(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, nhất là đẩy mạnh các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện.
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupIMOM4buk4bu0R8OSd+G6uOG7muG7infDmuG7lHdTw4zhuq7hu4p3T8ODd0Xhuqzhu6R3RcOM4buk4bu0RsOSd0Xhu6jhuqB3w5nhu4zDg8OSd8OJ4bqsw5LGsC/DjHnhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlPDo+G6uuG6oMOJduG7qeG7i8OMVkV3w4zhu4pGw5J3w5PGr0V3w5nhu4rhu4bhu6R3RcOM4buk4bu0R8OSd+G6uOG7muG7infDmuG7lHdU4buk4buURXfDjeG7iuG6oMO6d8OSw4zhuqjDmXdPw4N34bq4Q+G7tHfDk8SCw5LDjHdF4bqiRXfEkOG7ikbDkndTw4zhuqJTd8OSw4zhurTDk3fDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J3w4zhu4pG4bukd1Thu6Thuq534bqpw43DjEp3VOG7pOG7tOG7gsOZd8Oa4buUd3jhu7kt4bqpaS/hu4vhu4l3ReG7qOG6oHci4bqgw5J34buLw4zhu7Dhu6DDksONd1nGr3fhu4tLw5LDjHfhu6jhu7R3WeG7hHdFw4zhu6Thu7RHw5J34bq44bua4buKd8Oa4buUd8OZS8OSw4x34buLw4zhuqDDksOMd8Oj4buO4bqgd+G6uOG7gsOSd8OS4bq2w5N3w714w73hu7fDunfhurhKw5LDjHfDjOG7sOG7nsOSw4134bq44buCw5J3w5LhurbDk3fDvXjhu7N4d1nEqHdPUOG7infhu4hFw4x3ReG7qOG6oHfDksON4buw4bug4buKd8OJ4bqsw5LDunfDieG7jOG6oMOSw4x3w5LDjcOM4buKRlPDunfDmUvDksOMd+G7i8OM4bqgw5LDjHfDo+G7juG6oHfhurjhurB3w5lCU3fDmVXhu6TDksONd8OM4buMw4PDknfDmcOM4buKRsOSd8OZw4xHd0XDjOG7gsO6d1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDknfDjMSCd8OZ4bqqw5LDjXdF4buYw5LDjXfDksONw4xGd8Oa4buUw7p3w5nDjOG7pkV34bq4Q+G7tHdFw4zhu6Thu7RHw5J34bq44bua4buKd8Oa4buUd8OZ4buMw4PDknfDieG6rMOSw7p3w5nhu4zDg8OSd8OJ4buKRsOSw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXdFT+G6oMOaw5rhu592w4nDmcOM4bukw5PEkHfhu4og4bq6w5LDmeG6ulV2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOd4buKw4nDmcOMdHfhu7d4eFPhu7J1d8OM4bq64buKw43DjMOZdHfhu7Phu7N5U+G7snV2d8OaVUXhu592Ly9Fw4nDksO5xJDhuqDhu4zDmcOM4bqgw5LDjMOM4buM4bqgw7lZw5Ivw4nhurrDmk7DmeG7jFMvw5LhurrDncOaL8O94bu1eeG7uS95QUHDieG7tXnhu7Xhu7NB4bu34buzw5nhu7Phu7nDveG7s0/hu7UtReG7pOG7jOG7ii3DmeG7pOG6oMOSw7lNU8ONdnfhuqBPw5nhu592IMOM4buk4bu0R8OSd+G6uOG7muG7infDmuG7lHdTw4zhuq7hu4p3T8ODd0Xhuqzhu6R3RcOM4buk4bu0RsOSd0Xhu6jhuqB3w5nhu4zDg8OSd8OJ4bqsw5J2d8Od4buKw4nDmcOM4bufduG7t3h4dnfDjOG6uuG7isONw4zDmeG7n3bhu7Phu7N5dncv4bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhuqnDjMSow5J3WcOD4buMd8OSw4xYw5LDjXfDjMSCd8OZ4bqqw5LDjXdF