(vhds.baothanhhoa.vn) - Nỗ lực tạo sức hút với độc giả, nâng cao văn hóa đọc, góp phần xây dựng xã hội học tập, thời gian qua Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã và đang từng bước thực hiện chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực phục vụ, thu hút bạn đọc sử dụng dịch vụ.
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG7ouG7q0XDjeG7p+G7t+G7heG7oeG6tuG7seG7hUTEguG7hcSQ4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t+G7heG7oeG7p+G7heG7oWvhu4Xhu59u4bu34bup4buF4burQWvhu4Xhu6vhu6/hu7fhu6vhu4XEkOG7q+G7gOG7o+G7heG7ocOA4buj4bq7L+G7q2fhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7qnBr4buf4buD4bq94bu24bqy4buF4buz4buC4buj4buFxJBu4bu54buFROG7gOG7o+G7heG7q8OJxJDhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6HhurDhu6Phu4Xhu6nhu7FvZOG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4VHw7Lhu7fhu4Xhu6tBa+G7heG7ocOA4bujZOG7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4VJ4buTw43hu4Xhu5/hu4Lhu7fhu6nhu4VJw7Phu4Xhu6vhurDhu7Hhu4Xhu6vDgOG7o+G7hcSQ4buX4bqqZOG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t+G7hUJFa+G7hSLhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buFxJB34bu34bur4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+G7heG7ocOz4buFR23hu4Xhu6Fr4bu34bup4buFxJDhu4bhu7fhu6nhu4Xhu53hur7DguG7o+G7hcSQ4bur4buC4buj4buF4bur4bux4bul4bu34buF4buj4burRcON4bun4bu34buF4buh4bq24bux4buFRMSCZOG7heG7oeG6tuG7seG7heG7tcOC4bux4buF4bqq4bur4bq+4bq04bu34bup4buFxJDhu6vhu4Dhu6Phu4Xhu6vhu7luxJDhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4XEkOG7q3Dhu7nhu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7oW7hu7HEkeG7hX1Fa+G7heG7oUFk4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7huG7t+G7qeG7heG7t+G7k+G7t+G7qeG7heG7o2vhu7nhu4Xhu7fDsuG7t+G7qeG7heG7s+G7guG7o+G7heG6quG7q+G6uuG7o+G7hUfhurpk4buFxJDhu6tF4buF4burw4nEkOG7heG7nW7hu7fhu4Xhu6HDgOG7o+G7hUThu4Thu4Xhu5/hurrhu7fhu6nhu4Xhu5924buj4bur4buFR+G6usSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g8SQcEnEkC1r4buz4bux4bup4bu3YuG7heG7o3Dhu7fEkHBDY+G7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw6zDrWjhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9oaGhoL2hn4buJ4bufw6xnw6xow61pxKnEkGdnamhq4buzZsSReeG6quG7qeG6q0PDomlo4buJ4buD4buFa+G7s8SQw6Lhu4Phu6Lhu6tFw43hu6fhu7fhu4Xhu6Hhurbhu7Hhu4VExILhu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu6Fr4buF4bufbuG7t+G7qeG7heG7q0Fr4buF4bur4buv4bu34bur4buFxJDhu6vhu4Dhu6Phu4Xhu6HDgOG7o+G7g+G7hUjhu7Hhu5/EkOG7q8Oi4buDxKlmZuG7g+G7heG7q3Dhu7Hhu6nhu6vEkMOi4buDw6zDrWjhu4Phu4Uv4bq94bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buia+G6qsSQ4bux4bu54bu34buD4bq94bu24bur4buxw7lF4buFxJBt4bux4buF4buz4bux4bulReG7hUJFw4zhu4Xhu6vhu7HDuuG7tWThu4Xhu6HhurDhu6Phu4Xhu51v4bu34buF4buj4bq8a+G7hcSQ4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t+G7heG7o+G7leG7t+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hUTEguG7heG7q0FrxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6veG7ouG7q3bhu4Xhu7J14buFe+G7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7heG7ssON4buFw6kie+G7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhurnhu4Xhu7Nt4bu14buF4bu34bup4burw7nhu4Xhu5924buj4bur4buFxJDhu6tF4buXxJDhu4XEkOG7guG7heG7n+G7uWThu4Xhu7Nt4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buFQ+G7mcSQ4buF4buj4burw7Lhu7Xhu4Xhu6Phu6t34buF4buhw7rhu7fhu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fEkeG7hSJFw43hu4Xhu7fhu6vhu7F14bu34buFxJDhu6tw4bu54buF4buj4burduG7heG7ssONZOG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4Xhu6HDuuG7t+G7hcSQ4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t+G7heG7oeG7p+G7hcSQ4buv4bu14buFw73hu7HDuuG7teG7hcSQ4burdeG7teG7hcSQbeG7seG7heG7s+G7seG7pUXhu4Xhuqrhu6vhurrhu6Phu4VH4bq64buF4buj4bur4bu54buF4bujw4Phu7fhu6nhu4VH4bux4bul4buj4buF4buf4bq44buFQ+G7mcSQ4buF4bur4bux4bulReG7hUJFb+G7heG7t+G7q+G6vuG7t+G7qeG7heG7s27hu7Hhu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7teG7heG7t+G7q+G7scO5ReG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t8SR4buF4bu0w7XEkOG7hcO94burbOG7o2Thu4Xhu7fDukXhu4Xhu7fhu6tF4buF4buj4buVReG7hcSQ4buv4bu14buFw73hu7HDuuG7teG7heG6quG7q2zEkOG7hUThu7Hhu7fhu6vhu4Xhu7fhu6nhu7lt4bux4buF4bup4bux4bqk4buF4burbeG7t+G7q+G7heG7o+G7q+G7reG7t+G7q+G7hcSQ4bur4buv4buFR+G7seG7peG7o+G7hcSQ4buxw7rhuqrhu4Xhu6Phu5fhu7fhu4Xhu5924buj4bur4buFR+G6uuG7heG7s23hu4XDveG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu6vhu6fEkeG7heG7tsO6ReG7heG7q+G7peG7hcSQ4burxILhu7fhu6nhu4Ui4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7o0Hhu4XDveG7q+G7ueG7heG7n0bhu4Xhu7Phu7Hhu6VF4buF4buh4bq+4bqm4buj4buFRMSC4buF4burQWtk4buF4buz4bq+ReG7heG7qeG7sUbhu4XEkEPhu4Lhu6Phu4XEkEXDjcO64bu34buFxJDhu6vhu6/hu4VEdOG7heG7qeG7scOJ4bqq4buF4buh4bqw4buj4buF4bup4buxb+G7hcSQ4buxw7rhuqrhu4Xhu6Phu5fhu7fhu4Xhu5/FqeG7heG7n23hu7fhu6lk4buFxJDhu6tF4buX4bu34buF4buz4bqm4bux4buFR23hu4Xhu6Phu6vhurzhu4Xhu6HhurDhu7fhu6nhu4Xhu6vhurThu7fhu4XEkG7hu7Hhu4Xhu53hu5nEkOG7heG7o+G7gOG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t2Thu4Xhu6F2a+G7heG7oeG7seG7p+G7teG7heG7t23hu7nEkeG7heG7qOG7seG6pOG7heG7oeG7k8ONZOG7heG7teG7ueG7t+G7qeG7heG7teG6oOG7seG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Phu6t24buF4buyw43hu4Xhu6PDiuG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G6vuG7heG7t+G7q+G7scO5ReG7heG7oeG6sOG7o+G7heG7qeG7sW/hu4Xhu6NB4buF4bu34burReG7heG7o+G7lUXhu4XEkOG7r+G7teG7hcO94buxw7rhu7Xhu4XEkG3hu7Hhu4Xhu7Phu7Hhu6VF4buF4bqq4bur4bq64buj4buFR+G6uuG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7teG6uuG7o+G7heG7oeG7reG7o+G7q+G7heG7t+G7qeG7q+G7sXXhu7fhu4Xhu6Phu4BFZOG7heG7qeG7sW/hu7fhu6nhu4Xhu59uw43EkcSRxJHhu4Xhu6Fr4bu34bup4buF4buf4buV4bu34buFxJBD4bqs4buFxJDhu6tt4bu34bur4buF4bur4bux4bul4bu34buFxJDhu6vhu4Lhu6PEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9IuG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buF4bur4bux4bul4bu34buF4bujQeG7hcO94bur4bu5b+G7t+G7qeG7hcOt4buLZsSRZmZm4buF4budb+G7t+G7hURs4buj4burZOG7hWjhu4lm4buF4buh4buVReG7heG7nWzhu7nhu4XEkG7huqrhu4Xhu6Phu6vhu61k4buFaMOsxJFmZmbhu4Xhu51v4bu34buFRGzhu6Phu6vhu4Xhu6F2a+G7heG7o+G7q+G7rWThu4VnZmbEkWZmZuG7hcSQ4buX4bqq4buF4budbOG7ucSR4buFw6HDguG7seG7heG7i+G7heG6quG7q8OB4bu34bup4buF4buj4bur4buA4buj4buF4bu3w7Lhu7fhu6lk4buF4bup4bqu4bu1YuG7hWfhu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