ouG6vuG7juG6osOS4bud4buj4buM4buOUuG6vOG6omrhu51QQsOA4buO4bqqw7Phu6PDuuG7n+G7n09Rw7Lhu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOw7Phu6Nyc+G7n09Rw7Lhu53hu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4HDgOG6vuG7j0Hhu6Xhu4Dhu47huqrhu6Xhur7huqrhuqrhu4Dhu6Xhu4/hu6Dhur4vw4DhuqLhu4zhurrhu47hu4BPL+G6vuG6olDhu4wvcHBxcC9w4buf4buhw4B0cHBy4buh4bufw7rhu450dHLhu6Hhu6Hhurzhu5/hu4/hurhP4bqob8OSanB0cuG7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqo4bul4buj4bqrxKjhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhurzDlOG7peG7o+G7oOG7kuG7o8OK4buQ4bul4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4bufcHDhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51yc+G7n+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZw6Dhur7huqjhu6M04bulQuG7o2LhuqrhurLhu6Phuqfhuqrhu5bEqOG6vuG6qOG7jeG7oz5C4bunw4rhu6PhuqBJw4Hhu6N7TE/hu6Phu47hu6fDgeG7o1Hhu6vhu6M1SOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG6qkLDgk/hu6M14bqo4bul4buj4buk4bq+4buN4buj4bqqw5VSw4Lhur7hu6M14bqo4bul4buj4bqrxKjhur7hu6PDgeG6quG7gOG7o0FC4bqy4buOw7Phu6M94buc4bujQeG7p+G7gOG7o+G7juG7muG7o3Dhu58tcHPhu6Phu47huqrhu6fhur7huqjhu6PDuuG7o+G6vMag4bul4buj4buMecOV4bujI8OVSeG6vuG7o+G6vOG7p+G7o+G7jOG6sOG7o+G6vk3hu6Phu6DFqeG7o8OBw5VJQuG7o+G7oOG7kuG7o+G7jOG6sOG7o8OB4buG4buj4bqp4buzUuG7o+G6vnnDleG7o+KApuG7oz3hu4Dhu6Phu6Dhu7VS4buN4buj4bq+4bqo4buAxalC4buj4bugQsOCw4Hhu6PDgeG6quG7scOK4buj4buM4buGw4Hhu43hu6PhuqDhu6nDiuG7o0Hhu6nhu4Dhu6PhuqBC4bq0w5Xhu6Phu45C4bqy4buO4buj4bq+4bqow5XDjeG6vuG7o+G6vuG7lkrDgeG7o+G7juG7lkpC4bujw4Dhu5ZO4bq+4bqo4buj4bqqTE/hu6PhurxT4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PDgXlS4buj4bq8w5Thu6Xhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhu5ZN4bq+4bqo4buN4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7o+G7jknhu47hu43hu6Phur7huqjFqeG6vuG6quG7ozVI4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4bqqQsOCT+G7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujw4Hhu5Thur7huqjhu6PhurrhuqrDlVLhurLhur7hu6PDgeG7p+G7gOG7o0HFqeG7o8OB4buA4bq+4buj4bq+SOG6vuG6qOG7o8OAeeG6vuG7o+G6uuG6qkjhur7huqjhu6PDgeG6quG7mOG7o8OTw5Xhu6Xhur7hu43hu6PhurzEqOG7o+G6vMWp4buN4bujT+G6quG7qULhu6Phu47huqrhu5ZL4bq+4bqo4bujUcOVUuG6tuG6vuG7o+G7juG6quG7scOK4buj4bqgw43hur7huqjhu6PhuqDhuqThu6PhuqBC4bq0w5Xhu6Phu47DkuG7peG7jeG7o8OA4buc4buj4buOQ+G6vuG6quG7jeG7o8OA4buc4bujQeG7p+G7gOG7o8OB4bunw4Hhu6PhuqBJQuG7o+G7juG7lkzhur7huqjhu6PDgMSQw4Hhuqrhu6PhuqrGsELhu6PDgeG6qkPhur7huqrhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o8OBeVLhu6PhurzDlOG7peG7o+G6oOG6pOG7o8OB4buG4bujQULDguG6vuG7o1Hhu6Lhu6PhurxT4buj4bq6xJBP4buj4buO4bqqS0Lhu6Phur7huqjhu6VS4buj4bq64bqqQuG7o+G7jHnDleG7o0HDguG6vuG6quG7o8OB4bqqSsOK4bujUcOVw73hu47hu6PhuqpCw4Lhur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Jz4bufT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHFwL3Dhu5/hu6HDgHRwcHJwc3Phu45zcXXhu5904bq84buf4buP4bq4T+G6qG/DkmpwdMO54bud4buj4bul4bq84buOauG7nTXhuqjhu6Xhu6PhuqvEqOG6vuG7o8OB4bqq4buY4buj4bqgw4zhur7huqjhu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu5rhu6Phu4x5w5Xhu6NBw4Lhur7huqrhu6Phu47DkuG6tuG6vuG7o+G6vMOU4bul4buj4bug4buS4bujw4rhu5Dhu6Xhu6Phur7hu7HDiuG7o3Dhu59wcOG7neG7o1BCw4Dhu47huqpq4budw7rhu5/hu5/hu53hu6PhuqrhuqJC4bqo4bqq4buOauG7nXJz4buf4bud4bujL+G7meG7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU8j4bulT+G7jkLhu4Dhur7hu53hu5kk4bqk4buj4bqg4bupw4rhu6NB4bup4buA4bujw4Hhuqrhu4Dhu6PDgXlS4buj4bq8w5Thu6Xhu6Phu4xC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhu5ZN4bq+4bqo4buN4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7o+G7jknhu47hu43hu6PhuqrGsOG6vuG7o8OB4bqq4bqy4bujw4rGoMOB4buj4bqgw4zhu6Phu47huqpCw4Lhu47hu6PhuqrGsELhu6PDgOG7gOG7o+G7jHnDleG7o0HDguG6vuG6quG7o+G6qHlS4bujw5Lhu6Xhu43hu6NA4bul4bq+4bujw4HhuqpF4buj4bqgxrDhu4Dhu6Phu4zhu6nhur7hu6NRw5XDveG7juG7o8OB4bunw4Hhu6NR4bur4buN4buj4buO4bqqxJDhu6Phu47DksO94bq+4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhuqDEkOG7peG7o0HFqeG6vuG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujNeG6qOG7peG7o+G6q8So4bq+4bujT+G6qklC4buj4bqqTE/hu6Phu6BKQuG7o8OB4bunw4Hhu6Phu47huqpI4bq+4buN4bujT+G6qknhu6Phu47huqrhu5ZL4bq+4bqo4bujUcOVUuG6tuG6vuG7o+G7juG6qkjhur7huqjhu6NB4bun4buA4buN4buj4bqq4buWSuG6vuG6qOG7o8OA4bu54bq+4bujQcWp4bujw4Hhu4Dhur7hu6Phur5I4bq+4bqo4bujw4B54bq+4bujw4Hhu6fDgeG7o0FCw4Lhur7hu6NP4bqq4bunT+G7o8OB4bqq4buxw4rhu6Phu4zhu4bDgeG7o+G6vMOU4bul4buj4bugxanhu6NP4bqqw5Xhur7hu6NP4bqq4buC4bq+4bqo4buN4buj4buOw5Lhu5rhu6PhurrEkE/hu6Phu47huqpLQuG7jeG7o+G6qkLDgsOV4bujw5PDleG7qeG7o8OB4bunw4Hhu6PhuqBJQuG7o+G7juG7lkzhur7huqjhu6Phu4x5w5Xhu6NBw4Lhur7huqrhu6Phuqh5UuG7o+G6qsawQuG7o+G6uuG6qkLhu6PhuqDhurLhur7hu6Phur7huqjhu5ZO4bq+4bqo4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buO4bqq4bqi4buA4buj4bq+4bqow5VS4bq24bq+4buj4buO4butw4Hhu6Ny4buj4bqgw5Thur7huqjhu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7meG7k0LDiuG6qOG7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nUIj4bqi4bq+4buO4bqiw5Lhu53hu6Phu4zhu45S4bq84bqiauG7nVBCw4Dhu47huqrDs+G7o8O64buf4bufT1HDsuG7o+G6quG6okLhuqjhuqrhu47Ds+G7o3Jz4bufT1HDsuG7neG7o+G7jMOSw4Fq4budLy/DgcOA4bq+4buPQeG7peG7gOG7juG6quG7peG6vuG6quG6quG7gOG7peG7j+G7oOG6vi/DgOG6ouG7jOG6uuG7juG7gE8v4bq+4bqiUOG7jC9wcHFwL3Dhu5/hu6HDgHRwcHJwcHHhu45ydeG7n3F14bq84buf4buP4bq4T+G6qG/Dkmrhu6Fwc+G7neG7o+G7peG6vOG7jmrhu5014bqo4bul4buj4bqrxKjhur7hu6PDgeG6quG7mOG7o+G6oMOM4bq+4bqo4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G7jsOS4bua4buj4buMecOV4bujQcOC4bq+4bqq4buj4buOw5Lhurbhur7hu6PhurzDlOG7peG7o+G7oOG7kuG7o8OK4buQ4bul4buj4bq+4buxw4rhu6Nw4bufcHDhu53hu6NQQsOA4buO4bqqauG7ncO64buf4buf4bud4buj4bqq4bqiQuG6qOG6quG7jmrhu51yc+G7n+G7neG7oy/hu5nhu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PI+G7pU/hu45C4buA4bq+4bud4buZI+G7kOG6vuG6qOG7o+G7oEpC4buj4bugQsOCw4Hhu6PhuqDhu4bhu43hu6NBxanhu6PDgeG7gOG6vuG7o+G6vkjhur7huqjhu6PDgHnhur7hu6PDgeG7lOG6vuG6qOG7o+G6oOG7peG6vuG6qOG7o+G7jkLhurLhur7hu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o0Hhu4bhur7hu6Phu47huqrDlMOB4buj4bqg4buG4bq+4buj4bqg4buC4bq+4bqo4buj4bqg4bqk4bujw4F5UuG7o+G6vMOU4bul4bujw4Hhuqrhu4Dhu6Phur7hu7Hhur7huqjhu6Phu4zDlcO94buO4buN4bujw4HhuqrDveG7juG7o+G6vOG7lkzhur7huqjhu43hu6PhuqpCw4LDleG7o8OTw5Xhu6nhu6PDgeG7peG7gOG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU/hu6TDleG7juG6quG7gMOS4bud4buZM0Lhur7huqrhu6N74buWxKjhur7huqjhu5MvT+G7mQ==

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]