Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ và một số tỉnh Trung Bộ sẽ kéo dài liên tục đến khoảng 20/12 với nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPEqOG7h2rDosSo4buxw6LDgcah4buP4bu1w6LDgcODasOi4bu5bsOBw6Jsw6xzYcOi4bu5bsOBw6Lhu5fhur3GocOibOG7j3TDonThu5XhurvhuqrDouG6reG6pS/huqfhuq3Doy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDxq904buVw6JU4buVw4Dhuqrhu5N0w6Ip4buBdMOi4buW4bqww7104buVYcOiI+G7ueG6sMO9dOG7lcOi4bu14buXw7l04buVw6JL4bq0w6LEqeG6uXXDolHhu5fhu5vDouG7l8Osw4Bhw6Ij4bu5w4B04buVw6LDgWhzw6JL4bq0w6LEqeG6uXXDolHhu5fhu5vDosOB4bqweXThu5XDoiPhu5fEguG6qsOi4bqm4buBdMOi4bu2w4Dhu6lqw6Lhu5XGocOpw6J04buXw6x0w6Js4bujdOG7lzjDosSo4buHasOixKjhu7HDouG6puG6u8OixKjhu4dqw6Ij4bu5w4B04buVw6LEqOG7scOiw4HGoeG7j+G7tcOiw4HDg2rDouG7uW7DgcOibMOsc2HDomrDusOidHbGocOi4bu5bsOBw6Lhu5fhur3GocOhw6JMecOBw6Lhu7luw4HDomzDrHNhw6Lhu7luw4HDouG7l+G6vcahw6JrxqHDtHTDouG7ueG7sXThu5XDonThurvhuqrDosO9w6LEqOG7h2rDosSo4buxw6LhuqbhurvDonPhu7HDgcOiQeG7qcOiw4Hhu5904buXw6Ij4bu5w4B04buVw6LEqOG7scOiQcOyw6JxbnXDomvhurvGocOicsah4buNdMOiw4HDg2rDomzhu490w6Jx4buXdcOqdOG7lcOi4bqt4bqlL+G6p+G6rcOi4bqmd8ahw6J04buXxqHDtMOBw6Js4buxw6LDgeG7l2nhu7XDonThu5dpw4HDosOB4bqyw6LhuqfhuqUt4bqn4bqpw6Js4buxw6JKw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw6PGoXPhu5XDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6pWLhuqUv4bqrxJFr4bqr4bqt4bql4bql4bql4bql4bqlw4FlZOG6p2Lhuq3huqljcuG6p8OhcOG7teG7leG6tcOiL8SDw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OKdOG7l8Oic8ahdOG7l8Oi4buX4bulw6nDocOi4bqhVOG7lcOA4burdDjDoiPDgOG6quG7j8OBw6JK4buXxqF04buX4bqjw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8avdOG7lcOiVOG7lcOA4bqq4buTdMOiKeG7gXTDouG7luG6sMO9dOG7lcOiauG7l3XDosSpxqHhu4/DgWHDouG7lcahw7rDonPhuqLDqcOibMawdOG7lcOixKnhu4dqw6Jz4bq9dOG7l8Oiw6p04buXw6Lhu5fhurDDvXThu5XDomzhu490w6J04bqwd2rDosOBw6nDosOB4bqyw6J04buV4bq74bqqw6Lhuqfhuqsv4bqn4bqtw6HDoiPhurLDonThu5XhurvhuqrDouG6p2Iv4bqn4bqtw6LDgXfGocOidMOp4bqqw6LDvcOixKjhu4dqw6LEqOG7scOiauG6rnThu5XDonThu5fhurDDomrhurlqw6LDgeG7n3Thu5fDonPGocO1dMOiI+G7ucOAdOG7lcOidOG7l8ahw7TDgcOibOG7scOibOG6v8Oi4buVxqHDqnPDonPhur104buXYcOiw4Hhu7l1dOG7lcOibMO6w6Jx4buXw4DDouG6puG6tGrDomrhurlqw6LDgeG7n3Thu5fDosSo4buHasOixKjhu7Fhw6Ij4buXw6l04buXw6Lhu5bDusOpYcOiVOG7leG7l8O0w6LDiXTDomzhur/DouG6qMOq4bqqw6Lhu7nDqcOiw4Hhu5104buXw6LDgeG7ueG6vXThu5XDouG7uW7DgcOibMOsc2HDouG7uW7DgcOi4buX4bq9xqHDosOB4bu54buNdMOia8ahw7R0w6Lhu7nhu7F04buVw6LhuqHhu7luw4HDomzDrHPDonLhurvDonThu5fGocO0w4HDomzhu7HDosOB4bu5w4B04buVw6LEqeG7nXThu5fDonThu5XhurvhuqrDosOB4buXaeG7tcOia+G6sHfGocOi4bqnYsOibOG7scOiSmHDouG7uW7DgcOi4buX4bq9xqHDonLhurvDonThu5fGocO0w4HDomzhu7HDosOB4bu5w4B04buVw6LEqeG7nXThu5fDonThu5XhurvhuqrDosOB4buXaeG7tcOia+G6sHfGocOi4bqn4bqpw6Js4buxw6JK4bqjw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G7uXV04buVw6Jq4bq5asOidOG7leG6u+G6qsOi4bu5bsOBw6Jsw6xzYcOi4bu5bsOBw6Lhu5fhur3GocOi4bqm4bqyw6nDouG7t8OAw6lhw6J0w7V0w6J04buXxqHDtMOBw6LDgeG7l2nhu7XDonThu5dpw4HDosO9w6Jx4buXw4DDouG6puG6tGrDomzhu6t04buVw6LEqeG7g3Thu5XDosOB4bu5dXThu5XDomzDusOiasO6w6Lhu5bhurvDolThu7HGocOiauG7l+G7n8OiceG7l3XDqnThu5XDosOB4bqyw6Lhuqfhuqct4bqn4bqpw6Js4buxw6JKw6HDoiPhu7l1dOG7lcOiQeG6uXThu5XDonTDqeG6qsOi4bqh4bqnZC/huqfhuq3huqPDonThu5fGocO0w4HDomzhu7HDosO9w6Lhu5bhurvDolThu7HGocOiw4Hhu5dp4bu1w6Jr4bqwd8ahw6Lhuqfhuq3Domzhu7HDokphw6LEqMOpw6Ip4budw6Jy4bq7w6LhuqfhuqVh4bqrw6Js4buxw6JKw6HDokrhuq504buVw6LDgeG7uXV04buVw6J04buV4bq74bqqw6LhuqdkL+G6p+G6rWHDomrhurlqw6LDgeG7n3Thu5fDouG6puG6onThu5XDonThuqDGocOi4bu14buX4bubw6nDosSo4buHasOidOG7l8ahw7TDgcOibOG7scOidOG7l8ahw7XDgMOidHbGocOi4bqow4Dhu6l04buVw6LDgeG7l2nhu7XDomvhurB3xqHDouG6p+G6pcOibOG7scOiSsOidOG7l+G6sMOiU+G7icOAw6JAdnTDouG6oVLhur104buVw6JAdnThuqPDonThu5fGocO0w4HDomzhu7HDosOB4buXaeG7tcOidOG7l2nDgcOiw4Hhu7l1dOG7lcOiQeG6uXThu5XDonTDqeG6qsOicuG6u8Oi4bqlYcSRw6Js4buxw6JKw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDI+G7l211w6Jr4bq0w6LEqeG6uXVhw6Lhu5XDrXTDokHhurl04buVw6LhuqbhurvDonThu5XhurvhuqrDonPDqcahw6LhuqHhuqfEkS/huqfhuq3huqPDonHhu5fGsHThu5XDonHhu5fhu5vDonLhur104buXw6JBw7LDonLhur3GocOibOG6sHlqw6LDgeG7gXThu5XDomrhurB4dOG7lcOiw4Hhu5fhu41zw6HDoinhu53DosOB4buX4buPw6LDgeG6ssOi4buVw610w6JB4bq5dOG7lcOi4bqm4bq7w6J04buV4bq74bqqw6Jzw6nGocOiw73DouG7teG7l+G7m8Opw6JMxrB04buVw6LEqOG7h2rDosSo4buxw6LhuqbhurvDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6nDomrDusOic+G6sMOpYcOic+G6sMOpw6J04buX4bunw6Lhu7nDqsahw6Lhu7nhurlqOcOiauG6uWrDosOB4bufdOG7l8Oiw4HhurLDolThu5Xhu5fDtMOiw4l0w6Js4buPdMOiUeG7l+G6uXThu5fDouG7lsO5w6nDosOBxqHhu4/hu7XDosOBw4Nqw6Jqw7rDonPhurDDqWHDomrDusOidHbGocOic+G6sMOpw6LhuqbhurLDqWHDonPhurDDqcOiw4F1w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDSuG6uWrDosOB4bufdOG7l8OixKjhu4dqw6LEqOG7scOi4bqm4bq7w6LEqOG7h2rDoiPhu7nDgHThu5XDosSo4buxw6LDgeG7uXjGocOiw4HGoeG7j+G7tcOiw4HDg2rDouG7uW7DgcOibMOsc2HDomrDusOidHbGocOi4bu5bsOBw6Lhu5fhur3GocOhw6JL4bq0w6LEqeG6uXXDomx5w4HDouG7uW7DgcOibMOsc2HDouG7uW7DgcOi4buX4bq9xqHDomvGocO0dMOi4bu54buxdOG7lcOidOG6u+G6qsOiw73DosSo4buHasOixKjhu7HDomrhuq504buVw6J04buX4bqww6Jx4buXw4DDouG6puG6tGrDoiPhu5fDqXThu5fDouG7lsO6w6lhw6JU4buV4buXw7TDosOJdMOi4bqm4bq7w6Lhu5bhurvDoiPhu6F04buXw6JBw7LDonFudcOia+G6u8ahw6JyxqHhu410w6LDgcODasOibOG7j3TDonHhu5d1w6p04buVw6J04buV4bq74bqqw6Lhuq3huqUv4bqn4bqtw6LhuqZ3xqHDonThu5fGocO0w4HDomzhu7HDosOB4buXaeG7tcOidOG7l2nDgcOi4bqn4bqlLeG6p+G6qcOibOG7scOiSmHDouG6puG6onThu5XDonThuqDGocOiZC3huqfhuqXDomzhu7HDokphw6LhuqbhuqJ04buVw6J04bqgxqHDomrDqXXDomrDusOidHbGocOia+G6sHfGocOiYsOibOG7scOiSsOi4bqm4bq7w6Jqw7rDonHhu5fDqsOidOG7gXThu5XDouG6qMOq4bqqw6Lhu7nDqcOixKnhu4F04buVw6Lhu5XGoeG6ucOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg+KAnErhu5fhuqB04buVw6LDgcawxqHDonThu5fDrHTDomzhu6N04buXw6Jx4buXw4DDouG6puG6tGrDouG7uW7DgcOidOG7l2nDgcOibMO6w6Jy4bq7w6Jq4bq5asOiw4Hhu5904buXw6LhuqbhuqJ04buVw6J04bqgxqHDouG6puG6u8Oiw4Hhu7nDgHThu5XDomvDgMOi4bu14buX4bubw6nDosSo4buHasOhw6JU4buVw4Dhuqrhu410w6J04buXaHTDosO9w6Jx4buXw4DDouG6puG6tGrDonThurvhuqrDouG6puG6ssOpw6Jqw7rDosOB4bq5asOibOG7sXThu5XDonPhur104buXw6JqxILDqcOiceG7l8awdOG7lcOiceG7l+G7m8OicuG6vXThu5dhw6Jy4bq9xqHDouG6puG6ssOpw6Jqw7rDokHhurTDouG7lcahw6pzw6J04buXxqHDtMOBw6JrdcOibOG7o8Opw6Lhu5fhu5104buXw6LhuqbhuqJ04buVw6J04bqgxqHDomrDqXXDocOiUeG7l8OAw6LhuqbhurRqw6Lhu5bhurvDolThu7HGocOiw4Hhu7l1dOG7lcOiceG7l3XDqnThu5XDosOB4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOiw4HhurLDonTDqeG6qsOibOG7j3TDonThu5XhurvhuqrDouG6reG6pS/huqfhuq3Domrhuq504buVw6LhuqjDquG6qsOi4bu5w6nDosOB4buddOG7l8Oiw4Hhu7nhur104buVw6Lhu7luw4HDomzDrHPDouG6pnfGocOidOG7l8ahw7TDgcOibOG7scOiw4Hhu5dp4bu1w6J04buXacOBw6LhuqbDtcOibOG7jXPDouG6puG6u8OiQeG6uXThu5XDosOB4bqyw6Lhuqfhuqct4bqn4bqpw6Js4buxw6JK4oCdYcOixrB04buVw6Lhu5bhurDDvXThu5XDomrhu5d1w6LEqcah4buPw4HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDSuG6rnThu5XDosOB4buXbXXDosawdOG7lcOi4buW4bqww7104buVYcOidOG7lXXhurvGocOiw4Hhu5104buXw6LDgeG7ueG6vXThu5XDonThu5fGocO0w4HDomzhu7HDosOB4buXaeG7tWHDomrDuXTDomrDusOi4buVxqHDusOi4bu5acOBw6Jz4bq9dOG7l8Oiw4Hhu7nhu410w6LhuqbhuqJ04buVw6LEqcah4buRdMOidOG7l+G6sMOiw73DouG6puG7o3Thu5fDosSo4buHasOixKjhu7HDouG7lcahw7rDomzGsHThu5XDosSp4buHasOic+G6vXThu5fDomvDrXTDonLhu410w6JqaeG7tcOiY2HDomrDusOicuG6oGrDompp4bu1w6JkYcOi4buVxqHDrMOBw6JqaeG7tcOixJFhw6LEqcah4buRdMOibOG7sXThu5U5w6LhuqbhuqJ04buVw6LEqcah4buRdMOidOG7lXXhurvGocOiceG7l3bGocOiI+G7ucOAdOG7lcOixKjhu7Fhw6LhuqbhuqJ04buVw6LEqcah4buRdMOi4bu14buX4bubw6nDosSo4buHasOiasSCw6nDonHhu5fDgMOi4bqm4bq0asOi4buVxqHhuqTDqcOixKjGoeG7kXTDokzGsHThu5XDouG6puG6u8Oi4bqm4bqidOG7lcOixKnGoeG7kXTDosOB4bqyw6LEqOG7nXThu5fDoiPhu5fDgMOsdMOibOG7j3TDokrhurvDolPDqcOAw6LhuqHEqcOpdcOi4buV4burc8OiasOqw6LhuqbhuqJ04buVw6LEqcah4buRdMOi4bu14buX4bubw6nDoiNo4bqqw6Lhu7fDgMOtdMOibMOqdcOiI+G7ueG6sHh04buVw6JAw6nhuqPDosOBxqHhu4/hu7XDosOBw4Nqw6Jqw7rDouG7lcahw7rDomzGsHThu5XDosSp4buHasOic+G6vXThu5fDompp4bu1w6JjYcOi4buVxqHDrMOBw6JqaeG7tcOiZDnDosSpxqHhu5F0w6Js4buxdOG7lTnDokHDunThu5XDosSpxqHhu5F0w6Jqw6l1w6LDgeG6ssOi4bqtYeG6pS3huqth4bqlc8Ohw6JR4buXw4DDouG6puG6tGrDosSo4buHasOixKjGoeG7kXTDokzGsHThu5XDouG6ocSpw6l1w6Lhu5Xhu6tzw6Jqw6rDouG6puG6onThu5XDosSpxqHhu5F0w6Lhu7fDgMOtdMOibMOqdcOi4buWdeG6u3Thu5XDokDDqeG6o8Oi4buVxqHDusOibMawdOG7lcOixKnhu4dqw6Jz4bq9dOG7l8Oiamnhu7XDomMtZGHDouG7lcahw6zDgcOiamnhu7XDomU5w6LEqcah4buRdMOibOG7sXThu5XDonPhur104buXOcOiQcO6dOG7lcOixKnGoeG7kXTDomrDqXXDosOB4bqyw6Lhuqlh4bqlLWJh4bqlc8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcOJw4DDgeG7l3Xhu7nhurXEgyPhu5dtdcOia8OpdOG7lWp1dOG7lUHDqXTDoeG6pnTDoy/hu7XEgw==

Theo dangcongsan.vn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]