(vhds.baothanhhoa.vn) - Huyện Thạch Thành hiện có gần 12.000 ha rừng sản xuất, nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường và phát triển rừng bền vững, những năm qua huyện đã phối hợp với các công ty chế biến gỗ xuất khẩu, liên kết với các hộ trồng rừng tham gia dự án trồng rừng FSC của châu Âu, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng rừng.
xKnhuqDhu43Ds+G7q8OCxqFJSeG6v29G4bqj4bqiw43DguG7r2/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9vw43hu6/DlcONLcahw4LhuqLDgOG6pmfDs+G6ssOMScON4bqiw4HDlGhvasSpScONSOG6rOG6psOAaiTDjMOU4bu34bqmw7PhuqPhuqDhu6Phu6vhuqDDs+G6o+G6oOG7neG6puG6oMOzw41Iw4nhuqbDgMOzSE7huqbDgMOzI+G6oeG7qsOzw4Bx4bqmw7Phu4zhur7huqLDs+G7q+G6oOG7s8Oz4bup4bqi4buz4bqmxKkvScONSOG6rOG6psOAasSpL+G6oOG7jWrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29GJOG7r8ah4buxb2okw4zDlOG7t+G6psOz4bqj4bqg4buj4bur4bqgw7PhuqPhuqDhu53huqbhuqDDs+G6oOG6ouG7t+G6psOz4bur4bqow7PDgOG7peG6psOz4buN4buPw63DssOyw7LDs+G6oMahw7NITuG6psOAw7NJ4buf4bqmw7PDlcOMw7nDjWnDs+G6puG6oHLhuqTDs+G6psO64bqmw4DDs+G7q8ah4bqsw7PDgOG6ouG7m8Ozw41I4bquw7NJ4buf4bqmw7PDlcOMw7nDjcOzw4LDuuG6pMOz4bqmw4DhuqDhuqLhu7dGacOzw41w4bqmw4DDs+G7q0zhu4DhuqbDgMOz4buM4budw7NG4bqg4bubw43Ds8ONSOG6ouG7ueG6psOzSE7huqbDgMOz4bup4bu14bqmw7Phu4zDkuG6psOAacOz4bqm4bqgw5LhuqbDgMOz4bqmcOG6pMOzR8OMxqHDs+G6oMOMw5Thu7fhuqbDs+G7reG7ocOzRuG6oEXhuqLDs+G6oOG7hkbDs+G7jOG6vuG6osOz4bur4bub4burw7Phu6vEkOG6psOAw7PDjcOUw7Phu6vhuqDhu7PDs+G7qeG6ouG7s+G6psOzw4DhurzDs8OVw4zDucONw7PhurThuqDFqcOMacOzw4LhuqLDveG6psOz4bq04buzw43Ds+G7jOG6vuG6osOz4bur4bub4burw7PhuqDhurjDs8ONSMOJ4bqmw4DDs0hO4bqmw4DDs8ON4bqgxqHhuqTDs8OA4bqixqHDs+G7sU/Ds+G7m+G6psOzw41Iw4nhuqbDgMOzSE7huqbDgMOzI+G6oeG7qsOz4burSsahw7Phu6vhuqDDusOMw7PDmsOMacOzR8OMxqHDs+G7reG6qMOzw4DhuqhGw7NG4bqg4bul4bqmw7PhuqbDuuG6psOAw7Phu6vGoeG6rMOzw43huqDDjMOz4bqm4bqg4bunRsOz4bur4bqg4bqsw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs8ONSMOJ4bqmw4DDs0hO4bqmw4DDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Iw7Phu7HDjeG6oMOM4bqk4bupb8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buRw7XDtUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7TDtC/hu43hu5nDtOG7scO04buN4buR4buN4buR4buN4buPw43DteG7mcO04buP4buNw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5nhu5Phu5Vvw7PGocOCw43hur9vJMOMw5Thu7fhuqbDs+G6o+G6oOG7o+G7q+G6oMOz4bqj4bqg4bud4bqm4bqgw7PDjUjDieG6psOAw7NITuG6psOAw7Mj4bqh4buqw7PDgHHhuqbDs+G7jOG6vuG