(vhds.baothanhhoa.vn) - Mới đây, hình ảnh hiến tóc của cô và trò Trường Tiểu học Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn) khiến nhiều người xúc động. Câu chuyện nhanh chóng được lan tỏa, nhận được nhiều lời khen ngợi cho việc làm tử tế.
4bq54bupZuG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoXeG7q0TDveG7oeG7h+G6u+G6ueG7m+G6u+G7nOG6ouG7g0Zs4buDREJB4buD4budw4nhu7XGsOG7g+G7qeG7q3Xhu7Xhu4NE4bu54bud4buDRuG7reG7g+G7m8O54bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu14buDxJDhu7XGsOG7g0Thu6nDiuG6uS/hu5vhurvhurkv4bupZuG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4buo4buhauG7o+G7h+G6u+G7suG6tOG7q+G7g+G7n+G7kUlj4buD4bup4but4bu14bup4buDbuG7teG7qeG7g+G7qeG7q3Xhu7Xhu4NE4bu54bud4buD4bud4bq6auG7g+G7neG6ouG7g0Zs4buDREJB4buDXULDisOC4bu1xrDhu4Nd4bur4bulxJDhu4Phu6nDgeG7neG7g+G7nuG6ouG7tcaw4buDW+G6suG7teG7g2VE4bup4buv4buDSG/hu4Phu5p24buz4buDW+G6suG7tcOp4buDeeG7qeG7q3Xhu7Xhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bu1xrDDisOC4bur4buDSEXhu53hu4Phu5/huq7hu7XGsGThu4Phu5zhu5HEkOG7g+G7neG7qcSQScO54bu14buD4bu14bupauG7teG7qeG7g+G7neG7qeG7ueG7tcaw4buD4bufw4rhuqThu53hu4PDvWrhu7Xhu4NEw4BqY+G7g+G7teG7qeG7leG7teG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g8O9w4Lhu6vhu4N54bup4buh4bu14buD4bu1xrDhuqThu6vhu4Phu53hu6nhu7fhu4NG4burw7nhu53hu4PDvWzhu7Phu4NE4buC4buDRHVk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7suG7t+G7tcaw4buD4buzxJDDg+G7teG7g8O9auG7teG7g0TDgGrhu4Phu6ls4bu14bup4buD4buf4bqu4bu1xrDhu4NE4buC4buDRHVj4buD4bup4but4bu14bup4buDROG7qWzhu7Xhu6nhu4PDvcOD4bur4buDQ8OD4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4NGw7Phu7Xhu4PigJzhu53hu6nhu7fhu4Phu5/hu6vhu4PDvWzhu4Phu51B4bu14buD4buzb+G7q+KAneG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7nWvhu53hu4Phu6nDgeG7neG7g0RCQWPhu4Phu53huqLhu4Phu7TGsMSQSeG7p+G7teG7g13hu6nhu6/hu4Nd4bupxJDhu4Phu6hsY+G7g8aw4bura+G7t+G7g0bhu6t04bu14buD4buyxKjhu4NE4bupxJDhu5VEY+G7g11Cw4rDguG7tcaw4buDXeG7q+G7pcSQ4buD4bupw4Hhu53hu4Phu57huqLhu7XGsOG7g1vhurLhu7Vj4buD4bufb+G7g3l0xJDhu4PGsMOB4bur4buD4buda+G7neG7g+G7oeG7s+G7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4Phu7Phu63hu7Xhu6nhu4Phu6nhu6t14bu14buDROG7ueG7neG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7m8O54bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu14buDxJDhu7XGsOG7g0Thu6nDimThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw6zhu4Xhu4XhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naWZmL2dm4buF4buj4buFZsOtaMSpZ8OsRMSp4buLaWlpw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6teG7i+G7i2jhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buc4bqi4buDRmzhu4NEQkHhu4Phu53DieG7tcaw4buD4bup4burdeG7teG7g0Thu7nhu53hu4NG4but4buD4bubw7nhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