(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm học 2022 - 2023 Chương trình GDPT 2018 bậc THPT sẽ triển khai, bên cạnh việc thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện.
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG7geG7kFLhurDhu6Lhu5DhurpQ4bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqw4bui4buQQ+G7kuG6sMOj4buQJeG7qlDDlOG6sOG7tMOd4buUUOG7kOG6sMOU4buSRFHhurDhu4ojw4zhurBY4buQxq/hurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sOG6tOG6tuG6suG6quG6sMONR8OM4bqw4buTxJHhu4/hu5PDgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOA4buF4bq64bug4bqw4buQVMOM4bqw4bq04bq24bq04bq04bqwLeG6sOG6tOG6tuG6tMOC4bqww6Phu5Al4buqUMOU4bqw4bu0w53hu5RQ4buQ4bqwZMSD4buP4buT4bqw4bq04bq24bqy4bqq4bqww41Hw4zhurDhu5PEkeG7j+G7k+G6sOG7sk3hurDhu7TDneG7kuG7jFDhurDhu6Lhu5BD4buS4buz4bqww41OUOG6sMOMRVDhu5DhurAs4buSw5LDjOG6sOG7tOG7kD/DjOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sMOMRMOM4bqwLOG6ulDhurDDjcOJUOG7s+G6sOG7kCXhu7BQw5ThurDhu4pJUOG6sMOMPUPhurDhuqPFqOG6sGTEg3fhuq/hu5Phu7PhurDDjETDjOG6sMOM4buq4bqw4buyVuG6sMOU4buSRFHhurDhu4ojw4zhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bqw4bu0xqBQ4buQ4bqww4wkUMOU4bqww5Thur5Y4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDhu5jhu7ThurDhu6Lhu5BS4bqw4bui4buQ4bq6UOG6sOG7tMOdUVDDlOG6sFnhu7ZE4bqw4bu0w53hu5RQ4buQ4bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqw4bui4buQQ+G7kuG7s+G6sOG7tOG7kD/DjOG6sOG7kOG7ksOSUOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6ruG7iuG7tOG7kOG7tuG7oMON4bqw4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurZYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbhurLhuqhYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bqy4bqqL+G6tOG6tuG6tuG7isOC4bq0w4LhurLhurbhuqThuqjhu7ThuqbhurThuqbhuqThuqbhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7Hhuqrhuqjhuqbhuq7hurBD4bue4bu04bux4bqu4buB4buQUuG6sOG7ouG7kOG6ulDhurDhu7TDneG7kuG7jFDhurDhu6Lhu5BD4buS4bqww6Phu5Al4buqUMOU4bqw4bu0w53hu5RQ4buQ4bqww5Thu5JEUeG6sOG7iiPDjOG6sFjhu5DGr+G6sOG7tOG7kMOZUMOU4bqw4bq04bq24bqy4bqq4bqww41Hw4zhurDhu5PEkeG7j+G7k+G6ruG6sC7hu5Lhu4rhu7Thu5Dhu7Hhuq7huqrhurbhurbhuq7hurDhu5DEqOG7ksOU4buQ4bu04bux4bqu4bqm4bqy4bqo4bqu4bqwL8OAw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMOjQ1jhu7Thu5JRUOG6rsOAZOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buTxJHhu4/hu5PhurDDteG7tkNQ4bqw4buR4buqUOG7s+G6sOG7kOG7tijDklDhurDDteG7tkNQ4bqw4buR4buqUOG6sFjhu5DGr+G6sMON4buST1DhurBZ4bu2KOG6sMOM4buQT+G6sOG7tMOdUVDDlOG6sOG7oMWo4bu04bqw4buiPOG6sOG7tOG7kOG7kuG6sMOMPUPhurBQ4buQxJDhurDhu7TDnSXhu6xQw5Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOj4buQJeG7qlDDlOG6sOG7tMOd4buUUOG7kOG6sGTEg+G7j+G7k+G6sOG6tOG6tuG6suG6quG6sMONR8OM4bqw4buTxJHhu4/hu5PhurDhu7TDneG7kuG7jFDhurDhu6Lhu5BD4buS4bqww5Thu5Lhu7hY4bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7tOG7kk9Y4bqw4bu0I8OM4bqwWOG7kEThu7ThurDhu7TDneG7kuG7jFDhurBY4buQSOG7oOG6sMOM4buQ4buE4bu04buz4bqwUOG6ulDDlOG6sOG7nj/DjOG6sMOMRlDhurDhu7Thu5Dhu5JP4bu04buz4bqw4bui4buQw4nhurBQ4bq6UMOU4bqw4bueP0PhurDDjOG7kFRQ4bqwUMOU4buQw5PhurBQw5Thu5Dhu5LDkljhurBY4buQQOG6sOG7kOG7rljhurAs4buw4buS4bqwUOG6ulDDlOG6sOG7nj/DjOG7s+G6sOG7slbhurDhu7Thu5Dhu5jDjOG7kOG7s+G6sOG7iOG7ksOT4bu24bqw4bui4buSw5JQ4bqwLMSQ4bqw4buQUcSQUOG6sMOMw4lQ4buQ4bqww43DiVDhurDhu7Thu5Dhu4JQ4bqw4buI4buM4bqw4bu04buST1jhurDhu7Qjw4zhurDhu5BUw4zhurDhu55OUOG7s+G6sOG7kFTDjOG6sFDDlOG7kMOT4bqw4buQUeG6vsOM4bqw4bu04buQQ+G7oOG6sMOU4buSQ+G6sCzEkFHhurDDjOG7tsWow4zhurDhu7Lhu6RQw5ThurDhu55DUeG6sOG7iMWoUMOU4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4Hhu5DDiVHhurDhu7JE4bu04bqw4bu0ReG7kuG6sOG7oMWo4bu04bqw4buy4buk4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buTxJHhu4/hu5PhurDhu7TDnU5Q4bqw4buI4buWQ+G6sMONxJBQ4bqw4bu0xqBQ4buQ4buz4bqw4bug4bq+w4zhurDhu4pA4bqww4xS4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqwJeG7tuG6sOG7iOG7kuG7jOG7oOG6sCwl4buu4bu04bqw4bu0w53FqOG7kuG7s+G6sOG7slFQw5ThurDDo+G7kCXhu6pQw5ThurDhu7TDneG7lFDhu5DhurBkxIPhu4/hu5PhurDhu6Dhu7Dhu5LhurDhu4hDUMOU4bqw4buI4bq+4bu04bqww51D4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqw4bui4buQUuG6sOG7ouG7kOG6ulDhu7PhurDhu7Thu5BEw4zhu5DhurDhu7Thu5Aqw4zhurDDjOG7kFHhurDDjETDjOG6sMOM4buq4bqw4buyVuG6sMOU4buSRFHhurDhu4ojw4zhu7XhurDhuq/hu5Lhu4xQ4bqw4buQ4buUUOG7kOG6sOG7tMOdUVDDlOG6sCzhu5LDksOM4bqw4buy4bq8WOG6sCFPWOG6sOG7iMWo4buS4bqwUMOUJOG6sMOU4buSRFHhurAs4buSTlDhurDDlOG7ksOJUMOU4bqw4buKRSjhu7PhurDhu4jhur7DjOG6sMON4buSw5Lhu7ThurDhu4jhu6Thu5LhurAs4buw4buS4bqww4xEw4zhurDhu6DDmVDhurDhu5BUw4zhurDhu6Dhu7Dhu5Lhu7PhurDDjOG7quG6sOG7slbhurAsR+G7tOG6sMOM4buQ4buE4bu04buz4bqw4bu0w51DUMOU4bqw4bu04buQ4buST+G7tOG6sMON4buW4oCmw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu5Phu5BGKOG6sOG7hcOU4bu2KOG7jlDhurDhu4Phu5JQ4buQ4bqw4bqvRVHhu7PhurDEkeG7ksOS4bu24bqw4bu0w50lVlDDlOG6sOG7k8OdJeG7rFDDlOG6sOG7k8SR4buP4buT4bqww7Xhu7ZDUOG6sOG7keG7qlDhurDhu7nhu5Dhu7Yow5JQ4bqww7Xhu7ZDUOG6sOG7keG7qlBB4bqww4zhu5BR4bqww43hu5JP4bu04buz4bqww4xE4buS4bqw4bui4buQUuG6sMOMPUPhurBQ4buQxJDhurDhu7TDnSXhu6xQw5ThurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sMOM4buQxqDhurDhu57EkOG6sOG7tOG7kOG7kk/hu7bhurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqww5Thu5LDiVDDlOG6sOG7ikUo4bqw4bugw5lQ4bqw4buQVMOM4bqw4bug4buw4buS4bqw4buexJDhurDhu4N94bqw4bu04buQ4bu2R+G7tOG7s+G6sDjhu6DhurBQ4buQRcOM4bu14bqwxJHhu5LDklDhurDhu5BUw4zhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqwLMSQUeG6sOG7iEbhu7bhurBQ4bq64bug4bqw4buQVMOM4bqw4bug4buw4buS4bqw4buIJeG7rsOM4bqwUOG7kMSQ4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqww4zhu5BR4bqw4bugJeG7rlDhurDhu7JEw4zhu5DhurDDlOG7kkRR4bqw4bui4buQUUPhurBY4buQI8OM4bqwLCPhurBQ4buQ4bu24bqww4xG4bu24bqw4buQVMOM4bqw4bu0R1jhu7XhurDEkU/hu7ThurBQ4bq64bug4bqw4buQVMOM4buz4bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7sk3hurDhu7TDncOJ4bqw4bueReG7kuG6sOG7skTDjOG7kOG6sOG7iOG6uOG6sOG7oCXhu65Q4bqww4zhu5BR4bqwUOG7kMSQ4bqw4bu0w50l4busUMOU4bu14bqw4buF4bq64bug4bqw4buQVMOM4bqw4bq04bq24bq04bq04bqwLeG6sOG6tOG6tuG6tMOC4buz4bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7nuG7sFjhurDhurLhurbhurDhu7JN4bqw4buQVMOM4bqw4buyRMOM4buQ4bqww5Thu5JEUeG6sOG7ouG7kFFD4bqw4bug4buw4buS4bu14bqw4buF4buQJeG6sCxHKOG7s+G6sFBP4bu24bqw4bu04buQP8OM4bqw4buQ4buSw5JQ4bqww4zhu5BR4bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7oCXhu65Q4bqw4buyRMOM4buQ4buz4bqwUOG7kMSQ4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buyTeG6sFjhu5DDieG7kuG6sOG7oOG7tkPhurDhu6Dhu7Dhu5LhurDhurThuqbhurThurDDjcWo4bqww4zhu5BR4bqw4bq04bqm4bq04bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7nuG7sFjhurDhurLhurbhu7XhurBz4buw4buS4bqw4buI4buSw5Phu7bhurDhu6Lhu5LDklDhurDhu7TDnSXhu6xQw5ThurDhu6Dhu5LDk1DhurBQ4bu44buS4bqwLOG7ksOSw4zhurDDjVXhurDDnUPhurDhu7Lhu6ThurDhu7Thu5LDk1DhurDhu57hu7BQ4bqw4buI4buM4bqw4bu04buQP8OM4bqw4buQ4buSw5JQ4bqwWeG7tsOJ4bqw4bu04buQP8OM4bqwWeG7tkThurDhu7Iqw4zhurDDjD1D4bqwUOG7kMSQ4bqw4bu0w50l4busUMOU4bu14bqw4buTw51RUMOU4bqw4bui4buQ4buS4bqw4buIUuG7s+G6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG6sOG7kOG7ksOSUOG6sMOMJFDDlOG6sMOM4buQJUPhurDDjFLhurDhu6Lhu5Dhu7bhurBQ4buQxJDhurDhu5Dhu5LDkuG7tuG6sMONxajhu7PhurBQ4buQxJDhurDhu4hD4bqwUOG6ulDDlOG7s+G6sOG7ouG7kOG7tuG6sFDhu5DEkOG6sFjhu5BTUMOU4bqw4buQVMOM4bqww43FqOG6sOG7oMOZUOKApsOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buH4buSTlDhurBZ4bu2Q1DhurDhu4hPUOG6sMOU4buSRFHhurAs4buSTlDhurDDlOG7ksOJUMOU4bqw4buKRSjhurDhu6DDmVDhurDhu4N94bqw4buT4buQ4bu2R+G7tOG7s+G6sDjhu6DhurBQ4buQRcOM4buz4bqw4bu04buQRijhurDhu4XDlOG7tijhu45Q4bqwc+G6ulDhurDhu4XDlFTDjOG7s+G6sMSR4buSw5Lhu7bhurDhu7TDnSVWUMOU4bqw4buTw50l4busUMOU4bqw4buTxJHhu4/hu5PhurDDteG7tsOJUMOU4bqwdSXhu6pQw5ThurDhurThurDhu7nhu5Dhu7Yow5JQ4bqww7Xhu7bDiVDDlOG6sHUl4buqUMOUQeG6sMOM4buQ4buSQ+G6sOG7skzhu7PhurDhu4jhu4Io4bqw4buexJDhurDhurThurDhu6DDmVDhurDhu5BUw4zhurDhu6Dhu7Dhu5LhurDhu7TDnVFQw5ThurDDo+G7kCXhu6pQw5ThurDhu7TDneG7lFDhu5DhurBkxIPhu4/hu5Phu7PhurDhu5Dhu5LDklDhurBQ4buQxJDhurDhu7TDnSXhu6xQw5ThurDDjOG7quG6sMONw4lQ4bqw4buIPeG6sMOM4buQxqDhurDhu7Thu5JO4bu24bqww5Thu5JEUeG6sCzhu5JOUOG6sFbhurDDjETDjOG6sOG7oMOZUOG6sOG7kFTDjOG7s+G6sFDhu5AlUMOU4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDDjFLhurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqw4buKRSjhurDDjETDjOG6sOG7oMOZUOG6sOG7kFTDjOG6sFDEkCjhu7XhurDhu4VP4bu24bqww4xS4bqw4buQ4buuWOG6sOG7iOG7plDDlOG7s+G6sFDhu5DEkOG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG6sMOMJFDDlOG6sOG7ouG7kMOZUMOU4bqww4xS4bqwUMOU4bu24bumUOG6sOG7iOG7jOG6sMOM4buQ4buS4bqw4bu0w53DieG6sOG7niXhu6pQw5Thu7XhurDDo+G7kCVD4bqw4bui4buM4buz4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqww4wkUMOU4bqw4bui4buQw5lQw5ThurDDjFLhurDhu6Lhu5JQ4buQ4bqwWOG7kOG7mOG6sOG7iOG7jOG6sOG7iEbhu7bhurDhu7Ql4bqw4bug4bu2Q+G6sOG7suG6vOG7oOG6sOG7tMOdQ1DDlOG6sOG7tOG7kOG7kk/hu7ThurDDjeG7luG7s+G6sCHhu4Io4bqw4buKP1DDlOG6sFjhu5BTUMOU4bqw4buQVMOM4bqww4zhu5BR4bqww4xEw4zhurDhu6DDmVDhurDhu5BUw4zhurDhu7TDnU5Q4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bqu4buSw6PEqFDhu7TEqMOd4bqu4bqw4buy4bu0KOG7nsSo4bux4bquLuG7kuG7iuG7tOG7kHnhurDhuqrhurbhurJYIcO94bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tHnhurDhuqbhurLhuqhYIcO94bqu4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu4pQ4bu1w41DUeG7tOG7kENQ4buQ4buQUUPhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bq04bq04bqy4bqqL+G6tOG6tuG6tuG7isOC4bq0w4LhurLhurThuqbhuqbhu7ThurThuqrhuqzhuqThuqzhu57hurbhu7Xhu5xYw5R4w53hu7HhuqhC4bqs4bqu4bqwQ+G7nuG7tOG7seG6ruG7geG7kFLhurDhu6Lhu5