(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị, đồ dùng dạy học được các cấp học đặc biệt quan tâm, đáp ứng nhu cầu học đi đôi với hành.
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu5Ax4buDYz/huqPhu51u4buDYz/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6w50/w7RwP8Oj4buX4buDYz9kxJHhuq3hu5M/4buP4buTID/hu5HDtX3hu4NjP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/4buRw7Xhu51u4buDYz9kaOG6o0AvZDsjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu41E4bqvfcOjJiPhu5DDteG7heG7g2M/4buDZHHhu4NjP+G7gzHhu4c/4buP4buTfcOdP3LEkeG6reG6oz/DtHA/w6Phu5fhu4NjP3JdP+G6oSDhu4U/4buP4buTIOG7gz/hu5HDtX3hu4NjP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurnDnT/Eg+G7iT/Do+G7leG7g2M/w6MidT9kaOG6oz/Eg+G7nW/huqM/4bqjW+G6oz/huqM44buNP2Ro4bqjP8SDNOG6oz/huqHEkeG6reG7kT/hu4/hu5N94buDP+G7kTfhu4fDnT/Eg1vhu40/4buj4buDYz/hu4Nk4buTP+G6oznhu5M/ZGjhuqM/xIPEkT/Eg8OsxJE/cm3EkT9kXeG7g2Thu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojvhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/KDsh4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLDshPC8sOjrDoy4sLDp7LC7hu5E+eygsOuG7gTrhu7LDquG7jWNXw7Xhu6ouLD4mP33hu4Hhu5Hhu6om4buQMeG7g2M/4bqj4budbuG7g2M/4buP4buTIOG7gz/hu4HDusOdP8O0cD/Do+G7l+G7g2M/ZMSR4bqt4buTP+G7j+G7kyA/4buRw7V94buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P+G7kcO14budbuG7g2M/ZGjhuqMmP3PEkcOj4buRZOG7qiY+OjsmP2Thuq/EkWNk4buR4buqJig7ISY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjw5Thu4Xhu4NjP8O04buF4buDYz9ybcSRP3LEkeG6reG6oz/Egznhu5M/4buR4budw50/dDd1P8Oj4buh4buDYz9k4bqtP+G7kWThu4vhu4NjP+G6o2w/w7TDsz9yYeG7kT/huqNkOOG7kT/hu5HDteG7nW7hu4Njw50/4buBbeG7jcOdP+G7kcO1feG7g2M/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6ucOdP8SD4buJP8Oj4buV4buDYz/DoyJ1P2Ro4bqjP8SDZuG7g2M/cn3EkT/hu5HDtWc/4buP4buTfeG7gz/hu5HDtWjhu4NjP8SD4bqpP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buXP2PEkVvhu4U/w6Phu5fhuqPhu7I/4buQw7Xhu4Xhu4NjP+G7g+G6p+G7gz9jxJFb4buFP8Oj4buX4bqjP2TEkeG6reG7gz/EgyLEkcOdP3LEkeG6reG6oz/igJzhu5FkxJHhuqXhu5M/4bqhZuG7g2PigJ0/4bqjW+G6oz/hu5HDtX3hu4NjP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurnDnT/Eg+G7iT/Do+G7leG7g2M/w6MidT9kaOG6oz8g4buDZD9k4budw7Phu4NjP+G6v2TDrOG7g2M/4buDZGk/xIPhuqXhu4M/4bqjZDjhu5E/4buB4budb+G7g2M/Y8SRW+G7hT/Do+G7l+G6oz/huqPGoX0/4buDZF0/4buRw7Xhu51u4buDY+G7sj/hu5Bk4buh4bqjP+G7keG6pcOdP3LEkeG6reG6oz/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