(vhds.baothanhhoa.vn) - Để ứng phó với dịch nCoV, các nhà máy có yếu tố người nước ngoài trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã thực hiện nghiêm túc về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6u8ag4bua4bqkVcag4buKVeG6pEvhu6hV4buW4bqkPeG6ukvhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqRM4bueS8ag4bqkVeG6s8Oa4bul4bqk4buy4bqkVOG7rD3huqRL4buoVeG7luG6pD194bqkS8OZ4bqkVeG7ljtZ4bua4bqk4bubQCRV4buW4bqk4buVJOG7qkvEgi/GoOG6rOG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6vU7hurhMw4Lhuq7DouG7kuG6pCxV4buW4bqk4bu2xqDDmeG6pDxY4bua4bqkTOG7nkvGoOG6pFXhurPDmuG7pcOB4bqkS+G6ukvhuqRVxqDhurzhuqRU4bq6feG6pEvDmeG6pH3DlSThuqQ94buq4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkVTtYS+G6pFXhu5bDmuG6vOG7muG6pD1A4buOVeG6pE3hu57hurjhuqRK4bq8VeG6pMagJH3hu5BV4bqk4bubQOG7muG7kCThuqTGoVdV4bqkTeG7gOG6pD3GoCFL4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkVeG7lsag4bua4buOVOG6pD0lS+G6pDzDlOG6pDzhu5rhu5BL4bqkPcagIUvhuqTGoOG7muG7kFXhuqRL4bq6S+G6pErhu5rhu5BV4bqk4bu2xqDhurrhu7bhuqThu7bGoOG7pFXhu5bhuqRLxqDhu6pV4buW4bqkTOG7nkvGoMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubxqBOw5rhuqRNw5nDgeG6pD1Aw5pV4buW4bqkI+G7quG6pEPhuqRL4buoVeG7luG6pD194bqk4bq54bq1w6rhuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqQ9QOG7jlXhuqRN4bue4bq44bqkSuG6vFXhuqRLw5nhuqThuqhD4bqkVeG7ljtZ4bua4bqk4bubQCRV4buW4bqk4buVJOG7qkvDgOG6pMah4bq4JOG6pFJd4bqkVeG7lsag4bug4bqkPcOVPcOB4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkVeG6uH3huqRN4buA4bqkS8OZ4bqk4bqs4bqm4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkPUDhu7LhuqRTw4rhu5rhuqRT4bq8VOG6pDzhu5rhu5BLw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurPhu6hV4buW4bqkPX3huqThu5vDreG6veG6veG6pGnhurh94bqkxqEkVE5L4bqk4bul4bua4buQPeG6pMOt4bq4VOG6pE3DmVXhu5bhuqQ9QOG7jlXhuqRN4bue4bq44bqkSuG6vFXhuqR74buA4bqk4bulSVXhuqTGoVdVw4HhuqThu5tA4bua4buQJOG6pMahV1XhuqRLw5nhuqThu5bDjFXhuqRDQ+G6puG6pEvhu6hV4buW4bqkVcagSVXhuqQ84bq84bqk4bqs4bqs4bqkS8agJH3hu45V4bqk4buW4bua4bq44bqkVeG7ljtZ4bua4bqk4bubQCRV4buW4bqk4buVJOG7qkvhuqRT4bq8VOG6pDzhu5rhu5BLw4DhuqThu5tAw5pV4buW4bqkI+G7quG6pOG6rOG6rOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pFXhurx94bqkS8OZ4bqk4bqo4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkUsag4buoVeG7luG6pDzDlOG6pOG7uCThu47huqThu4ZV4bqkPcOVPcOB4bqkxJDhuqRV4buWO1nhu5rhuqRN4buA4bqkI+G6uFXhu5bhuqRT4bq8VOG6pDzhu5rhu5BLw4HhuqRL4bukVeG6pFPDiuG7muG6pOG6qOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pE3hurhV4buW4bqk4buy4bqk4bubQCRV4buW4bqk4buVJOG7qkvDgOG6pOG6veG7muG7kFXhuqTEkOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pD1A4buy4bqkU8OK4bua4bqkU+G6vFThuqQ84bua4buQS+G6pE3hurhV4buW4bqkTTvDnUvhuqRL4bq6S8ag4bqkU33DgeG6pD3GoE7DmuG6pEzGr+G7msOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkI0BLeMOCLy/hu5o8w4BK4bq4w5o9xqDhurhVxqDGoMOa4bq4w4A8VS9VTj4jL+G6qOG6puG6pkQvQkVM4bqo4bqsRENE4bqm4bqmPcSQ4bqm4bqmQkLEkEVT4bqsw4BR4bu24buWw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bqz4buoVeG7luG6pD194bqk4bubw63hur3hur3huqRp4bq4feG6pMahJFROS+G6pFLhu5rhu5JU4bqkPUDhurjhuqQ9xqBJVeG6pFXGoOG7muG7kD3huqRLP+G6uOG6pFPhurjDmuG6pE3hu6xV4buW4bqkPUA7WEvhuqRSxqDhu5rhuqQ84bq8w5rhuqRT4bq8VOG6pDzhu5rhu5BLw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5tAO1hL4bqkTcOZ4bqkPOG6vMOa4bqkVeG7luG6vH3huqThuqrhuqYv4bqsw4HhuqThurfhurhV4bqk4bq74bua4bq6VOG6pE3hu6pL4bqk4bqz4buoVeG7luG6pD194bqk4bubw63hur3hur3huqRp4bq4feG6pMahJFROS+G6pE3hu4DhuqRLw5nhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkSuG6usOa4bqk4buWKOG7muG6pD1Y4bua4bqkPcOa4bq8VeG6pD3GoOG7kuG6pEvhurpV4bqkSuG7rMOB4bqkS+G7qFXhu5bhuqRVxqBJVeG6pDzhu5rhu45V4bqkPUDDmlXhu5bhuqRL4buoVeG7luG6pD194bqkPMOU4bqk4bu2xqDhu6RV4buW4bqkS8ag4buqVeG7luG6pEzhu55LxqDhuqRV4bqzw5rhu6XDgOG6pOG7m0DDmlXhu5bhuqRNw5nhuqRNO+G6uOG6pEDhurjhuqThuqrhuqR94buOJOG6pEvDjCThuqRLJuG6pD3GoOG7kuG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pEvhu6hV4buW4bqkPX3DgeG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pEvGoCR94buOVeG6pOG7luG7muG6uOG6pOG7m0AkVeG7luG6pOG7lSThu6pL4bqkPOG6vOG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pFXhu5Y7WeG7muG6pFPhurjDmuG6pE3hu6xV4buWw4DhuqRsVeG7luG6pMOiRlXhu5bhuqThurUkfeG6pOG6oVXhuqQt4bqk4bubQDvhu7JV4buW4bqk4bu2xqDhu6RV4buW4bqk4bq94bq8Vcag4bqkS8ag4bucVcag4bqk4bqz4buoVeG7luG6pD194bqkaeG6uH3huqTGoSRUTkvhuqRLxqDDmuG6pErhu5rDlT3hu7nhuqTDguG6veG6vFXhu5bhuqRV4buW4bq8feG6pEvGoCVV4buW4bqkPeG7qOG7muG6pD3hu67huqRLxqAsS+G6pEvDjeG7tuG6pOG7tsag4bq6PeG6pFLGoOG7iCThuqQ9QOG6uFXhu5bhuqR94bqkPcOV4bqkS8agw5rhuqQ9w4094bqkS+G6vuG6pFXhu5Y7WeG7muG6pFPhurjDmuG6pE3hu6xV4buWw4HhuqQj4bq4JOG6pOG7luG7mlnhuqRT4bq8VOG6pDzhu5rhu5BL4bqkSsWo4bqkUsag4buIJOG6pD1A4bq4VeG7luG6pDzhurzDmuG6pE0lVeG7luG6pFVX4bua4bqk4bu4JH3huqRN4bueVcagw4DhuqThurPhu6hV4buW4bqkPX3huqRLOlXhu5bhuqRK4buq4bqkPUDhu5zhuqRNw4x94bqkTT/huqRVO1hL4bqkQCjhurjhuqQ94bq4feG6pDzhurzhuqRVO1hL4bqkI+G6uj3huqRSxqAk4buIVeG6pD3DiuG7muG6pFLGoCThuqQ8IUvhuqRVxqDhurzhuqQ84buQ4bqkI+G7mlXGoOG6pEs/4bq44bqkS+G7qFXhu5bhuqRVxqBJVeG6pDzhurzhuqRVxqDhurzhuqThu4ZVw4DhuqTDouG7nlXGoOG6pFJd4bqkPeG7ruG6pEvGoCxL4bqk4bu2xqAkVcOB4bqke+G7nj3huqTGoMOZ4bq44bqkS8agw4094bqkUsagKOG6pD1AKlXhu5bhuqRSxqAk4bqkPCFL4bqkUsagJOG7qFXhuqQ84bua4buOVeG6pFXGoOG6vOG6pFThurp94bqkPOG6vOG6pFXGoOG6vOG6pHs74buyVeG7luG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3DgOG6pMOiRkvhuqRK4bua4buQPcOB4bqkS8agJVXhu5bhuqQ94buo4bua4bqkTeG7gOG6pD1A4bq4VeG7luG6pErhu57huqRC4bqkVOG6un3huqRNw5rhuqQ9xqBJVeG6pFXGoOG7muG7kD3huqRN4buS4bqkPeG7msOVVeG6pMag4bq8Vcag4bqkTcOa4bqkPcagSVXhuqRVxqDhu5rhu5A94bqkTeG7quG7muG6pDxY4bua4bqkPcONPeG6pEvhur7huqRL4bq6VeG6pErhu6zDgeG6pFXGoElV4bqkPOG7muG7jlXDgeG6pEvhu6hV4buW4bqkVcagSVXDgeG6pFLGoOG6ukvGoOG6pMag4bq8VeG7luG6pD1AO1hL4bqkUsag4bua4bqkPOG6vMOa4bqkS+G7qFXhu5bhuqQ9fcOA4bqk4buX4bua4buOVeG7luG6pE3hu6rhu5rhuqQ8WOG7muG6pEvhurpL4bqkS8agJH3hu45V4bqk4buW4bua4bq44bqk4bubQCRV4buW4bqk4buVJOG7qkvDgeG6pE07w51L4bqkUuG7muG7klThuqQ9QOG6uOG6pD3GoElV4bqkVcag4bua4buQPeG6pDzhurzhuqRL4bq6S+G6pErhu5rhu5Ik4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkSuG7kFXGoOG6pFNb4bqkSuG7jlXhuqRV4buWw5rhurzhu5rhuqRN4bueVcag4bqkUl3huqTGoOG6vFXhu5bhuqRV4buW4bq8fcOB4bqk4buWxqDhu5rhuqRLxqBP4bu24bqkI+G7ruG6pD3GoE7DmuG6pEzGr+G7msOCw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq5sVeG7luG6pOG6oVXhuqRLOlXhu5bhuqRLxqDDmuG6pErhu5rDlT3huqQ9xqDhu45Uw4HhuqQ9QMOaVeG7luG6pCPhu6rhuqThu5bDjFXhuqRDQ+G6puG6pEvhu6hV4buW4bqkVcagSVXhuqRN4bq4VeG7luG6pFPhurxU4bqkPOG7muG7kEvhuqQ9w4rhu5rhuqRVxqDhurzhuqRU4bq6feG6pD3GoOG7ouG6pEvDmeG6pOG6qOG6pEvhu6hV4buW4bqkVcagSVXhuqRLw5nhuqRLxqDhu7BV4buW4bqkU+G6vFThuqQ84bua4buQS+G6pOG7suG6pOG7m0AkVeG7luG6pOG7lSThu6pL4bqkPUDhu7LhuqQ8w5ThuqThu6Xhu5rhu5A94bqkw63hurhU4bqk4buGVeG6pD3DlT3DgOG6pOG6veG7muG7kFXhuqThuqjhuqRL4buoVeG7luG6pFXGoElV4bqkVeG6vH3huqRLOlXhu5bhuqRN4buA4bqkTTvDnUvhuqRL4buoVeG7luG6pD194bqkPcOKVOG6pD3GoFnhu5rhuqRLxqDDmuG6pFXhu5bGoOG7oOG6pDzhu5rhu5BL4bqkS8OZ4bqkUztXVeG7luG6pE3hu5LhuqThu65V4bqkTeG7nlXGoOG6pD1JVOG6pFNb4bqkTeG7quG7muG6pDxY4bua4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkU+G6uMOa4bqkTeG7rFXhu5bhuqQ9QMOaVeG7luG6pEvhu6hV4buW4bqkPX3DgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6t+G6vOG6pGnhu5pV4buW4bqkLeG6pMWp4bua4bq44bqk4bqiVOG7rD3huqQ9QMOaVeG7luG6pMag4bq44bua4bqkS8agJH3hu45V4bqk4buW4bua4bq44bqkUsag4buoVeG7luG6pDzDlOG6pOG7m0AkVeG7luG6pOG7lSThu6pL4bqk4buGVeG6pOG7m8OVPcODw4HhuqRLxqDDmuG6pErhu5rDlT3hu7nhuqTDguG6s8agJVXhu5bhuqQ94buo4bua4bqkPcagIUvhuqTGoOG7muG7kFXhuqRAw4094bqkVeG7lsag4bua4buOVOG6pD0lS+G6pEvhurpL4bqkUsagJH3DlVXhuqRL4bq6w5rhuqRLP+G6uOG6pEtX4bqk4bu4JOG6uFXhuqRLxqAsS+G6pFXhu4ZV4buW4bqk4bul4bua4buQPeG6pMOt4bq4VOG6pDzhurzhuqThu7gkfeG6pE3hu55VxqDhuqRLP+G6uOG6pEvhu6hV4buW4bqkPX3DgeG6pEvDmeG6pFvhuqQ9xqAsS8OB4bqkPUDhurpLxqDhuqRVxqDhu5rhu5BU4bqkPFjhu5rhuqRK4bq+VeG6pD3GoElV4bqkPOG6vOG6pEvhu6xV4buW4bqkTeG7sFXhu5bhuqQ9QDtYS+G6pEzhu55LxqDhuqRV4bqzw5rhu6XDgMOAw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurM6VeG7luG6pEvDjFXhuqRVw5nhu5rhuqQ9xqDhu45Uw4HhuqQ9QMOaVeG7luG6pOG7uCThurrhuqQ9QOG7olXGoOG6pE3hu5rhuqRTw4194bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkS8agw5rhuqRK4bq84bua4bqkPOG7msOVPeG6pFXhurx9w4HhuqThurPhu6hV4buW4bqkPX3huqThu5vDreG6veG6veG6pGnhurh94bqkxqEkVE5L4bqkSzpV4buW4bqkTeG7gOG6pD3hu5rDlVXhuqTGoOG6vFXGoOG6pE3DmuG6pD3GoElV4bqkVcag4bua4buQPeG6pDzhurzhuqThu7bGoOG6uj3huqRSxqDhu4gk4bqkPUDhurhV4buW4bqkS8agw5rhuqRLxqAlVeG7luG6pD3hu6jhu5rDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tjEkPcagw5pAw4Lhuq7hu5vGoOG7muG7kFXhuqTDrcagSVXEgi/hu7bhuq4=

Thiện Nhân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]