Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozlI4buPw7Thu6Phu4/Do+G7r+G7j+G7ucOjeeG7j3Xhu6Phu43Do+G7o+G7j+G7gXnDo+G7jcO1ZOG7ncOj4buNw7XhuqvDo8Otw7Vu4bujw6M2w63hu6t5w6PhurE3w6Np4bufw6NI4bueP8OVSS3huq/huq04L+G7j+G6rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4buOw6zhuqlp4bqjOUjhu4/DtOG7o+G7j8Oj4buv4buP4bu5w6Phuq7huqDhuqnDo2fhuqnhu6PDo+G7j2Lhu6Phu4/Do+G7ouG7jeG7j+G7k8OjdsO94bqybHnDo3h1w6Phuq/huqfEgy/hu6JWLUjhu67Do+G6rm3Do+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do+G6q+G7o8Oj4buP4bunw6N5d+G7q8Oj4buNw7Vk4budw6Phu43DteG6q8Ojw63DtW7hu6Mzw6Phu43DtWThu53Do3nDtW3hu6PDo8Otw7Vu4bujw6M2w63hu6t5w6PhurE3w6No4buP4bufw6PGoeG7j+G6q2jhu4/Do+G7j2Lhu6Phu43Do3jDg8OjaeG7t+G7o+G7jcOjw63DtW7hu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOTjDteG7neG7jcOjeHdofeG6oy8vaGnhu6M0Z+G6qeG7n3nhu4/huqnhu6Phu4/hu4/hu5/huqk04bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6scSD4bq1xIMv4bqz4bqnaeG6teG6r+G6teG6tcOixIPEg3nhuqXhurPhurPhuq/hurXhuq/huq/hu5vhuq804buX4buv4buN4bqjw6MvOWThu6Phu4/Do+G7ncO14buj4buPw6Phu49x4bqpNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu69H4bufaeG6suG6ozlZ4buPw6zhu5/Do8Ot4buhM8OjSOG7j8O04buj4buPw6Phu6/hu4/hu7nDo8Otw7rhu6Phu43Do+G6tMOjeeG7j3Xhu6Phu43Do+G7o+G7j+G7gXnDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do+G6q+G7o8Oj4buP4bunw6N5d+G7q8Oj4buNw7Vk4budw6Phu43DteG6q8Ojw63DtW7hu6Mzw6Phu43DtWThu53Do3nDtW3hu6PDo8Otw7Vu4bujw6M2w63hu6t5w6PhurE3w6Phu6Phu4/DgcOjw61tw6PhurbDveG7gXnDo2jhu7nhuqnDo0fDucOjSHThu6Phu43Do1nhu4/DgcWp4buj4buNNMOjxqDhu4904buj4buNw6N54buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6Phu4/hu6fDo3l34burw6Phu43DtWThu53Do3nDtW3hu6PDo8Otw7Vu4bujw6PDrXXDtcOj4bquxrDDtcOjaMWpw6N44buxw6Phu6/hu4/hu7dow6Phuq7hu7fDo+G7r+G7j3Dhu6Phu40zw6No4buPdeG7o+G7jcOjaeG7k2jhu4/Do2du4buj4buPw6NI4bueP8OVSS3huq/huq3Do3nhu4/DvcOj4buv4buPw7TDo2jhuqto4buPw6Phu5vhurLDo+G6ssOjeWzDo3nhu4Phu6/Do3l3w73hu6Phu43Do3nhu4/DrOG7n8OjaOG7j+G7mcOjw61j4bufw6N5Y8O1w6Phuq5l4bujw6NnZOG7o8OjeHXDo+G6peG6peG6r+G6ty8/4buuSOG7ri3GoFlZ4buOw6Phu6Phu41i4bqyw6Phuq/hurUv4bqtL+G6scSD4bqxxIM0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOUjhu4/DtOG7o+G7j8Oj4buv4buP4bu5w6Phu43DteG6qeG7n8OjR8O5w6NIdOG7o+G7jcOjWeG7j8OBxanhu6Phu43Do2jhu4/hu7nDo3l34buRM8Oj4buv4buPdcO1w6Phu4/hu6vhu6/Do+G6rsaww7XDo0fDucOjWWLDtcOjaOG7j8O04buj4buPw6Phuq5iw6No4bqraMOjaMWpw6N2w73huqnhu6PDo+G7m8O1a+G7o8OjdsO94bqp4bujw6N5d8O1b+G7o8OjxqHhu4/huqnDtcOj4bquw7VuaMOjeeG7j+G6omjDo+G7j8O1buG7ozPDo2dk4bufw6PDrWThu53Do2jhu4/hurt5w6No4buPajPDo8Ot4buz4buj4buNw6PDrXXDtcOjecOB4bur4buj4buNM8OjxqHhu4904buj4buNw6PDrW/Do3l34bu3aMOj4bub4burw7XDo2jhu4/DtOG7o+G7j8OjeOG6q2jhu480OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVl3w4HGsGjDo8Ot4buhM8OjR8O5w6NIdOG7o+G7jcOjWeG7j8OBxanhu6Phu43Do8OtxJHDo2jhu6HDo2fhuqvhu5/Do2jhuqvhu5/