(vhds.baothanhhoa.vn) - Cục An toàn thông tin vừa khuyến nghị, người dân có thể nâng cao kiến thức và mức độ nhận diện để tránh trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo bằng việc xem các video kể về quá trình bị lừa đảo của một số youtuber hoặc các tình huống được xây dựng trên câu chuyện có thật.
PWUuO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDteG7mMOp4buZ4buD4bq3OiThu4Ig4buFO+G7mWXhuq07ZiBnO2Zlw6BmO+G6r8Op4bqrZjvEgyLEgzvEg+G7lWvEgzvEkcOtw6k7xJHDqTE74buFMGc74buDcF074bqxMWc9L2UuJD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7VF4bq3XeG6rzokxILhu5vEgzvhu6tmO+G7mWcgZjvhu5ll4buJZsSRO+G7mcOpZjt0cF074buHZeG7lcO54bqtZjtmxJFl4bq94bu0O2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY7xINoO+G7mWViO2Y5ZsSRO8SDXWc74buHw6nhuq1mO+G7mWXhu6HEgzt0IDvhu4Xhu6HEgzvhurFrO2Zlw6BmO+G6r8Op4bqrZjvhurFiO+G7meG7kSJmZTvhu5nhu5Hhu4074buZZSBmZTtmMGY7ZmU5ZjvEg+G7nV07xIMixIM7xIPhu5VrxIM7xJHDrcOpO+G7g3BdO+G6sTFnO8OjNWbEkTt0w6nhuqvEgzvDuuG6t+G7hTvEgyLEgzt0w6nhuq/hurdnO+G7h2I7dOG6qTvDtOG7lSI74buZ4buR4bq7ZmU7w6Phur074buDcF074bqxMWc7xIPhu51dO+G7hWvhu5k74buTxKk7w7ln4buV4buZ4buVw6Phurfhu5E7ZWc2xIM7xIMixIM74buZ4bq7ZmU7ZeG7lcSpZsSRO+G6seG7n8OyxIM7w7o5w7k74bqvcWbEkTvhu5nhu5HhuqdmO8SDOeG7lTvEg2Xhu5XDueG6q2Y7xINoO+G7mWXDoOG7meG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcSCXcO14buZw6lnZjokPcOp4buFxJE7xIPhu4Nd4buT4buT4busOjvhuq/hu5ll4buV4buFw6M7w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhISEvLiw84bqvIS4pPCw8LuG7mXs+ISjhu4Ms4bu24buBw7XEkTo7XeG7g+G7meG7rDrhu4Ig4buFO+G7mWXhuq07ZiBnO2Zlw6BmO+G6r8Op4bqrZjvEgyLEgzvEg+G7lWvEgzvEkcOtw6k7xJHDqTE74buFMGc74buDcF074bqxMWc6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjsvJMSCIsSDZTtmZcOgZjvhuq/DqeG6q2Y7dOG6qTvEgyLEgzvEg+G7lWvEgzvEkcOtw6k74buDcF074bqxMWfhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buY4buR4buVZsSRO+G7mTnhu4U7xJDDqSLhu4U74buTIuG7mTtdZjvhu5lnIGY74buHZeG7iWbEkTvEkcOpXWY74buFMGbEkTvDtOG7lcSpxIM7xJHDqV07QEbEguG7ksSCIzvhu5ll4buVa8SDO8SC4bubxIM74burZjvhu5lnIGY74buZZeG7iWbEkTvhu5nDqWbhu7Q7w4NrO+G7mGXhu4lmxJE74buZw6lmO3QgO+G7mOG7keG7lcO54bqpZjvhu5ll4buJZsSRO0Dhu5jhu5hY4buY4buYIzvEg2VnO8Ojw6nhuq3hu5nhu7Q74buZZcOzw6k7xJHDqV1mO3RwXTvDtOG7lV3hu7Q7xINuO8O04buVXWY7ZiDDuTvhu5ll4bufw7NmxJE7w7rhu5XDueG6p2Y7ZmXDoGY74bqx4bufw7LEgzvDtWUxZjsiZmU74buZcDtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO3Thuqk7dMOp4bqrxIM7ZmXDoGY74bqx4bufw7LEgzvEgyLEgzvEg+G7lWvEgzvEkcOtw6k7xJHDqTE74buFMGfhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4buENsSDO+G6r8ahO+G6sV074buTxKk7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZjvhurEyO8Ojw6nhuq3hu5k74bqx4bqtZjtl4bq7ZmU74buZZeG7ocSDO+G7g3BdO+G6sTFnO8O04buVXTvEgyLEgzvEg+G7lWvEgzvEkcOtw6k7xJHDqTE74buFMGfhu7Q74buHYjvEgzE7ZmVzZsSRO2bEkeG7n8Ozw6k7xINoO+G7h8Op4bqtZjvhu5ll4buhxIM7dOG6qTvEg+G7iWbEkTtmxJFl4bqrO8SD4bujZsSRO2Zl4bufO8SDw6DDtTtmZcOg4buZO8SDIsSDO+G7mcOpZjvhu5nhu6HEgzvDujI7ZWvDqTvhu5ll4bufw7NmxJE7w7rhu5XDueG6p2Y7xIPhu6NmxJE7dOG6o2Y7w6Phur074buFNMSDO8Oj4bqjw7nhu7Y7RsSR4buVw7nhuqdmO2ZlOWY74buDIDvhuq9nO2Zlc2bEkTvhu5ll4budO+G6sWcwZjvhu4NwXTvhurExZztmIMO5O8O04buVIjvhu5nDqWZlO3TDqTt0IDvEg2Xhu5XDueG6p2Y7ZsSRZcOp4bqrw7Xhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTokxIIixIM7xINl4buVw7nhuqdmO8SRw6ldO8SD4bujZsSRO8SDZWc7w6PDqeG6reG7mTvhu5ll4bqn4buF4bu0O+G7meG7keG6p2Y74buZZXHEgzvhu5nhuq3hu7Q74bqxMjvEg2g74buRYeG7mTtmZcOp4bqp4buVO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY7w6Phur074bqxImZlO8SDNMO1O+G7mWXhu4lmxJE74buZw6lmO+G6sWI7xINlw6nhuq3hu4U74bqxZzDhu5k74buZIMOpO+G7kzFmO+G7mXA7xIMixIM7xIPhu5VrxIM74bqxw6nhuqtmO+G7mWVnMMOp4bu2O+G6sGI74buHZcOp4bqtZjtmxJHhu5/Ds8OpO+G6r8ahZsSRO+KAnOG7k8Ogw7U7w6PhuqPDueKAneG7tDvhurHEqcOpO+G7meG7n8OyZsSRO+G7mWVxxIM7ZcOp4bqrZjvEgyLEgzvEg+G7lWvEgzvEkcOtw6k74buDcF074bqxMWc7ZiDDuTvEg2Xhu507w7nhuq3hu5U74bqxImZlO+G7g2lmxJE74buZZV3hu4U7ZV3DuTtmbcOpO+G7k8OyO2Uyw6nhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4bqww6li4buFO+G7kV074buFa+G7mTvhu5PEqTvhu4fhur3Eg2U7w6MxZjvDtWVsO8Ojw6nhuq1mO+G6sV1mxJE74bqx4bufw7LEgztmZcOp4bqp4buVO+G6scSpw6k74buZ4bufw7JmxJE7w7ph4buVO+G7k3I74bqv4bubZsSRO+G6sWI74buDcF074bqxMWc7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZuG7tDvhu5jhu5Hhu5VmxJE74buZOeG7hTtGxILhu5LEgjvhu5ll4buJZsSRO+G7mcOpZuG7tDvhu5nhu5FnZsSRO+G6sWg7xINoO+G7h+G6vcSDZTvDozFmO+G6scSpw6k74buZ4bufw7JmxJE7w7ph4buVO8SRw6kxO+G7hTBnO+G7g3HEgzvhu4Phu5/DsmbEkTvEguG7iWbEkTtdZuG7tDtUw6nhuqtmO+G7h8OpYuG7hTvhu5Mi4buZ4bu0O+G7mGldOyJmO8SRw63DqTvhurHDqeG6q2Y74buZZeG7iWbEkTvDoyJnO2YwZjtmZTlmO+G6sV1mxJE74buDw6nhuqdmO8O04buVXWY74bqx4bqtZjvhu4Vr4buZO3Thu5s7ZsSRZcOp4bqn4buFO+G7meG7kcOtZsSRO2Zl4bufO8Oj4buV4buJZjvhu4VdO+G7meG7l8O54bu0O8SROcO5O+G7mV3DqTtmMGY7w6PDrDvhu5nhu5HEqWbhu7Q74buDcF074bqxMWc7w7rhu5XDueG6p2Y7w7Thu5XEqcSDO8SRw6ld4oCmPS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7hmXDqTtmMGY7ZmU5ZjtmaMOpO+G7kTVmxJE74buF4bq7ZmU74buHZeG7iWbEkTvhu4PDqeG6p2Y7w7Thu5VdZjtlZzbEgzvhu4dl4buJZsSRO8O1ZTHDqTvhu4MgO+G7mWvDqTvDtWUw4buFO+G6seG7n8OyxIM7ZmjDqTvhurHhuq1m4bu0O8SDIsSDO+G6scSpw6k74buZ4bufw7JmxJE74buDcF074bqxMWc74buT4bqlO+G7h2Vdw6k74buZZSLEgzvhu5ll4buJZsSRO+G7mcOpZjvEgyI7ZmU5ZjtlZzbEgztmaMOpO+G7kTVmxJE7xINoO+G7mWViO+G7mWXhu4lmxJE74buZw6lmO8SDIjtmZTlmO8SD4budXTtmMGY7ZmU5ZjvDo+G6vTvhu4PDssOpO+G6r+G7m2bEkTvhurFiO+G7mWVxxIM7ZcOp4bqrZjvEgyLEgztlIGZlO3TDqTt0w6k7w7VlMOG7hTvDtWUiw7U74buD4buVw6Dhu5nhu7Q74buZcDvhurFoO+G6r+G6o2Y74bqv4bubO2YwZjtmZTlmO+G7gyDhu4U74buZZeG6t2c7ZmVzZsSRO8O54bqn4buVO8SDw6Hhu5U7xIPhu51dO+G7heG6u2Zl4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOKAnEbEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY7xIPDoWY74buD4buf4buVO+G7pTvhu5E1ZsSRO8SDIsSDO+G7g3HEgzvhu4Phu5/DsmbEkTvEg2Xhu6HEgztmM2bEkTtm4bqt4buVO+G7gyDhu4U7dMOp4bqrxIM7dG/DqTtmxJHhu5/Ds8OpO+G6rzlmO+G7k+G6pTvEg2g7xJHDqWHDuTvhu4XDs8Op4bu0O8SRw6lhw7k74buZ4buRw6nhuqvhu5U74buZw6DDtTvEkXLDqTvEg2VnO2bEkeG7n8Ozw6k74bqxaDt0IDvhu4Mg4buFO3TDqeG6q8SDO+G7meG7kXHEgzvhu5nDqeG6rcO1O+G7mTDDqTvEgyLEgzvhu5nhu5Hhu5s74buT4buNO8SDbjvDtOG7lV1m4bu0O+G7h2Xhu4lmxJE74buDIOG7hTt0w6nhuqvEgztnZuG7g8OpZuG6tzvDtOG7lV074buFMGbEkeKAneG7tDvEg2Xhu5XDueG6p2Y7xJHDqV07RsSC4buSxII7w7VlOWY74buZ4bq5xINl4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7hGvhu5k74buH4bq9xINlO8OjMWY7w7VlbDvDo8Op4bqtZjvhu4dlIsSDO+G7gyA74bqxxKnDqTvhu5nhu5/DsmbEkTvDumHhu5U7xJHDqTE74buFMGc7ZmU5Zjt0w6nhuqdmO8SD4budXTvhu5MgZjvhu5ll4bufbmbEkTvhu4Uww6k74bqxw6nhuqtmO+G7mXLhu7Q74buZ4buR4buVZsSRO+G7mTnhu4U74buF4buVXTvhu5M04buF4bu0O+G6sSDDqTvhu5nhu5Hhu5XDueG6qWY7ZeG6u2Zl4bu0O8SD4buJZsSRO+G7mcO5O8O6bDvhu5PEqeKApjvEkcOtw6k74bqxw6nhuqtmO2VnNsSDO2ZlNGY74buZw6lmO8SDZWc7ZjBmO2ZlOWY74buZZeG7iWbEkTvDoyJnO2XDrTvhu4Vdw7k74buFNGY7ZmXDoGY74bqx4bufw7LEgzvDtWXDoWY74buZZeG7n+G7jWbEkTvEg2g7xJHDqSI74buZ4buR4bq9O8SDXWc7xIPhu51dO+G7hWvhu5k7xINl4bufbmbEkTvhu5nhu5HhurtmZTtmIGc74bqxaOG7tDvhu5ll4buXxIM7xJHDqeG7m8SDO2YwZjtmZTlmO2bhuq3hu5U74buHZeG7iWbEkTvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y7ZsSRXcO5O2Zlc2bEkTvDueG6p+G7lTvEgznhu5U74bqx4bufXTvhu5FdO+G7mWXhurs74buT4bqlO+G7h2Xhu4lmxJE7xINoO8SDbjtla8OpO2Zlw6BmO+G6seG7n8OyxIM7w7Vlw6FmO+G7mWXhu5/hu41mxJE7xJHDqSI74buZ4buR4bq9O2ZzXeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu5hwO+G6sWjhu7Q7xIMixIM74bqxxKnDqTvhu5nhu5/DsmbEkTvDueG6p+G7lTvEg8Oh4buVO2YwZjtmZTlmO8SD4buVZsSRO8SDYcO1O+G7hTI7R+G7mMOVO8SRcsOpO3Thuqk74bqxw6nhuqtmO+G7mWVnMMOpO2Vdw7k74bqx4bufXTvhu5FdO8OjYeG7mTvhu4fhu6c74buD4bulO+G6r2c7ZiBnO+G7h2UixIM74bqxYjvDueG6p+G7lTvEg8Oh4buVO2YwZjtmZTlmO8SD4buVZsSRO8SDYcO1O+G7mWXhu4lmxJE74buZw6lmO3Thuqk74buZZcOiO2VnNsSDO+G7mSDDqTvhu4dlZzFmO2bEkTlmO2UgZsSRO+G6scOp4bqrZjvhu5lyO2ZlNeG7hTvhu5nhu5Fr4buFO+G7mcOp4bqpZjvhu5nhu5FnZsSRO+G7mSDDqTvhu4dlZzFm4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JMOD4bqnZjvEgzBmZTvhurFo4bu0O2Zlw6nhuqnhu5U7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZjvEg2lmO8SRNsO1O8O1ZTHDqTtmZXNmxJE7xIPhu5VrxIM7xJHDrcOpO8SRw6kxO+G7gyDhu4U7ZmU5Zjt0w6nhuqdmO8Oj4buf4buVO+G6scOp4bqrZjvEkcOtw6k74bqxw6nhuqtmO+G7mWXhu4lmxJE7w6MiZztmZcOgZjvDo+G7n+G7lTvDtWXhuqHhu4Xhu7I7ZmU5Zjt0w6nhuqdmO3TDqWNmO+G7mWXhu4lmxJE7xJHDrcOpO+G6scOp4bqrZjvhu5ll4buJZsSRO8OjImc7ZsOyO8SD4bufb8SD4buyO2ZlOWY7dMOp4bqnZjvhurHDqeG6q2Y74buDccSDO8SRw63DqTvhurHDqeG6q2Y74buZZeG7iWbEkTvDoyJnO2bDsjvEg+G7n2/Eg+G7tDvhuq/DrV07xIM04buZO+G6scOp4bqrZuKApj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu4Zlw6k7ZmXDoGY74bqx4bufw7LEgzvEgyLEgzvEg+G7lWvEgzvEkcOtw6k7xJHDqTE74buFMGc7ZiDDueG7tDvEgyLEgzvEg2Xhu5XDueG6p2Y7xJHDqV074buHZeG7