(vhds.baothanhhoa.vn) - Tổ chức bảo vệ môi trường xanh Việt Nam (gọi tắt là Xanh Việt Nam) là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về môi trường và thiện nguyện, được thành lập vào năm 2019. Tổ chức này đã và đang hoạt động mạnh mẽ trên 63 tỉnh, thành với gần 20.000 tình nguyện viên. Là một người yêu môi trường, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hà Thị Tuyết (xã Xuân Phú, Thọ Xuân) đã tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh đến cộng đồng. Tuy nhiên phải đến khi biết về chiến dịch nhặt rác “Clean Up Việt Nam” của Xanh Việt Nam trên mạng, Hà Thị Tuyết mới khởi đầu hành trình “xanh” của bản thân.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXMoT+G7p+G6vsO94buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu4zhuqThu6fEg1Xhu5Lhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+KAnOG7qnnhu4jhu4DigJ1yL+G7gMawc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagNuG6qHnhuqbhu6Vz4buH4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fDguG7t8So4bunxq/hurjhu6fhu4pP4buG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7p3Dhur5M4buG4bun4buew4Hhu57hu6fDjOG7s+G7p2154buI4buA4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G6r3nhu4px4bunw4zhu7Phu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p8ag4buA4buG4bunw4zhu5jhu4bhu6fhu4jhu4Dhu6Dhurbhu4jhu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p8avw4nhu6fhu4pP4buG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8av4buz4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bun4buI4bq+4bug4buw4bq44buI4buj4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p8OM4bq2xqDhu6fGr+G7s8So4bun4buIQeG7iuG7p+G7qcWpxrB44buf4bun4buH4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fhu4jhu7Phu7Dhu6fhuqzhu7nhu6fGr+G7s+G7p+G6rHnhu4jhur7hu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G7iuG7teG7iOG7gOG7p+G7ikThu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G7r+G7q+G7p+G7nkfhu4jhu4Dhu6Phu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fGr+G7kOG7huG7p+G6vuG6sOG7iOG7p+G7qcWp4bufxanFqcWp4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buI4bq+4bug4buw4bq44buI4bunxq/hu4bEkOG7iOG7n+G7p8Oj4buz4bun4buK4buM4bue4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7sMSQ4bug4bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6Phu6fhu4jhur554buw4bun4buew5nhu6fDjeG7gOG7huG7p+G6pEvhu4jhu6fhu4jhur7DkuG7huG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bq+4buAReG7p+G7iOG7gOG7s+G7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6Phu6c24buz4bun4buH4buARuG7p+G7h+G7oOG7sEXhu57hu6dw4buq4bu54bunbeG7oMSC4buI4bun4bq94buAUOG7o+G7p+G7h+G7gEzhu6dt4bugxILhu4hx4bun4bqs4bu54bun4bue4buAeeG7iuG7p+G6vuG7hnnhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bunw4Lhu7fEqOG7p8av4bq44bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6Phu6fhu4rEqOG7iOG6vuG7p+G7iuG7oMOT4buI4bunw4x54buI4bun4bueTXnhu6fhu57hu4bhu4jhu4Dhu6fhu57hu4DhurDhu4jhu6fhu6LDk+G7iOG6vuG7p+G7qnnhu4jhu4Dhu6fhuqxF4buI4bun4bqk4buM4buI4bq+4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu5/hu6fhu4fhu6Dhu7Dhu6fhu4jhu4Dhu4bEkOG7iOG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bqsReG7iOG7p8ON4buA4buG4bunw4Lhu4ZF4bue4bunxq/DieG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhuqZG4bqk4buA4bun4buI4buA4bqg4bue4bun4bucw73huqThu6figJwow4zhuqh54buI4bun4buDxqDhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuKAneG7p+G6pFN54bunbXnhu4jhu4Dhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4buK4bu14buI4bq+4buj4bunNuG7s+G7p+G7h+G7gEbhu6fhu4fhu6Dhu7BF4bue4bun4buK4buQ4buG4bunw43hu4Dhu5Thu4bhu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhu57hu5zhu4Thu4jhu4Dhu6figJzhu6p54buI4buA4oCd4bun4bqkU3nhu6fDguG7t+G7iOG7p+G7nuG7gMSC4buI4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCh5xqDhu57hu4bEqOG7iOG7pXNy4buG4buK4bq+4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bul4buGKOG6qOG7iOG7nuG6qOG7nOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buo4buG4bqm4bue4buA4bub4bundsWpxanGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p3jhu6vhu6vGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6nhu6vhu68vxrB2duG6psawxal34but4burxal44bueeHbhu6vhu6/FqcOMxanhu59JxqDhur7GoeG7nOG7kXfhu6vhu6/hu6Xhu6d5w4zhu57hu5Hhu6UoT+G7p+G6vsO94buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhu57hu4zhuqThu6fEg1Xhu5Lhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p+KAnOG7qnnhu4jhu4DigJ3hu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V2xanFqeG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7pXjhu6vhu6vhu6Xhu6cvczbhu7Phu6fhu4fhu4BG4bun4buH4bug4buwReG7nuG7o+G7p+G7nuG7nFXhu5Thu4jhur7hu6fhu4jhu4BK4buK4bunbXnhu4jhu4Dhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6c2Snnhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h+G7gOG7kuG7huG7p+G6vuG7hnnhu4jhu6fDjOG7s+G7iuG7p+G7nuG7hOG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p8av4buGxJDhu4jhu6Phu6fhu6Lhu6Thu6fhu4hB4buI4bq+4bun4buI4buO4buj4bun4buI4buA4buG4bq44bue4bun4bue4buE4buI4buA4bunxq/hu7Phu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7osO94buI4bq+4bun4bue4bu1xKjhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6Phu6fhu4fhu6Dhu7BF4bue4bun4bue4bu1xKjhu6fhuqxV4buY4bqk4bun4buI4buGw4nhu4rhu6fhu57hu4bhu4jhu6fGr+G7s+G7p+G7ouG7pOG7p1Phu4jhur7hu6fhu4Dhu4zhu6fhuqRTeeG7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4buf4buna+G7hOG7p8av4bq24buw4buj4bun4bue4buAw73hu4jhur7hu6fGsOG7qS3hu6nFqeG7qcWp4bun4buH4bug4buwReG7nuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu57hu4Lhu4jhu6fhu4jhu4Dhu4bhurjhu4rhu6fDjOG7s+G7iuG7p+G7nuG7nFXhu5Thu4jhur7hu6fhu4jhu4BK4buK4bunw43hu4Dhu6Dhu6fGr+G7pOG6pOG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6c2Snnhu6fhuqRTeeG7p2154buI4buA4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G6r3nhu4rhu5/hu6fhu4fhu4Dhu6bhu6fhu57hu4DDveG6pOG7gOG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nuG7hsSQ4buI4bun4bqkU3nhu6fhu4fhu6Dhu7BF4bue4bunw43hu4Dhu4bhu6fDjOG7s+G7iuG7p+G7nuG7nFXhu5Thu4jhur7hu6fhu4jhu4BK4buK4bunw4zhu7Phu6fhuqRR4buI4bq+4bunbXnhu4jhu4Dhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7p+G7nuG7juG7p+G6pOG7gMOa4bqk4bun4bqk4buA4buGReG7iOG7p+G6pkbhuqThu4Dhu6figJwow4zhuqh54buI4bun4buDxqDhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuKAneG7p8OM4bqw4buI4bun4bue4buAw5rhu6fhu6nhu5/hu6co4buA4buGReG7iOG7p+G6pkbhuqThu4Dhu6fDjOG6sOG7iOG7p8aw4bun4bqs4bu54bun4bq+xILhu7Dhu6fhu57hu4ZF4buI4bq+4bunxq954buI4bq+4bunw4zhu5Dhu4jhu6Phu6fhuqxVeeG7p2154buI4buA4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G6r3nhu4rhu6fhu57hu5zhu5Thu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4bue4buO4bun4bqk4buAw5rhuqThu6fDguG7t8So4bunxq/hurjhu6fhu4pP4buG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G7iOG7juG7huG7p+G7nuG7hkXhu4jhur7hu6fhu5Thu