(vhds.baothanhhoa.vn) - Vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà ngày càng có nhiều học sinh dậy thì ở bậc tiểu học. Đây là giai đoạn có nhiều thay đổi cả thể chất và tâm sinh lý khiến các em bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt với bạn khác giới. Và từ đây, thay vì tập trung cho việc học thì không ít em lại đua đòi yêu đương dẫn đến những câu chuyện vừa vui, vừa buồn.
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7isOMYcOhOSEu4bu44buKakDDoOG6q8OdLk3huqdZTUA8xahNYSMuQE3DoUAzI03DieG7gk3DjC9hw6E5IS7hu7jhu4rDjGHDoTkhLuG7uOG7inFjTcOS4buCTWvDmuG6q03DoUAkTWEyLE3huqfhu5ZNw6E54buWIU074bqxw6BN4bqrV8OgTeKAnOG7plTDoU3FqEBUN+KAnU3DjC9hw6E5IS7hu7jhu4rDjC9AT+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw34buX4buq4buYxq9M4buK4bqmJE0uQCNZw6BNLuG7uMOg4bqrVy5NLkBTLk06QOG7lMWoTS5A4buYw6BNLOG7lk0u4bu44buW4bqrTcWo4buWLuG7uE3FqChNLkAjWcOgTUA8xahNYSMuQE3Gr8Oa4bqrTcOhQCRNNU3hu6bDmsWoTcOhI+G7ssOgTUA8xahHTWxT4bqrTTvhu5ZN4bu4I+G7mCNN4buoIcagLk3FqChNLkAjWcOgTcOhQOG7mOG6q03hu6ggI03FqOG7mk3DoUDhu7JNxahAVMOhTeG6p+G7lk3DoVMsTWEjLkBNO2JNOkAjWC5Nxajhu5TFqE3hu6osTeG7puG7nsOhTeG7qFXDoE3FqChNLkDhuqUu4bu4TcWo4buaLE3huqnhuqHFqE3hu6hQxahN4bumI8Odw6FN4bqnMiNN4bumxqAuTTpA4buUxahN4bu4IzIjR03huqbhu5ZNw6HhurNN4buoU+G6q0ZNw6FA4buY4bqrTeG6pyRNw6HDmjdNw6E5w6Au4bu4TcWoQCFN4bqnI8OdxahNQDzFqE3DoUAkTTpAfS7hu7hNPcOhTeG7qixNO8agI03hu6jDoOG7mE3hu6gpI03huqtXw6BN4buo4bqxMS7hu7hNxq/hu6QuTeG7qFguTS5A4bqlLuG7uE3FqFPDoE3FqEDDoOG6q8OdLk3huqfhurPhu5hN4bqnw6AjRk3huqfhurPhu5hN4bumw6BdLkfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDjGHDoTkhLuG7uOG7isOBYk3DocOgICNN4buo4bucTeKAnMOhQFlNLiEuTUDhu6wuTeG7piPhu7Iu4oCdw4wvYcOhOSEu4bu44buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKakAlTeG7l001TeG7uFUuTS5A4buWTcOhfSNNxagoTcWoIS5N4bu44buUI01APMWoTTsyN03hu4xN4buo4bucTcavw5rhuqtNw6FAJEdNQeG7mMOgTcOTTS7hu6IsTcOhQCRNw6FAUy5NQCQuQE3FqEDhu5TDoE3DoTk1TS5XLk03QCAu4bu4TTdA4buYIU3FqEBRLuG7uE06