(vhds.baothanhhoa.vn) - HS khuyết tật tại các trường công lập được hưởng chính sách về học phí, chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập theo Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31-12-2013 về quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.
OcO14bqxxINp4bud4bqreXlbw6N2w53DtMO94bud4buLw6NhSXHhu5/Eg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhu5vDtXDEg+G7m8O1w6nhu5/Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDw61k4bq0xIPDvXhqxIPhu5vDteG7s+G6tG3DvcSDw73hu4XDvcSD4butxINpYmnEg8O9eMOA4bur4buf4buPxINpdeG7n+G7j8SD4bud4buFdjkvw7XhurFhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3bDleG7i+G6q8Otw6Nhw5VZxIPhu5vDteG7s+G6tG3DvcSDw73hu4XDvcSDw71kw7TEg2liacSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg2l14buf4buPxIPhu53hu4V2xIPDrMOA4buxacSDw7XDgOG7reG7n+G7j8SDacO14buR4bufw7XEg3liacO1xIPhurBuxIPDtXJpxIN2w7Xhu5E0xINpw7Xhu5Hhu5/DtcSDeWJpw7XEg8O1cmnEg2jhu6fhu5/hu4/Eg+G6sGPEg8O1xanEg8O9eOG7scSDdsO1w4DGsOG7n+G7j8SDw73DtG/hu580xIPDrMO5xIPDreG7t+G7n+G7j8SDw7VyacSDw73hu4V2xIPDvcO14buL4buhxIPDncO1deG7n+G7j8SDw73DgMSD4bucw7Rs4bufxIPDveG7mWnDtcSDecO6xIPhurXhurcv4bq34bqv4bqx4bqzL8Odw53hu5zDnS1I4buOw43DjMOdLUjhu5zDjMOdSCzDlS1Iw51JxIPhu5/hu49j4bq0xIPhurPhurEt4bqx4bq3LeG6t+G6r+G6seG6s8SD4bqwbsSDd+G7s+G6tMSDw6zhu5nhu5/DtcSDacO14buR4bufw7XEg3liacO1xIPhurBuxIPhu4/DtGLhu6HEg8Ot4bu5acSDw6zDusO0xIPhurDhu6nDtMSD4buf4buPw4Dhu6vDtMSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw701OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDrcO9w7Xhu7Phu6NoxIPDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPDouG6s+G6s3bhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bqx4bq14bqnL+G6seG6p+G6p8Otw6Lhuq/huq3hurXhurXhuq/huq/DveG6p+G6qeG6seG6p+G6r+G7neG6rzXGoXbhu48xeFvhuqnhuqXhuq3Do8SD4bqr4budw71bw6NJceG7n8SD4bufw7XDtG7hu7PEg+G7m8O1cMSD4bubw7XDqeG7n8SDw7144buh4buf4buPxIPDrWThurTEg8O9eGrEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIPhu63Eg2liacSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg2l14buf4buPxIPhu53hu4V2w6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Ojw6LhurPhurPDo8SDL2FJdcSD4buPw7Ri4buhxIPhu57hu4/hu7PhurTDsuG7n8SDw53DteG7mcSDw5XDgMaw4buf4buPNMSDw514w4Dhu6vhu5/hu4/Eg8Odw7TDs+G7s8SDw7VyacSDw5XEkcO0xIPhu5zhu6Hhu5/hu4/Egzfhu57DtcOAxIPDncO14bqr4bufw7U4xIN2w7Xhu7nEg8OsZOG7ocSDacO14buhxIPDtXJpxIN5w7Thu5/DtcSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw73Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4buPw7Thu6vEg3jhuqvEg2nDtcaww7Q1OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhOXnDvXjhu6Hhu5/hu49hOsOA4buxw73Eg+G7m8O1cDkvecO9eOG7oeG7n+G7j2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2Hhu57DqeG7o8SDw7VyacSD4bufY+G6tDTEg8OdeMOA4bur4buf4buPxIPDncO0w7Phu7PEg8O1cmnEgzfDncOVOMSDw5XEkcO0xIPhu5zhu6Hhu5/hu4/Egzfhu57DtcOAxIPDncO14bqr4bufw7U4xINpcMSDw6LEg8O1cmnEg3nDtOG7n8O1xIM3w5VZOMSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw701xINWw7Xhu4Phu5/Eg+G7neG7qeG7n8SDaWJpxIPhu4vhu6PEg+G7nWPEg8OVWcSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw73Eg8O9eOG7kcSDw73hu7NvNMSDacO14buF4bujxIPhurBuxIPhu5vhuqjEg+G7n8Op4buf4buPxIPDrHJpNMSD4bqww7Rtw700xIPhu5vDtXDEg+G7m8O1w6nhu5/Eg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDw73DtG12xIPDvcO14buzxIPhu5vDtG3hu5/Eg8O9w7XhuqBpNcSD4buc4bupdsSD4bqx4bqqxIPDreG7ocSDaXXEg+G7j8O0YuG7ocSD4bue4buP4buz4bq0w7Lhu5/Eg8Odw7Xhu5nEg8OVw4DGsOG7n+G7j8SD4budY+G7o8SDacO1QcSD4bufw7XDtG/hu6PEg2lwxIPhurHEg8OVWcSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw73Eg2hm4bujxIN5w7Thu5/DtTTEg+G7i+G7o8SD4bubw7V14buf4buPxIPhu5vDtMOz4bujxIN54buhYsO9xIPDrMOA4buxacSD4bqww7RvacSDw6zDtMSD4bqwb8SDecO04bufw7XEg2lB4bqrxINoxJHhu5/Eg8O9w7Xhu4Hhu581xIPDjOG7geG6tMSD4budY8SDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg8O14buxdsSDw5VZxIPhu5vDteG7s+G6tG3DvcSDw73hu4XDvcSDaXDEg8O94buT4bufw7XEg8O9eGThu5/hu4/Eg+G7n8O1xKnEg+G7n8O14buHw73Eg8O94bqixIPDvXjDgOG7qWnEg8OsbeG7n8SD4buf4bqr4bq0xIPhu6NjxINpdcSD4buPw7Ri4buhxIPDlcOAxrDhu5/hu4/Eg8OsZcSDw61k4bq0NcSD4bui4bulw73Eg3nDusSD4bufw6nhu6PEg8O9eMOA4bupaTTEg8OVWcSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw73Eg2nDtUHEg+G6tG3hu7PEg+G6sG7Eg8O9w7Xhu4Phu5/Eg+G7m8O04bufw7U0xINpcMSD4bufw7Xhuq7hu5/hu4/Eg8O1Y+G7n8O1xIPDrOG7peG7n+G7j8SDaOG7h8O9xIPDvcO1w4Dhu6vhu5/hu480xIPDrG3hu5/Eg+G7j8O04burxIPDtXJpxIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg+G6sGPhu6HEg+G7neG7qXY0xIPhu5/hu4/DucO0xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg+G7neG7qXbEg8O1cmnEg8O9w7Xhu5PEg+G7neG6q8SDw7Xhu4nDvTTEg8OsYuG7n8O1xINoZOG7n8SDw7Xhu6Hhur1pxINpw7Vk4bq