(vhds.baothanhhoa.vn) - Tối 2-5, tại sân khấu ngoài trời thuộc Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Núi và Đền Đồng Cổ xã Yên Thọ (Yên Định), huyện Yên Định đã tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Đồng Cổ năm 2023 (từ ngày 2 đến 4-5).
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5Msw6PhuqHhuqMlI2RIT0rEqOG7qEptJOG6tTQpPcOT4bqjw6AmKSTDkyk9JOG7tsOT4bqjJMOj4bum4bqjw5Phu6ok4bucPMOTKOG6pSk9w5N1QMOTJDElw5Nv4bu0KcOTbzApPcOTbTLDkyTDo2Thu7Ypw5NEw50pw5NvPykkw5MpUCjDk+G7jsOS4buOw5XEqC/hu6hKxKgvJOG7jErEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bud4buuxqDhu7BPSuG6oiAlw5Phu44t4buQScOT4bqj4buiJcOT4bqhw5opw5MuJMOZw6PDkyk9POG7nCXDk+G6o8OgNiXDk+G6oyTDozHhu6rDk24lw5PhuqMq4buqJMOTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dk+G6q1Apw5MkPsagw5Phu6rDmWHDk8Ohw6Mg4buqw5M9Jcagw5PDucSDJcOT4bqr4bucw5Nv4bu0KcOTbzApPcOTbTLDk2Phu6DDk0TDnSnDk+G6oiR9w5Phu4pEw50pw5NvPykk4buIScOTJMOjZOG7tinDk0TDnSnDk28/KSTDk+G7rOG7oMOT4bqjMsOT4buqJMOi4buqw5NtJOG6tTQpPcOT4bqjw6AmKSTDkyk9JOG7tsOT4bqjJMOj4bum4bqjw5Phu6ok4bucPMOTKOG6pSk9w5N1QMOTJDElw5Nv4bu0KcOTbzApPcOTbTLDkylQKMOT4buOw5Lhu47DlcOT4buK4bqj4bqlw5MpPeG7nGTDk+G7jsOT4bus4buyKcOTw5Qt4buQ4buIw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OTw5Thu5DDkmFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47DleG7jOG7lC/hu4zDlOG7luG7sMOV4buM4buO4buQ4buSw5Xhu5ThuqPhu5Dhu5Dhu5bhu5Thu5Qhw5LDjSxhPUbDoOG6vuG7juG7juG7jk/Dk8agIeG6o+G6vk9tJOG6tTQpPcOT4bqjw6AmKSTDkyk9JOG7tsOT4bqjJMOj4bum4bqjw5Phu6ok4bucPMOTKOG6pSk9w5N1QMOTJDElw5Nv4bu0KcOTbzApPcOTbTLDkyTDo2Thu7Ypw5NEw50pw5NvPykkw5MpUCjDk+G7jsOS4buOw5VPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5Pw5Thu5DDkk/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9KbeG7muG7qsOT4bus4buiJcOT4buoJeG7uMOjw5Phu6rhuq8pPcOT4busIik9w5Phu6zhu548w5PDuSTDminDk+G7sMOaKcOT4bqjJMagKMOT4buw4bqnw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSm0k4bq1NCk9w5PhuqPDoCYpJMOTKT0k4bu2w5PhuqMkw6Phu6bhuqPDk+G7qiThu5w8w5Mo4bqlKT3DkyFAw5MkMSXDk2/hu7Qpw5NvMCk9w5NtMsOTKVAow5Phu47DkuG7jsOVw5Phu7AlQCnDk8OgxqDDk+G6qzUlw5MpJCXhu7TDo8OT4bqjJeG7suG6o8OTKOG6seG7qsOT4busU+G7qsOT4bqhUeG7qsOT4buwPMOT4buq4bua4buqw5MpPSThu7bDk+G6oTvDk8O5JOG7nMOTJOG7muG6o8OTKT0k4bu2w5PhuqMkw6Phu6bhuqPDk+G6o8Ogw6Nk4bu0KcOT4bqjJCApPcOT4bqjOikkw5Phuqvhu5zDk+G7quG7muG7qsOT4busPOG7nCnDk+G6q1Apw5MpPSThu7bDk8Ohw6Phu6Qpw5Phu6okxIMpPcOTY+G7oMOTRMOdKcOT4bqiJH1Jw5NEw50pw5PhuqLDoMOjKT1Jw5NEw50pw5PhuqLDoOG6tTYpPUnDk28/KSTDk+G7nXvGoMOT4buoJeG7uMOjw5Phu7AlQCnDk+G7rOG7oMOTKMagKT3Dk+G7rOG7sinDk+G7qiQ8w5MuJOG7minDkz0l4buew5MpJOG6qSk9w5Phu6rDoyk9w5Phu6jhu6bhu6rDk+G7quG7nijDk2PEg+G7qsOTxJHDkyk9JDvGoEnDk+G6oyThu7jDkyQl4bu2KcOT4bqjJikkw5Nkw53Do8OTw6HDo8Odw5Mk4bq1NCk9ScOT4busw5nhuqPDkynhurU14buqw5Phuqvhu5zDky4kKsOT4bqjJOG7ssOTw6HDo2Thu7LhuqPDk+G6o8OaKMOTY8OaZMOT4buw4bqnKT3Dk0TDnSnDk28/KSTDkz0l4bucw6PDkyjhu6IpJEnDk+G6q1Apw5MoJSkkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5P4buw4bqjJMOjKOG7qMOTJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OT4buQw5Thu5RhY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buOw5Xhu4zhu5Qv4buMw5Thu5bhu7DDleG7jOG7juG7kOG7ksOVw5LhuqPhu4zhu47hu5bDlMOVIcOSw40sYT1Gw6Dhur