Do+G7jcODw7XDo1nhu4/hu7nDo3nDgcaw4buj4buNw6NI4buPw7Thu6Phu4/Do+G7r+G7j+G7ucOjw61tw6PhurbDveG7gXnDo+G7r+G7j8OBxanhu6Phu43Do+G6q+G7o8Oj4buP4bunw6N5d+G7q8Oj4buNw7Vk4budw6Phu43DteG6q8Ojw63DtW7hu6Mzw6Phu43DtWThu53Do3nDtW3hu6PDo8Otw7Vu4bujw6PDreG7q3nDo+G6sTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5WeG7j8Os4bufw6PDreG7oTPDo+G6rsaww7XDo+G7jcO14bqrw6Nn4bqr4bujw6Phu5vEqcOjw63DtW7hu6PDo2jhu4/hu5/Do8ah4buP4bqraOG7j8Oj4buPYuG7o+G7jcOjeMODw6Np4bu34buj4buNw6PDrcO1buG7o8OjeMO14buj4buPw6Phu4/hu59jeTHDo+G7jMO1ZOG7ncOj4bqvxINdw6Phu43DteG6q8OjZ+G6q+G7o8Oj4bubxKnDo8Otw7Vu4bujw6N4w7Xhu6Phu4/Do+G7j+G7n2N5w6N54bqgw6Nn4buDaMOj4bqvw6PDrWzhu6PDo2fhu4Now6PhurM0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOcag4buP4bqraOG7j8Oj4buPYuG7o+G7jcOj4bubYsOjaOG6q2jDo2jFqcOjeOG7scOj4bubw4HDvcOjeXfhu7PDo2nDvcOj4bub4buTaOG7j8Oj4bquYsOjxqHhu4/huqto4buPw6Phu49i4buj4buNw6No4buhw6PGoeG7j+G7n8OjaOG7j8OA4bqpw6Phu49i4buj4buNw6Phu4/hu6HhuqnDo3l34buf4buj4buNw6N2w73huqvDo3l34buR4buj4buPw6Phu5vDgcO9w6N54buPdOG7o+G7jcOjeeG7j+G7kcOj4buNw7Vk4budw6Phu43DteG6q8Ojw63DtW7hu6PDo3nhuqDDo+G7ncOAaMOj4buNw7XhuqvDo2fhuqvhu6PDo+G7m8Spw6PDrcO1buG7o8Oj4bqr4buvw6Np4bu34buj4buNw6No4buP4bufw6PGocO14buj4buPw6Np4buf4bqp4buj4buPw6Nn4bq54buj4buNw6Phu53DgGjDo+G7jcO14bqrw6Nn4bqr4bujw6Phu5vEqcOjw63DtW7hu6PDo+G6q+G7r8OjaeG7t+G7o+G7jcOjaOG7j+G7n8OjaOG6q2jDo+G7o+G7jWLhu6Phu4/Do3hk4bujw6PhurbDveG7gXk0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOeG7jMO1ZOG7ncOj4bqvxIPEg13Do3nDtW3hu6PDo8Otw7Vu4bujw6No4buP4bufw6No4bqraMOjaMWpw6N44buxw6PDrcOB4buraMOjaeG7teG7o+G7jcOjw61vw6No4bqraOG7j8Oj4bub4bqyM8OjxqHhu4/huqvhu53Do2du4buj4buPw6N54buD4buvw6N5d8O94buj4buNw6NnbuG7o+G7j8Oj4buj4buP4bq/4bujw6Phu6Phu43hu4/DtcOj4buj4buPw7XDs+G7nTPDo8OtxJHDo+G7o+G7j8O1w7Phu53Do0jhu54/w5VJLeG6r+G6rTTDo+G7jMO1ZOG7ncOj4bqxxINdw6N5w7Vt4bujw6PDrcO1buG7o8OjaOG7j+G7n8OjaOG6q2jDo2jFqcOjeOG7scOj4bqyw6N5bMOjw63DgeG7q2jDo2nhu7Xhu6Phu43Do8Otb8OjxqHhu4/huqvhu50zw6Phurbhu4t5w6Phu6Phu43hu4/DtW7hu50zw6PDrcO1bcO9w6N5d+G7k8OjZ27hu6Phu4/Do+G7o+G7j+G6v+G7o8Oj4buj4buN4buPw7XDo+G7o+G7j8O1w7Phu50zw6PDrcSRw6Phu6Phu4/DtcOz4budw6NI4bueP8OVSS3huq/huq00OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVnhu6Xhu6Phu43Do3h1w6N54buP4bupw7XDo+G7jcO14bqp4bujw6Phu4/hu6fDo3l34burw6Phu43DtWThu53Do+G7jcO14bqrw6PDrcO1buG7o8Oj4bquYsOj4buNw7Vk4budw6N5w7Vt4bujw6PDrcO1buG7o8OjaOG7j+G7n8OjxqHhu4/huqto4buPw6Phu49i4buj4buNw6Phu5tiw6Nn4bqpw6N54buP4bqr4buj4buNM8OjeWPDtcOjaOG6q2jDo8ahw4LDo+G7j+G7oeG6qcOjw63FqeG7o8OjeeG7j+G6q+G7o+G7jcOj4bqvxIMzw6Phuq/huq8zw6Phuq/hurEv4bqxxIPhurHEgzQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buv4bqow7154buP4bufd+G6ozlZ4buPw6zhu5/Do0fhuqvhu5/Do8Otw7Vu4bujw6N5w4PDo0jhu4/DtOG7o+G7j8Oj4buv4buP4bu5OC/hu685

Theo Báo điện tử Chính phủ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]