6osOz4bur4bqg4buzw7Phu6nhuqLhu7PhuqZvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5HDtcO1b8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9qPeG6vMOz4bq04buv4bqsw7Phu61M4buG4burw7Phu61MxqHDs+G7jOG7neG6rMOz4bur4bqg4buzw7Phu6nhuqLhu7PhuqbDs8ON4buj4bqiw7Phu6rEkOG6psOAw7PDjcOUw7Phu6phw7Phu6vhuqDhu7PDs+G7qeG6ouG7s+G6psOzw4DhurzDs2PDjMO64bqmw7PhuqHDiuG6psOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5Rvailw4bqkw7Phu4/DsuG7jeG7k2nDs+G7qsSQ4bqmw4DDs8ONw5TDs+G7qmHDs+G7quG6oOG7s8Oz4bup4bqi4buz4bqmw7PDgOG6vMOzY8OMw7rhuqbDs+G6ocOK4bqmw7Phu63hu6HDs8OC4bqiw73huqbDs+G6tOG7s8ONw7Phu4zhur7huqLDs+G7q+G7m+G7q8Oz4bqg4bq4w7PDjUjDieG6psOAw7NITuG6psOAw7PDjUjDveG6psOz4but4bquxqHDs+G7qeG7neG6psOz4buVw7PDleG7ocOz4burSsahw7PhuqDDjMOU4bu34bqmw7PhuqPhuqDhu6Phu6vhuqDDs+G6o+G6oOG7neG6puG6oMOzw43huqDGoeG6pMOzw4DhuqLGocOz4buxT8Oz4bub4bqmw7PDjUjDieG6psOAw7NITuG6psOAw7PDjeG6oOG7r+G6rMOzw43huqLDvcOMw7Phu6vhuqDDjMWp4bqmw7Mj4bqh4buqw7Phu6tKxqHDs+G7q+G6oMO6w4zDs8Oaw4xpw7Phu4zhur7huqLDs+G7seG6ouG7t+G6psOzw43Dg+G7q+G6oMOzw4Dhu6XhuqbDs+G7jcOt4buZ4buN4buRw7PhuqDGocOz4bq04buv4bqsacOz4buM4bq+4bqiw7Phu43DrcO14buRw7LDs+G6oOG6uMOzw41Iw4nhuqbDgMOzSE7huqbDgMOzw43huqDGoeG6pMOzw4DhuqLGocOtw7PhuqPhuqDhu6Phu6vhuqDDs+G6o+G6oOG7neG6puG6oMOz4burS+G6psOAw7PDguG7ncOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4but4bulw4zDs8ON4bqiw73huqbDs8ONSOG6rOG6psOAw7PDjeG6sOG6puG6oMOzw43huqBP4burw7PhuqDhuqLhu7fhuqbDs8ONSMOJ4bqmw4DDs0hO4bqmw4DDsyPhuqHhu6rDrcOz4bus4bu5w7PDjeG6oE/hu6vDs+G6oOG6ouG7t+G6psOzw43huqDhu53huqbhuqDDs+G7q8SQ4bqmw4DDs+G7sU/Ds+G7m+G6pmnDs+G7q8SQ4bqmw4DDs8ONw5TDs+G7reG7ocOz4bqk4buA4bqiw7Phu6vhuqDDjMOUw73huqbDs8OA4bqixqHDs+G6tOG6oOG7n+G6rMOzSeG7m8ONw7Phu7HhuqLhu7fhuqbDs8ONw4Phu6vhuqDDs+G7qcah4bqmw7Phu63hu6XDjMOz4bur4bqg4bqsw7PhuqbhuqDhuqjhuqTDs+G6oOG6uGnDs+G6pOG7gsOz4bur4bub4burw7PDguG6vkbDs8ON4bunRsOz4bqgw4zDueG6psOz4bqmw7rhuqbDgMOz4burxqHhuqzDs+G6pnDhuqbDgMOzw4JP4burw7Phu4zhu7XDs8ONSMOJ4bqmw4DDs0hO4bqmw4Bpw7NHw4zDlMOzw41IxILhuqbhuqDDs8ONSMOJ4bqmw4Bpw7Phu6vhuqBw4bqkw7NJ4bqo4buracOz4bq04bqgxqHhuqLDs8ON4bqg4bub4burw7Phu63hu6PDjcOz4bq04buzw43Ds0fDjOG7n8Oz4burxqHhuqxpw7PDjUjhu5vhuqbhuqDDs8ON4bud4bqmw7NJ4bubw43Ds+G6pMSQ4bqiw7PDjUhM4buA4bqmw4Bpw7NJw5PDs+G7scSo4bqmw4DDs+G7q+G7m+G7q8Ozw4Lhuqzhu6PhuqLDs8ON4bqgw4xF4burw7Phu6nhu5/huqzDs+G7jOG7t8Ozw43huqBP4burw7Phu4zhu6fDjcOz4burw7nhuqTDs8OCTMOMw7PhuqDhu53huqbhuqDDs8ON4bqg4buv4bqsw7NHw4zDlMOz4but4