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7n+G7p8Oj4buz4bun4buK4buM4bue4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7nuG7nEPhu6Phu6fDjOG6sOG7iOG7p+G6rOG6sOG7oOG7p8OM4buz4buK4bun4bue4bucVeG7lOG7iOG6vuG7p+G7iOG7gErhu4rhu6fhuqzhu4bDieG7oOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G7iuG7teG7iOG6vuG7p8OMVeG7kOG7huG7p+G7nuG7hOG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fGr+G7kOG7huG7p8ON4buAxKjhu7fhu4jhur7hu6fGsMWpxanhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4buH4bug4buwReG7nuG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p8ON4buATeG7huG7p8OMUOG7iOG6vuG7p+G7nlDhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p8OMxKjhu6fDjMOB4buI4bq+4buf4bun4bqv4buAVeG7iOG6vuG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G7nOG7hsSQ4buI4bq+4bun4bq+4buE4bun4bqk4buARuG7o+G7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhur7hu4Z54bun4bqk4buA4buGReG7iOG7p+G6pkbhuqThu4Dhu6fhuqzDieG7oOG7p8av4buQ4buG4bun4bue4buG4buI4buA4bun4bue4buA4bqw4buI4bun4bue4buk4bun4buI4bq+4bug4buw4bq44buI4buf4bun4oCc4buHT+G7huG7p8av4buz4bun4buc4bqu4bue4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhu4jhu4bhurjhu4rhu6Phu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G6pkzhu4jhu6fhu5zDveG6pOG7p+G7nuG7nFXhu5DhuqThu6fhu57hu4bEkOG7iOG7p8OM4buz4bunxqDhu4BS4bqk4bunxq9S4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7osOT4buI4bq+4bun4buqeeG7iOG7gOG7o+G7p+G7ouG7teG6pOG7gOG7o+G7p+G6rELGoOG7p+G6pFN54bunw4Lhu7fhu4jhu6fhu57hu4DEguG7iOG7n+G7pzxK4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bunw4zhu7Phu6fDjOG7rOG7p+G6psSo4bun4bqs4bq64bunbXnhu4jhu4Dhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7p+G7nuG7hkXGoOG7p+G7nlLhuqThu6fhur7EguG7sOG7p+G7nuG7hkXhu4jhur7hu6fGr3nhu4jhur7hu6fDjeG7gOG7huG7p+G7nuG7gOG7oOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu6vhu5/FqXd34bunw4J5xKjhu6fhu5zDveG6pOG7p8av4buz4bun4bup4bupxanhu6fDgnnEqOG7p+G7nMO94bqk4bun4buew73hu4bhu6fhuqThu4BF4buj4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqxK4bun4bqkSuG7p+G7ouG7pOG7p+G6rErhu4jhur7hu6fhur5KxqDhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu4jhu4BN4bun4buU4bunw43hu4Dhu6Dhu6fGr+G7pOG6pOG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6c2SnnigJ3hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagKHnGoOG7nuG7hsSo4buI4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6Xhuqbhu57hu4Dhu6Dhu4rDguG7p+G7hijhuqjhu4jhu57huqjhu5zhu6Xhu6fhu6Lhu57hu7DDjOG6qOG7keG7peG7qOG7huG6puG7nuG7gOG7m+G7p3bFqcWpxqDhu6rhu53hu6fhu4Dhuqjhu4bhur7hu4Dhu57hu5vhu6fhu7Hhu7Hhu6nGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6nhu6vhu68vxrB2duG6psawxal34but4bur4bupeOG7nuG7rXbGsHbhu6nDjMWp4bufScag4bq+xqHhu5zhu5F24burduG7peG7p3nDjOG7nuG7keG7pShP4bun4bq+w73hu4bhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7jOG6pOG7p8SDVeG7kuG7iOG6vuG7p8av4buz4bun4buA4buz4buI4buA4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4oCc4buqeeG7iOG7gOKAneG7peG7p+G7qOG7huG6puG7nuG7gOG7keG7pXbFqcWp4bul4bun4buA4bqo4buG4bq+4buA4bue4buR4bul4bux4bux4bup4bul4bunL3Phu4fhu4Thu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu4ZF4buI4bun4bqmRuG6pOG7gOG7pyjDjOG6qHnhu4jhu6fhu4PGoOG7p2vhu4bhurjhu57hu6fhuq954buK4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fDmeG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G7nuG7gHnhu4rhu6fhur7hu4Z54bunbXnhu4jhu4Dhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