(vhds.baothanhhoa.vn) - Về đích nông thôn mới năm 2019, hiện Nhân dân và chính quyền xã Hoằng Châu (huyện Hoằng Hóa) đang tập trung nguồn lực, phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5xq/hu7XDsuG7s8Wp4buH4buaxrDDtEThu4fhu7PhurDhu4d54buA4bub4buH4buEdeG7h+G7o+G7q+G7m8aw4buH4buz4bqg4buzxanhu4dDxrDhuqDhu7Phu4fDveG6suG7qeG7h+G7s8O04buzxanhu4fhu5vEqeG7tcOpL8aw4buF4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMav4bufxKnhu53hu4Hhurk5deG7h+G7o+G7q+G7m8aw4buH4buz4bqg4buzxanhu4dDxrDhuqDhu7Phu4fDveG6suG7qeG7h+G7s2/DveG7h2bhu4Phu4Xhu4li4buHxrDhu6nDuuG7s+G7h+G7ssaww7Thu7Phu4fhu53DtOG7s+G7h+G7hGvhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buH4bqoREh14buz4buHR27hu4fGr+G7tcOy4buzxanhu4fhu5rGsMO0ROG7h8SRxrBESMO64buz4buHxq/hu7XDsuG7s8Wp4buHxq/hu7fEqWXhu4fhu6PEqeG7s8Wp4buHQ+G7meG6rOG7h0PhuqpE4buzxanhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h3nhu4Dhu5ti4buH4bqsxrDhu5Hhu7Phu4fhu6Phu5FE4buH4buEdeG7h+G7o+G7q+G7m8aw4buH4buz4bqg4buzxanhu4dDxrDhuqDhu7Phu4fDveG6suG7qeG7h+G7s8O04buzxanhu4fhu5vEqeG7teG7h+G7hGvhu7Xhu4fhu7Nvw73hu4dm4buDZmdjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4doaeG7heG6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmZoaC9m4buF4buD4budZuG7hcOtZuG7g2lnQ+G7icOt4buL4buLw6154buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s8Ot4buJ4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gcav4bu1w7Lhu7PFqeG7h+G7msaww7RE4buH4buz4bqw4buHeeG7gOG7m+G7h+G7hHXhu4fhu6Phu6vhu5vGsOG7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buz4buHw73hurLhu6nhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWhp4buF4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rEqeG6rEPhu6nhu7Xhu7Phu4Hhurk54bqy4bup4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h+G7m8aww7TDveG7h+KAnOG7nMO04buz4buHxqHhu6l0Q2Lhu4fhu53DtOG7s+G7h8aha+G7s2Lhu4fhu53DtOG7s+G7h3lrw71i4buH4budw7Thu7Phu4d44bupw7nDveG7h0PhuqrEqeG7h+G7hGvhu4fhu53DtOG7s+G7h0PGsMOJ4buHxrDhurzhuqThu7PFqeKAneG7h+G6rMaw4bu14buzxanhu4dD4bqqa+G7teG7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buz4buHw73hurLhu6nhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHQuG7gOG7h+G7o8OD4buzxanhu4dDxrBE4buZ4buz4buH4bubxKnhu7Xhu4dD4bq+4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu53DtOG7s2Phu4fhu6J04buz4buH4buzxKlIYuG7h0du4buHxq/hu7XDsuG7s8Wp4buH4buaxrDDtEThu4fhu6Nu4buH4bub4bq24buHxqFt4buz4buHxrDhu7Vr4buz4buHQ8awa+G7s8aw4buH4bubauG7m+G7h0Phu6lzROG7h+G7m8aw4bur4buH4buEdeG7h8Wp4bupauG7teG7h+G7ncOJ4bubYuG7h0jhu4dDdGLhu4fFqeG7qcSp4bu14buHQ8aw4bqg4buzxali4buHxKnhu7Phu4fhu7Phu6nhu7PGsOG7h0Phuqrhu5lD4buHQ+G7gGNjY+G7h1vGsEThu4fhu7PGsOG7meG6rOG7h8ah4bux4buzxrDhu4fhuqhEw7Thu7Phu4fhu6Phu5NE4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu6NsQ+G7h2lmYmnhu4dD4bqq4bupw7pE4buH4bujw4Phu7PFqS/hu7PFqeG6vOG6tOG7qS/hu7Nvw71jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4doaeG7heG6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmZoaC9m4buF4buD4budZuG7hcOtZmZn4buDQ2nhu4nhu4nhu4lpeeG7g2N34bqsxanhuq3huqrhurNoZsOt4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gcav4bu1w7Lhu7PFqeG7h+G7msaww7RE4buH4buz4bqw4buHeeG7gOG7m+G7h+G7hHXhu4fhu