(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhiều quan điểm trái chiều đã được đưa ra khi hội đồng trường (HĐT) có sự tham gia của học sinh. Trong đó, liệu để học sinh vào HĐT có thực sự phát huy được hiệu quả?
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO1IuG6pOG6puG7l+G6pOG6vuG7teG7l07huqbhurjhuqThu5fhu5rDuuG6um9vb+G7l+G6pEfhuqbhu5fhu7lG4bq4w4Lhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buPL+G6pOG7m8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDtTHhuqThuqbhuq7Dk+G7l0zDk3Thurjhu5fhu7nhuqbhurbDieG7l09NdeG6puG7l+G7teG6pOG6puG6rsOT4buX4bu54bun4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bu54buQdOG7l0104buXxJDhuqThuqbhu5fhuqRH4bqm4buX4bu5RuG6uMOC4buXT03hu5Dhu4rhurjDguG7l8OyKOG7uOG6p+G7jeG7l+G7teG6vOG7l07hu5Thu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ04buX4bu1w5V04buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pG/hu5fhuqdN4bq64bq4w4Lhu5fhu7nhurxu4buXReG6puG6sMOT4buX4bu54bq24buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7msO64bq64buXKOG7uOG6p+G7l+G7teG6vOG7l0/huqThu5Thu7Xhu5dO4buU4buXS+G6pHVP4buX4bqkw5Phu57hu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7pWvhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhu7dP4bqkw5PDieG7s+G7l+G6puG7tEHhurhPQU3hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5Xhu5zhuqbhu7dP4bqkbOG7l3HGocahS+G7om3hu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPbOG7l+G7o+G7m3BL4buibeG7leG7l05N4bu1w6zhu5UvL+G6puG7mm/hu7N04bq6T+G6pHThurjhuqThuqThurp0b+G7muG6uC/hurhB4bucTi/hu53hu53hu5txL+G7m3Fx4bu34buhxqFz4bub4buf4buhck/hu6PGoeG7oeG7oeG7oUXGoW9ES8OCa03DrOG7oeG7m8ah4buV4buXdEVPw6zhu5Ui4bqk4bqm4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7msO64bq6b29v4buX4bqkR+G6puG7l+G7uUbhurjDguG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VxxqHGoeG7leG7l+G6pEHhuqbDguG6pE/DrOG7leG7o+G7m3Dhu5Xhu5cvw7Xhu7ThuqThuqbhu5fhu7lH4bqm4buXT03hu5DEqOG6uMOC4buXRcOMS+G7l3FUbuG7l+G6pOG6vuG7teG7l07huqbhurjhuqThu5cgw4Phu5fDqsOU4buXIuG6pHXhurjhuqThu5cg4bue4buXw7Lhu7nhu5LhurjDguG7jeG7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l+G7muG6psOD4bq44buXKOG7uOG6p+G7l+G6p03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G6pyjhu7ThuqXhu5fhu4fEguG6uOG7l+G6pcON4bq44buXw7Iow7rhu5fhuqdNw5PhurjDguG7jW/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7j05PTeG6uuG6uMOCw7XhurPhuqThu6Xhuqbhu5fhu7XhuqThur7hurjhu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqk4buX4buQw5Phu5dPw5Lhu48vTk9N4bq64bq4w4LDteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1McWpw4nhu5fhuqThur7hu7Xhu5fhu53GoeG7neG7m+G7ly3hu5fhu53GoeG7neG7nW7hu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqk4buXIMOD4buX4bqn4bqk4bqq4buXIuG6pHXhurjhuqThu5cg4bqm4bq44bqkbuG7l+G7suG6rOG7l0/huqThu5Dhu5fhu7XhuqThuqbhu5fhu7nhurrDuuG6uG7hu5dFw4xL4buXT03hu5DEqOG6uMOC4buXRcOMS+G7l+G7m+G7neG7l+G7tOG7m+G7nW7hu5dj4bue4buX4bua4bqmw4Phurjhu5fhu7J04bq44buX4bu04bqkdkvhu5fhuqTDuuG6uOG