DhurpQ4bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqw4bui4buQQ+G7kuG6sMOj4buQJeG7qlDDlOG6sOG7tMOd4buUUOG7kOG6sMOU4buSRFHhurDhu4ojw4zhurBY4buQxq/hurDhu7Thu5DDmVDDlOG6sOG6tOG6tuG6suG6quG6sMONR8OM4bqw4buTxJHhu4/hu5Phuq7hurAu4buS4buK4bu04buQ4bux4bqu4bqq4bq24bqy4bqu4bqw4buQxKjhu5LDlOG7kOG7tOG7seG6ruG6puG6suG6qOG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljDo0NY4bu04buSUVDhuq7DgHPhu7Dhu5LhurDDo+G7kCXhu6pQw5ThurDhu7TDneG7lFDhu5DhurBkxIPhu4/hu5PhurDhurThurbhurLhuqrhu7PhurDhu5BUw4zhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqw4buyTeG6sOG7iCXhu67DjOG6sOG7tMOdw4nhu5LhurBQw5Thu5Dhu5LDkuG7oOG6sFDhu5Dhu5LDk+G7tuG6sOG7oMOZUOG6sOG7kFTDjOG6sOG7oOG7sOG7kuG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw6PDmeG6sOG7hcOU4bu2KOG7jlDhurDhu5Phu5Dhu5bhurDhu4fDkuG7s+G6sMSR4buSw5Lhu7bhurDhu7TDnSVWUMOU4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buTxJHhu4/hu5PhurDhu5PDmeG6sMSR4buST1DhurDhu5Phu5DEkFDhu5DhurDhu7nhu5Phu4/hu7XhurDhu5Phu5BDUOG7kOG6sMSRUkNB4bqww4zhu5BR4bqww53DilDDlOG7s+G6sOG7tOG7kMSoUeG6sMOj4buQJeG7qlDDlOG6sOG7tMOd4buUUOG7kOG6sGTEg+G7j+G7k+G6sOG7oOG7sOG7kuG6sOG7iOG7pOG7kuG6sCzhu7Dhu5LhurDhu57hu7BY4bqw4bqy4bq24buz4bqwUMOUUcSQ4buS4bqw4bqo4bqw4bugw5lQ4bqw4buQVMOM4bqww43hurzhu7ThurDDjeG7tsWow4zhurDhu7nhu4XDlDvhurAs4bq6UMO94bqw4buTUURQw73hurDhu4XDlFFF4buS4bqwUMOUO+G6sOG6ssO94bqwZOG7kkRR4bqw4buKI8OM4bqw4bu04buQ4buM4bqww4zhu5Dhu4Thu7TDveG6sGThu5JEUeG6sOG7iiPDjOG6sFnhu7bhu6TDjOG6sFjhu5BTUMOU4bqwLMSQ4bqwQ1DhurBQ4buSUOG7kMO94bqwxJFRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu0w53DieG7kuG6sFDDlOG7kOG7ksOS4bug4buz4bqw4buQJeG7sFDDlOG6sFDDlOG7kOG7ksOSWMO94bqw4buFxajhu5LhurDhu4rhu7ZQw5ThurDDlOG7kkRR4bqw4buKI8OM4bqw4buI4buWQ+G6sFjhu5Al4buqUMOUQeG7s+G6sOG7kFTDjOG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu7JN4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4bueP0PhurDDjOG7kFRQ4bqw4bqm4bqw4bugw5lQL8OC4bqwUOG7kFLhu6DhurDhu6DDmVDhurDhu5BUw4zhu7PhurDhu7TDnVFQw5ThurDhu4hS4bqw4bug4buo4buS4bqwUOG7kFLhu6DhurDhu6DDmVDhurDhu5BUw4zhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqwWOG7kMOJ4buS4bqw4buI4bq6UMOU4bqw4buiKeG6sOG7mOG7tOG6sFDhu5Dhu4Thu7ThurDhu6DFqOG7tOG6sOG7oMOZUOG6sOG7kFTDjOG6sOG7tOG7kMSoUeG6sFnhu7Yo4bqw4buI4buWUOG7kOG6sMOMPUPhurDhuqPFqOG6sGTEg3fhuq/hu5Phu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7hcOUUcSQ4buS4bqww51D4buz4bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sOG7sk3hurDhu4gl4buuw4zhurDhu5BUw4zhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7suG7pOG6sMOM4buQPeG6sOG7iMOT4bqw4bu0P+G6sMOM4buQVFDhu7XhurDhu5Phu7Yo4bqwUOG7kOG7kk5Q4buz4bqww6Phu5Al4buqUMOU4bqw4bu0w53hu5RQ4buQ4bqw4bug4buw4buS4bqww4xS4bqw4bu04buw4buS4bqw4bqy4bq24bqq4bqwUOG7kFLhu6DhurDhu6DDmVDhu7PhurBQT+G7tuG6sOG7iOG7jOG6sMOMRMOM4bqwxKjhu6DhurDhu54/Q+G6sMOM4buQVFDhu7PhurBQ4buQxJDhurDhu7TDnSXhu6xQw5ThurDDjCRQw5ThurDDjOG7kCVD4bqw4buIRFjhurAqUMOU4bqw4buIJeG7rsOM4bqw4bu0w51RUMOU4bqw4bu04buUUOG7kOG6sOG7kOG7lFDhu5DhurDhu5Dhu5LDklDhurBQQyjhu7XhurDEg1HhurDhu4hS4buz4bqwUOG7kMSQ4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqwWOG7kMOJ4buS4bqw4bu0JeG6sCzhu4RQ4bqww4zhu5BR4bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sMOM4buQVFDhurDhu7TGr+G6sOG7kOG7rljhurDhu6DDmVDhurDhu5BUw4zhurDhu5Dhu65Y4bqw4bueKeG6sOG7iOG7jOG6sOG7kMSQ4buS4bqw4buQU0PhurBQ4buQ4bu24bqww4xG4bu24bqw4buQVMOM4bqw4buy4buSUOG7kOG6sCzEkOG6sOG7iOG7ksOT4bu24bqw4bui4buSw5JQ4bqw4bu04buQP8OM4bqw4bu0T+G6sFDhu5DEkOG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4bqv4buM4bqww5Thu5LDieG7kuG6sFnhu7YoT+G7tOG6sFDhu5A7UMOU4bqwLOG7hFDhurDhu4jDk+G6sOG7tMOdTlDhu7PhurDDmVDDlOG6sOG7k0XhurDEkeG7plDDlOG6sOG7hz/hu7bhu7PhurDhu4/hu5BS4bqwZOG7kkThu6DhurDhu4jhu6TDjOG6sOG7kVbhurBkxIN34bqv4buT4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurDEkVJD4bqww4zhu5BR4bqww43hu5JP4bu04buz4bqw4buQ4buSw5JQ4bqw4buRVuG6sOG7iENQw5ThurBY4buQ4buk4buS4bqw4buQ4buuWOG7s+G6sMOM4buQxqDhurDhu4hFUeG6sMOMRMOM4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buTxJHhu4/hu5PhurDDncSQ4bqw4buyUUThu7Thu7PhurDDjOG7kOG7tkhQ4bqww43hu5bhurDhu4jhu5LDk+G7tuG6sOG7ouG7ksOSUOG6sCzDk+G6sMOM4buq4bqw4buyVuG6sCxH4bu04bqww4zhu5Dhu4Thu7Thu7PhurDhu7TDnUNQw5ThurDhu7Thu5Dhu5JP4bu04bqww43hu5bhu7XhurDhuq9G4bu24bqwUOG6uuG7oOG6sOG7kFTDjOG6sOG7oOG7sOG7kuG6sOG7sk3hurDDjOG7hFjhurDDlFLhu5LhurDhu7Thu5Dhu5JP4bu04bqww43hu5bhurDhu4pFKOG6sOG7kFTDjOG6sMOM4buQUeG6sOG7ouG7kOG7pOG7kuG6sOG7nuG7sFjhurDhuqjhurAt4bqw4bqy4bq24buz4bqw4buKP+G6sOG7ouG7kk9Q4bqw4bui4buQUcOJUMOU4bqw4bq04bq24bq24bqw4bu0e+G6sOG7iOG7plDDlOG7teG6sOG6r+G7pOG7kuG6sCzhu7Dhu5LhurAs4buSw5LDjOG6sOG7nj9D4bqww4zhu5BUUOG6sOG7skTDjOG7kOG6sMOU4buSRFHhurDhu6Lhu5BRQ+G7s+G6sOG7kVbhurBkxIN34bqv4buT4buI4bq44bqww41EUeG6sMOMRFHhu7PhurDDjOG7kOG7rOG6sOG7tMagUOG7kOG6sFjhu5BO4bqw4buK4bu2KMOS4bu04bqw4buyQ+G7tuG6sOG7iFLhurDhu4glQ+G6sMOdQ+G6sFjhu5Al4buqUMOU4bqwRFDhu7XhurDDtOG7kk5Qw5ThurAsw5PhurDhu4jFqOG7kuG6sFDDlCThurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqw4bq04bqw4bugw5lQ4bqw4buDfeG6sOG7k+G7kOG7tkfhu7Thu7PhurA44bug4bqwUOG7kEXDjOG7s+G6sOG7kVbhurBkxIN34bqv4buT4bqww4wkUMOU4bqw4buI4bq44bqw4bu04buQQ+G7oOG6sOG7oCXhu7bhurAs4buw4buS4bqw4bu0xqBQ4buQ4buz4bqww4xS4bqw4bu04buQ4buM4bqw4bu04bu2KOG7jFDhurDhu4ojUMOU4bqw4bu04buQTuG7oOG6sMOU4buSRFHhurAs4buSTlDhurDhu5BR4bq+w4zhurDhu7TDnSXhu7DDjOG6sOG7oOG6vOG7tOG6sMOMUuG6sOG7tOG7kOG7jOG6sOG7iOG7ksOT4bu24bqw4buIxahQw5ThurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqw4buKRSjhurDhu57hu5JOUOG6sOG7tMOdJeG7rFDDlOKApsOBL1jDgMOB4bu0Q8ON4buexKjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq7DjEPhu6BQ4buQQ+G7tOG6ruG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ri7hu5Lhu4rhu7Thu5B54bqw4bqo4bqq4bq2WCHDveG6sOG7oEPDncOU4buSUC3hu57EqMOV4bu0eeG6sEPhu7bhu7RRw73hurDhu6BDw53DlOG7klAtw53hu5LDlOG7kOG7tHnhurBD4bu24bu0UcO94bqu4bqww4zEqOG7nuG7nuG7slhDw4zhu5JQw5Thu7Hhuq7hurbhuq7hurDDjMSo4bue4bueWEPhu4rhu4rhu5JQw5Thu7Hhuq7huqbhuq7DgMOB4bu0w41R4buKKMOAw4Hhu7TDncOAw4Hhu7Thu4rDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buF4bq64bug4bqw4buQVMOM4bqw4bq04bq24bq04bq04bqwLeG6sOG6tOG6tuG6tMOC4buz4bqw4buT4buQQ1Dhu5DhurDEkVJD4bqww4xS4bqw4bqq4bqq4bqw4bu0w50l4busUMOU4bqw4buTxJHhu4/hu5Phu7PhurDhurThuqThurDhu5PDneG7tlDDlOG6sOG7tOG7guG7oOG6sGTEg+G7heG7hS1kxIPhu5N14bqww4xS4bqw4bue4buwWOG6sOG6suG6tuG7s+G6sOG7iOG7plDDlOG6sFDDlOG7kOG7mkPhurBY4buQw4nhu5LhurDDjcav4bqw4buy4bu2UMOU4bqw4buY4bu04bqwUOG7kOG7hOG7tOG6sOG6rELhurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqwOOG7oOG6sFDhu5BFw4zhu7PhurDhuqxC4bqww5Thu5JEUeG6sCzhu5JOUOG6sOG7ikUo4bqw4buDfeG6sOG7tOG7kOG7tkfhu7Thu7XhurDhuq9PUOG6sFDhurrhu6DhurDhu5BUw4zhurDhurThurbhurThuqThurAt4bqw4bq04bq24bq04bqm4bqw4buyTeG6sOG7tOG7kOG7kk/hu7bhurDhuqThurbhuqrhurDDlOG7kkRR4bqwLOG7kk5Q4bqww4zhu5BR4bqw4bq04bqw4bugw5lQ4bqw4buQVMOM4bqw4bu0w51OUOG7tcOBL1jDgMOBL+G7tOG7isOAw4Ev4bu0w53DgMOBL+G7tMONUeG7iijDgMOBL+G7tEPDjeG7nsSow4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5YW+G7tuG7tOG7kFHDneG6rsOAw4Hhu7Lhu7TDnVFQw5TDgOG7k8O04buZ4buFZOG6sOG7h+G6pcOBL+G7suG7tMOdUVDDlMOAw4EvWMOA

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]