7heG7ocOA4buj4buF4buha+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQ4bux4bul4bu34buFR8OC4bux4buFZ2Zm4buF4bu1bMON4buFxJDhu63hu7fhu6vhu4XDvcO6xJDhu4Xhu7fEguG7seG7heG7tW7hu7fhu6lj4buFZ+G7heG6quG7q8OB4bu34bup4buF4buhw4Dhu6Phu4XEkOG7q+G7scO6ReG7heG7t+G7q+G7seG7heG7o0Hhu4VE4buA4buj4buF4buj4bur4buAa+G7hcSQQ3Xhu7fhu4VnZmbhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4VHw4Lhu7Hhu4Vnw6zEkWZmZuG7heG7oeG7lUXhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu7Phu7lu4buxY+G7hWfhu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7heG7oXZr4buF4buj4bur4but4buF4bufbeG7t+G7q+G7heG7o+G7q+G7ueG7heG7t+G7qeG7q+G7sXXhu7fhu4Xhu6Phu4BF4buF4bujbOG7o+G7hcSQbeG7seG7heG7s+G7seG7pUXhu4VHw7nhu4Xhu6F2a+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hUfDguG7seG7hcSQQ3Xhu7fhu4VnZsSRZmZm4buF4buh4buVReG7hURs4buj4burY+G7hWfhu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7hcSQQ2vhu4Xhu6Phu4BF4buF4bu34bup4bu5buG7seG7hUfDsuG7t+G7hUfDguG7seG7hcO94bur4bu5b+G7t+G7qeG7heG7icSRZmZm4buF4buh4buVReG7hURs4buj4burZOG7heG7oeG7k8ON4buF4buzbeG7heG6quG7q8OB4bu34bup4buF4buj4bur4buAa+G7heG7t+G7q+G7scO5ReG7hcSQbeG7seG7heG7s+G7seG7pUXhu4VCRcOM4buF4bur4buxw7rhu7Vk4buF4buj4burd+G7heG7o0Hhu4Xhu59Fw43hu4Xhu7fhu6vhu5nEkOG7hWfhu4Xhu51v4bu3Y+G7hWfhu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7heG7nWzhu7lk4buFxJBu4bqq4buF4buj4bur4but4buFR8OC4bux4buFaGdm4buF4buh4buVReG7heG7nWzhu7nhu4VHbeG7hWfhu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7heG7ocOA4buj4buF4buj4burReG7t+G7qeG7hUfDguG7seG7hWlmZuG7heG7o+G7q+G6suG7heG7t+G7qeG6ruG7scSR4buFIuG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7o+G7q0XDjeG7p+G7t+G7heG7oeG6tuG7seG7hUTEgmThu4Ui4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t+G7hcSQd+G7t+G7q+G7heG7ocOz4buF4bur4bu5beG7t+G7hcSQ4burbeG7t+G7q+G7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4VExILhu4Xhu6tBa+G7hcSQ4bur4bq+4buF4bu14bq64bujxJHhu4Xhu7bhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu6HDgOG7o+G7heG7o0Hhu4XEkOG7q+G7p+G7hcSQ4buv4bu14buFw73hu7HDuuG7teG7heG7neG7mcSQ4buFw73hu4rhu4XEkG3hu7Hhu4Xhu7Phu7Hhu6VFZOG7heG7o0XEguG7t+G7hURs4buj4bur4buF4bu3beG7ueG7heG7neG7j+G7t+G7qeG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4Xhu6nhuqLhu4XEkHXhu7fhu4XEkGzhu6Phu4Xhu6nhu7FvZOG7heG7t+G7q23hu4VJReG7mcSQ4buF4budb+G7t2Thu4XEkHXhu7fhu4VEbOG7o+G7q8SRxJHEkeG7hcSQbuG7seG7heG7oXZr4buF4buj4burd+G6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9xJDhu6tFR+G7sXDhu7fEkOG7seG7t+G7q8SQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7fEkeG7heG7oOG7k8ON4buF4buzbeG7hcSQQ2vhu7fhu6nhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu7Hhu7fhu4Xhu6Hhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkOG7hOG7hcSQ4bq24bu34bup4buF4bur4bqm4bqqZOG7hcSQ4but4buj4bur4buF4bur4bqm4bqq4buFxJDhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buFRMSC4buFR23hu4VEbOG7o+G7q+G7heG7oeG7seG7peG7t+G7hcSQ4buE4buF4buj4bq8a+G7hcSQ4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t8SR4buFw6HDguG7seG7hcSQQ2vhu7fhu6nhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu7Hhu7fhu4Xhu6Hhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkOG7hOG7heG7t23DjWThu4Xhu51u4bu34buF4buhw4Dhu6Phu4Xhu6NB4buFxJDhu6vhu6fhu4XEkENr4buF4buj4buAReG7hcSQbeG7seG7heG7s+G7seG7pUXhu4Xhu53hu4/hu7fhu6nhu4Xhu6Ns4buj4buFxJDhu6vhu7HDusSQ4buF4budduG7heG7o8OD4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bul4buF4bujQeG7hcO9w7rEkOG7heG7t8SC4bux4buF4bux4bu3xJBwQ+G7t3DEkGThu4VDw4nEkOG7heG7t+G7qeG7jeG7t+G7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4bup4buxa+G7t+G7heG7teG6vuG6puG7t2Thu4XEkENvZOG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7hcSQ4bur4bqk4bux4buF4buzbeG7teG7heG7o+G6tOG7hUThuqzhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4VH4bux4bul4buj4buFw73DusSQ4buF4bu3xILhu7Fk4buF4buj4bur4buxa+G7hURz4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buFxJDhu6vhur7hu4Xhu7Xhurrhu6Phu4Xhu6nhu7FGa+G7heG7o2zhu6Phu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7qeG7sWvhu7fhu4XEkMOC4buxxJHhu4Xhu5x14bu34buF4bujbuG7t+G7q+G7heG7oUFk4buFxJDhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buF4buhw7Phu4Vs4bqq4buF4buf4bq64bu34bup4buF4bu1w7Phu4VHbuG7o+G7q+G7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4VCRW/hu7fhu4Xhu7PDjOG7heG7n0bhu4Xhu7Phu7Hhu6VF4buFR8O54buF4budbuG7t+G7heG7ocOA4bujZOG7hUJFb+G7t+G7heG7s8OMZOG7heG7s+G6vkXhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFR8SC4bu34buFxJBt4bux4buF4buz4bux4bulRcSR4buF4buq4bux4bul4bu34buFxJBu4buxZOG7hcSQ4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t+G7heG7oWvhu7fhu6nhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4VCRWzhu4XEkEPhu6/hu7fhu6vhu4XEkOG7q+G7guG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7hUfhu7Hhu6Xhu6Phu4VExILhu4Xhu6tBa+G7hcSQ4bu5beG7t+G7hUfDsuG7t2Thu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu6FB4buF4bu14bqwxJDhu4VExILhu4XEkG3hu7Hhu4Xhu7Phu7Hhu6VF4buF4buhdmvhu4Xhu6Phu6vhu63hu4VCRcOM4buF4buhw7Phu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VExILhu4Xhu6tBa2Thu4XEkOG7sXVF4buF4bud4bux4bunReG7heG7t+G7q+G6vmLhu4Ui4bur4bq+4buF4bu14bq64buj4buFw6xm4buF4bu3w7Lhu7Xhu4Xhu6pt4bu14buFW+G6ruG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7scO64bu34buFxJDhu6vhu43hu7fhu6nhu4VHw4Lhu7Hhu4VoxJHDrGZm4buFxJBDa+G7t+G7qWThu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buFLeG7heG7quG6vGvhu4V74burw7Lhu7fhu4VpZmbhu4XEkENr4bu34bupZOG7hcOsZuG7heG7t8Oy4bu14buF4bu34bup4bureGvhu4XEkOG7r+G7t+G7q+G7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4Ut4buFfUVv4bu34bup4buF4bu2a+G7teG7hWjEqWjhu4XEkENr4bu34bupZOG7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7t+G7hcSQ4bur4buN4bu34bup4buF4buzduG7o+G7q+G7hUThu4Thu4Xhu6Dhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu5zhu7F14bu34buFe+G7q+G6vOG7hWhmZuG7hcSQQ2vhu7fhu6lk4buFIuG7q+G6vuG7heG7teG6uuG7o+G7hSLhu6tr4bu34bur4buF4buqQWvhu4VCRWvhu4Xhu51s4bu54buF4buj4bur4but4buFIkNF4bu34bup4buF4bq+4bq04bu34bup4buF4buJZsSRZmZm4buFxJBDa+G7t+G7qeG7hcOpxJDhu4bhu4Xhu7fDsuG7teG7hWhmZmjhu4Xhu6HDuuG7t+G7heG7t2vDjeG6uWThu4Xhu6Bv4bu34bup4buF4bud4bqw4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+G7hUJFa+G7heG7o2zhu6Phu4XDveG7iuG7heG7oW7hu7Hhu4Xhu6vhurDhu7Hhu4XDrWZm4buFxJBDa