(vhds.baothanhhoa.vn) - Tổng hợp từ UBND TP Sầm Sơn, sau 2 năm đưa vào vận hành, đến đầu tháng 6-2022 Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn đã theo dõi, phát hiện hơn 113.000 trường hợp vi phạm giao thông làm cơ sở để Công an thành phố thực hiện “phạt nguội”.
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPhu5bhurThu6Thu5Yt4butRuG6usOJSOG7k3Thu4LGoOG7lOG7luG6ukXhu6bhu5lz4buf4buj4bqu4bufxJHhurjhu6/hu5Z04bq44bq6Q0h04bq4w5NIdMO6w7rhu6Xhu5d1dXV04buW4buYUOG7jEjDiXThurjhu47hu5B0w5rhurp04buQ4bq4d0d0w4nhurrhu61JdOG7luG6uEpIw4l04buSxqDhu6104bq74buYxqBIw4l04buWw4FHdCzhurpCxqB04bq4dkjhurh04bqySnThu5bhurjhur504buW4bq4SkjDiXRH4bq6SOG6uHThurvEkXThurnhuqBHdOG6ucOTSOG7oy/huq7hu5/hu6Mv4bq4w7rhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDHhurThu63hurZz4buf4bq7TkjDiXThurjhu47hu5B04buWUnThur0/w6A7dOG6u8SRdOG6ueG6oEd04bq5w5NI4buVdOG7lOG7rcagdMO5dEjDvUd04bqyUOG7rXTDmnZJdMOa4bqiSHThurh2SOG6uOG7lXThurLhuqpIdOG6suG6oMagdOG7luG6uOG7r0jDiXTGsC3DuXXDucO5dOG6u+G7mMagSMOJdOG7lsOBR3Qs4bq6QsagdOG6uHZI4bq4dOG6skp04buW4bq44bq+dOG7luG6uEpIw4l0R+G6ukjhurh04bq7xJF04bq54bqgR3ThurnDk0h04bqyeXThu5bhurjhurRJdOG6tsSo4bq64buVdOG7kOG6uOG7r+G7lnThurjhurpDSHThurjDk0h0w7rDuuG7peG7l3V1dXThu5bhu5hQ4buMSMOJdOG6uOG7juG7kHTDmuG6unThu5Dhurh3R3TDieG6uuG7rUl04buW4bq4SkjDiXRGdkd04bqww5N04buUw5V04bqyRHQ6SkjDiXThu61IdOG7luG6uHZI4bq4dOG7kOG6uEt04buW4bq4U+G6sHThurjhurpDSHTigJzhu5Dhurh34buWdEjDicagTeG6uuKAneG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq6OuG6tEjhu5bhurThu5hzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPDmeG6uuG6tuG7luG6uOG7k3Thu6t1deG7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3TFqeG7peG7peG7kOG7pOG7mXN04buU4buY4bqww7JzLy/hurDhurZI4buX4bqu4butSeG7luG6uOG7rUjhurjhurhJ4but4buXw5pIL+G6tuG6tOG7lOG7hOG7lknhu5AvSOG6tMOZ4buUL8O5w7nDueG7pS/DuuG7seG7qeG6tuG7pXXhu7HFqXXDucO64buWw7rhu6XFqeG7qXVGdeG7l+G7guG7kMOJ4buR4buYw7LGsMO54bunc3Thu61G4buWw7JzxJHhurjhu6/hu5Z04bq44bq6Q0h04bq4w5NIdMO6w7rhu6Xhu5d1dXV04buW4buYUOG7jEjDiXThurjhu47hu5B0w5rhurp04buQ4bq4d0d0w4nhurrhu61JdOG7luG6uEpIw4l04buSxqDhu6104bq74buYxqBIw4l04buWw4FHdCzhurpCxqB04bq4dkjhurh04bqySnThu5bhurjhur504buW4bq4SkjDiXRH4bq6SOG6uHThurvEkXThurnhuqBHdOG6ucOTSHN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6t1dXN04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bDsnPFqeG7peG7pXN0L+G7n+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDrhu63hu5Dhu5bhurpJSHPhu5/hurvhu5jGoEjDiXThu5bDgUd0LOG6ukLGoHThurh2SOG6uHThurJKdOG7luG6uOG6vnThu5bhurhKSMOJdEfhurpI4bq4dOG6u8SRdOG6ueG6oEd04bq5w5NI4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4bq74buYSUjDiXThu5RLdOG6ssONdOG6sMONdMO6w7rDueG7l8O54bux4burdOG7luG7mFDhu4xIw4l04bq44buO4buQdOG7hOG6uEpIw4l04bqw4bq4w4Dhu5B04bq4dkjhurh04bq44bq6Q8agdEZDSOG6uHThurDhu57hu6104bqyw6hIdOG7luG6vEh04bq44bq6Q8agdMOJ4bq64butSXThu5bhurhKSMOJ4buXdGXGoOG7rXRI4bq44bqiSHThurbhurpDSHThu4ThurjGoEpIdEfhu7fhu5Z0w4nhurrhu5rhu5B0RlPhurB0RlDhu45Iw4l04bqwSkjDiXThu61IdOG7luG7mMag4bumdOG7lsOKR3ThurJQ4buO4bqwdMO6dXThu5bhu5hQ4buMSMOJdOG6uOG7juG7kHTDicOB4bumdOG7luG7reG6unRId0h04buYTOG6unThuq7hu4h04buW4buYS0jhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hu6PhurpHw4l04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G6ujrhurRI4buW4bq04buYc3Thu5Thu5bhu6ZG4bq0w7Jzw5nhurrhurbhu5bhurjhu5N04burdXXhu5Dhu6Thu5l04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bhu5N0xanDucO64buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6sOG6tkjhu5fhuq7hu61J4buW4bq44butSOG6uOG6uEnhu63hu5fDmkgv4bq24bq04buU4buE4buWSeG7kC9I4bq0w5nhu5Qvw7nDucO54bulL8O64bux4bup4bq24buldeG7scWp4bunxanhu6vhu5bhu6fGsMO64bunxrBGdeG7l+G7guG7kMOJ4buR4buYw7Lhu6fDuXVzdOG7rUbhu5bDsnPEkeG6uOG7r+G7lnThurjhurpDSHThurjDk0h0w7rDuuG7peG7l3V1dXThu5bhu5hQ4buMSMOJdOG6uOG7juG7kHTDmuG6unThu5Dhurh3R3TDieG6uuG7rUl04buW4bq4SkjDiXThu5LGoOG7rXThurvhu5jGoEjDiXThu5bDgUd0LOG6ukLGoHThurh2SOG6uHThurJKdOG7luG6uOG6vnThu5bhurhKSMOJdEfhurpI4bq4dOG6u8SRdOG6ueG6oEd04bq5w5NIc3TDmeG6uuG6tuG7luG6uMOyc+G7q3V1c3ThurjhurThurrDieG6uOG7lsOyc8Wpw7nDunN0L+G7n+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDrhu63hu5Dhu5bhurpJSHPhu5/hurvhu5jGoEjDiXThu5bDgUd04bqww4xIdOG6sMONdOG6sOG6uFHhurB0SMO9SMOJdOG7luG6uuG6quG7kHRI4bq44bqiSHThurDhu6/hurB04buW4bq4SkjDiXThu5bhurpIdOG7kOG6uHhIdOG7r0jhurh04buWUnTDoOG6uMOBSHThurbDgUh04buW4buY4bqoSHThurLhur7hu6104bqudkjhu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurtSdOG7luG6uEpIw4l04buW4bq6SHThu5bhurjhurRJdOG6tsSo4bq6dOG6sOG7nuG7rXThurvhu5jGoEjDiXThu5bDgUd04bqy4bq6QsagdOG6uHZI4bq4dOG7luG6uEpIw4l0R+G6ukjhurjhu5V04bqw4buv4bqwdEZT4bqwdEZQ4buOSMOJdEbhurrhuqhIdOG7ksag4butSHThurDhu6BIw4l04bqyeXThu6RUdEbFqHThu6nhu6V1dOG7luG7mFDhu4xIw4l04bq44buO4buQdOG7pOG6tHRKdOG7lkp04bqy4bqixqDhu5V04bq2UkjDiXThu4ThurhKSMOJdOG6suG7mkjDiXRIw5Phurp04buSxqDhu6Z04bqy4bq+SOG6uOG7lXTDueG7l+G7scO5dXThu5bhu5hQ4buMSMOJdOG6uOG7juG7kHTDmuG6unThu5Dhurh3R3TDmkJ04buWU3TFqHThuq7hu69IdOG6uHZIw4l04buYSUjDiXThu5bhu5jhuqhIdEbDjEjDiXThurJQ4buMSMOJdMOa4buA4butdOG6uMOodOG6skp04buW4bq44bq+4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQOuG7reG7kOG7luG6uklIc+G7n+G7o+G6ukfDiXThurBG4but4buU4buUw7Jz4bq6OuG6tEjhu5bhurThu5hzdOG7lOG7luG7pkbhurTDsnPDmeG6uuG6tuG7luG6uOG7k3Thu6t1deG7kOG7pOG7mXThurjhurThurrDieG6uOG7luG7k3TFqeG7p3Xhu5Dhu6Thu5lzdOG7lOG7mOG6sMOycy8v4bqw4bq2SOG7l+G6ruG7rUnhu5bhurjhu61I4bq44bq4SeG7reG7l8OaSC/hurbhurThu5Thu4Thu5ZJ4buQL0jhurTDmeG7lC/DucO5w7nhu6Uvw7rhu7Hhu6nhurbhu6V14buxxanDucO64bup4buW4bulw7p1w7nhu6tGdeG7l+G7guG7kMOJ4buR4buYw7LDunV1c3Thu61G4buWw7JzxJHhurjhu6/hu5Z04bq44bq6Q0h04bq4w5NIdMO6w7rhu6Xhu5d1dXV04buW4buYUOG7jEjDiXThurjhu47hu5B0w5rhurp04buQ4bq4d0d0w4nhurrhu61JdOG7luG6uEpIw4l04buSxqDhu6104bq74buYxqBIw4l04buWw4FHdCzhurpCxqB04bq4dkjhurh04bqySnThu5bhurjhur504buW4bq4SkjDiXRH4bq6SOG6uHThurvEkXThurnhuqBHdOG6ucOTSHN0w5nhurrhurbhu5bhurjDsnPhu6t1dXN04bq44bq04bq6w4nhurjhu5bDsnPFqeG7p3VzdC/hu5/hu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A64but4buQ4buW4bq6SUhz4bufLMOoSHThu5bhurxIdOG6uOG6ukPGoHTDieG6uuG7rUl04buW4bq4SkjDiXTDlXThurDhu6/hurB0SMOJeXThu5ZQdOG6slDhu47hurB04buW4bq44bq0SXThurbEqOG6unThu5LGoOG7rXThurDhu61H4bq04buY4butdOG7llN04bqyTUjDieG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7nzrhu6/hurB04bq44bq6Q0h04buW4buYUOG7jkjDiXTDicOB4bumdOG7mEvhurp04buW4buY4bqi4buWdOG7llN04buW4bq4SkjDiXThu5LGoOG7rXThurhDdOG7luG6uEtIw4l04bqyQsagdOG6slDhu47hurB04bqw4buv4bqwdEZT4bqwdEZQ4buOSMOJdOG6sOG6uFHhurB0SMO9SMOJdOG7pFR0RsWodEdN4buWdOG6sOG7r+G6sOG6uHRI4bq44butSOG6uHThurDhurjDjUjDieG7lXThu4Thur7hu5B04buW4bq44buM4bq64buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