(vhds.baothanhhoa.vn) - Gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật dân gian ca trù gần 30 năm, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hương (nghệ danh Thiên Hương) đã đào tạo nên bao lớp học trò có tiếng. Đến nay, chị vẫn là nghệ nhân tích cực trong hoạt động biểu diễn, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa độc đáo này.
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlxq/hu6Fw4bubY8awcGrGsGPhurBqxaljcOG6tuG6uOG7l+G6sGPigJzhu6FxRGPhu6dD4buH4oCdY8aw4buhcOG7m2PhurBw4bq2beG6sGPhu41qxrBj4buhceG7h8aww6IvcMSR4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6olDDteG7h+G7jWLhuqXhu6DDrcawY8Oz4burY8SQ4buFY8OyeMaw4buhY3Bx4buXxrBjw7Jw4bupY8aw4buhcOG7m2PhurBw4bq2beG6sGPhu41qxrBj4buhceG7h8awY8Oy4buHY+G6sMSC4bq0Y+G7oWzGsGPDqWRjxrBpxanhuq9jxq/hu6Fw4bubY8awcGrGsGM84bq2Y+G6sOG6smPGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awYzpwdGNQ4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqzxrDhu6Fw4bubY+G7jeG7h8awcGM6cHHhu5XGsGNQ4bqs4bu3xrDhu6HhurVj4buPaGPhu4/hu4Xhu6lj4bqwZuG7qWPGsOG7lcawY8Oz4buH4bupY+G7p+G7ueG6omNw4butw7Jj4bqwxILhu7Fjw7Lhu6tj4bqwceG7l8aw4buh4bqxY+G7juG7l8awY8aw4buH4bq44bqvY8OycHRjxJBvxrBj4bun4buFY8aw4buhcOG7m2PGsHBqxrBj4bqwcsOycGPDskLDsmPhurDEguG7qcaw4buhY3Dhu6lm4bqwY+G7j8O9xrDhu6Fjw7Nx4bud4bq2Y+G7jXHhu6PGsOG6r2Phu6FxRGPhu6FzxrBjxJDhu4Vj4bqicOG7g+G6sGNw4bq24bq4Y+G7jXFj4bquZ8awY8SQacawY3Dhu6vhu4dj4buPw73DsmPhu4/hu4Phu6ljxrDhu4XhurjhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCY+G7jeG6sHDhurbFqcOzYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Njw6rhur9k4bqiw4nEg2Nww7Vx4buhcOG6sMOjY+G6u+G6v+G6u+G6osOJxINiY+G6rsSCw7I5Yi8vw7Lhu43GsOG6scOz4buH4bup4bqwcOG7h8awcHDhu6nhu4fhurHEkMawL+G7jcO14bqu4bul4bqw4bup4bqiL8aww7VF4bquL2Vlw6llL2Vk4bq74buNZcSR4bq7xJHDqsSRZeG6sOG6veG6u+G6u+G6uWXhu6dk4bqxw7nhuqLhu6HhuqPEgjnDqsSR4bq5YmPhu4fhu6fhurA5Ysav4buhcOG7m2PGsHBqxrBj4bqwasWpY3Dhurbhurjhu5fhurBj4oCc4buhcURj4bunQ+G7h+KAnWPGsOG7oXDhu5tj4bqwcOG6tm3hurBj4buNasawY+G7oXHhu4fGsGJjRXHhu43hurBwOWLDquG6v2RiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhurvhur/hurtiYy/huqXDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