(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa luôn chú trọng đổi mới công tác tuyển sinh, đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
NcOz4bqjw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6tWw7J24buVaMOhNlbhu63hu7fhu6fGoW/DoFbhu613xqFvw6Dhu4Xhur3hu6vDoMahb8OzasOgVsOz4bu3w7nGoW/DoOG7l+G6qcOyw6BGd8Og4buVw7Xhu4XDs8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqUiw6DGoMO6w6Dhu5XDgeG7hcOgxqHhurvGoW/DoOG7heG6peG7m8Og4buFw7Phur12w6Dhu5Xhu7fFqcahb8OgZ+G6reG7m8OgduG6qeG7mzDDoGfhuqfhu6vDoOG7ucahb8Og4bqu4buJd8Og4buFw6p3w6Dhu6vDs+G6p3bDoHbhu63DsmzGoTUvw7PhuqM2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4burw5No4bqlZsOhNlbhu63hu5vGoW/DoOG7sXfhuqfDoHbhu63hu4/GocOzw6DEguG6u+G6rsOgZsOBxqFvw6DhuqLhuq3DoOG7q8Oz4bqndsOgduG7rcOybMahMMOgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVuG7rXfGoW/DoOG7heG6veG7q8OgxqFvw7Nqw6BWw7Phu7fDucahb8Og4buX4bqpw7LDoEZ3w6Dhu5XDteG7hcOzw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOg4buVd3HGocOg4buFw7N4w6B24but4bufxqFvw6BndcOyw6Dhu5fhu6XDssOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOgdnfhuq5sxqHDoOG7r8OyxqHDszDDoGfhuq3hu5vDoHbhuqnhu5sww6Bn4bqn4burw6Dhu7nGoW/DoOG6ruG7iXfDoOG7hcOqd8Og4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoOG7heG7s+G6pcOgdsO0xqHDszE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4ThuqXhu6t2w7Lhu5vGocOhNjXDsuG7l2/DoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoWZ2w7N34buX4buDw6DDsuG7hGjGoXZo4butw6HDoOG7r3bhuq7hu5VoPMOhw4PDsmZ2w7Miw6DhurPhuqHhuqHhu6vEgiDDoMOzaMOyb8OzdiLDoOG6seG6t8Oi4burxIIgw6HDoOG7r+G7reG7hTzDoS8v4buFZsahMeG7g+G6peG7m3bDs+G6pcahw7PDs+G7m+G6pTHhuqLGoS9maOG7r+G7mXbhu5vhu6svxqFow4Phu68vw6PhuqPhuq/hurMv4bqj4bqz4bqzZuG6seG6oeG6tcSD4bqv4bqj4bqvdsOi4bqz4bqjw6PDouG7leG6oTHhu5Phu6tvXeG7rTzDosOj4bqvw6HDoOG6peG7lXY8w6FW4but4bu34bunxqFvw6BW4butd8ahb8Og4buF4bq94burw6DGoW/Ds2rDoFbDs+G7t8O5xqFvw6Dhu5fhuqnDssOgRnfDoOG7lcO14buFw7PDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlIsOgxqDDusOg4buVw4Hhu4XDoMah4bq7xqFvw6Dhu4XhuqXhu5vDoOG7hcOz4bq9dsOg4buV4bu3xanGoW/DoGfhuq3hu5vDoHbhuqnhu5sww6Bn4bqn4burw6Dhu7nGoW/DoOG6ruG7iXfDoOG7hcOqd8Og4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDocOgw4PDsmZ2w7M8w6HhurPhuqHhuqHDocOgw7Now7Jvw7N2PMOh4bqx4bq3w6LDocOgLzZH4bqt4bubw6B24bqp4bubw6DGoW/Ds2rDoHbhuqnDssOgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVuG7rXfGoW/DoOG7heG6veG7q8OgxqFvw7Nqw6BWw7Phu7fDucahb8Og4buX4bqpw7LDoEZ3w6Dhu5XDteG7hcOzw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pTE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E2VsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7leG6rcOgdsO0xqHDs8Og4buF4budw6Bmw7JrxqHDoHbhu43hu4XDs8Og4buV4bulxqEww6Bm4bq7xqHDoOG7r3LDoGdxxqFvw6Dhu4Xhu7PhuqXDoOG7heG6q8OgxqHhu7fhu6Xhu4Uww6DhuqLhu6XDssOgxqHDs8OyanfDoHbDsmrhu5fDoMahY8ahb8Og4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoGZ3w6Dhu5XDteG7hcOzMMOg4buFw7PDssSp4buXw6DhuqLDtcOgduG7reG7jcOg4buxd+G6pcahw6B24but4bufxqFvw6B24but4bubxqFvw6Dhu4XDs8OyxKnGocOg4buV4bu3xanhu4XDoOG6ouG6rcOg4buxd+G6rsOgw7Phu5vhuqnhu4XDs8Og4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoGZ3w6Dhu5XDteG7hcOzw6Alw7JrdsOgxqDhuqXhu5cxw6DGoMOz4bqgxqFvw6DGoWPhu5fDoG/Dqsahw6Bn4bq74bquMMOgxILhu7nDoFbDs+G6pcahw7PDoGdiw6DhuqLhuq3DoGfhuqXGoW/DoOG7leG6rcOgZ8OybOG7l8OgZ8SpxqHDoOG7heG7s+G6pcOgxqHDs8OyanfDoMahw7Phuq3DoGfDqnfDoHbhu7cww6DGocOzw7Jqd8OgZsOBw6DhuqfGocOg4buV4bulxqEww6Dhu4XDqsahw6DGoW93c8ahw6DGocOz4bq7xqHDoOG7lcOB4buFw6Dhu4Xhu53DoOG7hcOz4bq9dsOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7heG6peG7m8Og4burw7PDveG7hcOg4bqiw73DoOG7q8Oz4bqndsOgduG7rcOybMahw6Bmd8Og4buVw7Xhu4XDszHDoMagb8Ozw7XDoOG7sXfhuq7EqXbDoOG7r3LDoOG6seG6tS3GoOG7sC9WKsOgxqFv4bqt4bquw6DhurEt4bq1LcOj4bqhw6PhuqHDoOG7heG7s+G6pcOg4buCdMOg4buEw7Phu43GocOzw6B24butw7XDoOG6omrDoMSC4bq74bquw6Bmw4HGoW/DoOG6ouG6rcOg4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoHbDtMahw7PDoFbDs+G6pcahw7PDoMOT4bud4bqlw6BnxKnGocOgxqFj4buXw6DDo+G6ocSD4bqhMMOgdsOq4buXw6DGocOz4buPxqHDoGfEqcahw6DGoWPhu5fDoMOj4bqh4bqv4bqxw6DhuqLhuq3DoMagb8Ozw7XDoOG7sXfhuq7EqXbDoEfhuqnDssOgw7N0w7LDoEfhuqvGoW/DoOG7g3TDoHbDtMahw7PDoOG7lcOqxqHDoHbDs+G7ucOgJsOSJjDDoMahw7PDsmvhu5fDoOG7meG6tsOgw6PhuqHDo+G6oS3Do+G6ocOj4bqxw6Dhu4Xhu7XGoW/DoGdiw6DEguG6p+G7hcOgZ8O1xqHDs8Og4butcMOg4bqi4bqlw7LDoHbhu63hu6PDoOG7sXfhuqXGocOgduG7reG7n8ahb8Og4buF4buz4bqlw6DGoW/huq3GocOzw6Bmd8Og4buVw7Xhu4XDszE1L+G7qzY14burw6Dhu4Xhu5XhuqXhu6/hu688w6Hhu6vhu4Lhu5tm4bquw6E24buU4bqtw6Dhu5d0dsOgdsO0xqHDs8OgdsOzd8Ogw7N4dsOg4buV4bu3xanGoW/DoOG7leG7pcahw6Bmd8Og4buZw7Phuqfhu4XDszDDoMahw7Phu7fGoW/DoOG7mcOz4bqn4buFw7PDoGZ3w6Dhu5XDteG7hcOzw6Dhu7F3cuG7hcOgdsSpw6Dhu4XDs+G7t+G6pcOgxqHDs8Oyancww6DGoW/huq3GocOzw6Bmd8Og4buVw7Xhu4XDs8Og4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoOG7hcOz4bu34bqlw6DEguG7ucahb8OgdsOq4buXMcOg4buWdHbDoHbhu63hu5vGoW/DoMahw7PhuqDGoW/DoMahb3fhuq7hu4nGocOgxqHDs+G6u8ahw6Dhu5Xhuq3DoGbhu5vDoGd0w7LDoMahb+G7tcOg4burw7PDveG7hcOg4bqiw73DoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoMah4bqt4bquw6Dhu4Xhu6PGocOg4buFw7Phu7fhuqXDoGfhu7fFqeG7hcOgZ+G6reG7m8OgduG6qeG7m8Og4buFw7N34bqu4buJxqHDoMahb8Ozw7Jr4burMcOgJeG7j8OgdsOzxKkww6B2w7Phu6fDssOgb8Oy4bqlxqHDoHbhu6XDssOg4but4bq9dsOg4buFw6rGocOgZ+G7geG6rsOg4buX4bqpxqHDs8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hcOgZ+G6reG7m8OgduG6qeG7m8OgxqFvd3PGocOgxqHDs+G6u8ahw6Dhu5XDgeG7hcOgZ2zDoOG7hXfGoW/DoOG7heG6veG7q8Og4buV4bql4bubw6BndMahb8Og4buV4bqtxqHDs8OgxqFvw7Nqw6Bvw7J44burw6Dhu6vDs8O94buFw6DDs3PDssOgxqFv4bqtxqHDs8OgZnfDoOG7lcO14buFw7Mxw6BW4but4buJxqHDoOG7hcO5w6Dhu6/GsMOg4buZxKnDoMOz4bub4bqp4buFw7PDoGfhu7fFqeG7hcOgV+G7gsagRsOgdsO0xqHDs8Ogb8Oy4bql4bubMMOgVuG7reG7t+G7p8ahb8OgVuG7rXfGoW/DoOG7heG6veG7q8OgxqFvw7Nqw6BWw7Phu7fDucahb8Og4buX4bqpw7LDoEZ3w6Dhu5XDteG7hcOzw6BWw7PhuqXGocOzw6DDk+G7neG6pcOgZ2LDoGfDtcahw7PDoMOz4bu34bulxqFvw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6Bn4bqt4bubw6B24bqp4bubw6DGoWPhu5fDoMOj4bqhw6PhuqPDoOG6ouG6rcOgxqHDs+G6oMahb8OgxqFj4buXw6B2w7LEqeG7q8OgdsOzaOG7myLDoFbDssSp4burw6B2w73hu4XDoGfhuq3hu5vDoHbhuqnhu5vDoGfhuqXDoMahb+G6rcahw7Mww6Bn4bqlw6Dhu4Xhur3hu6vDoOG6ouG6rcOgdmPGoW/DoOG7heG7t+G7p8ahb8Og4burw7Nyw7LDoMOzxanhu6vDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGfDteG6pcOg4burw7Phu7fDucahbzDDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8OgZ2zDoGfhuq3hu5vDoHbhuqnhu5vDoGfhuqfhu6vDoOG7ucahb8OgxqHDs3fDoOG7hcOqd8OgxIJiw6DDs3TDsjHDoFbDs2jhu5vDoGfhu50ww6DGocOz4bqtw6B24but4bu34bunxqFvw6Dhu4XDs3jDoHbhu63hu5/GoW/DoMOz4bub4bqtxqHDoHbDs8Oya8ahw6Dhu4VxxqFvw6B24bqn4buFw6B2dcOg4buFw7Phu7nhu4Uww6Dhu4XDs3fhu4HGocOgw7Phu53huqXDoGd0w7LDoMahb+G7tcOgb8Oy4bqn4bubw6DhuqLDsuG7icahMMOg4buF4bqnxqHDoOG7g3TDoOG7sXfhuqvGocOg4buV4bqwIMOgZ+G7geG6rsOg4buX4bqpxqHDs8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buF4bqrw7LDoOG7heG6p+G7hcOzw6DDs+G6rcahw7PDoOG7hcOz4buNxqHDszDDoOG7q8Ozw73hu4XDoOG6osO9w6B2cnbDoOG7hXHGoW/DoHbhuqfhu4XDoHZ34bqubMahw6Dhu6/Dssahw7Mww6Bn4bqt4bubw6B24bqp4bubMcOgxqDDs+G7p8OgZ+G7nTDDoOG7l2Xhu4XDoGZ5w6Dhu4XDs8O1d8Og4bqrxqHDs8Ogw7Phu7fGsMahb8Og4buF4buz4bqlw6Bn4bqpw7LDoGbDteG7hcOzw6Dhu4Thu5olw5JGLeG6o8OiMMOgxqHDs+G6rcOgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4bqi4buHxqHDoHZ34bqubMahw6Dhu5fhu6XDssOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhuq/hurHhuqHDoMOz4buf4buFw6Dhu6/Dssahw7Mww6Bn4bqpdsOg4bqjw6PhurV7McOgw5Phu4/GocOzw6B2w7Phu7nhu4XDoGfhuq3hu5vDoHbhuqnhu5vDoGfhuqXDoMahb+G6rcahw7Mww6Bn4bqlw6Dhu4Xhur3hu6vDoHbDssSp4burw6B2w73hu4XDoHbDs8OB4buFw6DDs8Oya8ahw6DhuqLhu6XDssOg4burw7Phu7fDucahb8Og4buFw7Phurvhu5fDoOKAnEfhuq3hu5vDoHbhuqnhu5vDoMSDw6B24bqpw7LDoOG7hcOzw7rigJ0ww6DigJxH4bqt4bubw6B24bqp4bubw6BvZMahw6DhuqLhu6XDssOgdsOzw7XDoHbhu63hu7fhu6fGoW8ww6Bm4bub4bqlxqHDs8OgxqFvw7PDsmvhu6vigJ0xNS/hu6s2NeG7q8Og4buF4buV4bql4buv4buvPMOh4bur4buC4bubZuG6rsOhNuG7guG7icahw6Dhu4XhuqnGocOzw6Bn4budMMOgxqHDs+G6rcOgduG7reG7t+G7p8ahb8OgZ2LDoOG7hcOz4buzw6BndMahb8Og4burw7Nyw7LDoMOzxanhu6vDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7hcO5w6Dhu6/GsMOgZuG6qeG6rsOgxqFvw7Nqw6DhuqLhuq3DoOG7heG6p+G7hcOgZuG7m+G6pcahw7PDoMahb8Ozw7Jr4burw6B2dcOg4buFw7Phu7nhu4XDoOG7lcOy4buJxqHDoOG7mcSpdsOgZ+G6reG7m8OgduG6qeG7m8Ogw7Nrw6B24butd8ahb8Og4buF4bq94burMMOg4buvw7nDoOG7heG6veG7q8OgxqFvw7Nqw6DGocOz4bu3IsOgVuG7rXfGoW/DoHbhurvhu5fDoG/DsuG6p+G7m8OgZsO94buFw6Bm4bqp4bquw6