6pOG7l+G7uOG6usO64bq44buX4bqnTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqnKOG6s+G6p+G7l+G7uMO64bq64buX4bu2w5Phu57hu5fhuqfhu5jhu5fDsuG6p+G6s+G7l+G6p+G6pHThurjhuqThu5co4bq8dOG7jeG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l0Xhu5R04buX4bu14bqk4bq+4bq44buXRcO64buXT+G6pMO64bq44bqk4buX4bua4bqmw4Phurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buXKOG7uOG6p2/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG7uMSC4bq44buXT+G6pOG7iuG6puG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXT8O54bqmbuG7lyDDg+G7l+G6p+G6pOG6quG7lyLhuqR14bq44bqk4buXIOG6puG6uOG6pOG7l+G7ueG7p+G7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5fhu6Phu5fhu7XDk0fhu7Xhu5fhuqThur5L4buX4bu14buM4bq4w4Lhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7tXXhu7Xhu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l8SQ4bqkdeG7teG7l09N4bq64bq4w4Lhu5co4bu44bqnb+G7l+G6p+G6pEHhurrhu5fhu7XhuqThuqZ04buXTuG6oOG7l+G7tcOVdOG7lyDhuqbhurjhuqRu4buXxKjhu5fhu7XDk0fhu7Xhu5fhuqThur5L4buXT+G6pOG7kuG7l+G6uOG6pHZPbuG7l0HDieG7l+G7teG6pELhu5dFxrDhurjDguG7l+G6uMOC4bqkQW7hu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buXT+G6pHTDieG7l8OC4bqmdOG7l0vhuqR1T+G7l+G7s+G6puG6tsOTb+G7lyDDg+G7l+G6p+G6pOG6quG7lyLhuqR14bq44bqk4buXIOG6puG6uOG6pOG7l+G6uOG6pMOM4buXRcO54bqmbOG7l+KAnOG7uOG7kuG6uMOC4buXT03hurrhurjDguG7lyjhu7jhuqfhu5dFw7rhu5fhu5rhuqbhurjhuqThu5fhu7fhu5Thu5fhurjhuqThu5DhurjDguG7l0/huqThu5Thu7Xhu5dO4buU4buX4bu1w5ThurjDguG7l3VL4buXReG7lOG7teG7l+G7muG6qOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7PhuqbEgk/hu5fEkOG6pOG6puG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5dBw4nhu5dO4bqi4buXRcO6w4nhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fDguG6qG/hu5cx4bqk4buQ4bq4w4Lhu5fEkOG6pOG6puG7l+G7ueG7p+G7l+G7onXhu7Xhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5dN4buGbuG7l+G7s+G7peG6uOG7l0/huqThu6/hurjhu5dFw7rhu5fhu7nDueG6puG7l+G7t+G6puG6sOG6uOG7l+G7teG6pOG6uuG7l0/huqbEguG6uMOC4buX4bq44bq84bqm4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G6uOG6pMO64buXT03hu5Dhu4rhurjDgm7hu5fDiXThurjDguG7l0/hu6/DieG7l0/hu5Bu4buX4bq4w4LDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7muG6vuG6uMOC4buX4bu1w5V04buX4bu1deG7teG7l+G7s8O54bq44buXw4Lhu5bhuqbhu5fhu7nEguG6uOG7l0/huqR34bue4buX4bu14buC4buXT+G6pOG6qOG7l0HDieG7l+G7s+G6qOG6uOG6pOG7l09D4bq44bqk4buX4bqkw43hurhv4buX4bqz4bqk4bul4bqm4buX4bu5xILhurjhu5fhu7XDk0fhu7Xhu5fhuqThur5L4buXRXfhurjhu5fhu53hu5fhu5rDuuG7l+G7o27hu5dBw4nhu5fDicOM4bqm4buXT+G7lOG7l0/huqbhurjhu5fhu7nhu5LhurjDguG7l0XDg+G6uOG7l0vhuqR1T+G7l+G7s+G6puG6tsOT4buX4bua4bqu4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7mnbhurjhu5fhu7nhuq7hu5dF4bqmw4Phurjhu5dMw5N04bq44buX4bu5xILhurjhu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqk4oCdb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu44buE4bqm4buX4buaw4zhuqbhu5cgw4Phu5fDqsOU4buXIuG6pHXhurjhuqThu5cg4buebuG7l+G7tOG6pOG6puG7l+G7uUfhuqbhu5dPTeG7kMSo4bq4w4Lhu5dFw4xL4buXcVRu4buXw4lHT+G7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l+G7muG6psOD4bq44buXT03hurrhurjDguG7lyjhu7jhuqdu4buX4bqnTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqnKOG7tOG6peG7l+G7h8SC4bq44buX4bqlw43hurjhu5fDsijDuuG7l+G6p03Dk+G6uMOC4buN4buXT+G6pOG7mHThu5fhurjhuqR44bq4bOG7l+KAnMOqw7rhurrhu5co4bu44bqnbuG7l0HDieG7l012T+G7l0Xhurrhu5fhu5rhuqjhu5fhu7Phu6Xhurjhu5dP4bqk4buv4bq44buX4bq44bqk4buA4buXT8OTSOG6puG7l+G6uOG6pHZPbuG7l+G7tcOU4bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXTuG7lOG7l0XDkuG6uMOC4buXT8OS4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu5DhurjDguG7l8SQ4bqk4bqm4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bu1deG7teG7l0/huqR34bue4buX4bu14buC4buX4bu5R+G6uMOC4buX4bua4bqmw4Phurhu4buX4bu14bqk4bqmdOG7l07huqBu4buXQcOJ4buXw4nDueG6uOG6pOG7l+G7t8O54bq44buX4bqkw43hurhu4buX4bu34buM4buX4buaeOG7nuG7l+G7msO94bq44buX4bu1d+G6uOG7l0/huqTDg8OJ4buXTuG7lOG7l0/hu5Thu5dP4bqm4bq44oCdb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1KOG7uOG6p+G7l+G7msOM4bqm4buX4bq44bqk4bqm4bqww4nhu5fhu5rhu47hu5fhu5rhuq7hu5fhu7XhuqThuqbEguG6uOG7l0Xhu5Dhu4jhu7Vu4buXT3fDieG7l+G6uOG6pOG6qOG6uOG7l+G7msO64buXxJDEguG7l+G6pOG6usO54bu14bqkbuG7l8OJ4buO4bu14buXT+G6psODw5Phu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l+G6uOG6pMO64buXT03hu5Dhu4rhurjDgm7hu5fhu7V14bu14buX4bu34buU4buXdeG6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dP4buY4bq4w4Lhu5fDguG6pnThuqbhu5fhu7nhurrDueG6uOG7l+G7msO64buXT+G7mOG6uMOC4buX4bq4xanDieG7l+G6pOG6vuG7tW9vb+G7l+G7tcOVdOG7l+G6uOG6pMO64buXT03hu5Dhu4rhurjDgm/hu5fhuqfhuqRB4bq64buX4bu44bqm4bq2w4nhu5fhu7Ju4buXIuG6pOG6uuG7peG6uOG7l+G7m27hu5fhu7jhuqbhuq7Dk+G7l+G7m8ah4buX4bqn4bqk4buC4bq4w4Lhu5dP4buQ4buX4buj4bud4buX4bq4w4LDuuG7nuG7l+G7m+G7oS1zLeG7ncah4budxqHhu5fhu5rhuq7hu5fhu7jhuqbhuq7Dk+G7l0XhurDhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqnKOG7tOG6peG7l+G7msO64buX4bqnKOG6s+G6p+G7l0/huqThuqjhu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqk4buXRcO64buXw4lHT+G7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXT+G6pMO64bq44bqk4buX4bua4bqmw4Phurjhu5co4bu44bqnb+G7l+G7uHThu5dO4buE4buX4bu1deG7teG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhuqco4bqz4bqn4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l09C4bq44bqk4buX4bu54bun4buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqZu4buXT+G6pOG7lOG7teG7l+G6pOG6puG6sOG6uG7hu5fhu7XDiuG6uOG7l+G7tXZL4buX4bqnKOG7tOG6pW7hu5fDicOM4bqm4buX4bu14bq84buXw4lHT+G7l07hu4Thu5fhu7nhuqp04buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq4b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu44buE4bqm4buX4buaw4zhuqbhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buX4bu5w43hurjhu5fhu5rhuqrhu5fhu7nhu6fhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buXT+G6pOG6qOG7l0vhuqR34bq44buXRcOM4bq44buX4bu54bquw5Phu5fhu7XhuqThurrhu5dN4bup4bq4w4Ju4buX4bua4bqm4bqw4bu14buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