Lhu4fhuqLhurBx4bupxrBi4bqlxq/hu6Fw4bubY8awcGrGsGM84bq2Y+G6sOG6smPGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awYzpwdGNQ4bqs4bu3xrDhu6FjxJDhu7lxY8aw4buhcOG7m2Phu43hu4fGsHBjOnBx4buVxrBjUOG6rOG7t8aw4buh4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcav4buhcOG7m2PGsHBqxrBjOnBx4buVxrBjUOG6rOG7t8aw4buhY+G6rnHGsHBjxrBpxaljxJHhu4HDquG6u+G6r2PhurBmcWPDiWhjUOG7qcOsxrDhu6FjJXDhuqzDgcaw4buh4bqvY1Dhu6nDrMaw4buhY1Dhu6nhu4Phuq9j4bqwxILhu6nGsOG7oWPhu6Fx4buHY+G7j3PGsHBjw7Lhu6tj4bqwxILhurbhurjGocawY+G6sHB4xrDhu6FjxJDGoWPGsOG7oXDhu5tj4bqwcOG6tm3hurBj4buNasawY+G7oXHhu4fGsOG6sWPhu6Dhu4PGsHBjcOG7g+G6sGN3xrDhu6Fjw5J4YzpzxrBw4bqvY8aw4buzcWPhurBx4buXxrDhu6Fj4bqwcEFxY8Oza+G6uGPhu6FxQWPDsuG7q2Phuq5CY+G7oeG7q+G6omPFqeG7i+G6sGPDsuG6pOG7h2PGsHBxxqHhurZjxrDhu6HhuqxBcWPhurBwasawY+G6sMSC4bupxrDhu6Fj4buhceG7h2Phu49zxrBwY8OycHRjUOG6rOG7t8aw4buh4bqxY8OTw4BxY+G6sHDhu5fhuq9jxrDhu6Hhu4fhurhj4bqw4bqqY+G7pXBxY8Oy4buxxrBjxrBw4buvY8OycHRj4buPaGPDs3Hhu5fhurBjxrDhu6FqxaljxanDveG6sGPhu6fhu4XGsGPhu49x4bub4bq2Y8OycMOo4bup4bqvY3Dhu4fhurhjw7Jr4bqwY+G7p+G7lcawY8Wpw73hurBj4buP4bupZsawY3Dhu4PhurBjw7PDvXHhurFjJXDhu4PhurBjcOG6tuG6uGPhu6Fx4butxrDhu6FjcOG7g+G6sGPhu49s4bq4Y8aww71xY+G7p0LDsuG6r2PEkOG7h8aw4buh4bqvY8SCxqHGsOG6r2PDsnB0Y+G6rnHGsHBjxILhu4dj4buN4bqsQcaw4buhY8awcOG6rGPhu49oY8Oy4burY+G7jeG6tuG6uOG7lcawY8SQ4bu5cWPDsuG7h2PhurDEguG6tOG6r2Phu49q4bq4Y8Oy4bqmxrDhu6Fj4bun4buFY+G7p+G7qWZxY3BzxrBwY+G7oXHhurLhuqJjw7JwdGPhu4/huqzDgcOyY8Oyd8aw4buhY8awcG3GsGPGr+G7oXDhu5tjxrBwasawYzzhurZj4bqw4bqy4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pSLhu7lxY+G6sOG7hXFjxrBpxrDhu6Fj4bqwcHHhu5XGsGPhuqJw4bqyY8Oy4bq0xrDhu6Fj4bqwccawcGPhurBwbMawY3Dhu4fFqWNw4butw7JjcOG7r3Hhuq9j4buP4budY+G6sMSCw4Bj4bqwcOG7hcawcGPFqcO94bqwY8Oy4buHY8aw4bqs4bu3xrDhu6Fj4buhceG7r3Hhuq9jw7JwdGPhurBCY+G6sMSC4buH4bq2Y+G7jXlxY+G7pXHhu5fGsGPhurBw4bqow7Lhuq9j4bul4buAY8awacaw4buh4bqvY3Dhu6nhu4XGsGPhurBwceG7m8awY8OzZ8awY+G6sHBqxrBjw4BjxrBwccah4bq2Y8Wpd8awY8aw4buhcOG7m2PhurBw4bq2beG6sGPhu6Vw4buDw7JjxrBw4bqsw6Njw7Jww6jhu6nhuq9jw4luxanhuq9jw7JwbOG6tmPEkGnGsOG6sWMi4buFY8OAY+G7p8O6xrBwY8SQQsOyY8aw4buF4bup4bqvY8OycHRjw7LhuqbGsOG7oWPhu49m4bqwY+G7j+G6rMOBw7Jj4bqwcOG7hcawcGPDsnfGsOG7oWPGsHBr4bqwY+G7j3TGsHDhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlxq/hu6Fw4bubY8awcGrGsGM84bq2Y+G6sOG6smM6cHHhu5XGsGNQ4bqs4bu3xrDhu6Fj4bqw4bqqxrDhu6Fj4buhcURjxJDhu4dxY+G6sMSC4buxY+G7p+G7hWPDknDhuqRjxrBwceG7m8WpY8OS4bumw5Njw5Jww6jhu6lj4bun4buFxrDhu6FjIsO6xrBwY+G7oHHhu4dj4bqzZWTEkeG6uS1lZMSR4buB4bq14bqvY+G7p+G7hWPFqcO94bqwY+G6sMSC4bupxrDhu6FjxrBwRMaw4buhY8aw4buh4bqsQXFjw7Lhu6tjw7J3xrDhu6Fj4bulcHdxY+G6onDDgsOyY8SQ4buFY+G7oXPGsGPhu6FxRGPDsnDDqOG7qWPhurDEguG6tuG6uMahxrBj4bqwcHjGsOG7oWNQ4bupw6zGsOG7oWMlcOG6rMOBxrDhu6HhurFjOsSC4bupxrDhu6Fj4bqwcEFxY+G7oXHhu4fGsGPhu6fhu4XFqWPDsnDhuqRjxrBwceG7m8Wp4bqvY8OycHRj4bulcHfGsOG7oWPDsnB1Y+G7p+G7hWPGsOG7oeG6rEFxY+KAnOG6sMSC4bq24bq4xqHGsGPhu6dD4buH4oCdY8OycOG7qWPDsuG7g8OyY+G6sHDhu4XGsHBjxJBx4buVxrBj4bqwxILhu6nGsOG7oWPDkuG7psOT4bqvY8Wp4buFY8Oy4buxxrBj4bqwcsOycGPDskLDsmPhu4/huqzhu4djw7Jww6jhu6lj4bqwxILhurbhurjGocawY+G6sHB4xrDhu6FjUOG7qcOsxrDhu6FjJXDhuqzDgcaw4buhY+G7j+G7l8awY8SQ4bu5cWPGsHBxxqHhurZjw7LhurbDvcOyY+G6sHBxY+G7p+G7ucawY8SQ4buFY+G7j2bhurBj4buhcWdxY8Oy4buH4bupY8awcOG6rMOjY+G7oXFncWMi4buFxrDhu6Fj4bumceG7lcawY3Dhu6nhu4fGsGPDsuG7h2PFqeG6suG7h2PGsHBmw7Jj4bqw4bup4buFxrBj4bqwdcawcGPGsGnFqWNlZMSR4bq5xINj4buhcWdxYyLhu4XGsOG7oWPEkOG7hWPhu6FxZ3Fjw5Nmw7Jj4bumceG7lcawY3Dhu6nhu4fGsGPDsuG7h2PFqeG6suG7h2PGsHBmw7Jj4bqw4bup4buFxrBj4bqwdcawcGPGsGnFqWNlZMSR4bq/4bqx4bqx4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcavacWpY2VkxJHhu4Hhuq9jxrBwbcawY+G6sHBr4bq4Y8aw4buhcOG7m2PhurBw4bq2beG6sGPhu41qxrBj4buhceG7h8awY3Dhu4PhurBjw4luxalj4buP4buHxrDhu6Fj4buNbMawY8OzdGPhu6doxrDhu6Fjw4Phurbhu5XGsGPEkOG7hWPDsuG7q2PGsOG7oeG6tuG6uGPDsuG7t2PhurBwa+G6sGPhurDEguG6tuG6uMahxrBjxJBzY+G7pXB3xrDhu6Fjw7Lhu6tj4bqwcOG7l2Nw4bubY+G6sMSC4buTY+G7j+G7h8WpY8Wp4buV4bqvY+G7peG7l2PhurBw4bqq4buH4bqvY8OycHRjw4Phurbhurjhu5fhurBj4buPdMawcGPhurBw4buFxrBwY+G7p23huqJjxrBw4burxaljw4luxalj4oCcUOG6rOG7t8aw4buhY+G7j3nGsOG7oWPGsMO9cWPDieG6qGM6cOG7h8awcOKAneG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDknB0Y1Dhuqzhu7fGsOG7oWPDsnDhu6ljw7Nx4buX4bqww6Nj4oCcxq9wRMaw4buhY+G7p2zGsGPhu6Hhu4vhuqJjxJDhu4Vj4bqwxILhu7Fjw7Jw4bq24bq44bubxrBjxJDhu7lxY8Oz4buDw7JjOndjKuG6tnjDsmMlcOG6rOG7t8aw4buh4bqvY8aw4buhcOG7m2PGsHBqxrBjw4luxaljxrDhu7NxY+G6sHHhu5fGsOG7oWPDsuG6pOG7h2M6cOG7h8awcGNQ4bur4buH4bqvY+G6sHdxY+G6sHBr4bq2Y3Bx4bud4bq2Y8aw4bu1cWPhurDEgmnGsGPhurDEgsOAY8Oy4bqk4buHY8Oz4buDw7Jj4bulcHFjw4luxalj4bulcHfGsOG7oWPDsuG7q2PGsOG7oeG6rEFxY+G7peG7l2PhurBw4bqq4buHY8SQ4buFY+G7oXFEY+G7oXPGsOG6sWM6QmPGsHDhuqRj4bulcHfGsOG7oWPhurBw4budY+G7j+G7nWPFqcO94bqwY+G7p+G7qWZxY3BzxrBwY8aw4buhcOG7m2PhurBw4bq2beG6sGPhu41qxrBj4buhceG7h8awY+G7j8O9w7Jj4buP4buD4bupY8OzdGPhurBwa+G6sGPhurDEguG6tuG6uMahxrDhuq9j4bqwd3Fj4buP4bqoxrDhu6FjxILhu4dj4bqwcOG7hcawcGPhu6dt4bqiY8awcOG7q8WpY8OJbsWpY8SQ4bu5cWPFqcOCw7Jj4buPcsOycGPhu6fhu4fGsGPhurDhu6/hu4fhuq9j4bqw4bq24bq44buVxrBj4bqwxILhurbhurjGocawY+G7j+G7nWPGsHBxxqHhurZjxrDhu6HhuqxBcWPDs3Hhu5fhurBjxJDhu4VjcHHhu53hurZjxJDGoWPDiW7FqeKAneG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXGr3Dhu6vFqWPDiW7FqWPigJxQ4bqs4bu3xrDhu6Fj4buPecaw4buhY8aww71xY8OJ4bqoYzpw4buHxrBw4oCdY+G7j+G6rMOBw7Jj4bqwcOG7hcawcGPhu6dt4bqiY8SQ4buFY+G7j3FjxJDhu4Xhu6ljcOG7qWbhurBj4buPw73GsOG7oeG6r2PDsnB0Y1Dhuqzhu7fGsOG7oWPhu49oY8aw4bu1Y+G7p0LDsmPhurBzxalj4bulceG7l8Wp4bqvY+G7j+G7heG7qWPhurBm4bupY8awcETGsOG7oWPigJxwZuG6sGPGsHBqxrDigJ1jw7Jw4bupY+G7p+G7qWZxY3BzxrBwY8aw4buhcOG7m2PhurBw4bq2beG6sGPGsOG7heG6uOG6r2PhurBx4buV4bq2Y8OzceG7neG6tmPGsHDhuqxjw7JwdGPGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awYzpwdGPGr3DhurbGsOG7oeG6r2NwceG7m8awY+G7p+G7hWPhu41x4bujxrBjxJBx4buVxrBjw7Jw4bq24bq44buVxrBjxrDhu6FwceG7m+G6omPDsuG6pOG7h2PGr3Dhu4VjcOG7g+G6sGPGsOG7oXDhu5tj4bqwcOG6tm3hurBj4bqwxILhurbhurjGocawY+G6sHB4xrDhu6Fj4bum4buHxaljP+G7t8aw4bqvY8Oy4buDY8awcGrGsGPhurDhuqrGsOG7oWPhu4/hu6lm4bqwY+G7oXFncWPGr3Br4bqwY+G7pnHhu5XGsGNw4bup4buHxrBjMG7FqWPhurDhu6nhu4XGsGPDg+G6tnjDsmPGsGnFqWNlZMSR4buB4bqxY8OT4buVxrBjw7JmxrBwY+G7j+G7q+G6r2PDsnB0Y1Dhuqzhu7fGsOG7oWPDsuG7scawY8Wpw4Bjw7Lhu4PDsmPhu6fhu7nhuqJj4buNZuG6uGPDiW7FqWPFqXHhu6PGsGPhuqJwcmPDsnDhu6ljw7Lhu4PDsmPDs2bGsGPhurDEguG7k2Phurjhu5XhurZj4bqwcHLDsnBj4bun4bupZnFjcHPGsHBjxrDhu6Fw4bubY+G6sHDhurZt4bqwY8aw4buF4bq4Y8SQ4buFY+G7peG7leG6tmPhu6Hhu61xY+G7j3