(vhds.baothanhhoa.vn) - Vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà ngày càng có nhiều học sinh dậy thì ở bậc tiểu học. Đây là giai đoạn có nhiều thay đổi cả thể chất và tâm sinh lý khiến các em bắt đầu có những cảm xúc đặc biệt với bạn khác giới. Và từ đây, thay vì tập trung cho việc học thì không ít em lại đua đòi yêu đương dẫn đến những câu chuyện vừa vui, vừa buồn.
4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7jMOi4bql4bq1MTAu4buO4buRIeG6p+G7gT8w4buU4bq9JuG7lCE04buy4buUw6IoMCHhu5ThuqUhw6Mo4buUSEvhu5Thu4wvw6LhuqXhurUxMC7hu47hu4zDouG6peG6tTEwLuG7juG7q+G7g+G7lOG7nEvhu5Thu5NX4buB4buU4bqlITzhu5TDouG6oyDhu5Thur1V4buU4bql4bq1VTHhu5QiZOG6p+G7lOG7gSXhuqfhu5TigJzDneG7ruG6peG7lOG7siHhu67hurfigJ3hu5Thu4wvw6LhuqXhurUxMC7hu47hu4wvIcag4buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurd14bu4U+G7tOG7mOG7juG6vDzhu5QwISgm4bqn4buUMC7huqfhu4ElMOG7lDAh4busMOG7lF0hVOG7suG7lDAhU+G6p+G7lCBV4buUMC5V4buB4buU4buyVTAu4buU4buyMuG7lDAhKCbhuqfhu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buU4bu0V+G7geG7lOG6pSE84buU4bqv4buUw51X4buy4buU4bqlKDrhuqfhu5QhNOG7sk7hu5Thu5nhu6zhu4Hhu5QiVeG7lC4oUyjhu5Thu7Yxw5ow4buU4buyMuG7lDAhKCbhuqfhu5ThuqUhU+G7geG7lOG7tsOhKOG7lOG7ssOZ4buU4bqlITrhu5Thu7Ih4buu4bql4buU4bq9VeG7lOG6peG7rCDhu5TDoigwIeG7lCLhu4fhu5RdISgqMOG7lOG7slThu7Lhu5Thu7gg4buUw53FqOG6peG7lOG7tlbhuqfhu5Thu7Iy4buUMCHhurswLuG7lOG7ssOZIOG7lOG6v+G6reG7suG7lOG7tuG7qOG7suG7lMOdKD/huqXhu5Thur3huqMo4buUw53DmjDhu5RdIVThu7Lhu5QuKOG6oyhO4buU4bq8VeG7lOG6pWXhu5Thu7bhu6zhu4FN4buU4bqlIVPhu4Hhu5Thur084buU4bqlV+G6t+G7lOG6peG6teG6pzAu4buU4buyITHhu5Thur0oP+G7suG7lCE04buy4buU4bqlITzhu5RdITcwLuG7lCnhuqXhu5Thu7gg4buUIsOaKOG7lOG7tuG6p1Phu5Thu7YzKOG7lOG7gSXhuqfhu5Thu7Zk4bqhMC7hu5Thu7RZMOG7lOG7tiow4buUMCHhurswLuG7lOG7suG7rOG6p+G7lOG7siHhuqfhu4E/MOG7lOG6vWVT4buU4bq94bqnKE3hu5Thur1lU+G7lMOd4bqnOTBO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buMw6LhuqXhurUxMC7hu47huqThu4fhu5ThuqXhuqfDoSjhu5Thu7bhu6Thu5TigJzhuqUhJuG7lDAxMOG7lCEjMOG7lMOdKDow4oCd4buML8Oi4bql4bq1MTAu4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buRIT7hu5R14buU4bqv4buULlYw4buUMCFV4buU4bqlNyjhu5Thu7Iy4buU4buyMTDhu5QuVCjhu5QhNOG7suG7lCLhuqPhurfhu5Thu6Lhu5Thu7bhu6Thu5Thu7RX4buB4buU4bqlITxO4buUw4JT4bqn4buU4bua4buUMOG7piDhu5ThuqUhPOG7lOG6pSHhu6ww4buUITwwIeG7lOG7siFU4bqn4buU4bql4bq14bqv4buUMCUw4buU4bq3IcOhMC7hu5ThurchUzHhu5Thu7Ih4buqMC7hu5RdIVThu7Lhu5QgYeG6peG7lOG6pSEoKuG6p+G7lDDhurtO4buU4bqkISrhu5QwIWQwLuG7lOG7smMwLuG7lOG6pWXhu5Thu7bhu6zhu4Hhu5QgVeG7lOG6pTwwIeG7lOG7ssOZIOG7lC4o4bq7U+G7lOG7siE+4buUdeG7lOG6vVXhu5Thu7IxMOG7lC5UKOG7lOG6peG6teG6r+G7lDAlMOG7lOG6v1Phu5Thu7JU4buyIeG7lOG7siF74buU4bq9POG7lDAu4bumMOG7lOG7ssOZMOG7lOG7sjEw4buU4buBJeG6p+G7lMOi4bqjIE7hu5Thu5Eh4bqn4buBPzDhu5Thu7Ihe+G7lMOdPuG7lOG6tyFU4bql4buUISg/MOG7lOG6peG6tTEwLuG7lCBh4bql4buUIlYwTeG7lOG7siE+4buU4bqlPDAh4buU4buyw6Phu5Thur1VMeG7lOG6pShdMV3hu5Thu7JiU+G7lOG7sjEw4buULlQo4buU4bq9VeG7lOG7tjThu7Lhu5ThuqUh4buu4buB4buUMCHhurswLuG7lOG7suG7rOG6p+G7lOG6pWXhu5Qg4bqpKOG7lCBZMEvhu5TigJzhu6tm4buUMCg/IOG7lMag4buU4bqlIVQwLuG7lDAuVeG7geG7lOG6vcSD4buU4buyITkwLuG7lCA8MCHhu5Thu7Iy4buUMCFT4bqnTuG7lOG7gCXhuqfhu5Thu7IhOTAu4buUMCHhu67huqXhu5ThuqXhurUlMOG7lOG7tsOjKOKAnU7hu5Thu5nhu7gg4buU4buyIeG6p+G7gT8w4buUITUo4buU4bqlITzhu5Qg4bqjKOG7lMOdKCrhuqVN4buU4oCc4buyITkwLuKAneG7lOG7smJT4buU4buyMTDhu5QuVCjhu5Thu7IhPuG7lCJV4buUIGHhuqXhu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buU4buy4bqpMC7hu5Qi4bqj4bq34buUxqDhu5zhu5ThuqXhuqfDoShO4buU4buRw5nhu5QhUyjhu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buUIlYw4buU4bu2KOG7lOG7siHhuqEo4buUw6JT4bqn4buULijDo+G7lCE04buy4buU4bq9VeG7lOG7sjMw4buU4bql4buoMC7hu5Thu7LDmeG7lDAhWTDhu5Thu7Y3KOG7lOG7siEx4buUMCFT4bqn4buUMOG6u1NO4buUw4JT4bqn4buUIlYw4buU4bu2Mk3hu5Thu7IhPuG7lOG6pT7hu7Ih4buU4bqlIeG6p+G7lCLhuqc3MOG7lOG7tig/MOG7lOG6pSExw5oo4buU4bq9VeG7lMOdxajhuqXhu5Thu7IxMOG7lC5UKOG7lOG6tyHDmSjhu5Thu7Yo4buUITThu7Lhu5Thur0m4buU4bu24bqtMC7hu5QuKMOjTeG7lF0hNzAu4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bqz4bqnU+G7lCLDmijhu5Thur3huqMo4buUw53DmjDhu5QwUyDhu5RdKFPhu5Qw4bq7U07hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4woIC7hu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mCjhu5Hhu7gw4bql4bu44bq14buY4buUw6LhuqXhu4Ei4bu4w43hu5jDqijhu7ThuqUhS+G7lMag4buc4bua4bug4bq34bq/TOG7lCHhu7goLiHhuqVL4buUUeG7luG7luG6t+G6v0zhu5jhu5TDouG6teG7ssON4buYLy8o4bq9TsOdUzHhuqUhUzAhITFTTuG6vTAvMOG7uMOqw6Iv4bua4bua4bui4buWL+G7msagUeG7tMagxqDhu57hu5bhu5rhu5zGoOG6peG7oOG7oOG7lsagIsagLcOdUygt4bucTlvhurcu4buY4buUUyLhuqXDjeG7mOG7kSHhuqfhu4E/MOG7lOG6vSbhu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buU4bqlIcOjKOG7lEhL4buU4bur4buD4buU4bucS+G7lOG7k1fhu4Hhu5ThuqUhPOG7lMOi4bqjIOG7lOG6vVXhu5ThuqXhurVVMeG7lCJk4bqn4buU4buBJeG6p+G7lOKAnMOd4buu4bql4buU4buyIeG7ruG6t+KAneG7lOG7mOG7lMOqKOG7tOG6pSHDjeG7mMag4buc4bua4bug4buY4buUIeG7uCguIeG6pcON4buYUeG7luG7luG7mOG7lC/hu47hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhu5FT4bq34bqlKDEw4buY4buO4bqkZeG7lOG7gSXhuqfhu5TDouG6oyDhu5Thu7YqMOG7lOG6s+G6p1Mw4buUIT/hu5ThuqU8MCHhu5Thu7Thuqvhu7Lhu5TDouG6oyDhu5ThuqXhurUxMC7hu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buUIlXhu5ThurXhu67huqXhu5QuVjDhu5TDk8OZMCHhu5ThuqVl4buUKDDhuqXhu7jhurUw4bu44bqlw5JO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqk4bq1ZMOjMC7hu5QhxIPhurfhu5Thu7IxMOG7lOG6peG6tVMo4buU4buyYlPhu5RTMCHhu5TDtOG7lOG7tjkwLuG7lDAuISg/4bq34buU4bq94bqjKOG7lOG6pTco4buUIsOaKOG7lOG7slUwLuG7lMOd4buu4bql4buUMC7Do+G7lCHhuqEw4buU4bqlISpO4buU4buRIVThuqfhu5Thu7RX4buB4buU4bqlITzhu5ThuqVl4buUMOG7piDhu5Qi4bqj4bq34buU4bug4buU4bqlITzhu5Thu7YqMOG7lDDhu6Yg4buUIuG6o+G6t+G7lFHhu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buU4buc4buUIDgo4buU4bqlPDAh4buU4oCc4bq9xajhuqXhu5Thur1TKOKAnU7hu5Thu63DoCjhu5QiVjDhu5Thu4El4bqn4buUUyhN4buU4buyIVThuqfhu5Thu7Ym4bqn4buUXTrhu5Thur3huqMo4buUw5044buUICPhu5QwIWQwLuG7lOG6vTzhu5QwLiF94buU4buyIeG6p+G7gT8w4buU4bql4bq1PeG7lOG7sjEw4buUMCUw4buUMC5kw6Mo4buUIuG6ozDhu5Thu7bhu6Thu5RdITcwLuG7lDAyKOG7lC48TuG7lOG7kSEx4buU4bu2KjDhu5QgYeG6peG7lDAuVeG7gU3hu5ThuqUh4buu4buB4buU4buyMTDhu5Thu7IhZFPhu5Thu7IhPuG6p+G7lDAuYuG7lOG7tOG6qeG7lOG7tuG7pOG7lCDhuqdhMOG7lOG6pSE84buUUzAh4buUw7Thu5Qg4bqjKOG7lMOdKCrhuqXhu5QiVeG7lOG6pSHGrzAu4buUw51A4buU4bq9WTDhu5ThuqUhZMOjMC7hu5Thur/huqfhu4ElMOG7lOG6pSHEkeG7suG7lF0h4bqn4buBU+G7lOG7tjrhu5ThuqXhurUz4buU4buyIeG6p+G7gT8w4buU4bq94bqjKOG7lDAuZMOjKOG7lOG7gSXhuqfhu5QwIWThu5ThuqUhKk7hu5Thu6soOiDhu5ThuqXhurVT4buU4bqlKDDhu5QwIcWoMOG7lOG6pSE84buUXSE3MC7hu5ThuqUhOuG7lOG6pSgw4buUMMOhKOG7lCJV4buUw500MOG7lOG6peG6tT3hu5QwMijhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5TDncOaMeG7lOG7tMOaMOG7lOG7sjMw4buUIeG6oTDhu5Thu7LDmeG7lDAuZMOjKOG7lCLhuqMwTuG7lOG7kTLhu5QhNyDhu5TDnT7hu5QwLmTDoyjhu5Thu4El4bqn4buULihXMOG7lOG6vTzhu5QuIeG7uDDhu5ThuqXhuqc3MC7hu5Thur3huqMo4buUUyjhu5Thu7YyTeG7lOG6pSHGrzAu4buUw51A4buU4buyMzDhu5QwIcWoMOG7lOG6pSgw4buU4buyw5nhu5Thu7YlIOG7lOG7tMOg4buU4bu0VTAhTeG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG7tjLhu5Thu7Iy4buUMCHhurswLuG7lOG7suG7rOG6p+G7lOG6pSEm4buU4bqlITjhuqXhu5QwIWRL4buU4oCc4buRw5nhu5Thu7bDoyjhu5QwVeG7geG7lFMwIeG7lOG7siF74buU4buBJeG6p+G7lCDDoCjhu5TDnUDhu5ThuqUhNyjigJ1M4buU4oCc4bux4bqjMOG7lDAhUzAhTeG7lFMwIeG7lMOiJOG7lOG7smThuqMo4buUw51A4buUIlUg4buU4bq9xIPigJ3igKbhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4zDouG6peG6tTEwLuG7juG6vFXhu5QwIeG6uzAu4buUXSrhuqXhu5Thu7Lhuqvhu7Lhu5TDneG6pzkw4buML8Oi4bql4bq1MTAu4buO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOdTcg4buU4bq1OSjhu5ThurPhuqdT4buUMCFV4buU4buyIeG6oShN4buU4buyIT7hu5R14buUIsOaKOG7lOG7tuG7uCDhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5Thu7JiU+G7lOG7sjEw4buULlQo4buU4bq1U+G7lF064buU4bq94bqjKOG7lOG6pTcoTuG7lOG7kSE+4buU4buyITHhu5TDnSgq4bqlTeG7lMOiU+G6p+G7lCBh4bql4buUMOG7piDhu5TDnT7hu5QgI+G7lOG7suG7riDhu5Thu7LDmTDhu5RdITcwLuG7lOG7siEx4buU4buBJeG6p+G7lOG7tmThuqEwLk3hu5Thu7IxMOG7lMOdQOG7lOG7tuG7pOG7lOG7siE+4bqn4buUMDIo4buU4buyIeG6p+G7gT8w4buU4bq94bqjKOG7lCAj4buU4bq94bqnKOG7lOG6vT3hu5ThuqXhurXhuq/hu5Qiw5ooTuG7lOG6pGThuq8wLuG7lOG6pSEq4buUIlXhu5Thu7IxMOG7lOG7tuG7pOG7lDAuIeG7uOG7lCLDoyhN4buUMFUx4buUMC7Do+G7lOG7slThu7Ih4buU4bu24bus4buB4buUKeG6peG7lCE3IE3hu5Thu7IhPuG7lC4o4buo4bql4buU4buy4buo4bq34buU4buyITHhu5Thu7IxMOG7lOG6pSE84buU4bqlIeG7ruG7geG7lOG7sjLhu5QgYeG6peG7lMOiOOG7lC4o4buu4buB4buU4bq9KCrhuqXhu5ThuqVT4buB4buU4bqz4bqnU+G7lCLDmijhu5QuKOG6u1Phu5Thu7IxMOG7lC5UKOG7lOG6vVXhu5TDncOaMOG7lOG6peG6tVMo4buU4bu2ZMSD4buy4buU4buy4buu4bql4buULijhu67huqfhu5Thuq/hu5QwLuG7pjDhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu7Lhu6jhurdO4buUdTJT4buU4bq1U03hu5RdISjhu5RdITcwLuG7lOG7sjLhu5Thu7YoPzDhu5ThuqUhMcOaKOG7lDAhxagw4buU4bqlKDBN4buUw500MOG7lOG6peG6tT3hu5Thu7bhu6Thu5ThuqXhurVTMCHhu5ThuqUhYuG7lOKAnOG6peG7rCDhu5TDosOp4oCd4buU4bq9VTHhu5QuKMOj4buU4bq1U+G7lOG7siHhuqEo4buU4bq9VeG7lOG7ssOZ4buU4bql4bq1MTAu4buULijDo+G7lCE04buyTuG7lOG7qyE3MC7hu5TDnSgq4bql4buU4bq3IcOZKOG7lCJVIOG7lMOiUzHhu5QwJTDhu5QiVjDhu5QwVeG7geG7lOG7siE+4buUKCDhu5Qi4buoMC7hu5RdITcwLuG7lDAyKOG7lC48TeG7lOG7siF74buU4bqlPCDhu5RdKCog4buUMCHhurswLuG7lMOdVSjhu5QhNOG7suG7lF0oMCHhu5QwLiEoPyDhu5Thur0m4buU4bqlPDAh4buU4buBJeG6p+G7lCE04buy4buU4bql4bq1M+G7lOG7tjrhu5QwIcWo4buy4buUMCHhuq/hu5Thu7IxMOG7lC5UKOG7lF0hNzAu4buU4bqz4bqnVOG7lMOiU+G7lOG7tlXhu5Thur1VMeG7lOG7siHhuqfhu4E/MOG7lOG7gSXhuqfhu5Thu7Zk4bqhMC7hu5QgVeG7lMOZMCHhu5QhZOG6rzAu4buU4bu2KjDhu5ThuqVk4bqhMC7hu5QiUyhO4buU4bqkISrhu5ThurU5KE3hu5QgYeG6peG7lCE3IOG7lOG7tlMwLuG7lOG7gSUw4buU4bu2UzAu4buUIlUwIeG7lOG6pSE84buU4buyMTDhu5QuVCjhu5Thu7IhPuG7lOG7tijhu5QhNOG7suG7lOG6vSbhu5QiKCYw4buU4buyIcOa4buB4buU4bq9VTHhu5ThurchMzAu4buU4bu2MjAu4buU4buy4bq5U+G7lOG6vVXhu5RdITLhu7Lhu5Qw4buu4buy4buUIiUwTeG7lOG7tiow4buULijDo+G7lOG7suG6oSDhu5Thu7JjMC7hu5RdITcwLuG7lOG7siE+4bqn4buU4bq1U+G7lOG7pjBO4buU4bqkIeG7ruG7geG7lOG6vVfhu4FN4buU4buyIT7hu5R14buU4bq9w6Dhu5Thur0mTeG7lFMw4buUYijhu5ThuqUhPOG7lOG7sjEw4buUw51A4buUIOG6oyjhu5QwMijhu5QiVeG7lMOdPuG7lMOdw5ow4buU4bql4bq1Uyjhu5TDnTXhu5Thu7Y64buU4bu2KOG7lOG7gSXhuqfhu5QgYeG6peG7lMOdw5ow4buU4bqv4buUIuG6o+G6t+G7lMOdJTDhu5Thu7LDmjAh4buU4bq9POG7lOG6peG6tWThuqPhu7Lhu5Thu7YyTeG7lOG7siFU4bqn4buUXSE3MC7hu5Thu7IhPuG6p+G7lOG7tijhu5QwIVXhu5QwLiF74buU4buy4bqpMC5O4buU4buvIeG6uzAu4buUITcg4buUw6JT4bqn4buU4bu2Mk3hu5Thu7IxMOG7lMOdQOG7lMOd4bqnOTDhu5QixaggTeG7lOG7tjMo4buUICPhu5Thu7IhMeG7lOG7siHhuqfhu4E6MOG7lOG6peG6tWTDozAu4buU4bq9POG7lOG6peG6tTEwLuG7lCLhuqPhurdN4buULijDo+G7lOG7siF74buU4buyMuG7lCA8MCHhu5QwMuG7lCJV4buU4buyN+G7lOG7tuG6oTDhu5RdITcwLuG7lOG7sjLhu5RTKOG7lOG7tjrhu5TigJzhuqXhu6wg4buUw6LDqeKAnU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5EzMOG7lOG7siHhuqfhu4E/MOG7lOG7sjEw4buU4bql4bq1Uyjhu5Thu7JiU+G7lFMwIeG7lMO04buU4bqlITzhu5Thu7Thuqnhu5Thu7bhu6Thu5QhKuG6peG7lCIzMC7hu5Thu7TDoOG7lOG7tFUwIeG7lDAuZMOjKOG7lOG7gSXhuqfhu5QwIWQwLuG7lOG7suG6pzgo4buU4buy4bqpMC5N4buU4buyN+G7lMOdQOG7lOG7ruG7geG7lOG6vVkw4buUMDIo4buUIsOjKOG7lOG7siEoU+G7lOG6pVPhu4Hhu5Thu7Ihe+G7lOG6vTzhu5QgMjDhu5ThurPhuqdV4buUw6IoMCHhu5QwIVfhuqXhu5RdITcwLuG7lOG7tlQwLuG7lC4oVOG7lMag4buW4buW4buUMC4hPDDhu5Thu7Y5MC5O4buUw7Thuqc5MOG7lOG6s+G6p1RN4buU4buyV+G6p+G7lMOdQOG7lCIlMOG7lCxT4buy4bu4w50xMV3hu5ThuqUhUzDhu5ThuqUh4bqvS+G7lOG7mOG7mVUw4buUNzAu4buU4buyMuG7lOG6pSgmMOG7lC4o4bq74buU4bu2ZMSD4buy4buU4bu2VTDhu5TDnVXhu5Thu7Iy4buUw6LFqOG7sk7hu5Thu5lVMOG7lDcwLuG7lOG7sjLhu5ThuqU8MCHhu5QuKOG6u+G7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7tlUw4buUw51V4buU4buyMuG7lOG6peG7rCBO4buU4buRMzDhu5ThuqU3KOG7lF0hNzAu4buU4buyMuG7lC484buUMCUw4buU4buyIeG7qjAu4buULijhurvhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QwLmTDoyjhu5Thu4El4bqn4oCd4oCm4buU4bqkZOG6rzAu4buU4buyIeG6p+G7gT8w4buU4bq1OSjhu5TDoiThu5QwLuG6pzco4buUMC4xUyhN4buUMC7Do+G7lOG