bqu4bqm4bqgw7Phu6tKxqHDsyPhuqHhu6pow7Phu63DieG6psOAw7PDjeG6oOG7gOG6osOz4bqg4bq8w7PDjUjhu4bDs8ON4bqi4bu14bqmw7PDgOG6okXhuqbDgMOz4bur4bqg4bqsw7PhuqbDgEzhu4DhuqLDs+G7scO64bqmw63EqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6jhuqzhu7HDlG9qxKnhuqLhuqTDgMOz4burw4LGoUlJ4bq/b+G6ouG7quG7r+G6psON4buvSG/Ds0nDjcOUw4Lhu6/hur9v4buO4bqi4buxw43huqBnw7Phu5XDssOyRsOVaMOz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjWfDs+G7kcO1w7VGw5Vob8OzSUjhu6vhur9vLy/hu6vhu7HhuqbDreG7qcah4bqsw43huqDGoeG6puG6oOG6oOG6rMahw63hu4zhuqYv4bux4buvSeG6tMON4bqsRi/huqbhu6/hu45JL+G7j+G7j8O0w7Qv4buN4buZw7Thu7HDtOG7jeG7keG7jeG7kcOy4buZw43hu5PDssO04buVw7LDgsOyw63hurJGw4BmSOG6v+G7meG7jeG7mW/Ds8ahw4LDjeG6v28kw4zDlOG7t+G6psOz4bqj4bqg4buj4bur4bqgw7PhuqPhuqDhu53huqbhuqDDs8ONSMOJ4bqmw4DDs0hO4bqmw4DDsyPhuqHhu6rDs8OAceG6psOz4buM4bq+4bqiw7Phu6vhuqDhu7PDs+G7qeG6ouG7s+G6pm/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7kcO1w7Vvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buRw7XDtUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7TDtC/hu43hu5nDtOG7scO04buN4buR4buN4buRw7LDtMON4buN4buT4buN4buR4buNw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu4/DtW/Ds8ahw4LDjeG6v28kw4zDlOG7t+G6psOz4bqj4bqg4buj4bur4bqgw7PhuqPhuqDhu53huqbhuqDDs8ONSMOJ4bqmw4DDs0hO4bqmw4DDsyPhuqHhu6rDs8OAceG6psOz4buM4bq+4bqiw7Phu6vhuqDhu7PDs+G7qeG6ouG7s+G6pm/Ds+G7juG6ouG7scON4bqg4bq/b+G7lcOyw7Jvw7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMON4bq/b+G7kcO1w7Vvw7MvasSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qsahRsON4bqi4bqs4bqmb2ou4buv4bqsw7PhuqbDgMOMw5TDveG6psOzw4LhuqLhu7fDjMOz4butTOG7huG7q8Oz4bur4bqgdsOz4bup4bqi4buz4bqmw7PDjeG6oOG7neG6puG6oMOzw4DhurzDs2HGocOCw4Lhu6/DjcOzw5XDjMO5w43Ds+G6tOG6oMWpw4zDs0nGoeG6psOAw7PDjeG6oOG6rsOzw41ITOG7gOG6psOAw7Phu67Do8OtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG7rOG7s+G6psOz4bqmxqHDlGnDs0nGocOMw7Phu5XDs+G6pnDhuqTDs8ON4bqgT+G7q8Oz4bqg4bqi4bu34bqmw7Phu7FPw7Phu5vhuqZpw7PDjUjDveG6psOz4but4bquxqHDs+G7qeG7neG6psOz4bqgw4zDlOG7t+G6psOz4bqj4bqg4buj4bur4bqgw7PhuqPhuqDhu53huqbhuqDDs+G7reG7ocOz4bur4bqow7PDtMOt4buN4buN4buPw7PhuqDGocOz4bq04buv4bqsw7Phu4vhu6vhuqBKw7PDlOG7s8OMw7PhurThu6/huqzDs8ONxqHhuqLDs8ONTOG7huG6psOA4buJw7Phu61M4buG4burw7Phu6vEkOG6psOAw7PhuqbhuqDhu6fhuqbDs+G7q+G6oE3huqbDgMOz4bur4bqg4bqww7Mj4bqh4buqacOz4buM4bq+4bqiw7Phu43DreG7l+G7jeG7j8Oz4bqg4bq4w7PDgOG6osahw7Phu63EguG6puG6oMOzw43huqDGoeG6pMOzw4DhuqLGocOtw7Mk4bqi4bu34bqmw7PhuqDhu6XDjMOz4bqg4buzw43Ds+G7q8O6w5TDs+G6tOG7r+G6rMOzw43huqDhu53huqbhuqDDs0bhuqDFqeG6pMOz4butTOG7huG7q8Oz4burxJDhuqbDgMOz4bqm4bqg4bun4bqmw7Mj4bqh4buqw7Phu61M4buG4burw7Phu6rEkOG6psOAw7PDjcOUw7Phu6phw7Njw4zDuuG6psOz4bqhw4rhuqbDs8OC4bqiw73huqbDs+G6tOG7s8ONw7Phu4zhur7huqLDs+G7qsSQ4bqmw4DDs8ONw5TDs+G7qmHDsyHDuuG6pMOzSeG7n+G6psOzKcah4bqkw7Phu6zhuq7huqbhuqDDs+G7i+G7rcO6w5TDs8OC4budw7Phu63DiuG6psOz4buM4bquw7Phu6vhuqDhu7PDs+G7qeG6ouG7s+G6psOzw4DhurzDs8OVw4zDucONw7PhurThuqDFqcOMw7Mj4bqh4buqw7NJxqHhuqbDgMOzw43huqDhuq7Ds8ONSEzhu4DhuqbDgMOz4buuw6Phu4nDs8ON4bqgw4zDs+G6pMOMxqHDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRuG7qOG6rOG7scOUb2rEqeG6ouG6pMOAw7Phu6vDgsahSUnhur9v4bqi4buq4buv4bqmw43hu69Ib8OzScONw5TDguG7r+G6v2/hu47huqLhu7HDjeG6oGfDs+G7lcOyw7JGw5Vow7PhuqDhu6/huqLDgOG6oMONZ8Oz4buRw7XDtUbDlWhvw7NJSOG7q+G6v28vL+G7q+G7seG6psOt4bupxqHhuqzDjeG6oMah4bqm4bqg4bqg4bqsxqHDreG7jOG6pi/hu7Hhu69J4bq0w43huqxGL+G6puG7r+G7jkkv4buP4buPw7TDtC/hu43hu5nDtOG7scO04buN4buR4buNw7Thu5Hhu5fDjcO14buP4buP4buX4buVw4LDssOt4bqyRsOAZkjhur/hu5Phu4/hu5Fvw7PGocOCw43hur9vJMOMw5Thu7fhuqbDs+G6o+G6oOG7o+G7q+G6oMOz4bqj4bqg4bud4bqm4bqgw7PDjUjDieG6psOAw7NITuG6psOAw7Mj4bqh4buqw7PDgHHhuqbDs+G7jOG6vuG6osOz4bur4bqg4buzw7Phu6nhuqLhu7PhuqZvw7Phu47huqLhu7HDjeG6oOG6v2/hu5XDssOyb8Oz4bqg4buv4bqiw4DhuqDDjeG6v2/hu5HDtcO1b8OzL2rEqS9GasSpRsOz4burw4LGoUlJ4bq/b0bhu6rGoUbDjeG6ouG6rOG6pm9q4bqj4bun4bqmw7Phu7HEqOG6psOAw7NG4bqgxKjDs0bhuqDFqeG6pMOzw41Ow7Phu6vDusOUw7PhurThu6/huqxpw7Phu6vEkOG6psOAw7PDjcOUw7Phu6vhuqDhu7PDs+G7qeG6ouG7s+G6psOzw43huqDhu53huqbhuqDDs8OA4bq8w7Phu7Fw4bqkw7PDlcOMw7nDjcOz4bq04bqgxanDjMOtxKkvRmrEqUbDs+G7q8OCxqFJSeG6v29G4buo4bqs4buxw5RvauG6o+G6oOG7r+G6rMOz4but4bub4bqm4bqgw7PDgOG6ouG7m2nDs0nGocOMw7PhurThuqDhuqLDs8ON4bqgxqHhuqTDs8OA4bqixqHDs+G7sU/Ds+G7m+G6pmnDs+G7q+G6oMO5w43Ds8OCTOG7huG6psOAw7NITuG6psOAw7PhurThu6/huqzDs+G7rUzhu4bhu6vDs+G6psO64bqmw4DDs8OCw73huqZpw7NJ4buf4bqmw7NG4bqgxanhuqTDs8OA4bq8w7PDjXDhuqbDgMOzw41Ow7Phu4/Ds+G7reG7s+G6psOz4buPaeG7kcOzw4Lhu6XhuqbDs0nhuqzDs+G7jOG6vuG6osOzw41ITOG6vuG7q8Oz4butw7rDlGnDs+G7seG6rMah4bqm4bqgw7PDjeG6oMOMw7Phu6nEguG6puG6oMOzR8OMw7rhuqbDs+G7reG7o8ONw7PDjUjDveG6psOz4buNw7LDssOzw41I4bqi4bu3w4zDs+G7rcOJ4bqmw4Av4bqgxqHDrcSpL0ZqxKlGw7Phu6vDgsahSUnhur9vRsagw4zDjeG6oOG6rEhvasSpScONSOG6rOG6psOAai7huqBx4burw7Phu6rEkOG6psOAxKkvScONSOG6rOG6psOAasSpL0Zq

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]