(vhds.baothanhhoa.vn) - Dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều hoạt động phải dừng lại, trong đó nhiều trường học phải tạm dừng việc dạy học trực tiếp. Mái trường thân yêu đã gắn vào cuốc sống của những người thầy, chỉ một ngày không đến trường, là họ như thiếu vắng đi điều gì: Những phòng học, những gương mặt, khoảng sân trường thân quen...
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR+G7oX3hu7Lhu4gmw51d4buINjThuqEiJlnhu4g2ND8mWeG7iCo54buO4buIw5rhu7hVw53hu4jhurfDlOG7iCUi4buy4buIw53huqPhu47hu4gzN8Oi4buwNuG7iDbhu54q4buIMzfhu47hu4gmw53hurEmWeG7iMOaOyZZ4buINsOdW0Yvw51KR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw7Thu6Thu47DmuG7ikfDrOG7uFXDneG7iFThu64mw53hu4jDrXDhurbhu5HDrC1K4buM4buIw5nhu5jhu4gkw53hu7Lhu7Am4buIJsOd4buy4busN+G7iMOdP+G7kDbhu4jDmT4mWeG7iDLDneG7kuG7suG7iMOaw6MmWeG7iCXhu5Dhu7Lhur7hu4g2ND8mWeG7iMOZOuG7iCbDneG7suG7rDfhu4g2NOG6oSImWeG7iMOdLFXhu4gyw53hu5Lhu7Lhu4g24buQKuG7iMOaw6MmWeG7iOG6t+G7suG7rlXhu4jDmuG7kMOi4buIw50sVeG7iDY0xINV4buINuG7suG7sDLhu4Dhu4jhu5/DleG7suG7iDY04bqhIiZZ4buINsOd4bueJuG7iMOi4buqN+G7iMOZ4buY4buIWeG7libhu4jhurfDlD/hu4hVNylV4buINSkmWeG7iFXDoeG7juG7iCbDneG6sSZZ4buIJlnhuqEi4buy4buINsOdUMOi4bq+4buIVcOdQOG7iCo+NuG7iCZZw5TDouG7iCTDnSgmWeG7iMOZ4buwJuG7iDY04bqhIiZZ4bq+4buIJcOU4buIw50s4buIJsOd4bqh4buINsOd4buy4buwN+G7iOG6t+G7liZZ4buIw5nhu7Lhu4jDmeG7suG7rDfhu4hZ4bu24bq84buI4buhw53hurEmWeG7iDLDnTsmWeG7iMOdLFXhur7hu4gmw53hurEmWeG7iFnhuqFbJlnhu4gq4buaNuG6vuG7iCTDnT/hu5ImWeG7iDXhu54m4buINjThuqEiJlnhu4g2w53hu54m4buIMzfhu6Qm4buA4buA4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR0bhu7IqWeG7iFUl4buONTVE4buK4buyw63hu6QmNuG7pDThu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4rhurPhu7LDmjbDneG6vOG7iE9OxKgy4bq1w4rhu4jDneG7pOG7slnDnTbhurzhu4hNTEwy4bq1w4rhu4rhu4g1NFVE4buKLy9Vw5om4buAVOG7jj82w53hu44mw53DnT/hu47hu4DhurcmL8Oa4bukNSQ2PzIvJuG7pOG6szUvS0pNTy9K4buMw5PDmk9Kw5JOTExMNk/EqE9Mw5IlxKjhu4A9Mlnhuro0ROG7jMSoTOG7iuG7iOG7jiU2ROG7iuG7oX3hu7Lhu4gmw51d4buINjThuqEiJlnhu4g2ND8mWeG7iCo54buO4buIw5rhu7hVw53hu4jhurfDlOG7iCUi4buy4buIw53huqPhu47hu4gzN8Oi4buwNuG7iDbhu54q4buIMzfhu47hu4gmw53hurEmWeG7iMOaOyZZ4buINsOdW+G7iuG7iOG6s+G7ssOaNsOdROG7ik9OxKjhu4rhu4jDneG7pOG7slnDnTZE4buKTUxM4buK4buIL0dGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buhw53huqEmWeG7iCTDnSgmWeG7iDbDnVbhu4gkw53DlVXhu4jDmeG6oSBV4buA4buIw63DnSkmWeG7iMOa4bu4VcOd4buI4bq3XeG7suG7iCbDneG6sSZZ4buIw6Lhu6o34buIVVA34buIJMOd4buWNuG7iCTDneG7pOG7iMOZ4buaNuG7iDThu47hu4jDmTvhu7Lhu4jDnS7hu7Lhu4g2w6MmWeG7iCZZ4bqhIuG7suG7iCo+NuG7iDLDneG7kuG7suG7iFXDneG7oDLhu4jDncOUJsOd4buIJlnDneG7suG7qirhu4Dhu4jDtcOVVeG7iCXhu5Dhu7Lhu4jhurfhu7Lhu65V4buIw5rhu5DDouG6vuG7iFnDlVXhu4gl4buQ4buy4buIJn3hu7Lhu4gmw51d4buINjThuqEiJlnhur7