6Phu6vhu5vGsOG7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buz4buHw73hurLhu6nhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWhp4buF4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rEqeG6rEPhu6nhu7Xhu7Phu4HhurnGr+G7qcO64buz4buH4buzxKlIYuG7h0du4buH4bujbuG7h8aw4bu1a+G7s+G7h0PGsGvhu7PGsOG7h+G7hGvhu4fhu6PhurzEqeG7h+G7hGvhu7Xhu4dC4buG4buH4budw4nhu7PFqeG7h+G7s8awa+G7h+G7hG/hu7Phu4fGsOG7t8Sp4buH4bujxKnhu4fhu7Nv4buzxali4buHQsO04buz4buH4buE4buZ4buz4buH4bujxILhu7PFqeG7h0Ns4bup4buHQ+G6qkThu7PFqeG7h0PDtMO94buHR25i4buH4buJL+G7heG7g+G7h0PGsOG6oOG7s+G7h0fDtEjhu4fDveG6suG7qeG7h+G7s8awa+G7h+G7hG/hu7Phu4fGsOG7t8Sp4buHxJHhu4Xhu4dDxrDhuqDhu7Phu4dC4bup4buzxrDhu4fGsOG7tWxD4buH4buEb+G7s+G7h8aw4bu3xKnhu4dDbOG7qeG7h+G7o+G7seG7s8aw4buHeWvhu7PFqWVi4buH4buF4buDL+G7heG7g+G7h0PGsOG6oOG7s+G7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqeG7h+G7o+G6vMOC4bub4buHeMawROG7h0PGsMO54buHQ8awxKnhu7Xhu4dDxrDhuqDhu7Phu4fhu6NsQ+G7h+G7m8awROG7leG7s2Phu4fDneG6sOG7qeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buH4buzxrBr4buH4buEb+G7s+G7h8aw4bu1auG7h0PGsOG6oOG7s+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buHxrDhurDhu4dD4bqqw4Lhu4d44bup4buzxrDhu4fhuqzGsOG7q+G7h+G7hWbhu4Mt4buFaOG7g+G7h0Phuqrhu6nDukThu4fhu6PDg+G7s8Wp4buH4bujw7nhu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vOG7h0fDtEjhu4fhu53hu4Dhu7PFqWPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4vhu4Phu4PhuqxH4bqr4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6qeG7h8Ot4buD4buD4bqsR+G6q+G7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4EvL+G7m+G7neG7s2PGocSp4bu1Q8awxKnhu7PGsMaw4bu1xKlj4buE4buzL+G7neG7n0J4Q+G7teG6rC/hu7Phu59GQi9mZmhoL2bhu4Xhu4Phu51m4buFw61maGfhu4lDaGfDrcOsZ3nhu4Njd+G6rMWp4bqt4bqq4bqzw63hu4XDreG7geG7h8SpeUPhurPhu4HGr+G7tcOy4buzxanhu4fhu5rGsMO0ROG7h+G7s+G6sOG7h3nhu4Dhu5vhu4fhu4R14buH4buj4bur4bubxrDhu4fhu7PhuqDhu7PFqeG7h0PGsOG6oOG7s+G7h8O94bqy4bup4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buB4buHRuG7qeG7nUPGsOG6s+G7geG7i+G7g+G7g+G7geG7h8aw4buf4bupxanGsEPhurPhu4HDreG7g+G7g+G7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq54buaauG7m+G7h0PGsOG7qXRD4buH4bubxrB04buH4buEb+G7s+G7h8aw4bu1auG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4bqoRMSp4buz4buHQ8O0w73hu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vGLhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buH4bujbuG7h8Wp4bu34bqs4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu6PhurThu6nhu4dC4bqi4buzxanhu4fhu4Rv4buz4buHxrDhu7Vq4buHQ+G7qeG7s8aw4buHQ8aw4buT4buz4buH4bub4bq4xKnhu4fhu7LGsMO04buz4buH4budw7Thu7Njw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucOp4bupw73FqeG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4doaeG7heG6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZmZoaC9m4buF4buD4budZuG7hcOtZmfhu4Phu4NDw63hu4toZmh54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s8OtZmbhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buBxq/hu7XDsuG7s8Wp4buH4buaxrDDtEThu4fhu7PhurDhu4d54buA4bub4buH4buEdeG7h+G7o+G7q+G7m8aw4buH4buz4bqg4buzxanhu4dDxrDhuqDhu7Phu4fDveG6suG7qeG7h+G7s8O04buzxanhu4fhu5vEqeG7teG7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