6P+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/w6MidT9kaOG6oz/EgzThu5E/w7V9P+G6o2Thu4U/4bqjW+G6oz/hu4NkXT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G6ocSR4bqt4buDP+G7jWRb4buNP+G6oSDhu4U/4buP4buTIOG7gz9kxJHhuq3hu5M/4buP4buTID9yXT/huqNkOOG7kT/hu4Hhu51v4buDYz/huqNb4bqjP+G7kcO1feG7g2M/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6ucOdP8SD4buJP8Oj4buV4buDYz/DoyJ1P2Ro4bqj4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omxJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/Pjo74buNdFk/ZOG6r8SRY2Thu5FYPyg7LuG7jXRZJj/DtMO14bqj4buqJi8v4bqjw6Phu4Phu7LhuqF94buF4buRZH3hu4NkZOG7hX3hu7Jy4buDL8Oj4bqvw7Thur/hu5Hhu4Xhu40v4buD4bqvc8O0Lyw7ITwvLDo6w6MuLCw7Oi464buRIXs8Oz7hu4E64buyw6rhu41jV8O14buqKSguJj994buB4buR4buqJuG7kDHhu4NjP+G6o+G7nW7hu4NjP+G7j+G7kyDhu4M/4buBw7rDnT/DtHA/w6Phu5fhu4NjP2TEkeG6reG7kz/hu4/hu5MgP+G7kcO1feG7g2M/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/hu5HDteG7nW7hu4NjP2Ro4bqjJj9zxJHDo+G7kWThu6omPjo7Jj9k4bqvxJFjZOG7keG7qiYoOy4mPy8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqJ94buN4buRxJHhu4Xhu4MmI8OD4buFP+G7kWTEkeG6peG7kz/hu41kZ+G7g2M/ZGjhuqM/4bqjZOG7o+G6oz/hu4Mx4buDY8OdP+G7h8Sp4buRP8O04buLP+G7kcO14budbuG7g2M/4buNZCDEkT/hu5Fh4buDP8Oj4buX4buDYz/hu41kZ+G7g2M/ZGjhuqM/4bqhxKk/4buHw6zhu4M/xIPhuqk/4buRw7Xhu53hu4NjP8Oj4buX4buDY8OdP+G6ozjhu5E/Y8SRcT/hu5HDtX3hu4NjP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurnhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buCMeG7hz9kaOG6oz8sOjosLSw6Oi4/4buDY13hu4NkP0PDg1bEguG7kD/hu5HEkeG6peG7gz9kXeG7g2Q/xINqxJE/4buHbcSRP+G7jWThu51s4buDYz/hu41kW+G7jT/DoyJ1P3JdP2Ro4bqjw50/dcOi4buTP+G6oznhu5M/Y8SRW+G7hT9yxJHDouG7gz/hu4HDouG7gz/hu4Ft4buNP+G7jWQgxJE/w7RwP8Oj4buX4buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P8OjInU/ZGjhuqPDnT/huqNb4bqjP+G7kcO14budbuG7g2M/4buNZCDEkT/huqNmP+G7jWRn4buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P+G7kWThu6HhuqM/4buDY2TEkeG6reG7h8OdP+G7jWRn4buDYz9kaOG6oz/huqHEqT/hu4fDrOG7g+G7sj/Dg+G7hT/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buBw7o/w6Phu4XDnT/huqNb4bqjP+G7kcO1feG7g2M/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/Eg+G7nW/huqM/4bqjOOG7jT9y4bqnP+G6o1vhuqM/4buRw7Xhu51u4buDYz/hu5FpP8O1fT/hu4Hhu5nhu4NjP+G7keG7meG7g2M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6v2Q34buTP8O0MuG7jT904bql4buNw50/xIM04bqjP+G6ocSR4bqt4buRP+G7gV0/xIPhu4k/w6Phu5Xhu4