(vhds.baothanhhoa.vn) - Các loại hải sản như cá, tôm, mực... do ngư dân vùng biển bãi ngang tại huyện Quảng Xương đánh bắt luôn được người mua săn đón ngay trên bờ biển vào mỗi buổi sáng.
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6zhu6bhu7nhurxs4bun4buZbE5J4bqy4bu3bOG7peG7m0Fs4bqy4bu34buT4bqy4bu3w60v4bu5bsOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7uOG7qeG7k8Wpa8Os4bum4buZ4bunbOG6sOG6tOG7l0Fs4bu5xqFBbOG7hMah4bqybOG6suG7ueG7iGzhu6fhu5nhu4VsRuG6quG6tuG7hWzhurZL4bunZmZmbMWp4bq0bOG6suG7t+G7iGzFqXLhurJsTknhurLhu7ds4bulQcO94bqybOG7peG7m0Fs4bqy4bu34buT4bqy4bu3bEbhu5dBbOG7uUfDknnhurJsN0fGoeG6suG7t2zhuq3hu4jDieG6suG7t2zGsOG7meG6suG7uWzhu6Xhu6NGbOG6sEfhuqrhurJsxrDhu4jhurzhu6ds4bqy4bu34buI4bq6QWzhurZH4buTbOG7hOG7neG6smzGsMOC4bqybOG6suG7t+G7k8OSbEbhu4J24bqybOG7peG6umzhu6VBw73hurJsTuG7leG6tGzhurZFQWzhu6VHxJBBbOG7hOG7meG6suG7t2bDrS/hu4DDrMOtxalBTmzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlrxanhu4Lhu6nhurDhu5NG4bupxalrw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrGFB4bqybOG6sEF24bqybOG7hkfhu5PhurLhu4fDrS/hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6zDrUfhurBs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0ZBRuG6sOG7qS3hurThurLhurDDkmvDrMOt4bqwQcOsw63hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6zDreG7k2xGQUbhurDhu6nhurlrLOG7t+G7iGzFqXLhurJsxrBBbOG7p+G7lWzhuq7hu7nhu6nhurRs4oCc4buE4bud4bqybOG6sEThu6ds4bulQcO94bqy4oCda2zhu7nhu4Lhu6nhu7XhurlrL+G6suG7t0ctxanhu5PhurItxalBLeG7p+G7ky3huq7hu7nhu6nhurQt4buE4buT4bqyLeG6sOG6tOG7py3hu6VB4bup4bqyLW9tw7Jubmbhu7lG4bq2a8OsLOG7t+G7iGzFqXLhurJsxrBBbOG7p+G7lWzhuq7hu7nhu6nhurRs4oCc4buE4bud4bqybOG6sEThu6ds4bulQcO94bqy4oCdw60v4buTw6zDrS/hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6zDrS/hurBBw6zDreG6sEHDrMOt4buERuG7guG6tOG6suG7t8Osw63hu5NsRkFG4bqw4bup4bq5a+G6pXhs4bq2QXjhurJs4bulQcO94bqybMOT4buT4bqy4bu5bOG7p+G7mUZsRuG7guG7o+G6suG7t+G7h2w/4bu54buZ4bq2bOG7gOG7ueG7mWxO4butbMaw4bux4buAbOG6suG7uU3hurLhu7dsTknhurLhu7ds4bulQcO94bqybE7hu6PhurLhu7drbOG7ueG7guG7qeG7teG6uWsvTuG7qS3hurZB4bup4bqyLeG7pUHhu6nhurItw5Phu5PhurLhu7kt4bun4buTRi1G4buC4buT4bqy4bu3LeG6ruG7ueG7k+G6ti3hu4Dhu7nhu5MtTuG7qS3FqeG7qeG7gC3hurLhu7lH4bqy4bu3LU5H4bqy4bu3LeG7pUHhu6nhurItTuG7k+G6suG7ty1u4buR4buPb+G7j2bhu7lG4bq2a8Os4bqleGzhurZBeOG6smzhu6VBw73hurJsw5Phu5PhurLhu7ls4bun4buZRmxG4buC4buj4bqy4bu34buHbD/hu7nhu5nhurZs4buA4bu54buZbE7hu61sxrDhu7Hhu4Bs4bqy4bu5TeG6suG7t2xOSeG6suG7t2zhu6VBw73hurJsTuG7o+G6suG7t8OtL+G7k8Osw60v4buERuG7guG6tOG6suG7t8Osw60v4bqwQcOsw60vR+G6sMOsw63FqUFObOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu6fhurDhu4Jrw6zDrS/FqUFOw6zDrS/FqUFOw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4bq24bun4bupLeG6tOG7pcSC4bup4bunRmzFqeG7t+G6tuG7qcWpQeG7k2xOQcWp4bup4bq0bOG6tuG7gMOybEHhu6bhu6nhurJG4bup4buCbEHhu7RH4bqw4bqwa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsbm1t4bq94buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbMOzb23hu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay/hu5Phu4Dhu4Dhu4Qv4bq04buA4bup4bqyL+G6tuG7qcWpQeG7ky9G4bu5R+G6tuG7peG7geG7gOG6ueG6suG7qU/hu4Qvb27Ds24vb27hu43FqW5ub8Ozb8OybUbhu43DtOG7jcO04bqw4buRLeG7uU7FqcO0w7TDs8OyZsSC4buA4bu3a2zFqeG7k0bhu5MtRsOS4buA4bup4bq5a05Bxanhu6nhurQv4bq24buAw7JrbMWp4buTRuG7ky3hu6nhurLhu6fhurTFqeG7qeG6uWvhuqXhu5Hhuq7hu6XFqOG7pOG6peG7tOG7pkbhu6fhuq1OLOG6qeG7gEHhurBALuG7pC9H4bukNuG7uOG7ueG6tjsvNkE74bu5JuG6ri/DkjtBxanhurDhuqXhu6Ru4bql4buk4buNT+G6tDnFqeG7tuG6sjY/QeG7qTvhu4TDskDhu7Thu49Oxanhuq06beG6tOG6suG7p+G7jcWpesOyw7Lhu6nFqeG7qMWoOXrDtVp6OeG6rT/FqeG6skfhuqk4QC9P4bqy4buoxahh4buP4buNT+G6peG6qcOz4buG4bq9b+G7pOG7qOG7hsWpw5Lhu4YsTz8vLOG7hOG7t+G6pybDs+G6rUDhu6ZAOOG7k+G7t+G6peG7hOG6tDhuOuG7uDfhu7Xhu6TEgsO04buS4bq9b+G7pMOybUfDsuG7kuG6vcOzxajhur3Ds8Woa2zFqeG7k0bhu5MtRkFG4bqw4bup4bq5a2tsxanhu5NG4buTLeG7k+G7guG7t+G7hOG6uWvDtcO0ZuG7jW/hu4du4buHbuG7j+G7keG7h23hu4du4buHbuG7h25tbeG6veG7h23hu4du4buRb23hu4dubcO0bWtsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu4RGw5LhurDhu6nhurlrRuG7qcOTRi3hu5PhurBB4bu34bqy4buHbOG7p+G7qeG6skbhu6nhu4Lhu4Nrw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrOG6pUHFqeG7qeG6tOG7h2zhu6bhu7nhurxs4bun4buZbE5J4bqy4bu3bOG7peG7m0Fs4bqy4bu34buT4bqy4bu3ZsOtL+G7hEbhu4LhurThurLhu7fDrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbMOyw7LDtOG7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb27Ds24vb27hu43FqW5ub23Ds8OybUbDtW5ub23hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5bm5rbOG7k+G6sEbhurlr4bum4bu54bq8bOG7p+G7mWxOSeG6suG7t2zhu6Xhu5tBbOG6suG7t+G7k+G6suG7t2tsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlrw7LDssO0a2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrGFKbMawdEdsRuG7ueG7meG6suG7t2zhu48tb21vbmzGsHfhurJs4bqy4buTw5Lhu4Vs4bqy4bu34buIbMWpcuG6smxOSeG6suG7t2zhu6VBw73hurJs4bul4bubQWzhurLhu7fhu5PhurLhu7ds4bu5R8OSeeG6smw3R8ah4bqy4bu3bOG6reG7iMOJ4bqy4bu3bEbhu4JI4bqy4bu3bOG6tknhu5Ns4bqu4bu54buTQWxG4bu54buZ4bunbOG6tkvhu6dsTuG7lWzhu6fhu5ls4bqyw43hu6fhu4Vs4bq24buT4bqy4bu3bOG6sOG7l0FsRuG7uUds4bqy4bu5deG7gGzhu6fhu7nhurRs4bqy4bu34buIbMWpcuG6smbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zDssOyw7Thu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29uw7NuL29u4buNxalubm9t4buPw7PDtUbDtMOzbeG7kW3hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq54buNb+G7jWts4buT4bqwRuG6uWvhu6bhu7nhurxs4bun4buZbE5J4bqy4bu3bOG7peG7m0Fs4bqy4bu34buT4bqy4bu3a2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvDssOyw7RrbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8Os4bqt4bubbDdHxqHhurLhu7dsLOG7ueG7k+G6tmzhu6fDgmxvbOG6tuG7oUZsTkrhu5NsRkF34buAbOG7t0Hhu5nhu4BsTuG6uEFs4bulQcO94bqybE7hu5Vs4buE4bqq4bqy4bu34buFbOG6sOG7lWzhurDhurxBbEbhu7l3bMaww71s4bqw4buV4bq2bOG6ssOJQWzhurLhu6nhurRsxrB1R2xG4bu5R8OSeOG6smzhurDhurjhurJmbDRsw5Phu5tsN0fGoeG6suG7t2ws4bu54buT4bq24buFbOG6suG7t+G7iGzFqXLhurJsxrDhu5PhurLhu7dsxrDDusOSbOG6tuG7l+G6suG7uWzhuq7hu7nhu5NBbEbhu7nhu5nhu6ds4bu5xqFBbOG7hMah4bqybOG6suG7t+G6tOG7lUFs4bqu4bu5w4lBbOG6suG7ueG7iGzhurLhu7fhu7l4bOG7p3JH4buFbOG7pcOC4bqy4bu3bOG7t+G7ueG7seG7hWzhurLhu7fhu7l4bOG6sOG7iOG6uEFs4bq24buV4bqy4bu5ZmZmbGHhu7nhuqrhurLhu7dsRuG7ueG7iOG6uuG6suG7t2zhurZFQWzhu6fhu7lHw5J34bqybMawQWzhu6fDjOG7k2xG4bu5R8OSeOG6smzhurDhu5XhurZs4bqy4bu34bu5eGzhurDhu4jhurhBbOG6tuG7leG6suG7uWzhuq7hu6vhurRsxanhu5VBbOG6ruG7ueG6tMah4bqy4bu3bMO1LW5tbOG6suG7t+G7lcOS4buFbE5J4bqy4bu3bMaw4buZ4bqy4bu5bOG7peG7o0Zs4bun4buZ4bun4bu5bOG7peG6umzhuq7hu7nhurTGoeG6suG7t2xG4buCduG6smzFqeG7iOG6uEFsb21s4bu5xqFBbOG6sOG7jGbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zDssOyw7Thu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29uw7NuL29u4buNxalubm9ub23Dskbhu43hu4/hu5HDssOy4bqwbWbEguG7gOG7t+G7geG7guG6ucOyw7XDtWts4buT4bqwRuG6uWvhu6bhu7nhurxs4bun4buZbE5J4bqy4bu3bOG7peG7m0Fs4bqy4bu34buT4bqy4bu3a2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvDssOyw7RrbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8OsYUfDkmzhurLhu7lBduG6suG7hWzhurLhu7fhu5XDkmzhurLhu5XhurRsxrDhu4jhurzhu6ds4bun4buZbOG7ueG6pmzhu4Thu69s4bun4bu54bq0bEbhu7lHw5J44bqybOG7p+G7ueG7l8OSbE5J4bqy4bu3bOG7peG7m0Fs4bqy4bu34buT4bqy4bu3bMaww71s4bul4buZ4bqybOG6suG7t+G7k8OSbEbhu4J24bqybOG7peG6umzhu6VBw73hurJs4buCQ0FsRkF34buAbEbDjeG7p2zhu4Lhu5Ns4bqu4bu5w4lBZmxh4bu5R8OSeOG6smzhurbhu5XhurLhu7lsxrB1R2zhu6fhu5nhu6fhu7ls4bul4bq6bOG6ruG7ueG6tMah4bqy4bu3bG7hu4Xhu41s4bu5xqFBbOG6sOG7jGzhu4JDQWzFqUnhurLhu7ds4bulw6hs4bq2xqHhurLhu7fhu4VsRuG7uUfDknjhurJs4bq2w4zhurLhu7dsTnXhurJs4bun4bu5R8OSw73hurJs4bun4buZbE7hu5XhurRs4bul4bq6ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jW1t4buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9vbsOzbi9vbuG7jcWpbm5vbm9vw7JGw7XDssOyb8Oy4bqwbWbEguG7gOG7t+G7geG7guG6uW5v