(vhds.baothanhhoa.vn) - Bao đời nay, cứ mùa măng về, người dân miền núi xứ Thanh lại nô nức lên rừng hái “lộc”. Thế nhưng, những năm gần đây người đi hái măng đang ngày một thưa dần…

Tin liên quan

Đọc nhiều

P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur064bq0w6rhu6Phu6llw6wpw6oz4bq/KeKAnGnDs+G6teKAnSnGoXXDrOG6vT8v4bub4budxqHhu4vDrOG6vTo/L8OqPjo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XDiuG6pzLDoig64bqyMuG7iynhuqXDtOG6vynDrDLhu6k9KeG6tXQpw63hu6EyKcOtOMOs4bq9KeG7p8SRPSnDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKcOt4bq/xJHDrCnDrOG7n+G6vynGsHQp4bucw6oyw6zDqilpNeG6vynDrG0pw6x04bq1KWljw6wpxqF1w6zhur0pw6oz4bq/KeKAnGnDs+G6teKAnSQp4bucw6pkKcOsw6pzw6zhur09KcOsw6rhu6XDrOG6vSnDrDjDrSnhur3Eg8OsKeG6peG6o+G7qSnDrOG6vXPDtOG6vynhuqXhur8pw6oz4bq/KcOtOMOs4bq9KeG6pTLDrOG6vSnDrOG6vTThu6kpw63Ds+G7nSnhu53DqnMyKcOixIPDrOKApj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKOG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApMDw84buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKV19W+G7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my97ez5bLz4xfcOiWz48PjFbMOG7nTEie1s+aTwkZ+G7leG6veG7uMahWT4wMCgpMmnhu51ZKOG6tMOq4buj4bupZcOsKcOqM+G6vynigJxpw7PhurXigJ0pxqF1w6zhur0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfVsoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOkjDquG6vynDrMOq4bulw6zhur0p4bud4bq/ZMOs4bq9KeG7m8Ojw60p4bqlxIPhu6Mpw63hu6EyKcOtczIp4bunMsOs4bq9KWljw6wpaTQpaeG7n+G6tSnDrMOq4bulw6zhur0pw63Eg8OtKcOtOMOs4bq9KeG6pW/DrOG6vSlp4buLNeG7nSnhuqXDs+G6vynhuqXDo+G7nT0p4bunc+G7j8OsKWljw6wp4bql4buJw6wpM8Osw6opw6w5w6zhur0pw63DoeG7nSnhu53GocO04bq/JCnDjMOq4bulw6zhur0p4bqz4buf4buVKcOtOMOs4bq9KeG6tTjDrOG6vSnhuqXEg+G7qSnhu5t04bq1KeG7m27DrOG6vT0pw6p0MinDquG6qcOsKcOtw7Phu50pw6004bujKcawMsOsw6opw6zhur0z4budKeG6tXEyKeG7m8O6KeG7m+G6v8Osw6op4budb8OsKeG7pzQp4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrCQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bucw6rhuqfhu4spaOG6v8Osw6opw6zhur3DquG6v2XDrSnhurVxMinDrMOq4bulw6zhur0pw6zhur1zw7Thur8p4bql4bq/KeKAnOG7mzjDrOKAnSnDrTjDrOG6vSnGoXXDrOG6vSnhu5Mpw63hur/EkcOsKeG7nOG6o+G7qSnGsHQp4bucw6oyw6zDqj0pw604w6zhur0p4bq9xIPDrCnDrMOqcynhurXhu4kp4buX4bujMsOsw6opw6w4w60kKeG6pOG7iSlpNCnDreG7icOsKeG7l+G7ozQp4bqzMuG7iynhuqXDtOG6vynGoXXDrOG6vSnhuqU3KcOqNOG7iynhu5XDquG7icOs4bq9KeG6szLDrCnhu53DocOs4bq9KeG6tcOq4buLKeG6teG7i8OsKcOs4bq9c8O04bq/KeG6pcOpKeG6tcOqZCnhurPhur9kw6wp4budw6o0w6zDqinhu6dtKeG7m24pw63hu4nDrCk4w6wpw6zhur3hu4vDrCQpw4pqKeG6peG6p8OtKeG7p8SRKeG6szPDrCnhuqXDqSnhu53GoTLDrOG6vSnhu53GoTbhur8p4bq14bujw7PhurUp4bubbsOs4bq9KeG6veG6vzIp4bql4buHw6zDqiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldfVvhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3s+Wy8+MX3Dols+PHt7WzHhu51dMT4ge2k8JGfhu5Xhur3hu7jGoVlbPCgpMmnhu51ZKOG6tMOq4buj4bupZcOsKcOqM+G6vynigJxpw7PhurXigJ0pxqF1w6zhur0oKcWp4bq/w6Lhu53DqlkoMDw8KCnDquG6p+G6v+G6vcOq4budWShdfVsoKS86Py/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6pMOpKeG6teG7iSnDrMOq4bq/xJHhu6Mpw604w6zhur09KcOs4bq9c8O04bq/KcOqM+G6vynDrTjDrOG6vSnhu5XDqjbhur8p4bq1w6rhu4Phu6MpaMOq4buJKeG6peG6vynGsDI9KeG6szjDrOG6vSnhu5fhu6MyKcOsw6rhur/EkeG7oynhurXhu4vDrCnhu5vhu6Nu4bq/KeG6pcOpKeG7neG7h8OtJCnhuqThuqPhu6kpaTQp4bun4bq/ZeG6tSnDrMOhw6zhur0pw6zDqmrhurU9KeG6pcSp4bq/KcOqa+G6vynhu5XDqjbhur8p4bq14buJKWh2KcOsOMOs4bq9PSnhurXDquG7g+G7oynhuqVz4buR4bq1KeG7p8Oj4budKeG7pzY9KcOsw6pzw6zhur0p4bud4bq/xJHDrSnhurHDrClow6ptw6zhur0p4buB4budKcahceG6vynGoeG7i+KApj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDjMOq4bulw6zhur0pw6w4w60p4budxqFzw7XhurU9KeG6pcOpKWjhur9kw60p4bqlc+G7keG6tSnhurUz4bq/KcOtOMOs4bq9PSnhurM0KeG6teG7i8OsKeG7lcOqNuG6vynhuqXhur8p4bqzw7Mp4bq9xIPDrCnhurXDqnDhurUpaMOtPSnDrMOqc8Os4bq9KeG6veG6v8O0KeG6peG6o+G7qSnhuqVzw7TDrOG6vSnhu5szKeG6pTcp4bqlc+G7keG6tSnhurU24bq/KeG7nTXhu4sp4bqlw6kpxrDhuqcp4bunNOG7iynhu6fhuq/DrCnhurXDquG7o+G7qcOpw6wp4bq14bqj4bupKcOsdDI9KeG6teG6o+G7qSnhu6fEg+G7oyQkJCnDrGPDrCnDouG6uSnhuqXhur8pw6rhu4/DrCnGocOj4budKcOsw6rhur/EkeG7oyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4Lhu6Ep4bun4bqv4bupPSnhu511KeG6s+G7hzIpxqF1w6zhur09KcOqainhu6fhurfDrCnhu5XDqjbhur8p4bql4bq/KeG6s8OzKeG7l+G7ozIpw6zDquG6v8SR4bujKWjDquG6pynhu5vhu6Nu4bq/KeG7p8O14bq/KcOsw6rhu6XDrOG6vSnDqsSpw6wp4bqlMynhu5XDqnEp4bqlxIPhu6kpacO14buVKcah4buLw6zhur0pxqFj4bujJCnDjWrhur8pw6zhur1zw7Thur8p4bq1w6rhur8yKeG7ncOqNMOsw6opw6zDquG6v8SR4bujKcOsw6rhu4nDrT0p4budazIp4bql4bq/KeG6tTPhurUpw6zhur03KcahdcOs4bq9KWjDqjPhurUpw6zDqjLhu6MkKcONw7Phu50p4bubbinDrOG6vXPDtOG6vynhu53DquG7hylpw6HDrOG6vSlpYilo4bq/ZMOtKcOtOMOs4bq9KcOtw7Phu50pw63hu4fDrMOq4oCmPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXX1b4buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7PlsvPjF9w6JbPjx7PD594budXVt9e31pPCRn4buV4bq94bu4xqFZW3sgKCkyaeG7nVko4bq0w6rhu6Phu6llw6wpw6oz4bq/KeKAnGnDs+G6teKAnSnGoXXDrOG6vSgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF19WygpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4zDqnPDrOG6vSnDrMOq4bulw6zhur0pw6w4w60p4bq9xIPDrCnhuqXhuqPhu6k9KeG6szQp4bq14buLw6wpaMOqbcOs4bq9KeG6tcSpw6wpaMOqMuG6vynhu53DqjPhurUpw604w6zhur0pbyk14budPSnhu53GoTTDrClpMsOsKcOsw6pzKeG7ncahc8O14bq1KWjhur8yKcOs4bulMiQp4bq0w6rhu4Upw6zDquG7pcOs4bq9KeG6s+G7n+G7lSnDrTjDrOG6vSnDrDThu4spaMOqbcOs4bq9KeG6teG7iSnigJzhu5t04bq14