7iuG7o+G7p+G7h+G7oOG7sEXhu57hu6figJzhu57hu4Dhu4ZF4bue4bunw4zhurbGoOKAneG7p+G6pOG7gMSo4bun4buK4buE4buI4buA4bun4bue4buASuG7huG7p+G7muG7oOG6qOG7iOG7p+G7nuG7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu6rhu6Dhu7DEkOG7iOG7p+G6rOG7huG7p+G7nuG7gOG7oOG7p+G6vsSo4buK4bun4bucw73huqThu6fhu57hu4Dhu7fhu4bhu6Phu6fhu4Dhu7Xhu4jhu6fhuqThu4BF4bun4bui4bum4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G7nlDhu4bhu6fhu4jhu4Ytw4xP4buI4bq+4buj4bunVeG7oOG7p+G7nuG7hsSQ4buI4bun4bqk4buAxKjhu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fGoOG7gOG6suG7iuG7p+G7nsO94buG4bun4bqk4buAReG7o+G7p+G7ouG7t+G7iOG7p8ag4buA4bqy4buK4bun4bue4buAxILhu4jhu6fhu57hu4Dhu4bhurjhu4jhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7ik/hu4bhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPEg+G7jOG7nuG7p+G7muG7oOG7sOG7p1Xhu5DhuqThu6figJzhu4jhur7hurDhu4rigJ3hu6fhur7hu4bFqHnhu6c24buz4bun4buH4buARuG7p+G7h+G7oOG7sEXhu57hu6fGr+G7s+G7p+G6pMO94bqk4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buI4bq+4bug4buw4bq44buI4bunxq/hu4bEkOG7iOG7p8OM4buz4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhuqZG4bqk4buA4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bui4bum4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G7ouG7t+G7iOG7p8ag4buA4bqy4buK4bun4buI4buA4bukeeG7p+G6plHhu4jhur7hu6fhu4rhu4zhu57hu6fDjOG6sOG7iOG7n+G7p+G7h+G6ruG7nuG7p+G6pOG7t+G7p+G6plLhu4jhur7hu6fhuqRS4buj4bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu4DDmuG6pOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6rMOJ4bug4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G7ikzhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bui4bum4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p8OCw4Dhu4jhur7hu6fhu6Lhu7fhu4jhu6fGoOG7gOG6suG7iuG7p+G7nsO94buG4bun4bqk4buAReG7o+G7p+G7nuG7gMSC4buI4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu4pP4buG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7o+G7p+G7iOG7gFXhu5vhu6fGoHnhu4jEqOG7o+G7p8O9xqDhu6fGoOG7gOG7guG6pOG7gOG7o+G7p8OC4buG4bq64bug4bun4buI4bq+xajhu6fhuqxV4buY4bqk4bunw4zhu7Phu4rhu6fhu57DmeG7p8OC4buEeeG7p+G6pMO94bqk4bun4bueT+G7iOG6vuG7neG7p+G6pMO94bqk4bunw4zEqOG7teG7huG7p+G7osOU4buI4buj4bun4bq+QeG7iOG6vuG7p+G7nnnhu7Dhu6Phu6fDjULGoOG7o+G7p1Phu4jhur7hu6fhu4jhu4DhuqDhu57hu6fhu5zDveG6pOG7p+G7onnhu6Dhu6fhu4rDleG7huG7p8OM4bqw4buI4bun4bui4bum4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu5zhu6Z54bun4bui4bu14bqk4buA4buj4bun4bqk4bqu4bue4bun4bq+TOG7iOG7p+G6vuG7s+G7iOG6vuG7p+G6pOG7gMSo4bunw4zhurDhu4jhu6fhuqZR4buI4bq+4bun4buieeG7oOG7n+G7n+G7n+G7p+G7h+G7huG7iOG7gOG7p+G7nuG7gOG6sOG7iOG7p8av4buE4bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G7h+G7oOG7sEXhu57hu6fhuqzhu7nhu6fhu57hurbGoOG7p+G7gOG7mMag4bun4bue4buAxJDhu4rhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7nuG7hOG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p8av4buGxJDhu4jhu6Phu6fhu57DmeG7p+G7rcWp4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6rOG7ueG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fDjMSQ4buI4bunxrDFqcWp4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7n+G7pzzhu4bDieG7oOG7p+G6rOG6oOG6pOG7p8OC4buG4bq44bue4bunw4zhu7Phu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG7hOG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhuqRTeeG7p2154buI4buA4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G6r3nhu4rhu6fhuqxF4buI4