7msO64bq64buXKOG7uOG6p+G7l+G7tXfhurjhu5fhu7Xhurzhu5dO4buU4buXReG7lHThu5fhu7XhuqThur7hurjhu5fhurjDguG6pOG6psODw4nhu5dPw5Lhu7Vu4buXxKjhu5fhu7nhurzhu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqk4buXS+G6pOG7peG6puG7l+G7teG6vOG7l+G7uXfhu57hu5fhu7nDleG7l+G7nsSCw5Phu5dP4buE4buXxJDhuqThuqbhu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ0b+G7l+G6p+G6pEHhurrhu5dP4bqkd+G7nuG7l+G7tOG6pMOT4buXKEbhurjDguG7l8Oqxanhurhu4buXKOG6puG6sMOT4buXT03hu5DEqOG6uMOCbuG7l+G7tOG6pMOV4buXT+G6quG7teG6pOG7lyjhu7jhuqfhu5fhuqdN4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhuqco4bqz4bqn4buX4bu4w7rhurrhu5fhu7bDk+G7nuG7l+G6p+G7mGzhu5figJzhurPhuqThu6Xhuqbhu5fhu7XhuqThur7hurjhu5fhu7nDkuG6uMOC4buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqZu4buX4bu5duG7nuG7l0XDuuG7l0/huqbDg8OT4buX4bu14bqk4bqs4buX4bu5d8OT4buXT+G6psOD4bq4b+G7l+G6s+G6pOG7peG6puG7l0XDuuG7l+G6pOG6vuG7teG7l07huqbhurjhuqThu5fhu5DDk+G7l0/DkuG7l+G7msOM4bqm4buX4bq44bqk4bqm4bquw5Phu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5dP4bqs4bu14bqk4buXT+G7hE/hu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bqk4bq+4bu14buXT3hLbuG7l+G7teG6vOG7l0vhuqR5w4nhu5fhu7XhuqR2T+G7l+G7ucO54bq64buX4bu54buS4bu14buX4buaw7rhu5fhu7Xhurzhu5dPd8OJ4buX4bul4bq44bqk4buX4bqk4buQxKjhurjDguG7l+G7ucSC4bq44buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pG/hu5fhu7ThuqThur7hurjhu5fhu7nDkuG6uMOC4buXT+G6pOG6qOG7l0/huqThu5Thu7Xhu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhurjhuqThuqbhurDDieG7l+G7muG7juG7l07huqLhu5dP4buET+KAnW9vb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buPTk9N4bq64bq4w4LDteG6p0114bq44bqk4buXT+G6qOG6uOG6pOG7l09Nw7nhurjDguG7l+G7teG6pELhu5dFxrDhurjDguG7l+G6uMOC4bqkQeG7l8OJw7rhu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buXS+G6pHVP4buX4buz4bqm4bq2w5Phu48vTk9N4bq64bq4w4LDteG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1KOG6vuG7teG7l07huqbhurjhuqThu5fhu5rDuuG6uuG7lyjhu7jhuqdu4buX4bu14bq84buX4bq44bqk4bqm4bqww4nhu5fhu5rhu47hu5fhu7Xhu4zhurjDguG7l+G7tXXhu7Xhu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l8SQ4bqkdeG7teG7l0zDk+G7nsSCT+G7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5dMw5Phu57Egk/hu5dOdeG7teG6pOG7l+G7tcOVdOG7l+G6uOG6pMO64buXT03hu5Dhu4rhurjDgm/hu5fDqnbhurjhu5fhu7nhuq7hu5fhu7nhu6tP4buXTXRu4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7msO64bq64buXKOG7uOG6p+G7l+G7teG6vOG7l0vhuqR1T+G7l+G6pMOT4bue4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dMw5Phu6Vr4buX4bqn4bqkd+G7nuG7lyDDg+G7l8Oqxanhurjhu5fhu7bhuqpu4buXKOG6puG6sMOT4buXT03hu5DEqOG6uMOCbuG7l+G7tOG6pMOV4buXT+G6quG7teG6pOG7lyjhu7jhuqdu4buX4bqnTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqnKOG6s+G6p+G7l+G6tcOT4bul4bq4w4Lhu5fhu4Hhu5DDjeG6uMOC4buX4bub4buXw7LhurXDk+G7peG6uMOC4buX4buB4buQw43hurjDguG7jW7hu5fhu7XhuqThurrhu5dN4bup4bq4w4Js4buX4oCcMeG6pMO64buXT03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G7ueG7p+G7l+G7teG6vOG7l+G6pOG6vuG7teG7l07huqbhurjhuqThu5fhu5rDuuG6uuG7lyjhu7jhuqdv4buXMeG6pOG7kOG6uMOC4buXT+G6pEHhurrhu5dP4buC4bqmbuG7l+G7teG6pOG7kHThu5dL4bqkdU/hu5fhuqTDk+G7nuG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G6pOG6puG6sMOT4buXTMOT4bulb+G7l+G6p+G7guG6puG7l+G6uOG6vOG6puG7l+G6uOG6pOG7kOG7l+G7mnjhu57hu5fhu5rhuqjhu5fhurjhuqTDuuG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5fhu53hu5fhurhH4bqm4buX4bu3w5PhurjDguG7l0zDk3Thurjhu5dPTeG6vuG6uMOC4buX4bq44bqkdk/hu5fhu7nhurzhu5dFw7rhu5fhurjhu6/hurjDguG7l+G7tXThurrhu5fhu7XhuqR2T+G7l0Xhu5Dhu4jhurjDguG7l+G7t8O54bue4buX4buaw7rhu5fhuqThur7hu7Vu4buXT8Wp4bq4w4Lhu5fhu7Xhu5Dhu4rhurjDguG7l09NdOG6uMOC4buXT+G6pOG6psSCT+G7l+G7s+G6qm7hu5fhu7lG4buX4bu34buM4bq4w4Lhu5fhu7fDueG7nuG7l+G6pOG6vuG7tW/hu5fhu53hu5fhu5p24bq44buX4bu54bqu4buX4bq4w7rhu55u4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l0/huqR0w4nhu5fDieG7kMOT4buXT+G6pMSC4buX4bq4w7rhurpv4buXKOG6usO64bq44buXT+G6usO64bq44buXTXZP4buXxJDhuqThurxu4buX4bua4bqo4buX4buaeOG7nuG7l0/hu4Lhuqbhu5dP4bqkduG7nuG7l+G7teG6vOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5fhu7V14bqm4buX4buzdk/hu5fhu7V4S+G7l8SQ4bqk4bqm4buX4bu54buQdOG7l+G6pOG6vuG7teG7l07huqbhurjhuqThu5fhu5rDuuG6uuG7lyjhu7jhuqfigJ1v4buX4bu0w4rhurjhu5dP4bqkQeG6uuG7l+G7guG6uMOC4buXIMOD4buXKMOT4bue4buXMeG6pOG6qm7hu5fhuqdN4buQxKjhurjDguG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buXIeG6pnXhurrhu5fhu7fhu47hu7Xhu5fhu5rDuuG7l+G7uMO64bq64buXT8O54bq64buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhuqfhuqThur7hu5fhu4HDk+G7r+G6uGzhu5figJzhuqfhuqRB4bq64buXTMOTdOG6uOG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buX4bu1w5V04buXT+G7guG6pm7hu5fhu7nhu4Thuqbhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7tXZL4buX4bqnKOG7tOG6pW7hu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqk4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G6uMOD4bq44buX4buaw7rhurrhu5co4bu44bqn4buX4bua4bqo4buX4bu14bq84buX4bu1d+G6uOG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7teG6pMOV4buX4bu5xILhurjhu5fDieG7kuG7teG7l0vhuqThu6Xhuqbhu5fhu7nhu5B04buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7msO64bq6a+G7lzHEgsOT4buXT03hurrhurjDguG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhuqThu4hL4buX4bu1deG7teG7l0HDieG7l+G7teG6pOG7kHThu5fhuqThuqbhurbDk27hu5fhu7XhuqThu5B04buX4buz4bqmxIJP4buXw4Lhuqjhu5fDicO64buX4bu54bq24buX4bu1deG7teG7l0HDieG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnRu4buX4bua4buC4buXT+G6qOG6uOG6pOG7l07huqLhu5dPw7nhurrhu5dP4bqkw4PDieG7l3VL4buXReG7lOG7teKAnW/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dxxqHGoUvhu6Jt4buX4bqkQeG6psOC4bqkT2zhu5fhu6NzcUvhu6Jt4buV4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bqm4buab+G7s3ThurpP4bqkdOG6uOG6pOG6pOG6unRv4bua4bq4L+G6uEHhu5xOL+G7neG7neG7m3Ev4bubcXHhu7fhu6HGoXPhu5vhu6Hhu53hu59P4buj4bud4bufcOG7n0XGoW9ES8OCa03DrOG7m3Jz4buV4buXdEVPw6zhu5Ui4bqk4bqm4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7msO64bq6b29v4buX4bqkR+G6puG7l+G7uUbhurjDguG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5VxxqHGoeG7leG7l+G6pEHhuqbDguG6pE/DrOG7leG7o3Nx4buV4buXL8O1KOG6puG6sMOT4buXT03hu5DEqOG6uMOC4buX4bu04bqkw5Phu5coRuG6uMOC4buXw6rFqeG6uG7hu5fhu7ThuqTDleG7l0/huqrhu7XhuqThu5co4bu44bqn4buX4bqnTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bqnKOG6s+G6p+G7l+G7uMO64bq64buX4bu2w5Phu57hu5fhuqfhu5jhu5dPTXThurrhu5fhu7lI4bqm4buXw4lHT+G7l07hu4Thu5fhu5p24bq44buX4bu54bqu4buXReG6psOD4bq44buXTMOTdOG6uOG7l+G7ucSC4bq44buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7msOM4bqm4buXT+G6pMO64bq44bqk4buX4bua4bqmw4Phurjhu5co4bu44bqn4buXLeG7l+G6pOG6vuG7teG7l07huqbhurjhuqThu5cgw4Phu5fhuqfhuqThuqrhu5ci4bqkdeG6uOG6pOG7lyDhuqbhurjhuqRv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XDqsOM4bqm4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l0zDk3Thurjhu5fhu7nhuqbhurbDieG7l09Nw4Phurhu4buXTeG7huG7l03DuuG6uMOC4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7tXfhurjhu5dL4bqk4bul4bqm4buXT8O54bq64buX4bq44bqm4bquw4nhu5dP4bqm4bq4buG7l8OJw7rhu5fhurjhuqbhuq7DieG7l0/huqbhurjhu5fEqOG7l+G7ueG7r+G7nuG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+KAnOG7ueG6uuKAneG7l+G7s+G7qeG6uMOC4buXTuG7lOG7l+G6pOG6puG6tsOT4buX4buz4bqmxIJPbuG7l+G6uMWp4bq4w4Lhu5dF4buU4bu1buG7l09N4bqo4bq44bqk4buX4bu5R+G7l0/huqThuqjhu5fDicOM4bqm4buX4bu14bq84buXw4lHT+G7l+KAnOG7teG6pEnhu5fhu7nhu5LhurjDguKAneG7l+G7ucOS4bq4w4Lhu5fhurjDguG6pEN04buXxKjhu5co4bu44bqnb+G7lzHEgsOT4buXxJDhuqThu4LhurjDgm7hu5fhurjDgnThu57hu5fhu7Xhu6Xhu5fEkOG6pOG6puG7l+G7ueG7p+G7l0XDuuG7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l+G7muG6psOD4bq44buX4bu1w5V04buXKOG7uOG6p+G7l0/huqThuqjhu5fhu5p04bqm4buXT03DiuG7l+G7tcOU4bq4w4Lhu5dNdk/hu5fDieG7iuG7l+G6uOG6pMO5T2/hu5fhuqfDk+G7nuG7l+G6uOG6pOG6psOD4bq4buG7l+G7guG6uMOC4buXMcOCw5Phu57hurLhurjhu5fDqsWp4bq44buXKMOT4buebuG7l+G6p03hu5DEqOG6uMOC4buXS+G6pMOK4bq4w4Lhu5ch4bqmdeG6uuG7l+G7t+G7juG7teG7l+G7msO64buX4bu4w7rhurrhu5dPw7nhurrhu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7lyjDuuG7l+G6p03Dk+G6uMOC4buXRcO54bqm4buX4bu54buQdOG7l0104buX4bu5deG6uOG6pOG7l8OC4bqmdeG7l8SQ4bqkdeG7teG6pOG7l0zDk3Thurjhu5fhuqTDjeG6uGzhu5figJzhu5vGocah4buJ4buX4bu1deG7teG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhuqco4bu04bql4buXT03Dg+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5fhu7PDuuG6uOG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buX4bu54bun4buX4bu14bq84buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5fhu5rDuuG6uuG7lyjhu7jhuqdv4buX4bu44buv4bue4buXRcO64buX4bua4bqm4bqw4bu14buXTXZP4buX4bu1d+G6uOG7l0/huqThuqbEgk/hu5fhu5rhuqjhu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqk4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bqk4bqm4bq2w5Phu5fhu7PhuqbEgk/hu5fhu5rhuq7hu5fEkMSC4buX4bqk4bq6w7nhu7XhuqThu5fhurjhuqTDuuG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu5rDuuG7l+G7ucO54bqm4buX4bu34bqm4bqw4bq44buX4bu14bqk4bq64buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