(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau nhiều năm nhếch nhắc do chậm tiến độ, đến nay những hạng mục cuối cùng của công viên Bố Vệ, TP Thanh Hóa đang được chủ đầu tư hoàn thiện.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/hu7Fl4bqt4bqhVuG7j8OjNuG6rVbhu6vDqVbhu445VsOsaW3hu4EiVuG6reG6oSXhu5FW4bqj4bqpJeG6rVbDrOG6o8OjOeG6rcWoL+G6o1jGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq/DjT3hu4tW4bqt4bqjw6M44buLVuG6rTrhuqdW4bqt4bqjNyLhuqNW4bqt4bqjOyJWIOG6qVYi4bqje+G6p1bDrMOjN+G6rVYw4bq7VVYwN+G6rVbhuq094buRVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbhuqMq4bqt4bqhVuG6p2oiViLhu4vDqcOjViLEqeG6reG6oVYiaz1WImXhuq3huqFW4buPw6M24bqtVuG7q8OpVuG7jjlVVsOMR1bDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVYwPeG6reG6oVYwbeG7gyJWIuG6o2tWMD7hu4tWw6xtVuG6o+G6qSXhuq1Ww6zhuqPDoznhuq3DmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDrcOsaeG6qeG6reG6ocavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu64gw6zhuqPhu4vhuqddVsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7Lhu7RXZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lY4buy4bu4L1lXWSDDnVhX4bu0V+G7tOG7tMOs4bu0WVfhu7Lhu7ThuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6Ij4bu0WeG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu7Fl4bqt4bqhVuG7j8OjNuG6rVbhu6vDqVbhu445VsOsaW3hu4EiVuG6reG6oSXhu5FW4bqj4bqpJeG6rVbDrOG6o8OjOeG6reG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4buy4bu0V+G7rlYvxq/FqC/DrcOsaeG6qeG6reG6ocavxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7seG6veG6reG6oVYiZeG6reG6oVbhu4/Dozbhuq1W4bqn4buFVmk9VjBt4buH4bqt4bqhVuG7scONduG7rUdWZ+G6o23hu4fhuq3huqFW4buvZeG6reG6oVbhu445w5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7suG7tFdnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVjhu7Lhu7gvWVdZIMOdWFfhu7Thu7JX4bu4w6zhu7Thu7Thu7ZA4buy4bqlV8Oa4bq1Z+G6oVJp4buiQFnhu7Lhu65WPeG6pcOs4bui4buu4buxZeG6reG6oVbhu4/Dozbhuq1W4burw6lW4buOOVbDrGlt4buBIlbhuq3huqEl4buRVuG6o+G6qSXhuq1Ww6zhuqPDoznhuq3hu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7suG7tFfhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G7qzbhuq1Ww6xp4bqp4bqt4bqhViJl4bqt4bqhVuG7j8OjNuG6rVZp4bq74bqt4bqhVuG6peG7geG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7rsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7Lhu7RXZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lY4buy4bu4L1lXWSDDnVhX4bu04bu0WFnDrOG7suG7uFfhu7jhu7ThuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6Lhu7Lhu7Thu7bhu65WPeG6pcOs4bui4buu4buxZeG6reG6oVbhu4/Dozbhuq1W4burw6lW4buOOVbDrGlt4buBIlbhuq3huqEl4buRVuG6o+G6qSXhuq1Ww6zhuqPDoznhuq3hu65Ww7XDoyDDrOG6o+G7ouG7rkBXV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7ruG7suG7tFfhu65WL8avxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu7E9Z8Osw6Phuqnhuq3hu67Gr+G6puG6u8OsVuG6oeG6qyJWImXhuq3huqFW4buPw6M24bqtVuG7q8OpVuG7jjnDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavxajDo+G6p+G6oVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu67Do+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NWQFdXZ8O0VFbhuqMxw6PhuqHhuqPDrFNW4buy4bu0V2fDtFThu65Ww61pIuG7ouG7ri8vIiDhuq3Dml094bqpw6zhuqM94bqt4bqj4bqj4bqpPcOa4buP4bqtLyAxw63DosOs4bqpZy/huq0xw7XDrS9ZWOG7suG7uC9ZV1kgw51YV+G7tOG7tllAw6zhu7Thu7JZI1jhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6JA4bu2QOG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu7Fl4bqt4bqhVuG7j8OjNuG6rVbhu6vDqVbhu445VsOsaW3hu4EiVuG6reG6oSXhu5FW4bqj4bqpJeG6rVbDrOG6o8OjOeG6reG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4buy4bu0V+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4bqs4bqjw6M44buLVuG6oyrhuq3huqFW4bqnaiJWIuG6o+G6qVbhuq3huqFt4buHw6NWICnhuq1W4bqt4bqh4bq5w6NW4bqt4bqhO+G6p1YiJuG6reG6o8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7rsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7Lhu7RXZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lY4buy4bu4L1lXWSDDnVhX4bu04bu44bu04bu2w6wjV0BZV+G6pVfDmuG6tWfhuqFSaeG7olgjV+G7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu7Fl4bqt4bqhVuG7j8OjNuG6rVbhu6vDqVbhu445VsOsaW3hu4EiVuG6reG6oSXhu5FW4bqj4bqpJeG6rVbDrOG6o8OjOeG6reG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4buy4bu0V+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsavw4LhuqPhu4tW4buPw7MiVuG6o+G6uVbDrGnhuqnhuq3huqFWImXhuq3huqFW4buPw6M24bqtxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu5vhu4vDrOG6o+G6qWnhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuw6Phu7Ex4bqtw6wxaeG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVkBXV2fDtFRW4bqjMcOj4bqh4bqjw6xTVuG7suG7tFdnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWVjhu7Lhu7gvWVdZIMOdWFfhu7QjWEDDrOG7tFlXQFnhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6JZWeG7uOG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu7Fl4bqt4bqhVuG7j8OjNuG6rVbhu6vDqVbhu445VsOsaW3hu4EiVuG6reG6oSXhu5FW4bqj4bqpJeG6rVbDrOG6o8OjOeG6reG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4buy4bu0V+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4bqg4bqjN1YwJFYwbeG7gyJWXcOpVsOsacSDVuG6pcOj4bqt4bqjVuG6o+G6qSrDrFbhu4VW4bqt4bqjw6M44buLVuG7j+G6sVbDrGnEg8WoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bub4buLw6zhuqPhuqlp4buuxq/FqMOj4bqn4bqhViLhuqU9w63DreG7ouG7rsOj4buxMeG6rcOsMWnhu65Ww63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67DtcOjIMOs4bqjU1ZAV1dnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bhu7Lhu7RXZ8O0VOG7rlbDrWki4bui4buuLy8iIOG6rcOaXT3huqnDrOG6oz3huq3huqPhuqPhuqk9w5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1lY4buy4bu4L1lXWSDDnVhYV1dXWcOsQOG7tEDhu7jhu7LhuqVXw5rhurVn4bqhUmnhu6Lhu7jDneG7tOG7rlY94bqlw6zhu6Lhu67hu7Fl4bqt4bqhVuG7j8OjNuG6rVbhu6vDqVbhu445VsOsaW3hu4EiVuG6reG6oSXhu5FW4bqj4bqpJeG6rVbDrOG6o8OjOeG6reG7rlbDtcOjIMOs4bqj4bui4buuQFdX4buuVuG6ozHDo+G6oeG6o8Os4bui4buu4buy4bu0V+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4buxKeG7kVYiPuG7i1bhu4/hu4HDo1bDrOG6o8OjN8OsVsOiN1Yw4bq7IlYwJOG6qcOaxagvZ8avxajDrD1d4bqlMVYi4bqlPcOtw63hu6Lhu64iPeG6p+G6reG6oz3DrOG7rlbDrcOs4buR4bqlMeG7ouG7rsO1w6Mgw6zhuqNTVuG7uEBXZ8O0VFbhuqc9aeG6ocOj4bqtLeG6pTHDoMOsU1Y94buLw6zhuqlUVuG6pz1p4bqhw6Phuq0tacOj4bqh4bqjw6xTVj3hu4vDrOG6qVThu67Gr8Wow6xd4bqpIOG7kcavxajDrGnGr8Wow6wgxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7sWXhuq3huqFW4buPw6M24bqtViIp4buRVsO0PeG6reG6o1bhu69l4bqt4bqhVuG7jjlW4buk4bqtPeG7kVbhuqUlVuG7sWXhuq3huqFW4buPw6M24bqtVuG7q8OpVuG7jjlVVsOMR1bDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPeG7plbhuqUlVuG6o+G7g2dWZ+G6oz7huq1Ww6zhuqPhu4vhursiViDDs1Yk4bqtVuG6oypWw6w+4bqt4bqhVsOixqFWw6zhuqPhu4t7w6xWw6LhuqPhu4tW4bqt4bqjJVbhu4VW4buPJVYiZeG6reG6oVbhu4/Dozbhuq1WIinhu5FWw7Q94bqt4bqjVsOs4bqj4buL4bq7IlbDguG6o+G7i1YwZVbDrOG6o+G6sVbhuq094bqnVsOMR1bDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPcOaVuG6oMOjPcOjVjDhuqkq4bqtVuG6p+G6u8OsVVYgw7NWJOG6rVYi4bqrVsOs4bq94bqt4bqhVuG6p24iVjA+4buLVsOsbVZYI+G7slXhu7RWw6zhu5dWMOG6ueG6reG6oVVWw6xp4bqp4bqt4bqhVjDhuqtW4bqjKuG6reG6oVbhuqdqIlYiZeG6reG6oVbhu4/Dozbhuq1W4bukw6zhuqPhu4vhursiVuG6oeG6q8OjVsOs4bqjPuG7i1bDrcOpVuG7tOG7plYi4bqrVuG6ocOjJFbDrGnhurFW4buyV1bDrOG7l1Yw4bq54bqt4bqhVVZo4buL4buRVuG6p2VWWOG7tFbhuqM9w5pW4butw7NWJOG6rVYwbeG7gyJW4buK4bur4bqs4butVsOs4bq34bqt4bqjVmfhuqM2ViDhu4vhu5E5w6xW4bqt4bqhJeG7kVbDnS/hu7YvWVdYw51W4buPJVYgw7NWw6LDozfhuq1W4bqj4bqpJeG6rVbDrOG6oyXhuq3huqNWw6094buLVuG7tFbhuq064bqnw5pW4buxZeG6reG6oVbDrGnhuq/huq3huqNWIOG6qVbhuqXDozbhuq1WID3huq3huqNWw4zhur3huq3huqFWImXhuq3huqFWw6zhu5FW4buxR1bDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVsOM4bqjPeG6reG6o1bhuqLhuqs9VuG7jyVW4buxZeG6reG6oVbDrOG7kVbhu7FHVuG7jnvDrFbhuqXDoznhu4tWw7Qp4buRViDDs+G6reG6oVbhuqLEqeG6reG6oVbhu7Ft4buH4bqt4bqhVsOsaeG7ieG6reG6oVbDrOG6oz7hu4tWw7Qp4buRViDDs+G6reG6ocOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjT3hu4tW4bqt4bqjw6M44buLVuG6rTrhuqdW4bqvVioi4bqjVVYwN+G6rVbhuq094buRVuG6reG6o+G7jeG6reG6oVbhuqMq4bqt4bqhVuG6p2oiViLhu4vDqcOjViLEqeG6reG6oVYwPeG6reG6oVYwbeG7gyJW4bqj4bqpJeG6rVbDrOG6o8OjOeG6rVYwYVYwbT1W4buPJeG6qVbhu4974bqtVuG6oyXhuq3huqPDmlbhu68qw6NWIMOjOeG6rVbhuq3huqMlVsOs4bqjPuG7i1VWZeG6reG6oVbhu6vEqcOjVuG7jjrhuq1W4butw7Phuq3huqFVVuG6oMOjJOG6p1Yww6kiVuG7sWXhuq3huqFWw6zhu5FW4buxR1bhu457w6xW4bqlw6M54buLVsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFW4bqixKnhuq3huqFW4buxbeG7h+G6reG6oVYi4bqj4bqpVl3DozfDrFNWw4094buLVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuq3DqlbhuqXDsyJVVjA34bqtVsOs4bqj4buHw6NWMMOjYeG6p1bhuqPDoznhuq1Ww6wqw6NWIMOzViThuq1WMD9W4bqhPuG6rVbhuq3huqNtVuG6o+G6qSXhuq1Ww6zhuqPDoznhuq1VViLhuqPhurdWImLhuq1WWVbhuqMq4bqt4bqhVuG6p2oiVjDDoznhuq1WIuG6o8OjN+G7i1bDrSThuq3huqFW4buPJVYiKeG7kVbDtD3huq3huqNWw6zhuqPhuq9WImXhuq3huqFW4buPw6M24bqtVsOtNVYi4bqjxIPhuq3huqNWw6zhuqNuIlYww6NW4buPJeG6qVbhu4974bqtVuG6oyXhuq3huqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buO4buBw6NWIMOjOeG6rVbhuqcq4bqpVuG6p+G7gcOjVVbDouG6oz3huq3huqFWw6xpPeG6reG6oVbDrOG6qVYwM2dVVuG6reG6o8OjOOG7i1bhuqPhurtWICnhuq1Ww6zhuqPhu4vhursiViIkIlbhuqcuw6xWXSzhuq3huqFWICnhuq1WIm1Ww6zDozdnVuG6ocOjJGdWImXhuq3huqFW4buPw6M24bqtVuG7q8OpVuG7jjlWw6LhuqNl4bqt4bqhVsOi4bqjZMOjVuG7j+G7i8OjVuG6p2/huq3huqFVVmfhuqM84bqtVsOi4bqj4buFw6PDmlbhu6slVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVsOM4bqj4bqxVuG6oirhuq3huqNW4buk4bqnLsOsVl0s4bqt4bqhVllYWeG7tFVWw6zDozdnVuG6ocOjJGdWImXhuq3huqFW4buPw6M24bqt4bumViLhuqPhuqlWXcOjN8OsU1bDjT3hu4tW4bqt4bqjw6M44buLVuG6rTrhuqdW4bqt4bqjNyLhuqNW4bqt4bqjJCJWIuG6o3vhuqdWw6zDozfhuq1WMOG6u1VWMDfhuq1W4bqtPeG7kVYiZeG6reG6oVbhu4/Dozbhuq1WMD9Ww6zhuqPDsyJWw63Ds1bDrGnhu4VWw6zhuqMl4bqt4bqjVuG6reG6v8OjViLhuqPhuqlWXSVWIuG6qeG6rVbDrCbhuq1WXeG6u1VWw6x7Z1bDrOG6o2FWIGoiw5rFqC9nxq/FqC/DrCDGr8WoL8Osacavxagvw6xd4bqpIOG7kcavxagvw6w9XeG6pTHGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bub4buLw6zhuqPhuqlp4buuxq/DjeG6v+G6rVbhu6/huq/huq3huqPFqC9nxq8=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]