(vhds.baothanhhoa.vn) - Đại dịch COVID-19 đã và đang đặt ra cho ngành giáo dục phải có sự thay đổi để thích ứng an toàn, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buYQuG6puG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6TDk+G7osah4bumI+G7omLhuqnhurvhurM1PuG7ons5I+G7ojN9NXvhu6J7NsavYuG7oiN7Y2coNeG7omLhuqnGrzU+4buiYnvhu6Z94buiPcavZ+G7ouG7g8Wo4buiezkj4buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buY4budxq994buiPSIje+G7osah4buz4buCxrDhu5st4bugw5nhu6Ik4buq4bui4buDxajhu6Ik4bukNT7hu6IkVmLhu6Lhuqnhu6Thu6Ijezbhu6I1PsWoNXvhu6I+feG7pjbhu6I9ZSPhu6Lhuqd74buofeG7oiM34bui4bqr4bq/4buiYnvhu6Rn4buiJMSDfeG7oiQo4buiYntbI3vhu6Lhur01PuG7ouG7pDXhu6JiNsWoNeG7jOG7ojN9NXvhu6J7NsavYuG7jOG7oiThu6bhuqfhu6Lhur01PuG7omc7Y+G7oiPhu7Jj4buiNXt9ITThu6Lhu4Nl4buiYuG6qTY1PuG7omJdNXvhu6J7XTV74buiNOG6t33hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiw5rhu57hu6Dhuqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olPhu6BS4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9Q4bugUlUvUOG7nuG7oD3hu6Dhu6BUUVRRw5piVMOZw5rhu6AzUy1Q4bue4buePVThu6Dhu55T4bug4bugw5liVFFS4bueUjPhu57hu44x4bqnPuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nELhuqbhu6JCe+G7pDV74buixak34bukw5Phu6LGoeG7piPhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J7OSPhu6IzfTV74buiezbGr2Lhu6Ije2NnKDXhu6Ji4bqpxq81PuG7omJ74bumfeG7oj3Gr2fhu6Lhu4PFqOG7ons5I+G7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu6Dhu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU+G7oFLhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mMahw6A1PuG7omLhu6Yj4bui4bqnezg1PuG7jOG7oiN74bqhNT7hu6I9IiN74buiJOG7pDU+4buiJOG6u+G6tSPhu6Ij4bumI+G7ojV7xajhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiNT57fTs04buiYmQj4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEJ74bqzfeG7oj594bukNeG7oj7hu7I14buiJFln4buiQuG6puG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6IzfTs14buiYmUj4buiPnt94buiNXvhu7Q14buiYns7NOG7ojV7fS5j4buiI+G7pOG7ojThu6wj4buixqHhu7Phu4LGsOG7my3hu6DDmeG7jOG7oiThu6Y1PuG7oiN7ZOG7omjhu6IjN+G7ojV7fS5j4buiI+G7pOG7ouG7peG7nuG7ojPFqOG7ons5I+G7ouG6q301e+G7omLGr33hu6Ij4bumI+G7omLhuqnhurvhurM1PuG7ons5I+G7omLhuqk7NeG7oiQi4buk4buiQMWoNeG7juG7ouG7nX0uY+G7ojXFqGfhu6IkYX3hu6J7YX3hu6Ij4bumI+G7omLhuqnhurvhurM1PuG7ons5I+G7ouG6p3vhu6h94buiI3tj4bu2NeG7okAi4buiJOG7smfhu6Ikw6nhu6Ij4bumI+G7oiR9LmPhu6IyfSE14buiJCjhu6LhuqtYNeG7ouG6q8WoNT7hu6Ije2NnKDXhu6Ji4bqpxq81PuG7omJ74bumfeG7oj3Gr2fhu6J7OSPhu6Jiw6rhu6Ji4bqp4bq/I+G7omJ9LOG6p+G7ouG6q+G7pDU+4buiYuG6qeG6vyPhu6JiY2csNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hC4bqp4bq74bqzNT7hu6JCxanGoeG6quG7onl9NXvhu6J3e+G7pH3hu6LDlOG6p3vhurvhurM1PuG7okLhuqnhurvhurM1PuG7okJ7feG7jOG7okLhuqbhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buQ4buiJOG7quG7oiN7Y2coNeG7omLDquG7oj3Gr2fhu6J7OSPhu6Ji4bqp4bq/I+G7omJ9LOG6p+G7ouG6q+G7pDU+4buiezkj4buiYuG6qeG6vyPhu6JiY2csNeG7oiThuqF94bui4buD4bq3feG7ojPhurfhuqfhu6JV4buJU+G7oiPDqeG7pOG7ojV7xajhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6I9NuG7oiM34bui4bug4buiezkj4bui4bqrfTV74buiM8Wo4bui4bul4bug4buiI8Op4buk4buiI+G7pOG7ouG7peG7nuG7omLhuqnhurvhurM1PuG7okJ9KGPhu6J7OSPhu6LFqTbFqDU+4buixak24buk4buiQnvhu6Y04buiw5Thuqd74bq74bqzNT7hu6J44bukNOG7ouG6quG6sTXhu4zhu6JC4bqm4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7kOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6LDmuG7nuG7nuG6p2bDkuG7onslfT57YsOT4buiU1FR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyM9NeG7jkDhu6Q2Ynvhu6Q1e3s24buk4buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9Q4bugUlUvUOG7nuG7oD3hu6Dhu6BUUVVSUWJVUlLhu55QM+G7nuG7jjHhuqc+T+G6qUrDmVPhu57hu5zhu6Lhu6QzYkrhu5xC4bqm4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pMOT4buixqHhu6Yj4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiezkj4buiM301e+G7ons2xq9i4buiI3tjZyg14buiYuG6qcavNT7hu6Jie+G7pn3hu6I9xq9n4bui4buDxajhu6J7OSPhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nMOa4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFNRUeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buYeeG7pmfhu6IkNuG7omJ7WTXhu6I1e30hYuG7omJbI3vhu6J74bq14bqn4buiMnvhu4Hhu6Iye2Phu7Y14buiYsavfeG7omLhuqnhurvhurM1PuG7okLFqcah4bqq4buiecawNXvhu6J3e+G7pH3hu6Ik4bq74bq1I+G7ojPhu6zhuqfhu6IkVmLhu6I1PuG7pGfhu6Jixq994buiI+G7geG7pOG7ojPhurfhuqfhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYxqHDoOG7osO9PmNnKTXhu6JCeyLhu6JCe2Phu6LFqcWo4buM4buixal9IWPhu6Ji4bqp4bq7w6I1PuG7okLhuqnhurvhurM1PuG7okLFqcah4bqq4buieX01e+G7ond74bukfeG7oiN7NuG7okB9LGLDk+G7osO9e8Wo4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiMmjhu6J74bq14bqn4buiJOG6ozU+4bui4buD4bq3feG7ouG7gn0pNeG7omJ7w6A1PuG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6IkKOG7ojRj4buk4bui4bqne+G7sjXhu6I0LjThu6J4eeG6quG7omLDquG7oiThu7Jj4buiNeG7sDThu