4buj4bq6R8OJdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhuro64bq0SOG7luG6tOG7mHN04buU4buW4bumRuG6tMOyc8OZ4bq64bq24buW4bq44buTdOG7q3V14buQ4buk4buZdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buW4buTdOG7p8Wp4bul4buQ4buk4buZc3Thu5Thu5jhurDDsnMvL+G6sOG6tkjhu5fhuq7hu61J4buW4bq44butSOG6uOG6uEnhu63hu5fDmkgv4bq24bq04buU4buE4buWSeG7kC9I4bq0w5nhu5Qvw7nDucO54bulL8O64bux4bup4bq24buldeG7scWpxal14bul4buWw7nhu7HFqcO54bupRnXhu5fhu4Lhu5DDieG7keG7mMOyw7rFqeG7q3N04butRuG7lsOyc8SR4bq44buv4buWdOG6uOG6ukNIdOG6uMOTSHTDusO64bul4buXdXV1dOG7luG7mFDhu4xIw4l04bq44buO4buQdMOa4bq6dOG7kOG6uHdHdMOJ4bq64butSXThu5bhurhKSMOJdOG7ksag4butdOG6u+G7mMagSMOJdOG7lsOBR3Qs4bq6QsagdOG6uHZI4bq4dOG6skp04buW4bq44bq+dOG7luG6uEpIw4l0R+G6ukjhurh04bq7xJF04bq54bqgR3ThurnDk0hzdMOZ4bq64bq24buW4bq4w7Jz4burdXVzdOG6uOG6tOG6usOJ4bq44buWw7Jz4bunxanhu6VzdC/hu5/hu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A64but4buQ4buW4bq6SUhz4bufw7rFqcWpdOG6sOG7rUfhurThu5jhu6104bqw4bue4butdOG6uEN04buW4bq4S0jDiXThurLhurpCxqB04bq4dkjhurh04bqySnThu5bhurjhur504buW4bq4SkjDiXRH4bq6SOG6uHRG4bq64bqoSHThu5bhu6LhurB04buW4bq44bq0SXThurbEqOG6uuG7lXThu4ThurpER3Thu5RJ4buv4buWdOG6sOG7r+G6sHRIw4l5dOG7llDhu5V0SOG6uOG6ukLGoHThurbhurp04buW4bq84bqw4bq4dMOadnThurDhu6/hurB04bqy4bq+4butdOG6suG6ukRHdOG6sEpIw4l04bqwTUjDiXThu5Z34bq6dOG6u8SRdOG6ueG6oEd04bq5w5NI4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufLFDhu47hurB04bqu4bq64bqq4buW4buVdOG6u+G7mMagSMOJdOG7lsOBR3Qs4bq6QsagdOG6uHZI4bq4dOG6skp04buW4bq44bq+dOG7luG6uEpIw4l0R+G6ukjhurh04bq7xJF04bq54bqgR3ThurnDk0h04buW4bq4xqB04buW4bq44bqi4buQdOG6tlV0RuG6ukPGoHThu5ZSdOG6uMOTSHTDusWpxal04bqw4butR+G6tOG7mOG7rXTDieG6uuG7r0d04buU4buv4buWdEbhu7Phu5B04bqy4bu34buWdOG7lnfhurp0SOG6uOG6ukLGoHThurLhur7hu6104bqy4bq6REd04bqwSkjDiXThurBNSMOJ4buVdOG7lsag4bum4bqqSHTDieG6uuG7rUl04buW4bq4SkjDieG7lXThurDDk3Thu5LGoOG7rUjhu5V04bqyw5NIdMOa4bq+4buVdOG7luG7mFDhu4xIw4l04bq44buK4bqw4oCmdOG7luG7mOG6qEh04bqy4bq+4butdOG6rnZIdOG7lkl2SHThu5bhurh2SOG6uHThu5DhurhL4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQ4busxqDhu5bhurhJ4buYc+G7n+G7o+G6ruG7n2Hhuqh0LExIw4nhu6Mv4bqu4buf4bujL+G7kOG7nw==

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]