(vhds.baothanhhoa.vn) - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT vừa ra mắt thử nghiệm công cụ “Kiểm tra website an toàn cho trẻ em” tại trang web Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại địa chỉ vn-cop.vn.
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6Nh4bue4buPw4Dhu6vDtMSDw63hu4Hhu5/Eg2lwxIPDvcO1w7PEg+G7m8O0w7Phu6PEg8O9eOG6q8SD4bq24buLaHnDtMO94buLxIPhuqvhu5/Eg8O94buhY+G7n8SD4bqw4bupw7TEg8O9eGrEg+G7i+G7ozkvw7XhurFhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bDleG7i+G6q8Otw6Nhw5144buz4buf4buPxIPDveG7geG7o8SDJOG7n+G7j8SDaeG6oOG7s8SD4bubw7Vm4bufxINp4buHdsSD4bubw7V14buf4buPxIPhu4/DtOG6q+G7n8SD4bujZOG7n+G7j8SDOsO0b8O9xIPhu57huqvhu6PEgzc64bueSeG7iljDnS9JSTjEg8O9w7Xhu7Phu6VpxINJ4bu5acSD4bqq4bufxIPDveG7oWPhu5/Eg8O9w7V14buf4buPxIPDvcO04bufNMSDSOG7pcSDw53DnTDDncOdxIPhurDhuqLhuqvEg3jhuqvEg+G7o+G6ucO9xIPDvcO1xILEg+G7n+G7j8O1w7Rv4bujxINpdeG7n+G7j8SDaeG7ucSD4oCc4buaw7TDs+G7o8SDw7144bqrxIPhurbhu4toecO0w73hu4vEg+G6q+G7n8SDw73hu6Fj4bufxINpw7Xhu6HEg8O9eGrEg+G7i+G7o+KAncSDw71kw7TEg8O9eOG6q+G7n+G7j8SD4bq24buLaMSD4buiZOG7n+G7j8SD4budw4Dhu6nDtMSD4bqg4buf4buPxINp4bqg4buzNMSDaMSR4buhxIPhurBvxIPDvXhqxIPhu4vhu6PEg8O9eGzhu5/Eg+G7o3XDtMSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg+G7o2Thu5/hu4/Eg8O9ZMO0xIPDrOG7meG6q8SDacO14buVxIPhurDhu58taeG7oXY14bqw4bufNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYTnDtOG7o+G7j8SDaeG7neG6q3l5W8Ojw63DvcO14buz4bujaMSDw7RJ4buL4bufw73hu4t4w6PEg3nDveG6tOG7neG7i1vDo+G6tsO0w63DvcO1MsSD4bqn4bqt4bqvduG6sjPEg8O14buLw7Thu4/DtcO9MsSDw6Lhuq/hurd24bqyM8OjxIN5eGlbw6MvL2nDreG7nzVo4bqr4buhw73DteG6q+G7n8O1w7Xhu6Hhuqs14bqw4bufL8Ot4buLeeG7m8O94buhdi/hu5/hu4vhurZ5L+G6t+G6t+G6t+G6ty/hurHhuq/DosOt4bqz4bqx4bq14bq34bqp4bq14bqvw73huqXhuqXhuqfhurHhu53Doi3hu5/hu4/hu7Phu6HDtC3DreG6q+G7ny3DreG6qy1p4buhLcO9w7Xhu4s1xqF24buPw6PEg+G6q+G7ncO9W8Oj4bue4buPw4Dhu6vDtMSDw63hu4Hhu5/Eg2lwxIPDvcO1w7PEg+G7m8O0w7Phu6PEg8O9eOG6q8SD4bq24buLaHnDtMO94buLxIPhuqvhu5/Eg8O94buhY+G7n8SD4bqw4bupw7TEg8O9eGrEg+G7i+G7o8OjxIPhurbDtMOtw73DtVvDo+G6p+G6reG6r8OjxIPDteG7i8O04buPw7XDvVvDo8Oi4bqv4bq3w6PEgy9hOS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw4zhu4HhurTEg+G7nWPEg+G7o+G7pcO9xIPDteG7oWTDvcSDw6zhu6Xhu5/hu4/Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDacO14buzxanDtMSD4bufw7XDtG/hu6PEg+G6sOG7ucSDw714w7TDs+G7n8SD4bubw7XhuqvDtMSDScO1w4DGsOG7n+G7j8SDw7144buT4bufw7XEg+KAnMSDSMSR4buhxIPhurBvxIPhurBjxIPDtcWpxIPDvXjhu7HEg8O9eGrEg+G7i+G7o8SDw73DgMaw4buf4buPxIPDvWJpxIPhu51j4bufw7XEg+G7o2Thu5/DtTTEg3li4buf4buPxIPDvWThu6HEg8O9eGzhu5/Eg+G7o3XDtMSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg+G7o2Thu5/hu4/Eg+G7j8O04bqrw7TEg8Os4buhZOG7n8SD4bq34bqv4bq34bqxxIMtxIPhurfhuq/hurfDouKAncSDw6xlxIPDrMOA4buxacSDw53DtUHEg8O9w4Dhu6nhu5/hu4/Eg0nDteG7keG7n8O1xIN2w7VBxIN2w7VsxIPDreG7s+G6tG/DvcSD4buf4buPY+G6tMSD4bqxL+G6pS/hurfhuq/hurfhuq/Eg8O9ZMO0xINX4buz4bq0bcO9xIPDrOG7meG7n8O1xIPhuq3hurPhuq81OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw53DteG7i+G7ocSDw6xkw7TEg8Otw7Rv4bufxIM64bueSeG7iljDnS9JSTTEg2nGsMSDd+G7s+G6q+G7n8SDw73DtcOA4bur4buf4buPxIPDvXjDg2nEg0jhuqvhu5/Eg8Osw7Ru4buzxIPDtWPhu5/DtcSD4buiZOG7n+G7j8SD4budw4Dhu6nDtMSD4bqg4buf4buPxINp4bqg4buzNMSDaMSR4buhxIPhurBvxIPDvXhqxIPhu4vhu6PEg8O9eGzhu5/Eg+G7o3XDtMSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg+G7o2Thu5/hu480xIPigJzhu5rDtMOz4bujxIPDvXjhuqvEg+G6tuG7i2h5w7TDveG7i8SD4bqr4bufxIPDveG7oWPhu5/Eg2nDteG7ocSDw714asSD4buL4buj4oCdxIPhu51jxINpdeG7n+G7j8SDaeG7ucSD4bufw7Xhu4Xhu5/Eg8Otw7Rv4bufNMSDdsO14buB4bufxIPDveG7kWnDtcSD4bqwY8SDacSR4bufw7XEg2hi4buhxIPhurHEg8O9eOG6q+G7n+G7j8SD4bq24buLaMSDaeG7ucSDw73DtcOzxINpcMSDacO14bqg4bqrxIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SD4buf4bulw7TEg8Ot4buz4buf4buPxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg3bDteG7t8SDw7Xhu7F2xIPDrMO6w7TEg+G6sOG7qcO0xIPDvXhqxIPhu4vhu6M0xIPDtcWpxIPDvXjhu7HEg3bDteG7ucSDw7Xhu7PhurThu5/DtcSD4bqwY8SDw73DteG6q+G7n8O1xIPDvcO1w7Rt4buzxIPhu5/DtGzhu5/Eg2nDtUHEg8Os4bul4buf4buPxIPDrGLhu5/DtcSD4buPw7RixIPhu6PhuqBpxIPDrOG7pcSDdsO14bu3xIPDteG7sXbEg+G6tuG7i2h5w7TDveG7i8SDw714w4Dhu6lpxIPhu5vDtcO0xIN5xILEg8Ot4bu54buf4buPxIPhu5/DteG6u+G7o8SDaMSR4buhxIPhurBvxIPDvXhqxIPDvXjDgOG7qWnEg+G7n+G7j+G7s+G6tMSDacawxIPDvcO0bXbEg+G6suG7tWnEg+G6sOG7qcO0xIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SD4buf4bulw7TEg8Ot4buz4buf4buPxIPDrOG7pWnEg8O1ZMO0NMSD4bubw7V14buf4buPxIN2w7Xhu7fEg8O14buxdjU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2Hhu5rDtMOz4bujxIPDvXjhuqvEg+G6tuG7i2h5w7TDveG7i8SD4bqr4bufxIPDveG7oWPhu5/Eg2nDteG7ocSDw714asSD4buL4bujxINo4bqr4buhxIPhu4/DueG7o8SDw7VvxIPDvcO1w7rhu5/hu4/Eg2nGsMSDeeG7rcSDw63huq7Eg+G7ncO0b+G7s8SDw73hu4V2xIPDvXjhu7Phu5/hu480xIPDvcODxIPDrOG7peG7n+G7j8SDaeG7hXbEg+G7n8O14buFw73Eg+G6sGPEg3nEgsSDw63hu7nhu5/hu4/Eg2l14buf4buPxIPhu5/hu4/DtW/Eg8O9eOG7kcSDw73hu7NvxIPhu5/DteG7geG7n8SDw71k4buhxIM34bqqw5Q4xIPDrMOzxIPDrGLhu5/DtcSD4buPw7RiNMSD4bufw7Xhu4Xhu5/Eg8OtZOG7n+G7j8SDw6LEg+G7n+G7pcO0xIPDreG7s+G7n+G7j8SDacO14buR4bufw7XEg+G7nWMyxIPhu5vDtcO0bOG7s8SDw63hu4Hhu6M0xINoZOG7ocSD4budw4NpNMSDacO14buHw73Eg+G7m+G7kWnDtcSDw73DteG7kWnDtcSDN2nDteG7h8O9xINp4buH4bujODTEg+G6sMOBxIPhu5vDteG7kcSD4buf4buP4buz4bq0xIPDtcO0w7Phu6M0xINp4burxINoZGk1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw4zDs8SDecSCxIPDreG7ueG7n+G7j8SDaXXhu5/hu4/Eg2nhu7nEg+G7n2PhurQ0xIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPDreG7t+G7n+G7j8SDw5Thu5/DveG7i3jhu5/hu4vDvcSDacO14buVxINp4buD4bufxIPDvXjhu7PhurTEg2nhu4V2xIPhurBj4buhxIPDvXjhuqvhu5/hu4/Eg+G6sOG7ny1p4buhdjXhurDhu580xIPhurBj4buhxIPhu6Phu7lpxIPigJxJdeG7n+G7j8SDaeG7ueKAncSD4bqwY8SD4buPdMSDw6zDgOG7q+G7n+G7j8SD4budw7Thu5/hu5vEg2lB4bqrxIPhurbhu4toecO0w73hu4vEg2nhu4Phu5/Eg+G7m8O0w7Phu6PEg8O9eOG6q8SD4bqwY+G7ocSD4bqw4buZxIPDvXjhu5HEg+G7n8O14buFdsSDw6zDgOG7q+G7n+G7j8SDw61n4bufNMSD4bubw7XDtMSDw6xwxIPDtW/Eg8O9w7XDuuG7n+G7j8SDeWvEg8O9w7XDg2nEg8O1w7Rv4bufxIN2w7Xhu4Hhu5/Eg8O94buRacO1xIPDrMOzxIPDtcO0w7Phu5/Eg8O9w7Xhu5nEg+G7m23DvcSDd+G7s8SRxIPhurBuxIPhurDDtG9pxIPhu5/hu6XDtMSDw63hu7Phu5/hu4/Eg8O9eGzhu5/Eg+G6tuG7i2h5w7TDveG7i8SDw6xwxINpcMSDw7XhuqvhurTEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDdsO14bu3xIPDteG7sXbEg+G6sOG7qcO0xIPDvXhqxIPhu4vhu6M1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhSGzhu5/Eg2lk4bufw7XEg8OscDTEg8O1b8SDw73DtcO64buf4buPxINpw7Xhu6HEg3bDteG7iXbEg2liacSDw63hu6Hhuqvhu5/DtcSD4buf4buPw7XDtG92xIPhu5ttw73Eg+G7n8O6w7TEg+G7n8O14buF4bufxIPDreG6q+G7n8O1xIN5YmnDtcSD4bq24buLaHnDtMO94buLxIPDrOG7pWnEg8O1ZMO0xIPhu5/DteG6u+G7o8SDaeG7hXbEg+G7n8O14buFw700xIPDvXjDtMOz4bufxIPhu5vDteG6q8O0xIPhu4/DtMSRw7TEg3bDtWJ2xIPhu5vhuqjEg8O9w7Xhu7Phu4XDvcSDw6zDs8SDacO14bq94bufxIPhu51yacSD4bub4buZdsSDw73DteG7q8O0NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYUl14buf4buPxINp4bu5xIPigJzhu5rDtMOz4bujxIPDvXjhuqvEg+G6tuG7i2h5w7Thu4vEg+G6q+G7n8SDw73hu6Fj4bufxINpw7Xhu6HEg8O9eGrEg+G7i+G7o+KAncSDw6zDgOG7sWnEg+G6suG7geG6tMSDw63Dg+G7n+G7j8SDw63Dg+G6q8SDw714bOG7n8SDecODxIN2w7XDusO0xIPDteG7sXbEg+G7j8O04bqu4bqrxIPDnXjhu7Phu5/hu4/Eg8O94buB4bujxIM64bueSeG7iljDnS9JScSD4bqwY8SDSXXhu5/hu4/Eg8O94bq0xIPDneG7nsOVw5XEg0nhurRo4buLeOG6q3Z24bud4bq0xIM6w7Thu4vDveG7n+G6q+G7o8SDN0nhurRo4buLeFbhu7N4w7Thu43hurQ4NcSDw4zhu4HhurTEg+G7nWPEg+G6scSDw7144buh4buf4buPxIN5w7rEg8OixIN5w73huqt4w73hu7N2xIPDvcO0buG7o8SD4bufw6nhu5/hu4/Eg+G6sOG6ouG6q8SDw6zDgOG7sWnEg+G7ncOD4bqrxINpw7Vy4bufxIPhurBj4buhxIPhurBx4buf4buPxIPDrGPhu6HEg8O9ZOG7ocSDaUHhuqvEg0nDtcOAxrDhu5/hu4/Eg8O9eOG7k+G7n8O1xIPigJzDncO1xILEg8O9w7ViacO1xIN5YuG7n+G7j8SDw71k4buhxINp4bu34buf4buPxINpdeG7n+G7j8SD4buf4buPw7VvxIPDvXjhu5HEg8O94buzb8SD4bufw7Xhu4Hhu5/Eg8O9ZOG7ocSDLcSD4bqqw5TEg+G6qmlp4buL4bud4buLeOG6q8O94buheMSDScO14bqr4bud4bud4buL4buf4buP4buLxIPhurfhuq/hurfhurHigJ01xIPDnWTDtMSDScO1w4DGsOG7n+G7j8SDw7144buT4bufw7XEg+G7n2PhurQ0xINJ4bq0aOG7i3hW4buzeMO04buN4bq0xIPDrGXEg3nEgsSDw63hu7nhu5/hu4/Eg+G6qsOUxIPDrMOzxINp4buz4buf4buPxINp4buHdsSD4buPw7TEkcO0xIN2w7VidsSDaMSR4buhxIPhurBvxIPDvXhqxIPhu4vhu6PEg+G7m8O1c8O0xIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SD4buf4bulw7TEg8Ot4buz4buf4buPxIPDrOG7pWnEg8O1ZMO0xIPDvXhs4bufxIPDlOG7n8O94buLeOG7n+G7i8O9xIPhu5/DtcOAxIPhu5vDtcO0bOG7s8SDw63hu4Hhu6M0xIPhurDDgcSD4bubw7Xhu5E0xIPDteG7k+G7n8O1xIPEkeG7n8O1xINoZOG7ocSD4budw4NpNMSDacO1w7Rt4bufxIPDvXjhuqvhu5/DtTTEg+G7m8O04bufw7XEg8Ot4buZNMSD4bqw4bupw7TEg+G7o+G7oeG7n+G7j8SD4buj4buzw7rhu5/Eg8O9w7Xhu7VpxIPDrGbhurTEg+G7n8O14buF4bufxIPDvcO14bqgacSDdsO14bu5xIPDteG7s+G6tOG7n8O1xIPhurBuxIPDvWJpxIPhu5/DteG7geG7n8SD4buP4buB4bq0xIPDtWTDtMSDacO14buhxINp4buh4bufxIPhurBjxINpw7VBxIPDrOG7peG7n+G7j8SDaMSR4buhxIPhurBvNTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOdeOG6q+G7n+G7j8SD4bq24buLaMSDacO14buR4bufw7XEg8O9w7XhuqBpxINpQeG6q8SD4buiZOG7n+G7j8SD4budw4Dhu6nDtMSD4bqg4buf4buPxINp4bqg4buzxIM0xINoxJHhu6HEg+G6sG/Eg8O9eGrEg+G7i+G7o8SDw714