4buNa2zhu5PhurBG4bq5a+G7puG7ueG6vGzhu6fhu5lsTknhurLhu7ds4bul4bubQWzhurLhu7fhu5PhurLhu7drbE9BxalG4bu54bq5a8O0bW1rbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4bq5a+G7jW1ta2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrOG7tnThurJs4bq24bur4buAbOG6suG7iOG6uOG7p2zGsHNGbOG7p+G7mUZs4bqwSOG6suG7hWzhu6fhu5nhu6ds4buA4bu54buIw4nhurLhu7dsRkF54bqybE514bqybOG7p+G7uUfDksO94bqybOG6ruG7ucOCbEZBd+G7gGzhu6d14bqy4buFbMWp4bq0bMaww4Jsw5Phu6ls4bul4bqkbOG6sOG7lWzhu4Dhu7nhu4jDieG6suG7t2xGQXnhurJsTnXhurJs4bun4bu5R8OSw73hurJs4bu5QXlHbOG7hkfGoWzhurLhu7lzRmzDimzGsHLDkmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zhu41tbeG7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb27Ds24vb27hu43FqW5ub27hu49tw7NG4buR4buRb8Oz4buN4bqwbWbEguG7gOG7t+G7geG7guG6ucO14buRw7JrbOG7k+G6sEbhurlr4bum4bu54bq8bOG7p+G7mWxOSeG6suG7t2zhu6Xhu5tBbOG6suG7t+G7k+G6suG7t2tsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlr4buNbW1rbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8Os4bu4xqFBbOG7hMah4bqybOG7p3Xhu4Bs4bul4bq64buFbOG6suG7uU3hurLhu7ds4bqy4bu34buI4bq6QWzhu4Dhu7nDjWzhurJNbOG7leG6tGxOeGzhu4Dhu7nDgeG7k2zhu6VBw73hurLhu4VsxrDDguG6smzhurBzw5JsRkrhurLhu7ds4bqu4bu54buTw5Js4bun4buZ4buFbEbhuqrhurZsRkps4bqy4bu5TeG6suG7t2zhurLhu7fhu4jhurpBbMaw4buV4bqybOG6quG6suG7t2zhurbhu6FGbOG7hOG7l+G6tmzGsOG7qeG6smxOw4Bs4bqy4buj4bqy4bu3bOG7t0HDgmZs4bu2QeG6puG6suG7t2zhurLDgkFsxrDhu6Hhu6dsRuG7guG7iOG6suG7t2zhu6fDjOG7k2zhurLhu7fhu4jhurpBbE5J4bqy4bu3bOG7pUHDveG6smzhu6dzRmzhurB24bqybEZKbOG6tuG6pkFs4buA4bu5w4Hhu5Nmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4ThurlrQeG7puG7qeG6skbhu6nhu4JrbOG7hEbDkuG6sOG7qeG6uWtPQcWpRuG7ueG7h2zDtG1t4buAw5Phu4Ns4bu54bupQeG7t+G7uUbhu4ds4buNw7PDs+G7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb27Ds24vb27hu43FqW5ub27hu4/DssO1RsO0w7Xhu4/DteG7j+G6sG1mxILhu4Dhu7fhu4Hhu4Lhurnhu5Hhu41ta2zhu5PhurBG4bq5a+G7puG7ueG6vGzhu6fhu5lsTknhurLhu7ds4bul4bubQWzhurLhu7fhu5PhurLhu7drbE9BxalG4bu54bq5a8O0bW1rbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4bq5a+G7jcOzw7NrbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8OsNuG7ucOB4buTbEbhu4J24bqybOG7peG6uuG7hWzhurLhu7lN4bqy4bu3bOG6suG7t+G7iOG6ukFs4buA4bu5w41s4bqyTWzGsMSo4bqy4bu3bMWp4buV4bqybOG7ueG7leG6suG7t2zFqeG7lUFsxrDDguG6smzGsOG6vEFmbOG7puG7mWzhurLDjeG7p+G7hWzhu6fhu5ls4bunw4nhurbigKZsxrDhu4jhurzhu6ds4bq2SeG7k+G7hWxGQXfhurLhu7ds4bun4buI4bq6QWzhurLDgkFs4bqy4buZ4bq0bOG6suG7uUF5Rmzhu6fGoWxOSeG6suG7t2zhu6Xhu5tBbOG6suG7t+G7k+G6suG7t2bDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zhu43Ds8Oz4buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9vbsOzbi9vbuG7jcWpbm5vb8OzbsO0Rm5uw7Ruw7LhurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq54buRw7Xhu41rbOG7k+G6sEbhurlr4bum4bu54bq8bOG7p+G7mWxOSeG6suG7t2zhu6Xhu5tBbOG6suG7t+G7k+G6suG7t2tsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlr4buNw7PDs2tsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6zGr8OMbOG6sOG6tOG7l0Fs4bu5xqFBbOG7hMah4bqybMaw4buI4bq84bunbOG7peG7lcOSbOG7guG7k2zhu6Xhu5nhurJs4bq2R+G7k2ZsLOG7uU3hurLhu7ds4bq24butbOG7p+G7mWxG4buCw4Hhu6fhu7nhu4Vs4bqyw43hu6ds4bu54buTw5Js4bun4buZbOG7p8OJ4bq24buFbOG6tkvhu6fhu4VsRuG6quG6tuKApmzhurDhurThu5dBbOG6suG7leG6tGzhu6fhu4rhurLhu7dsRuG7iMOJQWzhu4LhuqThurLhu7fhu4Vs4buldUZs4bqwduG6smxG4buT4bqy4bu5bEbhu5nhu6fhu7lmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4ThurlrQeG7puG7qeG6skbhu6nhu4JsxalG4bu5R+G6tuG7pWts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zhu43Ds8Oz4buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9vbsOzbi9vbuG7jcWpbm5vw7Phu41uw7RGw7LDtcOy4buRw7ThurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5w7Lhu41rbOG7k+G6sEbhurlr4bum4bu54bq8bOG7p+G7mWxOSeG6suG7t2zhu6Xhu5tBbOG6suG7t+G7k+G6suG7t2tsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlr4buNw7PDs2tsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6ws4bu5TeG6suG7t2zhuq7hu7nhu5PDkmzhu7nGoUFs4buExqHhurJs4bqy4bu54buIbEbhu4jDiUFs4bqy4bu34bq04bqybOG7ucOJ4bqybMWp4buI4bq4QWzhu5nhurLhu7ls4bqy4buj4bqy4bu3bOG6tuG7oUZsRuG7guG6ukFmw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4buk4bq0xanDkmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu6fhurDhu5Phu4Thu4ThurlrQeG7puG7qeG6skbhu6nhu4JrbOG7hEbDkuG6sOG7qeG6uWtPQcWpRuG7ueG7h2zDtG1t4buAw5Phu4Ns4bu54bupQeG7t+G7uUbhu4ds4buNw7PDs+G7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb27Ds24vb27hu43FqW5ub27DtG/Ds0Zv4buPbm/DsuG6sG1mxILhu4Dhu7fhu4Hhu4LhurnDs+G7jcOza2zhu5PhurBG4bq5a+G7puG7ueG6vGzhu6fhu5lsTknhurLhu7ds4bul4bubQWzhurLhu7fhu5PhurLhu7drbE9BxalG4bu54bq5a8O0bW1rbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4bq5a+G7jcOzw7NrbC/DrMOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7puG7k+G7gEZB4bq04bqya8OsLOG7t+G6tOG7lUFs4bun4buZ4bunbOG6sOG6tOG7l0Fs4bun4buZ4buFbOG7hMah4bqybOG7gOG7ucO64bq2bOG7peG7lcOSbOG7peG7meG6smzhu6fhuqThurJs4bunw4Js4bunxqFs4bq2S+G7p+G7hWxG4bqq4bq24buFbOG7t+G7ueG7sWZmZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbOG7jcOzw7Phu4DDk+G7g2ts4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunxanhurJm4bul4buT4bq0RuG7ueG7k+G6suG7ueG7ueG6tOG7k2ZO4bqyL8Wp4bup4buE4bquRuG6tOG7gC/hurLhu6lP4buEL29uw7NuL29u4buNxalubm9vb21uRm/hu43DtG/hu4/hurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq54buPbeG7jWts4buT4bqwRuG6uWvhu6bhu7nhurxs4bun4buZbE5J4bqy4bu3bOG7peG7m0Fs4bqy4bu34buT4bqy4bu3a2xPQcWpRuG7ueG6uWvDtG1ta2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG6uWvhu43Ds8Oza2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrMWoSWzhu7dB4buZbOG7ucahQWzhu4TGoeG6smzhu7dBxqHhurZs4bu5w4nhurJs4buE4bq0bE7hurhBbOG6suG7neG6tmxG4buC4buI4bq44bunbMWp4bq0bMah4bqy4bu5bOG7ueG7iMOK4bqy4bu3bOG7p8OM4buTbMWp4bqg4bun4bu5bOG7pXnhurLhu7nhu4Vs4buE4bq04bqy4bu3bEbhu5dBbDdHxqHhurLhu7ds4bqt4buIw4nhurLhu7fhu4Vs4bu3QeG7mWzhurZL4bunbEbhu4jDiUFsw4ps4bq2xKjhu6dsbsO0bWzGsHfhurJsb+G7jW1s4bqy4bu34bu5w4DhurJsxrBD4bqy4bu3L+G6ruG7t+G7hWzhu6fhu5ls4bqyw43hu6dsRkpsb21sxrB34bqybOG7jW1s4bqy4bu34bu5w4DhurJsxrBD4bqy4bu3L+G6ruG7t2ZsLOG7ueG6umzGsMOC4buFbOG7t0FI4buAbOG6suG7t+G7iOG6ukFsxaly4bqybMSQ4bqybMaw4bqg4bqy4bu5bOG7p0dE4bunbOG7hELhurLhu7fhu4VsTuG7iOG6vEZs4buGR+G7k2xG4bu54bq6QWzhuq7hu45s4bqu4bu5w4Js4bqu4bu54bud4bqybOG7p8OM4buTbMWp4bqg4bun4bu5bOG7pi7huqVAxagtbuG7kWbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Osw61B4bq24bu3bOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWtB4bum4bup4bqyRuG7qeG7gmts4buERsOS4bqw4bup4bq5a09BxalG4bu54buHbMO0bW3hu4DDk+G7g2zhu7nhu6lB4bu34bu5RuG7h2zhu43Ds8Oz4buAw5Phu4NrbOG7hOG7guG7p+G6uWsvL+G7p8Wp4bqyZuG7peG7k+G6tEbhu7nhu5PhurLhu7nhu7nhurThu5NmTuG6si/FqeG7qeG7hOG6rkbhurThu4Av4bqy4bupT+G7hC9vbsOzbi9vbuG7jcWpbm5vb2/DsuG7kUbDtcOzbeG7jeG7keG6sG1mxILhu4Dhu7fhu4Hhu4Lhurlv4buPw7VrbOG7k+G6sEbhurlr4bum4bu54bq8bOG7p+G7mWxOSeG6suG7t2zhu6Xhu5tBbOG6suG7t+G7k+G6suG7t2tsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlr4buNw7PDs2tsL8Osw60v4buAw6zDreG7gGzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlr4buA4bum4buT4buARkHhurThurJrw6w/4bu54bq0xqHhurLhu7ds4bu5w4nhurJsw7Thu7ls4bu3QeG6umzhu4Thu5nhurLhu7fhu4Vs4bun4bu54bq8bOG7p+G7mWzhu6Xhu6NGbMawdEdsTuG7m+G6smzFqXThurJmbCzhu7lN4bqy4bu3bMWp4buZ4bqy4bu3bOG6suG7t+G7iOG6ukFsTkRBbE7hu5ts4buC4bq6QWzGsEHhu4Vs4bq24buT4bqy4bu3bOG7ucahQWzhu4TGoeG6smxOeGzhu6fhu5nhu6ds4bun4bu54bq8bOG7hkfhu5PhurLhu7lsTknhurLhu7dsxrDDvWzhu6Xhu5nhurJs4bqw4butZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0Hhu6bhu6nhurJG4bup4buCa2zhu4RGw5LhurDhu6nhurlrT0HFqUbhu7nhu4dsw7RtbeG7gMOT4buDbOG7ueG7qUHhu7fhu7lG4buHbMOy4buNbeG7gMOT4buDa2zhu4Thu4Lhu6fhurlrLy/hu6fFqeG6smbhu6Xhu5PhurRG4bu54buT4bqy4bu54bu54bq04buTZk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4Qvb27Ds24vb27hu43FqW5ub29vb8OyRm/hu43hu5Fuw7ThurBtZsSC4buA4bu34buB4buC4bq5w7Jvw7RrbOG7k+G6sEbhurlr4bum4bu54bq8bOG7p+G7mWxOSeG6suG7t2zhu6Xhu5tBbOG6suG7t+G7k+G6suG7t2tsT0HFqUbhu7nhurlrw7RtbWts4bu54bupQeG7t+G7uUbhurlrw7Lhu41ta2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6bhu5Phu4BGQeG6tOG6smvDrOG7puG7ueG6vGzhu6fhu5lsN0fGoeG6suG7t2ws4bu54buT4bq2bOG6suG7n+G6tmzhu6fhu5nhu6fhu7lsRuG7gkfhurLhu7dsRnLhurZsRuG7ueG7leG6suG7uWzhu4Dhu7lCbGHhu7nhu5PhurLhu7ls4bu4w4Lhu5Ns4bqu4bu54bq0xqHhurLhu7dsb+G7jWzhuq7hurZsTnhs4buA4bu5w4Hhu5Nsxq/huqrhurLhu7dsLOG7k+G6tmZs4bum4bu54bq8bOG7ueG6puG7gGzhu4JDQWxG4buT4bqybEbhu4LhurThurLhu7ds4bqu4bu54bq0xqHhurLhu7dsw7NsRkF34bqy4bu3bOG7pUfEkEFs4buE4buZ4bqy4bu3bOG7hOG6uOG6tmbDrS/hu4DDrMOtxalBTmzhu6fhurDhu5Phu4Thu4Thurlrxanhu4Lhu6nhurDhu5NG4bupxalrw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrGFB4bqybOG6sEF24bqybOG7hkfhu5PhurLhu4fDrS/hu4RG4buC4bq04bqy4bu3w6zDrUfhurBs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a0ZBRuG6sOG7qS1G4bu5R+G6tuG7pS3hu5PhurLFqS3hu4Thu5Phu4DhurRrw6zDreG6sEHDrMOt4buTbEZBRuG6sOG7qeG6uWss4bu34buIbMWpcuG6smzGsEFs4bun4buVbOG6ruG7ueG7qeG6tGzigJzhu4Thu53hurJs4bqwROG7p2zhu6VBw73hurLigJ1rbOG7ueG7guG7qeG7teG6uWsv4bqy4bu3Ry3FqeG7k+G6si3FqUEt4bun4buTLeG6ruG7ueG7qeG6tC3hu4Thu5PhurIt4bqw4bq04bunLeG7pUHhu6nhurItb23Dsm5uZuG7uUbhurZrw6zDrUHhurbhu7ds4buE4buC4bun4bq5ay/hurbhu6nFqUHhu5Mvbm9tL+G6suG7qU/hu4Qvb27Ds20vb27hu43FqcOybuG7jW1t4buN4buRRsOz4buNbsOyw7PhurBtZsSC4buA4bu3a2zhu5PhurBG4bq5a+G7puG7ueG6vGzhu6fhu5lsTknhurLhu7ds4bul4bubQWzhurLhu7fhu5PhurLhu7drbC/DrMOtL+G7k8Osw63FqUFOw6zDreG7hEbhu4LhurThurLhu7fDrMOt4buTbEZBRuG6sOG7qeG6uWss4bu34buIbMWpcuG6smzGsEFs4bun4buVbOG6ruG7ueG7qeG6tGzigJzhu4Thu53hurJs4bqwROG7p2zhu6VBw73hurLigJ1rbOG7ueG7guG7qeG7teG6uWsv4bqy4bu3Ry3FqeG7k+G6si3FqUEt4bun4buTLeG6ruG7ueG7qeG6tC3hu4Thu5PhurIt4bqw4bq04bunLeG7pUHhu6nhurItb23Dsm5uZuG7uUbhurZrw6ws4bu34buIbMWpcuG6smzGsEFs4bun4buVbOG6ruG7ueG7qeG6tGzigJzhu4Thu53hurJs4bqwROG7p2zhu6VBw73hurLigJ3DrS/hu5PDrMOtL+G7hEbhu4LhurThurLhu7fDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu7nhu6nhu5PFqWvDrCzhu7lN4bqy4bu3bOG6suG7t+G7iGzFqXLhurJsxrBBbEbhu4J24bqybOG7p+G7uUF34bunbOG7p+G7lWzhuq7hu7nhu6nhurRs4bun4buT4bq0bEZKbG4tw7Ns4bq2bOG7t0FN4buTbOG6suG7uU3hurLhu7ds4bun4bq04bqybOG7hMOC4bqy4bu3bOG7pUHDveG6smzGsMO9bMaw4buZ4bqy4bu5bOG7peG7o0Zs4bun4buZ4buFbEbhuqrhurbhu4Vs4bq24bq0QWZmZmzDimzDk8SobGHhu7nhu5PhurLhu7lmw60v4buAw6zDrS/FqUFOw6zDrS/hurBBw6zDreG6sEHDrMOt4buTbEZBRuG6sOG7qeG6uWvhuqV4bOG6tkF44bqybOG7pUHDveG6smzDk+G7k+G6suG7uWzhu6fhu5lGbEbhu4Lhu6PhurLhu