(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo blazetrends.com, iPhone 14 Pro mới được dự đoán sẽ khác biệt so với người tiền nhiệm của nó, iPhone 13 Pro.
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NG/Gr27hu5fhu5VmYcOg4bqjYcav4bur4buXYcOA4bqlYW/Gr27hu5fhu5VmYcOgw6Nhxq/hu6vhu5dbYeG7gOG6tWHhu4VvauG7mWHhu5Fuw6Lhu4dh4buBb8Sp4butYeG7qeG7r+G6teG7lWHhu63hu6vhu53hu5VtMy9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk04busbmbhu5dh4buB4buT4bq1embhu63hu6tm4buV4buD4buxIOG7h+G7l+G7mSJhb8avbuG7l+G7lWZhw6DDo2HGr+G7q+G7l2Hhu5nDum9h4buF4buz4bul4buHYeG7g+G7uWHhu4Xhu5fDouG7lWHhu7HDrWHhu5Fuw6Lhu4dh4buBb8Sp4butYeG7seG7l2HDgMO6b2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7rW/hu4nhu5Vh4buVbm/EqeG7mWHhu4d54bq1YeG7lcahImFvxq9u4buX4buVZmHDoOG6o2HGr+G7q+G7lyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDPhu7Hhu63hu6vhu5fhu5VtNDNv4buZbWHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOeG7g+G7rW7hu6/hu5nhu4Fhb+G7hmbhu5Xhu61m4burOWHhu7Hhu63Dg+G7k2YoOeG6oG/hu4Phu61uW2HhurHhurfDocaw4bqiXWFuZm9tbuG7rVthxIPhuqHhuq/GsOG6ol05YeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4fhu4Phu5Ug4buB4bq14buX4butbuG6teG7lW5u4buX4bq1IMOA4buVL+G7g2bhu7Hhu5Hhu63hu5fGsC/hu5Vm4bqg4buxL+G6oeG6oeG6oeG6oS/DoMOhxIPhu4PhuqPDoMSDw6DhurPDoMOh4but4bq3w6PhurHDo+G7k+G6sS1vxrBu4buX4buVZi3DoOG6oy3GsOG7q+G7ly3hurXhu5Xhu4Mtb8awIMO0xrBtOWHhurXhu5Phu60oOW/Gr27hu5fhu5VmYcOg4bqjYcav4bur4buXYcOA4bqlYW/Gr27hu5fhu5VmYcOgw6Nhxq/hu6vhu5dbYeG7gOG6tWHhu4VvauG7mWHhu5Fuw6Lhu4dh4buBb8Sp4butYeG7qeG7r+G6teG7lWHhu63hu6vhu53hu5VtOWHhuqBv4buD4butbig54bqx4bq3w6E5YW5mb21u4butKDnEg+G6oeG6rzlhLzQzL+G7seG7reG7q+G7l+G7lW00My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQz4bux4but4bur4buX4buVbTThu6xub+G7i+G7rWHhu5Hhu4thw4DhuqVhbm9q4buVYeG7rW7hu40zL+G7seG7reG7q+G7l+G7lW00My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu7Dhu7lh4buRbsOi4buHYeG7gW/EqeG7rWFtb8OB4bq1YW/Gr27hu5fhu5VmYcOg4bqjYcav4bur4buXYcOA4bqlYW/Gr27hu5fhu5VmYcOgw6Nhxq/hu6vhu5dh4buxw61h4buBYuG7rWHhu4Xhurvhu69h4buVbeG6tcODYeG7reG7t2Hhu61ub+G7i+G7rWHhu5Hhu4sgYcavbm/DrOG7lWHhu4Hhuq3hu5Vh4buZw7pvYeG7scOtYW5oxrBhbnXhu5Vh4bux4buXYcOAw7pvYeG7lW3hu7PDuW9h4butb+G7ieG7lWHhu5Vub8Sp4buZYeG7h3nhurVh4buVxqFhw4DhuqVh4buxw61h4buHxqFh4but4bq2YeG7k8SpYeG7kW7hu6/hu5VtYW7DsuG7lW5h4bqhw6Fb4bqzIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buUbuG7s+G7lW1h4butbuG6tcODYeG7hXNvYeG7k8O64buVYeG7k+G6pWHhurTGsMaw4buTZmHhu4Xhuqlh4buT4buX4bqnb2Hhu4Hhu6NhxrBu4bq74buVYeG7h2Lhu61h4but4bq1b2Hhu61u4bujYcOA4bqlYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu4HhuqXDg2FuxKlh4butbnDhu5VtYU/hu4Jh4but4bur4buX4buVbWHhu5ly4butYcawbuG6u+G7lWHhu4di4butYW7DsuG7lW5h4buHbsOBYeKAnG/igJ0iYeG7kW7hu6Hhu5VtYeG7h27hu49h4buRw7Phu5Vh4buFw6Lhu5dhbnXhu5Vh4buZ4bqlYeG7h+G7m+G7lWHhu4dub+G7i+G7mWHDs+G7rWHhu5Fu4buh4buVbWFtb+G6teG7lWFudeG7lSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5ND3hu4lh4buZ4bql4buVYW7DsuG7lW4iYW/Gr27hu5fhu5VmYcOg4bqjYcav4bur4buXYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu63hu6vhurXhu5VtYeG7geG7jWHhu63hurnhu5lh4buV4buJ4buVYeG7luG7kkbhu4Jh4bqvIsOgYW/hu5Xhu4duImHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7kW5vYW/Gr27hu5fhu5VmYcOgw6Nhxq/hu6vhu5dh4buxw61h4buF4buz4bul4buHYeG7reG7q+G6teG7lW1h4buB4buNYeG7h8Oi4buHYeG7rW7hu6Hhu5VtYeG7sXBh4buR4bqyYeG7rW7hu6/hur3hu61h4buHbsOz4buVbmHhuqLDouG7h2HDgOG6pWHhu61u4bq94buZYeG7h27Ds2Hhu5PhuqVh4buHd+G7lW1h4buFcmHGsG7DqeG7lWFtb+G6rW9hw4DDum9h4buZ4bql4buVYW7DsuG7lW5hbm/EqeG7lWHhu63huqdvIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buUbuG7s+G7lW1h4buZcuG7rWHhu7FwYeG7g+G7uWHhu4Xhu5fDouG7lWHhu4du4buXYeG7q2Phu5VtYeG6tMawxrDhu5NmYeG7scOtYeG7h+G6rW9h4butbm/EqeG7lWFudGHhu63hu6vhu6Vhxq/hu6vhu5fhu5jhu5fhu61v4buX4buVIGHhu6zhu6vhu5fhu5VtYeG7kW5vYW/Gr27hu5fhu5VmYcOg4bqjYcav4bur4buXYeG7reG7uWHhu4Vy4buVbWHhu5PhuqXhu5lh4buZw7pvYeG7reG7t2HDoMOhTnph4buF4buL4buVYcOg4bqhw6FOeiJh4butbsOyYW/Gr27hu5fhu5VmYcav4bur4buXYcOgw6Nh4buD4bu5YeG7kW/hu4vhu5Vh4oCL4oCL4buxw61h4buVw6nhu5VtYeG7h+G6teG7l2FudeG7lWHDgOG6pWHhu63hu7lh4buFcuG7lW1h4buT4bql4buZYeG7mcO6b2Hhu63hu7dhw6BOemHhu4Xhu4vhu5Vhw6DhuqHDoU56IDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buG4bq74buVYeG7k+G7s+G7r2HEgmHhu6tj4buVbWHhu5Xhu4vhu69h4butbuG7oeG7lW1h4butb+G7lWHhu5XhuqXDg2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4bqiw6Lhu4dh4buVbuG6veG7lSJh4buZ4bq/4buvYcOgw6Nhxq/hu5dh4buHxqFh4butbmph4buHxqFh4buHbuG7teG7h2Hhu5Xhuqvhu5VtYeG7meG6peG7lWFuw7Lhu5VuYeG7k+G7r+G7oeG7lWHhu4Hhur3hu60iYW1vcOG7lW1h4buVbuG7s2Hhu63hu6vhu7PDueG7lW1hbuG7pcawYeG7hXHhu5VtYW5xYeG7rW7hu6Hhu5VtYeG7mW/hu5VuYeG7h3nhurVh4bq0xrDGsOG7k2YgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQz4bux4but4bur4buX4buVbTThu4ByYeG6okFh4buTxIJhw4DhuqVh4buq4bq04buYMy/hu7Hhu63hu6vhu5fhu5VtNDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