(vhds.baothanhhoa.vn) - Tổ chức bảo vệ môi trường xanh Việt Nam (gọi tắt là Xanh Việt Nam) là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về môi trường và thiện nguyện, được thành lập vào năm 2019. Tổ chức này đã và đang hoạt động mạnh mẽ trên 63 tỉnh, thành với gần 20.000 tình nguyện viên. Là một người yêu môi trường, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hà Thị Tuyết (xã Xuân Phú, Thọ Xuân) đã tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh đến cộng đồng. Tuy nhiên phải đến khi biết về chiến dịch nhặt rác “Clean Up Việt Nam” của Xanh Việt Nam trên mạng, Hà Thị Tuyết mới khởi đầu hành trình “xanh” của bản thân.
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5U9SeG7n+G6qsWpQ+G7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7nzXGoEzhu4Dhuqrhu59QxrDhu59CxrDhu4BC4bufw5Xhu4zEkOG7gELhu5/igJxS4bun4buAQuKAneG7mS9CcOG7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk33Dg+G7p+G6oOG7o+G7lWPhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu59S4bun4buAQuG7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7hu5/hu5HhuqpGQ+G7n8OV4buvw5Xhu5/Disaw4bufZ+G7p+G7gELhu5/hu4VD4bqkw5Xhu5824bun4bq+4buT4bufw4rGsOG7n8OV4buI4bufw4BC4buaw4Dhu5/Dk0JD4bufw4pNQ+G7n+G7gELDlOG7t+G7gOG7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n1DDguG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu59QxrDhu5/DlUJD4bqk4buA4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4buP4buf4bqixqBNw4Dhu5/DlULGsOG7gELhu5/DiuG7t8OT4bufUMaw4buG4buf4buA4but4bq+4bufceG7oXDhu6XDteG7n2Phu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n+G7gMawU+G7n+G6ouG7seG7n1DGsOG7n+G6ouG7p+G7gOG6quG7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G6vuG7qeG7gELhu5/hur7hurbhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n3Vy4bufw5XDieG7gELhu4/hu5/DlULGsOG7gELhu59QS0Phu5/huqrhu7Xhu4Dhu59x4buhw7Xhu6Hhu6Hhu6Hhu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n1BD4bqy4buAw7Xhu580xrDhu5/hur7hu4rDleG7n+G7gOG6qsagTEPhu59T4bqyw5Thu5/hur5JQ+G7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4buP4buf4buA4bqq4bunU+G7n8OV4buc4buf4bq8QkPhu5/DgOG7hOG7gOG7n+G7gOG6qsOMQ+G7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqqQuG6tOG7n+G7gELGsOG7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4buP4buffcaw4bufY0JF4bufY8OUU+G6tMOV4buf4buRUuG7seG7n2fDlMO94buA4buf4bqtQuG7kOG7j+G7n2NCRuG7n2fDlMO94buA4buT4buf4bqi4bux4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n+G7gEJDw4LDlOG7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu4/hu5/hur7hu4bhu4Dhuqrhu5/hur7DlMON4buA4bufw4rhu6fhu4