hu4gmw53hu7Lhu6w34buIJlnhuqEi4buy4buINsOdUMOi4buIw5nhu5jhu4g2w51QKuG7iMOd4bqj4buO4buINeG7qOG7iFQ54buIJeG7kOG7suG7iCThu7Lhu7Am4buINsOd4bqjVeG7iFXDnT/hu4jDnSxV4buINeG7sibDneG7iFTGoCZZ4buIw53hu47hu7Lhur7hu4hUxqAmWeG7iFThu47hu4glUCbhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buhw53hu54m4buIJlnDlMOi4buI4buhw53DlOG7iFnhu7LDlT/hu4jhurbhu7Lhu6424buI4buh4buOKuG7iCbhu5Qq4buIS8SoS0rhur7hu4g2w51Qw6Lhu4jhu6FZN8OiVybhu4jhurbhu7Lhu6424buI4buzN+G7oCbhur7hu4jDtOG7suG7rjfhu4g2NOG6oTAmWeG7iOG7szThuqEiJlnhu4jhu7PDtHfhu7Phu4jhu6EoJlnhu4jDrSkmWeG7iE3hu4jDmeG7mOG7iDbEg+G7iDXEg+G7iOG6t13hu7Lhu4gqw5Xhu7Lhu4g2NOG6oSImWeG7iDbDneG7nibhu4jDouG7qjfhu4hVw6Hhu47hu4gq4bu2JsOd4buIMzfhu47hu4hUw5Thu7Lhu4g2w51b4buI4oCc4buhw51d4oCd4bq+4buIVcOgJlnhu4hVw53hu7Qmw53hu4glw5Thu4gmOuG7suG7iMOdPuG7iCZ94buy4buIJTsmWeG7iFXDoeG7juG7iDThu6A24buIJsOd4buy4busN+G7iFnhu7LDlT/hu4jhurfhu7Lhu6om4buA4buIw63DnTfDouG7qibhu4g2NOG7jiZZ4buI4bq24buUJuG7iMOdOuG7juG7iOG6t8OU4buI4buLIuG7suG7iDUpJlnhu4hVw6Hhu47hu4hpw5U/4buI4buzw53hu44mw53hu4jDtDrhu47hu4jhurXhu7Im4buIWeG6r+G7suG7iFTDlOG7suG7iDbDnV3hu4jigJzhu6HDnV3igJ3hu4jDmeG7sCbhu4hU4buQJuG7iMOZLFXhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRjU2ND8mWUfhu6HDnV1GLzU2ND8mWUdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRuG7pCpHaeG7qibhu4gmw5TDouG7iOG7s8Od4bu44buI4bq14buY4buI4buhWcOd4buy4buIw71bJkYv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRuG7pCpHaeG7qibhu4gk4buy4buO4buI4buhKCZZ4buIw60pJlnhu4glw5Thu4g2NOG6oSImWeG7iFXDoeG7juG7iDYo4buyRi/hu6QqR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iFXhu6QmNuG7pDTDiuG7ikdG4bukKkfDrDkmWeG7iMOaxqAmWeG7iFThu6om4buIJTDhu4hU4buqJuG7iFQ84buyRi/hu6QqR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iFXhu6QmNuG7pDTDiuG7ikdG4bukKkfDrVA34buI4buLO+G7iOG7szThu5Ay4buIJOG7sDbhu4gmKeG7suG7iMOZKOG7suG7iDM34buq4buIJsOdw5Thu4BGL+G7pCpHRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buK4buINTbDoiXhu6RE4buKNuG7pOG6tTYt4buOJeG7slkm4bq84buIVeG7pCY24bukNMOK4buKR0bhu6QqR+G7iOG7ocOd4bqxJlnhu4gmWcOUw6Lhu4jDrXDhurbhu5HDrOG7iDM34bumNuG7iDM34buORi/hu6QqR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iFXhu6QmNuG7pDTDiuG7ikdG4bukKkfhurThu47hu4g2NOG6oSImWeG7iCpd4buy4buINsOd4bugKuG7iMOZ4bueN+G7iCXDlOG7iCbDnV3hu4gqPyZZ4buARi/hu6QqR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iFXhu6QmNuG7pDTDiuG7ikdG4bukKkfhu4jhu6HDnV3hu4g14buOP+G7iFXDleG7suG7iMOZP+G7kCbhu4jDmeG6oSImWeG7iOG6tzsmWUYv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRuG7pCpH4buLVuG7iDXhu44mWeG7iDUoJlnhu4gqw5Thu4gyw53hu5Lhu7Lhu4gkw50oJlnhu4gzN+G7juG7iFVQN0Yv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRuG7pCpH4buIw60/JuG7iMOZ4bqhIiZZ4buIVTsm4buIVGHhu7Lhu4jDmS7hu4jhu443Ri/hu6QqR