(vhds.baothanhhoa.vn) - Sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân chính là “chìa khóa” quan trọng góp phần đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, giữ biên cương bình yên. Phóng viên Báo Thanh Hóa cuối tuần trao đổi với các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Chung, Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thượng tá Trương Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Mường Lát; ông Vàng Thanh Di, trưởng bản Cá Giáng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát xoay quanh nội dung trên.
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzWOG6tkxE4bqw4buRS3DGoOG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5Hhu5hOROG6sOG7kXfhurLDgURvL+G6tuG7mcOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKO+G7s3B5w7TDs+G6t8OU4buReOG6tkxE4bqw4buRS3DGoOG7kXjDk3Dhu5F44bur4buK4buRw5PGoGrhu5F44bq24bq0ROG6tuG7keG7iEzGoOG6oERq4buReHF44buRd3BEauG7kUThurByROG6tmrhu5HDvcSQckThu5FL4bq2w4Nq4buReHF44buRS+G7sUThurDhu5FCR+G7iuG7kV3hurbhu6lE4buReeG7qUThu5F44bq24bq0ROG6tuG7kUJy4buR4oCceOG6tsOCcOG7keG6quG6tkVw4oCd4buR4buITHBE4buRS8So4bq4ROG6sOG7keG6sEXhu4rhu5Hhu4rhurbhu7FE4buRw710Q+G7kXd0xJDhu5FwROG7kUThurJE4bq24buRd+G6ssOBROG7keG6sOG6skfhurJq4buRS8So4butS+G7kUvDlOG7kXBE4buRS8SQckThu5Hhu5Z14buR4bq24buG4bqyauG7keG6sOG6suG7kuG7kXfhurLDgUThu5F44buMRkThurDhu5F3w4JE4bq24buRxqDDgURr4buRxIPhurZFROG6sOG7keG7mOG6ssOBROG7kVdxxJDhu5HhurPhurZwROG6tuG7kTtFcOG7kXhM4bq+4bqy4buRS0zhu7FE4buRS8SocMSQ4buRw73hu4LhurLhu5Hhu5hH4bqy4buReHF44buRw73hu4BE4bqw4buReOG6tuG6tOG7ieG7kcOdc+G6suG7kUtx4buRXeG6sEzGoMSCROG7kcOpw7pE4buRWOG6tkxE4bqwauG7kcSD4bq2ReG7kXjhurbhuqbhu5HhurZMxqDhu5FLxKjhu4zDjUThurDhu5FE4bqw4bq24bqy4bqi4buK4buR4buYT2rhu5FX4buG4buRw73hu4bhurLhu5FX4bqyw4FE4buR4buK4bq2w4lE4bqw4buRS+G6pkThurbEqeG7keG6s+G6tuG7jElE4bqw4buRS3Hhu5HhurPEqOG7jEZE4bqw4buRw6nDukThu5FZw5JE4bqwauG7keG6s8So4buMw41E4bqw4buRWMOKROG6sOG7kXBE4buR4bq2TMag4bqiROG7kVvhu4xIROG6sOG7kX1xS8Sp4buRw4pE4bqw4buRw6lyROG6sOG7keG6s+G6tnBE4bq24buRWeG6smrhu5FLxKjhu4zDjUThurDhu5F3dEThu5FYceG7kTrhurJxROG6sGrhu5Hhu5Z14buR4bqzxKhMROG6sOG7kX3hu5pq4buR4bq2TMag4bqiROG7kVvhu4xIROG6sOG7kX1xS+G7keG7lsSQcMag4buR4buITHBE4bq24buRROG7huG6suG7kXlMROG6sOG7kUvEqMOBRGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7R5S+G6tkxDd+G7keG6sljhu7NES+G7s8Sow7Thu5FKS8agQuG7s2fDtOG7lOG6snlL4bq24buJ4buR4buj4buT4buT4buK4buWxKnhu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZL4buJ4buRxqHhu53hu6Phu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5XGocahL+G7meG7o+G7o3nhu5vhu5Phu6Hhu5Phu5Phu5nhu5VL4buf4bub4buj4buZQuG7nS3hu6Fr4bqo4buK4bqww7Thu5FwQktnw7RY4bq2TEThurDhu5FLcMag4buRd3TEkOG7keG7mOG6ouG7keG7mE5E4bqw4buRd+G6ssOBRMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu6Phu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7TGoeG7neG7o8O04buRL8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilhw4buKS+G6ssSQRMO0w7NUROG6tuG7kUPhurJE4bq24buR4bq24bq4cGtvL+G7isOzb0twd0Lhu7Phu5F4QnBKSmfDtHhwQ0ThurZwS8O04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7o+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buRQ3DEqOG6sOG6skQtQuG7s+G6rkvhu4nhu5FwTEvEkMSp4buRQ3DEqOG6sOG6skQtxKjhurLhurDhurZL4buJ4buRcExLxJDEqcO0w7NvS3fEkHnGoMOzb0vEqMOzb0t5w7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O0S+G7s+G7lkstcELhurLhurBE4buJ4buReOG7s0RL4buzxKjEqcO0w7NvSkvEqMSQROG6sMOzw51z4bqy4buRS3Hhu5Fd4bqwTMagxIJE4buRw6nDukThu5FY4bq2TEThurDhu4nhu5HhurPDukThurDhu5F44buMSEThurDhu5Hhu4hMdEThu5FC4buaauG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5Hhu5jhu5JE4bqw4buReOG6tsO5eOG7kXjhurbDk+G7keG7iEzGoOG6oERq4buRcEThu5FE4bqyROG6tuG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqyby9KS8SoxJBE4bqww7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7Thu5FKS8agQuG7s2fDtEvhu7Phu5ZLLXBC4bqy4bqwROG7ieG7kXjhu7NES+G7s8SoxKnDtMOzb0pLxKjEkEThurDDs2/hurJD4bqw4buReEJwSkpnw7ThurJY4buzREvhu7PEqMO04buRSkvGoELhu7Nnw7Thu5ThurJ5S+G6tuG7ieG7keG7m+G7k+G7k+G7iuG7lsSp4buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S+G7ieG7keG7leG7oeG7oeG7iuG7lsSpw7Thu5FKxKh4Z8O0Ly94eURrd3DEkEvhurZwROG6tuG6tsSQcGvhu5hEL3nhu7NK4bqqS8SQ4buKL0Thu7Phu5RKL+G7leG7lcahxqEv4buZ4buj4bujeeG7m+G7k+G7oeG7k+G7k8ahxqFL4buV4buf4bud4buhQuG7oy3hu5nhu59r4bqo4buK4bqww7Thu5FwQktnw7RY4bq2TEThurDhu5FLcMag4buRd3TEkOG7keG7mOG6ouG7keG7mE5E4bqw4buRd+G6ssOBRMO04buR4buU4bqyeUvhurZnw7Thu5vhu5Phu5PDtOG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tktnw7Thu5Xhu6Hhu6HDtOG7kS/Ds28vSkvEqMSQROG6sMOzby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4buzQ8OzxIPDqeG7ieG7keG6u+G6skThu5HDikThurDhu5HDvXFE4bq24buR4bqw4bqyceG7keG7mHDhurLhu5FLxKjDieG7kXjDk3Dhu5FCw5R44buRQuG7jElE4bqw4buRd+G6ssOBROG7keG7iuG6tsOJROG6sOG7kUtz4bqy4buReHF44buRS0zGoMOAROG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqy4buRS8Sow4FE4buRw73huqRw4buRd3JE4buRS+G6pkThurbhu5FLxKjEkEThurDhu5F4w4pE4bqw4buRS3F44buRw710Q+G7kXd0xJDhu5FwROG7kUThurJE4bq24buRS8So4butS+G7kUvDlOG7kS3hu5FwROG7kUThurJE4bq24buRd+G6ssOBROG7keG6sOG6skfhurLhu4tvL+G7s0PDs28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G7s0PDs8Odc+G6suG7kUtx4buRXeG6sEzGoMSCROG7kcOpw7pE4buRWOG6tkxE4bqw4buJby/hu7NDw7Phu5FX4buG4buRw73hu4bhurLhu5FX4bqyw4FE4buR4buK4bq2w4lE4bqw4buRbVfDnVfEg27hu5FL4bqmROG6tuG7keG6s+G6tnBE4bq24buRO0Vw4buRw73hu4xJeOG7keG6sOG6snDEkOG7kUThurbhurLhuqJD4buR4buYT+G7keG7iEx0ROG7kULhu5pq4buRd3TEkOG7keG7mOG6ouG7keG7leG7meG7l2rhu53hu5HhuqpD4buRw73hu4xIROG6sOG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqy4buRS+G6ssOA4buK4buR4bqw4bqyceG7iuG7keG7mEfhurLhu5FL4bqmROG6tuG7kTvDk3Dhu5HEg+G6tsO6ROG7kW1E4buMR3jhu5FYO1lYXVnhu5F9csSQbmrhu5Hhu5nhu5Phu5Xhu5HhuqpD4buRd0jhu5F34bqyw4NE4buR4buYR+G6suG7kXnhurLhuqJE4buRS+G6tHjhurbhu5Hhu5hOROG6sOG7kXfhurLDg0Thu5HEqOG7hkThurDhu5Hhu5Xhu5dr4buT4buT4buT4buR4bqqQ+G7lWvhu5Hhuq9MdEThu5FC4buaauG7keG6quG6ssODQ+G7kUrEkHFL4buRS3PhurLhu5Hhu5fhu5F44buQcOG7keG6quG6tuG7r0zhu5FLTMagw4BE4buRd+G6ssOBROG7keG6sOG6skfhurLhu5HDveG7q0vhu5FC4bqy4bqgROG7keG7mHLhu5Hhu5Xhu5F44buQcOG7keG6quG6tuG7r0zhu5F4dEThurBr4buR4bqz4bq2SOG6suG7keG6sOG6snBE4buR4buITHBq4buRV8OdV8SD4buRS+G6pkThurbhu5HDvXXhu5Hhu4rhurZxS+G7keG6tkzGoOG7kUvhur5L4buR4buYcOG6suG7kUvEqMOJ4buRRMOJROG6sOG7kXjhur5LauG7kXjhurZMxqDDgUThu5FLxKhxeOG6tuG7kUvEqMSQROG6sOG7keG7iEx0ROG7kULhu5pq4buRd3TEkOG7keG7mOG6ouG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqy4buR4buITOG6vnjhu5HhurDhurJwauG7kXlMxqDhu5FLxKjDguG7kXBE4buRROG6skThurbhu5FLxKjhu61L4buRS8OU4buRbVBd4bqz4bqzbuG7kS3hu5FLxKjhu61L4buRS8OU4buRcEThu5FLxJByROG7keG7lnXhu5Hhurbhu4bhurLhu5HDjeG7keG6quG6tkzhu5Hhu5jDlHjhu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6smrhu5F44buQcOG7keG6quG6tuG7r0zhu5F4w5Nw4buRS+G6pkThurZr4buR4bqz4bq0eOG6tuG7kXjDlHjhu5FL4bq2cEPhu5FD4buMTGrhu5Hhu4rhurbhur7hurLhu5HhurZJ4buK4buR4buYR+G6suG7kXjhu6vhu4rhu5HDk8agauG7kXjhurbhurRE4bq24buR4buITMag4bqgROG7kcO94bqkcOG7keG7iuG6tuG7jEZE4bqwauG7kXhxeOG7kUThurByROG6tmrhu5FCw5R44buRQuG7jElE4bqw4buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bq2cOG6suG7kcO94buAROG6sOG7kXfhu4bhu5FE4bq24bqy4bqgTOG7kXjhurbDk+G7kUvEqOG7jEZE4bqwauG7keG6sOG6snThurLhu5Hhu4rhurZx4buK4buRd3TEkOG7keG7mOG6ouG7keG7mOG7kkThurDhu5F44bq2w7l44buReOG6tsOT4buR4buITMag4bqgROG7kUJ1ROG6tuG7kUvhurbhu4Jq4buR4buK4bq2w4lE4bqw4buRROG6sMOVcGrhu5Hhu4rhurZxS+G7keG6tuG6suG6okRq4buRw73hu6tM4buRS8SocEThurbhu5Hhu5hH4bqy4buR4bupQ+G7kUPhu4xMauG7keG7iuG6tuG7jEZE4bqw4buRS+G6tuG7jnhq4buRS+G6tsOT4buRw73EkHNE4buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7kXjDk3Dhu5F4cXjhu5FL4bq2w4Dhu5FCw5R44buRS+G6tk7hu5HDveG6pHjhurbhu5HDjeG7keG6quG6tkzhu5Hhu5jDlHjhu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6suG7kXjDk3Dhu5FL4bqmROG6tmvhu5HhurPDleG7kUTDukPhu5Hhu5Xhu5Phu5Xhu5Phu5HDvcOAROG7kURwxqBq4buRV8OdV8SD4buRS+G6pkThurbhu5HDvXXhu5F44bq2w5Phu5FLxKjDgmrhu5Hhu4rhurbhur7hurLhu5HhurZJ4buK4buR4buW4buQ4buRQuG7muG7keG7leG7meG7keG7mE/hu5Hhu5jhurLhuqJ4auG7keG6sOG6uOG6suG7keG6tuG6uuG6smrhu5HEqMO6ROG7kcO94buzauG7keG7mMOK4buR4bq24bqy4bqiTOG7keG6tkVw4buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7kXjDk3Dhu5Hhu5nhu5Xhu5HDveG6vuG6suG7kUvhu4xJROG6sOG7kXhF4buRQuG6ssOBROG7keG7iExwROG7kcO9w4BE4buRcEThu5FE4bqyROG6tuG7keG7iEzhur544buR4bqw4bqycMSp4buR4buWcXjhu5FC4but4buK4buR4buYcuG7kcO94burTOG7kUvEqHBE4bq24buRS+G6tnJE4bq24buReMOKROG6sOG7keG7meG7m+G7kXjhurZMxqDDgUThu5FxROG7keG7mEfhurLhu5F4cXjhu5FCxJBz4bqy4buRS+G7huG6suG7keG7iuG6tnNDxKnhu5F3w7lL4buR4bqw4bqy4buSauG7keG7luG7kOG7kULhu5rhu5HGoeG7o+G7meG7keG7mE8v4bud4buX4buZ4buRw73hur7hurLhu5FL4buMSUThurDhu5Hhu5jhurLhu5Hhu4rhurZzQ+G7keG7iuG6tnHhu4rhu5FCTOG7rUtrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7PDncOAROG7kURwxqDhu5FXw51XxIPhu5FL4bqmROG6tuG7kcO9deG7kXjDk0ThurDhu5F44bq+auG7keG6quG6suG6okThu5FLxJByROG7keG7meG7kUvhu63hu4rhu5FL4bq2w4Nq4buR4bubxqHhu5Hhurbhu4bhu5HhurDhurJw4buRw73DgkThurZq4buR4buZ4buTxqHhu5F4ceG7kUThurbhu6lE4buRS+G6tnBD4buR4bqw4bqycOG7kUvDlOG7keG7iEx0ROG7kcO94buMSEThurDhu5F34bqyw4FEauG7kUPhur544buR4buITOG6vnjhu5HhurDhurJH4bqyauG7kcah4buh4buj4buRS+G7guG7kUvDlOG7keG7iEx0ROG7kVBd4bqz4bqz4buReOG7q+G7iuG7kUvhurbDikQv4buZa+G7neG7leG7m+G7kUvhurZyROG6tuG7keG7mOG6ssOBRGrhu5HGoeG7leG7leG7kUvhu4Lhu5FLckzhu5FL4bq2TMag4bqgROG7kXBE4buRS8SQckQv4buZa+G7n+G7leG7k+G7kUtyTOG7kUvhurZMxqDhuqBEL+G7l2vGocah4buj4buRS+G6tnJE4bq24buR4buY4bqyw4FE4buRS+G6tnBD4buR4bqw4bqycOG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5F44bq2w5Phu5Hhu4hMxqDhuqBE4buRd+G6ssODROG7kcO9dMSQauG7keG7meG7meG7k+G7kXfDgEThu5F3deG6suG7kUvDlOG7keG7iEx0RC/hu5Xhu5Xhu5Phu5FL4bq2ckThurbhu5Hhu5jhurLDgURr4buRw53hu4BE4bqw4buRS+G6tkjhurJq4buR4buK4bq24bq+4bqy4buR4bq2SeG7iuG7kXjhurbhu6dL4buReOG6tkHhu5Hhu5hH4bqy4buReHF44buRQsOUeOG7kULhu4xJROG6sOG7kXjhurbhu4544buRRMO6ROG6sOG7keG7mHLhu5HhurZJ4buK4buRS3F44buR4bq24bqy4bqiTOG7keG7iEx04buR4buYR+G6suG7kULDlHjhu5FC4buMSUThurDhu5F3dMSQ4buR4buY4bqi4buRd+G6ssOBROG7keG6sOG6skfhurLhu5FL4bqmROG6tuG7kTvDk3Dhu5HEg+G6tsO6ROG7kUvEqMSQROG6sOG7keG7iEx0ROG7kULhu5pq4buRd3TEkOG7keG7mOG6ouG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqyauG7kcO94burTOG7kUvEqHBE4bq24buR4buK4bq2w4lE4bqw4buReOG6tuG6vkThurDhu5FL4buG4bqy4buR4buK4bq2c0Phu5HhuqrhurZM4buR4buYw5R44buRd+G6ssOBROG7keG6sOG6skfhurJrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4buzQ8OzxIPDqeG7ieG7kV3hurbhu5JE4bqw4buRw71FROG6sOG7keG6sEXhu4rhu5