(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán công nhân tại các nhà máy đã bắt tay vào công việc mới. Trong ngày làm việc đầu tiên sau khi được test COVID- 19, là những phong bao lì xì, lời chúc đầu xuân từ tổ chức công đoàn của doanh nghiệp.
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buo4butw6nhuqnhuqNX4bqpw6M84bqpV8OjKuG6q1fDo2/huqnhuqNX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqp4bqjKuG7k1fhuqcq4bqtV8O1xINhIFcxe+G7iVfhu5Hhu4k84bqpxq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qMOMJOG7iVfhuqXhu5VX4bqp4bqjw6PhurNX4buLOOG7i1fhuqjhuqPhu4nhu5M34bqpVzEl4bqpVyDDqeG6qeG6o1fhuqnDozzhuqlX4buLJsSDVyAlIFfhuqnDoypX4bqtJeG7k1cxOlciLOG7i1fhu4sk4buTV8O1KuG6q1cgw6nhuqnhuqNXw7XEg2EgV+G6reG7h8SDw5lX4buKw63huqvhuqnhuqNX4bqp4bqjKuG7k1fhuqcq4bqtV8O1xINhIFcxe+G7iVfhu4vEgzfhuqlXw6wk4buJV+G6pcOjxINXMW7hu4UgV+G7izLDrOG7i1fhu63huqrDlcSC4buvLVdZPcOaV+G6pypX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXaMOj4bqr4bqp4bqjVyIk4bqrV+G6p+G6sVfhu5HhurHDmlfhuqfhu4PEg1cgw6PEqSBXMXvhu4lX4buR4buJPOG6qVfhu4vDs1fhu4vDqlcgw6NvIFcgw6nhuqnhuqNXMeG6qyrhuqlXIGwkVzDhuqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2Fow5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlYw4buLw6Phu4nhuq0iV8SD4butMuG6qeG7izLDrVZXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVsO0xIMw4buLw6NUVyNYWGjhu5FVV8OjMsSD4bqjw6Phu4tUV+G7sj1YaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIDDhuqnDmSIk4bqr4buLw6Mk4bqpw6PDo+G6qyTDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Odw51Y4bu4L8OdWMOdMMOdWCPhu7Lhu7Lhu7bhu7Thu4vhu7bDnVjhu7bhu7ThuqdYw5nDomjhuqNTw63hu57hu7jhu7ZAVlck4bqn4buL4bueVuG7rcOp4bqp4bqjV+G6qcOjPOG6qVfDoyrhuqtXw6Nv4bqp4bqjV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6qeG6oyrhu5NX4bqnKuG6rVfDtcSDYSBXMXvhu4lX4buR4buJPOG6qVZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4buyPVhWVy/hu6jGry/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4butw6nhuqnhuqNX4bqpw6M84bqpV8Oj4bq7V8OjZsSDV8O14buHxINX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXaMOj4bqr4bqp4bqjVyIk4bqrV+G6p+G6sVfhu5HhurFXMXvhu4lX4buR4buJPOG6qcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butYlfhuq0h4buLV+G7i8OzV8OsJeG6qeG6o1fDrOG7h+G6rVfhu4smxINX4buLJsSDV+G7kWLhuq1X4buLw61kV+G6pcOj4buJV2jDo+G6uVdIw6Nu4buF4bqp4bqjV3bhurHhuqnDo1dZw5pXaMOjbuG7g+G6qeG6o1fhu4oq4bqrV+G7kOG7ieG7kzfhuqnDmlfhu4pIV+G7isOjJOG6qcOjV8ODYiTDmlcgw6PhurdXw4PhurtX4buKw6PhurdXw4wy4bqpw5pXIMOp4bqp4bqjV+G6qcOjPOG6qVcgw6nhuqnhuqNX4buL4buTV8OD4bq74bqp4bqjV+G6rOG7m1cgw6PhuqtXIsSDOOG7i8OaVyDDo+G6t1fhu5Hhu4nhurnhuqnhuqNX4bqlw6Phu4lX4buLw61kV+G7i8OzVyDDo8SDOeG7iVfhuq1q4bqp4bqjV+G7tlfhu4s44buLVzHDoVfhuqck4buJVzBk4bqpV2jDo2PhuqnhuqNX4buLw61kw5pXIMOj4buJW+G6qVci4bq3VyDDo+G6q1fhuqnhuqMq4buTV+G6pyrhuq1XMXvhu4lX4buLxIM34bqpw5lXw5XDsyRXIMOjxIMkV8OsNcOaVyDDo+G6t1fDjDLhuqlXw7XDsyRXIOG6uVfhuqMs4bqp4bqjV8OsLGhX4buROGhX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4buLw6PDsiBXaMOjW+G6rVfhuqnDo25XIiXhuqnDo1cgw6Nu4bqp4bqjw5pX4buLw6Phurfhu4tX4bqjKsOaV+G7i8Oj4bq34buLV+G6p+G7heG6qcOaVyIl4bqpw6NX4bqlNOG6q1fDtSrhuqtXIMOjxIM4IFfhu4tsV+G6pybhuqnDo1cgZ1fhuqnDo8SRV8OsJOG6q1cgw6PhuqtXw6Phu4VoV+G6p+G7mcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butw6PhurdXw4wy4bqpVyI/4bqrV8OsJOG7iVfhuqXhu5VX4bqp4bqjw6PhurNX4buLOOG7i1fhuqk74bqtV+G6qSrhuqtXIG3huqnhuqNXw7V94buTVyDDo+G6t1cgauG6qeG6o1cgw6PhurdXMuG6rVcgw6nhuqnhuqNX4bqpw6M84bqpVzE54buJV8OtPuG7i1dow6M+4bqpV+G6pcOj4bqvIMOjV8O14buHxINX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXaMOj4bqr4bqp4bqjVyIk4bqrV+G6p+G6sVfhu5HhurHDmlfhuqfhu4PEg1cgw6PEqSBXMXvhu4lX4buR4buJPOG6qVcgbCRXIiThuqlX4bqnOuG6qcOjVzEm4bqrVyDDqeG6qeG6o1fhu4vhu5PDmVfhuqg74bqtV+G6qSThu5PDmlfhu4vDrW7hu4cgV+G6pcOjxINXIizhu4tX4buLJOG7k1fDtSrhuqtXIMOp4bqp4bqjV8O1xINhIMOaVyDDo+G6t1cgbeG6qeG6o1fhuqnDo25X4buL4bqrKuG6qVfhu4vDo8OhVyDDqeG6qeG6o1fhuqnDozzhuqlXMW7hu4UgV+G7izLDrOG7i1fhu63huqrDlcSC4buvLVk9w5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu63Do+G6t1fhuqY3V+G7isOj4bq3V8OD4buJ4buTOeG6qVfhu6Ygw6nhuqnhuqNX4bqpw6M84bqpV+G7iybEg1fhuqXDo+G7iVcgw6nhuqnhuqNXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxINhaFfDg+G6qyrhuqnhuqNX4bqm4bqr4bqp4bqjxahX4bqn4bqz4bqpw6NX4bql4bqz4bqpw6NXMeG6u1cx4bqrKuG6qVfhu4vDrTfhuqlXIMOjxIM4IFfhu5EyV+G6rSXhu5NXw4PhuqvhuqkwJFfDlcSDw6zEg+G6q+G6qVfDtcOzJFfhu5Hhu4nhurnhuqnhuqNXMTjhuqlX4buRYuG6rVfhu4vDrWRXMTpXIGbEg1cixJFXIuG6vVdp4buJe+G6qVcl4bqrV+G6rW4kw5pX4bqjxINk4bqp4bqjV+G6pcOjKuG6qVfhuqXDoyrhuqlX4bqpYsSDVFfigJx34bqtV+G6pyrhuq1XIMOj4bqrVyDDqeG6qeG6o1fhu4vhu5NX4buLblfhuqnDozzhuqlX4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqXDo+G7iVcgw6nhuqnhuqNX4bqp4bqjw6PEg2FoV+G6qTfhuqlXMeG7geG6qVfDteG6t1cgw6PhuqtXJOG6qcOjVyDDo+G6t1cy4bqtV+G6qcOjPOG6qVfDtcSDN+G6qVdmV+G7kSRX4bqpw6NuVzLhuq1XMW7hu4UgVyIs4buLV+G7iyThu5NXw7Uq4bqrVyDDqeG6qeG6o1fDtcSDYSBXIMOjfeG6rVfDo+G7geG6qVdZV+G6qeG6oyrhu5PDmVfhuqjhuqPDo+G6s1fhu4s44buLVzAqxINXIG3huqnhuqNX4buLw6M+4buTV+G6qcOj4buHVzHhurvhuqnhuqNX4bqp4bqjw6PEg2Fow5pXIMOp4bqp4bqjV+G7i+G7k1fDtSpXIG3huqnhuqNX4bqt4buJ4bq54bqpV+G6qcOjJOG6qcOjVyIs4buLV+G7iyThu5NXw7Uq4bqrV+G6pyrhuq1XMcOhVyBiV+G7i8Oj4buJV+G6qcOjfWjigJ3DmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6pMOj4buJV+G7i8OtZFdow6PhurlXSMOjbuG7heG6qeG6o1d24bqx4bqpw6NXWVfhu4vDo27hu4PhuqnhuqNX4bqp4bqjKuG7k1cgYlfhuqXDo+G6qz/huqnhuqNXw6Phu4HhuqlXWVhXaMOjY+G6qeG6o1fhu4vDrWTDmlcgw6NsV+G7kzjhu4lX4bqnKlcgw6nhuqnhuqNX4bqpw6M84bqpV2ZX4bqlw6Phu4lXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxINhaFfDg+G6qyrhuqnhuqNX4bqm4bqr4bqp4bqjw5lXw4wk4buJV+G6pcOjxINX4buR4buJ4bq54bqp4bqjV+G7kWLhuq1X4buLw61kVyDDqeG6qeG6o1fhuqnDozzhuqlXMTnhu4lXaMOjP8SDV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV2jDo2PhuqnhuqPDmlcgw6PhurnhuqnhuqNXMOG6tyDDo8OaV+G6pTjhu4tXaeG7iT9X4buLMsOs4buLV+G7reG6qsOVxILhu68tWT1X4buLJsSDVyDDqeG6qeG6o1fhu4vhu5NXw6w2VzFu4buFIFfhuqnhuqNu4buDxINX4buLw6Phu4k3V+G7i8OtZFciJeG6q1fhuqcmxINXIMOj4bqrVyAlIFcgw6NsV+G6qcOjKlfhu4vDrWRXIsSDOOG7i8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu04bu2WGjhu5FVVlfDrMOtIOG7nlYvLyAw4bqpw5kiJOG6q+G7i8OjJOG6qcOjw6Phuqskw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC/DncOdWOG7uC/DnVjDnTDDnVgj4buy4bu24buyQOG7i+G7tuG7suG7uOG7sljhuqdYw5nDomjhuqNTw63hu54j4bu0PVZXJOG6p+G7i+G7nlbhu63DqeG6qeG6o1fhuqnDozzhuqlXw6Mq4bqrV8Ojb+G6qeG6o1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnhuqMq4buTV+G6pyrhuq1Xw7XEg2EgVzF74buJV+G7keG7iTzhuqlWV8O0xIMw4buLw6Phu55WI1hYVlfDozLEg+G6o8Oj4buL4bueVuG7tOG7tlhWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhu63DqeG6qeG6o1fhuqnDozzhuqlX4buLJsSDV+G6pMOj4buJVyDDqeG6qeG6o1fhuqnhuqPDo8SDYWhXw4Phuqsq4bqp4bqjV+G6puG6q+G6qeG6o1fDo+G6u1fDo2bEg1cxxINX4bqnKuG6rVfhu4vDrWZX4bqnJsSDw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu53huqnDo1fDg+G6qyrhuqnhuqNXw5U74bqpV8ODbuG6qeG6o8OaVyDDqeG6qeG6o1fhuqnDozzhuqlXZlfhuqTDo+G7iVcgw6nhuqnhuqNX4bqp4bqjw6PEg2FoV+G6psOgV+G6rMOp4bqpV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqjxIM+4buJVzFu4buFIFfhuqnEgznhuq1X4bqt4bqr4bqp4bqjV+G6rcSRxINXw7U5V+G6reG6veG7i1fhuqk74bqtV+G6reG7h8SDVzDhurcgw6NXImHhuqnDo1fDrDZXIMOjPuG6rVcwb+G7i8OaVyDDqeG6qeG6o1fhu4vhu5NXIGJX4buLw6M34bqtV+G6qcOjxIM54buJVzHhu4HhuqlXw6Mq4bqp4bqjw5pXIMOp4bqp4bqjV+G6qcOjPOG6qVfhuqnDo25XJOG6qcOjV8OsNlcgYlfhuqnDo8SDOeG7iVfDtcSDYSBXw6Phu4HhuqnDmlfhuqdu4buB4bqp4bqjw5pX4buLw6NuZuG6qeG6o1fDrDZXICThuqtXw6Phu4HhuqlX4bqpO+G6rVcgbcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4oCc4butYlfhu4vDo+G7iVfhuqnDo31ow5pXw7Xhu4VXIMOj4bq74bqp4bqjV+G7i8OpxINXw6w2V+G6reG7iSRX4bqt4bq94buLVyA74bqpV8Oj4bq9VyDDo+G7ieG6qeG6o1cgblcxw6FXZsOZV8ODxINh4bqpV+G7iybEg8OaV8OjJMSDV8O14buFVyDDo+G6u+G6qeG6o1fDteG7h8SDVzFvJFcg4bqr4bqpVzEk4bqp4bqjV2jDoz/Eg1dmV+G7i8OtZFfDteG7h8SDV+G6qcOjxIM54buJVyI+4buLV+G7i8SDYeG6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDrMSD4bqpw6NXw6Phuqsm4buL4oCdw5pXJOG6qcOjV8ODbuG6qeG6o1cgw6PhuqtXIsSDOOG7i8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butbeG6qeG6o1fhu4vDozLhuqtXJOG6qcOjV8ODbuG6qeG6o8OaV+G6qTvhuq1X4bqpJOG7k1ciJOG6qVfhuqc64bqpw6NXMSbhuqtXIMOp4bqp4bqjV+G7i+G7k1fhu4vDqlcgw6NvIFfhuqnDo8SDOeG7iVfDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o1cgw6PEqSBX4buLOOG7i8OaV+G7i8OtJOG6q1dp4buJKlcxe+G7iVfhu5Hhu4k84bqpw5lX4buKw6Nu4buD4bqp4bqjV+G6rW8gV+G7i8SDOeG6qVcgbeG6qeG6o1fhu4vDs1dZWFhXMTjhuqlXw51YWFfhuqnhuqPDo+G6seG6qVcx4bq74bqp4bqjV+G6qcOjbuG6qeG6o1fhuqcqV+G6qeG6o+G7ieG6u+G6qVcx4bq94bqp4bqjV8O1xIM34bqpw5pX4buLw6PDoVfDo8SDYeG6qVfDrMOyV2nhu4kk4bqpV+G7izzhuq1XIGwkV+G7sSThuqlX4bqnOuG6qcOjVzEm4bqrVyDDqeG6qeG6o1fhu4vhu5PDmlcgw6nhuqnhuqNXMeG6qyrhuqlXw7Xhu4fEg1cgJeG6qVci4bq9w5pXIMOp4bqp4bqjV+G6qcOjPOG6qVfDtcSDN+G6qcOaV+G6pcOj4bqvIMOjV+G6p2FX4bqt4bq94buLV+G6qTvhuq1X4bqt4buHxINX4bqpw6PEgznhu4lX4bqp4bq/V+G6p8OyIFfDo+G7geG6qcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4PEg2HhuqlX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpV+G7ikjDmVfhu4rDoyThuqnDo1fDg2IkVyBiV8Oj4buB4bqpV+G7slhYVzDhuqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2FoV8O14buHxINX4bqlw6Phuqs/4bqp4bqjV+G7uOG7tsOZWFhYV+G6pyThuqtXMeG6veG6qeG6o1cxJOG6qeG6o1fDrD/huqlX4buR4buJPuG7i8OaV+G6pcSD4bqpw6NXMOG6qyThuqnDo1fhu4smxINX4bqkw6Phu4lXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxINhaFfhu4o84buTV+G7sSwgV+G6oiRXLVd24bqx4bqpw6NXw4Nu4buB4bqp4bqjw5pX4bqkw6Phu4lXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxINhaFfhuqbDoFfhuqzDqeG6qVfDtSpX4bqkw6Phu4lXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxINhaFfDg+G6qyrhuqnhuqNX4bqm4bqr4bqp4bqjw5lX4bqo4bqj4bqrKsSDV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV2jDo3vhuqlXaeG7iSpX4bqlw6Phuq8gw6NX4bqnYVcxe+G7iVfhu5Hhu4k84bqpw5pXMcOhVzE/4bqtVyI/4bqrVyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfDrD/huqlX4buR4buJPuG7i8OaV+G6pcSD4bqpw6NXMOG6qyThuqnDo1cxe+G7iVfhuqk74bqtV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjV+G7i8OtZlfhuqcmxINX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buLw60m4bqp4bqjV+G7i8OjJcSDVyThuqlX4buL4bqrKuG6qcOaw7XEg2EgV+G7i8OqVyDDo28gV+G7izLDrOG7i1fhuqnDoyThuqnDo1cw4bq3IMOjV+G7reG6qsOVxILhu68tWT1XIG3huqnhuqNXMW7hu4UgVyDDoz5oV8OjKuG6qcOjV+G6qeG6o8OjxIM34bqtV+G7i8SpIMOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7neG7ieG7i8Oj4bqrw61W4buow4zhu4HhuqlXduG6seG6qcOjxq8vaOG7qA==

Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]