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iFXhu6QmNuG7pDTDiuG7ikdG4bukKkfDrXsmWeG7iDY04bqhIiZZ4buIVTrhu4gmw51d4buINsOd4bqh4buO4buIKuG7jjfhu4g24buy4buwJlnhu4hV4bqhIuG7skYv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRuG7pCpHw7Q84buI4buyKuG7iDU/4buy4buIVDomWeG7iCrhu57DouG7iDY0IuG7skYv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRuG7pCpH4buI4buL4bueN+G7iDQ84buy4buINuG7suG7sCZZ4buIw53DlTbhu4gkw50u4buO4buIw5ko4buy4buINTomWeG7iMOa4busJsOdRi/hu6QqR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iFXhu6QmNuG7pDTDiuG7ikdG4bukKkfhu4jhu7M04bqhIiZZ4buIND4mWeG7iDbDneG7qibDneG7iCVdMuG7iDQ+Jlnhu4g2w53hu6omw51GL+G7pCpHRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buK4buINTbDoiXhu6RE4buKNuG7pOG6tTYt4buOJeG7slkm4bq84buIVeG7pCY24bukNMOK4buKR0bhu6QqR+G7ocOdXeG7iDXhu44/4buIJcOU4buIJn3hu7Lhu4gmw53huqHhu4gq4bu2JsOd4buIJsOdXeG7iDbhu47hu4Dhu4Dhu4BGL+G7pCpHRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buK4buINTbDoiXhu6RE4buKNuG7pOG6tTYt4buOJeG7slkm4bq84buIVeG7pCY24bukNMOK4buKR0bhu6QqR+G7i8OUJsOd4buINsOdKOG7suG6vuG7iFXDnSkmWeG7iMOa4bu4VcOd4buINuG7kOG7suG7iCbDncOURi/hu6QqR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iFXhu6QmNuG7pDTDiuG7ikdG4bukKkfhu4tW4buINsOd4bqhWyZZ4buIJlnhuqEi4buy4buIMsOd4buS4buy4buI4bq1KCZZ4buIMsOd4buO4buINjfDouG7sCbhu4jDmVA3Ri/hu6QqR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iFXhu6QmNuG7pDTDiuG7ikdG4bukKkfhu4jhu7M04buWJlnhu4gmWcOUw6Lhu4g2NOG7liZZ4buIVeG7kuG7iMOZ4buqKuG7iDbDneG7njdGL+G7pCpHRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buK4buINTbDoiXhu6RE4buKNuG7pOG6tTYt4buOJeG7slkm4bq84buIVeG7pCY24bukNMOK4buKR0bhu6QqR+G7oSnhu7Lhu4gmw53hurEmWeG7iCbDneG7uDLhu4hVUDfhu4g1xIPhu4g1KSZZ4buIw5rhu54m4buINeG7sibDneG7gEYv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRuG7pCpH4buf4buO4buy4buIJlnDlMOi4buIw5rhu7hVw53hu4jDmuG7mOG7iMOi4buqJuG7iFThu7Ymw51GL+G7pCpHRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buK4buINTbDoiXhu6RE4buKNuG7pOG6tTYt4buOJeG7slkm4bq84buIVeG7pCY24bukNMOK4buKR0bhu6QqR+G7szThuqEiJlnhu4hb4buy4buINuG7juG7iCXhu5Dhu7Lhu4gmKeG7suG7iCrhu7Ymw53hu4jhurdd4buy4buINuG7jkYv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRuG7pCpH4buffeG7suG7iCZZ4bqhIuG7suG7iMOa4buQw6Lhu4gt4buIw50sVeG7iFTGoCZZ4buIVOG7jkYv4bukKkdGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4hV4bukJjbhu6Q0w4rhu4pHRuG7pCpH4buLw5Uy4buIw5nhu6wm4buIJlnhuqEi4buy4buIw5nhu5jhu4jhurUoJlnhu4gyw53hu47hu4g2N8Oi4buwJuG7iMOZUDfhu4BGL+G7pCpHRi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyYjc2w50/NOG7iuG7iDU2w6Il4bukROG7ijbhu6ThurU2LeG7jiXhu7JZJuG6vOG7iDThu7JZw502w4rhu4pHRuG7skdi4buA4buhRi/hu7JHRi8yRw==

A.N

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]