(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng sớm, Huyền tranh thủ đi chợ mua thức ăn, rau củ rồi mới đi làm. Hôm nay, do ảnh hưởng của thời tiết nên chợ vắng người hơn mọi ngày.
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhuqB9ZCbhuqHhu4Phu4cmw6Dhuq8mN3TigKYm4bqhYzThu4diJsOgZMOiw7QmYmXhu7gvYzpA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7JDxIN74bqjKkDDlX3hu4diJsO1bOG7gVkmQ+G7kXThuqXhu4cmw7Thu4974buHYybDtGPhu5cmw6NkJuG6oWNuJuG7geG7kXsmw7Rj4bud4bqhJjDhu4dZJuG7j3vhu5Em4bqh4buXJuG7j+G7i2Qm4buBbGQmw6NkJuG6v1vhu4HDnSZDw63hu4Em4buHe3RZJuG6o+G7gyYi4buHYyZj4bubb+G7h2Im4bqh4buXeybDtGNtZCbDtGTDosO0JuG7h+G6teG7hybhuqFjbiZxMeG7h2Im4buHYuG7m21kJmNr4buHJuG7gWdkJuG7h2JbdMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu7hk4buBYibhuqHhur97w7XDteG7qCpk4bqgxIPhu4fDtMSD4buPJuG6o8O0Y+G7keG7gcOgKibDtcO0dOG6v8SD4buoKnJk4bqjw7RjVyYpKD/DsnNYJmPEg2RiY8O0VyYhPyjDsnNYKibDteG7j+G6oeG7qCovL+G6oeG6o+G7h8Odw6B74buDw7Rje+G7h2Nj4buDe8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzs7Oi4vOj4p4bqjLjo/LiE6PMO0KSEsLDvhur8/w53hur3DsmJW4buP4buoKSEhKiZ74bq/w7Thu6gq4bqgfWQm4bqh4buD4buHJsOg4bqvJjd04oCmJuG6oWM04buHYibDoGTDosO0JmJlKiZyZOG6o8O0Y+G7qCopKD8qJmPEg2RiY8O04buoKiE/KComL0Dhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LhuqB7w7LDtGThu4Phu4cqQOG7tOG7seG7h2Mm4buBZOG7h2MmY2d7w50m4buGYuG7keG7i+G7h1cmROG7h8O0xIPhu4/hu4fEg8O04bu24bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkAtJuG7gOG7kXsmw7Xhu5Emw7Xhu5Emw6NkJuG6oWN94buRWSbhu4Hhu5F7JsOjZCbhuqFj4buDJsOgfeG6oSZjw6LDtCZjW+G7h2LigKYmw5Xhu5Emw7Xhu5Em4bqh4buXeybhu4djWybDoH3huqEmw7Thu4/hu4vhu4diJsOjN3RZJuG7h2Lhu4Phu4cm4bq/MeG7geG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpALSbDgH3huqEm4bqhZuG7hybDtOG7o+G7h2Im4buHW3Qm4buN4buRIibDtGPDrWQmW1Ym4buGY+G7m+G7h2Imw7Xhu5Emw7Xhu5Em4buHW3QmYmRbJuG7gTfDtCbhu4/hu4tkJsOgfeG6oSZrZMOdJlFsZCbhur9dZFkm4bqh4buFJsOj4buT4buHYibDteG7kSbDteG7kSbhuqHhu5d7JuG7h2NbJsOgfeG6oSbDtOG7j+G7i+G7h2Imw6pjw63hu4diJsOjN3RW4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkAtJsOD4buT4buHYibhu4djWybDoH3huqEmw7Thu4/hu4vhu4diJuG7gVtZJntkJuG7h+G7hWQmw6Nk4bq14buRJnFsZCbhuqFjfeG7kSbhur9b4buBJmJlw50mQmRbJsOjNuG7kSbhu4FbJmJkW1kmw6N74buHYibhuqFm4buHJuG7h+G7g+G7hybhur8x4buBw50m4bqgY33hu5Em4buB4buReybDo2RZJsOjIuG7gSbDoCLhu4MmccOh4buHJjDhu4cm4buHYuG7g+G7h8OdJuG7gOG7kXsmY+G7iSbDoH3huqEm4buHY+G6r1kmY8Ot4buBJuG7h3t0JuG6oWNuJsOiJuG7jeG7kX3DncOdw50mw4B74buDJuG7h2Nk4bq14buRJuG6ocOt4buHYibhuqFjMOG7gSbDteG7heG6oSbhu4FsZCbDo+G7m27huqEmw6M3dCbhuqFjfeG7kcOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDhu4ZjZeG7hybhu4E3dCbhu43hu5EiJsO14buRJsO14buRJsOjICbhu4diIibhu4Fb4buRWSZD4buRdOG6peG7hybhuqFjOOG7hybhuqFj4bujJsOgb2Qm4bqhw60mw6Bkw6LDtCbhuqHhu4Um4buB4buReyZx4bqlJuG6ocah4buHYibDqmPhu4UmMOG7h8OdJuG7hmPhu5vhu4diJuG7j+G7i2RZJuG7h2JjxIMm4buHYuG7m21kJsOgfeG7hyZjW+G7h2Im4bqhY1vhu4Mm4buHY2ThuqfDtCbDtGXhu4djWSbhuqHDrSbhuqHGoeG7h2ImOeG7gSbhu6NZJuG7j+G7i2Qm4bq/N3Qm4bqhIsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkAtJlE24buHYlkmcTl0JsOgfeG6oSbDoGgmw7Thu5NkJuG6oWPhu4Mm4bqhY33hu5HDnSZDw6LDtCbDoHvhu4Mm4buHY2ThurXhu5Emw7Rk4bql4buHWSbhuqFjfeG7kSZi4buhZMOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkAtJuG6oOG7l3sm4bqhY33hu5EmY8Oiw7QmOz8m4buHYmNl4buHWSZjw63hu4Emw7V74buRJuG6v11kJuG7geG7kXsm4bqhY+G7gybDoH3huqEm4buHY+G6r8Od4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkBD4buRdOG6peG7hyZx4bujeybDo2Qmw6pjaGRZJuG7h2Lhu5ttZCbDoH3hu4cmY1vhu4diJsOg4bq14buHJuG6oV3hu4djJuG6oWM04buHYibhu4diOOG7hybhu4diXWQm4bq/4bq14buHJsO0ZMOi4buHYlfhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQC0m4bqgfWQm4bqh4buD4buHJsOg4bqvJjd0JsOj4buT4buHYibhur9bJsOqY8Ot4buHYibDoGTDosO0JmJlw50mw5Xhu5Emw7Xhu5Em4bqh4buXeybDoFsmYmRbJmPDosO0JuG7j+G7i2Qm4bqhZuG7hyZiZVkm4buHIHQmYmRtJuG6oeG7hSZ7ZCZjaGQm4buB4buReybDozbhu5FZJsO0Y8OiJuG7gVsm4buH4buFJnHDoeG7hybhur83dCZjw6LDtMOdJkPDreG7gSbhu4d7dCbDoFsmw6Phu5Phu4diJuG6v1smYjPDsibhu4F7dCbhu4dj4bqvw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQC0mw5RjZSbDo2Qm4bqhY24m4bqhxqHhu4diJsOyYyJkJuG6oeG7hSbhu4di4bubbWQm4buHW3Qm4buHYuG7m21kJsOqZHsm4bqhY+G7nVkme2Qm4bqhxqHhu4diJsOqY8Ot4buHJuG7h2Phu5smw6BbJsO0Y2Umw7TDrWQmw6B94buHJuG6oWPhu4Mme2TDnSZRbGQm4bq/XWRZJuG7jeG7kXvhu4cmw7Thu49n4buHYibhur9bJuG7h2Jj4bqnJsO0Y+G7kTnDtCbDoH3hu4cmY1vhu4diWSbhuqFj4budJsOgWybDtOG7m2/hu4diJsO04bufJuG6o+G7m+G7h2Im4bqh4buD4buHJsOg4bqvJjd0JuG7geG7kXsmY8Oiw7Qmw7XDrCbDteG7kSbDteG7kSZiZFsm4bqhY+G7gybDtMOtZCbDozd0JlvigKbhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQEPhu5F04bql4buHJnHhuqUm4buHY1sm4bqhxqHhu4diJnHhu6N7JuG6v+G7k+G6oSbhu4HhurEm4bqhY+G7i+G7h2Im4bqhw60mceG7o3smw6NkJsO0Y+G6rSbhuqPhu5XhuqEmceG6pcOdJsOAWybDo8OzJsO04buTZCbDteG7kSbDteG7kSbhuqHhu5nhu4diJsO0Y+G7neG6oSYw4buHJsO04buP4bq14buHJsO0e3Qm4bqhw63DneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpALSbhuqDhu4Phu4cma2RZJsO1e+G7gybhur9dZCbhu4Hhu5F7JuG7h2Nk4bql4buRJsO14buRJsO14buRJsO0Y8OiJuG6v1vhu4EmYmXDnSbhu4BbJsO14buRJsO14buRJuG7h1t0JuG7h2Nl4buHJuG7jeG7kXsmw6MgJsOgZMOiw7QmYmRbJuG7j+G7i2RZJuG6v1vhu4Emw7V74buDJjDhu4cmw6Phu5tu4bqhw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQC0mw5Xhu5Emw7Xhu5EmYmRbJuG7gTfDtCbhu4/hu4tkJsOj4buT4buHYibDqmPDreG7h2Im4buB4bqxw50m4bqg4buD4buHJuG6ocah4buHYibDoGTDosO0JnE5dFkm4buHY+G7m+G7h2Imw7RjN3Qm4buHYuG7m21kJsOgfeG7hybhu4974buRJuG6oWNb4buDJuG7h2Nk4bqnw7Qmw7Rl4buHYybhu43hu5F9WSbhu4diY+G6uybhuqHGoeG7h2Im4bqhYzThu4diJsOjfeG7h2Imw6B74buDJuG7h