7fhu4dsP+G7ueG7meG6tmzhu4Dhu7nhu5lsTuG7rWzGsOG7seG7gGzhurLhu7lN4bqy4bu3bE5J4bqy4bu3bOG7pUHDveG6smxO4buj4bqy4bu3a2zhu7nhu4Lhu6nhu7XhurlrL07hu6kt4bq2QeG7qeG6si3hu6VB4bup4bqyLcOT4buT4bqy4bu5LeG7p+G7k0YtRuG7guG7k+G6suG7ty3huq7hu7nhu5PhurYt4buA4bu54buTLU7hu6ktxanhu6nhu4At4bqy4bu5R+G6suG7ty1OR+G6suG7ty3hu6VB4bup4bqyLU7hu5PhurLhu7ctbuG7keG7j2/hu49m4bu5RuG6tmvDrMOtQeG6tuG7t2zhu4Thu4Lhu6fhurlrL+G6tuG7qcWpQeG7ky9ub20v4bqy4bupT+G7hC9vbm7hu5EvbsO1w7XFqeG7jW3DtG7DssOzw7VG4buRw7Vuw7PDsuG6sG1mxILhu4Dhu7drbOG7k+G6sEbhurlr4bum4bu54bq8bOG7p+G7mWxOSeG6suG7t2zhu6Xhu5tBbOG6suG7t+G7k+G6suG7t2tsL8Osw60v4buTw6zDrcWpQU7DrMOt4buERuG7guG6tOG6suG7t8Osw63hu5NsRkFG4bqw4bup4bq5a+G6pXhs4bq2QXjhurJs4bulQcO94bqybMOT4buT4bqy4bu5bOG7p+G7mUZsRuG7guG7o+G6suG7t+G7h2w/4bu54buZ4bq2bOG7gOG7ueG7mWxO4butbMaw4bux4buAbOG6suG7uU3hurLhu7dsTknhurLhu7ds4bulQcO94bqybE7hu6PhurLhu7drbOG7ueG7guG7qeG7teG6uWsvTuG7qS3hurZB4bup4bqyLeG7pUHhu6nhurItw5Phu5PhurLhu7kt4bun4buTRi1G4buC4buT4bqy4bu3LeG6ruG7ueG7k+G6ti3hu4Dhu7nhu5MtTuG7qS3FqeG7qeG7gC3hurLhu7lH4bqy4bu3LU5H4bqy4bu3LeG7pUHhu6nhurItTuG7k+G6suG7ty1u4buR4buPb+G7j2bhu7lG4bq2a8Os4bqleGzhurZBeOG6smzhu6VBw73hurJsw5Phu5PhurLhu7ls4bun4buZRmxG4buC4buj4bqy4bu34buHbD/hu7nhu5nhurZs4buA4bu54buZbE7hu61sxrDhu7Hhu4Bs4bqy4bu5TeG6suG7t2xOSeG6suG7t2zhu6VBw73hurJsTuG7o+G6suG7t8OtL+G7k8Osw60v4buERuG7guG6tOG6suG7t8Osw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7ueG7qeG7k8Wpa8OsLHdHbOG7peG7l+G6smzhurDhu5Vs4oCcRsOB4bqybMawQ+KAnWzhu6fDjOG7k2zFqUds4bqw4bqg4bun4bu5bOG7pUHDveG6smxO4buVbOG7gkNBbOG7pUXhurLhu7ds4bq2REZs4bqy4bu34buVw5JsxrDhu7Hhu4BsRuG7guG6ukHhu4Vs4bul4buX4bqybEbhu7lzw5Js4bun4bu54buZ4bqybOG6suG7uU3hurLhu7ds4bul4bubQWzhu6VBw73hurJs4bun4bu54bup4bqybOG6rsOB4bqybOG6suG7t+G7iOG6ukFs4bu54buTw5Js4bqy4buh4bqy4bu3bOG6snhs4buldmxG4bqq4bqy4bu3bOG7p0JGbEbhu7nhu6vhu4BsTuG7lWzhurZHQuG6smzhu7nhuqThu5Ns4bunSeG6suG7t2zhu7dB4buTQWzGsEF5R2zhu6VzRmxGdeG6smzhu6fDjOG7k2xG4bu5QXbhurJs4bqy4bu5QXbhurJs4bu54bq04buT4bqy4bu3bOG7hMOJ4buFbEbhu7nDgGzDk8SobGHhu7nhu5PhurLhu7lsLWzigJxG4bu5QXbhurJsxrDhu4jhurrhurLhu7figJ1s4bunw4zhu5Ns4bqy4bu5TeG6suG7t2xOSeG6suG7t2zhu6VBw73hurJsTuG7o+G6suG7t2wtbOG7hOG7r2zhurDhu5Vs4buES2zhurBL4buTbOG7p+G7ueG6puG6smxGR8OSeUZsTuG6ukFmw60v4buAw6zDrS/FqUFOw6zDrS/hurBBw6zDrS9H4bqww6zDrcWpQU5s4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7p+G6sOG7gmvDrMOtL8WpQU7DrMOtL8WpQU7DrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu5JHRuG7ueG6tOG7gmvDrOG7uOG6tOG7leG6suG7t2zGr+G6quG6suG7t8OtL+G7gMOs

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]