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bue4buG4buI4buA4bun4bue4buA4bqw4buI4bun4bue4buk4bun4buI4bq+4bug4buw4bq44buI4bunxq/hu5Dhu4bhu6fDjOG7rOG7p+G7nlXhu5Thu4jhur7hu6fhuqThu4Dhu6Dhu4jhur7hu6fGr+G7hOG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G7ik/hu4bhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bun4buqeeG7iOG7gOG7o+G7p+G7ouG7teG6pOG7gOG7o+G7p+G6rELGoOG7n+G7p1nhu4jhu4Dhu6fhuq/hur7hu6Dhu7Dhurzhu4jhu6drQeG7iOG7pyjhu7fhu4jhu4Dhu6Phu6fhu4rhu4zhu57hu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bqk4buAxKjhu6fDguG7hkXhu57hu5vhu6figJwpUeG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhuqZG4bqk4buA4bun4bqm4buG4bq84buI4bun4buceeG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4buAw6jhu6fhu4jDgeG7iOG6vuG7p+G6vsOB4bue4bun4buAeeG7sOG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G6rE/hu4jhur7hu6fDjOG7teG7iOG7gOG7p+G6vuG7hsO94buj4bun4bqk4buAUOG7iOG6vuG7p+G7nk/hu4bhu6fhuqzDieG7oOG7p+G7iMOV4bunw4zhu6ThuqThu6fhuqzhurrhu6fhu4DEqOG7s+G7iOG7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7nsOT4bue4bun4buI4buA4bqu4bue4buf4bun4buH4buA4bq24bue4bunxq/hu6Dhu4bhu6fDjeG7gOG7huG7p+KAnOG7gE/hu6fDguG7hkXhu4jigJ3hu6fhu4jhu4DFqOG7iOG6vuG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7o+G7p8OC4bu54buG4bun4bucw73huqThu6fhu57hu6Thu6fGoOG7gMO94bue4oCd4buf4buna+G7kOG7huG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4bus4bun4buI4bq+4buASHnhu6fhu57hu4Dhu4ZF4bue4bun4bue4buA4buk4bqk4buj4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bqs4bu54bun4bqm4bq04buI4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhuqTDveG6pOG7p8OC4bu14buI4bun4buI4buATeG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buKw5Xhu4bhu6fDjOG6sOG7iOG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fhuqZG4bqk4buA4bun4buI4buAw4Dhu4rhu6fhur7hu4bDvcSo4bun4bqmUuG6pOG7p+G7ouG7kOG7iuG7p+G7rOG7p+G7nuG7gMOa4bqk4bunw4Lhu7fEqOG7p8av4bq44bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G6pFHhu4jhur7hu6fhu57hu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bunw4Lhu47hu6fhu4LhuqThu4Dhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6o+G7gE/hu4jhur7hu6fhuqThu4BH4bun4buI4buA4bqg4bue4bun4bucw73huqThu6fGr+G7s+G7p8OM4buz4buK4bun4bui4bu14bqk4buA4bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6Phu6fhu57hu5xV4buU4buI4bq+4bun4buI4buASuG7iuG7p+G6pEvhu4jhu6fhu57hu5zhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G6pOG7t+G7iuG7p+G7gMOa4buI4bq+4buj4bun4bue4bug4buwxJDhu4jhu6fhu57hu5zhu6Dhu7DDieG7iOG7p8av4buz4bunw4x54buI4bun4bueTXnhu6fhu4rhu7Xhu4jhu4Dhu6fhu4pE4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buwxJDhu6Dhu6fhu4pP4buG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gMSo4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4bue4buAeeG7iuG7p+G6vuG7hnnhu6fGr+G7s+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7quG7oOG7iOG6vuG7p+G7muG7oHnhu4jhu4Dhu6fDjeG7gOG7oOG7p8av4buk4bqk4buf4buna+G7hOG7p8av4bq24buw4buj4bun4buieeG7oOG7p+G7isOV4buG4bun4bqk4buA4buGReG7iOG7p+G6pkbhuqThu4Dhu6fhu4fhu6Dhu7BF4bue4bun4bqsw4nhu6Dhu6fhuqzDmuG7iOG6vuG7p+G7nHnhu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+G7nuG7nEvhu6fhuqThu4DDlOG7huG7p8ONReG7nuG7p+G7iMOT4buG4buj4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fDguG7oOG7juG7huG7p+G6vuG7hnnEqOG7p8OMVeG7oOG7p+G7nuG7gMSC4buI4bun4buK4bq24bue4bun4bue4buAw4Hhu4rhu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu7DEkOG7oOG7