(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều trường học ở các huyện miền núi trong tỉnh đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng qua nhiều năm, hệ thống cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị dạy học bị hư hỏng... Khi đến hạn xét công nhận lại nhiều trường đã không đủ điều kiện...
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Ez4bqs4bqo4bq24buM4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqzhu4bhu7nhu5tL4bub4bq64bqo4bq24bq84bub4bq84buO4bqo4bubw4nhuqzhur7hu5vDgeG7mErhu7nhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqsw73hurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6puG6qMO6w7Qv4bqs4buj4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5Ez4bqs4bqo4bq24buM4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqzhu4bhu7nhu5tL4bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bq64bqo4bq24bq84bub4bq84buO4bqo4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vDkkThurzhuqzhu5vDgcaw4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vDgeG7p8OS4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDusOz4bub4bq84bqs4buY4bq84bqm4bubTuG7jMO64bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bq84bup4bq6w7Phu5vhuqzhurLhu5vDkuG6rEfhurzhuqbhu5vhu7nhu4rhu5vDk0vhu5vhu6LDvcOS4bub4bu54bqseMOS4bub4bug4buMR+G6vOG6puG7m+G7uXhNw7Phu5vDkk/DuuG6vOG6puG7m8OS4bqs4bqo4bqww5Lhu5vhu7dD4bubQeG7p1Dhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhu7dD4bub4bqs4buY4bub4bqs4buC4bq84bqmw7LDssOy4bubMOG6rOG6qOG7m8OB4bqw4bq84bub4bqs4bun4bq84bub4bug4bqgw5Lhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqsw73hurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m8OBxrDhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vDgeG7kOG7m8OB4bqo4bq24buM4bubw4nhuqjhurLhurzDssOyw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buRw7Thuqjhurrhuqbhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoUHDkuG6rOG7jOG6uuG7t+G7m+G6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5tz4bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m+G7oeG7o+G7o03hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buf4bujcy/hu6Nzc0Fx4buddeG7o3Xhu6Nww5Lhu6Phu6Fz4bujceG6uOG7ncOyRU3huqZtT+G7iXB0c8ah4bubw7rhurjDkuG7icahM+G6rOG6qOG6tuG7jOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu54bubS+G7m+G6uuG6qOG6tuG6vOG7m+G6vOG7juG6qOG7m8OJ4bqs4bq+4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bq44bun4bqo4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDusah4bub4bue4bqoQcOS4bqs4buJxqFz4bud4budxqHhu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOS4buJxqHhu6Hhu6Phu6PGoeG7my/hu5EjxrDhu5tO4buMw7nhu5vDkuG6rMSo4bqo4bub4bqs4bun4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bq44bun4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vDgeG7p8OS4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m+G6qU/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6qTzhu7jhuq3hu5sx4buY4buK4bq84bqm4bub4bqpT+G7jOG6vOG6puG7m+G7j+G7tsO54bub4bqp4bqs4buY4buI4bu5w7Xhu5vhu6Lhu7Xhurzhu5vDkuG6rOG6qOG6sOG7jOG7m+G7n+G7m03huqzhu4Dhurzhuqbhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurpJw5Lhu5vDk0fhu5vDkk/DuuG6vOG6puG7m8OS4bqs4bqo4bqww5Lhu5vhu7dD4bubQeG7p1Dhu5vhuqzhu4bhu7nDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5HhuqlP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqnhuqjhurThu4zhu5vhuqzhu4bhu7nhu5s8SOG6qOG7m+G7g+G7jHfhurzhu5vhu4/huqXhu4zDuuG6vOG7mzzhur7DusO14bub4bq44