(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 15 - 16/12, HĐND huyện Thọ Xuân khoá XIX tổ chức kỳ họp thứ 16, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020; quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng cho năm 2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NA4buVw7nhurU8w4Fnc+G6tUHhu5XGsHPhu5nhurVz4buVaEHhurXEqeG7leG7o+G6tUHhu5fDssOBOeG6tXPhu5Xhu5fDtXLhurXhuqThuqLhurXhu7Phu5XDqUHhurVB4bu34buXw7Rz4bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6p+G6peG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6NA4bu3dHPhu5nhurXhuqfhurVz4buZ4bq54bqo4bq14bql4bqr4bq1LeG6teG6pWIv4bql4bqnOeG6teG7lEtTSuG6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1QOG7lcO54bq1PMOBZ3PhurVw4buVdMOp4bq1POG7ljzhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tXBC4bq14buVw7nhu7PhurVB4buV4bqw4bq14bqlYjnhurVrw6lz4buV4bq14buZ4buXw6nhurVB4bubc+G7leG6teG7leG7m3Phu5XhurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXPhurVz4buV4buXw7Vy4bq14bqk4bqi4bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6p8OiOOG6teG7tcOB4bqo4buNQeG6tXPhu5nhu5Xhu53hurVz4buV4buX4buPw4HhurXhuqRoc+G6tWvhu4/hurXhu7XDgWVz4bq1QeG7t8O5c+G7meG6tcSp4buVdOG6tXPhur9y4bq14bqnw6LhuqfhuqVh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7t3Rz4buZ4bq14bqt4bqn4bq1xKnhu5Xhu6PhurVB4buXw7LDgeG6teG7s+G7lcOpQeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVQQC084buU4bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6p8Oi4bq1xKnDg2XhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tUDhu5XDueG6tTzDgWdz4bq1a8Oq4bq1xKl14bq14bqnY+G6tcSp4buV4buj4bq1QeG7l8Oyw4HhurVrw6lz4buV4bq14buZ4buXw6nhurXhu5V04bq5c+G6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14bqk4bq54bq14bqk4bqueEHhurVw4buN4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq1a+G7j+G6teG7t2Vh4bq1UuG7q0HhurXhu7nGsOG6tcSp4buV4buj4bq1QeG7l8Oyw4HhurVr4bq7QeG6tcSpZXThurVx4bq5N+G6tUDGsMSp4bq1a+G7q+G6tUHhur9z4buZ4bq14buZ4buXw6nhurVB4bu34bud4bq14bu54bq9c+G6teG6rMOBaEE44bq14bu54bq9c+G6tXHhuq54c+G7meG6tXHhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7leG6ssSp4bq1xKl14bq14buV4bq7QeG6teG7ieG7m3Phu5XhurXhu7XDgWdzOOG6tUHhu7Fz4buZ4bq14buZ4buXw6nhurVB4bu34bud4bq14bqsw4FoQeG6tXDhu5XDrMOBOOG6tUHhu7Fz4buZ4bq14bqkxrBz4bq1a2nDgeG6tUHhuq7hurXhu7Phu5XDqUHhurVB4bu34buXw7RzOOG6tUHhu5XDgeG6tXPhu5XDreG7s+G6teG7ieG7m3Phu5XhurXhu7XDgWdz4bq1a2nDgeG6tXPhu5nhuq534buXL3Phur9y4bq14bqk4bq54bq1QeG7lcOB4bq1c+G7mWdz4bq14bu5w6nEqeG7lWHhurXhu7Lhu5V0c+G7meG6tUHhu7fhurl04bq14bqsZ+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq1c8Wpc+G7meG6tUHhu5XFqXPhurVyduG7l+G6tXDhu5fDtMOB4bq1cuG7i8OBOOG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurXhu5nhu5fhur3hu5fhurXhu7XDgeG6qOG7jUHhurVr4buvc+G6tUHhu5Xhuq454bq1cOG7leG7l+G7jcOB4bq1c+G6u+G7lznhurVBxrDhurXEqcOpdDjhurXEqcWpc+G7meG6tUHDqcSp4bq14bu1w4Hhur1z4bq1ceG6quG6tVPhu5XhurnhurVz4bqudsSp4bq14bqk4buP4bq1QeG6ueG7l+G6tXPhu5nDgeG6qMOyc+G6tXDhu5V0w6lz4buZ4bq14bu54bq9c2FhYeG6tWvhuq54xKnhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tUHDreG7s+G6tUHhu7fDgXPhu5nhurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXPhurXhuqThurnhurVr4bq7QeG6tXDhu41B4bq14bu1w4Hhur3hurVBxqHEqeG7leG6tcSp4bqyxKlh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG6u+G7l+G6tXBC4bq14buVw7nhu7M54bq1xKnDqcSp4bq1a+G6u+G7l+G6teG7ieG7l8O0w4HhurXhu5RLU0rhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tWvDquG6tUHhu5XGsHPhu5nhurVz4buVaEHhurXhuqThurnhurVB4buVxalz4buZ4bq14bu1w4Fl4bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu5Xhu6PhurVB4buXw7LDgTnhurVz4buV4buXw7Vy4bq14bqk4bqiOeG6teG7meG7l+G6veG7l+G6teG7s+G7lcOp4buz4bq14buz4buVw6lB4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXPhur9y4bq14bqnw6LhuqfhuqU54bq14buJw6ly4bq14bu5w6lB4bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5U54bq1cuG6osSp4bq1QeG7l8Oyw4HhurVT4buZ4buV4bud4bq14bu1w4Hhuqjhu41B4bq1xKnDg2XhurXhu4hlc+G6tcSo4buVaOG7s+G6teG7leG6uXPhu5XhurVL4bq9c+G7meG6teG7ieG7q+G6teG7lcOB4bqow7Vz4bq14bqk4buP4bq14buz4buV4bqu4buvc+G7meG6teG7leG6rnZz4buZ4bq1c+G7leG7l8O1cuG6teG6pOG6ouG6tXPhur9y4bq14bqnw6LhuqfhuqU44bq14bqkw61z4bq1auG6onPhu5nhurVx4buXc+G7leG6teG7lXThurtBOeG6teG7ucOpc+G7meG6tUHhurt04bq1xKnDqcSp4bq1a+G7nXPhu5XhurXhu5Xhuq52c+G7mTnhurXhu5Xhuq52c+G7meG6tWrhu4tzOeG6tcSp4buV4buj4bq1QeG7leG7nTnhurVz4buZ4buV4bud4bq14bu1w4Hhuqjhu41B4bq1xKnDg2XhurXhu5XDgeG6qMO1cznhurVB4bujc+G7leG6teG6pOG6ueG6tUDhu7fDgXPhu5nhurXhuq7hu69z4buZ4bq14bqk4bq5dOG6tWvhu5fhu4/DgeG6tXDhu5fDtXPhurVB4buV4bqyxKnhurVB4buN4bq1QeG6u+G7l+G6tWvhu51l4bq14buz4buV4bqu4buvc+G7mWHhurVAw63hu7PhurVB4bu3w4Fz4buZ4bq1QeG7lcOpdOG6teG7mcO94bq1cOG7lXXhurVw4buV4bq/cznhurXhuqThuq52c+G7meG6tXLhu4HEqTnhurVB4bq7dOG6tUHhu5XDgcOtc+G6tXF44buX4bq1xKnhu5V04bq14bu54bq9c+G6teG6rMOBaEE54bq1cOG7l3Phu5XhurVqdGVz4buV4bq14buz4buVw6lB4bq1QeG7t+G7l8O0c2HhurVLw6zhuqjhurVy4bq7c+G7leG6tcSp4bq94buX4bq1xKnDqcSp4buV4bq14buV4bq5c+G7leG6tcSp4buVxqFz4buVOeG6tcSp4bq94buX4bq1QeG7leG7l8O1c+G6tXLFqeG7l+G6tUHhu7fhuq53c+G7meG6tWtpw4HhurVB4bqu4bq1cOG7l3Phu5XhurVqdGVz4buVYeG6teG7tMOB4bq9c+G6tXHhuqo54bq1cOG7lWXhu5fhurVB4buVw6nEqeG6teG6pOG6ueG6teG7ueG6tOG6tWrhuqJz4buZ4bq1xKl14bq14buV4buXw7XDgeG6teG7tcOB4bq94bq1QeG6ueG7l+G6tXPhu5nDgeG6qMOycznhurXhu4nhur104bq14bqkw7XhurVyxanhu5fhurVB4bu34bqud3Phu5lhYWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s0XDgUHhu5V04bu34bqzw6Phu7JhKOG6oy/hu7PDow==

P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]