Dhu5/DlUfhu6fhu5/DlUPhu4BC4bufw5VC4bu14buA4buf4buOw43hu4Dhuqrhu59S4bun4buAQuG7n+G6ouG6tOG7gOG7n8OA4buK4buA4bqq4buf4bqiw4zhu4DhuqrDteG7n2PDlFPhu5/hu4BCQ+G6suG7gOG7n8OTQuG7q0Phu5/huqLhurThu4Dhu5/hurxCQ+G7n8OBQ+G6tMOV4bufUMOC4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G6oEXDgELhu5/hu4BCd8OV4buf4buMxanDgOG7n+KAnD3DisOD4bun4buA4bufZMOT4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuKAneG7n8OA4buU4bun4bufZ+G7p+G7gELhu5/hu4VD4bqkw5Xhu5824bun4bq+4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/hur7hu6nhu4Dhuqrhu4/hu599xrDhu59jQkXhu59jw5RT4bq0w5Xhu5/hur5LQ+G7n+G6vEJOQ+G7n+G6ouG7tcOU4bufQsaw4buAQuG7n8OV4buMxJDhu4BC4buf4oCcUuG7p+G7gELigJ3hu5/DgOG7lOG7p+G7n8OB4bur4buA4bufw5VCw73hu4DDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o0M9w4Phu4DDlcOD4buM4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6NRQ+G6oMOVQsOy4bufw7rhu6Hhu6HDk1Lhu43hu59Cw4ND4bqqQsOVw7Lhu5/hu6VycsOTUuG7jeG7o+G7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DhuqDhu4DDtcOB4bun4buGw5VC4bun4buAQkLhu4bhu6fDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9xcXJ1L3DDusO64bqgcOG7ocO5dHLhu6Hhu6XDleG7pcO6cnXhu6HDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGvDuXJ14buj4buf4bunw4rDlWvhu6M9SeG7n+G6qsWpQ+G7n+G6oMO94buA4bufw5Xhu4rDgOG7nzXGoEzhu4Dhuqrhu59QxrDhu59CxrDhu4BC4bufw5Xhu4zEkOG7gELhu5/igJxS4bun4buAQuKAneG7o+G7n1FD4bqgw5VCa+G7o8O64buh4buh4buj4bufQsODQ+G6qkLDlWvhu6Phu6VycuG7o+G7ny/hu5V9xrDhu59jQkXhu59jw5RT4bq0w5Xhu4/hu5/DleG7jMagTuG7gOG6quG7n+G7gELhu4Lhur7hu59n4bun4buAQuG7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7hu5/DleG7qUPhu59jQuG7p+G7gELhu5994buC4bunw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWNCTEPhu5/huqpD4bun4buA4bufw4rGsOG6vuG7n8OVxJDhu4BC4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufUEPhurLhu4Dhu4/hu5/hu47hu6Lhu5/hu4Dhu63hu4Dhuqrhu5/hu4Dhu4jhu4/hu5/hu4BCQ+G6pMOV4bufw5XEkOG7gELhu59QxrDhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4buf4buOxanhu4Dhuqrhu5/DleG7qeG7huG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufQuG7huG7qcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4buf4bq+SUPhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7j+G7n2PDlFPhurTDleG7n8OV4bup4buG4buf4bqixqBNw4Dhu5/hu4BDw4Lhur7hu5/DlUPhu4Dhu59QxrDhu5/hu47hu6Lhu5/hu5Thu4Dhuqrhu59C4buK4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOAw7Xhu5/hu4XEkOG7n1Dhu7dT4buP4bufw5VCxanhu4Dhuqrhu59wcS1x4buhceG7oeG7n2PDlFPhurTDleG7n+G6osagTcOA4bufw5VE4buA4buf4buAQkPhuqThur7hu5/Disaw4bq+4bufw5Xhu4zGoE7hu4Dhuqrhu5/hu4BC4buC4bq+4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