0xIPhurDhu7nDvcSDeOG6q8SD4buf4buP4buhY8O04oCmxINJdcSD4buPw7Ri4buhxIPDlcOAxrDhu5/hu4/Eg2nDteG7ocSDaMO0bcO9MsSD4oCcSGThu5/Eg+G7h+G6tMSDw73DtG12xIPDvcO14buzxIPDrMOA4buxacSD4bqwY8SDaMO0bcO9xIPhu5/hu4/DteG7i8SD4bud4burw7TEg2l1NcSDw53hu7PhurTEg+G7n8O1w7Rs4bufNMSDw7144buh4buf4buPxIPhu4/DtOG7q8SDw7VyaTTEg+G7j8O0YuG7ocSD4bqww7Rs4bufxIN2w7XEkcO0xIPhu53DtGzhu5/Eg8O94bu5acSD4bufw7XhurlpxIPhu5/DteG7rcSD4bqw4buH4bufxIPDrG7Eg+G6sG/Eg3nDtOG7n8O1xINpYsSD4bufw7Xhu4Hhu5/Eg+G6sGPEg8Ot4bq94bufxIPDrXHEg+G7i+G7o8SD4buj4buzw7rhu5/Eg8Osw7TEg+G7neG7tWnEg+G7n2Phu6HEg8O9w7Xhu5PEg2nhuqDEg8O9w4PEg+G7n8O1w7Rs4bufxIN44bqrxIPhu5/hu4/hu6Fjw7TEg+G7o2PEg+G7m8O1deG7n+G7j8SDdsO1xJHDtMSD4bqyw7Thu5/Eg3bDteG7iXbEg2l1xIPhu4/DtGLhu6HigJ01OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhSXHhu5/Eg8O9w7Xhu4vhu6HEg2nDtcO04bqrxIN5asSDaUHhuqvEg2l1xIPhu4/DtGLhu6HEg+G7nGzEg8Odw7Xhu5nEg+G7nsO04bufw7U0xIPhu4/DtGLhu6HEg+G6sMO0bOG7n8SDw514w4Dhu6vhu5/hu4/Eg8Odw5XEg+G7osO04bufw7XEg+G7msO14bqrw7TEg+G6scSDN8OdVsSDw53DteG6q+G7n8O1xIPDlXDhuqs4MsSD4oCcw41k4bq0xIPDlVnEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIN44buHw73Eg+G6sOG7h8O9xIPhurDEkTXEg+G7rMSD4bubw7XDusO0xIPhurXEg8O9dcO0xIPDrWThurQ0xINpcMSD4buj4bulw73Eg8OVWcSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw700xIPDtcaw4bufxINpYmnEg2hk4bufxIPhurPEg8O94buz4bunw7Q1xIPhu4rhu6PEg2jDtG3DvcSDw6xyaTTEg2jDtG3DvcSD4bqww7Rtw73Eg+G7n8O1w4Dhu5/hu4/Eg+G7kcO9xIPhu5vDtcO0xIPDteG7oWPhu5/Eg8O9w7Vj4bufw7XEg2hjw7TEg8O94buFdsSD4buj4bulw73Eg+G7o+G7k+G7n8O1NMSD4bubw7V14buf4buPxIPDvcO1w7PEg8O1cmnEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SDw73DteG7q8O0xIPhu4/DtOG6q+G7n8SDd+G7s+G6tMSDw6zhu5nhu5/DtcSD4bqwY8SD4bubw7V14buf4buPxIN2w7XDusO0xIPDteG7sXbEg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhurDhu6nDtMSDaXXEg+G7j8O0YuG7oTXEg8OVWcSD4bufY+G6tMSD4bqw4bqi4bqrxIPDtXJpxIPhurDhuqLhuqvEg2nDtcaww7Q0xIPDvcO14buRacO1xIPDvcO14buTxIPDtXJpxIPhurBjxIPDteG6q+G6tMSD4bufcMO0xIPDvcODxIPDreG7ocSDw7144buh4buf4buPxIPhu53hu6l2NcSDw53DtcOA4bur4buf4buPxIPDvcO14buTxIPhu4/DtGLhu6HEg+G6sMO0bOG7n8SD4bud4buzdeG7n8SDdsO1xJHDtMSDw61j4bufw7XEg3nDg8SDd+G7s+G6q+G7n8SDw73hu4Hhu6PEg2nDteG7ocSDw5VZxIPhu5vDteG7s+G6tG3DvcSDw73hu4XDvcSD4bufw7XDtG7hu7PEg8O1xrDhu5/Eg2liacSDaGThu5/Eg+G7m8O1YmnEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