4PEkOG7tcaw4buDROG7qcOK4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrOG7heG7heG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u+G7nOG6ouG7g0RCQeG7g11Cw4rDguG7tcaw4buDXeG7q+G7pcSQ4buD4bupw4Hhu53hu4Phu57huqLhu7XGsOG7g1vhurLhu7Xhu4Phu6nhu6t14bu14buDROG7ueG7neG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7m8O54bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu14buDxJDhu7XGsOG7g0Thu6nDiuG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvigJzhu5rDg+G7g+G7neG7qcSC4bu1xrDhu4NE4bqi4bur4buD4bub4buv4buDxJDhu7XGsOG7g0Thu6nDimPhu4Phu59q4bu1xrDhu4Phuqjhu6lu4bur4buD4buf4burw7rEkOG7g0RC4buvZOG7g13hu6nDguG7q+G7g8aw4burauG7teG7g+G7neG7qcOz4buz4buDQ+G7ueG7neG7g+G7m8ODY+G7g+G7nW7hu7Phu4Phu7Xhu6nhu5Xhu7Xhu4Phu7Xhurbhu6vhu4Phu59qxJDhu4Phu5/hurThu7Xhu4Phu51u4buDRsO64buDROG7qeG7peG7g0hr4bud4buDw73GoeG7teG7g0Thu6vhu7Xhu6nhu4NE4bup4buZ4bu14buD4bud4bq6auG7g+G7m8O54bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu14buDxJDhu7XGsOG7g0Thu6nDimPhu4NE4bqi4bur4buD4buz4bu34bu1xrDhu4Phu7PEkMOD4bu14buDw71s4buz4buD4buz4bquROG7g+G7n+G7q8O6xJDhu4PGsOG7reG7g+G7n+G7uWThu4Nd4bupdeG7g0LEguG7q+G7g0ThuqLhu6vhu4Phu5vhu6t1ROG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu53hu6nDiuG6suG7tcaw4buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Phu6nhu6t14bu14buDROG7ueG7neG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7m8O54bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu14buDxJDhu7XGsOG7g0Thu6nDiuKAnWPhu4Phu53huqLhu4Phu6hs4buD4bud4bup4burauG7g0Ny4buDRmzhu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu5vhu6t1ROG7g+G7s+G7reG7teG7qeG7g+G7neG7qcOy4bud4buD4bud4bupw7Lhu7Xhu4NDc+G7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buD4bud4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bup4buD4bu1bElk4buD4bue4burw7rEkOG7g+G6qsSQauG7teG7g0RCw4Hhu7XGsOG7g+G7qeG6suG7teG7g8O9bOG7g+G7neG6ouG7g+G7s8SQw4Phu7Xhu4Phu7Xhu6nhu5Xhu7Xhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g0Phu4bhu4Phurrhu7XGsOG7g+G7qeG6ruG7g0Thu4Dhu4Phu7PDgeG7q+G7g+G7tcaww4rDguG7q2Thu4Phu5rhuqbhu6vhu4NG4buVSWPhu4Phu53huqLhu4Phu7Xhu7nhu6vhu4NCauG7g+G7o+G7huG7g+G7n+G7r+G7teG7qeG7g0bhurThu6vhu4NE4bup4buZSeG7g+G7neG6ouG7g0RC4bu34bu1xrDhu4NEQsOKw4Lhu7XGsOG6q+G7g+KAnOG7nuG7q8O6xJDhu4PDvWzhu7Phu4NE4bqi4bur4buDROG7qeG7huG7neG7g0Phu4bhu4Phu5vhu5NE4buD4bu1xrDDguG7g8O9bOG7g0Thu6lr4bur4buD4buf4bqu4buD4bud4bq6auG7g+G7s8OB4bur4buD4bu1xrDDisOC4bur4buDQuG7k0Thu4NE4bux4bud4bup4buD4bud4buG4budY+G7g0Lhu5NE4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7n2/hu4Phu5vhu6t1ROG7g+G7n3Xhu7Xhu4Phu53hu6nDiuG6suG7tcaw4buDRELhu63hu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6nDiuG7tcaw4buD4bupw4Hhu4Phu53hu6nDimrhu4Phu5vhu6t1ROG7