7guG7p+G7n8OA4buU4bun4bufZ+G7p+G7gELhu5/hu4VD4bqkw5Xhu5824bun4bq+w7Xhu59jQuG7nuG7n8OVQsWpw4BC4buf4bqi4bu1w5Thu5/DlUPhurLhu4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n2PDlFPhurTDleG7n+G6vEJD4bufw4rGsOG6vuG7n8OV4buMxqBO4buA4bqq4buf4buAQuG7guG6vuG7n8OKxrDhu5/DgOG7kuG7gOG6quG7n2fhu6fhu4BC4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuG7n8OV4buI4bufw4BC4buaw4Dhu5/DgEJD4bq04buA4buf4bqgRcOAQuG7n+KAnD3DisOD4bun4buA4bufZMOT4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuKAneG7n8OK4bu14buA4bufw5VC4bua4bufccO14bufPUJD4bq04buA4buf4bqgRcOAQuG7n8OK4bu14buA4bufcOG7n+G6ouG7seG7n+G6qsO9U+G7n8OVQ+G6tOG7gOG6quG7n1Dhu6fhu4Dhuqrhu5/Dikvhu4Dhu4/hu5/huqLGoOG7p+G7n2fhu6fhu4BC4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuG7n8OV4buMTuG7n8OVQsaw4buAQuG7n+G6vuG7isOV4bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu5/hu4Dhu4hD4bufw5VD4bq04buA4bqq4bufTuG7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7DteG7nzTGsOG7n+G6vuG7isOV4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n8OV4buM4bqw4buP4bufw4rhu7Xhu4Dhu5/huqLhu7XDlOG7n8OKxrDhur7hu5/DleG7jMagTuG7gOG6quG7n+G7gELhu4Lhur7hu5/huqJDw4LDlOG7n0LGsOG7gELhu5/hur7hu6nhu4Dhuqrhu5/DisagS0Phu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n1BD4bqy4buA4bufUEtD4buf4bq8QuG7huG7q+G7gOG6quG7n3Dhu6Hhu6Hhu5/hu4DhuqrGoExD4bufY8OUU+G6tMOV4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/hurxCR0Phu5/DiuG7kOG7gOG6quG7n8OV4buQ4buA4bqq4bufUMaw4bufw4rhu4bhu5/DiuG7r+G7gOG6qsO14bufNkLGoOG7gOG6quG7n+G6vEJJ4buA4bqq4buf4buMQ+G6suG7gOG6quG7n+G6qsSQ4bufw4BCReG7j+G7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqrGoExD4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OAQkPhurThu4Dhu5/huqBFw4BC4buf4bqiw4LDlOG7n1BLQ+G7n8OVQ+G7gELhu5/DlULhu7Xhu4Dhu5/DleG7ouG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gMO14buf4oCcY0lD4bufUMaw4buf4buM4buzw5Xhu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/DlULGsOG7gELhu59QQ+G6suG7gOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OSw5Thu6fhu4Dhu5/hu4BD4bqk4bq+4buP4bufUEPhuqTDgOG7n+G6oEbhu4Dhu5/hu4zFqcOA4bufw5Xhu4zGoEvDgOG7n8OVQ+G6suG7gOG7n8OKxrDhu5/Dk0Lhu5jDgOG7n1Dhu5jhu5/hurxCSeG7gOG6quG7n+G6qkPhu6fhu4Dhu5/hu47DjeG7gOG6quG7n1Lhu6fhu4BC4buP4buf4buO4bupw4BC4buP4buf4bqi4bquw5Phu5/DgOG7lOG7p+G7n8OB4bur4buA4bufw5VCw73hu4DDteG7nyXhu4Lhu5/DgEJE4buAQuG7n8OKxrDhu5/DilThu5/huqDhu4bhu5/huqLhuqbhu59n4bun4buAQuG7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7hu5/DlUPhurTDk+G7n8OV4buYw4Dhu5/huqrDvVPhu5/DlUPhurThu4Dhuqrhu59Q4bun4buA4bqq4buf4bq8QkPhu5/DlULDlOG7n+G6osagTcOA4bufcsO14buhw7nDueG7n8OB4bun4buG4buf4buMxanDgOG7n1DGsOG7n3Fx4buh4bufw4Hhu6fhu4bhu5/hu4zFqcOA4bufw5XFqUPhu5/DgELhurThu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7guG7n8OA4buC4buf4buO4bui4buf4bqi4buC4buA4bqq4buf4bqq4buCw5Phu5/hurxCSeG7gOG6quG7n+G7gEJH4bufTuG7n+G6vELDlOG7n1Dhu6LDgOG7n2NC4bun4buAQuG7n33hu4Lhu6figJ3DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkz3hu6fDk8OVQ+G7huG7gOG7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o+G6oMOVQsOU4bq+w4Hhu59DPcOD4buAw5XDg+G7jOG7o+G7n+G7jsOVU8OKw4Nr4bujUUPhuqDDlULDsuG7n8O64buh4buhw5NS4buN4bufQsODQ+G6qkLDlcOy4bufc3Nxw5NS4buN4buj4buf4buO4buMw4Br4bujLy/DgOG6oOG7gMO1w4Hhu6fhu4bDlULhu6fhu4BCQuG7huG7p8O1UOG7gC/huqDDg+G7juG6vMOV4buGw5Mv4buAw4NR4buOL3FxcnUvcMO6w7rhuqBw4buhw7l0cnHhu6XDlXTDunDDunHDiuG7ocO14bq6w5PhuqrDs+G7jGvDunLDuuG7o+G7n+G7p8OKw5Vr4bujPUnhu5/huqrFqUPhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buKw4Dhu581xqBM4buA4bqq4bufUMaw4bufQsaw4buAQuG7n8OV4buMxJDhu4BC4buf4oCcUuG7p+G7gELigJ3hu6Phu59RQ+G6oMOVQmvhu6PDuuG7oeG7oeG7o+G7n0LDg0PhuqpCw5Vr4bujc3Nx4buj4bufL+G7lWPEkOG7gELhu5/hu4DhuqrDlFPhuqThu4Dhu59QQ+G6suG7gOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G6oEXDgELhu589w4rDg+G7p+G7gOG7n2TDk+G7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVY+G7nOG7n+G7gOG6qsawU+G7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu59n4bun4buAQuG7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7hu4/hu59jw5RT4bq0w5Xhu5/igJzDlUJD4bq0w5Xhu5/DiuG7t8OT4oCd4bufw4BC4buG4buf4bq+xJDhu4BC4bufw5VC4buCQ+G7n8OSw5TDg+G7gOG7n8OVQsagTOG7gOG6quG7n1LDlFPhurLhu4Dhu5/huqJD4bufw5VCw5Thu5/huqrhu4bhur7hu5/hu4zFqcOA4bufw5VC4burQ+G7j+G7n0Lhu6nhu4Dhu5/DgELhurThu5/hu47hu57hu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/DleG7kEPhu5/hu4BDLcOKSeG7gOG6quG7j+G7n8agw5Thu5/DlUPhurLhu4Dhu5/DgELhu4bhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7hu5/DlcWpQ+G7n8OAQuG6tOG7j+G7n+G7juG7q+G7gOG7n8OTQuG7ueG6vuG7n8OVQsO94buA4bufw5VCQ+G6pOG7gOG7n1BLQ+G7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4DhuqrDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVNeG7isOV4bufw5LDlFPhu5/GoEvDgOG7n+KAnOG7gOG6quG7teG6vuKAneG7n+G6qkPhu6Dhu6fhu599xrDhu59jQkXhu59jw5RT4bq0w5Xhu59QxrDhu5/DgMWpw4Dhu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n1BD4bqy4buA4bufw4rGsOG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G7gOG6qsawU+G7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/DgEJD4bq04buA4buf4bqgRcOAQuG7n+G6vEJJ4buA4bqq4buf4buO4bue4buf4bqg4buY4buA4bqq4buf4buO4bur4buA4bufw5NC4bu54bq+4buf4buAQuG7ouG7p+G7n+G6oOG7kuG7gOG6quG7n+G6vuG7isOV4bufw4rhu7Xhu4DDteG7n2Phu7PDleG7n8OA4bur4buf4bqg4buY4buA4bqq4bufw4Dhu5jhu4/hu5/Dk0LGoErhu4Dhuqrhu5/DlULhu5rDgOG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4Dhu5/huqLDgsOU4buf4bqixqBNw4Dhu5/hur5GQ+G7n+G7gOG6qsagTEPhu5/hu47hu57hu5/huqDhu5jhu4Dhuqrhu5/DgXbhu4Dhuqrhu5/hu47hu6vhu4Dhu5/Dk0Lhu7nhur7hu5/DlcWpQ+G7n8OAQuG6tOG7j+G7n8OVQsO94buA4bufw5VCQ+G6pOG7gOG7n1BLQ+G7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu4/hu5/hu4BCxqDDsuG7n8OT4bun4buA4buG4buP4bufxanDk+G7n8OTQkTDgELhu4/hu5/DgUPhuqbDlOG7n+G7gOG6quG7oOG7n+G6osagTcOA4bufw4rGsOG6vuG7n8OV4buc4bufw4HEkOG7p+G7n8OAxanDgOG7n8OVSeG7gOG6quG7jeG7n8OAxanDgOG7n8OK4buG4bupQ+G7n+G7jkrhu4Dhu4/hu5/huqrhu63hu4Dhuqrhu5/DleG7p1Phu4/hu5/hurzhuq7Dk+G7j+G7n+G7lOG7gOG6quG7n+G7gEJ3w5Xhu5/hu4zFqcOA4buf4buO4bunw5Thu5/hur7EqEPhu5/DiuG7teG7gOG7n+G7juG7nuG7n+G6oOG7mOG7gOG6quG7n+G6osagTcOA4buf4buM4bue4bun4buf4buO4bupw4BC4buP4bufw4Dhu7PDleG7n+G6qkbhu4Dhu5/huqrGsOG7gOG6quG7n8OAQuG7huG7n8OK4bu14buA4buf4bqg4buS4buA4bqq4buf4buO4bunw5TDtcO1w7Xhu59jQ+G7gELhu5/DlULhu7Xhu4Dhu59QxJDhu5/hur5JQ+G7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu59jw5RT4bq0w5Xhu5/huqLhu7Hhu5/DleG7t8OT4bufQk3Dk+G7n8OVQuG6suG6vuG7n+G7gEJDw4LDlOG7n8OVxJDhu4BC4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufUEPhurLhu4Dhu4/hu5/DleG7nOG7n3Thu6Hhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqi4bux4bufw5NCxanDleG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n8OK4bqy4buA4bufcOG7oeG7oeG7n+G7gOG6qsagTEPDteG7nyVDw4LDlOG7n+G6onfDgOG7n8OBQ+G6pMOV4bufw4rGsOG7n8OAxanDgOG7n8OVxJDhu4BC4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufUEPhurLhu4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n2fhu6fhu4BC4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuG7n+G6ouG6tOG7gOG7n1BLQ+G7n8OV4buI4bufw4BC4buaw4Dhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n8OVQ+G7gELhu5/DlULhu7Xhu4Dhu5/DleG7ouG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n1BLQ+G7n8OKVOG7n8OVxqBO4buA4bqq4bufw4BCw5Thu4Dhuqrhu59QxJDhu5/hur7hu4rDleG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu59S4bun4buAQuG7j+G7n+G7juG7qcOAQuG7j+G7n+G6ouG6rsOTw7Xhu5/hu6bhu4BC4bufNuG6qsOUU+G6rOG7gOG7n+G7heG7reG7gOG7nz3hu6vhu4BC4buP4buf4bq+4buKw5Xhu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n1BD4bqy4buA4bufw4BC4buG4bufw4FD4bq0w5XDsuG7n+KAnCThu5Lhu5/DgEJD4bq04buA4buf4bqgRcOAQuG7n+G6oEPhuqzhu4Dhu5/hu4zhu6fhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7gOG6qsawU+G7n0LDqOG7n+G7gOG7r+G7gOG6quG7n+G6quG7r8OV4bufQuG7p1Phu5/hu4DhuqrGsFPhu5/huqJJ4buA4bqq4bufw4rhu6nhu4BC4buf4bqqQ8Wp4buP4bufw4BC4buQ4buA4bqq4bufw5VJQ+G7n+G6osOCw5Thu5/hu4DEqOG7n8OK4buiw4Dhu5/huqLhuqbhu59C4buGxrDhu4Dhu5/DlULGsOG7gELhu5/DgEnhu4Dhuqrhu59QQ+G6pMOA4bufw5XDjcOV4buf4buAQuG7s8OVw7Xhu59jQuG7t8OV4bufUMOUQ+G7n+G6vEJD4buf4oCcQknhu5/DgUPhurThu4DigJ3hu5/hu4BC4bug4buA4bqq4buf4bqiQ+G6puG6vuG7j+G7n8OB4buxQ+G7n+G7jMWpw4Dhu5/DleG7ouG7n8OTQsWpw5XigJ3DteG7n+G7hUtD4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n1Thu5/hu4DhuqpC4bq44bun4bufw5VCQ+G6tMOV4bufw5VC4buiw4Dhu4/hu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/DlcSQ4buAQuG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n1BD4bqy4buA4buf4bqi4bux4buf4bqgQeG7gOG7n8OVQsOD4buG4bufw4DFqcOA4bufw4Hhu6nhu4Dhu5/hu4BCR+G7n8OV4buM4buG4buA4bqq4buf4bq+xKhD4bufw4rhu7Xhu4Dhu5/DlULhu6LDgOG7n0JD4bqk4buA4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G6oEXDgELhu5/hu4BCduG6vuG7n+G6qkPFqeG7huG7n+G6oOG7mMOA4buf4buOS+G6vuG7n1Thu5/DlULhu5rDgOG7n8OB4bur4buG4bufUOG6pOG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu59QxrDhu5/DgOG7kuG7gOG6quG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu59C4buG4bupw5Xhu5/huqLhu4rhu4Dhuqrhu5/DgeG7iOG7n0TDgELDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVM0JJ4buA4bqq4bufw4BCw4nhu5/hu4BCd8OV4buf4buMxanDgOG7n1DGsOG7n8OKxrDhur7hu5/hu47hu6nDgELhu5/hur5JQ+G7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4buP4bufw5Xhu4zGoE7hu4Dhuqrhu5/hu4BC4buC4bq+4bufw4Dhu4Thu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4bufw4Dhu6vhur7hu59C4bua4buA4bqq4buP4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4bufUMaw4bufw4rhu6fhu4Dhu5/DlUfhu6fhu5/hur7hu6nhu4BC4buf4bq+4bq24bufw5XEkOG7gELhu59T4bqyw5Thu5/hur5JQ+G7n8OV4buMxqBM4buA4bqq4bufw4BC4buG4bufw4BCROG7gELhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufw5XEkOG7gELhu5/hu4DhuqrDlFPhuqThu4Dhu59QQ+G6suG7gOG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu59QxrDhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu59Sw5Thu4Dhuqrhu5/DksOU4bun4buAQuG7n+G6vELDlOG7n1Dhu6LDgMO14buf4buFxJDhu59Q4bu3U+G7j+G7n+G7juG7p8OU4buf4bq+xKhD4bufw4BCQ+G6tOG7gOG7n+G6oEXDgELhu59jw5RT4bq0w5Xhu5/huqLDgsOU4buf4bqi4bua4buA4bqq4buf4buM4bun4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OV4buM4buE4bufw4BCSkPhu5/hurzhurTDleG7n+G7gMONQ+G7j+G7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgcOU4buIQ+G7n+G6qkPhu6fhu4bhu5/Disagw5Thu5/DlULDveG7gOG7n+G6vuG7t8OV4bufw5VC4buv4bq+4bufw5XEkOG7gELhu59T4bqyw5Thu5/DlULGoErhu4Dhuqrhu5/huqpD4bug4bun4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n8OVxJDhu4BC4buf4buA4bqqw5RT4bqk4buA4bufUEPhurLhu4DDteG7n+KAnDZC4bug4buA4bqq4bufw4HDlOG7