p+G7nuG7gFXDlOG7iOG6vuG7p+G6vuG7hsWoeeG7p+G7iOG7gMWo4buI4bq+4bun4bue4buE4buI4buA4bun4buI4bq+4bug4buw4bq44buI4bunxq/hu4bEkOG7iOG7n+G7p+KAnOG6r+G7gMWo4buI4bq+4bunw4Lhu6Dhu47hu4bhu6fhur7hu4Z5xKjhu6fDjFXhu6Dhu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bq64bun4bqsxKjhu7Phu4jhu6fDjUXhu57hu6Phu6fhuqThu47hu6fGr1Thu6fhu57hu4bhu4jhu4Dhu6fhu57hu4DhurDhu4jhu6Phu6fhu57hu5zhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G6pOG7t+G7iuG7p+G7gMOa4buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhu57hurbGoOG7p+G7gOG7mMag4bun4bue4buAxJDhu4rhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7nuG7hOG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG6uOG7iOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhu4rhu7Phu6fhuqRL4buI4bunw43hu4DDlOG7huG7p+G6puG6tuG7sOG7p+G7iuG7teG7iOG7gOG7p+G7ikThu6fhu57hu4bhu4jhu4Dhu6fhu57hu4DhurDhu4jhu6Phu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu7DEkOG7oOG7p+G7ik/hu4bhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6fhuqxGeeG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4oCd4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMo4buARuG7p+G6r+G6vuG7oOG7sOG6vOG7iOG7p+G6r+G6vkzhuqThu6fDneG7iOG7gOG7o+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhu6LDveG7iOG6vuG7p8OM4bq2xqDhu6fhu57hu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p+KAnG154buI4buA4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G6r3nhu4rigJ3hu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhuqxG4buI4buA4bub4bun4oCc4buH4bug4buwReG7nuG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bun4bqkT+G7p+G6vsO94buG4bun4buI4buA4buG4bq44bue4bun4bue4buE4buI4buA4buj4bun4buIQeG7iOG6vuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7n+G7p+G6r+G7gOG7kuG7p+G7ouG7pOG7p+G6puG6tOG7iOG7p+G6psOB4bue4bun4bqkU3nhu6fhu4fhu6Dhu7BF4bue4bun4buK4buz4bun4bqk4buM4buI4bq+4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fhu6p54buI4buA4bunw43hu4Dhu6Dhu6fGr+G7pOG6pOG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6c2Snnhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhuqThu7Phu4jhur7hu6fGoOG7gMO94bue4bun4bue4buc4buG4bq64buI4buj4bun4bqkw73huqThu6fhu4DEqOG7teG7nuG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p+G7ik/hu4bhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G6rHnhu6fhuqbhu7Xhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G7gOG7huG6uOG7oOG7p+G7muG7oOG7t+G7n+G7p+G7h+G7nMSo4buI4bq+4bun4bue4buA4buS4buG4bun4bq+4buGeeG7iOG7p+G7nuG7kOG7huG7o+G7p+G7nuG7nFXhu5Thu4jhur7hu6fhu4jhu4BK4buK4bun4bqkw73huqThu6fDjeG7gOG7oOG7p8av4buk4bqk4bun4bqkUeG7iOG6vuG7p2154buI4buA4buna+G7huG6uOG7nuG7p+G6r3nhu4rhu6fhu57hu4ZFxqDhu6fhu55S4bqk4bun4buIw5Xhu6fDjOG7pOG6pOG7p+G7iMSC4buI4bq+4bun4bqkecSo4bun4bus4bun4bue4buAw5rhuqThu6fhuqRTeeG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqbEguG7iOG7o+G7p+G6rOG6uuG7p+G7osOT4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7iOG7gOG6oOG7nuG7p+G7nMO94bqk4bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu4DDlOG7iOG7p+G7osOT4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G7quG7t+G7p+G7nMO94bqk4oCd4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4bue4bqo4buq4bueLXnDjOG7huG6vuG7iOG7m+G7p+G7nOG7huG6vuG7gOG7nuG7neG7pXNy4bui4bue4bucxKjhu4jhur5zIeG7s+G7huG7p8av4buz4bun4bu34buI4buA4bub4buna8SC4buI4bunWeG7iOG7gHIv4bui4bue4bucxKjhu4jhur5zci/GoHM=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]