QOG7lMWoTSwiw6FNw6FAI1jDoE0u4bqlR03DgUBYTS5A4bqxLuG7uE3FqOG6ry7hu7hNw6HhurNN4buoU+G6q00s4buWTcOhJC5ATcWo4buaLE3hu7gj4bql4buYTcWoQCVN4buXTeG6p+G7lk3FqCEuTeG7uOG7lCNNw6E5NU0uVy5N4bqp4buYTcWo4buUxahATcWoQCpN4bqnJE0u4bu44buiLk3FqOG7mi5NxaghLk3huqtXw6BNYTIsR01qQMOg4bqrw50uTcWoQCpN4bumJU03QOG7lMOhTUAjw50uTcOhOSEu4bu4TSwiw6FNO1UuRk3FqEAlTcOhJC5ATcWoM03huqfhu5YhTcOhIzohOk3FqMSD4buYTcWoIS5N4bu44buUI03huqfhu5ZN4buoPMWoTcOhQFThuqtNLkDhuqUu4bu4TcWoU8OgTcOh4bqzTSzhuqMjTSzhu6Qu4buCTeKAnHHEkU0uI8OdLE1PTcOhQOG7lC7hu7hNLuG7uOG7luG6q03huqc0TcWoQF0u4bu4TSwkLkBNxagoTS5A4buYw6BHTeG6qlfDoE3FqEBdLuG7uE0uQFTDoU3DoTlXLk3hu6gzI+KAnUdNbOG7qixNxahAw6DhuqvDnS5NQD4jTcOhQCRNLDIjTeG7piNYw6FGTeKAnMWoQF0u4bu44oCdTcWoxIPhu5hNxaghLk3hu7jhu5QjTcWoQCVNO+G7lk0sIsOhTUA8xahNYSMuQE3FqOG6oy7hu7hNOzI3TU/Dkk3DocOgICNHTWrhu5pNQOG7mCNN4buo4bucTcWoKE07VS5N4buoI03FqEAxI01h4buYw6BN4bu4IzNNQDzFqE3huqfhu5ZNxagpLk3DoVAu4bu4TcWo4buaTS5A4bukLk3hu6h9I03FqEAhTS5A4buYw6BNLuG6peG7mEdNQeG7mMOgTTtVLk3hu6goRk3FqEAlTcOhJcWoQE3DoUDDoE07w6B9Lk3hu6gjw50uTcOhQCHGoCNN4bqn4buWTeG7puG7nsOhTcWoIS5N4bu44buUI003QOG7miNN4buoI01APMWoTeG6p1lN4buo4bqhLuG7uE3hu7gjM0ZNOkB9LuG7uE3hu6jhurE0xahNOMOg4buYTTvGoCNN4bqnMiNN4bumxqAuTS7hu5gsTToj4buYTS7huqXhu5hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4wjLOG7uE3FqDvhu5hhYeG6ukwjauG7qi7DoeG7qjlMTWHDoeG6qzvhu6rhurpM4bqtI8avw6FA4buCTU/DksOTw5U34bqp4buETUDhu6oj4bu4QMOh4buCTeG7kE5ON+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5PDk+G7jE4vw5NP4buQxq9PT+G7jk7Dk8OST8Ohw5XDlU5PO08t4bum4buYIy3Dkkc/N+G7uExN4buYO8Oh4bq6TGpAw6DhuqvDnS5N4bqnWU1APMWoTWEjLkBNw6FAMyNNw4nhu4JNcWNNw5Lhu4JNa8Oa4bqrTcOhQCRNYTIsTeG6p+G7lk3DoTnhu5YhTTvhurHDoE3huqtXw6BN4oCc4bumVMOhTcWoQFQ34oCdTUxN4bqtI8avw6FA4bq6TE/DksOTw5VMTUDhu6oj4bu4QMOh4bq6TOG7kE5OTE0v4buKw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4rDgeG6s03huqtXw6BNYTIsTeG7qFguTTjDoOG7mC5NQMOdTcOhJC5ATcavw6PFqE1hMixNw6E5IS7hu7hNQDzFqE1hIy5ATTvhu5ZNOVTDoU3hu7hVLk1J4buaLkBNw6HhurNNIy7DoeG7qjku4buqw6HDjUfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDgTnhurEzLuG7uE1ANDdNxaghLk3DoTnhu5gjTcWoxIPhu5hN4buYLkBNxKlN4buoXS7hu7hNLuG7uEAjw503TeG6pzIjTcOhfSNNO8agI03FqOG7li7hu7hN4bumVMOhTS7hu7gzTUAxLk3DoUBYR01qQOG7lMOgTcavw5rhuqtNw6FAJE3DoeG6s00u4buiLE07MjdNw5VNw6FAJE3hu6hYLk0u4buiLE07MjdN4buQTeG7qOG7nE3FqChNw5JNLFsjTcOhJC5ATeKAnOG6p+G7nsOhTeG6p+G7mCPigJ1HTXMwI007VS5N4bqrV8OgTeG7mCNGTcWoQOG7lMOgTeG7qFnDoE064buyTeG6pzIjTeG7pltNLOG7rE0uQOG6sS7hu7hN4bqnJE0u4bu4QCZNxahAw6DhuqvDnS5Nw6E54buuTcWoIS5NLlcuTS7hu7jhurEzI007Mi5N4buo4bucTTpAfS7hu7hNLigjTeG7uCRHTWpAIU3hu6hYLk0sIsOhTS7hu7jhu5bhuqtGTcOhQFThuqtNxaghLk3FqEDhurHhu5hNxahAJcOgTS7hu7jEg03Gr+G6o03hu6jhu5xNLMOgIi5Nw6FAJE3hu5guQE3EqU0sMiNN4bumI1jDoU074buWTcOhQOG7oC7hu7hN4bum4buwTeG6p+G7pC5Nw6FA4bqxMy7hu7hN4bqpw6DhuqtXLk3DoUDhurfFqE06QMOg4bqr4buYTeG7qOG7sk3DoTkpTcWoQMOg4bqrw50uTeG6pzIjTS7hu7jhurEzI03huqtXw6BNLkDhurFNw6FAWEdNcSPhu7IsTcOhOeG7mE3DoSMuTS5A4bueLk3DoUAkTTpAfS7hu7hNw6FA4buyTcOhIy5NLiAjTTvhu5ZN4bumPC5Nw6E54buuTS4oI03FqEDDoOG6q8OdLk3hu6bGoCFNxq/GoC5NxagpLk1AMS5Nxajhu5pNLuG7uOG6sTMjTTsyLkdNaihNQH0sTeG7piVNLuG7uOG6sTMjTeG6q1fDoE3hu7gjw5ouTeG6pyRN4bu4QOG7qi5Nw6HDoH0u4bu4TeG6pzIjTeG7mCNN4buoKEZNw6FA4bugLuG7uE3hu6bhu7BNxagpLk0uQOG7ni5Nw6EjLk3FqOG7mk3hu6hXLE3GrzBNxq/hu5YuQEZNw6E5IS7hu7hN4buoKE3FqChNLkDhuqUu4bu4TcWoU8OgTcOhQFlNw6FAW8OhTS5A4bqx4buCTeKAnGrhu5pN4buoMyNNLuG7luG6q03hu5guQE3FqEAqTeG6q1fDoE0sMCNN4bum4buwTcOhQH0j4oCd4buETeKAnHIyLk0uQOG7mC5ARk3hu5guQE1hVk3FqOG6sTIjTeG7puG7sE074buWLE3huqc04oCd4oCmw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4xhw6E5IS7hu7jhu4rhuqbhu5ZNLkDhuqUu4bu4TTpYw6FNxajDo8WoTeG7psOgXS7DjC9hw6E5IS7hu7jhu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rhu5d9LE05XSNNOMOg4buYTS5A4buWTcWoQDEjRk3FqEAlTeG7l007xqAjTeG7qOG7qixNxahAw6DhuqvDnS5NxajEg+G7mE3FqCEuTeG7uOG7lCNNOeG7mE064buyTeG6pzIjTcOhfSNHTWpAJU3FqEAhTeG7piNYw6FGTWHhu5jDoE0sIsOhTS7hu6IsTeG7piVNLOG7rE3FqFQsTcWo4buaLk06QH0u4bu4TcWoQCFN4bqrV8OgTeG7qOG6sTEu4bu4Rk3FqCEuTeG7puG7sE3hu6jhu5xNxahAJcOgTS4oI03FqEDDoOG6q8OdLk3huqcyI00s4busTeG6p8OgI03huqfhu65Nw6E5NU07xqAjR03DgeG6sTUu4bu4TcOhQFhNO+G7lk3FqCEuTeG7qOG7nE0u4bu4QOG7qk07MyNGTS7hu5YhTS7hu7gzTcWo4buUxahATeG7qFPhuqtNPcOhTUB9LEZNxahAJU3hu7gjUMOhTcWoUDdNxahAIU3FqCEuTcOhQCRNw6FAVOG6q03FqChNLCLDoU1hW03hu7gjVOG6q03huqcjWMOhTcOh4buY4bqrTTjDoOG7mE07xqAjTeG7uCPhuqXhu5hNxaghLk3hu7jhu5QjTeG6p+G7lk3hu6bGoC5Nw6E54buYI03hu6jhurE0xahNxahUw6FN4bu4I1TDoE01TS7hu7jhu6IuTcOhOSEu4bu4TcWoUDdHTeG7lyjhu5hNOeG7mEZNOkAjTTpAfS7hu7hNxagoTeG7qCPDnS5Nw6FAIcagI00uQOG7ni5Nw6EjLkZN4bumPC5Nw6E54buuTeG7qOG7nE3DoTnhu5guQE3DoUDEg03igJzDoVMsTWHhurXigJ1N4bqn4buWIU3hu7gjM0054buYTcWoQDEjTeG6p+G7lk3FqOG7mk3DoTkhLuG7uE3hu7gjM01APMWoR01xQH0u4bu4TeG7piNYw6FNN0Dhu5ojTTvhu5YsTWHhu5ghTS5XLk07VS5NLuG7luG6q03FqEAlTSMsTTtQLuG7uE06QH0u4bu4TS4oI03hu7gkRk3FqEAqTcOhJCxNOiNYLE0uQOG6pS7hu7hN4bum4buWI01APMWoTTojLkBNLuG7uEAjw50sTeG6p1lNw6EkLkBN4bqrV8OgTUA8xahNw6E5KU3hu6jhu7JNLkDhu57FqE0uQDVNxaghLk3hu7jhu5QjTTpAfS7hu7hNOMOg4buUTWHhu5hN4buo4buWTeG6p+G7liFNxahAw6DhuqvDnS5N4bqrV8OgTeG7qOG6sTEu4bu4TSzhu5ZN4buaLkBNQOG6sTUu4bu4TeG7qFguTcOh4bqxMS7hu7hNO+G7mCNHTcOBQFhNOV0jRk0sIsOhTUB9LE3hu6jhu5gu4bu4TeG6q1cuTeG7qOG7mC7hu7hNO+G7li5ATcOhQCRNxaghLk3hu7jhu5QjTcWoQCVN4buoI01APMWoTeG6p1lNOyNZLk3FqEDGoOG6q03huqfhu5YhTTdAKS7hu7hN4buoKC7hu7hNxajDouG7mE3huqfhu5ZNOkAoxahNLlTFqE07Vy5GTeG7qFguTeG7uCMzTcWoMSxNxajhuq8u4bu4TTpAfS7hu7hNxahAJcOgTTnhu5hN4buiLkdNw4FAVOG6q03huqfDmuG6q0ZNxahAJU3hu5dN4bqnME3huqdZRk3hu5guTcSDI03DoUAkTcWoIS5N4bum4buwTSwyI00uKCNNO+G7lk3hu6YlTeG7psagLk3DoTnhu5gjTeG7pj5N4buo4buyTeG7qCNN4bqrV8OgTSwiw6FN4bumxqAuTTVNOzI3TeG7plcuTcWoxqAuQE3huqckTcOhOeG6sTLFqE3hu6goRk3FqEDhu5TDoE06QH0u4bu4TcWoQCXDoE3hu6gjTS5A4buWTS7hu7hAKk3FqOG6oy7hu7hHTXRA4bqlLuG7uE1AfSxNYeG7mMOgTeG7qChGTcWoIS5N4bum4buwTeG7psOgXS5NO+G7nixGTeG7qCkjTSzhu6xNxahAIU3FqEDDoOG6q+G7si5Nw6E54bqxMy7hu7hN4bqnJE3DoTkhLuG7uE07MjdGTeG7uCMzTcWoQCpNxagoTSwkLkBNLihNO+G7lk3FqH1N4buoMS5NOkB9LuG7uE3FqChN4buYI03hu6jhu7JN4oCcw6FTLE1h4bq14oCdR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7imopLk3FqEDDoOG6q8OdLk3FqCEuTcOhOeG7mCNNxajEg+G7mE3hu5guQE3EqU3DoUAkTcav4bqjTeG7qOG7nE1AWMOhTTspLuG7uE3GrzBNxq/hu5YuQE0u4bu44bqxMyNN4bqrV8OgTS5A4bqxLuG7uE3FqMOgWyNNxajhuqMu4bu4Rk3FqH1N4bum4buwTVThuqtN4bqn4bukLk0uKCNNOzMjTcWoQCPhu5hNw6Hhu5jhuqtNxahAKk3huqckTSwoLk04w6Dhu5ZNYSMuQE0uQMOaw6FNOkB9LuG7uE3hu6jhu5Qu4bu4TeG7uCPhu5RNT05OTS7hu7hAJC5N4buoXS7hu7hHTcSpw6BdLk04w6Dhu5RGTcWow5rDoE3hu6bhu7BNO1cuTeG7tuG7mMWo4buq4bumISE6TcOhQOG7mC5Nw6FANeG7gk1MbOG7li5NfS7hu7hNxagoTcOhI1kuTeG7uCPhuqVN4buo4bqxNMWoTeG7qOG7li5N4bum4buWTcWoKE1h4buexahHTWzhu5YuTX0u4bu4TcWoKE3DoSQuQE3hu7gj4bqlTeG7qOG6sTTFqE3hu6jhu5YuTeG7puG7lk3FqChNw6FTLEdNaikuTcOhfSNNOkB9LuG7uE3FqChN4bu4JE0uVy5NxahAUS7hu7hN4bu4I+G6pU3hu6jhurE0xahNLuG7uOG6sTMjTeG6q1fDoOKAneKApk3DgeG6sTUu4bu4TcWoQMOg4bqrw50uTTldI01hVk0u4bu4w6B9I00u4bu4IeG7mCNGTS7hu7gzTeG7qFPDoE0sIsOhTUB9LEZN4buYLkBNxKlN4buo4bqxNMWoTS5A4buWTcOhOeG6sTMu4bu4TSwzI007Vy5Nw6E54buYIU3hu6ggI03huqcjw53FqE3FqCEuTeG7mC5ATeG6pyRN4bu4QOG7qi5Nw6HDoH0u4bu4TSzhu5ZNOcSDTeG7psagLk3hu6jhu5QuQE1AIiNN4buoXS7hu7hNLCLDoU3hu6bGoC5NLuG7mCxNOkDhu5TFqEdNc+G7mOG6q0074buWTWHhurVN4bqnI8OdxahN4buo4bqxNMWoTTdA4buUw6FNQCPDnS5N4bqn4buWTS7hu7jhu6IuTcWoQFAuTTolN03DoUAzI00uVy5NxahA4bqx4buYTeG7qOG7sk07xqAjTUDDmsOgTTjDoOG7mk0u4bu4QCNXLE3DoTk8LuG7uEfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rDgTlXLk3hu6hT4bqrTcWoQCpNO+G7lk1A4buYI03DoTkhLuG7uE1hW005VMOhTS5AI1nDoE0uQOG6pS7hu7hNxahTw6BNxahAw6DhuqvDnS5Nw6FA4bqxMy7hu7hNLuG7uEDhu6pNOuG7sk3huqdZTcOhOeG7liFNO+G6scOgTeG6q1fDoE1hMixNw6E5IS7hu7hNQDzFqE1hIy5AR01q4buUxahN4buqLE3FqCkuTTjDoOG7lE3DoTnhu65N4buo4buyTS5XLk3FqEDhurHhu5hNxagoTeG7qMSDTeKAnOG7qCJNxahAPS7igJ1N4bqnWU0uQMOaLk3DoUDhurfFqE3huqfhu5ZNw6EkLkBNxajhu5osRk3FqCIu4bu4TeG6pzIjTcOhUyxNO2JNQCNYw6BNOmNGTcOhKU0sKUZNw6FAPcWoQE06QOG7lCxNN0Dhu5RNLkDhuqUu4bu4TcWo