bul4bub4bq6ScOS4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m8OBeeG7jOG7m8OS4bqo4bqu4bq84bub4bu54buQw7rhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bql4buMw7rhurzhu5s84bq+w7rhu5vhu4/hurzhu6nhurrhu5vhu5/hu53hu511w7XDsuG7mzzhuqjhurLhurzhu5vhurzDulDDs+G7m8OS4bqsxKjhuqjhu5vhuqzhu6fhurzhu5vDgeG6tuG7m+G6vOG6puG6rEPhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqsw73hurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m8OBxrDhu5tO4buMw7nhu5vhuqzhu6fhurzDs+G7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G7osO9w5Lhu5vhu7nhuqx4w5LDs+G7m8OST8O64bq84bqm4bubw5LhuqzhuqjhurDDkuG7m+G7t0Phu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6vOG6rOG7peG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bu54bqs4buYw7rhu5vDgcWp4bq64bub4bu3xanDiuG7m+G7ucO54bu54bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vhu7nhuqzhuqrDsuG7m2Hhurzhuqbhu5s8w4rhu6Xhurzhuqbhu5sw4bqo4bqu4bq84bub4bu44buYxKjhurzhuqbDs+G7mzzhuqjhurLhu4zhu5vDkk/hu5hL4bq84bqm4bub4bq84bqs4bul4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbDs+G7m+G7ueG6rMOK4bub4bu34bqo4bqww5Ju4bubI+G6tOG7m+G6qU/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6qeG6qOG6tOG7jOG7m+G6rOG7huG7ueG7mzxI4bqo4bub4buD4buMd+G6vOG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bubw4Hhu6fDkuG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rDs+G7m+G6vOG6rOG7peG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bu5eeG6vOG7m8OT4buaw7rhu5vhu7nhuqzhu5zDuuG7m3Hhu5tN4bqs4buA4bq84bqm4bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G7osOUw7Phu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m3Dhu5tN4bqs4buA4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu5w7Phu5vDkuG6rOG7mOG7m+G7ouG6qOG6suG6vMOz4bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m03huqzDlOG7m8OST0rDs+G7m+G6uuG7jMO64bubw5Phu6vhurrhu5vDkk/DuuG6vOG6puG7m8OS4bqs4bqo4bqww5Lhu5vhu7dD4bubQeG7p1Dhu5vhuqzhu4bhu7nDssOyw7Lhu5tBxqDhu5vDieG6qOG6sOG6vOG7m+G7uXnhurzhu5vDieG6rMOKxanhurzhuqbhu5tw4bubw5JU4bubw4FI4bq84bqmw7Lhu5sz4bqm4buMSOG6vOG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubTeG6rOG6quG7m+G6uOG7iOG6vMOz4bub4bq84bqw4buM4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bq+4bubw5PGoOG7m07hu4zDuuG6vOG7m8OSd+G6uuG7m+G7ueG7kMO64bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7ouG7peG7m+G6vOG6puG7peG6vOG6rOG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G6vOG7qeG6vOG6puG7m8OS4bqsQuG7m+G6usOU4bu54bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqsw73hurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6vOG6rOG7peG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw5LhuqzhurThu5vDgeG7p8OS4bubw4Hhu5hK4bu5w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqsw4DDiuG7m+G7t8O5w4rhu5vhu7nDucOK4bub4bu54buQw7rhu5vDouG6rOG7gOG6vOG6puG7mynhuqjDucOK4bubQcOU4bu54bub4bui4bul4bubI+G7pcOK4bubw5Lhu6fDiuG7m+G7jylAbCPhuqnDteG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhuqXhu4zDuuG6vOG7mzzhur7DusOz4bub4bqs4bqo4bqy4bq84bubw5JP4bqu4bq84bubw4FDw7rhu5vhu7fhu6Xhurzhu5vhu7nhur7hu5vhu59w4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vDgeG7p8OS4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDusOz4bubw4Hhu6fDkuG7m8OSVOG7m+G6uOG6suG7m3B0w7N1asOy4bub4bqp4bqq4bq84bqs4bubw4HhurDhurzhu5vDkuG6rMSo4bqo4bubw4HhuqjhurThurrhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G7ueG6vuG7m+G7o+G7oeG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bubw4HGsOG7m+G6rOG6sMOS4bubw5LhuqzEqOG6qOG7m+G6puG6qMO64bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bubw4Hhu6fDkuG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rDs+G7m+G7uXnhurzhu5tN4bqsxanhuqjhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG7mOG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G7osO9w5Lhu5vhu7nhuqx4w5LDs+G7m8OST8O64bq84bqm4bubw5LhuqzhuqjhurDDkuG7m+G7t0Phu5tB4bunUOG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OB4bq04bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bq44bun4bqo4bub4bq84bqs4buYbuG7m+G6qU/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6qeG6qOG6tOG7jOG7m+G6rOG7huG7ueG7mzxI4bqo4bub4buD4buMd+G6vMOz4bub4bqpT+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqp4bqo4bq04buM4bub4bqs4buG4bu54bubw6Lhuqzhu47hu5sz4bqm4bqs4bqo4bqu4bq6w7Phu5vhuqlP4buYxKjhurzhuqbhu5syeeG6vOG7m+G6vMOK4bq84bub4bqp4bqs4bqo4bqu4bq84bubw6Lhuqzhu5DDs+G7m+G6qU/hu5jEqOG6vOG6puG7m8Oi4bqsw43hu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5tBd+G6vOG7m8OSSeG7ueG7m+G7t8O54bq84bubw5JP4buO4bub4bqpPOG7uOG6reG7m8Oi4bqs4buO4bub4buD4buMd+G6vMOyw7LDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Fh4bq84bqm4bubMeG6ruG7myPhu5Thu7nhu5s84bqo4bqw4buMw7Phu5vhuqlP4buYS+G6vOG6puG7m03huqzhu4Dhurzhuqbhu5spQGwj4bqp4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G6peG7jMO64bq84bubPOG6vsO6w7Phu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7t+G6qOG6sMOSbuG7m+G6peG7jMO64bubw4nhuqzFqcOK4bubw5PDucOS4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m8OS4bqs4bqw4bub4bu54bqsw4rhu5vDkuG6rHhQw7Phu5vhu7nDueG7ueG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu54bubw4HGsOG7m07hu4zDueG7m+G6rOG7p+G6vOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rhu5vDgeG6tuG7jOG7m+G7ueG6vuG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OJ4bqs4bq+4bubw4nhuqzhu6nhurzhu5tP4bqo4bqu4bq84bqmw7Phu5vhurzhuqzhu5jhurzhuqbhu5vDksO9TeG7m8OST+G7jOG6vOG6puG7m+G6uOG7peG7m8OS4bqo4bqu4buM4bub4bu54bqs4bqq4bub4bu54buK4bubw5NL4bub4buiw73DkuG7m+G7ueG6rHjDksOy4bubPOG6qOG6suG6vOG7m+G6vMO6UMOz4bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m+G6rOG7huG7ueG7m+G7ueG7kMO64bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vDgeG7kOG7m0HhuqjhurLhurzhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m8OS4bqsw4DDiuG7m07hu4xQ4bubw4FD4bq84bqs4bub4bq64buI4bqow7Phu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5tN4bqs4buA4bq84bqm4bub4bug4buMR+G6vOG6puG7m+G7uXhNw7Phu5vDkuG6rOG6qOG6sOG7jOG7m03huqzhu4Dhurzhuqbhu5vhuqzhu4bhu7nDs+G7m03huqzhu4Dhurzhuqbhu5vDkuG6rMag4bu54bub4bqs4bul4bq84bqs4bub4bu3SeG7m+G6ukbhurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vDkk/DuuG6vOG6puG7m8OS4bqs4bqo4bqww5Lhu5vhu7dD4bubQeG7p1Dhu5vhuqzhu4bhu7nDssOyw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bun4bqo4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7tsO54bub4bqp4bqs4buY4buI4bu5w7Phu5vDkuG6quG6vOG6rOG7m8OB4bqw4bq84bubw5LhuqzEqOG6qOG7m8OB4bqo4bq04bq64bub4bqs4bqo4bqy4bq84bubw5Lhu6fhuqjhu5vhu7nhur7hu5vhu6Hhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OBxrDhu5tO4buMw7nhu5vhuqzhu6fhurzhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqsw73hurzhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rDs+G7m8OB4bq+4bub4bq44bul4bub4bqpT+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqpPOG7uOG6reG7mzHhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhuqlP4buM4bq84bqmw7Phu5vhuqlP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqnhuqjhurThu4zhu5vhuqzhu4bhu7nhu5sj4bqo4bq24bq84bub4bql4buMw7rhurzhuqbDs+G7m+G6qU/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6qTzhu7jhuq3hu5sx4buY4buK4bq84bqm4bubM0nhuqjDsuG7m2Hhurzhuqbhu5s84bul4bub4bqpxqDhu5sz4bqs4bqo4bqu4bq8w7Phu5vhuqlP4buYS+G6vOG6puG7m03huqzhu4Dhurzhuqbhu5spQGwj4bqp4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G7tsO54bub4bqp4bqs4buY4buI4bu5w7Phu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7t+G6qOG6sMOSbuG7m+G7uMO54bu54bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5tO4buMw7nhu5vhuqzhu6fhurzhu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqsw73hurzhu5vhurjhu6fhuqjhu5vDgeG6tuG7jOG7m8OBw7lN4bub4buU4bq84bqm4bubw4Hhu5hK4bu54bub4bu5w7nhu7nhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDksO54bu54bubw5LDjeG7m+G7ueG6rOG7lOG7ucOz4bub4bu54bqseMOS4bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m0Hhu6dQ4bub4bqs4buG4bu5w7LDssOy4bub4bqn4bqo4bqu4bq84bqm4bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vhu7nhuqzhuqrhu5vhu6Lhurbhu5vhu7nhu4rhu5vDk0vhu5vhu6LDvcOS4bub4bu54bqseMOS4bubw5LhuqxC4bub4bqseeG7jOG7m+G6rOG6sMOS4bub4bq44bul4bubw4nhuqzhur7hu5vDieG6rOG7qeG6vMOy4bub4bu2S+G6qOG7m+G6uMSCw7Phu5vDkuG6rMOAw4rhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vDkuG7mOG7m+G6uuG7iOG6qOG7m+G7ouG6tuG7m8OJ4bqo4bq04bq64bubw4FD4bq84bqs4bub4bu54bqseMOS4bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m+G7ouG7peG7m8OBw7nhurzhuqzhu5vhuqbhuqjDueG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bubw4Hhu6fDkuG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rhu5vDkuG6rELhu5vhurpJw5Lhu5vDk0fhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m+G7ueG6rOG6quG7m+G7t+G7jEnhu7nhu5tN4bqsxanhuqjhu5vDkuG7qeG6vOG6puG7m+G6uOG6ruG6vMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qeG6rMOAw4rhu5tG4bq84bqm4bubM+G6rOG6qOG6ruG6vMOz4bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m+G6vOG6pnfhurzhu5vDk8O54bu54bqs4bub4bu54buQw7rhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bubQeG7peG6vOG6rOG7m+G7ueG6rMOK4bubw5PGoOG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6sk3hu5vhuqbhuqjDucOK4bubQcOU4bu54bub4bu54bq+4bub4bqs4bun4bq8w7Phu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OJ4bqs4bqo4bubw4Hhur7hu5vDieG6qOG6vOG6rOG7m03huqzhuqrhu5vDgeG6tOG7m8OT4buaw7rhu5vhu7nhuqzhu5zDusOz4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vhu7nDueG7ueG7m03huqzhu4Dhurzhuqbhu5vhuqzhu4bhu7nDs+G7m03huqzhu4Dhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhurzhu6nhurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDkk9C4bq84bqs4bubTeG6rMOU4bubw5JPSuG7m094w5Lhu5vhurjhu4jhurzDsuG7myN3UOG7m+G7ueG6rOG6quG6vOG6rOG7m+G6uOG7peG7m+G6uknDkuG7m+KAnE/hu6XDiuG7m+G7ucWp4bq84oCd4bubw4nhuqzhuqjhurDhurzhu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6rOG7huG7ueG7m+G6puG7rU3hu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq84bubw4nhuqzhuqjhu5vDkuG6rMag4bu54bub4bqs4bqo4bqy4bq84bubw5Lhuqzhu5Dhu5vDksOU4bu54bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bq44bun4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu4zhu7PhurzDsuG7myPhurThu5vDkuG7luG6vOG6puG7m+G7t+G7mOG7iOG7ueG7m8OS4bqsw7nDiuG7m+G6pkzhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq8w7Phu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bu2w7nhu5vhuqnhuqzhu5jhu4jhu7nhu5tN4bqsxanhuqjhu5vigJzhurjhuqjhurLhu4zhu5vhu7nhu4rhurrhu5vhuqbhu6tN4bub4bq64bur4bq64oCdw7Phu5vhu5jhu4zhu5vDkuG6qOG6ruG6vOG7m8OBeeG7jOG7m8OS4buY4bubw4nhuqjhurzhuqzhu5tN4bqs4bqq4bub4bu54bqsw4rhu5vhu7nDueG7ueG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bubw4HGsOG7m+G6pnnhurzhu5vDgcO5TeG7m+G7lOG6vOG6puG7m+G7ucO54bu54bubw4Hhuqjhurbhu4zhu5vDieG6qOG6suG6vOG7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bubw4nhurDDkuG7m+G7uXjhu4zhu5vhuqzhu6fhu5vDknnhurzhuqbDs+G7m+G6uuG7jMO64bubw5Phu6vhurrhu5vDkk/DuuG6vOG6puG7m8OS4bqs4bqo4bqww5Lhu5vhu7dD4bubw4HhurThu5vhu7lG4bq84bqm4bub4bq84bqsw73hurzhu5vhurjhu6fhuqhv4bubw4FH4bqo4bub4bui4buI4bqo4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7l54bq84bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m+G7okfhurzhu5vDgXnhu4zhu5vDkuG7mOG7m+G6uOG7iOG6vOG7m8OTxILhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhu7nhur7hu5vhurhJ4bubw5JPQuG6vOG6rOG7m+G6uuG7iOG6qOG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vDgeG7mErhu7nDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ez4bqs4bqo4bq24buM4bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G6uuG6qOG6tuG6vOG7m+G6vOG7juG6qOG7m8OJ4bqsw7nhu7nhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OSROG6vOG6rOG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G6puG7rU3hu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vhuqrDkuG7m8OJ4bqs4bq+4bubw4nhuqzhu6nhurzhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDusOz4bub4bu54bqs4buQ4bubUOG6sOG7jOG7m0HDiuG7m+G6rOG6suG7m8OS4bqsR+G6vOG6puG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G7osO9w5Lhu5vhu7nhuqx4w5LDs+G7m+G6vOG6rOG7mOG7m8OS4bqs4bqo4bqw4buM4bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m+G6rOG7huG7ucOz4bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7lOG7ueG7m+G6vOG7qeG6vOG6psOz4bub4bq84bqs4bul4bubw4HDuuG7m+G6vOG7qeG6vOG6psOz4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vhu6LhurLhu5vDk+G6qOG6vOG6rMOyw7LDsuG7myPGsOG7m+G7ueG6vuG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m8OBQ8O64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m07hu4xQ4bqww5Lhu5vhurjhuqjhurLDkuG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bui4bqo4bqy4bu54bubw5JC4bq64bub4bq84bqm4buMSOG6vMOz4bubw5Lhu6fDiuG7m+G6vOG6puG7jEjhurzDs+G7m8OJ4bqu4buM4bub4bqm4buG4bqo4bubw4F54buM4bubw5Lhu5jDs+G7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu6DGsOG7m+G6rEnhuqjhu5vhuqzhur7DuuG7m8OB4bq04bub4bqsw4zhu5vDkk9K4bub4bqm4bqow7nDiuG7m0HDlOG7ucOz4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m8OBd1Dhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5tN4bqsxanhuqjhu5vhurjhu6Xhu5vhu6LhuqjhurLhu7nhu5tBw4Lhu5vhu6Lhu6Xhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5tN4bqsxanhuqjhu5vDgUPDuuG7m03huqzhu5jhu4rhurzhuqbhu5vhurzhu6XDiuG7m+G7ueG7kuG6vOG6puG7m+G6uOG7peG6uuG7m8OB4buYSuG7ucOy4bubQMOK4bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m8OJ4bqo4bq84bqs4bubTeG6rOG6quG7m+G6rOG7p+G6vOG7m+G6rOG6ok3Ds+G7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu54bubw4Hhu6fDkuG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m0/hu4rhuqjhu5vhu6Lhu6XDiuG7m8OSQuG6vOG6rOG7m8OST+G7p+G6vOG6puG7m+G7oOG7jEfhurzhuqbhu5vhu7l4TeG7m+G7ouG6tuG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G7osO9w5Lhu5vhu7nhuqx4w5LDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G7ueG6rEThu5vFqeG6vOG6rOG7m+G6rOG7mEvhurzhuqbhu5vDgeG6sOG6vOG7m+G7ouG6qOG6suG7ueG7m0Hhu4xQ4bubw5JPQsOz4bub4bqm4bqo4buc4bub4bui4buc4bq84bqm4bub4bq64buU4bu54bubw4FJ4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bubw5PDuuG7jOG7m3Hhu5vhurzhu6nhurrhu5vhurrhu6Xhu5vhu7nhu4Dhurzhu5vFqeG6vOG6rOG7m+G6rOG7mEvhurzhuqbhu5vhu7nFqeG7m8OS4buI4bqo4bub4bu54bqseMOS4bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m+G6puG6qMO5w4rhu5tBw5Thu7nhu5vDksOK4bul4bq84bubQeG6qOG6suG6vOG7m+G7ueG7kMO64bub4bq84bqs4bul4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7jDuk3DkuG6qMOK4bq8xqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icah4bqo4bu4w4DhurzDksOAT8ah4bubw5PDklDhurjDgOG7icah4bue4bqoQcOS4bqsbuG7m3Phu53hu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bub4buhceG7nU3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4buf4buf4bujcy/hu6Nzc0Fx4buddeG7o3VwcMOSdHXhu53hu6Nx4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJdHDhu6HGoeG7m8O64bq4w5Lhu4nGoTPhuqzhuqjhurbhu4zhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6rOG7huG7ueG7m0vhu5vhurrhuqjhurbhurzhu5vhurzhu47huqjhu5vDieG6rOG6vuG7m8OB4buYSuG7ueG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rGoeG7m+G7nuG6qEHDkuG6rOG7icahc+G7neG7ncah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icah4buhceG7ncah4bubL+G7kcOi4bqs4buA4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu54bub4bu54buQw7rhu5vhuqlP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqnhuqjhurThu4zhu5vhuqzhu4bhu7nhu5s8SOG6qOG7m+G7g+G7jHfhurzhu5vhu4/huqXhu4zDuuG6vOG7mzzhur7DusO14bubw4HDuuG6vOG6puG7m+G7oOG7jEfhurzhuqbhu5vhu7l4TcOz4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bubw4Hhu5Dhu5vDgeG6qOG6tuG7jOG7m8OJ4bqo4bqy4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bq44bun4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5tO4buMR+G7ueG7m+G6puG6qMO6w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRYeG6vOG6puG7mzPhuqbhu4xQw4Lhurzhu5vhu4Hhu6nhurzhu5tAxJDhurzhuqzDs+G7m8Oi4bqs4bq+4bubKeG6qMO54bq64bubw4FH4bu54bub4bqtS+G7mylAbCPhuqnDs+G7m+G7ueG6rMOK4bub4bu34bqo4bqww5Ju4bub4bqp4bqsw4DDiuG7m+G6qeG6rEbhurzhuqbhu5vDkuG7mOG7m+G7o+G7oS/hu5/hu53hu5/hu50v4bqp4bqpLeG7tilAI+G6qeG7m+G6peG7jFDhu5vDgUPhurzhuqzhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G7osO9w5Lhu5vhu7nhuqx4w5Lhu5vhu7nDueG7ueG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bq6eeG6uuG7m+G6vMOK4bq8w7Phu5vDkuG6qOG6tOG7jOG7m+G6rOG7huG7ucOz4bub4bqpPOG7uOG6rcOz4bub4bqpPMOi4bqp4bub4bui4bul4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5tN4bqsw43hu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vhu7nhur7hu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vhu7l4TeG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OS4bqsQuG7m+G7ucO54bu54bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5vDgeG6tuG7jOG7m+G7ucO6w4rhu5vhuqzhu4rhurzhu5vhu7nDueG7ueG7m07hu4xQ4bubw4FD4bq84bqs4bub4bu54buSw7Phu5vhurzhuqzhu5jhu5tB4bqo4bqy4bq84bubw5Lhuqrhu7nhuqzhu5tN4bqs4buA4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu54bub4bu3SeG7m+G6ukbhurxv4bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m+G6vOG6puG6rEThu5vhu7nhuqzDiuG7m+G6puG6qMO5w4rhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzhu5tN4bqsxanhuqjhu5vDgeG7p8OS4bubw5JU4bub4bq44bqy4bub4buj4bud4bub4bq44buITS/hu6Phu5tN4bqs4buA4bq84bqmb+G7m+G7ucO54bu54bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqk84bu44bqt4bubTeG6rMWp4bqo4bub4bu54bq+4bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m8OJ4bqsw4rDuuG7m+G6rOG7huG7ueG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qG/hu5vhu7nDueG7ueG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqpPMOi4bqp4bubTeG6rMWp4bqo4bub4bu54bq+4bubw5Lhuqzhuq7hurrhu5tN4bqs4buA4bq84bqm4bubd+G6uuG7m+G6vOG6rOG7p+G7ucOz4bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m+G6ulXhu5vDkuG6rOG7jMO9w5LDs8Oyw7LDsuG7m+G6qU/DiuG6vOG6puG7m8OJ4bqs4bqo4bubw4Hhur7Ds+G7m+G6rHnhu4zhu5vhuqzhurDDkuG7m+G7ucO54bu54bub4bq84bqs4bul4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vDgeG7mErhu7nhu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m8OS4buW4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bq84bup4bq64bubw5JP4buY4buI4bu5w7Phu5vDkuG6rOG6qOG6sMOS4bubw4nhurDhu5vhu7nhu5LDs+G7m+G6uknDkuG7m8OTR+G7m+G6rOG7p+G6vOG6puG7m+G6usOU4bu54bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bq+4bub4bqsw4rhu63hu7nhu5vDkuG6rOG6qOG6sOG7jMOz4bub4bqsw4rhu63hu7nhu5vhu6Dhu4xH4bq84bqm4bub4bu5eE1v4bubw5LhuqzhuqjhurDDkuG7m+G7t0Phu5tB4bunUOG7m+G6rOG7huG7ueG7m+G7ueG7kMO64bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu5jDuuG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OBeeG7jOG7m8OS4buY4bubw4FI4bq84bqm4bub4bu3ScOyw7LDsuG7m8OJ4bqs4bqo4bqw4bq84bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bub4bq44bun4bqo4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu4zhu7Phurzhu5tL4bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqzhu4xQ4bqy4bq84bub4bq64bqo4bq24bq84bub4bq84buO4bqo4bub4bqm4butTeG7m094w5Lhu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vDieG6rOG6vuG7m8OJ4bqs4bup4bq8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4oCcPOG6qOG6suG6vOG7m+G6vMO6UMOz4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bu54bqs4buM4buz4bq84bubTuG7jEfhu7nhu5vhuqbhuqjDuuG7m+G7ueG7kMO64bub4bu5xanhu5vDkkThurzhuqzhu5vhurzhur7huqjhu5vhu7nhuqzhu4zhurzhuqbhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6rOG7jFDhurLhurzhu5vhurrhuqjhurbhurzhu5vhurzhu47huqjhu5vhurzhur7huqjhu5tP4bqo4bqu4bq84bqm4bub4bu54buS4bq84bqm4bubw4HGsOG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OB4buYw7rhu5vhu6Lhu6XDiuG7mzPhuqbhuqxD4bubTuG7jFDhurDDkuG7myPhu6fhuqjhu5vhuqxJ4bqo4bubI8Wp4bq84bqm4bub4bu3SeG7m+G7ucO54bu54bub4bu5eE3Ds+G7m+G6vOG6puG7peG6vOG6rOG7m+G7ouG7peG7m+G6uOG7peG7m+G6uknDkuG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bu5w7nhu7nhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m+G7ueG6rOG6quG7m+G7oHdQ4bubQcag4bq84bqm4bub4bq8RuG6vOG6puG7m8OS4bqsRuG6vOG7m+G6uuG7iOG6qMOy4bubI3dQ4bub4bq44bul4bub4oCc4bu34bqy4bubw4FM4oCd4bubTuG7jMO64bq84bubw5JP4buG4bq84bqm4bubw4HhurThu5vhu7nDueG7ueG7m8OBQ8O64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m+G6rMOK4bul4bq84bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhu7nDueG7ueG7m+G6usOU4bu54bubw5Lhuqjhuq7hu4zhu5vDgeG6tuG7m0/DuuG7m8OST8OK4bq84bqm4bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rDsuG7myPhurThu5vDkuG6rMO5w4rhu5vhuqZM4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bubw4nhuqzhur7hu5vDieG6rOG7qeG6vOG7m0vhu5vhu7nDueG7ueG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bub4bqs4buG4bu54bubTuG7jMO54bub4bqs4bun4bq84bub4bu5RuG6vOG6puG7m+G6vOG6rMO94bq84bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhu4zhu7PhurzDs+G7m+G7ucO54bu54bubw4FDw7rhu5tN4bqs4buY4buK4bq84bqm4bub4bu5eeG6vOG7m+G7ueG6rOG7kOG7m8OBSeG6vOG6psOz4bub4bq8w4zhu5vhurjGoOG7ueG7m+G7ouG7mErDkuG7m8OJ4bqs4bq+w7Phu5vhuqzhu4xQ4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bq64buG4bqo4bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m+G6uMag4bu54bubw4F54buM4bubw5Lhu5jhu5vhu6B3UOG7m0HGoOG6vOG6puG7m+G7ueG7iuG7m8OTS+G7m+G7osO9w5Lhu5vhu7nhuqx4