7tuG7rOG6p+G7lCBh4bql4buUITcgTeG7lFMwIeG7lMO04buU4bu2ZMSD4buy4buUMCFV4buU4bql4bq1ZMOjMC7hu5Qgw6Mo4buUIiUw4buU4bql4bq1UzHhu5Thu7bDoSjhu5Thur0oP+G7suG7lOG7sjEw4buUUzAh4buU4bq9POG7lC4h4bu4MOG7lOG6peG6pzcwLuG7lCBV4buU4bq1YuG7lMOdw5ow4buU4bu2VDAh4buUIWEo4buU4bu2OTAu4buUIGHhuqXhu5TDncOaMOG7lDBTIOG7lF0hVOG7sk7hu5Thu61T4buB4buUIlXhu5TDosOp4buU4bq9KD/hu7Lhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5ThurchVOG6peG7lCEoPzDhu5Thur1V4buUMC7hu6Yw4buU4buyIeG7qDDhu5RdPuG6t+G7lOG6pSHDoyjhu5QwJTDhu5Thu7IhZFPhu5Thu7Y64buUIsOaKOG7lCFX4bqn4buU4bqz4bqnw5nhu5QwLiEoJSDhu5ThuqXhurU0MC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqk4bq1JTDhu5Thu7bhu6zhu4Hhu5Thu7Ihe+G7lCJV4buUIVMo4buU4bql4bq1MTAu4buUw6I44buU4bq14buu4bql4buUMCEoJuG6p+G7lDAh4bq7MC7hu5Thu7Lhu6zhuqfhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5ThuqUhZMOjMC7hu5QwLiHhu7jhu5RdOuG7lOG6vSbhu5ThuqXhurVVMeG7lCJk4bqn4buU4buBJeG6p+G7lMOi4bqjIOG7lOG6peG6tTEwLuG7lCE04buy4buUw6IoMCFO4buU4buRVOG7suG7lOG7uCDhu5Thu7IzMOG7lOG6s+G6p1Thu5ThuqXhurU94buU4bu2OuG7lDAlMOG7lOG7siFkU+G7lOG7sjLhu5Thu7Zi4buU4oCc4bu2YeG7lOG7siEpMOKAneG7lOG6vSbhu5QwIVcw4buU4bqlIcSR4buy4buU4bq9VeG7lOG6pTwwIeG7lOG7ssOZIE3hu5Thu7JhMC7hu5Thur3huqMo4buU4bql4busIOG7lCLhu4fhu5QhKCrhuqfhu5Rd4buDTeG7lOG6pTPhu5QgM03hu5ThuqUhKeG7siHhu5RdIVQg4buU4bq3IVThu5QwIeG6uzAu4buU4buyw5kg4buU4bq/4bqt4buy4buUIOG6oyjhu5Qiw5rhu5QwJTDhu5RdITcwLuG7lCnhuqXhu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buU4bu24buk4buUMC5h4buUMCFXMOG7lOG6vSbhu5ThuqU8MCHhu5Thu4El4bqn4buU4bu0WTDhu5Thu7YqMOG7lDAh4bq7MC7hu5QhP+G7lCLhuqvhu4Hhu5ThuqUoJeG6p+G7lOG7ssOp4buyTeG7lMOZMCHhu5QhZOG6rzAu4buUXSE3MC7hu5QwITXhu5Thu7YqMOG7lCE04buy4buU4bqlV+G6t+G7lOG7smMwLuG7lDAhZOG7lMOixJHhu7Lhu5RdITXhu7hO4buU4buZ4bus4buB4buU4buyYzAu4buU4buyISkwIeG7lCJV4buUIGHhuqXhu5ThuqXhurUxMC7hu5QwIeG6uzAu4buUMC7huqfhu4ElMOG7lDAh4busMOG7lF0hKCow4buU4buyITHhu5TDncOaMeG7lCLDqeG7suG7lCE04buy4buU4bu2ZMOjMC7hu5QwLlXhu4Hhu5Thu7JVMC7hu5QuKFPhu5ThuqXhu6YwLk7hu5Thu5nhu6jhu7Lhu5TDnSg/4bqlTeG7lOG7tDHhu5ThuqUhKCrhuqfhu5QhKDrhuqfhu5TDnSgq4bql4buU4bq9JuG7lOG6pTwwIeG7lOG7gSXhuqdN4buU4bqlPDAh4buU4bu04bqr4buy4buUIFXhu5QwISgm4bqn4buUITThu7Lhu5TDoigwIeG7lDBTIOG7lOG7tuG7pOG7lOG6vWThuqMwLuG7lOG6vVUx4buU4bql4bqp4buU4bqlYSjhu5Thur084buU4bqz4bqnUzDhu5QhP+G7lOG6pTwwIeG7lOG7tOG6q+G7suG7lOG6veG6oyjhu5QwLmTDoyjhu5Thu7IhZFPhu5Thu7Zi4buUxqDhu6Dhu5ThuqXhuqfDoShN4buU4buyMzDhu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buUMOG6u+G7lOG6pSE84buUIFMwLuG7lOG6pSFTKOG7lDAuMVUo4buU4buH4buUIOG6pzgwTeG7lOG6tyHDmSjhu5Qww5ox4buUIeG6reG6pU3hu5ThurchVOG7lMOdNeG7lOG6pSFTKOG7lCDhuqMo4buU4buyMuG7lOG6pSE64buU4bqlKCrhurfhu5ThuqXhuqvhu7Lhu5Thu7YqMOG7lOG6peG6tWTDozAuTuG7lOG6pOG6tWThuqPhu7Lhu5TDmTAh4buUIWThuq8wLuG7lOG7smJT4buU4bq3ISgg4buUw5kwIeG7lOG6vVXhu5TDneG6qTAu4buUMMOh4buU4bqlITcwLuG7lOG6pSgw4buU4bq9JuG7lC4o4bqjKOG7lOG6pSkwIeG7lOG6pWXhu5QoMOG6peG7uOG6tTDhu7jhuqVN4buULihT4buU4bu2PDAh4buU4bq9VeG7lDAhVeG7lOG6peG6tWTDozAu4buU4buyVjDhu5ThurPhuqdTMOG7lOG6peG7rCDhu5QuKFQx4buU4bu04bqr4buy4buU4buyVOG7suG7lOG7uCDhu5QwIeG6uzAu4buUMCFXMOG7lOG6pSHEkeG7suG7lOG7tuG6rTAu4buU4bu2xagw4buU4bq9JuG7lOG6pTwwIeG7lMOdw5owTeG7lOG6pTwwIeG7lOG7gSXhuqdO4buUw7QlMOG7lOG7ssOaMCHhu5Thu7YyTeG7lOG6pSFT4buB4buU4bq9POG7lOG7suG7riDhu5Thu7YxVDDhu5QhMeG7qOG7suG7lMOd4bqnNzAu4buUIjUwLuG7lOG6pSE84buUIeG7pOG7geG7lC5WMOG7lC5jKE3hu5ThuqXhurVTMC7hu5TDnT7hu5Thu7IhMeG7lOG7slThu7Lhu5Thu7gg4buUMCHhurswLuG7lF0oKjDhu5ThuqUhxJHhu7Lhu5Thur1V4buUXWfhu5Qw4bumMC7hu5Thu7JWMOG7lOG6pSEoKuG6pU3hu5QuKOG6reG6t+G7lOG7slThu7Lhu5Thu7gg4buU4bq9ZMSD4bql4buU4bqz4bqnU+G7lDAh4bq7MC7hu5ThuqUhU+G7geG7lOG7tsOhKOG7lOG6vSbhu5ThuqXhu6wg4buUw6IoMCHhu5Qi4buH4buU4bqv4buULihTKOG7lOG7tjHDmjDhu5Thu7RX4buB4buU4bqlITxO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3aOG6p+G6pSEx4bq14buY4buO4butUyjhu5Thurzhuqco4buML+G6t+G7jg==

Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]