iEPhu5/huqpD4bun4buG4bufw4rGoMOU4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/DgELDieG7n+G6ouG6puG7n+G6ouG7hsaw4buA4buf4bq84bq0w5Xhu4/hu5/DgOG7iOG7n1Dhu5bhu5/DlUPhu4BC4bufw5VC4bu14buA4buP4bufw5Xhu4zDlFPDguG7gOG7n8OA4bur4bq+4bufQuG7muG7gOG6quG7n1DGsOG7n8OV4bu3w5Phu59CTcOT4bufw5VC4bqy4bq+4buf4buAQkPDgsOU4bufw5XEkOG7gELhu5/hu4DhuqrDlFPhuqThu4Dhu59QQ+G6suG7gOG7n+G6vsaw4bufw4Dhu4Thu4Dhu5/hurxCSkPhu5/huqDhu7dT4buf4bq+4bup4buAQuG7n+G6vuG6tuG7n8OVQ+G7gELhu5/DlULhu7Xhu4Dhu4/hu5/DlcSQ4buAQuG7n1PhurLDlOG7n+G6vklD4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu5/DgOG7lOG7p+G7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gOG7n+G6okXhu6fhu5/Dk0LGoErhu4DhuqrigJ3DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVPUJF4bufNuG6qsOUU+G6rOG7gOG7nzbhuqpGw4Dhu5/FqOG7gELhu4/hu5/hu4DhuqrGoExD4buf4buOxanhu4Dhuqrhu5/DiuG7t8OT4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n+KAnGfhu6fhu4BC4buf4buFQ+G6pMOV4bufNuG7p+G6vuKAneG7n+G7gELhu7fhu4Dhu5/huqJF4buAQsOy4buf4oCcY8OUU+G6tMOV4bufw4rGsOG7n+G6vuG7isOV4bufw4BJ4buf4bqqxalD4buf4buAQkPhuqTDleG7n8OVxJDhu4BC4buP4buf4buA4but4buA4bqq4buf4bqi4buK4buA4bqqw7Xhu582Qkzhu5/hu47hu6Lhu5/huqBB4buA4buf4bqg4buvw5Xhu5/DgOG7lOG7p+G7n2PDlFPhurTDleG7n+G6vsaw4bufw4Dhu4rhu4Dhuqrhu5/huqLDjOG7gOG6quG7n1Lhu6fhu4BC4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufY0Lhu6fhu4BC4buffeG7guG7p+G7n+G7gOG6qsawU+G7n8OAxrDhu4Dhuqrhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buP4bufw4DFqcOA4bufQuG7huG7qcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4buf4bq+SUPhu5/DleG7jMagTOG7gOG6quG7n8OA4buW4buA4bqq4buf4bqi4bun4buf4bqg4bup4buA4bqq4bufUMaw4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vDteG7n2Phu4zhu4bhu4Dhuqrhu5/DlUJMQ+G7n+G6qkPhu6fhu4Dhu5/DlUtD4buP4bufw5Xhu4zGoE7hu4Dhuqrhu5/hu4BC4buC4bq+4bufw4DFqcOA4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu59n4bun4buAQuG7n+G7hUPhuqTDleG7nzbhu6fhur7hu5/DlUPhurTDk+G7n8OV4buYw4Dhu5/hu4DEqOG7n8OK4buiw4Dhu5/hu4DDveG7gOG6quG7n8OA4bun4buG4bufVOG7n8OVQuG7msOA4bufw4Dhu5Thu6fhu5/hu4DhuqrGoExD4buf4bqgw73hu4Dhu4/hu5/huqLhuqbhu5/hu47DjeG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/hu4BCd8OV4buf4buMxanDgOG7n+G7gEJDw4LDlOG7n0JK4buA4buf4buOw43hu5/hu4DhuqrGoExD4bufUuG7q+G7n+G7jMWpw4DigJ3DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buf4buOw5VTw4rDg2vhu6PDlcODUsOVLeG7p8OKQ+G6quG7gMOy4buf4buMQ+G6qkLDleG7jeG7o+G7leG7meG7jsOV4buM4buG4buA4bqq4buVI8awQ+G7n1DGsOG7n+G7q+G7gELDsuG7n+G7hcO94buA4buf4bum4buAQuG7mS/hu47DleG7jOG7huG7gOG6quG7leG7mS/Dk+G7lQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]