+G7t+G7qWThu4Xhu7J14buF4buy4bqm4bux4buFR8OC4bux4buFw73hu6vhuqzhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6t4a+G7heG7smvhu7Xhu4Vd4bq04bu34buFZ2nDrOG7hcSQQ2vhu7fhu6lk4buF4buj4burw4lr4buF4bu24bupRcONxanhu7fhu4VHbeG7hUfhur7hurThu7fhu6nhu4XEkEPhu7HDuUXhu4Xhu7bhu6lFw43FqeG7t+G7hWjDrcSp4buFxJBDa+G7t+G7qWThu4Xhu6rhuq7hu4V9RcOM4buF4buyw43hu4VHbeG7hUfhur7hurThu7fhu6nhu4XEkEPhu7HDuUXhu4Xhu6rhuq7hu4Vnw6zDrOG7hcSQQ2vhu7fhu6lk4buFw6HDsuG7t+G7heG7q0Fr4buF4bugw4Phu7fhu6nhu4Vd4bq04bu34buFaGZm4buFxJBDa+G7t+G7qWThu4Xhu55F4buF4buzduG7o+G7q+G7heG7n+G7seG7hURv4bu34buFaGhm4buFxJBDa+G7t+G7qcSRxJHEkeG7heG7quG7seG7peG7t2Thu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6HDs+G7hUTEguG7heG7q0Fr4buF4buh4bq+4bqm4buj4buFZ2fhu4Xhu53hurDhu4VE4bq+ReG7hcSQ4buX4bqq4buFR8OC4bux4buF4bur4bq04bu34buFaWbEkWZmZuG7heG7oeG6tOG7t+G7hUd24buFxJBt4bux4buF4buz4bux4bulRcSR4buF4bucdeG7t+G7heG7o27hu7fhu6vhu4Xhu6FBZOG7hSLhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buFxJB34bu34bur4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+G7heG7o8OK4bu34bup4buF4buhw7Phu4Xhu7XhuqThu7Hhu4Xhu6Ns4buj4buF4bufduG7o+G7q+G7heG7qeG7sW/hu4Xhu5924buj4bur4buFR23hu4VExILhu4Xhu6tBa+G7heG7o2zhu6Phu4XEkOG6vuG7heG7s+G7seG7pUXhu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6NB4buFxJBu4bux4buFIuG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7qkFr4buF4bu34bur4bq+YuG7heKAnCJ34bu34bur4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+KAneG7heG7o+G6vGvhu4XEkGzhu6Phu4Xhu6nhu7Fv4buF4bui4bura0Phu7NwROG7hVvhu7nhu51wQkVr4bux4bu3Y+G7heKAnCLhur7hu4Xhu7Phu7Hhu6VF4buF4buz4buxdeG7t+G7hUJFa+G7t+G7heG7ocO64bu34buF4buhw7nhu7fhu4Vdw4Hhu7fhu6nigJ3hu4Xhu6Phurxr4buFxJBs4buj4buF4bup4buxb+G7hUvEkeG7snBD4bupcOG7qXBj4buF4oCc4buya+G7heG6qkPhu7lH4bux4bu34bujcOG7heG7n3Dhu4Ui4bura+G7t+G7q+G7heG7quG7uWvigJ3hu4VHbeG7heKAnOG7omzhu6Phu4Xhu6Ft4bux4buFw73EqOG7heG7t+G7seG7peG7teG7hUdt4buF4bujbOG7o+G7heG7oXZr4buF4buh4bux4bun4bu14buF4buzduG7o+G7q+G7hUThu4Thu4Xhu6Phurxr4buFxJB34bu34bur4buFIuG7q2vhu7fhu6vhu4Xhu6pBa+KAneG7heG7o+G6vGvhu4XEkGzhu6Phu4Xhu6nhu7Fv4buF4buqxJHhu7Jw4budQ3DEkOG7ueG7t8SRxJHEkeG7heG7quG7seG7peG7t+G7hcSQbuG7sWThu4XDveG7q+G7uW/hu7fhu6nhu4VqZuG6p+G7heG7o8OD4bu34bup4buFR+G7seG7peG7o+G7heG7o+G7q0XDjXXhu7fhu4Xhu7XDg+G7t2Thu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4VH4bq64buF4buh4bq+4bqm4buj4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu53hu4/hu7fhu6nhu4Xhu7Vsw43hu4VH4bux4buFxJDhu63hu7fhu6vhu4Xhu7fhu6vhuqThu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XDveG7q2vhu7Hhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu7XDueG7teG7hUJFb+G7t+G7heG7s8OM4buFxJDhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buF4bux4buy4bux4bud4buFR8SpxJFmY+G7heG6quG7q+G7leG7t+G7heG7tcO54bu14buFQkVv4bu34buF4buzw4zhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7oeG7seG7peG7t+G7hcSQ4buEY+G7heG6quG7q+G7leG7t+G7heG7tcO54bu14buFxJBDa+G7heG7o+G7gEXhu4XDqeG7uHtL4bui4bq5xJHhu4Ui4buxw7rhuqrhu4XEkOG6uuG7o+G7hcO94bura+G7seG7hcSQ4burbOG7o+G7heG7o0Hhu4Xhu6vhu7Hhu6VF4buFQkVv4buFR+G7seG7peG7o+G7hcSQQ2vhu4Xhu6Phu4BF4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hUJFa+G7heG7oeG7seG7p+G7teG7hcSQQ0XDjeG7heG7o+G7l+G6quG7heG7seG7t8SQcEPhu7dwxJDhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7o+G6sOG7t+G7qeG7heG7teG7scWp4bu34buF4bqq4bur4but4buFw6nEkOG7q0XhurDhu6Phu4Xhu57hu4Lhu4Vs4bu34buF4oCc4bu24buT4bu34bup4buF4buja+G7ueG7hcO94burb+G7heG7t8Oy4bu34bup4buFROG7hOG7heG7n+G6uuG7t+G7qeG7heG7tWzDjeG7hcSQ4but4bu34bur4buFR23hu4XEkENFw43hu4Xhu6Phu5fhuqrhu4Xhu7Dhu7fEkHBD4bu3cMSQ4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu6PhurDhu7fhu6nhu4XEkG7hu7Hhu4XDoeG7seG7pcSQ4buF4bu2a+G7teKAneG7heG7n+G7ueG7hX1FSuG7heG7nOG7seG7s+G7s+G7heG6qeG7heG7tHDhu7Phu7Hhu7fhu59r4buF4buoa8SQcEThu4XEkG3hu7Hhu4XEkEPhuqbhurnEkcSRxJHhursv4bqq4bq94bq74bqq4buF4buj4buza0REw6Lhu4Phuqrhu5zhu7nhu5/DjeG7g+G6vUvhu7fhu6vhu4Xhu7J14buF4buqb+G7seG7heG7tmvhu7Vk4buFIkPhur7huqzhu7fhu6nhu4Xhuqrhu6vDgeG7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buF4burw4Dhu6Nk4buFIuG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkHfhu7fhu6vhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu53hu7HDusSQYuG7heKAnCLhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4VExILhu4Xhu6tBa+G7hcSQ4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t2Thu4Xhu6vhur7DguG7t+G7qeG7heG7ocO64bu34buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buF4bu1w4Phu7Hhu4XEkEPhur7huqThu7fhu6nhu4Xhu6HDgOG7o+G7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7oW7hu7Hhu4VHbeG7heG7s+G7seG7t+G7q+G7heG7q+G7uW7EkGThu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6HDs+G7heG7o0Hhu4VD4buZxJDhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4Xhu7fhurLhu4Xhu7Phu4Lhu6Phu4VHbeG7heG7qeG7sW/hu7Hhu4Xhuqrhu6ts4bqq4buF4buA4bu34bup4buF4buf4bq64bu34bup4buFw73hu6vhu7lr4buF4burw4Dhu6Phu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7peG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7tcOA4bux4buFw73hu6vhu5NF4buF4bu34bur4buP4bu14buF4bqq4bur4bq64buj4buFR+G6uuG7heG7nW7hu7fhu4Xhu6HDgOG7o+G7heG7teG6sMSQ4buF4bujbOG7o+G7q+G7hcSQ4bux4bul4bu34buF4buz4bqm4bux4buFR23hu4XEkMSCxJDhu4Xhu7fhu6vhu5nEkMSR4buF4bucdeG7t+G7heG7o27hu7fhu6vhu4Xhu6FBZOG7hcSQ4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t+G7heG7oWvhu7fhu6nhu4XEkMOy4bu34bup4buF4buj4bq+4bqk4bu34bup4buFxJBt4bux4buF4buz4bux4bulReG7hUTEguG7heG7q0Fr4buF4bu34bur4buP4bu14buF4buha+G7heG7n27hu7fhu6nhu4Xhu6tBa+G7heG7q+G7r+G7t+G7q+G7hcSQ4bur4buA4buj4buF4buhw4Dhu6Phu4VHbeG7hcSQw7Lhu7fhu6nhu4XEkMSo4buF4buz4bul4buFxJBt4bux4buF4buz4bux4bulReG7hUTEguG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7hcSQ4bq24bu34bup4buFRMSC4buFR8SC4bu34buFxJBt4bux4buF4buz4bux4bulReG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6HhurThu7fhu4VHduKAncSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g8SQcEnEkC1r4buz4bux4bup4bu3YuG7heG7o3Dhu7fEkHBDY+G7g+G6veG6u+G7seG7teG7qeG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bux4buicOG7t8SQcEPhu4Phu4VExJDDjeG7s3DDouG7g0jhu7Hhu5/EkOG7q2Lhu4XEqWZm4bqqSWPhu4Xhu6tw4bux4bup4burxJBi4buFw6zDrWnhuqpJY+G7g+G7hURD4bujw6Lhu4MvL+G7o+G7n+G7t8SR4buda+G7ucSQ4bura+G7t+G7q+G7q+G7uWvEkUfhu7cv4bufcETDvcSQ4bu54bqqL+G7t3BIRC9oaGhoL2hn4buJ4bufw6xnw6xow63DrWrEkOG7i2do4buJauG7s2bEkXnhuqrhu6nhuqtDw6Jn4buLauG7g+G7hWvhu7PEkMOi4buD4bui4burRcON4bun4bu34buF4buh4bq24bux4buFRMSC4buFxJDhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buF4buh4bun4buF4buha+G7heG7n27hu7fhu6nhu4Xhu6tBa+G7heG7q+G7r+G7t+G7q+G7hcSQ4bur4buA4buj4buF4buhw4Dhu6Phu4Phu4VI4bux4bufxJDhu6vDouG7g8SpZmbhu4Phu4Xhu6tw4bux4bup4burxJDDouG7g8Osw61p4buD4buFL+G6veG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7omvhuqrEkOG7seG7ueG7t+G7g+G6vXvhu6vDgeG7t+G7qeG7heG7ocOA4buj4buF4buha+G7heG6quG7q+G6vuG6tOG7t+G7qeG7hcSQ4bux4bul4bu34buF4buzRcOD4bu34buFxJDhu6tF4buF4burw4nEkOG7heG7ocOD4bu34bup4buF4buhb+G7ueG7heG7nW7hu7fhu4Xhu6HDgOG7o8SR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqq4buc4bu54bufw43hu4Phur3hu7bhu6vhuqThu4Xhu6Hhurbhu7Hhu4Xhu7XDguG7seG7hUdt4buF4buA4bu34bup4buF4buf4bq64bu34bup4buF4bujw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6nhu6vhu6Xhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu7Hhu7fhu4Xhu6HDs+G7heG7qUHhuqrhu4Xhuqrhu6vhu5Xhu7fhu4Xhu59Fw43hu4XEkEPhu6/hu4VHbeG7hcSQ4burReG7heG7q8OJxJDhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu7Phur7huqbhu7fhu6nhu4Xhu7PDguG7t+G7heG7oeG6sOG7o+G7heG7qeG7sW/hu4Xhu6HDuuG7t+G7hUfDguG7seG7hSLhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buFxJB34bu34burxJHhu4Xhu7bDsuG7teG7hWhmaGfhu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6NB4buFw73hu6vhu7lv4bu34bup4buFZ8SRZmZm4buF4buz4bq+4bqmxJDhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu6HDuuG7t+G7hcSQ4bur4bq+4buFR+G7seG7peG7t+G7heG7teG6suG7seG7heG7t+G7qW3DjcSR4buFXcSC4buF4buz4bq+4bqm4bu34bup4buF4bu34bup4bq+4bqk4bux4buFxJBDRcON4buF4buj4buX4bqq4buFR23hu7nhu4VIcOG7nUThu7HEkHDhu4Xhu6Phurxr4buFxJDhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buF4buzbeG7hcOsZmbhu4Xhu7Phur7huqbEkOG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7sS/hu7fhu6ltw43EkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq9IkPhu7nhu7fhu6nhu4XEkOG7q+G6pOG7seG7heG7qeG7sWvhu7fhu4XEkMOC4buxZOG7hSLhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buFxJB34bu34bur4buFxJDhu5fhuqrhu4XEkENF4bu34bup4buF4bu34bupReG6ruG7t+G7heG7s+G7guG7o2Thu4Xhu6Hhu5VF4buFxJDhur7hu4Xhu6PhurThu4VE4bqs4buFR+G7l8SQ4buF4buj4bur4buZxJBk4buFxJBDa+G7t+G7qeG7hcSQ4bur4buxw7rEkOG7heG7nXbhu4Xhu6PDg+G7t+G7qeG7heG7t+G7qeG7q+G7peG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7seG7t+G7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7neG6sGThu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6Fu4buxZOG7heG7gOG7t+G7qeG7heG7n+G6uuG7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bul4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buFR23hu7nhu4XEkOG7mcSQ4buF4bujb+G7heG7o2zhu6Phu4XDveG7q+G7k0Xhu4Xhu7fhu6nhu6vhu7Hhu6Xhuqrhu4VH4bq6ZOG7hcSQ4buG4bu34bup4buF4bud4bq+w4Lhu6Phu4Xhuqrhu6tsxJDhu4XEkEPhu7Hhu6fhu7fhu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6Hhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkOG7hGThu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4VExILhu4XEkOG7sXXhu7fhu4XEkOG7scO64bu3ZOG7heG7q+G7seG7peG7t+G7heG7oW7hu7Fk4buF4bujQeG7hcO94burb+G7heG7t8Oy4bu34bup4buF4buj4bur4buxa