7hu5Dhu5LDkk/Dk8agIeG6o+G6vk9tJOG6tTQpPcOT4bqjw6AmKSTDkyk9JOG7tsOT4bqjJMOj4bum4bqjw5Phu6ok4bucPMOTKOG6pSk9w5N1QMOTJDElw5Nv4bu0KcOTbzApPcOTbTLDkyTDo2Thu7Ypw5NEw50pw5NvPykkw5MpUCjDk+G7jsOS4buOw5VPw5NiJeG7sOG6oyThur5P4buUw5LDkk/DkyThu64lPSThuqPhur5P4buQw5Thu5RPw5MvSsSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSuG6oiXhu7LhuqPDkyjhurHhu6rDk+G6q1Apw5MpPSThu7bDk+G6o+G7oiXDk+G7qiThurU0KT3Dk+G6o8OgJikkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PJW3hu64p4bqj4buuw6BPw5PhuqHhuqNkIeG7ruG6vk9iJeG7sOG6oyRHw5Phu5TDksOSYWNIw5Mk4buuJT0k4bqjR8OTw5Thu5Lhu45hY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buOw5Xhu4zhu5Qv4buMw5Thu5bhu7DDleG7jOG7juG7kOG7kMOU4buW4bqj4buM4buS4buQIcOVLXrDlMOV4buM4buO4buWw5Thu5Lhu47hu5Thu5Thu5DDlOG7kC3hu5bGoOG7luG7jOG7kMONLGE9T8OTxqAh4bqj4bq+T20k4bq1NCk9w5PhuqPDoCYpJMOTKT0k4bu2w5PhuqMkw6Phu6bhuqPDk+G7qiThu5w8w5Mo4bqlKT3Dk3VAw5MkMSXDk2/hu7Qpw5NvMCk9w5NtMsOTJMOjZOG7tinDk0TDnSnDk28/KSTDkylQKMOT4buOw5Lhu47DlU/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/DlOG7kuG7jk/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9KbeG7muG7qsOT4busMCk9w5Phu6okKsOTIeG7oCkkw5Phu6zhu6I8w5Mkw6Nk4bu2KcOT4bqjUyk9w5MkPMagw5Phu6okPMOT4buq4bua4buqw5Phu6w0KcOT4bqrP8ONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqCUoPcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+TyVt4buuKeG6o+G7rsOgT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5PYiXhu7DhuqMkR8OT4buUw5LDkmFjSMOTJOG7riU9JOG6o0fDk8OU4buQw5JhY0hPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buOw5Xhu4zhu5Qv4buMw5Thu5bhu7DDleG7jOG7juG7kOG7lMOS4buO4bqj4buY4buS4buWw5LDlCHDksONLGE9RsOg4bq+4buW4buUT8OTxqAh4bqj4bq+T20k4bq1NCk9w5PhuqPDoCYpJMOTKT0k4bu2w5PhuqMkw6Phu6bhuqPDk+G7qiThu5w8w5Mo4bqlKT3Dk3VAw5MkMSXDk2/hu7Qpw5NvMCk9w5NtMsOTJMOjZOG7tinDk0TDnSnDk28/KSTDkylQKMOT4buOw5Lhu47DlU/Dk2Il4buw4bqjJOG6vk/hu5TDksOST8OTJOG7riU9JOG6o+G6vk/DlOG7kMOST8OTL0rEqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FtxqBh4bqjJTwpT0rDuSTDminDk+G7sMOaKcOT4bqr4bucw5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw5PhuqMk4bumYcOTYSThurU0KT3DkyQww5MkOCXDk2Phu64ow5PhuqtQKcOTKT0k4bu2w43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSm9T4buqw5Phu6gl4bu24bqjScOT4buq4bua4buqw5PhuqMl4buy4bqjw5Mo4bqx4buqw5MkPOG7ouG6o8OT4buq4bueKSTDk+G7qiTDqDzDk+G7rOG7oMOT4bqjJMOjw5MkxIPhuqPDk+G6oeG6p8OT4buqJMSDw5PEkcOT4buq4bq3xqDDk+G7rCIpPcOT4bus4buePMOTw7kkw5opw5Phu7DDminDk+G6q+G7nMOT4buww6PDky4k4bua4buqJMONw5NtJOG6tTQpPcOT4bqjw6AmKSTDkyk9JOG7tsOT4bqjJMOj4bum4bqjw5Mh4bucw5Phu6okw6MzJcOTJDzhu6LhuqPDk+G7rDEpPcOT4bqjw6A8KT3Dky4kw6MiKcOTLiQyw5N1QMOTJDElw5Phu6zhu7Qpw5NvMCk9w5NtMsOTKVAow5Phu47DkuG7jsOVScOTPVEpw5Phuqs1JcOTYSThu5rhuqPDk+G6o8OgJeG7uCnDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk+G7quG6t8agw5Mkw6Nk4bu2KcOTRMOdKcOTbz8pJMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9h4bq9w6PhuqMkPMOgT0pvw6Lhu6rDk8O5PcOjZMOdKcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6vcOj4bqjJDzDoE9K4buKxKjGoMOTKcagKOG7ruG6vk9f4bubPGzGoOG7qi5PSsSoL8agSuG6osOgw6MpPcOT4bqjw5oow5Phuqrhu51J4bqi4bqiSeG6ouG6ouG7hG51w5NEw50pw5NvPykk4buIxKgvYUo=

Đức Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]