6J7OSPhu6IkLDXhu6I14bukZ+G7oiQo4bui4bqrWDXhu6LhuqvFqDU+4buiI3tjZyg14buiYuG6qcavNT7hu6Jie+G7pn3hu6I9xq9n4buiezkj4buiQMOdYuG7oiPhur3hu6Iye33hu6I1xag24buiI+G7sjXhu6Jie30sYuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDvXvFqOG7omLhuqnhurvhurM1PuG7oiPhurk1PuG7oiThu6rhu6Ji4bqp4bukNT7hu6JAIuG7ojThu6Zn4buiJDbhu6Jie1k14buiNXt9IWLhu6Ji4bq/4buiJMOjNT7hu4zhu6I9YzU+4buiPSIje+G7ouG6q+G7pmLhu6Iye2Phu7Y14buM4buiM+G7rOG6p+G7oiRWYuG7olJQ4bui4buDOH3hu6Lhuqnhu4Hhu6Thu6Ji4bukZ+G7omZjNT7hu6Lhuq1j4bukNXvhu6LhuqtZNeG7omLhuqnhurvhurM1PuG7jOG7olAvUeG7ouG6q+G6oeG7ojPhurfhuqfhu6IjN+G7ojThu6Zn4buiJDbhu6Jie1k14buiNXt9IWLhu6JiWyN74buie+G6teG6p+G7ojJ74buB4buiMntj4bu2NeG7oiThurvhurUj4buiM+G7rOG6p+G7oiRWYuG7ojU+4bukZ+G7osOi4buiI+G7geG7pOG7ojPhurfhuqfigKbhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYeGPDoDXhu6IzY8OgNeG7ouG6q1g14bui4bqrxag1PuG7ojIs4buiezbGryN74buiPeG6v+G7ouG6p3s4NT7hu6I1PuG7pGfhu6Iye33hu6Ik4bukNT7hu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6I9xq9n4buiezkj4buiYuG6qeG6vyPhu6JifSzhuqfhu4zhu6JC4bqp4bq74bqzNT7hu6JCxanGoeG6quG7osO94bukNOG7osO9PsavNeG7osOU4bqne+G6u+G6szU+4buiw73hu6Q04buiw70+xq814buM4buiQuG6puG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu5Dhu6Ik4buq4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiYuG7tOG6p+G7ontjw5014buiI3s24buiPn3hu6Y24bui4buDfTs14buiNXvFqOG7omLhuqnhurvhurM1PuG7ouG7gy7hu6Ij4bumI+G7ouG6p3vhurvhurE1PuG7ouG6p3vhu6bhuqfhu6Lhuqvhu4Hhu6I9ZTU+4buiI+G7piPhu6Lhuqd74buyNeG7ojQuNOG7omLhuqk2NT7hu6I9xq9n4buiezkj4buiYuG6qeG6vyPhu6JiY2csNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCe+G7smfhu6J4O+G7osah4bukNuG7ouG7l+G7pDXhu4zhu6LFqX0hY+G7omLhuqnhurvDojU+4buiQuG6qeG6u+G6szU+4buiQsWpxqHhuqrhu6LDveG7pDThu6LDvT7GrzXhu6Ijezbhu6JAfSxiw5Phu6Lhu5fhu6Q14bui4bunfeG7pjThu6J7fSFj4buiNXvFqOG7omLhuqnhurvhurM1PuG7omJ74bq74bqzNT7hu6JmY2c7NeG7ojJ9KDThu6Ji4bqp4buk4buM4buiNXvhu6wj4buiNXvDouG7ons5I+G7ouG6q301e+G7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ijw6A1PuG7omLhu6Yj4bui4bqnezg1PuG7jOG7oiN74bqhNT7hu6I9IiN74buiQCE1e+G7juG7ouG7lzs14buiI8avNXvhu6IkN+G7jOG7ojV7xajhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Ij4bq5NT7hu6I+feG7pDbhu6Ijezbhu6Jiw6o1PuG7oj594bumNuG7ouG7g307NeG7oiN7w6nhu6I1e30hNOG7ouG6p3vhuqF94buie+G6teG6p+G7ouG7g+G6t33hu6Lhuqd7ZeG7ontjZzV74buiezkj4bui4bqrfTV74buiNeG7rDThu6LhuqnDoeG7omJdNXvhu6J7XTV74bui4bqr4bq9I+G7ojJ7YSXhu6Ijw6nhu6Thu6Jiw6o1PuG7ons5I+G7ouG6q301e+G7juG7okJjZyFi4buiJOG6oX3hu6Iye8OgNT7hu6IkKOG7ombhu6hn4bui4bqp4buk4buie30hNeG7omLhurvhurU1PuG7ons5I+G7ouG6q301e+G7oiThu6rhu6JifSzhuqfhu6JmZCPhu6Lhu4Phurd94buiNT7hurvhurN94buiJOG7pDU+4buiYntjw6Mj4buiPX0hNeG7oiPhu6Yje+G7ojNn4buiezZWI+G7oiM34buiI+G7piPhu6JAfShj4buie30hNeG7ons24buM4bui4bqr4bqhYuG7jOG7ojJ7N+G7omJ7w6Lhu6I0xajhu6Lhu4Phu7g14buiJCw14buiYuG6qeG6u+G6szU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELhuqnhurvhurM1PuG7okLFqcah4bqq4buiw73hu6Q04buiw70+xq814buie30hNeG7oiM34buiUVHDmuG7ons5I+G7ouG6q301e+G7jOG7omLhuqk2NT7hu6IkN+G7oiM34buiYuG6qTs14buiw5rhu55M4buiezkj4bui4bqrfTV74buiIzfhu6Ikw6nhu6IkfS5j4buiMn0hNeG7ons5I+G7omLhuqnhur8j4buiYmNnLDXhu4zhu6JiY2fhu6I1e307NeG7omJ74buyZ+G7ong74buixqHhu6Q24bui4buX4bukNeG7oiN7NuG7okB9LGLDk+G7osahNjXhu6LhuqvhuqHhu6I1xahn4buiI+G6uTU+4buiIzfhu6I1e30uY+G7okB9LDXhu6Ikw6M1PuG7oj024buM4bui4bqne+G7sjXhu6Ik4buk4buiezkj4bui4bqrfTV74buiJC5j4buiezkj4buiYuG6qeG6vyPhu6JiY2c7NeG7ouG6rWPhu6Thu6Lhuqs04bukYuG6p3s2NSXhu6Ijw6nhu6Thu6Lhuqd7ZeG7ontjZzV74buM4buiYmNn4buiNXt9OzXhu6I1e30uY+G7ouG6p3tl4buie2NnNXvhu6Lhuqd74buofeG7oiR94buiM8WoNOG7ojU7NeG7ojJ7w6A1PuG7omJ7KOG7ojN9OzXhu6JiZSPhu6IkKOG7oiR9ITXhu6JiezbGr33hu6LDouG7ojV7xajhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYeMWo4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiezkj4buiQCLhu6Lhu6g1e+G7onvhurvDojU+4buiYuG6qeG6vyPhu6JifSzhuqfhu6JAw6J94buiPSIje+G7okAhNXvhu6LGoeG7s+G7gsaw4bubLeG7oMOZ4buM4buiQuG6qeG6u+G6szU+4buiQsWp4buixak2xag1PuG7osWpNuG7pOG7okJ74bumNOG7ont9ITXhu6IjN+G7ouG7oFPhu6Lhu6Xhu57hu4zhu6Lhu6BUU+G7ouG7peG7oOG7ouG7g8Wo4bui4bug4buOUOG7oFThu6Lhu6VQ4buO4buixqHhu7A14buiI+G6veG7ouG7g8WoNuG7omJdNXvhu6J7XTV74buiYnvhur8j4buiYn0pNeG7jOG7omLhuqnhurvhurM1PuG7oiThu6rhu6JmWWfhu6I94bq/NT7hu6J3LOG7ons2xq8je+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7oj3Gr2fhu6J7OSPhu6Ji4bqp4bq/I+G7omJjZyw14buO4buiQls1e+G7oiQsNeG7ojU+xahn4buiUFAt4bug4bugLVDhu55Q4bug4buiNXvFqOG7omLhuqnhurvhurM1PuG7oiThu6rhu6IjN+G7olBVL1FQ4buiM+G6t+G6p+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7oj3Gr2fhu6J7OSPhu6Ji4bqp4bq/I+G7omJjZyw14buiI3s24buiezkj4bui4bqrfTV74buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahw6Dhu6Lhu5vhurvhurE1PuG7okJ7IuG7okJ7Y+G7osWpxajhu4zhu6LFqX0hY+G7omLhuqnhurvDojU+4buiQuG6qeG6u+G6szU+4buiQsWp4buixak2xag1PuG7osWpNuG7pOG7okJ74bumNOG7oiN7NuG7okB9LGLDk+G7osO9e8Wo4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiJOG7quG7oiN7w6nhu6Ikw6M1PuG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7oncs4buiezbGryN74buiPn3hu6Y24buiPWUj4buiM301e+G7ons2xq9i4bui4buD4bq3feG7oj19KTXhu6JAfSw14bui4bqne+G6vSPhu6Jixq/huqfhu6Ijw6nhu6Thu6I9IiN74buiQCE1e+G7juG7ouG7neG6ozU+4buiYnvhurN94buiMlsje+G7ons2xq9i4bui4bqne+G6u+G6sTU+4bui4bumNeG7oj3Gr2fhu6J7OSPhu6Ji4bqp4bq/I+G7omJjZyw14buiNT7hu6Rn4bui4bqr4bukY+G7ojJ7feG7ons5I+G7ouG6q301e+G7ojU+eyDhu6J7OSPhu47hu6JHO2Phu6Ij4buyY+G7oj594bumNuG7ouG7g307NeG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7ojIs4buiezbGryN74buiPcavZ+G7ons5I+G7oiPhu6Yj4buiNMOgNeG7ons5I+G7ouG7g8Wo4buiI+G7piPhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiPn3hu6Y24buiPWUj4buiYuG6qeG6vyPhu6JiY2csNeG7jOG7oiThu7A1PuG7ojJb4buixrDhu5vhu4zhu6Iye2M1PuG7oj594bqz4buM4buie+G6u+G6tzU+4buiPeG7uDXhu4zhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7ouG6p3tl4buie2NnNXvhu4zhu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu6Iye33hu6Ij4buyNeG7omJ7fSxi4oCm4bui4buX4bukNeG7ouG7p33hu6Y04buie30hY+G7ojV7xajhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6I9Y2chYuG7ojIs4buiezbGryN74buiPcavZ+G7ons5I+G7oiPDqeG7pOG7oj594bumNuG7ouG7g307NeG7omJ7w6A1PuG7ouG6rWPhu6Thu6J7w6Phuqfhu6Jie+G6u+G7oiR9ITXhu6Ji4buB4bui4buDxajhu6Jie+G7pDThu6I94bq/4buiI+G7piPhu6Iz4bq34bqn4buiezkj4buiYuG6qeG6vyPhu6JiY2csNeG7oiQo4buiYnslNuG7oj3DoX3hu6Lhuqvhu6Zi4bui4bqr4bukNuG7oiPDoDU+4buiYuG7piPhu6I9xq9n4buiezkj4buiI8Op4buk4buiPn3hu6Y24bui4buDfTs14bui4buDxajhu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4budKOG7oiThu6bhuqfhu6Lhur01PuG7ouG7g30hI+G7oj3Gr2fhu6J7OSPhu6Ji4bqp4bq/I+G7omJjZyw14buiJOG6oX3hu6Lhu4Phurd94bui4bqr4bqh4buiezkj4bui4bqrfTV74buiJOG7pDU+4buiI+G7piN74buiM2fhu6Ji4bu04bqn4buiYuG6qWM1PuG7jOG7ojV7xajhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Ik4buq4buiYl004buie30oY+G7jOG7oiTDozU+4bui4buDfTs14bui4bqne2Xhu6J7Y2c1e+G7ojJ74bu2NeG7omLhuqnhurvhurE1PuG7okDEg+G7ouG6q2M1PuG7omJ7fSxi4buiQCLhu6Ijezbhu6IjNjXhu6IlNOG7ojRdNXvhu47hu6Lhu53huqF94bui4buD4bq3feG7ons5I+G7ouG6q301e+G7oiPEkTU+4bui4bqnezg1PuG7oiM34buiYnso4buiPcSRNT7hu6Ije2M1PuG7ojTDo2Lhu6Jie30sYuG7okAi4buO4buiQuG6qeG6u+G6szU+4buie+G6teG6p+G7oj594buk4buiJF01e+G7ojJ7w6A1PuG7omJ7KOG7omLhuqnhu6Q1PuG7okAi4buiJOG6u+G6tSPhu4zhu6I1e8Wo4buiYuG6qeG6u+G6szU+4bui4bqrOuG7ouG7g+G7tDXhu6Ikw6M1PuG7oiPhu6Yj4buiNXvFqOG7onvhu6g24buiYlk04buM4buie+G6r+G7omLhuqnhurXhu6Ij4bumI+G7omJ7fSxi4buiQCLhu4zhu6Lhuqd74bq74bqxNT7hu6JifSE14buiezkj4buiYuG7tOG6p+G7juG7osWpfSE14buiYsavfeG7jOG7ojV7xajhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Ik4buq4buiYuG6v+G7ontjZ+G7oiTDozU+4buiJOG6u+G6tSPhu6JQw5nhu6Ji4bqpfSFj4buiJOG6ozU+4buiJCjhu6I0Y+G7pOG7oiR9ITXhu6JiezbGr33hu6Jie8OgNT7hu6I0fTV74buiI3s24buiezkj4bui4bqrfTV74buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7kn00PuG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nH3GoSU1YiXhuqnhu5zhu6LhuqtiZzMlSuG7nOG7hX09YnvDk+G7osOa4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JTUVHhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vIz014buOQOG7pDZie+G7pDV7ezbhu6Thu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1Dhu6BSVS9Q4bue4bugPeG7oOG7oFRRw5lQU2JSUOG7nuG7oFMz4bue4buOMeG6pz5P4bqpSuG7oMOaUeG7nOG7ouG7pDNiSuG7nELhuqbhu6JCe+G7pDV74buixak34bukw5Phu6LGoeG7piPhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J7OSPhu6IzfTV74buiezbGr2Lhu6Ije2NnKDXhu6Ji4bqpxq81PuG7omJ74bumfeG7oj3Gr2fhu6Lhu4PFqOG7ons5I+G7nOG7ouG7hX09YntK4bucw5rhu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucU1FR4buc4buiL+G7mOG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5hCe+G7smfhu6Ji4bqpOOG7omLhuqnhurvhurM1PuG7okLFqcah4bqq4buieX01e+G7ond74bukfeG7omLhuqk2NT7hu6Iz4bq34bqn4buiPcavZ+G7ons5I+G7omLhuqnhur8j4buiYn0s4bqn4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEJ7JTbhu6Jie+G6oTU+4buiMjvhu6Ijw6nhu6Thu6LhuqZ7ODU+4bui4bun4bubTuG7nULhu6JC4bqm4buiQnvhu6Q1e+G7osWpN+G7pOG7jOG7omJbNXvhu6IkLDXhu6Lhu6BTe+G7ojU+xahn4buiUFAt4bug4bugLVDhu55Q4bug4buM4buiQuG6puG7okJ74bukNXvhu6LFqTfhu6Thu6J7fSE14buiIzfhu6Lhu6DDmeG7ons5I+G7ouG6q301e+G7omJ7Y8OjI+G7oj19ITXhu6Lhu6Xhu57hu4zhu6JSUVLhu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu6Lhu6Xhu6Dhu4zhu6JU4buOVOG7nlPhu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu6Lhu6VQ4bui4buDxajhu6JS4bue4buiPn3hu6Y24bui4buDfTs14buiYntjw6Mj4buiPX0hNeG7ouG7peG7oOG7jOG7olLDmcOa4buiPn3hu6Y24bui4buDfTs14buiYntjw6Mj4buiPX0hNeG7ouG7pVDhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bqmezfhu6JC4bqp4bq7w6I1PuG7ouG6pns4NT7hu6Lhu6fhu5tO4budQuG7okLhuqbhu6JCe+G7pDV74buixak34buk4buieDvhu6JCe8WoNXvhu6Lhu53huqM1PuG7oiN7NuG7okB9LGLDk+G7osWpfSE14buiNeG7pGfhu6Jie8WoNXvhu6Lhuqd74bqh4buiJOG7pDU+4buiI3s24buiezkj4bui4bqrfTV74bui4buDxajhu6I+feG7pjbhu6Lhu4N9OzXhu6JQ4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiM8Wo4buiQsWp4buixak2xag1PuG7osWpNuG7pOG7okJ74bumNOG7ouG7g8Wo4buiQsWpxqHhuqrhu6J4aOG7okLhur/hu6JC4bqpOTU+4buiYsavNOG7oj3DqjU+4buiJCw14buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiJCjhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7ouG6p3s4NT7hu6Ije+G6oTU+4buiPSIje+G7okAhNXvhu6LGoeG7s+G7gsaw4bubLeG7oMOZ4buM4buiI+G7piPhu6I1e8Wo4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiJOG7pDU+4buiYn0sNeG7onvFqDV74buiPcavZ+G7ons5I+G7omLhuqnhur8j4buiYmNnLDXhu6Ijezbhu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu47hu6Lhu53huqF94bui4buD4bq3feG7oiPhu6Yj4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buiIzfhu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu6Lhu6VQ4buiYntd4buiI3s24buiezkj4bui4bqrfTV74bui4bulUOG7oiPhu6Yje+G7ojNn4buiYsavfeG7ojV7xajhu6Lhu4PFqOG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7oj3hu6Rn4buiezkj4buiYuG6qeG6vyPhu6JiY2csNeG7oiN7NuG7oiPhu6Yj4buiJTThu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bubIiN74buiQCE1e+G7osah4buz4buCxrDhu5st4bugw5nhu6I9fSk14buiQH0sNeG7ouG6p3vhur0j4buiYsav4bqn4buM4buiMio24buiPcWofeG7ojJ7fSw14buiI3s24buie101e+G7omJ74bq9I+G7oj3Gr2fhu6J7OSPhu6Ji4bqp4bq/I+G7omJjZyw14buiPeG7sjXhu6Ji4bqpw6Lhu6Jie8WoNXvhu6JAfSE14bui4bqne+G7puG6p+G7onvhu4dj4buie30hY+G7jOG7oiThurvhurUj4bui4bum4bqn4buiPWU1PuG7ouG6qcOjNT7hu6Lhuqnhu6p94buM4buiPn1k4bqn4bui4buDfSEj4buiPcavZ+G7ouG7g8Wo4buiezkj4buiMnvDoDU+4buiQCLhu6I+feG7pjXhu6IkNsavNeG7juG7ouG6quG6v+G7omJ74bukZ+G7oiTEg33hu6IzfTV74buiezbGr2Lhu6I1xahn4buiJDh94buie2F94buiJMOjfeG7ojU+4bq54buiPn3hu6Y24bui4buDfTs14bui4buDxajhu6Ij4bumNeG7okDDo+G7ouG6rWPhu6g14buiM2jhu6Iye8OgNT7hu6I1PsOqNT7hu6Ji4bq/4buiezkj4buM4buiYuG6v+G7omLhuqnhu6Rj4buiPeG6o33hu6IkKOG7oiM34buiYnso4buiM8WoNOG7oiN7w6nhu6Ijw6A1PuG7ojU+eyHhu4zhu6Ik4bum4bqn4bui4bq9NT7hu6JnO2Phu6Ij4buyY+G7ojU+ey7hu6I1Pnt9IeG6p+G7oj434bqn4bui4bqne+G7sjXhu6I9Y2fhu6Ji4bqpXeG7omLhuqnGrzU+4buiYnvhu6Z94buiQF01e+G7omJ74bq74bqzNT7hu6I04bq3feG7ouG7g8Wo4buiPWNn4buiYuG6qV3hu6Ije8OdYuG7ojPhurvhurU1PuG7oj3Gr2fhu6J7OSPhu6Ji4bqpNjU+4buiI+G7piPhu6I1e8Wo4buiYuG6qeG6u+G6szU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7iWNiezbhuqnhu5zhu5jhu5Lhuqti4bqpNjU+4buYeH01e+G7osWp4bq74bqxNT7hu5Iv4bqrYuG6qTY1PuG7mOG7ki/huqfhu5g=

Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]