+G7hURz4buFxJBt4bux4buF4bu34bupRcONdeG7t+G7hUdt4buFRG/hu7fhu4Xhuqrhu6vGoeG7teG7hcSQ4burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7seG7t8SRxJHEkeG6uy/huqrhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7nOG7ueG7n8ON4buD4bq94bucdeG7t+G7heG7o27hu7fhu6vhu4Xhu7fhu6tG4bu34bup4buF4bu34bqy4buF4buz4buC4bujZOG7heG7o8SC4buF4bup4buN4bu34bup4buFxJDhu6vhu6/hu4VH4bux4bul4buj4buF4buj4burRcON4bun4bu34buF4buh4bq24bux4buFRMSC4buFxJBu4bux4buFxJDhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buF4buha+G7t+G7qeG7heG7qcO14bqq4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7rcSQ4buFw73hu6tB4buFw73hu6vDsuG7t+G7heG7n+G7ueG7heG7t+G7qUXhuq7hu7fhu4Xhu7fhu6nhu5Phu7fhu4VEbOG7o+G7q+G7heG7q27hu7fhu4Xhu6Phu6vDusSR4buFw6Hhu6/hu4VH4buXw41k4buFxJDhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buF4buj4bur4bq+a+G7hcSQ4bur4bun4buF4buh4buVReG7hcSQ4bq+4buF4bu1RWvhu4VE4buN4bu14buFxJBDa+G7t+G7qeG7hcSQ4bur4buxw7rEkOG7heG7nXbhu4VHbeG7hUnhu5PDjeG7heG7n+G7guG7t+G7qeG7heG7q27hu4XEkOG7leG7t+G7qeG7heG7o8OD4bu34bup4buF4bu34bup4bur4bul4buFxJDhu6vDg+G7t+G7qeG7hcSQ4bux4bu34buF4bu34bur4bq+YuG7heG7tWzDjeG7hUTEguG7heG7q0Fr4buFxJDhu4Lhu4Xhu6HhurDhu7fhu6lk4buF4bur4bul4buFxJDhu6vEguG7t+G7qeG7heG7s+G6vkXhu4XEkENG4buF4buj4bq04buFROG6rOG7heG7n0bhu4Xhu7Phu7Hhu6VFZOG7heG6quG7q+G7leG7t+G7heG7tcO54bu14buFQkVv4bu34buF4buzw4zhu4XEkG3hu7Hhu4Xhu7Phu7Hhu6VF4buFRMSC4buFw6nhuqrhu6tv4bux4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4bu34buT4bu34bup4buF4buj4buZ4bqq4buFxJDhu6vhur7huqThu7fhu6nhu4VJRcONdeG7t+G7heG7t+G7q+G7j+G7teG7heG7oWzhuqrhu4Xhu4Dhu7fhu6nhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu59G4buF4buz4bux4bulReG7hUTEguG7heG7q0Fr4buF4bu34bupbcON4buF4bujbeG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G7scO5ReG6ucSRxJHEkeG7heG7tMO1xJDhu4XDveG7q2zhu6Nk4buFRMSC4buF4burQWvhu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhuqrhu6tv4bux4buFxJDhu6vhu4Lhu6Phu4Xhu6vhu7Hhu6Xhu7fhu4XEkOG7q+G6vuG6pOG7t+G7qeG7hUlFw4114bu34buFR23hu4Xhu7Phu7F14bu34buFxJDhurrhu6Phu4Xhu5/hu7nhu4XEkOG7q+G6vuG7hUfhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu7Phu7F14bu34buFxJDhurrhu6Phu4Xhu6NB4buF4bud4bq24buFREXhu7fhu6nhu4Xhu7fhu6lF4bqu4bu34buFxJBt4bux4buF4buz4bux4bulRWThu4Xhu6HDgeG7seG7heG7q+G6oOG7seG7heG7t+G7qUXhuq7hu7fhu4XDveG7seG7t+G7q+G7heG6quG7q+G7reG7hcO94burw4Phu7fhu6nhu4Xhu7fhu6vhuqDEkeG7heG7oOG6vuG6puG7o+G7heG7neG7scO6xJBk4buF4bur4bux4bul4bu34buFxJDhu6vhur7hu4VH4bux4bul4bu34buF4bujQeG7hcO94bur4bu5b+G7t+G7qeG7hcSQQ3Xhu7fhu4VnZsSRZmZm4buFxJBt4bux4buF4buz4bux4bulReG7heG7o+G7leG7t+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7hUTEguG7heG7q0FrZOG7hcSQQ+G7ueG7t+G7qeG7heG7oUHhu4Xhu6NB4buFacSRZmZm4buFxJBt4bux4buF4buz4bux4bulReG7hUJFw4zhu4Xhu6vhu7HDuuG7tWThu4Xhu6HhurDhu6Phu4Xhu51v4bu34buF4bujQeG7heG7t+G7qUXDjeG7heG7o+G6tOG7hUlFxILhu7fhu6nhu4Xhu6Phu5nhuqrhu4XEkEPhu5Xhu7Xhu4XEkEPDgOG7t+G7qcSR4bq7L+G6quG6veG6u+G6quG7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqS0XEkOG7q+G7uUPhu4Phur3hu5xt4bux4buFR23hu4Vv4bu34burYuG7hcOh4buT4bu34buFS+G7t+G7q+G6uy/huqrhur0=

Bài và ảnh: Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]