(vhds.baothanhhoa.vn) - “Lạm thu” - thu sai quy định dù không phải xảy ra ở tất cả các trường học song cũng không phải câu chuyện hy hữu. Bởi cứ đầu năm học là câu chuyện lạm thu lại nhỏ to, có người ví nó như căn bệnh “trầm kha” - là những “con sâu” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành giáo dục.
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4Hhu4Phurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG7nuG7quG7kOG6rjtE4bquw43hu4bhu7Thuq7DjcOU4bu0IcOT4bug4bquxILhu6LEkOG7nuG6ruG7ssOU4bu04oCdeOG6ruKAnOG7gcSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ3igKbhuq7hu67huq7hu4rhu4bhu7RBL8OU4bq2w4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgldk4buIQsOMxILDgeKAnOG7gcSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ3huq4t4bqu4buyw5Thu7Thuq7DnULhu5Dhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bquw4zhu7jhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq5Xw5RF4buQ4bquLkUh4bquWULhuq7hu67huq7hu7Lhu4Lhu7Lhuq7DjUXhuq7DjUPDjeG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlFPDjeG6rsOdUOG7oMOV4bquw4094bugw5Xhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq5Xw5RF4buQ4bquw43hu4bhu7Thuq7DjcOU4bu0IcOT4bug4bquw5Qh4bquw5Q64bu04buz4bqu4bqh4buu4buQ4bquw40l4bqu4buK4buE4bu04bqu4bug4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu6JE4bquw43hu4bhu7Thuq7DjcOU4bu0IcOT4bug4bqu4buixJDhu57huq7hu7LDlOG7tOG6ruG7osSQ4buQ4bqu4bugw5RU4bqu4buyUMO94bquw41R4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bquO+G7kuG6ruG7oFHhuq7hu6DDlCThuq7DjeG6uOG7oOG6rknDk+G7oMOU4bqu4oCc4buyWeG7hOG7nuG6ruG7nMOUQuKAneG6ri3huq7hu6JE4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq7igJzDjVDhu6Dhuq7DneG7huG7tOKAneG6rsOV4buGIeG6rkXhu6DDlOG6rsOUJOG7ruG7oMOV4bqu4bugw5XDlOG7kE3hu57huq7hu7JZU+G7oMOV4bqu4buKTuG7oOG6ruG7tCHhuq7hu7Lhu5Lhu6Dhuq7DjSNC4bqu4bugw5VE4bugw5Thuq7DleG7kENQ4bquw4xAw43hu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6o0JX4buy4buQUOG7oMSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILDjOG7ssOU4bu04bueSeG6ruG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bqs4bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6rsOC4bqw4bqoVy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6tOG6qi/hurbhuqzhuqzDjOG6pOG6sOG6qOG6tMOC4bqw4bqm4buy4bqm4bqk4bqo4bqy4bqk4bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vhuqjDguG6ssSC4bquQuG7ouG7suG7q8SC4buD4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu57hu6rhu5Dhuq47ROG6rsON4buG4bu04bquw43DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7osSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ144bqu4oCc4buBxJDhu57huq7hu7LDlOG7tOKAneKApuG6ruG7ruG6ruG7iuG7huG7tMSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6rOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILDguG6sOG6qMSC4bquL8OB4buRw5Thu4hQ4bquw5rhu6DDleG6ruG7gU3huq7hu5HDlEThu6DDlOG6rsSD4buk4bugw5XDveG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu6Dhurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG6suG6sOG6suG6si3hurLhurDhurLhurTDveG6rjvhu5DDk8ON4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4bucw5RC4buQ4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu67huq7DjUPDjeG6ruG7iuG7qOG7oOG6rjvhu5Thuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw5RTw43huq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7keG7jeG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bquw51M4bqu4buKJOG7rMON4bqu4buyw5Qmw43huq7DlOG7kMOT4bug4bquw43DlMOK4buy4bquw43DlEzhuq7DlOG7qOG7oOG7s0EvV8OBQcOM4buQO+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgsOMWeG7iOG7okLhu7Lhu4jDjMSCw4FBw53hu7JZUOG7oMOVw4Hhu5Hhu5Dhu6Dhuq7hu6Lhu5BN4bug4bquWOG7tELhu6B4QS/DneG7sllQ4bugw5XDgUHhu7Thu6Lhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu7Lhu5Dhu7Lhu6Lhu4gt4buyw5Thu7Thu55JLULhu6DDjC3DnUJXUMSCw4FB4bui4buQw4FBQuG6ruG7suG7kOG7suG7ouG7iOG7q8SC4buD4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu57hu6rhu5Dhuq47ROG6rsON4buG4bu04bquw43DlOG7tCHDk+G7oOG6rsSC4bquw5RZ4buI4buO4burxIIv4bugQuG7ni3DlFDDjS3hu55Q4buQLTtCLeG7oEnDnVctw41C4bu0LcONw5Thu7Qh4buI4bugLeG7okLhu54t4buyw5Thu7Qt4bugScOdVy3hu6DDlOG7tOG7oMOVLeG7oMOVUOG7kC3hu7JZ4bu0UOG7oMOVLeG7nMOUUOG7oMOVLS3hu6JC4bueLeG7ssOU4bu0LeG6suG6pOG6ssOC4bqk4buzw5Thu7Lhu57EgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw51Zw43hu6vEgi/hu57hu4jDjOG7kEIv4bq24bqy4bqwL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLhurThuqov4bq24bqs4bqsw4zhuqThurDhuqjhurLhuqrhurbhurLhu7LhurbhuqzhuqThuqThuqzhu6LhurDhu7Phu5pXw5XEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguG7g+G6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bue4buq4buQ4bquO0Thuq7DjeG7huG7tOG6rsONw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu6LEkOG7nuG6ruG7ssOU4bu04oCdeOG6ruKAnOG7gcSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ3igKbhuq7hu67huq7hu4rhu4bhu7TEguG6ri/DgUEvQsOBQcOM4buQO8OBQcOd4buyWVDhu6DDlcOBQULhuq7hu7Lhu5Dhu7Lhu6Lhu4jhu6vEguG7g+G6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bue4buq4buQ4bquO0Thuq7DjeG7huG7tOG6rsONw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7EguG6rsOUWeG7iOG7juG7q8SCL+G7oELhu54tw5RQw40t4bueUOG7kC07Qi3hu6BJw51XLcONQuG7tC3DjcOU4bu0IeG7iOG7oC3hu6JC4bueLeG7ssOU4bu0LeG7oEnDnVct4bugw5Thu7Thu6DDlS3hu6DDlVDhu5At4buyWeG7tFDhu6DDlS3hu5zDlFDhu6DDlS0t4buiQuG7ni3hu7LDlOG7tC3hurLhuqThurLDguG6pOG7s8OU4buy4buexILDgeG7g+G6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bue4buq4buQ4bquO0Thuq7DjeG7huG7tOG6rsONw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7EguG7osSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ144bqu4buDw5Q64bugw5Xhuq7hu6DDlcOa4buQ4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6rsONUeKApuG6ruG7s+G7s+G7s0EvQsOBQS/DneG7sllQ4bugw5XDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCw5Thu4hCw4zEgsOB4buHxq/hu5Dhuq7DjOG7lFfhuq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu6Dhurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG7nuG7quG7kMO94bquw43hu7jhu6DDleG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu6Dhu5BP4bue4bquO+G7tOG7kOG6ruG7ik7hu6Dhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw40jQuG6rsONQ8ON4bqu4buI4bue4bquw5RTw43huq7DneG7kOG7oMOUw73huq7DjVLhu6Dhuq7DjVHhuq7hu57hu6bhu7Lhuq7igJzhu6DGr+G7kOG6rknhu7Thu6Thu6DigJ3huq7hu55C4bugw5Xhuq7hu7JN4bug4bqu4oCc4buixJDhu57huq7hu7LDlOG7tOKAneG6ri3huq7hu7LDlOG7tOG6rsOdQuG7kMO94bqu4buyw5Thu7Thuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu4rhu7bhu6DDleG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq4uRSHhuq5ZQuG6ruG7ruG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlFPDjeG6rsOV4buGIeG6rkklw43huq4u4bu2w43huq7hu7JZUOG7oMOV4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bquO0Thuq7DjCThuq7hu6Lhu7RG4bug4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhu7Phuq5yROG6rjvhu5DDk8ON4bquw43DlOG7guG7nuG6rsOMJeG7suG6ruG7suG7mOG7oMOU4bqu4buyWcSQ4bugw5Xhuq7DlOG7tCHhuq7hu4rhu6bhu6DDleG6ruG7ilHhu6DDleG6rsOVUVfDveG6rljhu7RF4bug4bqu4buiKMO94bquw50/4bquw4xA4bugw5Xhuq7DjUPDjeG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOdQuG7kOG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7hu7JZUOG7oMOV4bquw41Dw43huq7DjeG7qOG6rsOd4buu4bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bqu4buiROG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7DjeG7hOG7oOG6ruG7ssOU4buQTuG7suG7s0EvV8OBQS/DjOG7kDvDgUEv4bui4buQw4FBL+G7tOG7osOBQcOM4buQO+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEgsON4buiWcSCw4FBL8OM4buQO8OBQS/DjOG7kDvDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqjUeG6rsONUOG7oOG6ruG7ikLhu6DDleG6rsOUU8ON4bqu4buyxJDhu5Dhuq7hu57hu6bhu7Lhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqu4buRZOG6o8O04bqu4buyw5Thu7Thu6bDjeG6ruG7slBX4bqu4buK4buE4bu04bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu5Hhu43huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQsO94bquw43DlOG7lOG6ruG7gU3huq7hu5HDlOG7lOG6rnLhu4bhu6Dhuq5Xw5Qk4buw4bugw5Xhuq594bug4bquZCThu6DDleG6ruG7t+G7keG7jeG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bu54bquw43DlFDhuq5J4buQTuG7snjhuq7hu4Phurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG7oEQh4bqu4bugw5RE4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rsONw5QkQuG6ruG7ssWo4bquw43DlCXDjeG6rsOUU1fhuq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq7hu6BN4bug4bqu4buyw5rhu5Dhuq7DjcOUJELhuq5ZVeG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ilHhu6DDleG6rsOVUVfhuq7hu6DDlCThuq7hu7LDlE7huq7hu6BEUOG7s+G6ruG7keG7tCHhuq7hu6DDlOG7kE3hu6DDveG6ruG7oMOUOuG7oMOV4bqu4bug4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu7JZJOG7qsONw73huq7hu6DDlVBE4buQ4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV+G6rknhurrhu7Lhuq5J4bu04bumw43huq7hu7LDlOG7iFDhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOUw73huq7hu7LDlOG7mOG6rsONUeG6ruG7oMOUOuG7oMOV4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bqu4bueROG6ruG7ssOa4buQ4bquO0Thuq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq7hu5zDlEPDjeG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7ssOUJsON4bquw50m4bqu4buyw5RQReG7kOG6ruG7nkPhu5Dhuq7hu5zDlOG7kOG6rlfDlEXhu5Dhuq7hu4pR4bugw5Xhu7Phuq5y4buS4bquw4xA4bqu4bugw5Qk4bquWOG7tHvhuq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq7hu4pR4bugw5Xhuq7hu4pO4bug4bqu4bqo4bqw4bqw4buz4bqw4bqw4bqw4buK4buk4bugw5Uvw5RTw43huq7hu5wpw73huq7hu6Lhu6pX4bquw41R4bquw5Thu6jhu6Dhuq7DguG6sOG6rsOUU8ON4bquw53hu5Dhu6DDlMO94bqu4bugw5Thu4bhu6Dhuq7hu6JN4bug4bqu4bue4bum4buy4bqu4bug4bq44bue4bquw51M4bquWULhuq7DjVDhu6Dhuq7DncOZ4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bqu4bugw5RU4buz4bqu4buDw5Qk4bugw5Xhuq474buQw5PDjeG6rsONw5Thu5Dhuq7hu7Lhu5BN4bu04bquw41A4bqu4buyw5TDkuG6ruG7ssOUTuG6ruG7oERQ4bqu4buyw5Thu5jhuq5Z4buC4buy4bqu4buS4buy4bqu4buKJOG7rMON4bquw43DmuG7oMOV4bqu4bucw5RC4buQw73huq5ZVeG6rllE4bugw5Xhu7Phuq7hu5HDlMOa4bugw5Xhuq7hu7LDlCThu7Dhu6DDlcO94bquw43DlOG7luG6ruG7okThuq7hu6DDlDrhu6DDleG6ruG7ssOUw5rhu6DDleG6rklDUOG6rljhu7R74bquw41S4bug4bquw5RCIeG6rsOUTuG7suG7s+G6rnJE4bqu4buyw5Qk4buw4bugw5Xhuq7hu7LDlOG7mOG6rsOUTuG7suG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ON4bquWOG7tHvhuq7DjT3hu6DDleG6rsON4buo4bquSUXhu6Dhuq7DnUzigKbhuq7DlE7hu7Lhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqjPeG7oMOV4bquO+G7quG7kOG6rljhu7RC4bug4bqu4buK4buQw5Lhu57huq7hu7JZTeG7oMO94bquw43DlOG7lOG6ruG7g8OV4bu0IeG7jOG7oOG6ruG7kcOU4buU4bqu4buRw5Thu7Thuq5Xw5Qk4buw4bugw5Xhuq7Eg8Oa4bugw5Xhuq7hu4HGoOG7oMOU4bqu4bu34buR4buN4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhu7nhuq7DjcOU4buQQuG6rsOdS3jhuq7igJxj4buQQuG6ruG7iuG7mOG7oMOU4bqu4buyw5rhu5Dhuq7DjVHhuq7hurThuq7DjVDhu6DDveG6rsONUOG7oOG6ruG7iuG7hOG7tOG6ruG7ikLhu6DDleG6rsOUU8ON4bqu4buRWSThu7Dhu6DDleG6ruG7kWThu43hu5Hhuq7Eg8Oa4bugw5Xhuq7DtOG7qOG7oOG6ruG6tuG6rjtE4bquw5RC4buQ4bquw41Q4bug4bqu4bugw5RU4bqu4buKQuG7oMOV4bquw5RTw43huq7hu7Lhu5DDkuG7tOG6rsOUU8ON4bquO0Thuq7hu57hu4Thu57huq7hu6BQ4bug4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq5Xw5Qk4buw4bugw5Xhu7Phuq5kQuG7kOG6rjvhu6zhuq7DjcOU4buk4bugw5Xhuq7hu7LDmuG7kOG6ruG7ik/hu7Thuq7hu6JE4bue4bquw43DmuG7oMOV4bqu4bugw5Thu4bhu6DDveG6rknhu67hu5Dhuq47RiHhuq5DV+G6ruG7oibDjeG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