NjP+G7kWRlP+G7g2NkxJHhuq3hu4c/ZOG7hTThuqM/4bqhIOG7hT/hu4/hu5Mg4buDP+G6v2TDrOG7g2M/4buR4buL4buRP8Ojw6Dhu4M/xIPhuqXhu4M/csSR4bqt4bqjP+G7kcO1feG7g2M/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6ucOdP8SD4buJP8Oj4buV4buDYz/DoyJ1P2Ro4bqjP2Thu50/ZGnhu4Njw50/dOG7k+G7i+G7g2M/4bqjOOG7jeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4xkOeG7gz/hu4Ft4buDP+G6o1vhuqM/4bqjbD/DtMOzP2PEkVvhu4U/w6Phu5fhuqM/ZMSR4bqt4buDP+G7g311P8SD4bqn4buTP+G6o2Y/4bqjW+G7gz/huqHEqT/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6P+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurnDnT/huqNmP+G6o2Thu5N1w6Lhu4M/4buHw6zhu4M/4buDY2TEkeG6reG7jT9y4buXw50/4buDZOG7neG7g2M/4buRZMSR4bql4buTP+G6v8SR4buDZD/hu4NjZMSR4bqt4buHP+G7kcO14buF4buDYz/huqNb4bqjZD/huqHhu4s/4buRw7Vlw50/w7Qy4buNP3ThuqXhu43DnT9yw6k/4buRZOG6pT9yxJHhuq3huqM/w7RwP8Oj4buX4buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P8OjInU/ZGjhuqM/4bqjxqF9P2PEkVvhu4U/csSRw6Lhu4M/4buRw7XDouG7gz/hu4Ft4buNP+G6o+G7m+G7g2M/YzThu40/4bq/ZMOs4buDYz9l4buRP+G7kcO1w7M/4buDYyLEkeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhuqLDrD/hu4DDoj/hu5Bk4bq5P0Thu4nhu4NjP1Thu4V94buDw50/RMSR4bqt4buTP+G7kcO14budw7Phu4NjP+G7kMO14budbuG7g2M/4buQROG6osOUP+G7kGTEkeG6reG7kz/huqJkZeG7g2Q/4bu24buQZMSR4bqt4buTP0RmfeG7uD/huqNk4buFP+G6ocSR4bql4buRw50/4buDZF0/4buRw7Xhu51u4buDYz/Eg+G7nW/huqM/4bqjw6zhu4NjP+G7g2Rh4buDP+G6o2Thu5PDoeG7gz/hu4EixJE/4buH4buj4bqjP8SDxKk/Oz/hu4Mx4buHPyw6Oz7DnT9kxJHhuq3hu4M/4bqjW+G6oz/hu41kZ+G7g2M/ZGjhuqM/4bqjZOG7o+G6oz/hu4Mx4buDYz/huqNmw50/4buDZOG7neG7g2M/4buRZMSR4bql4buTP3Lhuqc/4buRw7V94buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq54buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omw6Phu5Fk4buT4buH4bqhP8SR4bqi4bqv4buD4buR4bqvw7UmP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPz46O+G7jXRZP2Thuq/EkWNk4buRWD8oOyHhu410WSY/w7TDteG6o+G7qiYvL+G6o8Oj4buD4buy4bqhfeG7heG7kWR94buDZGThu4V94buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sOyE8Lyw6OsOjLiwsOzshOuG7kTs6PDss4buBOuG7ssOq4buNY1fDteG7qiE7ISY/feG7geG7keG7qibhu5Ax4buDYz/huqPhu51u4buDYz/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6w50/w7RwP8Oj4buX4buDYz9kxJHhuq3hu5M/4buP4buTID/hu5HDtX3hu4NjP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/4buRw7Xhu51u4buDYz9kaOG6oyY/c8SRw6Phu5Fk4buqJj46OyY/ZOG6r8SRY2Thu5Hhu6omKDshJj8vI0Av4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqifeG7jeG7kcSR4buF4buDJiPhu5DDtX3hu4NjP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurnDnT/Eg+G7iT/Do+G7leG7g2M/4buRZGU/4buDY2TEkeG6reG7hz/hu5Fk4buh4bqjP2Rd4buDZD/Eg+G7nW/huqM/w7Qy4buNP3ThuqXhu40/4buDYzHhu4M/4buDMuG7jcOdP8Oj4bqrP+G7kcOp4buHP+G7kSLEkT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/RF3hu4c/w5Xhu4nhu4NjP+G7tuG7kOG7jOG7sj/hu5BkfeG7g2Q/RGZ94bu44buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kMO14budbeG6oz/hu4cy4buRw50/xIPhuqk/4buRMeG7g2M/4bqj4budbuG7g2M/4buP4buTIOG7gz/hu4HDusOdP+G6oSDhu4U/4buP4buTIOG7gz/hu5HDtX3hu4NjP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/w6MidT9kaOG6o8OdP+G7g2RdP+G7kcO14budbuG7g2M/cuG7n30/4bqjZOG6uz/EgyLhu4XDnT/Eg8Sp4buDYz9yxJHDouG7gz9jxJFb4buFP3LEkcOi4buDw50/ZGjhuqM/w7TEkeG7g2Q/4buDN+G7g2M/4bqjfeG7hT/Duj/hu5Fk4buj4bqjP2PEkXE/Y8Op4buDw50/Y8SRfeG7hT/hu5HDtVvhuqNkP+G7g2TEkeG6reG7hz/huqNk4buFP+G6o1vhu4M/4bqhxKk/4buP4buTIOG7gz/hu4HDuj/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P+G7jWQgxJE/4bqjZj9k4buJP8O0bMOdP8O0aj/DtFvhuqNkw50/Y2TEkT/huqNk4bqx4buNP8SD4bq54buDZD/hur/DucOdP8O1XT/DtOG7hVvhu5HDnT/huqFb4buFP+G6o1vhu4U/4buRZOG7nW7hu4NjP3Thu5N1w6Lhu4M/csSR4bqt4bqjP+G7h+G7nW/hu4M/xIPhu4k/w6Phu5Xhu4Njw50/4buRw7V94buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P2PEkVvhu4U/csSRw6Lhu4M/xIPhuqk/4bqjZj/huqHEkeG6reG7gz/hu41kW+G7jT/hu5FkfXU/4buRZOG6pcOdP8O0cH0/4bqjZHF9P+G6o1vhuqM/4buRw7V94buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P3Thu5Phu4vhu4NjP+G6ozjhu43DnT9k4budP2Rp4buDY+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPDg+G7hT/hu5HDtX3hu4NjP+G6ozjhu40/4buR4bufP+G7gTfhu5PDnT/hu4fEqeG7kT/DtOG7iz/hu5HDtX3hu4NjP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurnDnT/Eg+G7iT/Do+G7leG7g2M/w6MidT9kaOG6oz/hu5EixJE/4buQw7Xhu51u4buDYz/hu5BE4buM4buQP+G7kGRoP1Thu5M34buDPyg/4bu24buQZGg/VOG7kzfhu4Phu7g/dOG7k+G7i+G7g2M/4bqjOOG7jT/hu4NjZMSRw6Lhu4c/4buRw7Vo4buDY8OdP8Oj4buFP+G6v2TDrOG7g2M/4bqjZj/hur/EkeG7g2Q/4buNZGU/4buH4buTfT/DtDLhu4fDnT/hu4NkXT/hu5HDteG7nW7hu4NjP3XDouG7kz/huqM54buTP2PEkVvhu4U/csSRw6Lhu4M/4bq/ZMSRP8O0cD/Do+G7l+G7g2M/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/DoyJ1P2Ro4bqjP+G7jWQgxJE/Y2TEkT/DtcOtP+G7kcOi4buDP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/w6MidT9kaOG6oz9yXeG7hT9jxJFb4buFP1vhu4Phu7I/4bqiW+G7gz/huqHEqT/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6P+G7kWThu51u4buDYz904buTdcOi4buDP+G6v8SR4bqp4buHP+G7kcO1fT9yxJHhuq3huqM/Y2TEkT/DtGo/4buDZGHhu5E/4bq/w7o/4bqjxqF9P+G7g2Q34buDP3LEkcOi4buDP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/4buRZGU/4buDY2TEkeG6reG7h8OdP8O0aj/EgzHhu4NjP+G6v8O6P+G7h+G7nW/hu4PDnT/DtHA/w6Phu5fhu4NjP8SD4buJP8Oj4buV4buDYz/DoyJ1P2Ro4bqjP+G6o8ahfT9jxJFb4buFP3LEkcOi4buD4buyP8SC4buJ4buDYz/hu5FkbsSRw50/4bqhfeG7gz9kXeG7g2Q/4buDxKnEkT/hu4/hu5N1w50/4buP4buTdT/huqNk4bqlP3Lhuqc/4bqhIOG7hT/hu4/hu5Mg4buDw50/w7RwP8Oj4buX4buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P8OjInU/ZGjhuqPDnT/hur/hurnhu40/4buRZG7EkT90cD/hu4HDuj9jxJFb4buFP3LEkcOi4buDP3LEkT/hu41kIuG7hz/hu4/hu5N1P+G6o2ThuqU/4bq/ZMOs4buDYz/DtHA/w6Phu5fhu4NjP+G7kcO1feG7g2M/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/hur9kxJE/4buBw6Lhu4M/4buBbeG7jT9k4buFNOG6oz/hu4Fd4buHP+G7hzjhu5HDnT9k4budP2Rp4buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P8OjInU/ZGjhuqPhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8+Ojvhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/KDsu4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPDo+G7g+G7suG6oX3hu4Xhu5FkfeG7g2Rk4buFfeG7snLhu4Mvw6Phuq/DtOG6v+G7keG7heG7jS/hu4Phuq9zw7QvLDshPC8sOjrDoy4sLDp7Ljzhu5F7PCE8e+G7gTrhu7LDquG7jWNXw7Xhu6p7PCkmP33hu4Hhu5Hhu6om4buQMeG7g2M/4bqj4budbuG7g2M/4buP4buTIOG7gz/hu4HDusOdP8O0cD/Do+G7l+G7g2M/ZMSR4bqt4buTP+G7j+G7kyA/4buRw7V94buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P+G7kcO14budbuG7g2M/ZGjhuqMmP3PEkcOj4buRZOG7qiY+OjsmP2Thuq/EkWNk4buR4buqJig7LiY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYjQ8SRW+G7hT9yxJHDouG7gz/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7kEThuqLDlD/hu5BkxJHhuq3hu5M/4bqiZGXhu4NkP+G7tuG7kGTEkeG6reG7kz9EZn3hu7g/4bq/xJHhuqnhu4c/4buRw7V9P+G7h1t1P+G7kWXhu4NkP+G7kcO14budbeG6oz/hur9kxJE/4buBw6Lhu4M/4buBbeG7jeG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu5BkOXU/4buQZMSR4bqn4buTP+G7qeG7g2Q/w4Phu51s4buDY8OdP0TEkeG6reG7kz/hu5HDteG7ncOz4buDYz/hu5DDteG7nW7hu4NjP+G7kEThu4zhu5A/RF3hu4c/w5Xhu4nhu4NjP+G7tuG7kOG7jOG7sj/hu5BkfeG7g2Q/RGZ94bu4P+G6o2TEkX0/w7ThurNYP8SCbOG7gz9y4bq5P+G7kWThu51u4buDYz904buTdcOi4buDP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/hur/EkeG6qeG7hz/hu5HDtX3DnT/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6w50/4bqhIOG7hT/hu4/hu5Mg4buDP8O0cD/Do+G7l+G7g2M/4bqjW+G6oz/hu5HDtX3hu4NjP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/4buRZMOs4buDYz/hu4/hu5N9P+G6o1vhuqM/xINv4