(vhds.baothanhhoa.vn) - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT vừa ra mắt thử nghiệm công cụ “Kiểm tra website an toàn cho trẻ em” tại trang web Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại địa chỉ vn-cop.vn.
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgw5Xhu4l2cmo14bq9YsO1NeG6u+G7kTXFqcSpw601w7Jqw63hu481xanhu6XEgzXhu7fhur/hurnhu6dqxanhur81xIPDtTXFqcO04bqxw7U14bu1cWo1xanhu6Xhu4M14bq/4buPIi/EqTcgIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDusSo4bq/xIPhur00IMWo4bulxrDDteG7iTXFqWLhu481V8O14buJNeG6u3fGsDXDssSpZcO1NeG6u2PDujXDssSpxqHDteG7iTXhu4lqxIPDtTXhu4/hurfDteG7iTXhu7RqacWpNcOVxIPhu481W+G7tMOV4bq64bq+4bukxagv4bq64bq6XTXFqcSpxrDhu6Phurs14bq64bux4bq7NcSCw7U1xanDtOG6scO1NcWpxKnGocO14buJNcWpasO1PjXhurjhu6M1xajFqCHFqMWoNeG7tXjEgzXhu6XEgzXhu4/huqXFqTXFqcSpw701w7Xhu4nEqWpp4buPNeG6u8ahw7Xhu4k14bq74buxNeKAnMOSasOt4buPNcWp4bulxIM14bu34bq/4bq54bunasWp4bq/NcSDw7U1xanDtOG6scO1NeG6u8Spw7Q1xanhu6Xhu4M14bq/4buP4oCdNcWp4bq3ajXFqeG7pcSDw7Xhu4k14bu34bq/4bq5NeG7juG6t8O14buJNeG7jXZxajV3w7Xhu4k14bq7d8awPjXhurnhurPDtDXhu7VpNcWp4bul4buDNeG6v+G7jzXFqeG7pWbDtTXhu4/GoWo1xanhu6V2csO14buJNeG7j+G6t8O14buJNcWp4bq3ajXDqm3EgzXhurvEqW414bu1w7Ut4bq7w7TDunvhu7XDtXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0ICJq4buP4buJNeG6u+G7jcSD4bun4bunOjThur3FqcSpxrDhu4/hurk1auG6uuG6v8O1xanhur/hu6U0NeG7p8WpQeG7jeG6vzo04bu3auG6vcWpxKkpNeG6oeG6ozbDuuG7uTw1xKnhur9q4buJxKnFqSk1w6E2OMO64bu5PDQ14bun4bul4bq7OjQvL+G6u+G6vcO1e+G6ucSDw7TFqcSpxIPDtcSpxKnDtMSDe+G7tcO1L+G6veG6v+G7p8OyxanDtMO6L8O14bq/4bu34bunLzg4ODgvNzbDoeG6vTk3YTjDo2E2xanDoMOg4bqhN+G7jcOhLcO14buJxrDDtGot4bq9xIPDtS3hur3Egy3hurvDtC3FqcSp4bq/e8Ozw7rhu4k0NcSD4buNxak6NMOV4buJdnJqNeG6vWLDtTXhurvhu5E1xanEqcOtNcOyasOt4buPNcWp4bulxIM14bu34bq/4bq54bunasWp4bq/NcSDw7U1xanDtOG6scO1NeG7tXFqNcWp4bul4buDNeG6v+G7jzQ14bu3auG6vcWpxKk6NOG6oeG6ozY0NcSp4bq/auG7icSpxak6NMOhNjg0NS8gIi/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDimJBNeG7jeG6sTXhu4/hu6PFqTXEqcO04bq3xak1w6rhu6PDteG7iTXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bq7xKnGsOG7oWo1w7XEqWpp4buPNeG7teG7sTXFqeG7pWrDrcO1NcOyxKnEg2o14bq6xKl2cMO14buJNcWp4bulbMO1xKk14oCcNeG6uOG6s8O0NeG7tWk14bu14bqxNcSp4buhNcWp4bulczXFqeG7peG7gzXhur/hu481xal2cMO14buJNcWp4bqv4bq7NeG7jeG6scO1xKk14buP4bq3w7XEqT414bun4bqvw7Xhu4k1xanhurfDtDXFqeG7pWbDtTXhu4/GoWo1xanhu6V2csO14buJNeG7j+G6t8O14buJNeG7iWrEg2o1w6rDtOG6t8O1NTg2ODc1LTU4NjjDoeKAnTXDquG6tTXDqnZz4bq7NcWoxKnhu601xal2ccO14buJNeG6usSpa8O1xKk1w7rEqeG7rTXDusSpZjXhur3GsEFpxak1w7Xhu4nhurFBNTcvw6AvODY4NjXFqeG6t2o1w5nGsEFnxak1w6ptw7XEqTXhuqM5NnsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMWoxKnhur/DtDXDquG6t2o14bq9amnDtTXhu7TDleG6uuG6vuG7pMWoL+G6uuG6uj414bq7cDXDucawxIPDtTXFqcSpdnLDteG7iTXFqeG7pXnhurs14bq4xIPDtTXDqmpoxrA1xKnhurHDtcSpNeG7juG6t8O14buJNeG7jXZxajV3w7Xhu4k14bq7d8awPjXhurnhurPDtDXhu7VpNcWp4bul4buDNeG6v+G7jzXFqeG7pWbDtTXhu4/GoWo1xanhu6V2csO14buJNeG7j+G6t8O14buJPjXigJzDkmrDreG7jzXFqeG7pcSDNeG7t+G6v+G6ueG7p2rFqeG6vzXEg8O1NcWpw7ThurHDtTXhurvEqcO0NcWp4bul4buDNeG6v+G7j+KAnTXhu43hurE14bq7xqHDteG7iTXhurvhu7E1w7XEqcSRw7U14bq9amnDtT41w7rEqWLDtTXFqWvhurvEqTXhu7XhurE14bq74bqzw7XEqTXhurnhuq/DtDU3NcWp4bulxIPDteG7iTXhu7fhur/hurk14bq74buxNcWpxKnDrTXhurvhu5E14bq7xKl3xIM1w7XEqeG7s8O14buJNcO14bujajXhur3GsMO14buJNcOyxKnGocO14buJNcO6xKnhu6s1xKlzw7o1w6rhu5tqNeG7tXFqNcWp4bul4buDNeG6v+G7jz41xKnhu6E1xanhu6VzNcO6xKnhu7E1xKnGsEHDtcSpNeG7teG6sTXFqcSpxIPDtcSpNcWpxKlqZ8awNcO1ambDtTXhurvEqeG7rTXDquG7o8O14buJNcOq4bqvw7XEqTXhu4lq4bqvNeG7j3fhurs1w6rhu6M1w7rEqeG7qzXEqXPDujXhu7fhur/hurnhu6dqxanhur81xanhu6V2ceG6uzXDssSpajXhu6fDvTXhur3hu7HDteG7iTXDtcSp4bqn4buPNeG6ueG6s8O0NeG7tWk1xanhu6Xhu4M1xanhu6V2ceG6uzXDteG7icawQTXhurtwNcWpamfDujXhu7nhu6nhurs14bu1cWo1w7XEqeG7s8O14buJNcO14bujajXhur3GsMO14buJNcOq4buj4bq7NcSp4bq3aj41w7LEqcahw7Xhu4k1w7rEqeG7qzXEqXPDunsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOSasOt4buPNcWp4bulxIM14bu34bq/4bq54bunasWp4bq/NcSDw7U1xanDtOG6scO1NeG6u8Spw7Q1xanhu6Xhu4M14bq/4buPNeG6ucSDw7Q14buJ4bud4buPNcSpaTXFqcSp4bubw7Xhu4k14bq7cDXhu6d0NeG6veG7szXhu41qacawNcWpxJHDujXFqeG7pcaww7Xhu4k+NcWpeTXDquG7o8O14buJNeG6u8SRw7o1w7XEqcSRxak14bu14bqxNeG7p8O9NeG6veG7scO14buJNeG6u8ahw7Xhu4k1w7Xhu4nEqWk1xanhu6VrNcWpxrBpNcO1xKliw7U1xanhurfDtDVbxIJKXTXDqsOtNcOq4bqvw7XEqTXhu4lq4bqvPjXDtcSpxJHDtTXhur3hurfDteG7iTXDoTXDteG7o2o14bq9xrDDteG7iTXhurvEqWvDtcSpNeG7jeG6sSk1w7LEqWpmxrA14bq9YuG7jz414bq54bq3w7Q14buNeeG6uz414bq7xKljxak1w7Jr4bq7xKk1xanEqWvhurvEqTVb4bq7xKljxak14bq7Y+G7j10+NeG7teG7rzXDssSpazXDteG7icawQTXEqWrDreG7jz414bq7cjXhurnhurfhurt7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDDisOtNeG7p8O9NeG6veG7scO14buJNeG6u8ahw7Xhu4k14bq74buxNcO14bqxQT41w7Xhu4l2cmo14bq94burw7Xhu4k1SsO1xanhur/hu6XDteG6v8WpNeG6u8SpbjXhurtkw7U1xanhu6XGsEE14bq7xJHDujXhu7XhurHDtDXFqeG7pcSDw7Xhu4k14bu1w7Ut4bq7w7TDunvhu7XDtT414bu14bqxw7Q14buP4bux4bq7NeKAnOG6usahw7Xhu4k14bq74bux4oCdNeG7teG6sTXhu4nhu5c1w6p2csO14buJNeG7jWrDtcOyNeG6u+G7rcSDNeG7t+G6v+G6ueG7p2rFqeG6vzXhurtkw7U1w7Jqw63hu481xanhu6XEgzXhu7XhurHDtDXhu7VtNcWp4bulazXDtcSpxJHDujXDqnZyw7Xhu4k14bq9w6nDtT41w7LEqWo1w6rhu5E1xKlpNcWpxKnhu5vDteG7iTXhu6fhu4U1xanEqXnhurs1xKlqacO1NcO6xKliw7U1xalr4bq7xKk1w6rDrTXEqWrDrcO1NcWpxKltNcOyZ8WpNcO5xrDhurM14bu1aDXhu7VqaeG6uzXDteG7o2o14bq9xrDDteG7iTXFqeG7pWbDtTXhu7fhur/hurnhu6dqxanhur81w6rhu5E14bq74buRNcSpxINBNcOyxKnGocO14buJNcO6xKnhu6s1xKlzw7o14bu1cWo1xanhu6Xhu4M14bq/4buPeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq4ZsO1NeG6u+G6t8O1xKk1w6rhu5E+NcSpaTXFqcSp4bubw7Xhu4k14bq7xKnDtDXDusSp4buBw7o14bq74bqv4bq7NeG6vcO0xIPDtcSpNcO14buJxKlqacO6NcOyZ8WpNcO14bubajXDtcSpxJHDtTXhur3Eg8O1xKk14bun4bqv4bq7xKk14bu34bq/4bq54bunasWp4bq/NcOq4buj4bq7NcSp4bq3ajXDtcSp4bqn4buPNeG6u8SRw7o1w7XEqcSRxak+NcWp4bulasOtw7U1w7LEqcSDajXhu4lq4bqzajXDusSp4bqvw7o1w7LDgzXFqcSpxrDEkcWpNcOqw6014bq7xKnhuq3DtTXhu43hu5nhurs1w7Jtw7o1xanEqXJqeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQg4bq6xqHDteG7iTXhurvhu7E14oCcw5Jqw63hu481xanhu6XEgzXhu7fhur/hurnhu6dq4bq/NcSDw7U1xanDtOG6scO1NeG6u8Spw7Q1xanhu6Xhu4M14bq/4buP4oCdNcOqdnPhurs14bu5YkE14bq9ecO14buJNeG6vXnEgzXFqeG7pWbDtTXhu6d5NcO6xKnhu5tqNcSpc8O6NeG7iWrhu7PEgzXFqOG7pcaww7Xhu4k1xali4buPNeG7tMOV4bq64bq+4bukxagv4bq64bq6NeG7teG6sTXhurrGocO14buJNcWpQTXFqMOVxKjEqDXhurpB4bq54bq/4bulxIPDusO64buNQTXhu7Rq4bq/xanDtcSD4buPNVvhurpB4bq54bq/4bulw5rGsOG7pWrhu4tBXXs1w4piQTXhu43hurE1NzXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bun4bubNcOhNeG7p8WpxIPhu6XFqcaww7o1xalqaOG7jzXDtcOiw7Xhu4k14bu1eMSDNcOqdnPhurs14buNecSDNeG6u8Sp4buZw7U14bu14bqxw7Q14bu14buTw7Xhu4k1w6rhurHDtDXFqeG6t8O0NeG6u+G7rcSDNeG6usSpdnDDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpNeKAnMWoxKnDvTXFqcSp4bqv4bq7xKk14bun4bqvw7Xhu4k1xanhurfDtDXhurvhu6vDteG7iTXhurvGocO14buJNcO14buJxKlpNcWp4bulazXFqcawaTXDtcSpYsO1NcWp4bq3w7Q1LTXEgko1xILhurvhurvhur/hu43hur/hu6XEg8Wpw7Thu6U14bq6xKnEg+G7jeG7jeG6v8O14buJ4bq/NTg2ODfigJ17NcWo4bq3ajXhurrEqXZww7Xhu4k1xanhu6Vsw7XEqTXDteG6sUE+NeG6ukHhurnhur/hu6XDmsaw4bulauG7i0E1w6rhurU14bunw7014bq94buxw7Xhu4k1xIJKNcOqw6014bq7xrDDteG7iTXhurtjw7o14buJauG6s2o1w7rEqeG6r8O6NeG6ueG6s8O0NeG7tWk1xanhu6Xhu4M14bq/4buPNcOyxKnhu5VqNcO1xKnhu7PDteG7iTXDteG7o2o14bq9xrDDteG7iTXDquG7o+G6uzXEqeG6t2o1xanhu6Vmw7U1SsO1xanhur/hu6XDteG6v8WpNcO1xKl2NcOyxKlqZsawNeG6vWLhu48+NeG7teG7rzXDssSpaz41xKlsw7XEqTXhurPDtcSpNeG6ueG6t8O0NeG7jXnhurs+NeG6u8SpamfDtTXFqeG7pcSDw7XEqT41w7Jqw7XEqTXhur1tPjXhu7VxajXhu4/DtMO14buJNeG7j8aw4bubw7U1xanEqeG7qeG6uzXDqmVBNcO1xKnEkcO1NcWpxKl34bq7NcO6xKnhu7E1xKnGsEHDtcSpNeG7tWg1xanhuq/hurs1w7XEqWLDtTXhu4liQTXEqeG6t2o14bq7xKnDtDXhurvDtMO1NeG7teG6sTXhurvEqeG7rTXDquG7o8O14buJNeG6ueG6s8O0NeG7tWl7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO64bq4w7Thur1BNCDFqOG7pcSDw7Xhu4k14bu34bq/4bq5NeG6u8Spa8O1xKk1xanEqXfhurs14bq74butxIM14buO4bq3w7Xhu4k14buNdnFqNXfDteG7iTXhurt3xrA1PjXhurnhurPDtDXhu7VpNcWp4bul4buDNeG6v+G7jzXFqeG7pWbDtTXhu4/GoWo1xanhu6V2csO14buJNeG7j+G6t8O14buJNcWp4bq3ajXDqm3EgzXhurvEqW414bu1w7Ut4bq7w7TDunvhu7XDtTXDquG6tTXDqnZz4bq7NeG6uuG7seG6uzXEgsO1NcWpw7ThurHDtTXFqcSpxqHDteG7iTXFqWrDtTXDqnbEgzXhu7XhurHDtDXEqcO04bq3xak1w6rhu6PDteG7iTXhurvEqWvDtcSpNcWpxKl34bq7NcWpeDXFqeG7pcaww7Xhu4k1xanGsGTDtTXFqcSp4bqvw7Xhu4k1OT414bu1cWo14buP4bux4bq7NcOqa+G6u8SpNcWp4bulxrBBaMO1NcWpxKnGocO14buJPjXhu43Eg8O1NcWp4buVxIM14bq74bqv4bq7NcOyw4M1w7XDosO14buJPjXDsmpnw7U1xanEqXfhurs14bu1aDXhurnhurPDtDXhu7VpNcWp4bul4buDNeG6v+G7jzXFqeG7pWbDtTXhu4/hurfDteG7iXsiL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IMOV4buJxINBNcWp4bq3ajXFqcSpcmo1w6pqw63hu4814bulxIM14buP4bqlxak+NcWp4bulxIPDteG7iTXhu7fhur/hurk14bu1w7Ut4bq7w7TDunvhu7XDtTXhurvhu63EgzXhu47hurfDteG7iTXhu412cWo1w6rhurU14bq7xrDDteG7iTXhurtjw7o1xalrw7XEqTXDtcOiw7Xhu4k14oCc4bq44bqvw7Q14bq74bqvw7Q14bu5YuG7jzXEqeG6t2rigJ17NcWoxKnhur/DtDXDquG7kT414bq5ZsO1NeG6u+G6t8O1xKk1xajhu5/DteG7iTXDquG6sWo1Nzc3NeG6vcO0NeG6uuG7seG6uzXFqOG7peG7gzXhur/hu4814bu1xJHDtTXEqeG6scO1xKk+NeG7j+G7mWo1w7Xhu4l2cmo14bq9YsO1PjXFqeG7nzXhurvEqXfhurs1w7LEqWo1w7rEqeG6r8WpNcSpamnDtT41w7Xhu4nEqWo1w7Xhu4lyNeG6u+G6r+G6uzXEqeG6scO1xKk14bu1aj41w7Xhu6NqNeG6vcaww7Xhu4k14bu5YuG7jzXEqeG6t2o1xanhu6Xhu4M14bq/4buPNcWp4bulZsO1NeG7j8ahajXFqeG7pXZyw7Xhu4k14buP4bq3w7Xhu4k14bq74buRNcWpxKnDrTXFqeG7pXnhurs1xalqZ8O6NeG6ueG6r8O0NeG6u+G6r8O0NeG7tXFqNeG7juG6t8O14buJNeG7jXZxajXDucawxIM14bu34bq/4bq54bunasWp4bq/NeG7tcO1LeG6u8O0w7p74bu1w7V7NeG6uuG6r+G6uzXhurnhuq/DtDXhurvhuq/DtDXhu7li4buPNcSp4bq3ajXhu6fEg8awNcOyxKlqNcOqdnPhurs1xalqZ8O6NcO1xKnEkcO1NeG7p+G7hTXDqnZz4bq7NeG7juG6t8O14buJNeG7jXZxajV3w7Xhu4k14bq7d8awNeG6ueG6s8O0NeG7tWk1xanhu6Xhu4M14bq/4buPNeG7ueG6r+G6uzXhu49qw7XEqTXFqcSpxqHDteG7iTXFqWrDtTXDqsOtNcSp4buhNcWp4bulcz41d8O14buJNeG6u3fGsDXDsm3DujXFqcSpcmp7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xILGsMWpxKnDtOG7pTQgw5rhu7QiL8O6IA==

PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]