4buYw5LDjXfDksONw4xGw7p3w5LDjOG6rMOSd09WRXdTw4zGr0V3Wcavd0XDjOG7jHfDksOM4buKRsOTd1nGr3dFw4zhu6Thu7RHw5J34bq44bua4buKd8Oa4buUd1F3w5LDjFjDksONd0Xhu6J3VOG7pOG6oMOSd0XDjOG7rEV3w5LhurbDksONd8OZ4buud8OZS8OSw4x34bq44buCw5J34buy4bqww7p3U8OM4buw4bugw5LDjcO6d8OZw4xKd8OZVeG6qMOSw7p3RcOM4bumw5LDjXfDmeG6oHfDksOMQsOSd8OZw4zhuqjhu7R3w5PGoMOZd8SQ4buw4bueRXdFw4zhu6Thu7RHw5J3VeG6qMOZd0/hu57DksO6d0Xhu453w5nDjEd3w5Lhu47hu4p3T8ODd1XhuqjDmXfDjMOD4buKd0/DlcOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4buL4buk4bu0d8OSw4zhu4rhu4bDksO6d1nhuqjDknfhurjhu4R34bq44bqiw5LDjXfDkuG7juG7indPw4N3w5lV4buMw5LDjXdOw4zhu4p3w4zEgnfDmeG6qsOSw413w5rhu5R34bq44buwUEV34bq44bqq4bukd8OZ4buwd07DjOG6onfhurjhu5bDksONd8SQxqDDunfDjOG7ikbDknfhurjEguG7isO6d8OZ4buud1PDjOG6qsOSd0Xhu6zDksONd+G6uOG7gsOSd1PDjOG6qsOSd8OT4buEw5PDunfDmcOMxKh3w5nhu7B3w4nhu6Thu7TDunfhu7Z3w5nDjOG7rEXDunfDjMODw5LDjHfhurjGoMOSw413RcOM4buk4bu0R8OSd+G6uOG7muG7infDmuG7lHdRd8OTxqDDmXfEkMagd1PDjELDkndOw4zhu5jDksONd8OSw4zhu5B34bq44buU4buKd8OZ4buwUMOSw4134bqiU3fDicavw5LDjXdPxILhu4p3RcOM4buw4bqgd8Oa4bqmw5J3w5rDg8OSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupaMOM4buOw5LDjXdZ4buK4buGw5J3IuG6ouG7jHfhu4vDjOG6oMOSw4x3w6Phu47huqB34bq44bqwd8ONw4zhu4p3T8SC4buKd+G7tndO4buK4buCw5J3ReG7qOG6oHfhu5jDksONd+G6qcON4buk4bu0SMOSd8O14bq2w5J34buR4buk4bqsw5LDundF4buYw5LDjXfDieG6rMOSd+G6uOG7gsOSd8ON4buK4bqu4buKd1Thu6Thu7Thu4LDmXfDmcOM4buod8OZxq9Fd8OMw4PDksOMd0XDjOG7iMOSw4x3w5nEguG7infEkMagd1PDjELDknfigJzDk8agw5l3RVfhuqDigJ134buJIuG6qTB3w5nDjEp3w5lV4bqow5J3w6NC4bukd8Oj4buK4buEw5J34bun4buLw4zhu4pG4bukd8Oj4buO4bqgxal3w5LDjOG7sHfDmuG6oOG7pHR34oCc4buL4buY4buKd0Xhu453w5LDjcOM4bq6d8OS4buO4buKd1nhu4R3w4lKRcOMd1nGr3dF4buYw5LDjXfDmVVWRXfDmeG7pOG7tOG7gsOSd8OSw4zhu7DDksONd0XDjOG7sOG6oHfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J3T+G6qsOSd8OSw4Phu4zDuXfhuqXDjOG7indF4bqqw5J3w43hu4rhuq7hu4p3VOG7pOG7tOG7gsOZd8OZw4zhu6h3w5nGr0V3w4zDg8OSw4x3RcOM4buIw5LDjHfDmeG7mOG7indZRMOSd+G6uOG7gsOSd8SQxqB3U8OMQsOSd+KAnMOTxqDDmXdFV+G6oOKAnXfhurhHd0/Dg8OT4oCdw7l3IMOVw5J3xJDDg3fhu4tV4bqqw5J34buLw4xKd+G7i1XhuqDDksONw7p3w5LDjeG7sOG7oOG7indFxajDksONd+G6uErhuqB3U8OM4buw4buiw5LDjXfDmcOMxKh3RcOM4buMd8SQ4buK4buCw5l0d+KAnOG7i+G7mOG7infhurjhu7BQRXfDjOG7sOG7nsOSw413w4