4vhu4Phu4Phu4Hhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqz4buBaGnhu4Xhu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6ucagc+G7s+G7h+G7m2zhu7PGsOG7h+G7o+G7t2Lhu4fGsMO64buHQ8aw4bqi4buzxanhu4fFqeG7qcSp4bu14buHQ8aw4bqg4buzxanhu4fhu7PhuqDhu7PFqeG7h0PGsOG6oOG7s+G7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m+G7keG6rGLhu4dC4buGxKnhu4fhu5vGsOG7gsSpYuG7h0Ns4bu14buH4buj4bupdUThu4d44bupw7rhu7Phu4dDxrBE4buZ4buz4buHecOC4bup4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu6Phu63EqeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeOG7qeG7s8aw4buHQ3Ri4buHR27hu4fGsMSC4bupY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7qeG7muG7n+G7s0Phu5/huqrhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h+G7i+G7g+G7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHaGnhu4XhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2ZmaGgvZuG7heG7g+G7nWbhu4XDrWZn4buFZ0PDrGnDrWbhu4t54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s+G7heG7g8Os4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gcav4bu1w7Lhu7PFqeG7h+G7msaww7RE4buH4buz4bqw4buHeeG7gOG7m+G7h+G7hHXhu4fhu6Phu6vhu5vGsOG7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buz4buHw73hurLhu6nhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWhp4buF4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rEqeG6rEPhu6nhu7Xhu7Phu4HhurlbxrDhuqDhu7Phu4fFqOG7qcSp4buzxanhu4fGr23hu6li4buHR27hu4fGr+G7tcOy4buzxanhu4fhu5rGsMO0ROG7h+G7o27hu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4dDxrDhuqDhu7Phu4d44bupw7lE4buHw73hu5dEY+G7h8avxKnhu6nhu4dDxrDhuqDhu7Phu4dbxrDEqeG7s8aw4buHW8aw4but4buzxrDhu4fhu4Rr4buHW+G7qXPhu7Phu4dbxrDDs+G7s8Wp4buH4bujxKnhu7PFqeG7h3jGsOG7leG7s+G7h0Phuqrhurzhurbhu7PFqeG7h8aw4bu1a+G7s+G7h0PGsOG7qcO64buz4buH4bubauG7m+G7h0Phu6lzROG7h+G7m8aw4bur4buH4bujw7nhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buH4buzxrDhu5nhu7Phu4dDxrDhuqDhu7Phu4d44bupw7lE4buHw73hu5dE4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buzb8O94buHZuG7g2ZmY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7qeG7muG7n+G7s0Phu5/huqrhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h+G7i+G7g+G7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHw63hu4Phu4PhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2ZmaGgvZuG7heG7g+G7nWbhu4XDrWZnZ2lDw6zDrOG7heG7icOteeG7g2N34bqsxanhuq3huqrhurNow61m4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gcav4bu1w7Lhu7PFqeG7h+G7msaww7RE4buH4buz4bqw4buHeeG7gOG7m+G7h+G7hHXhu4fhu6Phu6vhu5vGsOG7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buHQ8aw4bqg4buz4buHw73hurLhu6nhu4fhu7PDtOG7s8Wp4buH4bubxKnhu7Xhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gcOt4buD4buD4buB4buHL+G6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhuqzhu5rEqeG6rEPhu6nhu7Xhu7Phu4Hhurnhu5rGsMSQ4buHQ+G6qkHhu7PFqeG7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d44bup4buzxrDhu4dDdGLhu4dHbuG7h3jGsERIdOG7s+G7h3jGsOG7q+G7m8aw4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu53DtOG7s+G7h+G7m23hu6nhu4dDbOG7teG7h+G7hOG6vOG6tOG7s+G7h0Ns4bqsYuG7h8aw4bux4buzxrDhu4dDxrBr4buzxrDhu4fhu4ThurzhurThu7Phu4fDveG