G6uOG6pMO64buXT03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G7ueG6tuG7l+G7s8O64bue4buXT+G7gOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5dOw5Phu57hu5fhurjDguG6pENu4buX4bq4w4LDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7muG6vuG6uMOCb29v4oCdb+G7l+G6seG7l+G6p03hu5Dhu4rhurjDguG7l+G6pyjhu7ThuqXhu5fhu4fEguG6uOG7l+G6pcON4bq44buXw7Iow7rhu5fhuqdNw5PhurjDguG7jW7hu5co4bqm4bqww5Phu5dPTeG7kMSo4bq4w4Lhu5cgw4Phu5fhuqfhuqThuqrhu5co4buQw43hurjDgm7hu5fhu7ThuqTDleG7l0/huqrhu7XhuqThu5co4bu44bqnbuG7l8SQ4bqk4bux4bq4w4Lhu5fhu7nhuqrhurjhuqRs4buX4oCcKOG6vuG7teG7l07huqbhurjhuqThu5fhu5rDuuG6uuG7lyjhu7jhuqfhu5fhu7nhu6fhu5dL4bqkdU/hu5fhuqTDk+G7nuG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7mnThuqbhu5dPTcOK4buX4bu1w5V04buX4buz4bul4bq44buXT+G6pOG7r+G6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu5rhuqbhurDhu7Xhu5dP4bqk4buC4bq4w4Lhu5dP4bqm4bq44buX4bud4buX4bu14bqk4bqm4bquw5Phu5dP4buY4buX4bq44bqkw7rhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bu5xILhurjhu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqkbuG7l0/hu5jhu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqk4buX4bu5xILhurjhu5fhurjhuqTDuuG7l09N4buQ4buK4bq4w4Jv4buX4bqndk/hu5fhurjhuqThuqbDg+G6uG7hu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu1deG7teG7l0vhuqThuqbDg+G6uOG7l+G6pOG6vktu4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7tcOU4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThu5B04buXT+G6pOG7lOG7teG7l07hu5Thu5fhu7XhuqTDleG7l+G7uUfhurjDguG7l+G6uOG6pOG7kOG6uMOC4buXxJDhuqThuqbhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhuqThu4Dhuqbhu5dP4bqk4bqo4buXQcOJ4buX4bu1w5ThurjDguG7l+G7teG6vOG7l09N4bqo4bq44bqk4buX4buzw7rhu57hu5dP4buvw4nhu5dP4buQ4buX4bu1w5V04buX4buz4bul4bq44buXT+G6pOG7r+G6uOG7l+G7tcOU4bq4w4Lhu5fhurjhuqThu5Dhu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqk4buXxJDhuqR14bu14oCdb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1MeG6pOG7kOG7l+G7mnjhu57hu5dP4bqk4bqo4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7teG6pELhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buX4bu5w5LhurjDguG7l0zDk+G7nuG7l09N4bqo4bq44bqkbuG7l+G7ucOV4buXT+G6pMO64bq44bqk4buXS+G6pHfhurjhu5fDicO64buXTMOTdOG6uOG7l09N4bq+4bq4w4Lhu5dFw7rDieG7l0/huqTEguG7l+G6uMO64bq64buX4bu54bq24buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7XhuqRC4buX4bq4w4JG4bqm4buX4bu54bq24buXRcaw4bq4w4Lhu5fhurjDguG6pEHhu5fDicO64buX4bu1w4rhurjhu5dL4bqk4bul4bqm4buX4buz4bqmxIJP4buX4bu54buS4bq4w4Lhu5fhu7d44bue4buX4bu54bq24buX4bu14bq84buX4bug4buXxJDhuqbEguG6uG/hu5fhu7jhu6/hu57hu5dFw7rhu5fhu7nhuqbhuq7Dk+G7l0zDk3Thurjhu5dPTeG6vuG6uMOC4buX4bu54bq24buXS+G6pHVP4buX4bqkw5Phu57hu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0zDk+G7peG7l8SQ4bqk4bqm4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l0/huqR0w4nhu5fDguG6pnThu5fhu5rDuuG6uuG7lyjhu7jhuqdv4buX4bqn4bqkQeG6uuG7l+G7teG6pOG6pnThu5dO4bqg4buX4bu1w5V04buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dPTeG7kMSo4bq4w4Lhu5fhu7ThuqTDk+G7lyhG4bq4w4Lhu5fDqsWp4bq4buG7l+G7tOG6pMOV4buXT+G6quG7teG6pOG7lyjhu7jhuqfhu5fhuqdN4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhuqco4bqz4bqn4buX4bu4w7rhurrhu5fhu7bDk+G7nuG7l+G6p+G7mGzhu5cxxILDk+G7l09N4buQw4zhu7Xhu5fhu7nhu6/hu55u4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7teG6vOG7l+G6pOG6vuG7teG7l07huqbhurjhuqThu5dPTeG6uuG6uMOC4buXKOG7uOG6p+G7l+G7teG6vOG7l0/huqThurbhu5fhu7V14bu14buX4bu14bqkw5Xhu5dPTeG7kMON4bq4w4Ju4buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5dL4bqkdUvhu5fhu7XDlXThu5dP4bqkd+G7nuG7l+G7teG7guG7l+G7teG6pELhu5d1S+G7l+G7ueG7q0/hu5fDiUdP4buX4bu14bqk4bqm4bquw5Nu4buXw4Lhuqbhu4rhu5fhu7V14bu14buXQcOJ4buXTuG6ouG7l+G7teG6vOG7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5dL4bqk4bul4bq44buX4bqkRuG6pm7hu5dNdk/hu5fhu7V34bq44buXT+G6pOG6psSCT+G7l+G7msO64buX4bu14bq84buXw4LhuqZ14buXT03huqpv4buX4buyxKjhuqbhu5fDguG6pnXhurrhu5fhu5rhuqbDg+G6uOG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7XhuqRC4buX4bu3w7nhu57hu5fhu7XhuqTDk+G7nsOD4bq44buXw4nhu4Lhurjhu5fDicO64buX4bu1w4rhurjhu5dL4bqk4bul4bqm4buX4bq4xrDDieG7l+G7s8awT+G7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l0/hu6/DieG7l0Xhu6Dhu5fhu7XDlXThu5fhuqThur7hu7Xhu5dO4bqm4bq44bqkb+G7lyjhuqbhurDDk+G7l09N4buQxKjhurjDguG7l+G7tOG6pMOT4buXKEbhurjDguG7l8Oqxanhurjhu5fhurjhuqR24bq44buXw4nDueG6uOG6pGzhu5figJwo4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7ueG7p+G7l+G7msO64bq64buXKOG7uOG6p+G7l0/huqThuqjhu5fhurjDg+G6uOG7l09NdeG6uOG6pOG7l0/huqjhurjhuqThu5dPTcO54bq4w4Lhu5fhu7nhurbhu5fhu7V14bu14buXQcOJ4buX4bq4w4JG4bqm4buX4bqmw4lv4buX4bu04bqkw5Xhu5dP4bqq4bu14bqk4buXKOG7uOG6p+G7l0vhuqThu6Xhuqbhu5fhu7PhuqbEgk/hu5fEkOG6pMON4bqm4buX4bu3eOG7nm7hu5fhu7fDveG6uOG7l+G7t8awT27hu5dL4bqk4bul4bqm4buXT+G6qMOJ4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7ueG6puG6tsOJ4buXReG6psOD4bq44buXTMOTdOG6uOG7l+G7ueG6tuG7l8OJ4buK4bqm4buX4bqk4bq+4bu14buXTuG6puG6uOG6pOG7l0vhuqR1T+G7l+G7s+G6puG6tsOTb+G7l+G7uOG7mOG6uMOC4buX4bu54bq24buX4bu1deG7teG7l0HDieG7l+G6uMOCw7nhuqbhu5fhurjDguG7jOG6uMOCbuG7l0Hhu5fhu7fDqOG7l8OJw7rhu5dL4bqk4bul4bqm4buX4bu14bqk4bq64buX4bu1deG7teG7l0HDieG7l0/huqR24bue4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4buadOG6puG7l09Nw4rhu5fhu7XDlXThu5fhu7Phu6Xhurjhu5dP4bqk4buv4bq4buG7l0/huqR24bue4buX4bu54buQ4buI4bu14buXTuG7lOG7l0/hu4Lhurjhu5dPTeG6vuG6uMOC4buX4bu1w5V04buX4bq4w4Lhu5Dhu4rhuqbhu5fEkOG6pHXhu7Xhu5fhu7fDuuG6uOG6pOG7l+G7teG6pOG6uuG7l8OJ4bqo4bq44bqkb+G7l+G7tOG6vOG7l+G6uOG6pOG7kOG7l+G7mnjhu57hu5dP4bqk4bqo4buXw4nDjOG6puG7l0vhuqR1T+G7l+G6pMOT4bue4buXT3Xhu7Xhu5fhu7fhu47hurjDguKAnW/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5Xhu5dOT+G7nkVBw6zhu5VPQeG7ok8tdEXhuqbDguG6uGzhu5dN4bqmw4LhuqRPbeG7lcO14buPTk9N4bq64bq4w4LDteG7ssO64bqm4buX4buaw7rhu5fhu6XhurjhuqRs4buXw6rhuqbhu5dU4bq44buPL05PTeG6uuG6uMOCw7Xhu48vS8O1


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]