lEw5J3w5nEguG7jHfDmcOD4buKd07DjOG7jOG6rsOSd0XhuqJ3w5LDjOG6rMOSd1nDg3fDmld3w4nGr8OSw413w4lKRcOMd1nGr3dF4buYw5LDjXfDmVVWRXfDmeG7pOG7tOG7gsOSd8OSw4zhu7DDksONd0/huqzhu6R3w5LDjcOD4bu0d07DjOG7mMOSw413w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8OS4buGw5J3T8SC4buKd1Thu6Thu4bDkndF4bqiRcOMd8OaV3fDicavw5LDjcO6d8OS4buGw5J3WUTDkndTw4zhuq7hu4p34bq44buCw5J3xJDGoHdTw4xCw5J34oCcw5PGoMOZd0VX4bqg4oCdd+G6uEd3w5LGoFN3w4zhu5Z3w5rhu6LigJ3DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bup4bqp4buO4buKd1nhu4R3xJDhuqjDmXdFQlPDunfEkMODd8Oj4buMw4PDksONd+G7i8OMSnfhuqfhuqDDksO6d0XhuqLDknfEkMagd07hu4pHw5N3w5rhu4zhuqLDmXfDmcOM4buod8OZxq9Fd8OMw4PDksOMd0XDjOG7iMOSw4x3w5nDjEp3w5lV4bqow5J3w6NC4bukd8Oj4buK4buEw5J3RcOM4buMd8SQ4buK4buCw5l0d+KAnOG6qcOM4buK4buE4bukd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p34bq44buCw5J3w43hu4rhuqDhu4x3w4lKRcOMd07DjOG7mMOSw413ReG7jnfhurjhu4pGw5J3w5nDjOG7jMSC4buKd8OZw4zhu5jDksONd8OT4buKw5LDjHfDiUTDknfhurjhu4LDkndZ4buKRkV3w5nDjFZFd8OM4buKRsOSd8ONw4JTd07DjOG7jndOw4zhurbDksO5d+G7i1Xhu4zDksONd8Oa4buUd+G7ueG7tUF3w4zhu5Z3w5rhu6J3w5LDjeG7sOG7oOG7infDieG6rMOSd1nDg3fDieG7jOG6oMOSw4x3w5LDjcOM4buKRlN3w5LGoFN3w5lVVkV3w5nhu6Thu7Thu4LDknfDkuG6tsOTd8O9eMO94buzw7p3w5LDjOG7iuG7hOG7pHfDjOG7lnfDmuG7ondF4buYw5LDjXdFw4zhu6xFd8SQxqB3U8OMQsOSd+KAnMOTxqDDmXdFV+G6oOKAnXfDmcOMSnfDmVXhuqjDkndTw4zhuq7hu4p3w5lVVkV3w5nhu4rhu4JTd8OM4buw4buew5LDjXfDiUTDkndF4buYw5LDjXfDieG6rMOSd8OZw4xWRXfDjOG7ikbDknfDk+G7nuG7infEkOG6ruG7jHfhurjhuq7Dk3dFw4xLd8OZ4buK4buG4bukd8ON4buK4bqg4buM4oCdw7l3IMOVw5J3aMOM4buOdyDDjOG7qHfDmUpFw4x34buJIuG6qTB34buy4bqwd8Oj4buM4bq0w5LDjXcxxILDmXfhu6fDo+G7jOG6tMOSw413w6Phu47huqDFqXfDo+G7jMODw5LDjXfDo1jhu6R3IMOM4buKw5LDjHdFw4zhu4x3xJDhu4rhu4LDmXR34oCcMeG6oHdTw4zhuqrDknfDksON4buw4bug4buKd8OJ4bqsw5J3w5lV4buMw5LDjXfhu7LhurB3TsOM4buYw5LDjXfDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J34bq44buwUEXDunfDkuG7hsOSd0XDjOG7psOSw413w5nhu5jhu4p3U8OM4bqu4buKd8OZw4zDg8OSw4x3T0JTd8OTxqDDmXfEkMagd1PDjELDknfDjOG7nHfDmVVQw7l34bqp4buC4bukd07DjOG7mMOSw413ReG7jnfEkMagd1PDjELDknfDjOG7nHfDmVVQd8OZw4zEqHfDmuG7gHdOw4zhu5jDksONd8OM4buMw4PDknfDmcOMw4PDksOMd0XDjEt3w5nhu4rhu4bhu6TigJ3DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupIOG6rOG7pHdFw4zhu6Thu7RGw5J3ReG6osOSd8SQxqB3U8OM4bqu4buKd0/Dg8OTd8OZw4zhuqDhu7R3w43huqrDknfDksOM4buwd8OZ4bqow5l3ReG6rndF4bqiRXfDmcOM4bqg4buMd8OZ4bqiRXdFw4zhu4x3w5LDjeG7sOG7oOG7infDieG6rMOSd07DjOG7infDksagU3fDjOG7lnfDmuG7onfDmVVWRXfDmeG7pOG7tOG7gsOSd0Xhu453T+G7gHdOw4zhu5jDksONd0XDjEt3T8ODd0XDjOG7pOG7tEbDkndV4buK4buGw5LDjXdF4buo4bqgd8OTxqDDmXdZw4Phu4p34bq4SuG6oHdTw4zhu7Dhu6LDksONw7p3w5PDg3dPw4N3w5nDjFZFd8OZVcSCw5LDjXdRd8OSw4zhu4rhu4Thu6R34bq4SuG6oHdTw4zhu7Dhu6LDksONw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qSDDjOG6skV3RcOM4bqyw5J3RcOM4buk4bu0R8OSd+G6uOG7muG7infDmuG7lHdOw4zhu5jDksONd8OZw4xHd0/Dg3dF4bqs4bukd0XDjOG7pOG7tEbDknfDk8agw5l3U8OM4buI4bqgd8OZ4buud0Xhu6J3VOG7pOG6oMOSd+G6qcOMw4N3w5Lhu7Dhu55Fd0XDlcOSd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3w4nhuqzDknfDmcOMxKh3T8SC4buKd0Xhu6x3xJDEqMOSw4x3RcOM4bqsw5J3w5LDjOG7sHdZxILhu4p3w5LDjOG7sHfDmcOM4buCd+G6uOG7sFBFw7l34bqpw4xYw5LDjXdF4bqiw5J3xJDGoHfDmVVWRXfDmeG7iuG7glPDunfDjMOUd0Xhu6rDksONd07DjOG7mMOSw413w5nDjEd3w5PhurDhu4p3T8ODw5N3w5nDjOG6oOG7tHdFw4zhu4x3w5LDjeG7sOG7oOG7infDieG6rMOSd+G6uOG7sFBFw7l34bqpw4zDg3fDkuG7sOG7nkV3ReG7jndFw4zhu6Thu7RHw5J34bq44bua4buKd8SQ4bqg4buMd8OSw4zhu4rhu4bhu6R34bq44buKd0XDjOG6tsOSw413w5JY4bqgw7p34bq44bqq4bukd8OZ4buwd0Xhu5jDksONd8OSw43DjEZ3T+G7nsOSd8OZ4bue4buKd0VSd8OSw4Phu4zDunfDk8ODd07DjOG7mMOSw413ReG7jnfDmlZ34bq44buWw5LDjXfDksOM4bqow5l3w5nhu653U8OM4buI4bqgd8OSw43hu7Dhu6Dhu4p3w4nhuqzDksO6d8OZw4zEqHdF4buYw5LDjXdF4bukxqBFd0XDjOG7pOG7tEfDknfhurjhu5rhu4p3w5rhu5R3ReG7qOG6oHdFw4zhu6bDksONd8OZ4bqgd0Xhu6rDksONd1XhuqjDmXdOw4zhu4534bq4R3fDksOM4buwd+G7tsO5dyDDjOG7rMOSw413TuG7iuG7gsOSd8OSw4xYw5LDjXfDjcSod8OJ4buKSMOSd1XhuqB3UXfDmcOMSnfDmVXhuqjDknfDo0Lhu6R3w6Phu4rhu4TDkndZw4N34buy4bqwd8Oj4buM4bq0w5LDjXcxxILDmcO6d0XDjOG7jHfDmcOM4bqo4bu0d0XDlcOSd8OSw4zhu4rhu4Thu6R34bq44buK4buE4bukd1PDjOG6ruG7indPw4PDk8O6d+G6uEd3RcOM4buk4bu0R8OSd+G6uOG7muG7infDmuG7lHfDmuG7nsOTd8OZw4zDg8OSw4x3ReG7mMOSw43DucawL1Phu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R2d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOZ4bq64buyw5kt4bqgT+G7isONw5J0d1Xhu4rDjcOMw5l1duG7qcaww5rDmVXhu4zDksON4bupw6PEgsOSw4x34bqpw4zhu4rhu4bDksawL8Oaw5lV4buMw5LDjeG7qcawL1Phu6k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]