lcO54bqtZjvEgyJnO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY74buZ4buVw7nhuqvhu5k74bqxxKnDqTvhu4dl4buJZsSRO8SD4buVZsSRO8SDYcO1O+G7mWXhu4lmxJE74buZw6lmO8SDIjtmZTlm4bu0O+G7k8SpO+G6scOp4bqrZjvhu5llZzDDqeG7tDvhurHhur1dO8SDZcOqO2ZlIDvhu43igKY7xINlZzvDo2Hhu5k74buH4bunO+G6scSpw6k74buZ4bufw7JmxJE7ZiBnO+G7h2XDqTvEg2Xhu59dO+G7keG7iztmZTlmO+G7mWU5Zjt0IDvhu4Ndw6k74buD4bq9xINlO8SD4budXTtmxJHhu5/Ds8OpO+G6sWjhu7Q74bqxNsSDO8Ojw6nhuqvhu5k74buHZeG7iWbEkTtmxJFl4bq3O+G7g8Ozw6k7xIPhu51dO8SDIsSDO+G6scSpw6k74buZ4bufw7JmxJE7xINl4buVw7liZjvhu5nDqeG6qWY7dCBnO8SDIsSDO+G7mSDDqTvhu4dlZzFmO+G6seG7n8OyxIM7xINlw6o74bqx4bq9ZmXhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XEgl3DteG7mcOpZ2Y6JD3DqeG7hcSRO8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDo7w6nEguG6t2bhu5nhurfhu5E6O+G7k+G7mcO54buD4bq34busOnXDqeG6r+G7mWXDnTt9LCzDtcO64buyOjvhu5Phu5HEg+G7rDovL8SD4bqvZuG7tsOjXWfhu5llXWZlZWdd4bu2dGYv4bqv4bq34buT4buH4buZZ8O1L2bhurd14buTLyEhISEvLiw84bqvIS4pPCw8LuG7mSg8Lj7hu4Mo4bu24buBw7XEkTo7XeG7g+G7meG7rDrhu4Ig4buFO+G7mWXhuq07ZiBnO2Zlw6BmO+G6r8Op4bqrZjvEgyLEgzvEg+G7lWvEgzvEkcOtw6k7xJHDqTE74buFMGc74buDcF074bqxMWc6O3XDqeG6r+G7mWXhu6w6fSwsOjsvJEZlc2bEkTtmxJHhu5XDueG6p2Y74buZNMSDO+G6sWI7w7VlIuG7mTtlw6nhuqtmO8SDIsSDO+G7meG7kWk74buDcF074bqxMWc74buZ4buR4bqnZjvhu4UwZsSR4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JOG7mOG7keG7n2/EgzvhurFo4bu0O3QgZzvhurHDoeG7lTvhu5llImbEkTsp4bu0O+G7mOG7keG7lWbEkTvhu5k54buFO0bEguG7ksSCO3QgO8SQZ2fEkeG7g+G6tzvhurEyO2XDssO1O+G7mSLEgzvEg2VnO+G7kV074buFNOG7mTt14bq3w6Phu5PDqeG7meG6tzvhuq5d4buVZcOp4bq34buV4buC4buVXeG6r11n4bu2xINn4buFO0Dhuq5h4buVO2XDqeG6q+G7lTvhu4JwXTvhurExZyM7ZmU14buFO2Y5ZsSRO8SDXWc7ZmXDoGY74buZZeG7ocSDO3Thuqk74buDcF074bqxMWc74buZ4buRccSDO+G7meG7lcO54bqtZjvhurFdZsSRO8SRw6ldO+G7mTNmxJE7xIMxO3Thuqk7w7Vl4bufbmbEkTvhu5ll4buhxIM74buD4bqjZjvhu5PEqTvhu4Phu5/DsmbEkeG7tjvhu5jhu5FdZsSRO3XhurfDoztmIMO5O8SD4buVZsSRO8SDYcO1O8SDIsSDO+G7meG6u2ZlO2Xhu5XEqWbEkTvhu4NwXTvhurExZzvhurHDqWJmO2XhurtmZeG7tDvEkcOp4buXw7U7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85ZjtmZcOgZjvDo8Op4bqt4buZO2Zlc2bEkTvDtWXhu59uZsSRO+G7mWXhu6HEgzvhu4NwXTvhurExZzvDtWVsO8Ojw6nhuq1mO2XDqeG6q2Y7Zl3DuTvhu5kww6k7VMOp4bqr4buZO0Zd4buFO8SD4bujZsSRO2Zl4bufO+G7meG7keG6p2Y74buZZeG6rTvEkcOpb8Op4bu0O+G6sWpmxJE74buZZcOzw6k74bqx4bufXTvhu5FdO2Zlc2bEkTvigJxmxJHhu5XDueG6p2Y74buZNMSDO3QgZsSR4oCdO+G7meG7kWdmxJE7ZSBmZTvDunI74bqxYjvEkcOp4buXw7U7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85Zjvhu5lxO2bEkTNmO8SDZTZm4bu0O8OjMWc7dOG6qzvhu4XhurtmZeG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThu4ZiO+G7mXA74buHZcOpO+G7kV074buFNOG7meG7tDvhuq9xOyJmO+KAnOG6rmHhu5U7ZcOp4bqr4buVO+G7gnBdO+G6sTFn4oCdO+G6sTI74buZ4buR4buNO+G7mWUgZmU7xINl4budO+G6seG6qTvhurHhu5/DssSDO2Zlw6nhuqnhu5U7ZsSR4bufw7PDqTvDtOG7lV1mO+G7mTnhu4Xhu7Q74buTcTvhu4NdZjvhu5nDrF07xIPhu51dO+G6r3E7ImY74buDw6FmO2Ygw7k74bqxMjvhu5kwZzvEgzHhu4U7ZeG7oWbEkTvEg2VnO2Zlw6nhuqnhu5U7RmUgO+G7kyJmxJE74buZMGc7ZmvDqTvhuq/hu5VmxJE74buZ4buR4bqnZjvDmWfhu5Xhu5jhu5XDo+G6t+G7tjvhu5hwO+G6sWjhu7Q7ZmXDqeG6qeG7lTvDmWfhu5Xhu5jhu5XDo+G6t+G7kTvhurEyO+G7kzFmO8O64buVYeG7mTvhu5FdO8SDIsSDO3TDqeG6r+G6t2c7xINoO2Zrw6k74bqv4buVZsSRO+G6r3FdO+G7meG7keG6p2Y7xIMixIM74buZ4bq7ZmU7ZeG7lcSpZsSRO+G7g3BdO+G6sTFnO+G6scOpYmY7ZeG6u2ZlO3QgO8SDaDvhu5llw6Dhu5nhu7Q74bqx4bufw7LEgztmZcOp4bqp4buVO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY7xIMxZmU7w6MiZzt04bqpO+G7mOG7keG7lWbEkTvhu5k54buFO0bEguG7ksSC4bu2PS/DtSQ9w7U7xIPhu4Nd4buT4buT4busOsO1w4Nn4bqvw7k6JMSC4bubO+G7mWVi4bu0O+G6sWpmxJE7ZSBmZTvEg8ahZsSRO8SQZ2fEkeG7g+G6tzt0IDtGxILhu5LEgjvEkcOp4buXw7U7ZsSR4bufw7PDqTvhuq85Zjvhuq9jO+G6ryBmxJE7ZmXDoGY7w6PDqeG6reG7mTvEg2XDqeG6p+G7lTvhu5nhu5FpO+G7g3BdO+G6sTFn4bu0O8SDZcOp4bqtZjvhuq/hur3Eg2U74buDw6FmO2Ygw7k74bqxMjvEg2g74buTcTvEkWjDtTvhu5Phu6HEgzvEg+G7nV07ZmXDqeG6qeG7lTtmZSA74buTImbEkTvhu5kwZztma8OpO+G6r+G7lWbEkTvDmWfhu5Xhu5jhu5XDo+G6tztmbMOpO+G7mcOp4bqtZsSR4bu2O8SCIsSDO2ZlIDvhu5MiZsSRO+G7mTBnO2Zrw6k74bqv4buVZsSRO8OZZ+G7leG7mOG7lcOj4bq3O2Zl4bufO+G7q2ZlO+G7mGUi4buFO+G7mHLhu7Q7RV3DuTtHZuG7g8OpZuG6t+G7tDvhu5hlIuG7hTvhu5lyO0Zl4bq54bu0O8ODIDvhu4IyZzvhu5hlIuG7hTvhu5hy4buyO2Vdw7k7xIMixIM7ZmVo4buFO+G7kyJmxJE74buZMGc7w4Ndw6PDueG7hmfDtWc7RWfhu4Xhurfhu7Q74buQw6nhu4dd4buHw6k7xJBd4buFw6lmxJHhu7Q74bquXeG7g8OpZjtU4buDZ8SR4bu0O3QgO2ZlaOG7hTtFIMOpO+G6sWvEgzvhu5llZzDDqTvhu5Jdw6nEkWdmO+G7mOG6reG7lTvhurEyO+G7kyJmxJE74buZMGc74buRXTvEgyLEgzt0w6nhuq/hurdnO3QgO8OjIMOpO3TDqeG6reG7mTt0b8OpO8SDZeG7nTvhurHhuqk7w7pnXcO5O8O04buVXWZlO8SDIsSDO+G7meG6u2ZlO2Xhu5XEqWbEkTvhu4NwXTvhurExZzvhu5ll4bufw7NmxJE7w7oxw7k74buRXTvhu5nhu5FnZsSRO+G7mWVxxIM74buZ4bqt4bu0O+G7k2dmxJE7dOG6o2Y7xINpZjtmZcOp4bqp4buVO2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY7xINl4budO8O04buVXWY7dCA7xIMxO+G7mcOpZjvhuq/huqNmO+G7mW/DqTt0w6nhuqvEgzvDo+G6vTvhu4U0xIM7w6PhuqPDuTvEg+G7nV074buHw6I74buDcF074bqxMWfhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7XDg2fhuq/DuTok4bquZzvhurFo4bu0O2bEkeG7n8Ozw6k74bqvOWY7xINoO+G7mWViO2Y5ZsSRO8SDXWc74buHw6nhuq1mO+G7mWXhu6HEgzt0IDvhu4Xhu6HEgzvhurFrO2Zlw6BmO+G6r8Op4bqrZjvhurFiO+G7meG7kSJmZTvhu5nhu5Hhu4074buZZSBmZTtmMGY7ZmU5ZjvEg+G7nV07xIMixIM7xIPhu5VrxIM7xJHDrcOpO+G7g3BdO+G6sTFnO8OjNWbEkTt0w6nhuqvEgzvDuuG6t+G7hTvEgyLEgzt0w6nhuq/hurdnO+G6r2c74buFa+G7mTvhu5PEqTvDmWfhu5Xhu5jhu5XDo+G6t+G7kTvhu5llccSDO2XDqeG6q2Y74buHYjt04bqpO8O04buVIjvhu5nhu5HhurtmZTvDo+G6vTvhu4NwXTvhurExZztlZzbEgzvEgyLEgzvhu5nhurtmZTtl4buVxKlmxJE74bqx4bufw7LEgzvDujnDuTvhuq9xZsSRO+G7meG7keG6p2Y7ZmVzZsSRO8SDOeG7lTvEg2Xhu5XDueG6q2Y7xINoO+G7mWXDoOG7meG7tj0vw7UkPcO1O8SD4buDXeG7k+G7k+G7rDrDtcODZ+G6r8O5OiThurBuZjvEg3I7ZmXhu587w5ln4buV4buY4buVw6Phurfhu5E74oCc4burZmU74buYZSLhu4U74buYcuKAnTvhurEyO+G7mTBnO+G6r3FmxJE7ZmVzZsSRO+G7meG6u2ZlO2Xhu5XEqWbEkTvhu4NwXTvhurExZzvEg2g74buZZcOg4buZO+G7mWXhu4lmxJE7w7Thu5VdO3TDqeG6q8SDO+G7kV074buFNOG7mTt14bq3w6Phu5PDqeG7meG6tzvhuq5d4buVZcOp4bq34buV4buD4buVXeG6r11n4bu2xINn4buFO0Dhuq5h4buVO2XDqeG6q+G7lTvhu4NwXTvhurExZyPhu7Q7dG/DqTvhu4VnZsSRO+G7heG7lcSpZjtlbTvhu5nhu5HDsjtmxJHhu5/Ds8OpO+G6r8ahZsSRO8SDaDvhu5ll4bqn4buFO+G7h8Op4bqtZjvhu5ll4buhxIPhu7Q74buH4bupO2YzZsSRO8O1ZWlmxJE74buZ4buRImZlO+G7meG7keG7n2/EgztmZXNmxJE7xIPhu5VrxIM74buZYWY7xIPhu4lmxJE74buDcF074bqxMWfhu7Y9L8O1JD3DtTvEg+G7g13hu5Phu5Phu6w6w7Xhu6vhu5Xhu5llZ+G7kTokw5VUL2Xhu5VnZsSR4buT4bq3ZnTDqeG6t+G7mT0vw7Uk

PV/huongsenviet

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]