oCdPSnDqmopw63DteG6vynhu53huq/DrCnhu53DquG7oynhuqXDqSlo4bq/ZMOtKeG7ncOqY8OtKeG7ncOq4bujKcOsw6rhuq/hu5UkKcONOMOs4bq9KeG6szQp4bq14buLw6wpw6oz4bq/KeG6pXPhu5HhurUp4bq1w6pxKeG7qWThu6MpaTQpw604w6zhur0p4bqzc+G7j8Os4bq9PSnhu6fhu4cp4bql4bqj4bupKWk0KWnhu4s04bq/KeG6teG6o+G7qSnhu53DqnPDtMOs4bq9KcOtauG6tSnhu5Mpw6zhu5/hur8p4bqlMz0paeG6t8OsKeG7pzThu4spxqF1w6zhur0p4budw7opw6zDquG6v2PDrD0p4bql4bqj4bupKWk0KWnhu4s14bq/KeG6teG6o+G7qSnhurXDquG7iynhur3hur8zKeG7ncah4buDKWjhur/DrMOqKeG7nWQpxqHDo+G7nSnhu53DqsOj4buVJCnDjMOqcynDrTjDrOG6vSlp4bujb8Os4bq9KeG7ncah4bujw6zhur0p4bqz4buHw6zDqinhurXDquG7hSnhurMzw6wp4bqlc+G7keG6tSnhu511KSAp4oCTKT5dJDw8PCnhuqVvw6zhur0v4bq1M+G6vz0pw6zDqnPDrOG6vSlow6rhur8p4budw6o0w6zDqinhurXhuqPhu6kp4bq14buJKeG6veG6vzMp4budxqHhu4MpaOG6v8Osw6op4budZCnhur3Do+G7lSlow6rhu4s2w6zhur0pw6oy4bq/PSnhurMyKWnEg8OsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhu5zDquG6p+G7iynDrMOq4bulw6zhur0pw6zhur1zw7Thur8pw6oz4bq/KcOtOMOs4bq9PSnhu53GoXPDteG6tSlo4bq/Mj0pw6Lhu6Ep4bqz4bq/ZOG7nSnDqjPhur8pw604w6zhur0p4bubYik2w6zDqinDqnPhu5PDrOG6vSnhuqVkw6wpw6plKeG7m+G6v8Osw6op4budw6oz4bq/KcahdcOs4bq9PSnhurNjw6wp4bq1NcOsw6op4bql4buJKcOtauG6vynDquG6v8Opw60pw6zhur3hu6Phu6kpaeG7o23DrCnGoeG7h8Osw6opxqHhuq/hu5Upw6zDqnNAKeG6suG7gynGoTnDrD0pxqFk4budKeG6tTnDrD0p4bud4bqtKcOs4bq9Nz0paTXhurUp4bqlc8O0w6zhur0kJCQpw4zDquG7pcOs4bq9KcOsOMOtKeG6vcSDw6wp4bql4bqj4bupPSnDrMOq4bqvw6wp4budw6p04bq1KcahbCnhuqVz4buR4bq1KeG6veG6vzMp4budxqHhu4Mp4bq1cTIp4bq14bqj4bupKcOtOMOs4bq9KeG7ncahc+G7k8Os4bq9KeG7ncOqNMOsw6o9KcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6wp4budw6rDo+G7qSnhuqVz4buR4bq1KeG6veG6vzMp4budxqHhu4MpaOG6v8Osw6op4budZCnhurVxMinhurXhuqPhu6kpaeG7o2/DrOG6vT0p4bq14bqj4bupKeG7p8SD4bujPSnhurXhuqPhu6kpw6x0MinDrGPDrClow6ptw6zhur0p4bq1xKnDrClow6oy4bq/KeG7ncOqM+G6tSnhurN1MinhurM34bq/KcOs4bulMiQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur06P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKTA8POG7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCldPiDhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6tcOiw6wk4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3s+Wy8+MX3Dols+PD4xXSDhu51bIF1bfWk8JGfhu5Xhur3hu7jGoVlbezEoKTJp4budWSjhurTDquG7o+G7qWXDrCnDqjPhur8p4oCcacOz4bq14oCdKcahdcOs4bq9KCnFqeG6v8Oi4budw6pZKDA8PCgpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoXT4gKCkvOj8v4bub4budxqHhu4vDrOG6vTo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bq04buJKcOsw6rhu6XDrOG6vSnhu53Dqm3DrCnhurM2w6w9KcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6wp4bqlNynhu53DuinhuqXDoeG7nSnGoTIp4buX4buj4bupKeG6peG7g8Osw6op4bunw7Xhur8pw6zDqjLhu6NAKcOMZOG7oynhurXhu4vDrCnhu53GoeG6o+G7oz0p4bqzxKkpw6w04buLKTjDrCnDrTjDrOG6vSnhu5tiKeG6s+G7gynhu5XDqjXhu50pXTwkPDw8KeG6pW/DrOG6vS/hurUz4bq/PSnhurXEqcOsKeG6tcOqw6Hhu50p4budxqHDs8OtKeG7lcOqNeG7nSk+PDwkPDw8KeG6pW/DrOG6vS/hurUz4bq/JCnhurTDquG7gcOsw6op4bun4buHKeG7p+G6r+G7qT0paMOqbcOs4bq9KTLhur8p4bqzNuG7iyky4bq/PSnDrWrhur8pw6zhur1zw7Thur8p4budw7op4bq94bq/M+G6tSnhu53GoeG7i8Os4bq9KeG7p+G6v2XhurUp4bq1w6o4w6wp4budw6o2KeG7ncah4bqj4bujPSnhurPEqSnhurVxMinhur3hur8yKeG6peG7h8Osw6opw63hu4fDrMOqPSnhurVyw6zhur0paMOqbcOs4bq9KeG6tcSpw6wpMuG6vynhurPhuqspacOj4bupKcOtOMOs4bq9JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDjcOz4budKeG7m24pw6rhu6Phu6llw6wp4bq1csOs4bq9KeG6pTcp4bq9w7nhur8p4bq1bcOs4bq9KeG7pzjDrCnhu6lj4bujKeG6tcSD4bujKeG6tcOqcSnhu53hu4PhurXDqinhu6LhurLDjMOCKeG6tTPhurUpxrA3PSnhu53DquG7gynhu53GocOjw6wpw6J1w6zhur0paMOqMuG6vynhu53DqjPhurUpw6x0Mj0p4bunxIPhu6Mp4budxqHhu4vDrOG6vSnDreG7oTIpw604w6zhur0p4bub4bq/w6zDqinhu5s2w6w9KeG7m+G6v8Osw6op4budxqFz4buTw6zhur0pKuG7nXUp4budw6ozw6zhur0pMCktMSnDqjTDrOG6vSnDrDjDrSYkKeG6pG/DrOG6vSnhu53DqsO04bq/PSlow6ptw6zhur0p4bqlc+G7keG6tSnGsDPhurUpw6zDquG6r8OsKeG7ncOqcSnhu51w4bq1KWjDqjLhur8p4budw6oz4bq1PSnhu6fhuq/DrCnhurXDquG7o+G7qcOpw6wpw6x0Mj0p4bunxIPhu6Mp4bunw7Xhur8pw61q4bq/KWnhu6spw6Lhu4sp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnDrDThu6kkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1ko4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCkwPDzhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApXTB94buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hurXDosOsJOG6szLhu4vhu53DqjLDrMOqw6rhu4syJOG7p8OsL8Oi4bqn4bubaOG7neG7i+G7lS/DrOG6p8Wp4bubL3t7PlsvPjF9w6JbPjx7PHsg4budPjx7XXtpPCRn4buV4bq94bu4xqFZXTB9KCkyaeG7nVko4bq0w6rhu6Phu6llw6wpw6oz4bq/KeKAnGnDs+G6teKAnSnGoXXDrOG6vSgpxanhur/DouG7ncOqWSgwPDwoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKF0wfSgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bq84bq/w7Qp4bql4bqj4bupPSnDrMOqw7Qp4bq14buJKeG6teG6o+G7qSlp4bujb8Os4bq9PSnhurXhuqPhu6kpw6x0MinDrTQp4bqlw7Thur8p4bubbsOs4bq9KeG6tXEyKeG6szQp4bq14buLw6wp4bq1csOs4bq9KeG6pcOy4bq/KeG7ncOqMuG7qSnhu511w6zhur0pw6zhur004bupJCnhu5zDquG6p+G7iynhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrD0p4bq14bujw7PhurUp4bubbsOs4bq9KeG6tXEyKcOsw6rhu6XDrOG6vSnDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKcOt4bq/xJHDrCnDrOG7n+G6vynGsHQp4bucw6oyw6zDqinhu5tiKeG6tcSpw6wpw6zDquG6v8SR4bujKWjDquG7k+G6vynhu5s54bq1JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lXfhu6Phu53DquG7i8ahKDo/4bub4budxqHhu4vDrOG6vTrhu5zhuqPDrSl3w6zDqj8v4bub4budxqHhu4vDrOG6vTo/L+G7lTo=

Tâm Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]