g+G7nWvhu53hu6nhu4NE4bup4bq+4bud4buD4buf4bul4buDw71s4buz4oCdZOG6uS/huqjhurvhurnhuqjhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G6qOG7muG7t+G7o0nhu4fhurvhu5zhuqLhu4Phu6hs4buD4bufb+G7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4NG4bq04bur4buD4buda+G7neG7g+G7neG6ouG7g8aw4bura+G7t+G7g0RC4bu34bu1xrDhu4NEQsOKw4Lhu7XGsOG7g0TEkEl04bu14buDRELEkEnDuuG7teG7g0bDuuG7g8ON4buD4bu1xrDhu6l3auG7g+G7neG6umrhu4Phu53hu6nDiuG6suG7tcaw4buDRELhu63hu7Xhu6lj4buD4buz4bu34bu1xrDhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7nWvhu53hu4Phu6Hhu7Phu4Phurrhu7XGsOG7g+G7qeG6ruG7g0Thu6lq4buz4buDxrDhu6tq4buD4bud4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bupZOG7g33hu5NE4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qWPhu4Phu7Xhu6nhu5NE4buDw71s4buD4bupw4Hhu53hu4ND4bur4bu14bup4buD4bu14buE4buD4bupbOG7t+G7g+G7qeG6vuG7tcawY+G7g+G7s+G7t+G7tcaw4buD4buzxJDDg+G7teG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDxrDhu7nhuqjhu4Phu7Phuq5E4buD4bqo4bup4buZ4bu14buD4bu14bupw4Dhu4Phu5tw4buD4buf4bul4buDxrDhu6tF4bqo4buD4buda+G7neG7g+G7m8O54bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu14buDxJDhu7XGsOG7g0Thu6nDimThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74buc4bup4burauG7g0Ny4buDRsO64buDw73DjeG7g+G7o+G7t+G7g+G6qsSQSXVE4buD4buf4buv4bu14bup4buD4bup4burdeG7teG7g0Thu4/hu7XGsOG7g0Thu7nhu53hu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu7Xhu6nhu4Thu7XGsOG7g+G7m8O54bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu14buDxJDhu7XGsOG7g0Thu6nDimPhu4Phu6Hhu7Phu4Ndw4Phu7XGsOG7g+G7tMaww4Hhu53hu4NL4bu14bupY+G7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g8O94bq04bqo4buDaeG7mmPhu4NdQsOKw4Lhu7XGsOG7g13hu6vhu6XEkOG7g+G7qcOB4bud4buD4bue4bqi4bu1xrDhu4Nb4bqy4bu1Y+G7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7m+G7q3VE4bqr4buD4oCc4bug4buz4buD4bufb+G7g+G7tcaw4bup4buh4buDROG7qeG6ouG7tcaw4buDROG7q+G7teG7g+G7neG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g+G7qeG7q3Xhu7Xhu4NE4bu54bud4buD4bud4bup4bu34buD4bubw7nhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4PEkOG7tcaw4buDROG7qcOK4buDeeG7qWvhu4PDveG7kcSQY+G7g0Zs4buD4buh4buz4buD4bufb+G7g+G7neG7ueG7g8ON4buD4buf4buv4bu14bup4buD4bu1xJDhuqLhu6vhu4NE4bu54bud4buD4bujbOG7q+G7g0Thu4bhu4Phu7Xhu6nhu6t04bu1Y+G7g+G7neG7qcOz4buz4buDQ+G7ueG7neG7g0Thu7nhu53hu4N54bupw4Dhu6Hhu4Phu7Nt4bu14bup4buD4buf4bul4buD4bud4bu54buDROG7qeG7peG7g+G7qeG7q3Xhu7Xhu4NE4buP4bu1xrDigJ1k4buDe8SQSXVE4buD4buf4buv4bu14bup4buD4bud4bq6auG7g+G7oeG7s+G7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bud4bupauG7g+G7s3Hhu4Phurrhu7XGsOG7g+G7qeG6rmThurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5rhu7fhu6NJ4buH4bq74bq54bur4buzxrDhu4Phu53DvWpDQ+G6teG7h+G7q+G7nOG7oeG7tUThu6FC4buH4buDQ0RJw73hu6HhurXhu4dH4bur4bujROG7qeG6q+G7g+G7ieG7heG7heG6qEhi4buD4bup4buh4burxrDhu6lE4bqr4buDw6zhu4Xhu4XhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naWZmL2dm4buF4buj4buFZsOtaeG7hWbhu4lExKln4buFaMOsw73hu4VkeOG6qMaw4bqpQuG6tWlmw6zhu4fhu4Nqw71E4bq14buH4buc4bqi4buDRmzhu4NEQkHhu4Phu53DieG7tcaw4buD4bup4burdeG7teG7g0Thu7nhu53hu4NG4but4buD4bubw7nhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4PEkOG7tcaw4buDROG7qcOK4buH4buDR+G7q+G7o0Thu6nhurXhu4fhu4nhu4Xhu4Xhu4fhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThurXhu4fDrOG7heG7heG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u13Dg+G7tcaw4buD4bu0xrDDgeG7neG7g0vhu7Xhu6nhu4NGxJDhu6vhu4Phu7Phu4Dhu7XGsOG7g0bhu63hu4NG4burw7nhu53hu4PDvWzhu7Phu4PDjeG7g+G7tcaw4bupd2rhu4Phu53hurpq4buD4buz4but4bu14bup4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u1tqxJDhu4N54bup4bur4buD4bufw7Phu7XGsOG7g0Ru4bur4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu6nhu63hu7Xhu6nhu4Nu4bu14bup4buD4bufceG6qOG7g+G7neG6umrhu4Phu53huqLhu4NGbOG7g0RCQeG7g+G7teG7qWzhu4NEQsOKw4Lhu7XGsOG7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4Phu6nhu6t14bu14buDROG7ueG7nWPhu4NEQnThu7Xhu4NEQmrhu7XGsOG7g8WpauG7neG7oeG7m+G7t+G7t3nhu4Phu53hurpq4buDRELDisOC4bu1xrDhu4Phu53hu7nhu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buDw73DiuG6pEThu4Phu53hu6nhu6tq4buDQ3Jj4buD4bu14bup4buV4bu14buDRuG6ouG7g0Zs4bu14buDw73DguG7q+G7g3nhu6nhu6Hhu7Xhu4Phu7XGsOG6pOG7q2Phu4Phu51u4buz4buD4bqo4bup4bq44bud4buDRsO64buD4bupbOG7teG7qeG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buD4bufceG6qOG7g0Thu4Dhu4Phuqjhu6nhu7Fq4buD4bqo4bup4bq44buD4bupxJBJ4bu14bup4buDRmzhu4Phu7PDgeG7q+G7g+G7tcaww4rDguG7q2Thu4Phu7Thu6nhu6vDusSQ4buD4bu1xrDDisOC4bur4buD4bufb+G7g+G6uuG7tcaw4buD4bup4bqu4buD4bud4bup4bu34buD4bud4bupw4rhurLhu7XGsOG7g0RC4but4bu14bupY+G7g8O94burdOG7teG7g8O9beG7neG7g0bhurThu6vhu4Phu53huqLhu4Phu6hs4buDRuG6tOG7q+G7g+G7s+G7t+G7tcaw4buD4buzxJDDg+G7teG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bup4burdeG7teG7g0Thu7nhu53hu4Phu53hurpq4buD4buz4but4bu14bup4buD4bup4bu34buP4bud4buD4bud4bq6auG7g+G7neG7t+G7teG7g8awa+G7q2Thu4NdQuG7t+G7tcaw4buD4buf4bu5Y+G7g+G7neG7ueG7g+G7teG7qeG7hOG7tcaw4buD4buh4buz4buD4bufauG7tcaw4buD4budQeG7teG7g+G7teG7qcOA4buDRMSQ4bqw4burZOG7g+G7qOG7q8O54bu14buDRG3hu6tj4buD4bud4bqi4buD4buobOG7g+G7n2/hu4Phu7Xhu6nhu5Xhu7Xhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7ieG7g+G7m+G6ruG7g0Thu7nhu53hu4Phu6nhu6t14bu14buDROG7gOG7g+G7qcOB4bud4buDQ+G7q+G7teG7qeG7g0Zs4buDxrDhu6tr4bu34buDRuG7q3Thu7Vk4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6q+G7g8Otw6zhu4nhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naWZmL2dm4buF4buj4buFZsOtaeG7hcOtw61EaGfhu4XDrGnDveG7hWR44bqoxrDhuqlC4bq1w63hu4XEqeG7h+G7g2rDvUThurXhu4fhu5zhuqLhu4NGbOG7g0RCQeG7g+G7ncOJ4bu1xrDhu4Phu6nhu6t14bu14buDROG7ueG7neG7g0bhu63hu4Phu5vDueG7teG7qeG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g8SQ4bu1xrDhu4NE4bupw4rhu4fhu4NH4bur4bujROG7qeG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h8Otw6zhu4nhu4fhu4Mv4bq74bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bucauG6qEThu6vhu7fhu7Xhu4fhurvhu7Lhuq5E4buD4buza+G7q+G7g0Thu7nhu53hu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu5/hu6tj4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7teG7q8O64buz4buDRsSQ4bur4buD4bqm4buDw71t4bur4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G6ueG7q+G7s8aw4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhu6vhu5zhu6Hhu7VE4buhQuG7h+G7g0NEScO94buh4bq14buHR+G7q+G7o0Thu6nhuqvhu4No4buL4buF4bqoSGLhu4Phu6nhu6Hhu6vGsOG7qUThuqvhu4Phu4nhu4Xhu4XhuqhIYuG7h+G7g0NC4bud4bq14buHLy/hu53hu6Phu7Vk4bubauG7t0Thu6lq4bu14bup4bup4bu3amRG4bu1L+G7o+G7oUN5ROG7t+G6qC/hu7Xhu6FHQy9naWZmL2dm4buF4buj4buFZsOtaWZp4buJRMSpw6zEqcSpacO94buFZHjhuqjGsOG6qULhurVpaMSp4buH4buDasO9ROG6teG7h+G7nOG6ouG7g0Zs4buDREJB4buD4budw4nhu7XGsOG7g+G7qeG7q3Xhu7Xhu4NE4bu54bud4buDRuG7reG7g+G7m8O54bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu14buDxJDhu7XGsOG7g0Thu6nDiuG7h+G7g0fhu6vhu6NE4bup4bq14buHaOG7i+G7heG7h+G7g+G7qeG7oeG7q8aw4bupROG6teG7h+G7ieG7heG7heG7h+G7gy/hurvhurkv4bqo4bq74bq54bqo4buD4budw71qQ0PhurXhu4fhuqjhu5xq4bqoROG7q+G7t+G7teG7h+G6u33hu5NE4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7tcaww4rDguG7q+G7g+G7s+G7t+G7tcaw4buD4buzxJDDg+G7teG7g+G7n8OK4bqk4bud4buD4bup4burdeG7teG7g0Thu7nhu51j4buDxrDhu6tF4bqo4buD4buf4bqs4buD4bubw7nhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4PEkOG7tcaw4buDROG7qcOK4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u+G7suG6rkThu4Phu7Nr4bur4buDROG7ueG7neG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7n+G7q2Phu4Phu7Xhu6nhu6vDusSQ4buD4bu14burw7rhu7Phu4NGxJDhu6vhu4Phuqbhu4PDvW3hu6tk4buDYWzhu4Phu7Xhu6vDuuG7s+G7g0bEkOG7q+G7g+G7k0nhu4Phu51s4bu1xrDhu4NEQsOB4bu14buDRnHhu7Xhu4Phu6nhurLhu7Vj4buDeeG7qeG7q+G7g0Thu6nhuqLhu7XGsOG7g+G6qsSQauG7g+G7neG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qWPhu4Phu59v4buDxrDhu6tF4bqo4buD4budbuG7q+G7g0Thu6nhu6vDueG7teG7g0Zs4buD4bu14buR4bu1xrDhu4Phu51q4bu34buD4bud4bup4buTROG7g8O9w4rhuqThu7XGsOG7g0PDg+G7tcaw4buD4bud4bup4bu34buD4bud4bqu4bu1xrDhu4Phu5/EguG7tcaw4buD4bubw7nhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4NGbOG7g+G7n+G7j+G7neG7g+G7m+G7q8O5RGPhu4PGsOG7q0Xhuqjhu4Phu6nDgeG7g0Thu4bhu4NE4bur4bu14buD4bup4bqy4bu14buDRuG6tOG7q+G7g+G7tcaw4bu3beG7q+G7g+G7qeG7reG7teG7qeG7g+G7neG6umrhu4Phu7Phu63hu7Xhu6lj4buD4budauG7teG7g+G7n27hu7Phu4Phu53hu6nhu6t14bu14buD4buf4buTxJDhu4NG4bq04bur4buD4bubw7nhu7Xhu6nhu4NE4buVRGThu4Phu57DiuG6pOG7neG7g+G7m+G7q3VEY+G7g0Thu7nhu53hu4Phu6nhu6t14bu14buDROG7j+G7tcaw4buDQ3Phu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7n+G7oeG7s+G7g+G7n+G7q+G7g8aw4burauG7g+G7neG6ouG7tcaw4buDRmzhu4PGsOG7guG7q+G7g0Thu4/hu7XGsOG7g+G7neG7qeG7t+G7g+G7nWvhu53hu4NE4bupw4rhu4NG4burw7nhu7Xhu4NE4bu54bud4buDREJ04bu14buDROG7t2zhu7Xhu4PhuqrEkMOD4bud4buD4buf4bul4buD4bubw7nhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4Phu53hu7nhu4NE4bup4bul4buDROG7q3Xhuqjhu4Phu53hu5Xhu7Xhu4Phu6Phu6fhu4Phu6Ns4bu1xrDhu4Phu6nhurLhu7Xhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDRuG7q8O54bud4buD4buzw4rhuqThu7Xhu4NGbOG7g0RCbuG7g0Thu7nhu51k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqo4bua4bu34bujSeG7h+G6u2Hhu6vDueG7neG7g8O9bOG7s+G7g+G7neG6umrhu4Phu53huqLhu4NGbOG7g0RCQeG7g11Cw4rDguG7tcaw4buDXeG7q+G7pcSQ4buD4bupw4Hhu53hu4Phu57huqLhu7XGsOG7g1vhurLhu7Xhu4Phu59v4buDROG7q3Xhuqjhu4NE4bq44bud4buD4bu14bup4buR4bu14buDw7104bu14buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu7XGsOG7qXdq4buD4bud4buC4buD4budauG7t+G7g+G7n3Hhuqhj4buD4bu14bup4buE4bu1xrDhu4Phu53hu5HEkOG7g+G7neG7qcSQScO54bu14buD4budbuG7s+G7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDRsO64buDROG7k+G7s+G7g8O9QeG7tcaw4buDROG7qW7hu7fhu4NE4bup4bqy4buzY+G7g8aw4burbMSQ4buDw71B4bu1xrDhu4Phu7Xhu6nhu5Hhu7Xhu4Nr4burZOG7g+G7suG7t+G7tcaw4buDQuG7jeG7tcawY+G7g+G7qeG7t21E4buD4buf4bqu4bu1xrDhu4Phu7VsSeG7g0Nz4buD4bu1xrBsSeG7g+G7nWzhu7XGsOG7g+G7n8OK4bqk4bud4buDw71q4bu14buDRMOAauG7g0Phu5HEkOG7g0Lhuq7hu7XGsOG7g+G7n+G7peG7g+G7teG7qeG7q8O6xJDhu4Phu7XGsMOKw4Lhu6vhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7m+G7q3VE4buD4bufdeG7teG7g0Zs4buD4bud4bu54buD4bud4bqy4buD4bup4bqu4bur4buDxrDhu6tF4bqo4buD4buf4bqs4buD4buda+G7neG7g+G7m8O54bu14bup4buD4bu14bup4buR4bu1Y+G7g+G7teG7qcOK4buD4bubbeG7teG7g13Dg+G7tcaw4buD4bu0xrDDgeG7neG7g0vhu7Xhu6nhu4Phu7Xhu7nhu6vhuqvhu4PigJzhu5zhu7fhu7Xhu4NDc+G7g8O9auG7teG7g0TDgGrhu4Phu53hu5HEkOG7g+G7neG7qcSQScO54bu14buD4bu1bEnhu4Phu5914bu14buD4buda+G7neG7g+G7m23hu7Xhu4NEQuG7t+G7tcaw4buDw73hurThuqjhu4Phu53hu7fhu7Vj4buD4buf4bul4buD4bu14bup4burw7rEkOG7g+G7m23hu7Xhu4Phu5/DiuG6pOG7neG7g+G7m+G7q3VE4buD4bufdeG7teG7g+G7neG7qcOK4bqy4bu1xrDhu4NEQuG7reG7teG7qeG7g0Thu4/hu7XGsOG7g0Thu7nhu53hu4Phu53hu6nhu7fhu4Phu5vDueG7teG7qeG7g+G7teG7qeG7keG7teG7g8SQ4bu1xrDhu4NE4bupw4pj4buD4buf4bul4buDeeG7r+G6qOG7g0Thu6nDguG7q+G7g+G7neG6sOG7g0bhurzhu4NGbOG7g+G7n+G6ruG7tcaw4buDRuG7q3Thu7Xhu4NE4bur4bu14bup4buDROG7qeG7meG7tWPhu4PGsOG7q0Xhuqjhu4Phu6nDgeG7g0bDiuG6pEThu4PhuqrEkGrhu4Phu5tt4bu34buD4bubw7nhu7Xhu6nigJ1k4bq5L+G6qOG6u+G6ueG6qOG7g+G7ncO9akND4bq14buH4bqoSsSQROG7qeG7t0Lhu4fhurth4buR4bu14buDSuG7teG7qeG6uS/huqjhurs=

Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]