ilHhu6DDleG6rsOVUVfhuq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu6Dhurjhu57huq7DlFPDjeG6rsONw5RQ4bquw41Dw43huq7DjVDhu6Dhuq5Z4buC4buy4bqu4bui4buq4bug4buz4bqu4buRw5Thu7bhuq7hu7LDlCbDjcO94bquw41R4bquWOG7tEPhuq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu55E4bqu4buKw5rhu5Dhuq7hu5zDlOG7kOG6rlfDlEDhuq7DlOG7tCHhu6DDlOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7oMOU4buq4bqu4bugxajhu5Dhu7Phuq7hu5HDmuG7kOG6ruG7iiThu6zDjeG6rknhu5BO4buyw73huq7hu6DDlVBE4buQ4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu7LDlOG7iFDhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bquw40jQuG6ruG7oMOUROG6ruG7oCThu6rDjcO94bqu4buyw5Thu5jhuq7DjVHhuq7hu6DDlDrhu6DDleG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7iiThu6zDjeG6rsOVU+G7kOG6ruG7okThuq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG6rsOUUULDveG6ruG7ilHhu6DDleG6rsOVUVfhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7suG7kOG7oMOU4bqu4buyw5Thu4Thu6Dhuq7hu7Im4bqu4bugw5Xhu7Qhw5Phu6DDveG6rsOUQiHhuq7hu6DDlCThuq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bquWOG7tHvhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq5J4bq64buy4bquSeG7tOG7psON4buz4bqu4buR4bu0IeG6ruG7oMOU4buQTeG7oMO94bqu4bucw5Thu5Dhuq7DlFNX4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOUw73huq7DjUPDjeG6ruG7ssOU4buEIeG6rsONw5rhuq5Z4buC4buy4bquw5Thu5BO4bue4bqu4bucw5Thu5Dhuq7igJxZxJDDjcOU4bquWVLhu5DigJ3huq7DjUPDjeG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq5Xw5Thu5LDveG6rljhu7R74buz4bqu4buRw5TDmuG7oMOV4bqu4buyw5Qk4buw4bugw5XDveG6rsONw5Thu5bhuq7hu6JE4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq7hu7LDlMOa4bugw5Xhuq5JQ1Dhuq7DjeG7uOG7oMOV4bquO+G7quG7kOG6ruG7ilHhuq7hu6JE4bquw4xC4bugw5Thuq7DnUPDjcOU4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bquV8OUReG7kOG6ruG7ilHhu6DDleG6rjtE4bqu4oCc4buew4rDjeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4oCd4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bquV8OUReG7kOG6ruG7oOG7plfhuq7DjcOUUOG6rsONUOG7oOG7s+G6rmRCIeG6ruG7oMOUJOG6rjvhu5DDk8ON4bquw5RTw43huq7hu7LDlE3hu57huq7hu67huq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw4094bugw5Xhuq47RiHDveG6rsOM4bu44bqu4bugUeG7kOG6rsOUU8ON4bqu4buyw5RN4bue4bqu4buiROG6ruG7sibhuq7hu6DDleG7tCHDk+G7oOG6ruG7oMOUJOG7oMOV4bquw43DmuG6rsOV4buQQ1Dhuq7hu6LEkOG7kOG6riFN4bu04bquw43hu4Thu7Thuq7DlFPDjeG6rsOd4buQ4bugw5Thuq47T+G6ruG7oMOUROG6rjvhu5BO4buy4bqu4buK4buo4bug4bqu4buKT+G6ruG7oMOVw5Thu5TDveG6ruG7ssOURuG7nuG6rsONw5Thu5Lhuq5Xw5RF4buQ4bquWULhuq5Xw5Qk4buw4bugw5Xhuq4u4buQ4bug4bquw4zhu4Lhu7Thuq4uQ8ON4bqu4bugw5RG4bug4buz4bqu4buDw5Thu5BP4bu04bqu4bucw5Thu5Dhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7DjcOU4buW4bqu4buyw5rhu5Dhuq7hu7LDlOG7giHhuq5DV+G6ruG7oibDjeG6rjtP4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV8O94bqu4bueROG6rsONUuG7oOG6ruG7ssOU4buCIeG6ruG7ssOUJOG7qOG7oMOV4bquw41Q4bug4bquSeG7ruG7kOG6ruG7ssOU4buw4buQ4bquw5Xhu5BC4bug4bquw5RTw43huq7hu7JGV+G6rljhu7RD4bquQ1fhuq7hu6Imw43DveG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7oMOVw5Thu5bhuq7hu6DDleG7qOG7kOKApuG6ruG7kcOa4buQ4bqu4bugw5XDlOG7iOG6ruG7oFHhu5Dhuq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4bug4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu6BEIeG6rsONUeG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6rljhu7Qh4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7hu57hu6rhu5Dhuq7DjcOU4buQ4bqu4buy4buQTuG7ssO94bquw41A4bqu4buyw5TDkuG6rsOU4buo4bug4bquO0/huq7DjUPDjeG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7iuG7hOG7tOG6ruG7oOG6uOG7nsO94bquw5Qh4bquO1Phu6DDleG6rsOdTOG6rsONUeG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7ssOUQiHhuq7hu4rFqOG7kMO94bqu4bueU+G7kOG6ruG7ssOUJeG6ruG7iiThu6zDjeG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7nMOUQuG7kMO94bqu4bue4buQ4bugw5Thuq5JxJDDjcOU4bquO0Thuq5ZVeG6rllE4bugw5XDveG6ruG7isOS4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bqu4buyw5RQReG7kOG6ruG7nkPhu5Dhuq7hu7JZUOG7oMOV4bquO+G7kMOTw43huq7hu4pR4bugw5Xhuq7DlVFX4bquw43DlFDhuq7DjVDhu6Dhuq7hu4pO4bug4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleKAneG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Hhu4PDlOG6usON4bqu4buKTuG7oOG6rsON4buG4bu04bquw43DlOG7tCHDk+G7oOG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ilHhu6DDleG6ruG7iuG7hOG7tOG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ONw73huq7hu6LEkOG7kOG6ruG7oMOU4buq4bqu4bug4bq44bue4bquw5RTw43huq7hurLhurDhurLhurYt4bqy4bqw4bqy4bqyw73huq7hu57hu6bhu7Lhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqu4buy4buQw5Lhu7Thuq7DlFPDjeG6ruG7sllN4bug4bqu4buK4buUQuG6rklE4bug4bqu4buyw5Thu5Thuq7hu7JZ4buC4bug4bqu4buDw5VC4bquw7Thu6jhu6Dhuq5J4buU4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bquV8OUReG7oOG6rkPhu6DDlOG6rjvhu5jhuq7DjVDhu6Dhuq7hu4jhu57huq7DlFPhuq5Xw5RF4buQ4bqu4buKUeG7oMOV4bqu4bucw5RQReG7oMOV4bqu4bqy4bqwLeG6suG6tOG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq5Xw5Thu5LDveG6rljhu7R74buz4bqu4buRWVDhu6DDleG6ruG7ilHDveG6rsONUeG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7nkThuq7huqFC4bug4bquw5Xhu5BD4bue4bquw5Thu5DDk+G7tOG6ruG7oMOUROG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlVPhu5Dhuq7hu6JE4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhuq7DlFFCw73huq47RuG7oOG6ruG7iuG7puG7oMOV4bquO0Thuq7hu7Im4bqu4bugw5Xhu7Qhw5Phu6Dhu7Phuq7Do0jhu7Thuq47RiHDveG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7oMOUROG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu4okQuG6rllC4bqu4bu34bugw5VQROG7kOG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bquSeG6uuG7suG6rknhu7Thu6bDjeG7ueG6ruG7osSQ4buQ4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bqu4bugw5RG4bug4bqu4buKJOG7rMON4bquw50m4bqu4buK4buk4bugw5Xhuq7hu7LDlOG7tEbhu6DDveG6ruG7ssOURuG7nuG6rsONw5Thu5Lhuq7hu6JE4bquV8OUReG7oOG6riXhu6DDleG6rsOVQiHhuq7DleG6uuG7suG6rsONI0Lhuq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq7DlFPDjeG6rsOd4buQ4bugw5Thu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqjUeG6ruG7ssOUw5Lhuq7hu6DDlEbhu6Dhuq7hu7LDlOG7giHDveG6rsOU4buE4bu04bquw5RO4buy4bqu4oCcV8OUReG7oOG6riXhu6DDleKAneG6rsONI0Lhuq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq7hu4rDmeG7kOG6rjvhu6rhu5Dhuq474buQw5PDjeG6ruG7ilHhu6DDleG6rsOVUVfhuq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu6Dhurjhu57huq7DjcOUI+G6riFO4bu04bqu4buyRlfhuq7hu7JZ4bu04bugw5Xhuq47RFDhuq7DjUPDjeG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6rsOM4buUw43DlOG6rjtAw73huq7DjMSQIeG6ruG7ssOUTeG7nuG6rsOUU8ON4bqu4buyw5RN4buew73huq7DjUPDjeG6ruG7olDEkOG7kOG6rljhu7R74bqu4bu34bugw5VQROG7kOG6rsONQ8ON4bquWOG7tHvhuq5J4bq64buy4bquSeG7tOG7psON4bu54oCm4bquckThuq7hu4rDisON4bquSeG7kMOT4buy4bqu4buiROG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bqu4buKJOG7rMON4bquw5VT4buQ4bquw43DlOG7tOG7oMOV4bqu4buiROG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquw5RRQsO94bqu4buKUeG7oMOV4bquw5VRV+G6ruG7sibhuq7hu6DDleG7tCHDk+G7oOG7s+G6ruG7kSbhuq7hu6DDleG7tCHDk+G7oOG6ruG7nkThuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu7Im4bqu4bugw5Xhu7Qhw5Phu6Dhu7Phuq7huqHhu67hu5Dhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu57hu4Ih4bquQuG7kOG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7oiZC4bquw43DlFPhu6Dhuq7hu54lw43huq7hu4pR4bugw5Xhuq7DlVFXw73huq7DjT3hu6DDleG6ruG7oMOUJOG6ruG7suG7uCHhuq47RFDhuq7hu4rhu5BP4bu04bqu4buc4buQw5Phu6Dhuq7hu5zhu5Dhu6DDlOG6ruG7sk7huq7DleG7kELhuq7hu4rhu5jhu6DDlOG6ruG7isOS4bqu4buiJkLhuq7DjcOUU+G7oOG6rsONUeG6ruG7ilHhu6DDleG6rsOUQiHhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhu7Phuq7huqPDlOG7kuG7oMOU4bquw50m4bqu4buyJuG6ruG7oMOV4bu0IcOT4bug4bqu4bue4bum4buy4bquw41Dw43DlOG6ruKAnEnhurrhu7Lhuq5J4bu04bumw43igJ3huq7hu4rDieG6rsOV4buGIeG6rkklw43huq4u4bu2w43huq7hu7JZUOG7oMOV4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bqu4buu4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4buK4buUQuG6rlfDlCThu6jhu6DDleG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HhuqFE4bqu4buRWeG7lOG7oMOU4bqu4buRw5Thu5Thuq7hu5Hhu5BO4bugw73huq7hu43DlFHhuq7hu5FZJOG7ruG7oMOV4bquV8OUUuG7oMOV4bquY+G7kENQ4bquw4xAw43huq47ROG6rsSDRFDhuq7hu7LEkFDhuq7hu7djw6N2xIPhu5Hhu7nhuq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7kcOUU+G6rnThu7Thu4bhu6Dhuq7DjcOUUOG6rknhu5BO4buyeOG6ruKAnOG7kVkk4buqw43huq7hu57Gr+G7kOG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ONw73huq5Xw5RS4bugw5Xhuq7hu6Lhu7TDmuG7oOG6ruG7ssWo4bquw43DlCXDjeG6rsONQ8ON4bquSeG7tMWo4buQ4bquw5RTV+G6ruG7oMOU4bq84bue4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4bucw5RC4buQ4bquO0Thuq5Y4bu0Q+G7oOG6ruG7slnhu5DDk+G7suG6ruG7ik7hu6Dhuq7DjUPDjeG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq47T+G6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bqu4buyw5Thu4hQ4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG7s+G6rnLhu6rhu5Dhuq7hu6DDlUIh4bquw41F4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu7JZUOG7oMOV4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6ruG7oE7hu7Thuq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq7DjVHhuq4o4bqu4buc4buQTuG7oOG6ruG7ssOU4buY4bqu4bugw5RE4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rlfDlEXhu5Dhuq7DjVHhuq7hu7JZQ8ONw5Thuq7hu6DDlOG7kMOT4bue4bquw5Xhu5BF4buQ4bqu4buyw5Thu5LDjcOUw73huq7hu7Lhu7QhTeG7oOG6ruG7slnhu7QhT+G7oOG6ruG7isOS4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bquw5Thu5DDkuG7tOG6rllV4buz4bqu4bqjUuG7oOG6ruG7osSQ4buQw73huq7hu6DDlDrhu6DDleG6ruG7nMOUUEXhu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7oOG6vOG7nuG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7DjELhu6DDlOG6ruG7nkDDjeG6ruG7isOJ4bqu4buKJOG7rMON4bquw4zhu7Qhw5Phu7Lhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7ssOU4buY4bqu4buy4bu0IcOT4buy4bqu4buKw5nhu5Dhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu4ok4busw43huq5Xw5TEqFfhuq7hu7LDlOG7tOKAneG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HhuqNS4bug4bquw5rhu6DDleG6ruG7gU3huq7hu5HDlEThu6DDlOG6rsSD4buk4bugw5XDveG6rljhu7QhT+G7oOG6ruG7kVkk4buu4bugw5Xhuq5Xw5RS4bugw5Xhuq5jw6N2xIPhu5Hhuq7hu5Hhu43huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6rsONw5RQ4bquWeG6vOG7oMOVeOG6ruKAnMSDw5Lhuq4uRSHhuq5ZQuG6rijhuq7hu5zhu5BO4bug4bquV8OUReG7oOG6rkPhu6DDlOG6rsONI0Lhuq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq47T+G6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ilHhu6DDleG6rsOVUVfhuq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu6Dhurjhu57huq7hu67huq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rsOUU8ON4bquw4xQ4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4bugw5Xhu7QhTeG7oOG6ruG7oMOU4buG4bug4buz4bqu4bqjUeG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7iuG7qOG7oOG6rjvhu5Thuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw5RTw43huq7DjOG7uOG6ruG7ssOU4bu04bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bquw51C4buQ4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlMO94bqu4bugw5Qk4bugw5Xhuq7DjFDhuq5Y4bu0Q+G6ruG7slnhu5jhu6DDlOG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kMO94bqu4buy4bu0IU3hu6Dhuq7hu7JZ4bu0IU/hu6Dhuq7hu4pO4bug4bquV8OUQOG6rsOU4bu0IeG7oMOU4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bquWVXhuq5ZROG7oMOV4bquw4xI4bug4bqu4buKTuG7oOG6rsOU4buQw5Lhu7Thuq7hu6DDlOG7hOG7nuG7s+G6ruG6oU3hu6Dhuq7DjcSQ4bugw5Thuq7hu4pRw73huq7DjT3hu6DDleG6rsONUeG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlOG7rFfhuq7huqFC4bug4bquw5Xhu5BD4bue4bquw5Thu5DDk+G7tOG6ruG7nuG7puG7suG6rsOdw5nhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquWOG7tELhuq5Y4bu0Q+G6ruG7slnhu5jhu6DDlOG6ruG7oOG6uuG7nuG6rknhurrhu7Lhuq7DjcOUJELhuq7igJzDlOG7kMOS4bu04bquw5RO4buy4oCd4bquO+G6uOG7oOG6rklF4bug4bquw4xI4bug4bqu4buKTuG7oOG6ruG7ssOU4bu04bquw51C4buQw73huq7hu7LDlOG7tOG6rsONw5QkQuG6ruG7iuG7tuG7oMOV4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG7s+G6rsOj4bu44bqu4buiROG6ruG7oMOV4bu0IU3hu6Dhuq7DjFDhuq7hu7Iq4bqu4buK4buG4bu0w73huq7hu7LDlOG7mOG6rjvhu5DDk8ON4bqu4buKw5Lhuq4uRSHhuq5ZQuG6rlfDlEXhu6Dhuq4l4bugw5XDveG6rijhuq7hu5zhu5BO4bug4bqu4buyWUPhu5Dhuq7DjcOU4buQT+G7tOG6rsONI0Lhuq5Xw5RA4bquw5Thu7Qh4bugw5Thuq47T+G6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bquw4094bugw5Xhuq7hu6JE4bqu4buK4buQT+G7tOG6ruG7nMOUw5rhu6DDleG6ruG7oE3hu6Dhu7Phuq7hu5HDlOG7iFDhuq7hu4pRw73huq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4bug4bq44bue4bquw5RTw43huq7hu57hu6rhu5Dhuq7hu6BEIcO94bquw43hurjhu6Dhuq7DjSXhuq7DjUPDjeG6rjvhurjhu6Dhuq5JReG7oOG6rsONI0Lhuq7huqHhu6bhuq5jw6N2xIPhu5F54bquO+G6uOG7oOG6rklF4bug4bquw40jQuG6rmTEg+G7g8Ojw73huq7hu5PhuqHhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOUeeG6rjtE4bquw5Qk4buq4bugw5Xhuq7DjEjhu6Dhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu5zDlELhu5DDveG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu0w73huq7DjcOU4buQ4bqu4buyWVDhu6DDleG6rsONQ8ON4bquw43hu6jhuq7DneG7ruG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7okZX4bqu4bug4bq44bue4bquw5RTw43huq7hurLhurDhurLhurIt4bqy4bqw4bqy4bq04bqu4bugw5VEIeG6ruG6tuG6pi3huqot4bqy4bqw4bqy4bqy4bquw40jQuG6rsO04buu4bquY8OjdsSD4buRw73huq7hu43DlFLhu6DDleG6rmPDo3bEg+G7keG6ruG7keG7jeG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bqu4buKw4nhuq7DlFNX4bquSUThu6Dhuq7hu7LDlMOZ4bugw5Xhuq7hu6DDlOG7guG7ssO94bquLuG7kOG7oOG6rijhuq7hu5zhu5BO4bug4bquw40jQuG6rlfDlFLhu6DDleG6ruG7skThu5Dhuq7DjcOU4buS4bugw5TDveG6ruG7k+G6oeG7g8Oj4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq5Xw5TDmeG6ruG7oMOU4bq84bue4bquw41A4bqu4buyw5TDkuG6rsOUUULhuq7DlCThu6rhu6DDleG6rsOMSOG7oOG6rsONI0Lhuq7DtOG7ruG6rmPDo3bEg+G7keG6rjtP4bquw41Dw43huq7hu5zDlFBF4bug4bqu4buyw5Thu7Thuq7hu4rDkuG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kOG6ri7hu7TDmeG7oMOV4bquw41Dw43huq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4buz4bquck/huq7hu57hu6bhu7Lhuq7DncOZ4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bqu4bu34bugw5VQROG7kOG6rsONQ8ON4bqu4bucw5RQReG7oOG6ruG7ssOU4bu04bquw43DmeG6ruG7iuG7lOG7oMOUw73huq5J4bq64buy4bquSeG7tOG7psON4bu54bqu4buyw5Thu5jhuq7DjUPDjeG6ruG7oMOUROG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7hu4ok4busw43huq5Xw5TEqFfhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7ssOU4buCV+G6rsOU4buo4bug4bqu4bueJcON4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6ruG7oMOUJOG7oMOV4bqu4buy4bu0IcOT4buy4bqu4buKw5nhu5Dhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7hu4ok4busw43huq7DjUJQ4bquw5Thu6jhu6Dhuq7hu54lw43huq7hu7LDmeG7kOG6ruG7ikLigJ3hu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqjPeG7oMOV4bqu4buyw5Thu4hQ4bquw5rhu6DDleG6ruG7gU3huq7hu5HDlEThu6DDlOG6rsSD4buk4bugw5XDveG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu6Dhurjhu57huq7DlFPDjeG6ruG7nuG7quG7kOG6ruG7oEQhw73huq474buQw5PDjeG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kOG6ruG7ssOU4bu04bqu4buu4bquw41Dw43huq7hu4rhu6jhu6Dhuq474buU4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rsOUU8ON4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu5Hhu43huq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6rsOdTOG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG6rsONw5TDiuG7suG6rsONw5RM4bquw5Thu6jhu6Dhu7Phuq7DtELhu7Thuq7hu5zDlOG7kOG6rlfDlFLhu6DDleG6ruG7ssWo4bquw43DlCXDjeG6rljhu7RD4bug4bqu4buyWeG7kMOT4buyw73huq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu5zDlELhu5Dhuq7hu4pO4bug4bquw41Dw43huq7DlOG7kMOT4bu04bqu4buyWSThu67hu6DDleG7s+G6ruG6oULhu6Dhuq7DleG7kEPhu57huq7DlOG7kMOT4bu04bquw41Dw43huq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw5RTw43huq7DnUzhuq5Xw5TFqOG6rknhu5BO4bug4bqu4buKTuG7oOG6rsOV4buQQ1Dhuq474buQTeG7oOG6rjtE4bqu4bqhQuG7oOG6ruG7isSQ4buQ4bquw4zhu5DDk+G7oOG6rsOU4bum4buQ4bquw43DlELhuq7hu55K4bquw5RTw43huq7DneG7kOG7oMOU4buz4bqu4buHxq/hu5Dhuq7hu6DDlEThuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bquw51M4bquV8OUReG7kOG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7hu5xO4bquw5RQxJDDjcOU4bquw43DlOG7kOG6ruG7suG7kE7hu7Lhuq7DjcOUUOG6ruG7sirhu6DDleG6ruG7oOG7puG7kOG6rsOM4bu04bugw5Xhuq7hu7LDlOG7tOG6ruG7t+G7ssOU4bu04bquSeG6uuG7suG6rknhu7Thu6bDjcO94bqu4buyw5Thu7Thuq7DlOG7psO94bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhuq7DlFFCw73huq7DjOG7lMONw5Thuq47QOG7ueG6rjtE4bqu4buyw5TDmuG7oMOV4bqu4buy4buQ4bug4bquWVXhuq5ZROG7oMOV4bqu4buKTuG7oOG6rlfDlEDhuq7DlOG7tCHhu6DDlOG7s+G6ruG7kVlQ4bugw5Xhuq7hu4pRw73huq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG6rsOUUULhuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bqu4bueJcON4bqu4buyWeG7hOG7oOG6ruG7oMOUJOG7oMOV4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bqu4buKJOG7rMON4bquV8OUxKhX4bquw43DlOG7kELhuq7hu4pP4bu0w73huq5J4buY4bugw5Thuq5Y4bu04buG4bug4buz4bquckThuq7hu7Lhu7gh4bqu4buyw5Thu4hQ4bqu4buyKuG7oMOV4bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DlFPDjcO94bqu4buyw5Thu5BO4bu04bquw41D4buQ4bquw5Xhu5jhuq7hu7LDlOG7mOG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquw5RRQuG6rsONQ+G7kOG6ruG7ilHDveG6ruG7sllN4bug4bqu4buy4buQ4bugw5Thuq7hu7LDlOG7hOG7oOG6ruG7iuG7pOG7oMOV4bqu4buyw5Thu7RG4bug4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeKAnOG7gcSQ4bue4bqu4buyw5Thu7TigJ3huq4t4bqu4buyw5Thu7Thuq7DnULhu5Dhuq5Y4bu0IeG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bqu4bucw5TDmuG7oMOV4bquScav4bugw5Xhuq7hu6DDlOG7kE3hu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bquw5Thu5DDk+G7oMO94bqu4buyWeG7ruG6ruG7ssOUROG7oMOU4bqu4oCc4bugxq/hu5Dhuq5J4bu04buk4bug4oCd4bquw40jQuG6ruG7oMOVROG7oMOU4bquY8OjdsSD4buR4bqu4buexq/hu5Dhuq7DjOG7lFfhuq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu6Dhurjhu57hu7Phuq7hu5Hhu7Qh4bqu4bugw5Thu5BN4bugw73huq7hu55T4buQ4bquw50m4bqu4oCc4buy4buk4bug4bqu4buyxJDhu5DigJ3huq5J4buC4buy4bquw5Thu6xX4bqu4buiKOG6ruG7ik/hu7Thuq7hu4pS4buQ4bquw5RU4buQ4bquV8OUReG7kOG6ruG7iiThu6zDjeG6rsOV4buQReG7kOG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7slnhu5DDk+G7suG6ruG7isOS4buz4bqu4buRWVDhu6DDleG6ruG7oOG6uOG7nuG6rsOUU8ON4bqu4bqy4bqw4bqy4bqyLeG6suG6sOG6suG6tMO94bqu4oCcw43hurjhu6Dhuq5Jw5Phu6DDlOKAneG6ruG7oEQh4bqu4buKQuG7oMOV4bqu4buKJOG7rMON4bqu4oCcSeG6uuG7suG6rknDk+G7oMOU4oCd4bquO0Thuq7igJzhu7JZ4buU4bquScOT4bugw5TigJ3huq7hu57hu6bhu7Lhuq7DjUPDjcOU4bqu4buy4buSw43DlOG6rsONJsON4bquSeG7ruG7kOG6rsOdJuG6rjtEUOG6rsON4bu04bumw43huq7hu6DDlcOU4buQTeG7nuG6ruG7suG7tsON4bquw40jQuG6rsONQ8ON4bquw43hu4JXw73huq7hu6DDlUThu6DDlOG6rjtE4bquw41F4bquw5TDk+G6ruG7ssOUw5nhu6DDleG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjeG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxILhu7Lhu4gu4buyLULhu6Lhu5DDleG7oHjhuq5Z4buQw5XDlOG7snnEgsOBQcOd4buyWVDhu6DDlcOB4bqhROG7kOG6rjtE4bquReG7oMOUeOG6ruG7gSThu6jhu6DDleG6ruG6v8OUUEJBL8Od4buyWVDhu6DDlcOBQS9Xw4E=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]