bud4bupduKAnTU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2FZw4PEg3fhu7Phuqvhu5/Eg8O94buB4bujxIPhu59j4bq0xIPDrOG6vWnEg2jDtG/DvcSDw7XGsOG7n8SD4butxINpw7XFqTTEg+G7n+G7j+G7oWPDtMSD4buPw7Thu6vEg8O1cmnEg8O9eGzhu5/Eg+G7neG7qXY0xIPhu4/DtGLhu6HEg+G6sMO0bOG7n8SDw73DtcOA4bur4buf4buPxIPDrWPhu5/DtcSD4bqxw6LEg3bDteG7tcO9xIPDrOG7g+G7s8SD4buPw7Thu6s0xIPhu4/DtOG7q8SDeOG6q8SDacO1xrDDtMSDw7Xhu6Hhur1pxINp4buzw7rDtMSDaOG7s+G7p8O0xIPDrMOzxIN2w7Xhu7nEg8OsZOG7ocSDacO14buhxIPDlVnEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9NcSDLmzhu7PEg8O9w7XDgMaw4buf4buPNMSDw63FqcSDw61j4bufw7XEg+G6sGPEg+G7m8O0bOG7n8SDw7144buTxIPhu51jxIPhu5/DteG6ruG7n+G7j8SDw6zDtG7hu7PEg2nhu4Phu5/Eg8O9w7XDtG3DvcSDw6zDusO0xIPhurDhu6nDtMSD4buPw7Ri4buhxIPhurDDtGzhu5/Eg8OtZOG6tMSDw5VZxIPhu5vDteG7s+G6tG3DvcSDw73hu4XDvcSD4bubw7XDtMSDw73DteG6q+G7o8SD4buPw7ThuqvEg+G7j8O0YuG7ocSDw63hu7lpxIPDtXHhuqvEg+G7n8O14buFdsSDaeG7peG7n+G7j8SDw6zDueG7n+G7jzU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2E5ecO9eOG7oeG7n+G7j2FJw7VtxIPDrOG7pcSD4buPw7Ri4buhxIPhurDDtGzhu5/Eg2lx4bufxINo4buZxINoc8SD4buf4buPczkvecO9eOG7oeG7n+G7j2E5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDlVnEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIPDvWTDtMSDaWJpxIPDvXjDgOG7q+G7n+G7j8SDaXXhu5/hu4/Eg+G7neG7hXbEg8Osw4Dhu7FpxIPDtcOA4but4buf4buPxINpw7Xhu5Hhu5/DtcSDeWJpw7XEg+G6sG7Eg8O1cmnEg3bDteG7kTTEg2nDteG7keG7n8O1xIN5YmnDtcSDw7VyacSDaOG7p+G7n+G7j8SD4bqwY8SDw7XFqcSDw7144buxxIN2w7XDgMaw4buf4buPxIPDvcO0b+G7nzTEg8Osw7nEg8Ot4bu34buf4buPxIPDtXJpxIPDveG7hXbEg8O9w7Xhu4vhu6HEg8Odw7V14buf4buPxIPDvcOAxIPhu5zDtGzhu5/Eg8O94buZacO1xIN5w7rEg+G6teG6ty/hurfhuq/hurHhurMvw53DneG7nMOdLUjhu47DjcOMw50tSOG7nMOMw51ILMOVLUjDnUnEg+G7n+G7j2PhurTEg+G6s+G6sS3hurHhurct4bq34bqv4bqx4bqzxIPhurBuxIN34buz4bq0xIPDrOG7meG7n8O1xINpw7Xhu5Hhu5/DtcSDeWJpw7XEg+G6sG7Eg+G7j8O0YuG7ocSDw63hu7lpxIPDrMO6w7TEg+G6sOG7qcO0xIPhu5/hu4/DgOG7q8O0xIPhu5vDteG7s+G6tG3DvcSDw73hu4XDvTXEg0lx4bufxIPDrMO6w7TEg+G6sOG7qcO0xINpw7VtxIPDrOG7pcSD4buPw7Ri4buhxIPhurDDtGzhu5/Eg8OtZOG6tMSD4buf4buPw4Dhu6vDtMSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw73Eg3fhu7PhurTEg8Os4buZ4bufw7XEg8O9ZMO0xIPhu57hu4/DteG7mcSDw6zhu5nhu5/DtcSDecO6xIPhurHhurHhurMv4bq34bqv4bqxw6Iv4buew4wtSVbEg+G7n+G7j2PhurTEg+G6qS3hurHhurEt4bq34bqv4bqxw6LEg+G6sG7Eg3bDteG7ucSDaeG7h3bEg8Os4bq9acSDw73DteG7tzTEg3bDteG7ucSDaeG7h3bEg8OA4buzxIPDrGXDtDTEg3bDteG7ucSDaeG7h3bEg8O9eGJpw7XEg+G7n8O1w7Rv4bujxINpdeG7n+G7j8SD4bqww7RvacSD4bqwY8SDdsO14bu5xINp4buHdsSD4buf4bq94buf4buPxIPhu5/DtXJpNMSDw6zhu6VpxIPDtWTDtDTEg+G7n+G7j+G7s+G6tMSDw7XDtMOz4bujxIPDrMO6w7TEg+G6sOG7qcO0xIPhu5/DtWPEg+G7j8O0YuG7ocSDw7144buh4buf4buPxINpYmnEg2nGsMSDeeG7rcSD4buPw7Ri4buhxIPDreG7uWnEg+G7n+G7j8O1bsSD4buf4buPw7XDtG92xINpdeG7n+G7j8SD4bud4buFdjXEg8Odw7Xhu4vhu6HEg8OscDTEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg2lwxIN5w7rEg8O9w7Rtw73Eg8OtZOG6tMSDw714bOG7n8SD4bud4bupdsSD4bufw7XDtG7hu7PEg+G6sGPEg+G7o+G6oGnEg+G7ncOAxrDhu5/hu4/Eg2nhuqvhu6HEg8O9w7Xhu5PEg3bDteG7ucSDaeG7h3bEg8O9eGJpw7XEg+G7n8O1w7Rv4bujxIPDrWThurTEg8O9eGrEg+G7j8O0YuG7ocSDw63hu7lpxIPDtXHhuqvEg+G7n8O14buFdsSDaWPhu5/hu4/Eg2nhuqvhu6E1xIPDneG7s+G6tMSD4bufw7XDtGzhu580xIPDlVnEg3bDtcSRw7TEg8Osw4Dhu7FpxINp4buHdsSD4buPw7Thu4fhurTEg2nDteG6oOG7n+G7j8SD4bufw7Xhu4Xhu5/Eg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIPDvcO14buTxIPhu4/DtGLhu6HEg+G6sMO0bOG7n8SDw61k4bq0xIPhu53hu6l2xINpcMSDw5VZxIPDrHDEg+G7o+G7qcO0xIPDrMOA4buxacSDw7XDgOG7reG7n+G7j8SDdsO14bu5xINp4buHdjU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo2HDncO1w4NpxIPDvW00xIPDvWTDtMSD4bufw7XDtG7hu7PEg8O9eMOA4bur4buf4buPxIPDtXJpxIPDvXhs4bufxIPDrOG7meG6q8SDaGPhu5/Eg8O94buV4bufw7U0xIPDlVnEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIPhu5vDtXXhu5/hu4/Eg2lwxIPhu4/DtOG7h+G6tMSDacO14bqg4buf4buPxIPhu5/DteG7heG7n8SD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw73Eg+G7n8O1w7Ru4buzxIPDtcaw4bufxINpxJHEg8OVWcSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw73Eg2lwxIPDtcO5xIN5xrA1xIPhu57hu4/hu7PhurRs4bufxIPhu5/DteG7geG7n8SD4budY8SDw63hu6HEg+G7n8O1w7Ru4buzxIN2w7Xhu7nEg8O14buz4bq04bufw7XEg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4buj4buzw7rhu5/Eg8Osw7rDtMSDw63DtG/hu5/Eg3nDg8SDw73DteG7hcO9xIPhu51jxINpcMSDaeG7oeG7n8SDaOG7mcSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw73Eg+G7n2zhu5/Eg+G7m8O1deG7n+G7j8SD4budY+G7o8SD4buPw7Thu4fhurTEg2nDteG6oOG7n+G7j8SD4bufw7Xhu4Xhu581xIPDjMO0buG7s8SD4bufY+G6tMSDw6zDueG7n+G7j8SD4buf4buPw7Xhu5fhuqvEg8O1csSDw73huqLEg2nDtcO6w7TEg2liacSDacO14buR4bufw7XEg3liacO1xINpw7Xhu6HEg2nhu6Hhu5/Eg+G7i+G7o8SD4buj4buT4bufw7XEg+G6sGPEg8SR4bufw7XEg8O1w4Dhu63hu5/hu4/Eg8OsbeG7n8SDd+G7s+G6tG7hu5/Eg+G7neG7scO0xINpQeG6q8SD4buPw7Ri4buhxIPhurDDtGzhu581OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SeG6q3bDvcO04buh4bufw6NhOcO04buj4buPxINp4bud4bqreXlbw6PDtEnhu4vhu5/DveG7i3jDo8SDecO94bq04bud4buLW8Oj4bq2w7TDrcO9w7UyxIPhuq3huq/huq924bqyM8SDw7Xhu4vDtOG7j8O1w70yxIPDouG6s+G6s3bhurIzw6PEg3l4aVvDoy8vacOt4bufNWjhuqvhu6HDvcO14bqr4bufw7XDteG7oeG6qzXhurDhu58vw63hu4t54bubw73hu6F2L+G7n+G7i+G6tnkv4bq34bqx4bq14bqnL+G6seG6p+G6p8Otw6Lhuq/huq3hurXhurPhurHhurXDveG6s+G6qeG6reG6p+G6peG7neG6rzXGoXbhu48xeFvhuqXhurHDo8SD4bqr4budw71bw6NJceG7n8SD4bufw7XDtG7hu7PEg+G7m8O1cMSD4bubw7XDqeG7n8SDw7144buh4buf4buPxIPDrWThurTEg8O9eGrEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIPhu63Eg2liacSDw714w4Dhu6vhu5/hu4/Eg2l14buf4buPxIPhu53hu4V2w6PEg+G6tsO0w63DvcO1W8Oj4bqt4bqv4bqvw6PEg8O14buLw7Thu4/DtcO9W8Ojw6LhurPhurPDo8SDL2HDncO0bcO9xIPDtXJpxIPDncO0beG7n+G7j8SDOsO0b8O9xINpQeG6q8SDaXXEg+G6sGPEg8O9eHHEg8OdeMOA4bur4buf4buPxIPDncO0w7Phu7PEg8O1cmnEg+G7osO04bufw7XEg+G7msO14bqrw7TEg+G6scSDN8OdVsSDw53DteG6q+G7n8O1xIPDlXDhuqs4NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcOd4buz4bq0xIPhu5/DtcO0bOG7nzTEg+G7n+G7j+G6q+G6tMSDacSRxIPhu5vDtcO0xIPDlVnEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xINpcMSD4buPw7Thu4fhurTEg+G6smJpxIPhu5/DteG7heG7n8SDw73DteG7k8SD4bufw7XDtG7hu7PEg+G7j8O0YuG7ocSD4bqww7Rs4bufxIPDvXjDg2nEg8O9w7RtdsSDw6zhuqDhu5/hu4/Eg+G7neG7qXY0xIM3acO1QcSD4bq0beG7s8SD4budY8SD4buPw7Ri4buhxIPhurDDtGzhu5/Eg8O94bqixINo4buFacSD4buj4buD4bujxIPhu5/hu6Hhu580xIPDncOVxIPhurBjxIPDncOVSVk4xIPhurBn4bufxINpw7XDgOG6q8SDw6zDgOG7sWnEg8O1w4Dhu63hu5/hu4/Eg3bDteG7ucSDaeG7h3bEg8O9w7Xhu4vhu6HEg3fhu7PhurTEg8Os4buZ4bufw7XEg2lB4bqrxIPhu57DtWPEg+G7n8OA4bupaTXEg8OVw7Rv4buzxIPDvXjDgOG7reG7n+G7j8SDw514w4Dhu6vhu5/hu4/Eg8Odw5XEg8OVxJHDtMSD4buc4buh4buf4buPxIM34buew7XDgMSDw53DteG6q+G7n8O1OMSDaXXEg+G7j8O0YuG7ocSD4bue4buP4buz4bq0w7Lhu5/Eg8Odw7Xhu5nEg1fhu7PhurQ0xINpw7Xhu6HEg2jDtG3DvTLEg+KAnOG7ouG7pcO9xIN5w7rEg+G7j8O0YuG7ocSD4bqww7Rs4bufxIPDrWThurTEg8O9eGrEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIPDvXjhu6Hhu5/hu4/Eg+G7n8O1w7Ru4buzxIPhu5/DqeG7o8SD4bufw7XDgOG7n+G7j8SDacO1w4DhuqvEg+G7n8O14buF4bufxIPDrMOA4buxacSD4bubw7Xhu6HEkeG7n8SDdsO14bu5xINp4buHdsSD4bufY+G7oTTEg8O9eOG7oeG7n+G7j8SD4