Hhu5hy4buR4bqqw4BL4buR4buITHThu5HDvXNL4buRw73hu4xJeOG7kXjDk3Dhu5FCw5R44buRQuG7jElE4bqw4buRd+G6ssOBROG7keG7iuG6tsOJROG6sOG7kUtMxqDDgEThu5Fb4buMSEThurDhu5F9cUvhu5FLxKjEkEThurDhu5F4w4pE4bqw4buRS3F44buRw710Q+G7kXd0xJDhu5FQXeG6s+G6s2rhu5Hhu4rhurbDiUThurDhu5F44bq24bq+ROG6sOG7kUvhu4bhurLhu5Hhu4rhurZzQ2rhu5FL4bqi4buRRHNE4buR4buWdeG7keG6tuG7huG6smrhu5FwROG7kUThurJE4bq24buR4bqq4bq2TOG7keG7mMOUeOG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqy4buRQnLhu5HEqOG7q0vhu5FCR0Rq4buRw4pE4bqw4buReEXhu5FL4bq2w4Phu5F44bq24bqycOG7kUrhu7nhu5HEqOG6vOG7keG6tkZE4buR4buY4bqg4buR4buY4burROG7kcO94bqg4buRRHLGoOG7i28v4buzQ8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4buzQ8Ozw51z4bqy4buRS3Hhu5Fd4bqwTMagxIJE4buRw6nDukThu5FY4bq2TEThurDhu4lvL+G7s0PDs+G7keG6s8Sow4FE4buRS0zGoMOAROG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqy4buRW+G7jEhE4bqw4buRfXFL4buR4bq24bqy4bqiROG7kcO94buMSXjhu5F34bq+4buRS8So4bq04buR4bub4buRw73hu4BE4buRd+G6ssOBROG7keG7iuG6tsOJROG6sOG7kW3hu5nhu5HDveG7gEThu5F44buQcOG7keG6quG6tuG7r0xu4buRROG6tuG7kkThurDhu5FEw7pD4buR4buITHBq4buReHF44buRw71GROG7keG7mOG6pOG7kcO9deG7kXjhurbDk+G7kcO94buGROG6sOG7kUvEqOG6ssODROG7keG6quG6tnDhurLhu5FE4bq24bqy4bqgTOG7kXjhurbDk+G7kUvEqOG7jEZE4bqwauG7kXfhurLhuqJE4buR4buK4bq2ceG7iuG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5Hhu5jhu5JE4bqw4buReOG6tsO5eOG7kXjhurbDk+G7keG7iEzGoOG6oEThu5FCdUThurbhu5FL4bq24buCauG7kcO9dEPhu5F3dMSQ4buRUF3hurPhurNq4buRROG6tuG7q0vhu5FCcuG7kXBE4buRROG6skThurbhu5Hhu5hOROG6sOG7kXnhu6lE4buRS+G7hnjhu5Fbw4pE4bqwauG7kXBE4buRROG6skThurbhu5FLw4pE4buR4bqw4bqyccSQa+G7keG6s+G6tnBD4buRQ+G7jExq4buR4buK4bq24bq+4bqy4buR4bq2SeG7iuG7kULDlHjhu5FC4buMSUThurDhu5F44bq24buOeOG7kUTDukThurDhu5Hhu5bhu5Dhu5FC4buaauG7keG6sOG6snThurLhu5Hhu4hMxqDDgEvhu5HhuqrhuqThu4rhu5FL4bq2SOG6smrhu5HhurbhurLhuqJM4buR4buITHThu5F4cXjhu5Hhu5hP4buR4buY4bqy4bqieOG7keG7lnTGoOG7kcSocGrhu5HhuqrhurbDikThurDhu5HDvcOD4buRd+G6pOG7kcO94buGROG6sGrhu5F34burS+G7kUThurBIauG7keG6tsOCROG6tuG7kUvhurZyROG6tuG7kXhxeOG7kcO94bqyw4ND4buRREVE4bqw4buR4buK4bq24buOeOG7kUtz4buKa+G7kVjhurbDk+G7kUvEqMOCauG7keG7iuG6tuG6vuG6suG7keG6tknhu4rhu5Hhu5hH4bqy4buReHF44buRQsOUeOG7kULhu4xJROG6sOG7kUvEqOG6ssODROG7keG6quG6tnDhurLhu5HDveG7gEThurDhu5F34buG4buReHF44buRd+G6suG6okThu5Hhu4rhurZx4buK4buRw710Q+G7kXd0xJDhu5FQXeG6s+G6s8Sp4buR4buK4bq2w4lE4bqw4buRROG6sMOVcGrhu5HDveG7q0zhu5FLxKhwROG6tuG7keG6tuG6suG6okzhu5Hhu4hMdOG7keG7mEfhurLhu5Hhu6lD4buRQ+G7jExq4buRS+G6tsOT4buRw73EkHNE4buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7kXjDk3Dhu5HDveG6vuG6suG7kUvhu4xJROG6sOG7keG7luG7qUPhu5Hhu4rhurZzQ+G7kXBE4buRROG6skThurbhu5Hhu4hM4bq+eOG7keG6sOG6snDhu5Hhu5hy4buReHF44buRQsSQc+G6suG7kUvhu4bhurLhu5Hhu4rhurZzQ2rhu5Hhu5jhurLhu5Hhu4rhurZzQ+G7keG7iuG6tnHhu4rhu5FCTOG7rUvhu5FLxKjDgUThu5HDveG6pHDhu5F3ckRr4buR4bq74bupxqDhu5F5w5RE4bqwauG7kXjDk0ThurDhu5F44bq+4buRQ+G6vuG6suG7keG7iExwROG7keG6tuG6ouG7kcO9xJByROG7keG6qsOAS2rhu5Hhurbhu5JM4buRROG6sOG6tuG6pOG7keG7mEfhurLhu5F44bq24bq0ROG6tuG7keG7iEzGoOG6oEThu5Hhu5hy4buRQsOUeOG7kULhu4xJROG6sOG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6suG7kXjDk3Dhu5FE4buMR3jhu5FYO1lYXVnhu5F9csSQxKnhu5Hhu4rhurbhur7hurLhu5HhurZJ4buK4buR4buW4buQ4buRQuG7mmrhu5HhurDhurJ04bqy4buR4buITMagw4BL4buR4buYT+G7keG7mOG6suG6onjhu5Hhu5hy4buRw73hu6tM4buRS8SocEThurbhu5HhurbhurLhuqJM4buR4buITHThu5Hhu5hH4bqy4buRS+G7huG6suG7keG7iuG6tnND4buR4bq2cOG6suG7kXfDgUThu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6smrhu5FE4bq24burS+G7kUJy4buRS+G7huG6suG7keG7iuG6tnND4buRQ3Dhu5FLTcagauG7keG7lkzhu6tL4buRROG6tuG7reG7iuG7kXh0ROG6tuG7kUvEqHHhurLhu5Hhu4rhurbhu7Xhu4pq4buR4bqq4bq2w4pE4bqw4buRw73Dg+G7keG7lnTGoOG7kcSocOG7keG6tsSQc0vhu5HDveG7hkThurDhu5FLTMagw4FE4buRS8SoTMag4bqgRGrhu5FL4bq2ckThurbhu5FC4but4buK4buR4oCcROG6tnLhu5FE4buMR3jhu5Fbw4pE4bqw4oCdauG7keG6tsSQc0vhu5HDveG7hkThurDhu5FLw4pE4buR4bqw4bqyccSQ4buRS8SoceG6suG7keG7iuG6tnHhu4rhu5FCTOG7rUvigKZvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7Thu5FKS8agQuG7s2fDtEvhu7Phu5ZLLXBC4bqy4bqwROG7ieG7kXjhu7NES+G7s8SoxKnDtMOzb0pLxKjEkEThurDDs+G6s+G6tuG7jElE4bqw4buRS3Hhu5HhurPEqOG7jEZE4bqw4buRw6nDukThu5FZw5JE4bqw4buJ4buR4bq3cUvhu5F4cUThurbhu5HDvXRD4buRd3TEkOG7kXBE4buRROG6skThurbhu5FLxKjhu61L4buRS8OUauG7kXBE4buRROG6skThurbhu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6sm8vSkvEqMSQROG6sMOzby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO04buRSkvGoELhu7Nnw7RL4buz4buWSy1wQuG6suG6sEThu4nhu5F44buzREvhu7PEqMSpw7TDs29KS8SoxJBE4bqww7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5vhu5Phu5Phu4rhu5bEqeG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tkvhu4nhu5Hhu5fhu5/hu5Xhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5XGocahL+G7meG7o+G7o3nhu5vhu5Phu6Hhu5Phu5nhu5Phu6NL4buZ4buV4buV4buTQsahLeG7meG7o2vhuqjhu4rhurDDtOG7kXBCS2fDtFjhurZMROG6sOG7kUtwxqDhu5F3dMSQ4buR4buY4bqi4buR4buYTkThurDhu5F34bqyw4FEw7Thu5Hhu5ThurJ5S+G6tmfDtOG7m+G7k+G7k8O04buR4bq24buz4bqy4bqw4bq2S2fDtOG7l+G7n+G7lcO04buRL8Ozby9KS8SoxJBE4bqww7NvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs2/hu7NDw7PEg8Op4buJ4buR4bq74bqyROG7kcOKROG6sOG7kXjhurbEkOG7kXfhurLDgEvhu5FE4bq24buSROG6sOG7keG6qsOAS+G7keG7iEx04buRROG7guG6suG7kXfhu61L4buReMOTcOG7kULDlHjhu5FC4buMSUThurDhu5F4w4pE4bqw4buRcEThu5HhurZMxqDhuqJE4buRW+G7jEhE4bqw4buRfXFL4buRS8SoxJBE4bqw4buReMOKROG6sOG7kUtxeOG7kcO9dEPhu5F3dMSQ4buRUF3hurPhurNq4buR4buK4bq2w4lE4bqw4buReOG6tuG6vkThurDhu5FL4bqi4buRRHNE4buR4buWdeG7keG6tuG7huG6smtvL+G7s0PDs28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G7s0PDs+G6s+G6tuG7jElE4bqw4buRS3Hhu5HhurPEqOG7jEZE4bqw4buRw6nDukThu5FZw5JE4bqw4buJby/hu7NDw7Phu5Fb4buMSEThurDhu5F9cUvhu5FCcuG7keG6tkzGoOG6okThu5FD4bqy4bqgROG7kURN4bqy4buReHDEkOG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqy4buReMOTcOG7kUvhuqZE4bq24buR4bqz4bq2cEThurbhu5E7RXBq4buReEXhu5Hhu5nhu5Phu5tq4bub4buR4bqqQ+G7kcO94buMSEThurDhu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6suG7kUvhurLDgOG7iuG7keG6sOG6snHhu4rhu5Hhu5hH4bqy4buR4bq2TMag4bqiROG7kcOp4bqyw4FE4bqw4buR4bq7cMag4buR4buYcuG7keG6t+G6vuG7iuG7kVfhu6lMauG7kUvhuqZE4bq24buRO8OTcOG7kcSD4bq2w7pEauG7kUThu4xHeOG7kVg7WVhdWeG7kX1yxJBr4buRw53hu6nGoOG7kXjDkkThurDhu5FCcuG7keG6tkzGoOG6okThu5FE4bqw4bq2w6jEkOG7kUThurbhu6tL4buReMOTcOG7kUvhuqZE4bq2auG7kXnhu6lE4buReOG7jOG7kXjhurbDk+G7kcagw4BM4buRQnLhu5HDveG7gEThurDhu5F3csSQ4buReHF44buReeG7qUThu5FL4buGeOG7kUvhurbhurLDg0zhu5FK4bq+auG7kUvEqMOCROG6tuG7kcO94buG4buRROG6tuG7rUThu5FL4bq24buOeOG7kUvhurbhu6vhu4pq4buR4buK4bq2xJBE4bqw4buRS094auG7kUvhu63hu4rhu5Hhu4hMcUThu5FCc3jhu5Hhurbhu61Ma+G7kVnEkOG7kUJy4buRw73huqRw4buRd3JE4buRS8So4bq4ROG6sOG7kcagw4BM4buR4buY4bqg4buR4buITOG6vnjhu5Hhu4rhurbDiUThurDhu5Et4buRcEThu5FE4bqyROG6tuG7kXjDk3Dhu5FL4bqmROG6tmrhu5HhurZMxqDhuqJE4buRQkzDikThu5FL4bqy4bqgQ+G7keG7r0Thu5FE4bq24bqy4bqgTOG7kcagw4BM4buRS+G6vuG7keG7iuG6tuG7jnjhu5FLc+G7imrhu5HhuqrhurZF4buRQuG7jEhE4bqw4buR4buY4bqg4buRcEThu5FE4bqyROG6tuG7kXjhurbhurRE4bq24buRS8So4bqk4buRLeG7kUvEqOG7rUvhu5FLw5Thu5FwROG7kUvEkHJE4buR4buWdeG7keG6tuG7huG6smrhu5HDveG7p3jhu5F34bqy4bqiS+G7kUJy4buRS+G7huG6suG7keG7iuG6tnND4buRQ3Dhu5FLTcagauG7kXBE4buRROG6skThurbhu5F54bupROG7kUvhu4Z4auG7kUvDikThu5HhurDhurJxxJBr4buR4bqzxKjhu4xHeOG7kcO94bupxqBq4buRW+G7jEhE4bqw4buRfXFL4buRQnLhu5HDveG6pHDhu5F3ckThu5FLxKjhurhE4bqw4buRw73hurLDg0Phu5Hhu4rhurbhu4544buRS3Phu4rhu5Hhu5jhuqDhu5FDcOG7kUtNxqBq4buRSuG6vuG7kULhu4xJROG6sOG7kUThurDhu4xI4bqy4buRROG6sOG6tuG6suG6okThu5HDvcOKROG6sGrhu5FE4bq24bqy4bqgTOG7kcO94bq+4bqy4buRS+G7jElE4bqw4buRQ0xw4buRd3FE4buRQ3Dhu5FLTcagauG7kcO94bqyw4NDauG7kUtP4buRw73hurLDg0Phu5Hhu4rhurbhu4544buRS3Phu4pq4buR4bqq4bq2ReG7kULhu4xIROG6sGvhu5FY4bq24buMcOG7keG6qsOD4buR4buYR+G6suG7kUvDgkThurbhu5HhurbDgkThurbhu5F54bupROG7kUvhu4Z44buRd+G6pOG7kXRE4bq24buR4bq24buMw41E4bqw4buRS3F44buRw73hu4ZE4bqw4buRd8ON4bqy4buRQkzhu61E4buRw73hurLhuqJM4buRS0zGoMOBROG7kUvEqEzGoOG6oEThu5FE4bq2cuG7kUThu4xHeOG7kVvDikThurBq4buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7kUvhurZyROG6tuG7kULhu63hu4rhu5FE4bq2cuG7kUThu4xHeOG7kVvDikThurBr4buR4bqz4bq2SOG6suG7keG6sOG6snBE4buR4buITHBq4buRQsOUeOG7kULhu4xJROG6sOG7kXjDikThurDhu5FwROG7kcO9deG7kXjhurbDk+G7kcO94buGROG6sOG7kUvhurZwQ+G7kUPhu4xM4buReOG7q+G7iuG7kcOTxqBq4buReOG6tuG6tEThurbhu5Hhu4hMxqDhuqBEauG7kXjhurbhuqbhu5HDvXPEkGrhu5HhurZMxqDhu5HDveG7hkThurDhu5FK4buOeOG7kUNzROG6tuG7kXjDk3Dhu5HhurbhuqLhu5FL4bq24bq+ROG6sOG7kXjhurbhurRE4bq24buRS8So4bqk4buRLeG7keG7lnXhu5Hhurbhu4bhurLhu5FL4bq2cEPhu5HhurDhurJw4buRS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okThu5FE4bq24bqy4bqiQ+G7keG7mE/hu5HDvXRD4buRd3TEkOG7kVBd4bqz4bqzauG7keG7iuG6tsOJROG6sOG7kXjhurbhur5E4bqw4buRS+G6ouG7kURzROG7keG7lnXhu5Hhurbhu4bhurJr4buRXeG6tkjhu5Hhu5jhu63GoGrhu5FLw4JE4bq24buR4bq2w4JE4bq24buReEbhu5F3dEThu5Hhu4JE4buRw73huqRE4bq2auG7kUvhu4bhurLhu5Hhu4rhurZzQ+G7keG7mHLhu5FL4bqi4buRRHNE4buR4buWdeG7keG6tuG7huG6suG7keG6sOG6snRD4buRw71xROG6sOG7keG6qsODauG7keG6quG6tsOKROG6sOG7kXjDiUThu5FLw4JE4bq24buRS8Soc0ThurDhu5Hhu5ZM4burS+G7keG6tuG6suG6okThu5Hhu4Jq4buRd8O6ROG6sOG7kUThurZFQ+G7kXhF4buRS+G7guG7kXjhurbhu4544buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7kUvhurbhu7PEkOG7keG6quG6ssODTOG7keG7lnXhu5Hhurbhu4bhurLhu5HDveG7s0Rrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4buzQ8OzxIPDqeG7ieG7kV3hurbhurLhuqJD4buR4buYT2rhu5HhurDhurJ04bqy4buR4buK4bq2ceG7iuG7kUvhurZI4bqy4buR4bqw4bqycEThu5FLR+G6suG7kXjDk3Dhu5FCw5R44buRQuG7jElE4bqw4buReMOKROG6sOG7kXBE4buR4bq2TMag4bqiROG7kUvEqMSQROG6sOG7kcO9dEPhu5F3dMSQ4buRUF3hurPhurPhu5HhuqrhurZM4buR4buYw5R44buRd+G6ssOBROG7keG6sOG6skfhurLhu5FE4bq24buM4buRS+G6tsOA4buRRHLEkGrhu5FL4bq24buMcOG7kcOKROG6sOG7i28v4buzQ8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4buzQ8Oz4bqz4bq24buMSUThurDhu5FLceG7keG6s8So4buMRkThurDhu5HDqcO6ROG7kVnDkkThurDhu4lvL+G7s0PDs+G7kV3hurbhu6VD4buRw710Q+G7kXd0xJDhu5FQXeG6s+G6s+G7keG6quG6tkzhu5Hhu5jDlHjhu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6smrhu5FCw5R44buRQuG7jElE4bqw4buReMOKROG6sOG7kXBE4buR4bq2TMag4bqiROG7kUvhurLDgOG7iuG7kUtPeOG7kcO94buC4bqy4buRQ0fhurLhu5FE4buG4bqy4buReUxE4bqwauG7kcO9cOG7kXlzROG6sOG7keG6tkVw4buReHF44buR4bq2w4JE4bq24buRS+G6tuG7jnjhu5FLTMagw4FE4buRS8SoTMag4bqgROG7keG7iuG6tk7hu5HhurZJ4buK4buRS8OVROG6sOG7kXnhu6lE4buRS+G7hnhq4buRw73huqRw4buRd3JE4buR4buITHRE4buRQuG7mmrhu5Hhu5jhu61E4buRw73hu4ZE4bqw4buRXeG6tuG7qUThu5F54bupROG7kUvhurR44bq24buReMOUeOG7kUvhurZwQ+G7keG6sOG6snDhu5FL4bq+4buR4bqw4bqycXjhu5FL4buG4bqy4buR4buK4bq2c0Nq4buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqw4buR4buK4bq2xJBE4bqw4buRS8SocsSQ4buRS8SQckThu5F54bupROG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5FwROG7kUThurJE4bq24buR4bqz4buC4buR4buITOG6vnhq4buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqw4buRw73hu4xIROG6sOG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqy4buR4bq24buSTOG7kUThurDhurbhuqRq4buRcEThu5FLxJByRGvhu5HhurPhurbhu4xIROG6sOG7keG7lkzGoMOBROG7kUPDjeG7kXhxeOG7kcO9SUvhu5FL4burROG7kXjDikThurDhu5FLxKjhu6tE4buRceG7iuG7kXhF4buR4bq24bqy4bqiTOG7keG7iEx04buReHF44buRQsSQc+G6suG7keG6tsOCROG6tuG7kUvhu4bhurLhu5Hhu4rhurZzQ2rhu5FC4burxqDhu5Hhu4rhurbDiUThurDhu5FE4bqww5Vw4buRQnLhu5F44bq24bq0ROG6tuG7kcO9w4Phu5HhuqrhurLhuqBD4buReOG6tsOA4buRSsOU4buR4bqw4bqycOG7kUvDukThurDhu5F4w5Nw4buReHF44buRQsSQc+G6suG7keG6tsOCROG6tuG7kUvhu4bhurLhu5Hhu4rhurZzQ2vhu5HEg+G6tuG6vuG6suG7keG6tknhu4rhu5F4cXjhu5FE4bqwckThurZq4buReHF44buReOG7q+G7imrhu5FCw5R44buRQuG7jElE4bqw4buR4buYw5Lhu5FLxKhwROG6sOG7kUvEqMOBROG7kcO94bqkcOG7kXdyROG7kcO9dEPhu5F3dMSQ4buRUF3hurPhurNq4buRw73hu6d44buRd+G6suG6okvhu5Hhu4rhurbhur7hurLhu5HhurZJ4buK4buRQsOUeOG7kULhu4xJROG6sOG7kXfhurLDgUThu5Hhu4rhurbDiUThurDhu5FLxKjEkEThurDhu5FLTOG7sUThu5FLxKhwauG7keG6quG6ssODQ+G7kUrEkHFL4buRS8Sow4FE4buRS0zGoMOAROG7kXfhurLDgUThu5HhurDhurJH4bqyauG7kUThurbhu6VD4buR4bqq4bqyw4ND4buRSsSQcUvhu5F44bq24bunS+G7kXjhurZB4buR4bq2xJBzS+G7kcO94buGROG6sOG7keG7iExw4buRQnPhurLhu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6smrhu5FE4bqww7pE4buReOG6tuG7p0Thu5HhurbEkHNL4buRw73hu4ZE4bqw4buR4buWTOG7q0vhu5FE4bq24but4buK4buReHRE4bq24buRS8SoceG6suG7keG7iuG6tuG7teG7imvhu5HDneG7gEThurDhu5FL4bq2SOG6smrhu5F5TMag4buRS8Sow4Lhu5FD4bq+4bqy4buR4buITHBE4buR4bq24bqi4buRw73EkHJE4buR4bqqw4BLauG7keG6tuG7kkzhu5FE4bqw4bq24bqk4buR4buYR+G6suG7kXjDikThurDhu5FwROG7keG6tnDhurLhu5HhurZMxqDhuqJE4buRw6nhurLDgUThurDhu5HhurtwxqBq4buR4bq34bq+4buK4buRV+G7qUzhu5Et4buRS+G6pkThurbhu5E7w5Nw4buRxIPhurbDukRrby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO04buRSkvGoELhu7Nnw7RL4buz4buWSy1wQuG6suG6sEThu4nhu5F44buzREvhu7PEqMSpw7TDs29KS8SoxJBE4bqww7M0ROG6sOG7kcOpckThurDhu5HhurPhurZwROG6tuG7kVnhurLhu4nhu5HDneG7r8ag4buRQ3NE4bq24buRS0zGoMOBROG7kUvEqEzGoOG6oERq4buRROG7qUThurDhu5F4cMSQ4buR4bua4buRS+G6tuG7jnjhu5F44bq24bur4buK4buR4bq2ckThurbhu5Hhu4rhurZx4buK4buRQkzhu61L4buRS8SoxJBE4bqw4buRXeG6tuG7qUThu5F54bupRG8vSkvEqMSQROG6sMOzby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO04buRSkvGoELhu7Nnw7RL4buz4buWSy1wQuG6suG6sEThu4nhu5F44buzREvhu7PEqMSpw7TDs29KS8SoxJBE4bqww7Nv4bqyQ+G6sOG7kXhCcEpKZ8O04bqyWOG7s0RL4buzxKjDtOG7kUpLxqBC4buzZ8O04buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5vhu5Phu5Phu4rhu5bEqeG7keG6tuG7s+G6suG6sOG6tkvhu4nhu5Hhu5fhu6Phu5vhu4rhu5bEqcO04buRSsSoeGfDtC8veHlEa3dwxJBL4bq2cEThurbhurbEkHBr4buYRC954buzSuG6qkvEkOG7ii9E4buz4buUSi/hu5Xhu5XGocahL+G7meG7o+G7o3nhu5vhu5Phu6Hhu5Phu5nhu5Xhu51L4buhxqHhu5XGoULhu5Mt4buZ4buda+G6qOG7iuG6sMO04buRcEJLZ8O0WOG6tkxE4bqw4buRS3DGoOG7kXd0xJDhu5Hhu5jhuqLhu5Hhu5hOROG6sOG7kXfhurLDgUTDtOG7keG7lOG6snlL4bq2Z8O04bub4buT4buTw7Thu5Hhurbhu7PhurLhurDhurZLZ8O04buX4buj4bubw7Thu5Evw7NvL0pLxKjEkEThurDDs28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzb+G7s0PDs8SDw6nhu4nhu5HhurvhurJE4buRw4pE4bqw4buReOG6tsSQ4buRd+G6ssOAS2rhu5HhurbhurLhuqJM4buR4buITHThu5Hhu5jhurLhuqJ44buRw73hu6/GoOG7kUNzROG6tuG7kUvhurbDikThurDhu5FL4bqyRGrhu5FLTMagw4FE4buRS8SoTMag4bqgROG7kUvEqMSQROG6sOG7kXjDikThurDhu5FLcXjhu5HDvXRD4buRd3TEkOG7kVBd4bqz4bqzauG7keG7iuG6tsOJROG6sOG7kXjhurbhur5E4bqw4buRS+G6ouG7kURzROG7keG7lnXhu5Hhurbhu4bhurLhu5HhuqrhurZM4buR4buYw5R44buR4buYTkThurDhu5F34bqyw4FEa28v4buzQ8Ozby/hu4rDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ilfEkHnGoMO0w7Nv4buzQ8OzNEThurDhu5HDqXJE4bqw4buR4bqz4bq2cEThurbhu5FZ4bqy4buJby/hu7NDw7Phu5HhurtxeOG7kcO94bqkROG6tuG7kUThu6lE4bqw4buReHDEkOG7keG7muG7kUvhurbhu4544buReOG6tuG7q+G7iuG7keG6tnJE4bq24buR4buK4bq2ceG7iuG7kUJM4butS+G7kXjhurbEkOG7kcO94buAROG6sOG7kXdyxJDhu5F4cXjhu5F54bupROG7kUvhu4Z44buR4buYTkThurDhu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6suG7kUJy4buRROG6tuG6suG6okPhu5Hhu5hP4buReOG6tuG6tEThurbhu5FLxKjhuqThu5Hhu4hMcEThu5FLxKjhurhE4bqwauG7keG6sEXhu4rhu5Hhu4rhurbhu7FE4buR4bqw4bqy4buS4buR4buY4buSROG6sOG7keG7gkThu5HDveG6pEThurbhu5F34bqyw4FE4buR4bqw4bqyR+G6smrhu5HDveG6pHDhu5F3ckRq4buRS3PEkOG7kcO94bqy4bqgTOG7keG6quG6suG6okThu5FL4bq2TXjhu5HDveG7r8ag4buR4bqq4bqyROG6tuG7kUvDgGrhu5Hhu5jDukThu5HhurZFcGrhu5Hhu5Z14buR4bq24buG4bqy4buR4buK4bq2cUvhu5FLxKjhurLDg0Rq4buRS+G6tkjhurLhu5HhurDhurJwROG7keG7iExw4buRd3BE4buR4buITHRE4buRQuG7muG7kXd0ROG7kVhx4buROuG6snFE4bqwauG7keG7lnXhu5HhurPEqExE4bqw4buRfeG7muG7kURF4bqy4buRxKjhurLDgUThurBq4buReOG7hkThurDhu5HDveG7gEThurDhu5F4cXjhu5F3dEThu5FLxKjDgUThu5HDveG6pHDhu5F3ckThu5HhurZMxqDhuqJE4buRW+G7jEhE4bqw4buRfXFL4buRREXhurLhu5F44bq2TEThurDhu5FL4bq24buMSEThurDhu5Hhu5ZMxqDDgUThu5Hhu4rhurbhur7hurLhu5HhurZJ4buK4buR4buYR+G6suG7kULDlHjhu5FC4buMSUThurDhu5FC4bqyw4FE4buRROG6sHJE4bq24buRS8So4bqyw4NE4buR4bqq4bq2cOG6suG7kUThurbhurLhuqBM4buR4bqw4bqydOG6suG7keG7iuG6tnHhu4pq4buRw71w4buReXNE4bqw4buR4bq2RXDhu5F4cXjhu5HhurbDgkThurbhu5FL4bq24buOeOG7kUtMxqDDgUThu5FLxKhMxqDhuqBE4buR4buK4bq2TuG7keG6tknhu4pq4buR4bq24bqy4bqiTOG7keG7iEx0a+G7keG6s8OV4buRw71FauG7kUThurDhu4xI4bqy4buReeG7qUThu5HDvXXhu5FL4bq0eOG6tuG7kXjDlHjhu5FL4bq2cEPhu5HhurDhurJw4buR4buK4bq24bq+4bqy4buR4bq2SeG7imrhu5FL4bq+4buR4bqw4bqycXjhu5FL4buG4bqy4buR4buK4bq2c0Nq4buR4buW4bupxqDhu5F5w5RE4bqw4buRS+G6tsOKRGrhu5F3dEThu5F3w4JE4bq24buRxqDDgURr4buRw6lH4bqy4buRw73hu4BE4bqw4buRd3LEkOG7kXnhu6lE4buRS+G7hnjhu5FL4bq24bqyw4NM4buRSuG6vuG7keG7mE5E4bqw4buRd+G6ssOBROG7keG6sOG6skfhurLhu5HhuqrhurZF4buR4bqq4bq2w7pEauG7keG6quG6tuG6suG7kUThurbhu61E4buRS+G6tuG7jnjhu5Hhu5jhuqDhu5Hhu4rhurZx4buK4buRQkzhu61L4buRw73hu4xJeOG7kUThu6lE4bqw4buRQsOBRGrhu5FL4bq2w4Lhu5Hhu5jhurLhuqJ44buRS+G6ssOA4buK4buRS+G6tkzhu5F44bq2w5Phu5FLxKjhu4xGROG6sGrhu5HDveG7jEhE4bqw4buRQuG6vuG6suG7kXjDk3Dhu5HDnXRE4bqwauG7kXjhurbhurRE4bq24buRSnF44bq2auG7keG7iuG6tnHhu4rhu5FCTOG7rUvhu5F4w5Nw4buRXeG6tnLhu5FE4buMR3jhu5FKQeG7kXnEguG7kXlyROG6sOG7keG6tkZEa+G7kV3hurDhu4xI4bqy4buReeG7qUThu5FL4bqyw4Dhu4rhu5F44butROG7kXhxeOG6tuG7kUThurDhurbhuqxq4buRRMOA4buK4buRSuG6vkThurDhu5FDR+G6smrhu5FLw5VE4bqw4buRd+G7jEd44buR4buWRXDhu5F34bq64buReHF44buR4bq2w5Phu5FLT3jhu5FCc3jhu5Hhurbhu61MauG7kcO94buvxqDhu5FCTuG6suG7kXhxeOG7kUvhuqLhu5FEc0Thu5Hhu5Z14buR4bq24buG4bqy4buRS8Sow4FE4buRw73huqRw4buRd3JEauG7kcO9SOG6suG7kUrhur5E4bqw4buRS8OVROG6sOG7kXfhu4xHeOG7kcO94buMSXjhu5FE4bupROG6sOG7kXhwxJBrby/hu4rDs28vS3nDs28vS8Sow7NvL0t3xJB5xqDDs28vS3B3QuG7s8Ozb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7Thu5FKS8agQuG7s2fDtEvhu7Phu5ZLLXBC4bqy4bqwROG7ieG7kcSo4bqy4bqw4bq2S8Spw7TDs29KS8SoxJBE4bqww7PDqeG6ssOAS+G7keG6s8SoTEThurDhu5FtS+G6tsOUeOG7keG6tuG6suG6okRuby9KS8SoxJBE4bqww7NvL+G7isOz


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]