buRP+G6v8SR4bqp4buHP+G7kcO1fT/huqNk4buTdcOi4buDP8SD4bqnw50/4buDN+G7g2M/4bqjfeG7hT/Duj/hu5Fk4buj4bqjP2PEkXE/Y8Op4buDw50/4bqhIOG7hT/hu4/hu5Mg4buDP8SD4bqpP+G7kWTEkeG6peG7kT/huqHhurk/w7RwP8Oj4buX4buDYz/huqHhuqfhu4M/4buBN+G7k+G7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNS4buffT/hu4/hu5N9P+G7g2RdP+G7kcO14budbuG7g2M/4bqhaj/DtOG7k+G7g2M/Y2bEkT/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P+G7kWRlP+G7g2NkxJHhuq3hu4c/4buRZOG7oeG6oz9kXeG7g2Q/xIPhuqk/xINb4buNP+G7o+G7g2M/4buDZOG7kz/huqM54buTP8OjInU/ZGjhuqPhu7I/w4Phu4U/4bq/xJHhu4NkP+G7jWRlP+G7h+G7k30/w7Qy4buHP+G7gW3hu4M/4buDw6Lhu4M/csSR4bqt4bqjP+G6oSDhu4U/4buP4buTIOG7g8OdP2PEkXE/Y8Op4buDP+G6o1vhuqM/4buRw7V94buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P+G7gV0/xIPEkeG6p+G7kz/huqM54buDP+G7kWTEkeG6peG7kcOdP8SDNOG6oz/huqHEkeG6reG7kT/Eg+G7i8SRP3JtxJE/xIPhu4k/w6Phu5Xhu4NjP+G7kWRlP+G7g2NkxJHhuq3hu4fDnT/hu4dbdT/huqNkxJHhuqXhu5Phu7Lhu7Lhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqiZMSRfT/DtOG6sz9y4bqnP3I44buDP8SD4bqn4buDP+G7g111w50/4buMZGY/4buQw7Xhu53Ds+G7g2M/4buNZGfhu4NjP0PDg1bEguG7kD9k4buTdeG6reG7gz/hu5BkxJHhuq3hu5M/RGZ9P0RdP+G7kGThurk/4buQZH3hu4NkP+G6o2Thu4U/4bqhxJHhuqXhu5FYP+G7kOG7lXU/cl3hu4U/4buRw6nhu4NkP2TDqeG7g2Q/4buRZOG7oeG6oz/hu5HhuqU/4bqjxqF9P8SDbOG7gz9y4bq5w50/4bqjW+G6oz/hu4NkXT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7keG7oT/hu4/hu5Mg4buDP+G7gcO6P+G7kcO1feG7g2M/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/DoyJ1P2Ro4bqj4buyP+G7kMO1w6Lhu4M/4bqjbD/DtMOzP+G7g2Thu5M/4bqjOeG7kz/huqPGoX0/4bqjW+G6oz/hu5HDteG7nW7hu4NjP3JdP+G7g2Phu5Phu4nhu4M/4bq/xJHhu4NkP+G7jWRlP8SD4budb+G6oz/huqM44buNw50/4buNZGfhu4NjP+G7kcSR4bql4buDP2Rd4buDZD/hur/EkeG6qeG7hz/hu5HDtX3DnT/hu5Fkw6Hhu4c/xIPhurnhu4NkP+G7kW4/4buRw7XDqeG7g2Q/w6N94buDZD/hu4fhu5fhuqM/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/hu4fhu5N9P8O0MuG7h8OdP+G7keG7nT9yOOG7gz/huqNb4bqjP8SDbOG7gz9y4bq5P+G7neG7kz/hu5HEkcOi4buDP+G7geG7l30/4bqjZGjhu4M/w6N94buDZD/hu4fhu5fhuqM/4buRZMSR4bql4buRP+G6oeG6uT/huqM54buDP+G7kWTEkeG6peG7kcOdP+G7kcO1W+G7g2Q/4buRw6nhu4NkP+G7kcO1IuG7g2M/4buBMOG7g2M/4buNZGXDnT/DtHA/w6Phu5fhu4NjP+G6v2TDrOG7g2M/ZMSR4bqt4buTP+G7j+G7kyA/ZOG6rT/hu5Fk4buL4buDYz/hu5FkxJHhuqXhu5E/4bqh4bq5P8OjInU/ZGjhuqPhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jcaw4buT4buRZOG7hcO1JiPhu5DDleG7kuG7gkM/4buAw4JAL+G7jSM=

TRUNG LÊ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]