7l0Thu4fhu4ThurLhu6nhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buHQmrhu5vGsOG7h8aw4bqw4buHQ+G6qsOC4buHQ8aw4bupdEPhu4dDxrDhu4Dhu5tj4buHW8aw4buf4bu14buH4buj4bu3YuG7h+G7o+G6ouG7qeG7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7hOG6vOG6tOG7s+G7h+G7m+G7t+G7h+G7neG7qcO64buz4buHQ+G7q+G7m8aw4buH4bud4bq84bqy4bup4buHaeG7g+G7g8O9w6lCROG6rOG6uWbDqS9CROG6rOG6uWLhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8aw4bqw4buHQ+G6qsOC4buHeOG7qeG7s8aw4buH4bqsxrDhu6vhu4dp4buHQ+G6quG7qcO6ROG7h+G7o8OD4buzxanhuqvhu4fhu4ThurzhurThu7Phu4dD4bqqc+G7s+G7h2nhu4Phu4PDvcOpQkThuqzhurlmw6kvQkThuqzhurnhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h8aw4bqw4buHQ+G6qsOC4buH4buF4buD4buHQ+G6quG7qcO6ROG7h+G7o8OD4buzxalj4buHxqBz4buz4buH4bubbOG7s8aw4buH4buj4bu3YuG7h+G6rMaw4bu54buzxanhu4fhu7LhuqDhu7PFqeG7h+G7s8WpxrDhu6nDuuG6rOG7h+G7hGvhu4c8W+G7slvhu4fGsERIw7rhu7Phu4fGsOG6sOG7h0PhuqrDguG7h+G7m8O0SOG7h8Wp4bup4bqi4buzxanhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7m2rhu5vhu4fGsMSC4buHxanhu6nEqeG7h+G7o+G7seG7s8awY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7qeG7muG7n+G7s0Phu5/huqrhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h+G7i+G7g+G7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHaGnhu4XhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2ZmaGgvZuG7heG7g+G7nWbhu4XDrWZpZ8OsQ8Ot4buDw6zhu4Xhu4l54buDY3fhuqzFqeG6reG6quG6s2ZmZ+G7geG7h8SpeUPhurPhu4HGr+G7tcOy4buzxanhu4fhu5rGsMO0ROG7h+G7s+G6sOG7h3nhu4Dhu5vhu4fhu4R14buH4buj4bur4bubxrDhu4fhu7PhuqDhu7PFqeG7h0PGsOG6oOG7s+G7h8O94bqy4bup4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu14buB4buHRuG7qeG7nUPGsOG6s+G7geG7i+G7g+G7g+G7geG7h8aw4buf4bupxanGsEPhurPhu4FoaeG7heG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq5WWvhu4fDvcSCQ+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu6Phu63EqeG7h+G6rMaw4bq84bq24buzxanhu4fhu5vhu7fhu4fhu53hu6nDuuG7s+G7h0Phu6vhu5vGsOG7h+G7s0ThuqDhu6nhu4dD4bqqw4Phu7PFqeG7h0PGsOG6uEjhu4dCbeG7s+G7h3nhurLhu7Phu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7rcSp4buHxqFr4buz4buHxrBESMO64buz4buHxq/hu7XDsuG7s8Wp4buHxq/hu7Vq4buH4buE4bqy4bup4buHQ+G6qnPhu7Phu4dp4buD4buDxrDEqeG7h+G7m+G6uMSp4buH4buFaWfhu4fGsMSC4buH4budw7Thu7Ni4buH4bubxrDhurjhu4dIdEThu4fhu7NE4bqg4bup4buHQ+G6oMO94buHQsSQYuG7h+G7m0TEqWLhu4dD4bqgw73hu4dDxrBx4buH4bubxrDDtOG7s+G7h0PhuqrDs+G7s8WpYuG7h+G7m2rhu4fhu5tq4bub4buHeeG7tWzhu6ljY2Phu4fhu7LFqUTDg+G7s+G7h3nDguG7qeG7h0PGsOG6uEjhu4dCbeG7s+G7h8O9xKnhu7PFqeG7h3ls4bup4buHQ8awROG7h+G7s8aw4buZ4bqs4buH4bubxKnhu7Xhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4budw7Thu7Phu4fhu5vhurrhu7PFqeG7h3lr4buH4bub4bq24buHQuG6pOG7h+G6qETEqeG7s+G7h0PhuqpB4buzxanhu4fhu6PDueG7h+G7o+G7rcSp4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h+G6rMawakPhu4dD4bqq4bupw7nhu7Phu4d44bup4buzxrDhu4dDdGLhu4fFqeG7t+G6rOG7h+G6rMaw4buT4buz4buHR8O0SOG7h+G7neG7gOG7s8Wp4buHQ8awa+G7s8aw4buH4bub4bqg4buzxanhu4fhu7PhuqDhu7PFqeG7h0PGsOG6oOG7s+G7h8O94bqy4bup4buH4buzw7Thu7PFqeG7h+G7m8Sp4bu1Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzEqERDxrDhu7Xhuqrhu4Hhurk5w7Thu7Phu4fEqOG7s8aww6kv4bqs4bq5

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]