DGoW/Ds2rDoC3DoG/DsuG6p+G7m8OgZsO94buFw6B2w7Phu7fhu6fGoW/DoMSCd+G6ruG7icahw6Dhu4Xhuqfhu4XDoMOzd+G6rmvGocOg4buC4bqnw6BWw7Phu7fhu6Xhu4Uww6Dhu5ThuqXGoW/DoOG7hMOz4bqnxqHDszDDoOG7sHfhuqXGocOgw5Phu53huqUxMTEww6B2w7N3w6DDs3h2w6Bnccahb8OgZ+G6q+G7m8Ogw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDs8OgdsOz4bql4buXw6Bvw7LhuqUxw6Dhu6rDs3LDssOgw7PFqeG7q8Og4bqi4bulw7LDoOG7heG6p+G7hcOg4burw7Phu6PGoW/DoOG7hcOzd+G6ruG7icahw6Dhu5dxxqHDoOG7heG7s+G6pcOg4buuxrDDoOG7hHHGoW/DoFbDs+G7t8O5xqFvMMOgV+G7gsagRsOg4buF4bqn4buFw6DDs3fhuq5rxqEww6B2w7PDtcOgxIJiMMOgdsOz4bqtxqHDs8Og4burw7Nyw6B24but4bubxqFvw6B2w7TGocOzw6B2dcOg4buFw7Phu7nhu4XDoOG7l8aww6Dhu4Xhuqfhu4XDoOG7leG7peG7q8OgZ+G6reG7m8OgduG6qeG7mzDDoHbhur/hu6vDoMOzd+G6vcahw6DhuqJqw6DhuqLhur92w6Dhu5XDsmt3w6DGoXXDoOG7hXHGoW/DoMahb8Ozw7Jr4burMMOg4buZw4LDoHbDs3fhur92w6DhuqXGocOgduG7m+G6rcahw6DDs+G7neG6pcOg4buFw7Phur12IMOg4buD4bqr4bubw6DhuqJrw6Dhu5dxw7LDoHbhu63hu7fhu6fGoW/DoHbhu63hu5vGoW/DoOG7mcOyxqHDs8OgZuG7m+G6pcahw7PDoMSCY8ahb8OgZsOqd8Og4bqi4bqtw6Dhu5nDs+G7jcOgZsOqd8Og4buX4buhw6DDs+G7neG6pcOg4buV4buhxqFvMMOg4bqi4bulw7LDoOG7r3LDoMOz4buf4buFw6DhuqLDsuG7icahw6B2w7PhuqXhu5fDoG/DsuG6pcOg4buXw7rDssOgZ8WpdsOgw7Phuq3GoW/DoHbhu61j4buXw6DDs+G7n+G7hcOg4bqiw7Lhu4nGoTHDoFbhu63hu5vGoW/DoGfhu50ww6Dhu69yw6DDs+G7n+G7hcOg4buvw7LGocOzw6B2cnbDoMahb8Ozw7Jr4burw6Dhu5Xhu5vhuqnDssOg4buZw7PhuqfDoG/DsuG7ocOyw6DDs2vDoHbhu613xqFvw6Dhu4Xhur3hu6vDoMahb8OzasOg4buFw7PDssSp4buXw6DDo+G6oXsww6DDs2vDoOG7r8O5w6Dhu4Xhur3hu6vDoMahb8OzasOg4buFw7PDssSp4buXw6DEg+G6oXvDoOG6ouG6rcOgw7Nrw6Bm4bqp4bquw6DGoW/Ds2rDoHbDs+G7t+G7p8ahb8OgxIJ34bqu4buJxqHDoOG7hcOzw7LEqeG7l8Og4bqv4bqxezHDoMOTw7JrxqHDoMah4bql4bquMMOgxqHDs+G6rcOgduG7reG7t+G7p8ahb8Og4buF4budw6DDo8Ogw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDs8Og4buFw7N34buBxqHDoOG7g8O1w6B2w7PhuqXhu5fDoGbDgcOg4buY4bq2w6B2w7PDssOgduG6peG6rsOgxqFvw7Nqw6Dhu7B3cuG7hcOgb8Oy4bqlw6Bn4bu3xanhu4XDoHZ1w6Dhu4XDs+G7ueG7hcOgduG6qcOyw6B2w7TGocOzw6Al4buRxqHDs8Og4buU4bubxqFvMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DoTbhu4Lhuqfhu5fDoOG7r+G6p3bDoOG7hMOz4bu3w7nGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6Dhu6vDs+G6p3bDoHbhu63DsmzGocOgZnfDoOG7lcO14buFw7PDoG/DsuG6pcOyw6Bn4bub4bqpxqHDoMOj4bqhw6PhuqMtw6PhuqHDo+G6sTDDoOG7heG6p+G7hcOg4buxd+G6rsOgw7Phu5vhuqnhu4XDszDDoGdqw6DhuqfGoTDDoGbDgcOg4bqnxqHDoOG6omrDoOG7q8Oz4bqndsOgduG7rcOybMahw6DGoW93c8ahw6DGocOz4bq7xqHDoOG7lcOB4buFw6B2w7N3dOG7hcOg4buV4buRxqHDs8Og4bqiw4Hhu4XDoOG7hXHGoW/DoMahb8Ozw7Jr4burMMOgdsOz4bu3w7nGoW/DoOG7l+G6qcOyw6BnYsOgZ+G7t8Wp4buFw6Dhu4TDs+G7s8OgdsO14buFw7PDoFfhu4LGoEbDoHbDtMahw7PDoOG7g+G6pcahw6DDs+G6rcahw7PDoOG6ouG6rcOgxqHDs3fDoOG7hcOqd8OgxqFvd3PGocOgxqHDs+G6u8ahw6Dhu5XDgeG7hcOg4buF4buz4bqlw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGfDteG6pcOg4burw7Phu7fDucahbzDDoFbhu63hu7fhu6fGoW/DoFbhu613xqFvw6Dhu4Xhur3hu6vDoMahb8OzasOgVsOz4bu3w7nGoW/DoOG7l+G6qcOyw6BGd8Og4buVw7Xhu4XDs8OgVsOz4bqlxqHDs8Ogw5Phu53huqXDoOG7r+G7i8OgxILhurvhuq7DoGbDgcahb8Og4buZxKnDoMOz4bub4bqp4buFw7PDoHZ34bqubMahw6Dhu6/Dssahw7Mww6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOgZ+G6reG7m8OgduG6qeG7m8OgxqFvd3PGocOgxqHDs+G6u8ahw6Dhu5XDgeG7hcOgdsOzaOG7m8Og4buF4bqn4buFw6Dhu4XDs+G7t8O5xqFvw6B24but4buPxqHDszDDoGbDgcOg4bqnxqEww6BnasOg4bqnxqHDoOG6ouG6rcOg4buFw7nDoOG7hcOzxKnDoOG7hcOz4buNxqHDs8Og4buv4bqn4buFw7PDoGdiw6Bn4bu3xanhu4XDoOG7heG6p+G7hcOg4buF4bq94burw6Dhu4Xhu53DoHbDs+G7geG7l8Og4buxd+G6rmrGocOg4burw7Phu4nDoGZ34bqua3Yxw6BWw7LEqeG7q8OgdsO94buFw6Dhu5nDsmvGocOgduG7m+G6rcahw6Dhu6rDs+G7o8ahb8OgVnfhuq5sxqHDoOG7r8OyxqHDs8Og4bqi4bqtw6BPw7Lhu6XDssOgdsOzw7Jrd8Og4bqiw7Jr4buFw6Dhu5Xhuq3hu5fDoHbDs2jhu5vDoMOz4bu34bulxqFvw6Dhu5XDgeG6pcOg4buFw7Phu5/GocOg4buF4bqnxqHDoOG7g3Qww6DGocOz4bq7xqHDoOG6osOy4buJxqHDoOG7heG7ncOg4burw7Phu7fDucahb8OgdsOya8ahMMOg4buF4budw6Dhu6/hu7nhu4XDoOG7mcOz4buhaDDDoMahw7PDsmt2w6B24buPxqHDs8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hSDDoG/DsuG6peG7m8Og4buFw7PDtMOgdsOy4buJd8Ogdnfhuq5sxqHDoOG7r8OyxqHDs8OgZ8SpxqHDoHZBxqFvw6Dhu4XhuqfGocOg4buDdDDDoG/DsuG6p+G7m8Og4bqiw7Lhu4nGoTDDoMahw7PhurvGocOg4bqiw7Lhu4nGoSDDoOG7g+G6pcahw6DDs+G6rcahw7PDoOG7sXfhuq7DoOG7hcOzxKkww6Dhu4XDucOg4buFw7PEqcOg4burw7N5w6DDs8Wp4burw6B2w7PDgeG7hcOgw7PDsmvGocOg4buFccahb8OgduG6p+G7hcOgdnfhuq5sxqHDoOG7r8OyxqHDszHDoOG7rmThu6vDoMSCxKnhu6sww6Dhu5nDsmvGocOgduG7m+G6rcahw6B2dcOg4buFw7Phu7nhu4XDoOG7g3TDoOG7l+G6p+G6rsOgxqHDs+G6rcOgduG7reG7t+G7p8ahb8OgdsOzaOG7m8Ogw7Phu7fhu6XGoW/DoHbDssahw7PDoG/hu5/GoTDDoMOz4bub4bqpdsOgZ3TGoW/DoMOzw7Jrd8Og4buxd+G6qzHDoEdzxqFvw6B2w7Phu6fDssOg4buxd+G6pcahw6B24bq74buXw6DGoeG6u8ahb8Og4buF4bql4bubw6B2w7N3w6DGocOz4bq/4burw6Dhu4XDs+G7m8OgxqFv4bu34bunw7LDoOG7leG6peG7m8OgZ3TGoW8xw6DGoOG6u8ahb8Og4buF4bql4bubw6Dhu4XDs+G6vXbDoOG7leG7t8WpxqFvw6Bn4bqt4bubw6B24bqp4bubw6B2w7No4bubw6DDs+G7t+G7pcahb8OgxqHhurvGoW/DoOG7heG6peG7m8Og4buFw7Phur12w6Dhu5Xhu7fFqcahb8OgZ3TDssOgxqFv4bu1McOgVmPGoW/DoOG7heG7t+G7p8ahb8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hcOg4buZw7Js4buXw6B24but4bqlMMOgb8Oy4bqn4buXw6Dhu6/huqd2IMOgdsOyxKnhu6vDoHbDveG7hcOg4burw7Nyw7LDoMOzxanhu6vDoOG6ouG7pcOyw6Dhu4Xhuqfhu4XDoGbhu5vhuqXGocOzw6DGoW/Ds8Oya+G7q8OgduG7reG7m8ahb8Og4buFccahb8OgduG6p+G7hcOgZ+G6p8ahw7PDoG/DsuG6p8Og4buFw7Phur12w6Dhu5Xhu7fFqcahb8OgZ+G6reG7m8OgduG6qeG7mzDDoHZ34bqubMahw6Dhu6/Dssahw7PDoOG6ouG6rcOg4buvw4DDoGbDvcahb8Ogw7Phu5/hu4XDoOG7r8OyxqHDs8Og4buvw7LGocOzw6DhuqLDsuG7icahw6Dhu6/huqV3w6Dhu5nDs8Oyw6B2cnbDoMahb8Ozw7Jr4burMcOgR3XDssOg4buX4bulw7LDoMahdMOyw6Bmd8ahbzDDoOG7hcOz4bu3w7nGoW/DoHbhu63hu4/GocOzw6DhuqLhuq3DoOG7q8Oz4bu3w7nGoW/DoOG7q8Oz4bqn4burw6Bm4bqp4bquw6DDs+G7n+G7hcOgdsOzaOG7m8Ogw7Phu7fhu6XGoW/DoHbDssSp4burw6Dhu4Xhur/GocOgdsOzw4Hhu4XDoHbDsm3GoTDDoOG7q8OzecOgw7PFqeG7q8Og4bqi4bulw7LDoGfDsmp3w6Dhu5nDsmvGocOgdsOzw4Hhu4XDoHbEqcOg4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoOG7mcOyxqHDs8OgdsSpw6Atw6DEgmLDoMOzdMOyw6Dhu4Xhu7PhuqXDoHbDtMahw7Mww6BnZeG7hcOg4buDw7JrdsOgduG7j8ahw7PDoMOz4buPxqHDs8Og4burw7Phuqd2w6B24butw7JsxqHDoGZ3w6Dhu5XDteG7hcOzw6DDs8Oya8ahw6DGoeG6peG6rjExMTUv4burNjXhu6vDoOG7heG7leG6peG7r+G7rzzDoeG7q+G7guG7m2bhuq7DocOg4buvduG6ruG7lWg8w6F2aMSCdi3huqXhu5XDsm/GoSLDoOG7rcOyb8OzdiDDoTY14buvduG7reG7m8ahbzZWw7PhuqXGocOzw6BWw7N44bquNS/hu6924but4bubxqFvNjUv4burNg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]