2Nk4bq14buRWSbhu4E3w7Qm4bqhw63hu4diJuG7h2Lhu5ttZCbDtHsm4bqhYzDhu4Emw7Xhu4XhuqEm4buH4bq14buHJuG6oeG7g+G7hybhu4Hhu5F7JuG6oWPhu4Mmw6BbJjd0JmPDosO0JmNb4buHYsOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkAtJsODW+G7h2Mm4bq/WybDtGPDosOdJuG7hmPhu5vhu4diJmJkbSYw4buHJsOqZOG6reG7kSZiZcOdJuG7hsOi4buRJuG7jeG7kSIm4buH4buD4buHJsO0Y2Um4bqhZuG7hybhu4F74buHYibhuqFjZHsmw6Bsw7Qm4bqhY+G7gyZjW+G7h2Imc+G7heG7gVkmw6My4buHYibhu4dbdCZiZFsm4buHY+G7mybDtGPDoibhuqHGoeG7h2LigKYm4bqhYzThu4diJuG6o33hu4Em4bqhY+G7gyZ7ZMOdJuG7gFsm4bqh4buD4buHJuG7geG7kXsm4buHY+G7myZxOXRZJsOqY8Ot4buHYibhuqFj4buj4buHYibhu4di4bubbWQmw7R7JuG6v11kJsO04bubb+G7h2Im4bqh4buD4buHJnHhu5Xhu4diJnHhuqUmw6pjw63hu4diJsOgZMOiw7Qmw6NkJuG6oWNuJsOjN3TigKYmw5Rjw6Im4bqh4buD4buHJuG7geG7kXsm4bqh4buXeyZ7ZFbhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQC0m4bqg4buXeybDoFsm4bq+4buDe+G7hyZvJuG6v1vhu4diJsO04buP4bq14buHJsOjN3Qm4buB4bqxw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQC0mw5Thu5tv4buHYiZ7ZFkmw6BbJuG6vuG7g3vhu4cm4buHW3Qmw7Thu4Nb4buHJuKAnOG7geG7kXsmw6NkJsOgfeG7hybhur9dZOKAnSbDtGPDrWTDnSbDgH3hu4cmw7RjZSbDozHDtFkmw7TEkeG7h2Mm4bq/XWQmw6Nk4bq14buRJuG7h+G6teG7hybhuqFjNOG7h2Ime2Qm4buB4buRw6zhu4cm4buB4buRe8OdJuG7gGwmw7Xhu5Emw7Xhu5Em4buHW3Qm4bqhYzHhuqEmw6Im4buBN3Qmw6Bweybhu4d7dCbhu4/hu4tkw50mQ8Ot4buBJuG7h3t0JuG6oeG7g+G7hybDqmPDreG7h2Im4buBe3Qm4oCccWzigJ0mw7JjImQmw6M3dMOdJuG6vjjhu4cmw7V74buRWSbhuqHhu4Phu4cm4bqh4buFJsO0Y+G7m2vhu4diJuG6ocah4buHYibDsmMiZCbDtGPhu5tr4buHYibhuqFj4buDJsOj4buT4buHYibhu4di4bubbWTDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpALSbDlGPDoibDqmPDreG7h2Imw7JjImQm4bqh4buXeybhu4djWybDoFsmN3Qmw7Thu4/hu4vhu4diJsOj4bubbuG6oSZjIibhu4HhurFWJlE5dCbhu4FbJuG6oeG7g+G7hybDtOG7m2/hu4di4oCm4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkAtJsOKY8Ot4buHYibDsmMiZCbDozbhu5HDnSbDgFsmw7R7JuG6oWPhu5F04bq14buHJsOjZCbDoOG7kcOt4buHJuG6v11kJsOjN3Thu7Lhu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQEPhu5F04bql4buHJmThu4Em4bq/M+G7h2Imw6pjw63hu4diJuG7h+G7hWQmYmXDnSbhuqDDrSbhu4djZeG7hybhu4FsJsO14buRJsO14buRJmJkWyZxWybhu4diY+G6uybDo8Oi4buHJjs/JuG7h2JjZeG7h1km4bqhYzThu4diJsOjfeG7h2Im4bq/WybDoHvhu4MmcTl0JuG7gVsm4buHYuG7m21kJsO0eybhur9dZCbhu4fhu4VkJuG6o8OsZMOdJlFbJsOgZMOiw7Qmw6M24buRWSZ7ZCbDo+G7hSbhuqHGoeG7h2Im4bqhY+G7gybhu48y4buHYibhuqHDreKApibhuqFjNOG7h2Imw6Bkw6LDtCZiZeG7suG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bqg4buFJuG6v+G6sybhu4HhurEm4bqhw60m4buH4buFZCbDo+G7k+G7h2JZJsO0ZeG7h2Mmw7Rj4buba+G7h2Imw6PDrWQmw6pjZCbhuqHGoeG7h2Imw7JjImQmw6Mzw7Qmw6Phu5Phu4diJuG6oWNqw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LFqeG7kcO0Y+G7g+G7jypAw4pjfeG7h2Mm4bq+4buJ4bqh4bu4L8OyQA==

Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]