4buaLE3huqnhuqHFqE0sMiNNO8agTS5XLk06QH0u4bu4TT3DoU1APMWoTWEjLkBN4buo4bucTS7hu7giTS5Aw5ouTeG6p1lNw6EkLkBN4bqrV8OgTcav4bukLk3hu6hYLk0uQOG6pS7hu7hNQMOdTTvDo+G6q03DoSNXw6BNxajhurXFqEZN4buaLkBNQOG6sTUu4bu4TTpAfS7hu7hNLkA+TeG7qFguTUA8xahNw6HDmjdNxajhuq8u4bu4TS5A4bqxTWHhurfFqE06QD7hu6pHTWxT4bqrTcWo4bqvLuG7uE3FqEA9LkBNO+G7lk0sIsOhTcOhOSEu4bu4TS5A4bqlLuG7uE0u4bu4w6DhuqtXLk0uQFMuTTpAI1guTcWoQCFN4bumxqAhTTvhurXFqE1APMWoTeG7qOG6sTMu4bu4TS7hu7jhu5bhuqtNxajhu5Yu4bu4TeG7uCPhu5hNw6Hhu6Iu4bu4R01sUMWoTeG7piPDncOhRk3GryFNw6FAI1jDoE1AI+G7ssOgTeG7piNYw6FN4bqnWU3DoSQuQE3huqtXw6BGTcOhJC5ATcavw6PFqE0s4buWTS5AI1nDoE1APMWoTWEjLkBNLuG7mCxN4buo4bucTeG6p+G6sTIu4bu4TeG6p+G7liFNw6HhuqNNw6EiI03huqckTTjDoOG7mC5NQMOdTcOhJC5ATcavw6PFqE3huqcyI00u4bu44bqxMyNNxahA4bqx4buYTeG7qMSDTU/DlU3DocOgICNGTcWoKS5NQDzFqE1hIy5ATS7huqVNw6FAJE0s4buYLuG7uE3DoUDhu5gjTS7hu7gh4buWI01iTSzDoFsuRk03QOG7miNNLsagIU1A4bqhw6FGTTdA4buUTeG7pj5Nw6FA4buYI00sMiNNxagoTcOhQOG7sk3DoSNYN03DocOjxahN4buoWC5Nw6E54bqxMy7hu7hHTcOBOeG6sTLFqE3hu5ouQE1A4bqxNS7hu7hNxajEg+G7mE03QCMsTeG7mi5ATeG6p+G7lk3hu6bhuqMu4bu4TS4gTcOhQH0u4bu4TcOhIy5N4bqnWU3hu7gjMiNNw6E9LkBNw6HhurNNIy7DoeG7qjku4buqw6FGTeG7uCPhu5hN4buoJC5ATeG6p+G7lk0uQOG7lk3DoTnhurEzLuG7uE3FqFUuTTjDoOG7mC5Nw6FTLE3hu7gj4buUIU3Gr8OjxahNxajhu5TFqE3hu6osTS5A4bqlLuG7uE0uQMOaLk3DoUDhurfFqE3hu6jhuqEu4bu4TeG7qOG7ni5N4bqnWU3DoSQuQE3hu6bGoC5GTcOhJC5ATeG6q1fDoEdNxKlXLk3FqMagLkBN4buoKEZNw6FA4buY4bqrTeG6pyRNxahULE3hu6gh4buULk1AIVDFqE3hu6bDoH0u4bu4TTs+LuG7uE3DoUAkTUDhu5zhuqtN4bu4VS5N4bu44bqvI0ZNw6E54buYLuG7uE3hu6YlTcWoQCFNxajhu5TFqE3hu6osTS5A4bqlLuG7uE06I1guTcOhQOG6t8WoTeG6p+G7lk06ZU0u4buiLuG7uE3FqFUuTcOhQCNYw6FGTeG7uCPhuqE3TcWo4buUxahN4buqLE3huqfhurE0w6FNOMOg4buYTS5A4bqlLuG7uE3DoUDhu5jhuqtN4buoICNN4bqnWU3DoVMsTWEjLkBNO2JNNU3hu7gj4buYI03hu6ghxqAuTcavw5rhuqtNw6FAJEfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfDqcOgw6FAITlM4buKc+G7mCNN4bqmw6Ajw4wvN+G7ig==

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]