(vhds.baothanhhoa.vn) - Thực tiễn cuộc sống và sử sách xưa nay đều khẳng định vai trò to lớn của giáo dục gia đình, đặc biệt là vai trò của người cha trong giáo dục con cái.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqWXhuqpC4bqo4buzw73hu6fDqTjhu4nGsOG7gULhuqjhu7fhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcahxanhu4nhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu5trR+G7gcWp4bu5xqFlL+G6qkLhuqjhu7PDveG7p8OpZS/FqeG7g8OpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psWo4buj4buJ4bub4bq/w6l9xanhur7GoeG7gULGsMO5w73hu4HGoUPDg8ah4buB4bqq4bqgw73hu6fhu4Hhu4Jq4buB4bqq4buA4buB4bqqxKnGocWp4buBRuG6uuG7ieG7gcO94buJR+G7geG7nXRD4buBd8Wp4buNw73hu6fhu4Hhu53hu7HDvcWp4buB4buC4buJxrDhu4FC4bqo4bu34buBQuG7s+G7gXjhurbDveG7gcahw4nhu4nhu4Hhu6fGsMSp4buz4buB4bubRcah4buB4bunxrDhu4nhu4Hhu53hu6vDvcWp4bqr4buB4budw7LGoeG7geG7l8awdULhu4F4auG7geG7guG7icaw4buBQuG6qOG7t+G7gcahw4nhu4nhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBxqHFqeG7ieG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhu4HGoeG7s8O94buBxqHEqcawYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gWnhu4fhu4fhuqZG4bqp4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6reG7gWbhu4tn4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoeG7m8O9YuG7l+G7ieG7s0LFqeG7icO9xanFqeG7s+G7iWLhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Xhu4PDrS/hu4Phu4do4bubaeG7g8OtaGnhu4Xhu4tC4buFZ2nhu4d44buDYuG7hOG7o+G7l+G6puG6v+G7geG7iXhC4bq34bq/4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur9p4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2bhu4tn4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6lkfeG6qOG7icO9xanhu4F5xrDDvcWp4buBxanhu7nhu4li4buBw53hu6dD4bqiw73huq3hu4HGr8O9QuG7o+G6qMO94bujQsSRZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6lY4buxxqHFqeG7geG6quG7gOG7gTjGsHVC4buBw53hu4l54buB4buCauG7gXjhu7HGocWp4buB4bqq4buA4buBw73hu6dqw73FqeG7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhu4HDveG6uuG6tsah4buBw73FqWrhu4HGoeG6uMO94bun4buB4budbeG7gXfFqeG7jcO94bun4buB4bud4buxw73FqeG7gcO9xanGsHRD4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcahxanhu4nhu4Hhu51t4buBxanhu7Nqw73hu4FCxalqw73FqeG7gUZDw7RC4buB4bqqb8ah4buB4buC4buJxrDhu4FC4bqo4bu34bqr4buB4buC4bux4buBQuG6qOG7qeG6q+G7gULhuqjEqcahxanhu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gmrhu4Hhu5fEgsO94buB4bqmxanhu5PDveG7gcahw4nhu4nhu4F54burw73FqWLhu4Hhu5zhu7Xhu4F4auG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gULDtHnhu4Hhu6fhurrhurDDveG7p+G7geG6qsSpw73hu6fhu4Hhuqrhu7PGsOG7geG7ncO64buBeGvGsOG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gXjhu7HGocWp4buB4bqq4buA4buBw73FqeG6uuG6reG7gX3huqjhu5HDveG7gTxD4bqgxqHhu4F9Q8O0w73