bOG7n8SD4bujdcO0xIPDvXjDgOG7q+G7n+G7j8SD4bujZOG7n+G7j8SDw71kw7TEg8Os4buZ4bqrxINpw7Xhu5XEg+G6sOG7ny1p4buhdjXhurDhu5/Eg8OsZcSDw6zDgOG7sWnEg0nhu7lpxIPhuqrhu5/Eg8O94buhY+G7n8SDw73DtXXhu5/hu4/Eg8O9w7Thu5/Eg8Osw4DhuqvEg+G6sGPhu6HEg8O14buhZMO9xIPDrOG7peG7n+G7j8SDacO14buR4bufw7XEg8O9w7XhuqBpxIPDveG6osSDw7144buz4buf4buPxIPDveG7s+G7g+G7n8SDw73DtWLhu5/hu4/Eg+G6szTEg+G6sOG7qcO0xIPhu6Phu7lpxIPDrOG7kWnDtcSDw7144buz4bq0buG7n8SDw73DtXXhu5/hu480xIPhu53huqvhu5/Eg8O9c+G6q8SDaWJpxIPhu5vhuqjEg+G7n8Op4buf4buPNMSD4bubw7Rt4bufxIPDvcO14bqgacSD4bqwbsSDaMSR4buhxIPhurBvxIPDvXhqxIPhu4vhu6PEg8O9eGzhu5/Eg+G7o2Thu5/hu481OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nh4bue4buP4bqr4bq0xIPDvWTDtMSDw73DteG7q8O0xIPDrMO0w7Phu6PEg3jhuqvEg+G7o+G6ucO9NMSDw7144bqr4buf4buPxIPhurbhu4toxIPhurDhu58taeG7oXY14bqw4bufxINpQeG6q8SD4buiZOG7n+G7j8SD4budw4Dhu6nDtMSDw6xlxINp4buz4buf4buPxINp4buHdsSDw73hu5Hhu5/DtcSD4bufw6nhu5/hu4/Eg+KAnEhi4buhxINpYuG7ocSD4bqy4buB4bujxIPDtWTDtOKAnTXEg8Odw7Xhu4vhu6HEg8OscDTEg2hs4bufxINpZOG7n8O1xIPDneG7p+G7n+G7j8SDw6xjw7TEg+G6seG6seG6scSDw63hu6HEg0nhu7lpxIPDnXhqxIPhu4vhu6PEg+G6sOG7heG7n8SDw7Vj4bufw7U0xIPhu6Nyw7TEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg8Ot4buB4bufNMSDw73hu6fEg2nDteG6oGnEg+G7m8O1w7TEg3bDtWLDvcSDw7XDtG/hu580xIPhu5/hu4/DtcO0xIPhu5/hu4/hu6vEg2liacSDw7Vj4bufw7XEg+G6sMO0NMSD4buf4bulw7TEg8Ot4buz4buf4buPxIPhurLhu4Hhu6PEg8O1ZMO0xIPDvXhqxIPhu4vhu6PEg8O9eGzhu5/Eg+G7o3XDtMSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg+G7o2Thu5/hu4/Eg2lwxIPDvcO1w7PEg8O9eMODacSDw73DtG12xINoYuG7ocSDaWLhu6HEg+G6sOG7qcO0xIPhu6Jk4buf4buPxIPhu53DgOG7qcO0xIN34buz4bqrxIPhurbhu4toecO0w73hu4vEg+G6sOG7ny1p4buhdjXhurDhu581xINJYmnEg2hi4buhxINpYuG7ocSD4bqy4buB4bujxIPDtWTDtMSDeeG6q+G7s8SD4bubw7XDtMSDw6zDgOG7sWnEg8O9w7RtdsSD4bufw7Xhu4Xhu5/Eg3lrxIPDrMOA4buxacSD4buiZOG7n+G7j8SD4budw4Dhu6nDtMSD4bqg4buf4buPxINp4bqg4buzxINoxJHhu6HEg+G6sG/Eg8O9eGrEg+G7i+G7o8SD4bqyYmnEg+G7o8O04bufw7XEg8O9w7V14buf4buPxIPDvcO04bufxIPDrMOzxIPDtcWpxIPDvXjhu7E0xIPhuqDhu5/hu4/Eg2nhuqDhu7PEg+G7m+G7mXbEg8O9w7Xhu6vDtDU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bhuqrhu7PDvcO14buheMOjYVY6OS92YQ==

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]