bubw7XDtMSDw6xwxIPhurBn4bufxIN2w7XEkcO0xIPDvcO1w4NpxIPDtcO0b+G7n8SDw73DusO9xIPDvXhiacO1xIPhu5/DtcO0b+G7o+KAnTXEg0lx4bufxIPDvcO14buL4buhxINpdcSD4buPw7Ri4buhxIPDjGPhu6HEg8Odw7Xhu5nEgy5s4bufNMSDw5XDtG/hu7PEg8O9eMOA4but4buf4buPxIPDnXjDgOG7q+G7n+G7j8SDw53DlcSD4buiw7Thu5/DtcSD4buaw7XhuqvDtMSD4bqxxIM3w51WxIPDncO14bqr4bufw7XEg8OVcOG6qzgyxIPigJxJcMSD4buPw7Ri4buhxIPhurDDtGzhu5/Eg+G7j+G7g+G7n8SD4bqx4bqvxIPhu5/DqeG7o8SDw61k4bq0xIPDlVnEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIPhu5/DtcOA4buf4buPxINp4bqgxINpw7Xhu6vEg+G7n8Op4bujxIPhu59j4bq0xIN34buz4bqrxIPhu5/DqeG7o8SD4bubw7ViaTTEg8OsbeG7n8SD4buf4bqr4bq0xIPhurBn4bufxINpw7XDgOG6q8SDw6zDgOG7sWnEg8O1w4Dhu63hu5/hu4/Eg2nDtW3Eg8Os4bulxIPhu4/hu5PigJ01OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6Nhw4zDgOG7sWnEg2jDtG3DvTTEg3bDtXHhu5/hu4/Eg+G7j8O0YuG7ocSDw63hu7lpxIPhurBjxIPDrGPhu6HEg8O9ZOG7ocSDaWJpxIPDteG7s+G6tG/hu580xIPDvcO14buZxIPhurJlNMSDw73DtWPhu5/DtcSDdsO1w7rEg8OsZcSD4bud4buFdsSDw63huqvhu5/DtcSDeWJpw7XEg+G7j8SCw7TEg3bDtXHhu5/hu4/Eg8OdY8O0xINpw7Xhu5Hhu5/DtcSDLcSD4buabcSDw7Xhu6FkacO1xIPDvXhs4bufxIPDrOG7meG6q8SDaGPhu5/Eg+G7n8O1w4Dhu5/hu4/Eg+G7m8O1deG7n+G7j8SDaXDEg+G7n+G7j+G7s8O54bufxINpw7XDtMSDw714xJE1xIPDncO1deG7n+G7j8SDw73DtOG7n8SDw73huqLEg1nhu63Eg+G7jsO0YuG7ocSDw63hu7lpxIPhurBjxIPDjGPhu6HEg8O9ZOG7oTTEg8O1w7Rv4bufxIPDveG7leG7n8O1xIPDrOG6q+G7n+G7j8SD4buPw7Thuqvhu6HEg2nDteG7ocSDeeG7rcSDw6xuxIPhu5/hu4/DteG7mcSDaWJpxIPDrOG7meG6q8SDdsO1w4DGsOG7n+G7j8SDw73DtcODacSDw7XDtG/hu5/Eg8O9w7Xhu4vhu6HEg8Odw7V14buf4buPxIPDvcOAxIN5w7rEg+G6t+G6ty/hurfhuq/hurHhuqcvw53DnS1I4bucw4zDnUgsw5XEg+G7n+G7j2PhurTEg+G6seG6ry3huq0t4bq34bqv4bqx4bqnxIPhurBuxIPDtcOA4bup4buf4buPxIPDrWfhu5/Eg8O9w7XDg2nEg8O1w7Rv4bufxIPhu6Phu6XDvcSDecO6xIPDrMO0buG7s8SDaUHhuqvEg+G7nuG7j8O14buZxIPDrOG7meG7n8O1xIN5w7rEg+G6seG6seG6sy/hurfhuq/hurHDoi/hu57DjC1JVjXEg1nhu63Eg+G7jsO0YuG7ocSDw63hu7lpxIPhurBjxIPDjGPhu6HEg8O9ZOG7ocSDw6xlxINoYuG7ocSDaWLhu6HEg1nhu63Eg8OdY8O0xINpw7Xhu5Hhu5/DtcSD4bqy4buL4bujxIPhurLhu4nDvTTEg8O9w7XDg2nEg8O1w7Rv4bufxINp4buHdsSDacO1w7TEg8O9eMSRxINpw7VtxIPDrOG7pcSDacO14buhxIPhu4/DtGLhu6HEg+G6sMO0bOG7n8SDw61k4bq0xIPDlVnEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9NTkvdmE5dsSDaeG7neG6q3l5W8Ojdkjhu6HDreG6tMOjYcONZOG6tMSDw5VZxIPhu5vDteG7s+G6tG3DvcSDw73hu4XDvcSD4bqww7rhu5/Eg+G7j+G6vXbEg