(vhds.baothanhhoa.vn) - Hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số (CĐS), hiện nay nhiều xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, mang lại nhiều tiện ích cho cả chính quyền và người dân.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhuqBj4buRdOG6reG7hybDo8SpZCbDtcOsJm8m4bqhN8OyJnMg4bu4L2M6QOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyQ8SDe+G6oypAQ2Thuq3hu5Em4buPaSZxe2Qmw7Thu49mWSbDtDjhu4Em4buN4buRe+G7hybDtOG7j2fhu4diJuG6oeG7l3sm4bqhY+G7kXThuq3hu4cmw6PEqWQmw7XDrCbhu7ThuqDDg8OV4bu2WSZjZOG6p+G7hybhu4d7dCbhu4djZOG6peG7kSZzICbDtOG7j+G6teG7hybDo8OpeybDoFvhu4cmw7Thurnhu4djJsOjICbhuqFj4buXJsOj4buJ4buHYibhu4di4buR4buL4buHJuG7h2M24buHJuG6v+G7n+G6oVkmY10mw7Q44buHYibhuqHDreG7h2Im4buHYmPhuqcmw6Phuq0mczZ0JuG6o+G7n+G7h2Im4bqhY8SR4buHYybhu43hu5F04bql4buHJsO1w6xZJsOyY33DtCbDtOG7j2Thuq3hu4cmw6pk4buHYybDtMOiJsO1w6wmcVsmcyAmY+G7iWQmw7XDrFkm4buBe+G7h2Im4bq/XWQm4buHY2ThuqXhu5Emw7Rk4bqn4buHJsSR4bqhYybhuqFj4buDJuG6oSIm4bqhY8SR4buHYybhu43hu5F04bql4buHJnFbJuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqJsO1w7R04bq/xIPhu6gqw7TEg3PDtC174bq/ZGLhu4dXJuG6ocSD4buHw7TEg+G7j1gqQOG7uGThu4FiJuG6oeG6v3vDtcO14buoKmThuqDEg+G7h8O0xIPhu48qJsO1w7R04bq/xIPhu6gqcmThuqPDtGNXJjw/P8Oyc1gmY8SDZGJjw7RXJiEuKMOyc1gqJsO14buP4bqh4buoKi8v4bqh4bqj4buHw53DoHvhu4PDtGN74buHY2Phu4N7w51x4buHL+G6o8SDw7XDqsO04buDw7Iv4buHxINyw7UvOzs7Li87OinhuqMhOz86Oi4sw7QhITw6KOG6vz/DneG6vcOyYlbhu4/hu6ghKSEqJnvhur/DtOG7qCrhuqBj4buRdOG6reG7hybDo8SpZCbDtcOsJm8m4bqhN8OyJnMgKiZyZOG6o8O0Y+G7qCo8Pz8qJmPEg2RiY8O04buoKiEuKComL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQENuw7Imw7R94bqhJnMgJuG7h8Ot4buHYibhu4diY2ThuqfDsibhuqHDreG7h2Im4buHYmPhuqcm4bqhe+G7gyZzICZD4buDMuG7h2Imw4Ndw7Qm4bu0Q+G7gzLhu4diJkPhu4V74bu2JnFsZCbhu4djZOG6peG7kSbDtSLhu4cmw7JjYeG7gSbDtGThurXhu5Emw6Bk4bqt4buRWSbhu4dj4bubJuG6o+G7m3smcVvhu4diWSbhuqPhu5t7JuG6v+G6tSZze+G7h2PDncOdw50mw6Phu5tu4bqhJuG6o33hu4cmw7TEg+G7gSbDtOG7j+G7kXQmc+G7kTfDtCbhu4di4buR4buL4buHJmLDrOG6ocOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDkmM34buHJsOjN+G7kSZj4buDW+G7hybDtGNb4buHYybhu4Hhu5XhuqEmw7Rk4bq14buRJuG6oMODw5UmcVvhu4Mm4buHMOG7gSY7PzssWSbDtGNtZCZiZHvhu4cm4buN4buReyZzICZD4buDMuG7h2Imw4Ndw7Qm4bu0Q+G7gzLhu4diJkPhu4V74bu2JsOjICbhu43hu5F74buHJsO0NuG7gVkmw6M44buRJsO04bubJmNdJsO0OOG7h2Im4bqhw63hu4diJuG7h2Jj4bqnJsO1w6zDnSbDjeG7h2ImQ+G7g1vhu4diJkNw4buRJuG6oGNk4buHY1kmw5Jj4buFJuG6oGPhu5cmw7TDqeG6oWMm4buQw4Dhu4bhuqImcyBZJuG6oWPhu4Mmw6Bkw6LDtFcm4oCcw4B94buBJsO1fcO0JuG6oWPhurkmw6Nd4buDJuG6oeG7l3smw7Thurnhu4djJnFbJmPhu5F04bqn4buHWSbhu5DDgOG7huG6oiZzICbDoyAmw7RjW+G7h2Mm4bq/OcOyJsOAe+G7hybhuqBj4bq5JsOjXeG7gyZzNnQm4bqj4buf4buHYibhuqFjxJHhu4djJuG7jeG7kXThuqXhu4cmw6Nk4bqn4buHJsO04buhJuG7tGJnZCbDtDHDtCbhur9bJsOA4bqgw4Phu7bDnSbDlGPEg+G7gybDo+G7hVkmw4DhuqDDgybhuqFj4buXJsOj4buJ4buHYibDsmM24buHJuG6ocOt4buHYibhu4djZOG6p+G7gSZx4buVJuG6oWPhu4Mmw7RjW+G7h2MmcWThurXhu4cmw6Phuq0mw7Thu49k4bqt4buHJsOqY3tkJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hybhuqDDg8OVJnFsZCYsJsO04buP4buVJuG6oeG7icO0VyZzNnQm4bqj4buf4buHYibhuqFjxJHhu4djJuG7jeG7kXThuqXhu4cmw7XDrFkmw7JjfcO0JsO04buPZOG6reG7hybDqmThu4djJsO0w6Imw7XDrCZxWyZzICZj4buJZCbDtcOsw50mw4PDouG7hybhu4d7dFkmcyAmQ+G7gzLhu4diJsODXcO0JsOjICbDo13DtCbDo+G7m27huqEm4buB4buJw7Qmw7XDrCbDqsOiw7Qm4buN4buRIibDoOG7m2zhuqEmw6M44buRWSbhu4djN8O0JuG6v1smw6MgJsO0XeG7gybDteG7nybhuqFj4buRdOG6reG7hybDoGTDouG7hybDtOG7j+G7g+G7h2Im4buHYznhu4cmw7Rj4bud4bqhJuG6oeG7l3sm4bqhfeG7hybDoOG7iVkm4buHYuG7m21kJuG6ozbhu4cmceG6pSbhuqDDg8OV4oCdw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oOG7lSbDtGPhuq1ZJnMgJkPhu4My4buHYibDg13DtCbDoyAmw6M44buRJsO04bubWSbhu4c24buHYibhuqE3w7ImY+G6pybDtGPDrOG7h2Im4buBXeG7h2Im4buH4buJZCbDoOG7iVkmw6Mi4buBJsOgIuG7gyZ74buHJsO04buDW+G7h1kme+G7hybhu4dk4buHYybDtGPDreG7h2Imw7Rk4buHWSbDo33Dsibhu53hu4diJuG7h2Phu5Em4bqhOOG7kSbhuqHDreG7h2ImcWThuqfhuqEm4bqhY+G7kXThurXhu4cm4buBw63hu4cmcVsmw7Jj4buV4bqhJnHhu5Um4buHYuG7m21kJuG6ozbhu4dYJuG6vzHDsibDozPDtCbDsmNm4buHYiZjZ8OyJsO04buP4buf4bqhJsO04buRdMOi4buHw50m4bqgfeG7hybDoOG7iSZzICbDo+G6peG7kSbhuqHhu4Um4buBfXQmw7TEkeG7h2Mmw6Phuq0mw7Jj4buV4bqhJnHhu5Um4bqhw63hu4diJsO0feG6oVkm4buQw4Dhu4bhuqImw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJuG6oWNwJsOqdSbDtcOsw50mw5Thu4Nb4buHJsOg4buJJsOqY+G7kSZx4buf4bqhJmNb4buHYybhuqFjxJHhu4djJnMgJsOj4bubbuG6oSbhur8xw7Imw6Mzw7QmY+G6pybDtGPDrOG7h2Im4buBXeG7h2ImZOG7h8O0xIPhu4/hu4fEg8O0JnFbJnJk4bqrZFkmYmThu5PDsibhuqF94buHJsOg4buJWSbhuqHDreG7h2Im4bqhY+G7neG6oSbDtOG7j+G7kXQm4bqhOcOyJsO0Y8Ot4buHYibDtGThu4dZJsO0W2Qm4bq/ZOG6p+G7kSbDsmPhu5XhuqEmceG7lSZj4buJZCbhu4diY8OpJuG7gVsmw6pjw63hu4diJuG6oTjhu4cmYmQ3dCbDtG1ZJmPhu4Mz4bqhJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hyZiZCJkJuG7jeG7kXTDosO0JmPhu4smw7VrJsO04buP4bq14buHJuG7gcOtZCbDtOG7j+G7m23hu4diJuG7gV3hu4diw50mOj8/4buwJnEw4buHJsOgIuG7hybDo2RZJsOjw6Lhu4cm4bqh4buXeybhuqFrJuG7jeG7kXvhu4cmw6Phu5tu4bqhJnPhu6Em4bq/dSbhu43hu5F7JuG7gcOtZCbDtOG7j+G7m23hu4diJuG7gV3hu4diw50mOj8/4buwJuG6oX3hu4cmw6Dhu4lZJuG6ocOt4buHYibhuqFj4bud4bqhJnMgJuG6oeG7hSbDtFtkJsOqY+G7gyLhu4cmw7JjOOG7hybhu4HhuqXhu4EmcTDhu4cmw6Ai4buHJsOjZOG6peG7kSZjW+G7h2Mmw7R94bqhJuG7h2JjZOG6p8OyJsOyY+G7leG6oSZx4buVJuG6ocOt4buHYiZxZOG6p+G6ocOdJlMgJuG6ocah4buHYibDoyAmw6M44buRJsO04bubJmPhuqcmw7Rjw6zhu4diJsO04buP4buRdOG6peG7hybDtGN74buHYybDqmPDreG7h2Im4bqjNnRZJuG6vzHDsiZyZOG6q2Qm4buBZOG6qeG7hybDsmPEkSbDtF1kJuG7h2NbJnEw4buHJmPhu4V7JsO0Y8Ot4buHw50mQ+G6pybDtGPDrOG7h2ImOz8m4bqhe+G7gcSD4buPeyZiZH3hu4Emw7V9w7Qm4bqhxqHhu4diJsOj4bubbuG6oSbhur8xw7Imw6Mzw7Qmw7RdZCbhuqF94bqhJsOjZOG6reG7gSbhuqHDreG7h2Im4bqh4buJ4buHYlkmw6Nk4bqt4buBJsO0OcOyJsO04buP4buR4buHYibDo8Ot4buHYibhu4di4bubbWQmcVsmw6rDosO0JuG7h8OsZCZx4bqlJsOjZOG6reG7gSZiZH3hu4Emw7V9w7Qmw7Q5w7Imw7Thu4/hu5Hhu4diJsO0XWQm4bqhw63hu4diJnvhu4cmcyBZJuG7h2My4buBJsO0MOG7h2Im4bqh4bubbeG7h2Im4bqhw63hu4diJsO0feG6oSbDoCLhu4Mmw6Mi4buBJnvhu4cm4buHZOG7h2NZJsO04buPOcO0JsO04bufJuG6ocOt4buHYibhuqHhu4nhu4diWSbhu4diMOG7hybhuqFjM+G7hybhuqF94bqhJmNb4buHYyZxZCbDtOG7j+G7ieG7gSbhuqExw7JZJnMiJuG7j33huqEmw6Dhu6N7JsOgIGQm4buPeybhu4HDrWQmw7Thu4/hu5tt4buHYsOdw53DneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpAw5RdZCbDoOG7iSbDsmM54buHJuG7geG7icO0JuG6oeG7oXsm4buQw4Dhu4bhuqImcyAmQ+G7gzLhu4diJsODXcO0WSbhuqF94bqhJsO0Y+G7lybDtOG7leG6oSZjW+G7h2Mm4bqhY8SR4buHYybhuqE3w7ImcyAmYuG7i+G7gSY6Oigmw7Rj4buXJsO04buV4bqhJsO0Y+G7keG7ieG6oSY6Oibhur/hurvhu4djJnHhu5/huqEmw6Phu5tu4bqhJuG7h2ThurXhu4EmdMOiw7Qm4bqhw63hu4diJsOqY3tkWSbDozh0JsOj4buXw50mw4Dhu4kmw7JjOeG7hybhuqHhu4Umw7TEqSZj4bubbOG7h2Im4bqjw6Hhu4cmw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJsO0Y+G7lybDtOG7leG6oSZjW+G7h2Mm4bqhY8SR4buHYybDtOG7j+G7n+G6oSbDtOG7kXTDouG7hyZxWyZj4bubbOG7h2Im4bqjw6Hhu4cm4buHYuG7m21kJuG6ozbhu4cmceG6pSbhuqPDqeG6oWMmceG7lSbhuqHDreG7h2Imw7Thu4/hu5/huqEmw7Thu5F0w6Lhu4cm4buB4bud4bqhJsOj4buJJixZJi7DnSbhu4ZjbSbDo+G7hVkmw7Thu6Um4bq/4bqnJuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHJuG6oeG7hSZ1JsO0Y+G7neG6oSbhur9b4buBJsO0Y+G7lybDtOG7leG6oSbDtOG7j+G7n+G6oSbDtOG7kXTDouG7hybhu4diW3Qm4bqhW+G7h2Imw7Qw4buHYlkmw6pjw63hu4diJuG6oWbhu4cmw7Rl4buHYybDtOG7j13hu4diJsOyYyJkJuG6oWNtJsOjbmRZJnPDosOyJmNb4buHYibDtF1kJsOg4buJJsOyYznhu4cm4buB4buJw7Qm4bqh4buhe8OdJsOUY8Os4buHYibDquG6tSbDtOG7j+G7g+G7h2ImISbDtGN94buHYibDozjhu5Em4buHMOG7gSbhu4d7dFkmw7Thu6Um4bq/4bqnJmPhu4smw7VrJmJkImQm4buN4buRdMOiw7Qmw7Rj4buXJsO04buV4bqhJmNb4buHYybhuqFjxJHhu4djJsO0ZMOiw7Im4buHYznhu4cm4buN4buReybDsmM44buHJuG7geG6peG7gSbhu4Hhu4nDtCbhuqHhu6F7JsOjZOG6p+G7hybDtOG7oSbhuqHhu5d7JnMgJsOjXcO0Jjo/P+G7sFgmw7Thu6Um4bq/4bqnJmPhu4smw7VrJuG7h+G7icOyJuG6o8Op4bqhYyZx4buVJuG6ocOt4buHYibDtOG7j+G7n+G6oSbDtOG7kXTDouG7hybhu4Hhu53huqEmw6Phu4kmLFkmLibDo13DtCY6Pz/hu7DDncOdw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oOG7meG7h2ImcWxkJnM2dCbhuqPhu5/hu4diJuG6oWPEkeG7h2Mm4buN4buRdOG6peG7hybDtcOsJsO0Y2UmcWThuqfhuqEmw7JjfcO0JsO04buPZOG6reG7hybDqmThu4djJsO0w6Imw7XDrCbhuqHGoeG7h2Imw6Phu5tu4bqhJnMgJkPhu4My4buHYibDg13DtCbhuqFj4buTJsO04buPZ+G7h2Imw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHWSZi4buFw7Imw7JjOOG7hybhu4c24buHYibhuqF74buDJsO0Y+G7kSbhu4djOcOyJuG6oWPhu4Mm4buHYuG7m21kJuG6ozbhu4fDnSZTICbDoyAmY2Xhu4djJsO0Y1vhu4djJuG7geG7icO0JsO1w6wm4buBw60mY2Xhu4djJuG7h8Ot4buHYibhu4diY2ThuqfDsibhuqHDreG7h2Im4buHYmPhuqcm4bqhe+G7g1kmw7Xhu6Em4bqj4buV4buHYibhuqHDreG7h2Im4buHYmPhuqcmw7Thu5tsZCbDtGThurXhu4cmw7Rkw6Lhu4cmw6Nk4bql4buRJsOqY2Thuq3hu4cmw6Ay4buHYibDo2Thuqfhu4cmw7Rj4buDXWQmw7Rjw63hu4diJuG7gWThu4djWSbhuqN94buHJsO0xIPhu4Emw7Thu4/hu5F0JnPhu5E3w7Qm4buHYuG7keG7i+G7hyZiw6zhuqEm4buHw63hu4diJsO1IuG7h8Odw53DnSZTNnQm4bqj4buf4buHYiZzICZj4buJZCbDtcOsWSbhuqFjxJHhu4djJuG7jeG7kXThuqXhu4cmcyAmQ+G7gzLhu4diJsODXcO0JsOjICbDo2F0JuG7gV3hu4djJuG6ocOt4buHYibDtH3huqEmw7Thu5F04bq14buHJsO04buP4buRdOG6peG7hybDo+G7i+G7h2Imw7RjbWQmw7Qw4buHYibhuqHhu5tt4buHYibhuqF94bqhJmPhu4Ndw7Qmw6Phu4nhu4diJmJke+G7gybDtGTDosOyJnFsZCbhu4di4bubbWQm4bqjNuG7hybhu43hu5F7JuG6oX3huqEm4bud4buHYibhuqPhu5Xhu4diWSbDsmM44buHJuG7geG6peG7gcOdJuG6oOG7meG7h2ImcWxkJsOj4buFWSZzICbhu43hu5F74buHJsO0NuG7gSbhuqDDg8OVJsO04buP4buD4buHYibhur/hurvhu4djJnHhu5/huqEmdCbDtMOiJnFbJmJkfeG7gybhuqPhu5XhuqHDnSbhuqB94bqhJsO04buP4bubbeG7h2ImY2fhuqEmw6N74buHYibDtOG7j2Thuq3hu4cmw6pje2Qmw7XEqSbhur9k4bq14buHJuG6v13huqEmw6Nk4bqn4buHJsO04buhw50mw5Thu49d4buBJnQmw7TDoibhu43hu5Ei4buHJuG6v3UmY+G7iybDtWsmw7Xhu53huqEmw6pjaMSDJnFbJsO04bubJnE34buHJsO14bud4bqhJsOqY2jEgybDtOG7j+G6teG7hybhu53hu4diJuG6o+G7leG7h2Im4bqjZCbDo+G7ieG7h2ImcVsmw7JjOOG7hybhu4HhuqXhu4Emw7Thu4/hu5/huqEmw7Thu5F0w6Lhu4fDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdComw7XDtHThur/Eg+G7qCrDtMSDc8O0LXvhur9kYuG7h1cm4bqhxIPhu4fDtMSD4buPWCpA4bu4ZOG7gWIm4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqZOG6oMSD4buHw7TEg+G7jyomw7XDtHThur/Eg+G7qCpyZOG6o8O0Y1cmPD8/w7JzWCZjxINkYmPDtFcmITo7w7JzWComw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHhuqPhu4fDncOge+G7g8O0Y3vhu4djY+G7g3vDnXHhu4cv4bqjxIPDtcOqw7Thu4PDsi/hu4fEg3LDtS87OzsuLzs6KeG6oyE7Pzo6IS7DtC4hIS4h4bq/P8Od4bq9w7JiVuG7j+G7qCw/Pyome+G6v8O04buoKuG6oGPhu5F04bqt4buHJsOjxKlkJsO1w6wmbybhuqE3w7ImcyAqJnJk4bqjw7Rj4buoKjw/PyomY8SDZGJjw7Thu6gqITo7KiYvQOG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDsuG6oHvDssO0ZOG7g+G7hypAw4Dhu4kmw7JjOeG7hybhu4Hhu4nDtCbhuqHhu6F7JuG7kMOA4buG4bqiJnMgJkPhu4My4buHYibDg11kJuG7tMOUw5Imw5Rje+G7h2MmQ+G7hXvhu7Ymw6MgJsOqY8Ot4buHYibhuqFm4buHJuG6oSLhu4djJuG6oWNtJsOjbmRZJnPDosOyJmNb4buHYibDtOG7oybDqmNkJsO0Y+G7n+G6oSZjZOG6p+G7hybhuqFj4buRdOG6reG7hybDo8SpZCbDtcOsw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG6oMah4buHYibDtOG7j+G7g+G7h2Imw7Q24buBJsO0Y8OiJuG6oWPhu5cmw6Phu4nhu4diJuG7h2Phu5smQ+G7gzLhu4diJsODXcO0WSZzICZD4buDMuG7h2Imw4NdZCbhu7TDlMOSJsOUY3vhu4djJkPhu4V74bu2JsO0OcOyJsO04buP4buR4buHYibDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cm4bqgw4PDlSbDo+G6rSbhu4c24buHYibhuqF74buDJmNk4bqn4buRJsO14buRN8O0JmJkImQm4buN4buRdMOiw7Qm4bqhw63hu4diJnFk4bqn4bqhJuG6oeG7l3sm4bqhN8OyJuG7l3Qm4bqhY8SR4buHYybhu43hu5F04bql4buHJnFbJuG7gXvhu4diJuG6v11kJsO0ZOG6p+G7hybEkeG6oWMm4bqhY+G7gybhu4ZjNuG7hybhuqM24buHw50mw5RdZCbDoOG7iSbDsmM54buHJuG7geG7icO0JuG6oeG7oXsm4bqh4buXeyZzIFkmw7Thu4Nb4buHJsOg4buJJmPhu4smw7VrWSbDtGPhu5cmw7Thu5XhuqEm4bqh4buXeybhuqHDreG7h2Im4bqjNuG7hybDo+G7m27huqEmw7Rkw6LDsibhu4djOeG7h1km4bq/4bub4buRJsO04buPcCbDtOG7j+G7g+G7h2Im4buBw61kJsO04buP4bubbeG7h2Imw6Nk4bqn4buHJsO04buhJuG6v2ThurXhu4cmw7Rjw63hu4diJsO04buP4bq14buHJmPhuqcmw7Rjw6zhu4diJsOyYzjhu4cm4buB4bql4buBJuG7jeG7kSLhu4cm4bq/dSbDo+G6rSZiZCJkJuG7jeG7kXTDosO0w50mw5Rjw6zhu4diJsOq4bq1JiEmw7RjfeG7h2Imw6M44buRJuG7hzDhu4Em4bqh4buXeyZzICZD4buDMuG7h2Imw4NdZCbhuqFj4buDJsO0Yzd0WSY6Pz/hu7AmY+G7iybDtWsmw6Phu5tu4bqhJsO0ZMOiw7Im4buHYznhu4cmcVsmYmQiZCbhu43hu5F0w6LDtFkmw7Thu48iJsOqw6LDtCbhu43hu5EiJsOj4buT4buHYiZjXeG7h1gmw7Thu4974buHYibDtGPDreG7h2Imw7Rk4buHJsOjZOG6p+G7hybDtOG7oSbhuqHhu5d7JnMgJnFbJuG6oX3huqEm4bud4buHYibhuqPhu5Xhu4diJsO04buP4bq14buHJsOjZOG6p+G7hybDtGPhu4NdZCbDtGPDreG7h2Im4buBZOG7h2Mmw7Rj4bubbeG7h2Imc+G7kXThurXhu4cm4bqhOcOyJuG7h2M5w7Qmw7Rjw63hu4diJsO0ZOG7h1kmw7Thu6Mmw6Phu4Umw7Qw4buHYibhuqHhu5tt4buHYibDteG7nybDtOG7m2vhu4diJsO0feG6oSbDtcOsJmJkcHsm4bqhY8SR4buHYybhu43hu5F04bql4buHJnFsZCbhu4di4bubbWQm4bqjNuG7h8OdJjo/P+G7sCZxMOG7hybDoCLhu4dZJmPhu4smw7VrJuG6ocOt4buHYiZxZOG6p+G6oSbhuqHhu5d7JuG7kMOA4buG4bqiJnMgJsOj4bubbuG6oSbDtOG7j3vhu4Mmw6PEqWRZJsO0XeG7gybhur85w7JZJsOqdSbDtcOsJsO04buP4bq14buHJuG7gcOtZCbDtOG7j+G7m23hu4diJsOjZOG6p+G7hybDtOG7ocOdJsOA4bq14buHJuG6oV3hu4djJsOj4buFWSZvJuG6oX3huqEm4bq/4bq74buHYyZx4buf4bqhJnQmw7TDolkmYmR94buDJuG6o+G7leG6oSbhuqHGoeG7h2Imw6N74buHYibDtOG7o+G7h2Imw6Dhu5ts4bqhJsOj4bubbuG6oSbDtcOsJmPhu4V7w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMON4buHYibDg1vhu4Emw4Nl4buHYybhuqJk4bqn4buHWSbDgMSRJsO0Y+G7mybDgyLhu4diJuG7l3QmcyAmQ+G7gzLhu4diJsODXWRZJuG6oWPhu4Mmw6Bkw6LDtMOdJuKAnOG6oMODw5Um4bq/WybhuqFj4buRdOG6reG7hybDo8SpZCZx4bqlJuG7h2M54buHJsO0Y+G7neG6oSbhuqHhu4Phu4cm4buHYuG7m21kw50m4bqi4buDJnE5dFkmw6Phuq0mw7Rj4buf4bqhJmNk4bqn4buHJuG6oMODw5Umw7RjW+G7h2Mm4bqhw63hu4diJnMgJsOjYXQm4buBXeG7h2Mm4bqhw63hu4diJsO0feG6oSbDtOG7kXThurXhu4cmw7Thu4/hu5F04bql4buHWSbDo+G7i+G7h2Imw7RjbWQmcTnhu4cmw6Phu4nhu4diWSZj4bubbOG7h2Im4bqjw6Hhu4cm4buHYuG7m21kJuG6ozbhu4cm4bqhW2Qmw6Mzw7QmcVsmw7Xhu6Em4bqj4buV4buHYibDsmM44buHJuG7geG6peG7gSbDo2Thuqfhu4cmw7Thu6Em4bq/ZOG6teG7hybhu43hu5F74buHWSbDtOG7oybDo+G7hSbDtGN7dCbDo8SpZCbDtGPhu4VkJuG7jeG7kcSD4buHJnHhuqUmw7Xhu6Em4bqj4buV4buHYibDtGThuqXhu4cm4buBM8O0WSbhu53hu4diJuG6o+G7leG7h2Im4bqhw63hu4diJuG7h2Jj4bqnJnFb4buDJsO1IuG7hyZz4buRN8O0WSbDtGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cm4bq/W+G7gSZj4buLJsO1aybDtOG7j+G7n+G6oSbDtOG7kXTDouG7h8Odw53DnSbDgOG6teG7hybhuqFd4buHYybDo+G7hVkmcyAmw7Jjw6xkJmNuw7ImcWxkJuG6oWsm4buN4buRe+G7hybhuqFj4bud4bqhJuG7hzDhu4diJsO0Y+G7k+G6oSbDo2F0JsOqZOG7h2Mmw7TDoibDtcOsWSbhu4djN8O0JuG6v1smw7Thu4/hu4Phu4diJuG6v+G6u+G7h2MmceG7n+G6oSbDtGPDoibhu4Fd4buHYybhuqHhu5d7JnMg4oCdw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOA4bq14buHJuG6oV3hu4djJuG7h2Nw4buHYibDqsOiw7Qm4buN4buRIibDoOG7m2zhuqEmw6M44buRWSbDtGNlJnFk4bqn4bqhJuG6oMODw5UmbybhuqE3w7ImcyAm4bqhxqHhu4diJmIzw7Imw6pjw63hu4diJsSRw7Qmw6pj4buFJsOqYzDhu4fDnSbDg+G7hSbhur9bJmPhuqcmw7Rjw6zhu4diJuG7gX10JuG7geG7heG6oVkmw7RjZMOiw7Qmw6DDqSbDsmPhu5XhuqEmceG7lSbhuqDDg8OVJm8m4buHY2ThuqXhu5Emw6PDqXsmw7Jj4buba+G7h2Im4bqhY+G7m3smw6N9w7Im4bud4buHYiZ04bq14buRJuG6oTjhu5FZJsO04buP4buD4buHYibDo+G7hSZjOOG7kSZjw6LDtCbhu4F9dCbDtMSR4buHYybDoyAm4bqhxqFZJuG6oTfhu5EmY2Xhu4djJsO0YzfDssOdJuG7hmLhu4NbZCbhu497WSbDtOG7j+G7g+G7h2ImczZ0JuG6o+G7n+G7h2Imw6pk4buHYybDtMOiJsO1w6wm4bqhZuG7hyZjXeG7hybhuqFjw6JZJuG7h2M3w7Qm4bq/WyZxZOG6p+G6oSbhu43hu5Ei4buHYibDoH0mw7Rj4buba+G7h2ImY2Thuqfhu5Emw6PDqXsmw7Jj4buba+G7h2Im4bqhY+G7m3sm4bqh4buFWSbDtcOsJuG6v+G7m27hu4diJsO1IuG7hybDsmNh4buBJsOj4bubbuG6oSbDo+G7m3sm4bq/4bq14buHJsO1W+G7hybDtGPhu5tr4buHYibhu4FdZCbDo2Thuqfhu4cmw7Thu6Em4bqhZuG7hybEkcO0WSbDtcOsJuG6v+G7m27hu4diJuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHJsO04buP4buRdCbhuqE5w7Imw7Thu4974buHYibDtGPDreG7h2Imw7Rk4buHJsOjZOG6p+G7hybDtOG7oSbhuqHhu5d7JuG6oX3huqEmcyAm4bqhY+G7m3sm4bqhe+G7g1km4buHYznhu4cmw7Rj4bud4bqhJuG6oeG7l3sm4buB4buJw7Qmw6Dhu4kmw7JjOeG7hybhu4di4bubbWQm4bqjNuG7hybhuqFj4bubeybDtGN7dCbDo8SpZMOdw53DnSZRZSZxOXRZJsOj4bqtJuG6oMODw5Um4bqhN8OyJnMgJsO0Y1vhu4djJuG6ocOt4buHYibhu483w7Qm4bqhOOG7hybDteG7nybhu43hu5F74buHJsO0NuG7gVkmY2omw7Thu49uJuG6oeG7l3sm4bqhfeG6oSbhuqE3w7JZJuG7h2Jb4buHYybhuqHhu5nhu4diJuG7jeG7kXTDosO0JsO0NuG7gSbhuqHhu5d7JuG7h2Lhu5ttZCbDo+G7neG7h2Imw6M44buRJsOja+G7hyZxw6nDnSbDgOG6teG7hybhuqFd4buHYybDo+G7hVkm4buBamQm4bqhfeG7hybDoOG7iVkm4bqhw63hu4diJuG6oWPhu53huqEmcVsm4buHYuG7m21kJuG6ozbhu4cmw7JjImQm4buHMOG7h2Imw6Phu4nhu4diWSbDtX3hu4diJsO0XeG7gybhu53hu4diJuG6o+G7leG7h2Im4bqhw63hu4diJuG7h2Jj4bqnJsO0Y8Ot4buHYibDtGThu4fDnSbhuqB94bqhJmPhu4lkWSbDo+G7g1vhu4cmw7Rj4bqtJsO0MOG7h2Im4bqh4bubbeG7h2Imw7Thu5F04bq14buHJsO04buP4buRdOG6peG7h1kmcTnhu4cmw6Phu4nhu4diJuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHJsO0xJHhuqFjJuG6oeG7n+G6oSbDtOG7j+G7kXQm4bqhOcOyWSbDtGXhu4Emw6pkw6Lhu4Emw7Rjw63hu4diJsO0ZOG7hybhuqHhu4Um4bqhY2fhu4cm4bq/Z+G6oSbDtOG7j+G6teG7hybhu4HDrWQmw7Thu4/hu5tt4buHYibDo2Thuqfhu4cmw7Thu6HDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssWp4buRw7Rj4buD4buPKkDDgFtkJnFbJiLhu4djVybDkmN74buHJsOUY8Op4bu4L8OyQA==

Bài và ảnh: Phan Thị

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]