w5LDs+G7m+G6uuG7jMO64bubw5Phu6vhurrhu5vDkk/DuuG6vOG6puG7m8OS4bqs4bqo4bqww5Lhu5vhu7dD4bubQeG7p1Dhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7ucO54bu54bub4bq84bqs4bul4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbDs+G7m8OST8O54bq84bqs4bubw5JC4bq84bqs4bubw5JP4bun4bq84bqm4bubw4F54buM4bubw5Lhu5jhu5tB4bul4bq84bubw5JPxanhuqjDs+G7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G6rOG6qOG6suG7jOG7m07hu4zFqeG7m+G6pndQ4bubw5Lhuqx4w5Lhu5vDkuG6rMOKw7nDkuG7m+G6vOG6puG7jEjhurzhu5vhu6JH4bq84bubw4F54buM4bubw5Lhu5jhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqzhu6Xhu5vhurzhu5jhu4jhu7nDsuG7m+G7tuG6ruG6vOG7m+G7ueG7p+G6vOG6rOG7m8OB4bq+w7Phu5vhu7nDueG7ueG7m8OBQ8O64bubTeG6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OB4buzUOG7m+G6uuG7p+G6vOG6rOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDksO54bu54bubw5Lhu4xQ4bqu4bq84bubw5JP4buMUOG6tuG6vOG7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bub4bq84bqsw73hurzhu5vDkuG6rOG7lOG7ueG7m+G7ueG7kMO64bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5tBd+G6vOG7m+G7ouG6tuG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDksO54bu54bub4bugxrDhu5vhuqxJ4bqo4bub4bqsw4rDueG7m+G6puG6qMO5w4rhu5tBw5Thu7nhu5vhurzhuqzhu7Hhurrhu5vDkuG7qeG6vOG6puG7m+G7ueG7mMSo4bq84bqm4bub4bq84bqm4buMSOG6vOG7m+G6uMag4bu54bubw4F54buM4bubw5Lhu5jhu5vhu7nhu4rhu5vDk0vhu5vhu6LDvcOS4bub4bu54bqseMOS4bub4bu54bqsw4rhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G6rOG7huG7ucOy4bub4bu4w7nhu7nhu5vhurzhuqzhu6Xhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7m+G7uXnhurzhu5vhu7nhuqzhu5Dhu5vDgUnhurzhuqbhu5vDieG6rOG7q+G7ueG7m03huqzDlOG7ueG7m8OJ4bqs4bq+4bubw4nhuqzhu6nhurzDs+G7m03huqxH4bqo4bub4bqsSk3hu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7uXhNw7Phu5vhurzhuqbhu6Xhurzhuqzhu5vDgeG6tOG7m8OBxanhurrhu5vhu7fFqcOK4bub4bu5w7nhu7nhu5vDkuG6qOG6ruG7jOG7m+G7ueG6rOG6quG7m+G7ouG7peG7m+G6rEjhu5vDk+G7iuG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vhurzhuqzDveG6vOG7m+G6uOG7p+G6qOG7m8OST+G7mMSo4bq84bqm4bubw4Hhu6fDkuG7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7rDsuG7m+G7g3dQ4bubQcag4bq84bqm4bubw4FJ4bqo4bub4bq84bqm4buS4bub4bq84bqs4bul4bub4bqm4bqow7nDiuG7m+G7ouG7peG7m+G7ucO54bq84bub4bu3SeG7m07hu4zFqeG6vOG7m+G6uFHhu5vhuqbhuqjDucOK4bubQcOU4bu54bubw4HDuU3hu5vhu5Thurzhuqbhu5vDgeG7kOG7m+G7ouG6tuG7m8OTR+G7m+G6uOG7mErhurzhuqbDs+G7m8OBSOG6vOG6puG7m+G7t0nhu5vhu6Lhurbhu5vhu7nhu4rhu5vhu7l44buM4bub4bu3SeG7m+G6ukbhurzDs+G7m+G7ueG6rOG7jOG7s+G6vOG7m+G7ouG6tuG7m8OST0Lhurzhuqzhu5vDgUnhu5vDgeG7pcOK4bubw5Lhu6fDisOyw7LDsuG7m+G6peG7jMO64bubw4Hhur7Ds+G7m+G6puG6vk3hu5tN4bqseeG6vOG7m+G6vHfhurzhuqbhu5vhu7nDusOK4bub4bu54bqseMOS4bub4bq44buYSuG6vOG6puG7m0Hhu6dQ4bub4bui4bul4bub4bqs4buG4bu54bubS+G7m+G7ucO54bu54bub4bqs4buMUOG6suG6vOG7m+G6uuG6qOG6tuG6vOG7m+G6vOG7juG6qOG7m8OBw7lN4bub4buU4bq84bqm4bubUOG6ruG7jOG7m+G7uXnhu4zhu5vDgcON4bqo4bub4bq64buI4bqo4bub4bu54bup4bq84bub4bu3xanhurzDs+G7m8OSw4rhu6Xhurzhu5tB4bqo4bqy4bq84bub4bqm4bqow7nDiuG7m0HDlOG7ueG7m+G7ouG7peG7m8OB4bulw4rhu5vDkuG7p8OK4oCdw7Phu5tG4bq84bqm4bubM+G6puG7jFDDguG6vOG7m+G7geG7qeG6vOG7m0DEkOG6vOG6rOG7m+G7ueG6rMOK4bub4bu34bqo4bqww5Lhu5vDkuG6rOG6ruG6usOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGocOSw4Dhu6DDki3DuuG6uOG6qOG6puG6vG7hu5tP4bqo4bqm4bqsw5JvxqHhu5HDtMOTw5JPw4rhurzhuqbhu5Hhu7bhu6Xhuqjhu5vhu6Lhu6Xhu5vFqeG6vOG6rG7hu5vhu4Phu4x34bq84bub4bu44buYxKjhurzhuqbDtC/Dk8OST8OK4bq84bqm4buRw7QvTeG7kQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]