3jhu4fDvcSD4bufw7XDtG7hu7PEg+G7m8O1cMSD4bubw7XDqeG7nzXEg+G7jsO0YuG7ocSDw63hu7lpxIPDtXHhuqvEg+G7n8O14buFdsSDaeG7peG7n+G7j8SDw6zDueG7n+G7j8SD4bqw4bupw7TEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9NMSD4buj4bu5acSDw73DtGzhu7PEg8Os4bq9w73Eg3jhuqvEg+G7nWPEg8OsxJHhu6PEg2jEkeG7ocSDd+G7s+G6tG7hu5/Eg8O1cmnEg8O94buFdsSDaOG7k+G7n8O1xIPDrMOq4buf4buPNMSDacO14buHw73Eg+G7ncOA4bux4buf4buPxIPhurBjxIN2w7Xhu7fEg8O14buxdsSD4bqw4bupw7TEg8Os4bq9acSDw6zDtMOz4bujxINpQeG6q8SD4buf4buPw4Dhu6vDtMSD4bubw7Xhu7PhurRtw73Eg8O94buFw701xIPDjMO54buf4buPxIPDvcO14burw7TEg8Osw7PEg+G7n+G7j8OA4burw7TEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIPDrMOA4buxacSDdsO1YsO9xIPDvXjDtMOz4bufxIPhu5vDtcSRxIPhu5/DqeG7n+G7j8SDaUHhuqvEg2jEkeG7n8SDw73DteG7geG7nzTEg8Osw4Dhu7FpxIPDtXHhuqvEg+G7n8O14buFdsSD4bqwY8SDw73DqeG7n+G7j8SDacawxIPDteG7pcO0xIPDrHDhu5/hu4/Eg+G7j3B2xINpw7Xhu6HEg2nhu6Xhu5/hu4/Eg8Osw7nhu5/hu481OS92YTl2xINp4bud4bqreXlbw6N2SOG7ocOt4bq0w6NhWeG6q+G7s8SD4buP4buD4bufxIPhurHhuq/Eg+G7n8Op4bujxIPDvcO1w4NpxIPDtcO0b+G7n8SD4buc4buz4buFw73Eg+G7nuG7j8OA4burw7TEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9NMSDaMOA4bupacSDw6zhu4Phu7PEg8Odw7Xhuqvhu5/DtcSDw5Vw4bqrxIPDrGXEg8OsZMO9xIPhu5/DtcO0buG7s8SD4bubbcO9xIN34buzxJHEg8O94buRacO1xINpw4NpNMSD4bqw4bupw7TEg8O1xrDhu5/Eg+G6reG6pyLEg8O9eGrEg+G7m8O14buz4bq0bcO9xIPDveG7hcO9xIPDrMOA4buxacSDw7Xhu7PhurTEg8Os4bul4buf4buPxIPDtXJpxIPDtXHhuqvEg+G7n8O14buFdsSD4butxINpYmnEg+G7neG7qXbEg3bDteG7p8SDw73DtXXhu5/hu481xIPDjOG7pcO0xIPhu5/hu4/DgcSDaWLhu5/Eg2jhu6XEg3fhu7PEkeG7n8SD4budw4I0xIPhu4/DtGLhu6HEg+G6sMO0bOG7n8SDd+G7s+G6q8SDd+G7s2LEg8O9eOG7k+G7n8O1xINpdeG7n+G7j8SDw71iacSDw6xlxIPDveG7kWnDtcSD4budw4HhurTEg8Osw4Dhu7FpxIPhu5vDtOG7n8O1xIPhu5/hu4/DtcO0b+G7o8SDw7144buh4buf4buPxINpdeG7n+G7j8SD4bqww7RvacSD4buPw7Ri4buhxIPDreG7uWk0xINpw7XDqeG7o8SDeXBpxIPDvXhqxIPhu5vDteG7s+G6tG3DvcSDw73hu4XDveKApsOdw7VtxIPhu5/DtcOA4buf4buPNMSDacO1bcSDw6zhu6U0xIN34buz4bq0buG7n8SD4bud4buxw7TEg2lB4bqrxIPDtXLEg+G6sGfhu5/Eg2lx4bufxINo4buZxINoc8SD4buf4buPczU5L3ZhOXbEg2nhu53huqt5eVvDo3ZI4buhw63hurTDo8SDecO94bq04bud4buLW8Ojw73hu4vhurLDvS3huqvhu53DtOG7j+G7nzLEg3jDtOG7j8O1w70zw6NhOXnDvXjhu6Hhu5/hu49hSGPDtMSD4bqwY8SDxJHhu5/DtTLEg+G6quG7n8O1xIPDleG7oWPhu5/hu485L3nDvXjhu6Hhu5/hu49hOS92YQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]