huqvhu4FYcuG7gVjhu4nGsOG6q+G7gVhy4buBWOG6tMaw4bqr4buBw53hu6dDR8O5w73hu4F94bqobcaw4bqr4buBw53hu6dDR8O5w73hu4F7xrDDvcWp4buBe2/GoeKApuG7gcWo4bu54buB4budbeG7gXhqeeG7gULhuqjhu7fDveG7gcO94bunxanhu6/hu4nhu4Hhu4JF4buBecODQuG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4HGocWp4buJ4buB4buCauG7gULhurrhu4HGocSpxqHFqeG7gcahw4nhu4nhu4Hhu4Lhu7Hhu4HhuqxD4buJw73hu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FGbeG7gcWpw4PGsGJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqThuw73hu4HFqeG7ucah4buB4bubw7XDveG7geG7p8aw4buJw73huqvhu4F3xanhu7Phu4FCasO94bun4buBQuG6qOG7qeG7gUJDdeG7gcahw4nhu4nhu4HGoeG7s8O94buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu5tqw73FqeG7gcO9xanGsHRD4buBxqHDtUPhu4HGoeG7ieG7gcO94bun4bq0xrDhu4FCxanGsHLDveG7gcahxanhurzGoeG7geG7gmrhu4HGocOAw73hu6fhu4F44buJ4buz4buBQuG7s+G7gXjhurbDveG7gcahw4nhu4nhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBxqHFqeG7ieG6rWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6ll4bujecOpxqDDgMO94bun4buBxqHFqeG7ieG7gcO9xanhurrhu4HDvUTGsOG7gX3FqcSpxrDhu4F74bqww71lL+G7o3nDqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6ll4bujecOpw53hu6fFqeG7r+G7ieG7gXnhu6Hhu4HDvcWp4bq64buBw73hurrhurbGoeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcO94bunQ+G6osO94buBxqHFqWxH4buB4bqo4buJZS/hu6N5w6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8OpZeG7o3nDqcOdRMaw4buBxqHhu4nhu7Phu4Hhu5fGsMO6w73hu4HhuqjDg8O94bun4buB4buX4buJ4buz4buBeOG7iWUv4bujecOpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqWXhu6N5w6lYannhu4Hhuqrhu4nhu7Phu4HGocWp4buz4buBRuG6vMO94bun4buBeeG6tsaw4buBeGrhu4Hhu51r4buz4buBxqHhu7PDvWUv4bujecOpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqWXhu6N5w6nDosOiw6JlL+G7o3nDqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6ll4bujecOpxqDDgMO94bun4buBxqHFqeG7ieG7gcO9xanhurrhu4HDvUTGsOG7gcO94bunw7RC4buBQuG6qOG6ssawZS/hu6N5w6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8OpZeG7o3nDqcOd4bunxanhu6/hu4nhu4F54buh4buBw73FqeG6uuG7gcO94bq64bq2xqHhu4HDveG7p+G6ssaw4buBw73hu6fhurLGsOG7geG7l8aww7rDveG7geG7ncOAw73hu6dlL+G7o3nDqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6ll4bujecOpw51ExrDhu4HGoeG7ieG7s+G7geG7l8aww7rDveG7geG6qMODw73hu6fhu4F5csO9xanhu4F5w4DDveG7p2Uv4bujecOpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/QuG7o0ZCLeG7iXjGsOG7p8O94bqt4buBxqHhu6PDvULhu6Phuqjhuqnhur/DqWXhu6N5w6nGoMSQ4buBeOG7ieG7s+G7gcahxanhu6nDveG7gcahxanhu4bhu4Hhu6fFqcaw4buBeOG7t8O94bun4buBxqHhu7PDveG7geG6sMawY2Uv4bujecOpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6lZw4NC4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBxqHEqcahxanhu4Hhu5trR+G7gcWp4bu5xqHhu4HGoeG7teG7gcWpxrB1Q+G7geG6rENs4buBw73FqcO0QuG7