buC4bu5YeG7kW/hu4vhu5Vh4bq0xrDGsOG7k2Zh4buxw61h4butw7Phu4duYW7hu6XGsGHhu4dub8awYeG6tMOg4bqvYeG7gG/hu5fhu5Vv4buHYeG7hXLhu4dh4bup4buvw4Phu4nhu5Vh4buZw7pvYeG7h3nhurVh4buZw7Lhu5VuYeG7reG7q8Os4buVYeG7h8Oi4buHYeG7meG6v+G7r2HGr+G7q+G7l2Hhu4d54bq1YeG7rW7hu4thbsSpYW/Gr27hu5fhu5VmYcOgw6MgYeG7kOG6rmHDgOG7neG7lW1h4buT4bqlYeG7kW7DomHhu4fhurXhu5ciYeG7lW3hurXDg2Hhu4fhuq1h4buRbm9h4buBcmHDgG9h4bqiQWHhu5PEgmHhurTDoMSDYeG7gG/hu5fhu5Vv4buHYeG7h3nhurVhb8avbuG7l+G7lWZhw6DhuqNhxq/hu6vhu5dhbm/EqeG7lWHhu4XhurXhu5VtYeG7meG6teG7lW1h4buT4bqnb2Fub8Sp4buvYeG7seG7r+G6ueG7rWHhu61w4butIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buYZOG7rWHhu5Fuw6Lhu4ciYeG7h25vxrBh4bq0w6Dhuq9h4buxw61h4buF4buz4bul4buHYeG6osOpw4Nh4buD4bu54buVbWHhu63hu6vDrOG7lWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7lW1uxKlhw6Phu5Xhu5kiYeG7hcOpw4Nh4buT4bqlYeG7mXLhu61h4buH4bqtb2Hhu61v4buL4buVYeG7hcOi4buVbWHhu5FqYeG7seG7l2HDgMO6b2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7rW/hu4nhu5Vh4buVbm/EqeG7mWHhu5PhuqVh4buD4bu54bq1YeG7reG7q8Os4buVYeG7h+G7oeG7lW1h4buVbW7EqWHEg+G7leG7mSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NE/Gr27hu5fhu5VmYcOgw6Nhxq/hu6vhu5dh4buD4bu5YeG7kW/hu4vhu5Vh4oCL4oCL4buxw61h4buHxqFh4buHd+G7lW1h4buD4buv4buVbWHhu5Phu7Phu6Xhu5VtYeG7quG6tOG7mGHDgMO6b2Fvxq9u4buX4buVZmHDoOG6o2HGr+G7q+G7lyJh4but4bu14buHYeG7k+G6pWHhuq9hTeG7gCBh4buUbuG7s+G7lW1h4buHxqFhw4BpYeG7lW7hu7Nh4bq0xrDGsOG7k2Zh4buxw61h4butw7Phu4duYW7hu6XGsGHhu4FyYeG7lW7DumHhu5LGr+G7guG7guG7qsSDYeG7heG6qWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buHbuG7teG7lW1h4buZb+G7lW5h4buT4bqlYeG7lW7hurXhu5VuYW514buVYeG7gXJh4buVbsO6YeG7ksav4buC4buC4buqw6MlYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu63Ds+G7h25hbuG7pcawYeG7reG7q+G7l+G7lW1hb8avbuG7l+G7lWZhw6DhuqNhxq/hu6vhu5cgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQz4bux4but4bur4buX4buVbTThu5jDosODYeG6reG7lW4zL+G7seG7reG7q+G7l+G7lW00My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTQz4bux4but4bur4buX4buVbTQzb+G7mW1h4buH4buT4bq14bux4buxKDlv4buGZuG7leG7rWbhu6s5YeG7seG7rcOD4buTZig54bqgb+G7g+G7rW5bYeG6seG6t8OhxrDhuqJdYW5mb21u4butW2HEg+G6ocOjxrDhuqJdOWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/huqHhuqHhuqHhuqEvw6DDocSD4buD4bqjw6DEg8Og4bqz4bqh4bqh4butw6PhurfhuqPDoOG7k+G6oy3DoOG6r8SD4bqj4bq3w6PDocOhw6PhurEt4bqh4bqxxIMtb8awbuG7l+G7lSDDtMawbTlh4bq14buT4butKDlvxq9u4buX4buVZmHDoOG6o2HGr+G7q+G7l2HDgOG6pWFvxq9u4buX4buVZmHDoMOjYcav4bur4buXW2Hhu4DhurVh4buFb2rhu5lh4buRbsOi4buHYeG7gW/EqeG7rWHhu6nhu6/hurXhu5Vh4but4bur4bud4buVbTlh4bqgb+G7g+G7rW4oOeG6seG6t8OhOWFuZm9tbuG7rSg5xIPhuqHDozlhLzQzL+G7seG7reG7q+G7l+G7lW00My/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu7Dhu7lh4buRbsOi4buHYeG7gW/EqeG7rWHhu5PDuuG7lWHhu61u4bu1YeG7geG6tWFtb8OB4bq1YW7hurVvYeG7rW7hu4thbsSpYW/Gr27hu5fhu5VmYeG7h3nhurVh4bq0xrDGsOG7k2Zh4buVY+G7mWHhu6dh4buH4bqt4buZYeG7gW/hu4vhu5Vh4buHbsOz4buVbmHhu4d54bq1YeG7h+G6teG7mWbhu6vhurVhxrBuw7PhurVh4bux4bq14buvIGHhu5jhu51vYeG7rW7hu7Vh4buHbuG7j2Hhu6vhurVh4burY+G7lW1h4bq0xrDGsOG7k2Zh4buxw61h4butw7Phu4duYW7hu6XGsGHhu5ly4butYeG7h+G6reG7mWHhu4Fv4buL4buVYeG7h8ahYeG7hXJhxrBuw6nhu5VhbW/huq1vYcOj4bq3YeG7mWZt4bq1xrBv4bqiZuG7k2Hhu63hu6vhu5fhu5VtYW/Gr27hu5fhu5VmYcOgw6Nhxq/hu6vhu5ciYeG7hcOpw4Nh4buT4bqlYeG7mXLhu61h4buH4bqtb2Hhu61v4buL4buVYeG7hcOi4buVbWHhu5FqYeG7seG7l2HDgMO6b2Hhu4fhuq3hu5lh4buBb+G7i+G7lWHhu4duw7Phu5VuYcOg4bqhYeG7mWZt4bq1xrBv4bqiZuG7k2Hhu4d54bq1YeG7mcOiw4Nh4bqt4buVbmHhu63hu6vDrOG7lWFvxq9u4buX4buVZmHDoOG6o2HGr+G7q+G7lyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NG/Gr27hu5fhu5VmYcOgw6Nhxq/hu6vhu5dh4buHw73hu5VtYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4du4buXYeG7k+G6pWHhu7HDrWHhu4du4buXYcawbmfGsGHhu6nhu6/hurXDg2HDgG/hu4Nm4buXYeG6t+G7kCAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7hMOpw4Nh4buxw61h4buT4bqlYeG7geG6tWHhu4VvauG7mWHhu6nhu6/hurXhu5Vh4but4bur4bud4buVbWHhu63huqfhu5dh4buRbsOi4buHYeG7gW/EqeG7rWFtb8OB4bq1YW/Gr27hu5fhu5VmYcOg4bqjYcav4bur4buXYW5vxKnhu5Vh4but4bqnb2HDgMO6b2Fvxq9u4buX4buVZmHDoMOjYcav4bur4buXYeG7g+G7uWHhu5Fv4buL4buVYeG7scOtYeG7q+G6tWHhu5li4butYcOA4bql4buXYeG7rW7DouG7lW1h4bqzIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buAw6zhu5Vh4buH4bqn4buVbmHhu4XGoSJhb8avbuG7l+G7lWZhw6DDo2HGr+G7q+G7l2Hhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buHbuG7l2Hhu5PhuqVh4buxw61hbW/DgWHhu5Vt4buvw4PDrOG7lWHGsG/hu5Vh4bqjIMOh4bqzxINh4buZ4bq0biJh4buHw73hu5VtYeG7lW7hu7NhbnRh4but4bur4bulYeG7seG6p+G7h2Hhu5Vu4bq14buVbmHhuqHDoWHhuqDhurXhu63hu61h4buF4bqpYeG7h8ahYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buZ4bq/4buvYW/Gr27hu5fhu5VmYcOg4bqjYcav4bur4buXYW5vxKnhu5Vh4buHxqEgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG6tOG7r+G7rW7hu5fhu6s5NMavPWEx4buT4buz4bul4buHYeG7g+G7jeG7h24yMy/GsDQ=

PV (lược dịch)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]