nGsOG7oWPGsOG7oXBx4bub4bqiY8Oy4bq0xrDhu6FjcOG6rMOAxrDhu6Fj4bqoxrDhu6HhurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw6Jxxanhu6Fjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YnHDksO1xrDhurDDtcSCYmPhuq7hurDhurjhu6fDtTliRXHhu43hurBww6Nj4bq/ZGThuqLDicSDY3DDtXHhu6Fw4bqww6Nj4bq9ZGThuqLDicSDYmPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4buNxrDhurHDs+G7h+G7qeG6sHDhu4fGsHBw4bup4buH4bqxxJDGsC/hu43DteG6ruG7peG6sOG7qeG6oi/GsMO1ReG6ri9lZcOpZS9lxJFk4buNZcSRZMSR4buBZcSR4bqwZeG6vcOqw6lk4bunZOG6scO54bqi4buh4bqjxII54bq/ZGJj4buH4bun4bqwOWLGr+G7oXDhu5tjxrBwasawY+G6sGrFqWNw4bq24bq44buX4bqwY+KAnOG7oXFEY+G7p0Phu4figJ1jxrDhu6Fw4bubY+G6sHDhurZt4bqwY+G7jWrGsGPhu6Fx4buHxrBiY0Vx4buN4bqwcDli4bq/ZGRiY3DDtXHhu6Fw4bqwOWLhur1kZGJjL+G6pcOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDkuG7h+G6ouG6sHHhu6nGsGLhuqXGr+G7oXDhu5tjxrBwasawYzzhurZj4bqw4bqyYzpwceG7lcawY1Dhuqzhu7fGsOG7oWPhurPhurBw4bqoY2Vj4bqw4bqqY+G6sMSC4buDcWPDg+G6tuG7h+G6tWPhurDEguG6tuG6uMahxrBj4buNZuG6uGPDsuG7g8OyY+G7p+G7hcawY+G7j3Hhu5vhurZj4bqwxILhurbhurjGocawY+G6sHB4xrDhu6Fjw7Jw4bupY+G6sHDhu5djcOG7m2PhurDEguG7k+G6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXhu6bhu4VjxrDhu6HhuqxBcWPhu6fhurZ3xrBj4buP4buH4bq2Y+G7j+G7g+G6tmPhu6FzxrBj4buhcURjxJDhu4Vj4bqicOG7g+G6sGNw4bq24bq4Y8Oy4buDw7Jj4bun4bupZnFjcHPGsHBjxrDhu6Fw4bubY+G6sHDhurZt4bqwY+G7jWrGsGPhu6Fx4buHxrDhuq9jw7JwdGPhurBzxalj4buP4buXxrBjw7Lhu4PDsmPGsOG7oXDhu5tjxrBwasawY+G7p2jhu6lj4bun4bq24bq44bubxrDhuq9j4buhceG7heG6tmPhu6VxxrBwY8aw4buhcHHhu5vFqWPhurDEguG7qcaw4buhY8SQ4buFY8aw4buh4bup4buFcWPhurB1xrBwY+G7j+G7nWPhuq7huqzhurZj4bqwbMWp4bqvY+G7oXBxY8OycMO04bqiY+G7p2ZxY8Oy4buDw7Jj4bun4buFxrBj4buPceG7m+G6tmPhurDEgnPGsHBj4buNceG7o8awY+G7jWrGsGPhu6Fx4buHxrBjw7Lhu7Phuq9jxrBww6zFqWPDs2fhu6lj4bqwecawY8SQ4buFY+G6sMSC4bq24bq4xqHGsGPhu41m4bq4Y8OycOG7qWPhurBw4buXY3Dhu5tj4bqwxILhu5PhurFjOsSC4buVxrBjw7Lhu7dj4bquw4Bj4buP4bur4bqvY8OycHRjw7Nx4buVxrBj4bqu4bupZsaw4bqvY+G7jeG7hcawY+G7jULGsOG7oWPGsHBxxqHhurZj4bqwceG7l+G6sGPFqcOCw7Jj4bqu4bq2a+G6sGPhuq7DrcOyY+G6sHDhu4fFqWPhu6Fx4buHY8Oy4buDw7Jjw7LhurbDvcOyY+G6sHBx4bqvY+G7p3Hhu5XGsGNw4bup4buHxrBjxJDhu4Vj4buPZuG6sGPhu6FxZ3Fjw7Lhu4fhu6ljxrBw4bqsw6NjUOG6tuG6uGPDsnDhuqzhu7fGsOG7oWMi4buFxrDhu6Fj4bumceG7lcawY3Dhu6nhu4fGsGPDkuG7h2M6xILhurRj4bqw4bup4buFxrBjw4PhurZ4w7JjxrBpxaljZWRk4bq7xINj4buhcWdxY8OTY+G7pnHhu5XGsGNw4bup4buHxrBj4bqwceG7l8aw4buhY3Dhu4PhurBj4buNasawY8Oy4buHYyJx4bub4bqwY8av4buHxaljxrBpxaljZWRk4bq7xINj4buhcWdxY+G7hmPhu6Zx4buVxrBjcOG7qeG7h8awY8OS4buHYzrEguG6tGPhurDhu6nhu4XGsGPDg+G6tnjDsmPGsGnFqWNlZMSR4bq/4bqx4bqx4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOS4bq0xrDhu6FjxJDhu7lxY+G7j+G7q2Phu6fhu4VjxrBwRMaw4buhY3Dhu63DsmPhurDEguG7sWPhurBw4buFxrBwY+G7jeG7h8awcGPDgGPGsHBxxqHhurZj4bun4bupZnFjcHPGsHDhuq9jxrBw4bqsw6NjOuG6smPhu4bGsHDhuq9j4buhcWdxY8avcHNjP+G7h+G7qWPGsHByY+G6sOG7r+G7h2Phuq7hu4PGsOG7oWPGsGnFqWNlZMSRw6rEg2PGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awYzpwdGNQecaw4buhY8avcOG6tsaw4buh4bqvY+G7oXFncWPGr3BzY+G7pnHhu5XGsGNw4bup4buHxrBjMG7FqWPhurDhu6nhu4XGsGPDg+G6tnjDsmPGsGnFqWNlZMSR4buBxINjxq/hu6Hhurbhurjhu6PGsGM6cHRjOnDhurZjUMOsxrDhu6Hhuq9j4buhcWdxY8avcHNj4bumceG7lcawY3Dhu6nhu4fGsGPDknDDqOG7qWPDsnDhurbhurjhu5XGsGPGsOG7oXBx4bub4bqiY+G6sOG7qeG7hcawY8OD4bq2eMOyY8awacWpY2VkxJHhu4HEg2M6xIJsxrBjOnB0Y1Dhurbhu5vhuq9j4buhcWdxYyLhu4XGsOG7oWPhu6Zx4buVxrBjcOG7qeG7h8awY8OS4buHY+G6sMSC4bq0Y+G6sOG7qeG7hcawY8OD4bq2eMOyxINj4bum4buVYzpwdGNQ4bup4buH4bqvY+G7oXFncWPDk2bDsmPhu6Zx4buVxrBjcOG7qeG7h8awY8OS4buHY+G6sMSC4bq0Y+G6sOG7qeG7hcawY8OD4bq2eMOy4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcavcETGsOG7oWPhuqJwbMawY+G6sHDhuqzDgMaw4buhY8Oy4bqk4buHY8Oy4buDY8awcGrGsGPGr+G7oXDhu5tjxrBwasawYzzhurZj4bqw4bqyYzpwceG7lcawY1Dhuqzhu7fGsOG7oWPDsuG6psaw4buhY8awcOG6rGPhurBw4buFxrBwY+G6sHLDsnBjw7LhuqThu4djw7Lhu4PDsmNw4butw7Jj4bqwxILhu7Fj4buPaGPhu6Vw4buJxrDhu6Fj4buPdMawcGPhurBqxaljcOG6tuG6uOG7l+G6sGPEkOG7hWPhurDhu4VxY8awacaw4buhY8Oy4bqk4buHY8aw4buh4bqsQXFjxrDhu6Fw4bubY+G6rsO6Y+G7p+G6tnfGsGPhu4/hu4fhurZj4buP4buD4bq2Y+KAnOG7oXFEY+G7p0Phu4figJ1jxrDhu6Fw4bubY+G6sHDhurZt4bqwY+G6sMSC4bq24bq4xqHGsGPhurBweMaw4buh4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ouG7huG6tuG6sHDhu6nEgmLhuqUiasawY+G7hsawcMOiL+G6ouG6pQ==

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]