gcahw4nhu4nhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBxqHFqeG7ieG7gXhq4buB4bqq4buA4buB4bubRcO94bun4buB4oCcd8OM4buBeEPhu5NC4buB4bqqb0LigJ3hu4Hhu4Jq4buB4bqq4bq+4buBw73hu6fFqcawcnnhu4F3xalvxqFiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l94bqo4buzw73hu6fhu4HGoUPhuqDDveG7geG6qsSpxqHFqeG7geKAnDhuw73hu4HFqeG7teG7ieG7gTjGsHVC4buBw53hu4l54buBw73FqeG7hsO94bun4buB4budxrB0Q+G7gcWp4bu5xqHhu4HFqUHGsOKAneG7gcahw4nhu4nhu4HDnWHhu5bhu4E4bsO94buBxanhu7Xhu4nhu4F9xanDgMO94bun4buBQsaww73huqvhu4HDvcWpauG7gcO94bunxanGsHLDveG7gcah4bq8Q+G7gThuw73hu4HFqeG7teG7ieG7gTjhurjhu4HDneG7p+G7ucah4buBV8WpxKnDvcWp4buB4budbeG7gcO9ckPhu4Hhuqjhu4nhu4HFqeG7icaw4buB4bun4bq64bqww73hu6fhu4Hhu53GsMO6w73hu4HFqeG7q8O9xanhuq1lL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqVjhu7HGocWp4buB4bqq4buA4buBQsWp4bq64bqyw73hu6fhu4HDvcWpb8ah4buBw73FqcawdEPhu4Hhu51zw73hu4HGocO1Q+G7gcahxalDR3XDveG7gcahw4nhu4nhu4F94bqo4buRw73hu4E8Q+G6oMah4buBfUPDtMO94buB4bub4bq64bq2xrDhu4FC4bqoxrB0Q+G7geG7nWvGsOG7gcO9xalq4buBfeG6qOG7kcO9YuG7gT3DveG7p+G7gXhq4buB4buC4bux4buB4buJw73FqeG7gcWpxJDDveG7p+G7gcah4bu14buBxqHDgMO94bun4buBeOG7ieG7s+G7gXjhurbDveG6q+G7gUNH4buBQuG7qcO94buBd8Wpb+G6puG7gcahbOG7gcO94bq64bq2xqHhuqvhu4HFqeG6sMO94buBxqFs4buBxqHEqcah4buB4buCQ+G7ieG7gX3huqjhu5HDvWLhu4FZw4NC4buB4bqq4bqg4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7nW3hu4HGoeG7teG7gUjhu4F3xalDR3LDveG7gcOAw73hu6fhu4HDvXLDveG7geG7p8awasO9xanhu4F4w7RH4buBw73hu6fDgMaw4buB4buCQ+G7iWLhu4E9w73hu6fhu4HFqUHGsOG7gUjhu4F3xrBzw73hu4HGocSpxqHhu4HGoeG7s8O94bqr4buBQsWp4bur4buBxqHhu7Xhu4F5w4NC4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gULEqcO94buBQsWpasO9xanhu4Hhu53GsHRD4buB4bud4bu14bqr4buBfeG6qOG7kcO94buBPEPhuqDGoeG7gX1Dw7TDveG7geG7nW3hu4HDvcSCxrDhu4Hhu6fGsOG7k8O94buB4bqoRELhu4Hhu6fhurrhurB54buB4bqo4buJ4buBQuG7s+G7icO94buBxqHFqeG7n3nhu4HGoeG7s8O9YuG7gcOdxanGsHRD4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gXfFqUNHcsO94buBxqHhu4nDveG6q+G7gcOAw73hu6fhu4F3xanDgMO94bun4buB4bunxrBzQuG7gcah4buzw73hu4HDveG7huG7ieG6q+G7gcO9xanhurrDveG7p+G7geG6qOG7ieG7gXh1w73FqeG7gULDiuG7geG7neG7teG7gcahw7R54buBxqHhu4Dhu4nhuqvhu4F3xanDgMO94bun4buBxqHFqeG7s+G7geG7p8Oy4bqm4buBw4DDveG7p2Lhu4F9xanhu5N54buBxqHFqeG7qeG7gXfFqcaw4buBw4DDveG7p+G7geG6qm/huqbhu4F5w7RC4buBxqHhu7fDveG7geG7l2zhu7Phu4F3xanDgMO94bun4buB4bud4bq64bq0xqHhu4HGocWp4buz4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gcO9akfhu4Hhu4Jq4buz4buBRuG7o3nhu4F5w7JCYuG7gT3DveG7p+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu5tDw73hu6fhu4FCRMO94bun4buBxqHFqeG7s+G7geG6quG6vuG7geG6psWpbMO94buB4buXw4PGsOG6q+G7gcahxanhu7Phu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HDtXnhu4F54bq6Q+G7geG7p8O1R+G7gXjhu7Nrw73huqvhu4Hhu53DuuG7geG7p8awasO9xanhu4F4w7RH4buB4bqmxalE4buB4bqsQ+G7qeG6q+G7geG7ncO64buBxqHhurrhurbhuqbhu4HDveG7p+G7icaw4buB4buCasO94bunYuG7gXvhur7hu4HDveG7p8WpxrByeeG7gXfFqW/GoeG7gcahw4nhu4nhu4HDgMO94bun4buB4bud4bq64bq0xqHhu4F44buxxqHFqeG7geG6quG7gOG7gcah4buJ4buBw73hu6fhurTGsOG7geG7gmrhu4FCxanEqcO94buB4bqmxalFxqFi4buBPcO94bun4buB4budw7rhu4F4a8aw4buBw73FqcawdEPhu4HGocWpxrBzw73hu4HGocOAw73hu6fhu4HFqcaww7rDveG7gcWpxKnGocWp4buB4buCauG7gULDtHnhu4Hhu6fhurrhurDDveG7p+G7gcO94bun4bqyxrDhu4HhuqrEqcO94bun4buB4buCdOG7gXjhu7fDveG7p+G7geKAnH3huqhDw73hu6fhu4HhuqxDw7XDveG7gcSpxrDhu4HhuqxD4bqgxqHigJ1iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6lY4buxxqHFqeG7geG6quG7gOG7geG7m8O1w73hu4FCw4PGoeG7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu53DuuG7gXhrxrDhu4Hhu6fhurrhurDDveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4HDneG7p0NHw7nDveG7gSnFqcaw4buBV8Wp4buJw73FqeG7gULFqcO0eeG7gULFqeG7qeG7ieG7gXlq4buB4bqqw7VD4buB4bqqb8ahYuG7gVfFqcaw4buBw53hu6dDR8O5w73hu4EpxanGsOG7gVfFqeG7icO9xanhu4Hhu5fhu7Hhu4Hhu6fGsMOyxqHhu4Hhu5dvQuG7geG7p8awbMaw4buB4budc8O94buBTMaw4buBw53hu4l54buB4bqsQ+G7icO94bqr4buBw53hu6dDR8O5w73hu4F94bqobcaw4buB4budxrDhu4FCxanhu6Phu7Phu4HGocWp4buJ4buBw73hu6dDR3XDveG7gcOC4buB4buXcsO94buBxqHFqeG7ieG7gcahxalueeG7geG6quG7tcah4bqr4buBd8Wp4bu1xqHhu4F44bu1xqHhu4Hhu4Lhu4nDveG7gUbGsMO94buBxqHFqeG7ieG7gcahxanhu7Phu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4Hhu53DuuG7geG7l8Sp4buz4buBxanGsHNDYuG7gcOd4bunQ0fDucO94buBKcWpxrDhu4FXxanhu4nDvcWp4buB4budbeG7geG7l2zhu7Phu4HGoeG7s8O94bqt4buBxahtR+G7geG6rEPhu4lH4buB4buCdOG7gULhu6t54buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4HGoeG6vEPhu4HDveG6uuG6tsah4bqr4buBxqHFqeG6vOG7geG7ncaw4buBQsWp4buj4buz4buBeGp54buB4bun4burYuG7gcOd4bunQ0fDucO94buBfeG6qG3GsOG7geG7nW3hu4HDvUPhuqBC4buBw73hurrhurbGoeG7gXlvQuG6q+G7geG7p8SpxqHhu4F4a8aw4buBw73huq7GsOG7gcO9xrB0eeG7geG6qMawcsO94bun4buB4bqsQ+G7iUfhu4Hhu4J04buBeENHdcO94buBQsO1eeG7geG6qMOow73hu4HGocWp4bup4buBxqHFqeG6suG7gcah4bqw4buBxanDg8awYuG7gcWo4buJR+G7gULGsMO94buBWHLhu4FY4bq0xrDhu4Et4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7icO9xanhu4HFqcSQw73hu6fhu4HEqeG7s+G7geG7gmzGsOG7geG7m8O0R+G7geG7l8aww73FqeG7gXfFqcOCxrDhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4bqr4buBxqHFqcawckPhu4F5w4Phu4HDvcWpw7XDveG7gUJqxrDhuqvhu4HDneG7p0NHw7nDveG7gX3huqhtxrDhu4FC4bureeG7geG7nXPDveG7geG7guG6tsaw4buBWHLhu4FY4bq0xrDhu4Hhu4Jq4buBQuG6qMOC4buBQsWpasO9xanhu4Hhu5fhu5PGoeG7gcahw4DDveG7p+G7gULFqeG7kcO94buB4buC4bq2xrDhu4HGocOAw73hu6fhu4HFqUPDtcO94buBeOG6tsO94buBeOG7ieG7s+G7geG7neG7tcO94bun4buB4bun4bu14bqm4buB4bqsQ+G7icO94buBQuG6qOG7ucO94bun4buBxqHFqeG7s+G7gcahQ8ODxqHhu4F3xanDgsaw4buBw73hu6fFqeG7r+G7ieG7gcahxanhuqDDveG7p+G7geG6rEPDtcO94buBWcaww73FqeG7gULhu7Nqw73hu4FCxalvw73hu6di4buBe+G7iUPhu4HDvWpH4buBxKjhu4HDneG7iXnhu4F94bqo4buRw73hu4F9Q8O0w73hu4FXxalsxrDhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu5dqxrDhu4Hhu5bEqULhu4HhuqxD4buJw73hu4HFqeG7s2rGsOG7geG7nW3hu4Hhu4LGsHNC4buB4buCdOG7gcah4buA4buBxqHFqeG7reG7geG7neG7oeG6puG7geG7nXHhuqvhu4F44bqyxrDhu4F3xalDR3LDveG7geG6qsO1Q+G7geG6qm/GoeG7gcO0R+G7gcahw4nhu4nhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBxqHFqeG7ieG6rWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7gcah4bujw71C4buj4bqo4bqp4bq/w6ll4bujecOpWOG6ssaw4buBxqHFqeG7ieG7geG7m2tH4buBd8Wpb8ah4buBRuG6uuG6sMO94bun4buB4budw7rhu4F4a8awZS/hu6N5w6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8OpZeG7o3nDqVnDtEfhu4Hhu6fGsOG7icO94buBeOG7ieG7s+G7gcah4buzw73hu4HGocWp4bq24buB4bqq4buJxrDhu4HDveG7p0NHdMO9ZS/hu6N5w6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8OpZeG7o3nDqX1D4bqgQuG7geG7p+G6uuG6sHnhu4FCxal04buB4buC4bq2xrDhu4HFqeG7s2rDveG7p+G7gULFqcawcsO9ZS/hu6N5w6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur9C4bujRkIt4buJeMaw4bunw73huq3hu4HGoeG7o8O9QuG7o+G6qOG6qeG6v8OpZeG7o3nDqX3huqhs4buBRuG7s8O94bun4buBQsWpxJDhu4HDveG6uuG6tsah4buBeGrhu4Hhu510w73hu4HhurDDveG7gcahxanhu4liZS/hu6N5w6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqSnFqeG7teG7geG7psawxKnhu7Phu4Hhuqrhurrhu4E44bq44buBw53hu6fhu7nGoeG7gVfFqcSpw73FqeG7gcah4bq4w73hu6fhu4Hhu53hurrhu4nhu4Hhuqjhu4nhu4Hhu5vhu5XDveG7geG7m0Xhu4Hhu4J04buBQsO0eeG7geG7p+G6uuG6sMO94bun4buB4buba0fhu4HGoeG7s8O94buBecODQuG7gcahxKnGocWp4buBw73hu6fFqcawcnnhu4F3xalvxqHhu4F5auG7gcWpxrB1Q+G7geG6rENs4buBxqHDieG7ieG7gcOd4bunQ0fDucO94buBxqDDgMO94bun4buBxajhu7Nqw73hu4FkQsWpc+G7gXfDjOG7gWE4xq/Gr8avxJFi4buBPcO94bun4buBxqHhu7Xhu4HGoeG7s8O94buBQuG6qOG7icaw4buBeGrhu4HDneG7p0NHw7nDveG7geG7lsSp4buBWMO1w73hu4Fk4buDw63hu4fhu4ct4buB4buDw63DrGjEkWLhu4HFqOG7icaw4buBxqHFqeG7ieG7gcah4buzw73hu4HDguG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcO9xalq4buBQsWpxrDhu4HDvcWp4buJQ+G7gcWp4bu5xqHhu4FC4buT4bqmYuG7gT3DveG7p+G7geG7p8aw4buJ4buz4buBxanhu6HDveG7geG7l+G7icO94buB4budcnnhu4Hhu6fGsOG6suG7gcWp4bu5xqHhuqvhu4HDvXND4buB4buJxrDhu4HDveG7p8OJ4buB4bun4buTQuG7gULFqeG7q+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4F3xrDhu4nhu4HhuqbFqWzGsOG7gXjDtEfhu4Hhu5vEkMaw4buB4bunw4Hhu4Hhu4Jq4buz4buBQuG6qMSpw73hu4Hhu53DuuG7gcahxanhu7Phu4FC4butw73FqeG7gcO94bunw4li4buBw53hu6dDR8O5w73hu4Hhu5bEqeG7gVjDtcO94buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG7m8SpeeG7geG7ncSpw73FqeG7gcahxanhu4nhu4HGocWp4but4buBxqHFqWt54buBQuG7iUfhu4HDvcWpb8ah4buBd8WpcWLhu4E9w73hu6fhu4F3xanDgMO94bun4buB4bud4bqiw73hu6fhu4FI4buB4buCauG7geG6rEPEqULhu4F5b8O94bun4buBeGvGsOG6q+G7gcahxanhu7Phu4HhuqjDs8O94bun4buBxqHhu7PDveG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HGocWp4buz4buBxqHFqeG7ieG7gULGsHPDveG7geG7l8ODYuG7gcag4bu14buBeOG7kcO94buBxanhu4nGsOG7gcahxanhu4nhu4HGoeG7s8O94buBw73hu6fhuqLGsOG7gULhuqhyw73hu4FCxalDR3TDveG7gULFqcaw4buBw73FqeG7iUPhu4F4annhu4FCxanhurDhuqvhu4Hhu4nGsOG7gUbhu7PDveG7p+G7gULhuqjhurrhurbGoeG7gULFqeG7q+G7geG7neG6uuG6tMah4buB4bud4buZR+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4F3xrDhu4nhu4FGQ+G6oMO94bun4buB4bqqw4DDveG7p2Lhu4E9w73hu6fhu4FYw7XDveG7gUbhu7PDveG7p+G7gULhuqjhurrhurbGoeG7gcO9xanhurrDveG7p+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu5vEqXnhu4FGw4Dhu4HGocWp4buJYuG7gT3DveG7p+G7gcWo4buzasO94buB4budbeG7geG6rEPEqULhu4F5b8O94bun4buBxqHhu7PDveG6q+G7geG6qOG6osaw4buBQuG6vuG7gXnhu6vDvcWp4buBw73FqWxH4buBRkPhuqDDveG7p+G7gXhqeeG7gcahxanhu7Phu4HDgMO94bun4buBWMO1w73hu4HhuqbFqWzGsOG7gULFqUNy4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7guG6tkLhu4HGocWp4buJ4buBeHLDvWLhu4HGoMWp4buxQ+G7gWzDvcWp4buBxanhurrDgsO94bun4buBxqHDieG7ieG7gcahxanhu4nhu4HDneG7p0NHw7nDveG7geG7lsSp4buBWMO1w73hu4Hhu51t4buBQuG6qMOC4buBQsWpasO9xanhu4HDvcWpw7XDveG7geG7guG7k0Lhu4FGQ8O0QuG7geG6qm/GoeG7gULFqeG6suG7q+G7gVhy4buBfeG6qOG7scO9xaliZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nGoMWp4buz4buBxanhu4lH4buB4buCxrB1xqHhu4HGocWp4buJ4buB4buba0fhu4HGoeG7s8O94buBxqHEqcaw4buBeGrhu4HhuqbFqWzGsOG7gcO94bunxanGsHJ54buBd8Wpb8ah4bqr4buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG6psWpbMaw4buBw73hu6fFqcawcnnhu4F3xalvxqHhu4Hhu53DuuG7gcWpbnnhu4Hhu5vhu7nhu4nhu4F5auG7gcO94bunxanGsHJ54buBd8Wpb8ah4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4bqq4bq+4buBR3JD4buBQsWp4bq64bqww73hu6fhuqvhu4F3w4zhu4F4Q+G7k0Lhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhuqrhur7hu4Hhu53hu7fGsOG7gcWpQcaw4buBd8Wpb0Lhu4F3xanhu6Phu4HGocOJ4buJ4buB4bqq4bq+4buBxanhu7nGoWLhu4HDneG7p8WpxrByeeG7gXfFqW/GoeG7gcahxanhu6nDvcWp4buBeGrhu4Hhu53DskLhu4Hhuqjhu4nhu4FHckPhu4HGoeG7kUPhu4HGoeG7ieG7s+G7geG7gmrhu4Hhu6fhu4DGsOG7geG7p2954buBw73GsHR54buBxalH4buB4buC4bu5w73hu6fhu4Hhu5vhu5XDveG7geG7m29C4buBQuG6qHDhu4Hhu4LhurrhurRC4buBeHLDveG7gULFqcO04bqm4buBxanDqMO94bqr4buBw73hu7PDveG7gUdzQ+G7gcahw4nhu4nhu4Hhu5dsw73hu4FCxanDtcO94buB4budw7rhu4Hhu4LhurrhurRC4buBeHLDvWLhu4F74bq+4buBxanhu7nGoeG7geG7neG7t8aw4buBxalBxrDhu4HDveG7p8WpxrByeeG7gUJExqHhuqvhu4Hhu4LGsHXGoeG7geG7m2tH4buB4buC4bur4buBQsWpc+G7geG7neG7t8aw4buBxalBxrDhu4HDveG7p8WpxrByeeG7gXfFqW/GoeG7gXlq4buBw71yw71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu4hDQsWp4buz4bqo4bq/w6nDneG7p0NHw7nDveG7gcWo4buGQ+G7gcOd4bunw4DDvWUv4bqmw6k=

Nguyễn Hữu Ngôn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]